Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı
Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Arbul Entegre
Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da
teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve
izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.
Halka Arz Bilgileri
Arbul Tekstil Hakkında Özet Bilgi
Halka Arz Tarihi
:21-22 Nisan 2014
Halka Arz Fiyatı, TL
:2,00
Halka Arz Yöntemi
:Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı ve Ortak
:
Satışı
Sermaye, TL (nominal)
:20.000.000
Sermaye artırımı
7.000.000
Ortak Satışı
3.000.000
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. 19.04.2000 yılında
kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu satın aldığı ham
kumaşı boyama ve apre adı verilen terbiyeleme
işleminden geçirerek; renkli, desenli ve talebe göre çeşitli
özellikler kazandırılmış nihai kumaş üretmektir. Şirket’in
ürettiği boyalı kumaşlar, konfeksiyon üreticisi firmalar
tarafından alıp; kadın, erkek, çocuk hazır giyim üretiminde
kullanılmaktadır. Bu üreticilerin büyük bir kısmı
faaliyetlerini ihracata yönelik gerçekleştirmektedir. Şirket,
ürettiği ürünlerin yaklaşık %95’ini “örme hazır giyim”
imalatı yapan yurt içindeki imalatçı-ihracatçı firmalara
satmaktadır.
Şirket, yapısında bulundurduğu 5.000 değişik kalitede
kumaş örnekleri ile müşteri portföyünde bulunan hazır
giyim ihracatçılarının yeni ürün ve koleksiyon yaratmasını
sağlamaktadır. Sahip olunan Ar-Ge altyapısı ile sektördeki
rekabet ortamında müşterilerine sağladığı ürün çeşitliliği
ile öne çıkmaktadır.
Şirketin Çorlu-Tekirdağ`da 10.800 m2 kapalı ve 11.145
m2 açık alana sahip ana üretim ve makine parkuru
bulunmaktadır.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 62.000.000 TL olup,
çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL’dir. 7.000.000 TL’si
sermaye artırımı ve 3.000.000 TL’si mevcut ortakların pay
satışından olmak üzere toplam 10.000.000 TL nominal
değerli paylar halka arz edilecektir. Şirketin çıkarılmış
sermayesi yapılacak halka arz ile 20.000.000 TL’den
27.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
Şirket 3 adet dijital baskı makinesi, 1 buharlama makinesi,
1 ramöz makinesi ile kumaş üstü baskı yatırımı yapmayı
planlamaktadır. Yapılacak olan bu yatırımla birlikte
fabrikada aylık ortalama 100 ton baskı yapma olanağı
sağlanacaktır. Makine yatırımı fabrikaya dijital baskı
yapma imkanı sağlayacak olup bu imkanlarla müşteri
portföyünün arttırılması ve mevcut karlılığın yükseltilmesi
planlanmaktadır. Toplam yatırım maliyeti 1.400.000 euro
olarak hesaplanmaktadır (projeksiyonlarda 4.340.000 TL
olarak dikkate alınmıştır).
Toplam Halka Arz, TL (nominal) :10.000.000
Satışa Hazır Hale Getirilecek
Pay Adedi, TL (nominal)
2.500.000
Halka Açıklık Oranı
:37,04%
Halka Arz Büyüklüğü, TL
:20.000.000
Halka Arz Sonrası Sermaye, TL :27.000.000
Konsorsiyum Lideri
A1 Capital Menkul Değerler
:
A.Ş.
İşlem göreceği Pazar
:II. Ulusal Pazar
Taahhütler
Bedelli sermaye artırımı ve
:
ortak satışı yapmama - 1 yıl
H is s e d a rlık Y a p ıs ı
H a lk a A rz Önc e s i
H is s e d a r
Arif Cerit
Sinem Fatma İstikbal
Abdulkadir Cebeci
Halka açık
T o p la m
T uta r(B in T L)
15.631.000
2.244.000
2.125.000
0
20.000.000
Ora n
78,2%
11,2%
10,63%
100,0%
H a lk a A rz S o nra s ı
T uta r(B in T L)
12.631.000
2.244.000
2.125.000
10.000.000
27.000.000
Ora n
46,8%
8,3%
7,9%
37,0%
100,0%
Halka arz geliri kullanım yerleri (fiyat tespit raporuna göre)
1. Halka arz gelirinin %60'lık kısmı kısa ve uzun vadeli
banka kredilerinin kapatılmasında,
2. Halka arz gelirinin %35’lik kısmı modern dijital baskı
makinalarının alımında kaynak olarak kullanılmasında,
3. Halka arz gelirinin %5’lik kısmının ise işletme
sermayesi finansmanında,
kullanılacaktır.
1
21 Nisan 2014
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
Değerleme Hakkında Özet Bilgi ve Görüşümüz
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin halka arzı için 2,00 TL fiyat belirlemiş olup, yayımlanmış olan fiyat tespit raporuna
göre Şirket’in değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır.
İNA'ya göre %50, BIST-100 endeksine göre çarpan analizinde %10, Tekstil ve Deri Sektörüne göre çarpan analizinde %20
ve benzer şirketlere göre çarpan analizinde %20 ağırlıklandırılarak değerleme yapılmıştır.
Tekstil boyama sektöründe faaliyet gösteren ve 2. Ulusal pazarda işlem gören Şirketin değerlemesinde BIST-100 endeksi
çarpanlarının kullanılmasını sağlıklı bulmasak da verilen ağırlığın düşük tutulmasını olumlu buluyoruz.
Piyasa Çarpanları Analizi yönteminde, PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/Satışlar çarpanları kullanılmıştır. Oranların hesabında
negatif değerler ve aşırı değerler elimine edilmiştir.
Çarpan analizi sonucu çıkan değer ile Şirketin gelecekteki nakit akımlarını bugüne indirgeyen INA yöntemi arasında çok
yüksek değer farkı bulunmaktadır. Yüksek hesaplanan INA’nın değerlemede ağırlığı %50 gibi yüksek oranda tutulması da
fiyatı yukarı çekmiştir. Bu farkın en önemli sebebi nakit akımları analizinde Şirketin geleceğe dönük büyüme potansiyelinin,
çarpan analizinin aksine, değerlemeye yansıtılması olup, projeksiyonların gerçekleştiği ölçüde fiyatın makul olacağını
düşünüyoruz. Şirket önümüzdeki dönem projeksiyonları gerçekleştirse dahi yatırımcı açısından %5,6 gibi düşük iskonto
bırakılmıştır.
Şirk e t Piy a s a
D e ğ e ri
Ağ ırlık
İNA Analizi
76.495.089
50%
38.247.545
1,42
BIST-100 Endeksine Göre Çarpan Analizi
23.990.356
10%
2.399.036
0,12
Tekstil ve Deri Sektörüne Göre Çarpan Analizi
28.537.527
20%
5.707.505
0,29
Benzer Şirketlere Göre Çarpan Analizi
29.597.208
20%
5.919.442
0,30
Arb ul Ente g re T e k s til, (T L)
Toplam
Ağ ırlık la nd ırılmış Ağ ırlık la nd ırılmış
Şirk e t D e ğ e ri Birim Pa y D e ğ e ri*
2,12
İskontolu
2,00
*Ağırlıklandırılmış birim pay değeri hesaplanırken; 1. Halka arzdan elde edilecek nakit sermaye girişinin Şirket faaliyetlerine olan
olumlu etkisinin dikkate alındığı INA analizinden çıkan Şirket değeri halka arz sonrası nominal sermayeye(27 milyon adet)
bölünmüştür. 2. Çarpan analizinden elde edilen Şirket değeri ise halka arz öncesi nominal sermayeye(20 milyon adet) bölünmüştür.
İNA kapsamında hesaplanan ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (%13,50) ilk yıl için makul olduğunu; takip eden
dönemlerde ise finansal borçluluğunun azalacağı dikkate alınarak A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından %5 risk primi,
“1” beta ve %10,16 risksiz faiz oranı kullanılarak hesaplanan özsermaye maliyetine (%15,16) daha yakın olması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Şirket 2014’te 3 adet dijital baskı makinesi, 1 buharlama makinesi, 1 ramöz makinesi ile kumaş üstü baskı yatırımı yapmayı
planlamaktadır. Yeni yatırımın ciroya katkısı 2014 yılında 5,5 milyon TL(yıllık %29,2 artış), 2015 yılında ise 24,42 milyon
TL(yıllık %39,8 artış) olarak hesaplanmış olup, bu yeni yatırım sonucu 2015 yılında projekte edilen faaliyet karının 2013 yılı
kati sonuçlarına mukayeseyle 10,8 milyon TL daha yüksek gerçekleşmesini iddialı buluyoruz. Yeni yatırımın brüt kar marjı ise
%40 olarak varsayılmıştır. Dolayısıyla sözkonusu yeni yatırım sonrası Şirketin faaliyet kar marjının 2013 yılındaki %6,49
seviyesinden 2015-2016 yılında %17 seviyesine yükselmesi beklenmektedir.
Öncelikli olarak iyimser olduğunu düşündüğümüz ileriye dönük nakit akımları projeksiyonundan elde edilen hisse birim
fiyatının yüksek olduğunu; İNA analizine daha düşük bir ağırlık vermek suretiyle, Çarpan analizi ile İNA analizi arasında
oluşan yüksek fiyatlama farkının giderilebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra halka arz iskontosunun da %5,6
seviyesinde tutulmasının, yatırımcı lehine getiri potansiyelini sınırlayabileceği kanaatindeyiz.
2
21 Nisan 2014
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
N a k it a k ımla rı, T L
2016
2017
2018
58.739.073
82.130.144
89.510.905
96.600.843
103.182.095
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
51.986.853
1.202.219
5.550.000
56.405.736
1.304.408
24.420.000
60.636.166
1.402.239
27.472.500
64.880.698
1.500.395
30.219.750
69.097.943
1.597.921
32.486.231
Satışların Maliyeti
51.231.957
66.625.623
72.355.145
77.914.510
83.160.272
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
46.819.241
50.798.876
54.608.792
58.431.407
62.229.449
Net Satışlar
Brüt Kar
2014
2015
1.082.716
1.174.747
1.262.853
1.351.253
1.439.084
3.330.000
14.652.000
16.483.500
18.131.850
19.491.739
7.507.116
15.504.521
17.155.760
18.686.333
20.021.823
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
5.167.612
5.606.860
6.027.374
6.449.291
6.868.494
119.503
129.661
139.386
149.142
158.837
2.220.000
9.768.000
10.989.000
12.087.900
12.994.492
Faaliyet Giderleri
1.587.798
1.746.578
1.921.236
2.113.360
2.324.695
Faaliyet karı
5.919.318
13.757.943
15.234.524
16.572.973
17.697.129
Vergi
1.183.864
2.751.589
3.046.905
3.314.595
3.539.426
Amortisman
1.207.637
949.155
755.495
726.748
642.005
Yatırım Harcaması
4.340.000
İşletme Sermayesi
- 679.637
2.902.101
2.460.254
2.363.313
2.193.751
Serbest nakit akımı
2.282.728
9.053.408
10.482.860
11.621.813
12.605.957
Büy üme Ora nla rı
2015/ 2014
2016/ 2015
2017/ 2016
2018/ 2017
39,8%
9,0%
7,9%
6,8%
8,5%
7,5%
7,0%
6,5%
8,5%
7,5%
7,0%
6,5%
340,0%
12,5%
10,0%
7,5%
106,5%
10,7%
8,9%
7,1%
8,5%
7,5%
7,0%
6,5%
Net Satışlar
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
Brüt Kar
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
Ma rjla r
Brüt Kar Marjı
8,5%
7,5%
7,0%
6,5%
340,0%
12,5%
10,0%
7,5%
2014
2015
2016
2017
2018
12,78%
18,88%
19,17%
19,34%
19,40%
9,94%
9,94%
9,94%
9,94%
9,94%
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
9,94%
9,94%
9,94%
9,94%
9,94%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
Faaliyet Kar Marjı
10,08%
16,75%
17,02%
17,16%
17,15%
3
21 Nisan 2014
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
Bilanço
TL
D ö ne n V a rlık la r
Nakit ve Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
D ura n V a rlık la r
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Peşin Ödenmiş Giderler
Finansal Yatırımlar
T o p la m A k tifle r
31.A ra .11
20.278.903
579.672
16.178.622
54.789
3.201.139
264.681
8.239.632
7.709.399
9.393
520.228
612
28.518.535
Kıs a V a d e li Y ük ümlülük le r
19.128.071
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.647.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
10.294.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağ. Fayd.
Diğer Borçlar
1.121.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.444
Ertelenmiş Gelirler
U zun V a d e li Y ük ümlülük le r
4.072.957
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.726.393
Çalışanlara Sağ. Fayd.
293.572
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
52.992
Özk a y na k la r
5.317.507
Ödenmiş Sermaye
8.180.000
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmıs Yedekler
Geçmiş Yıl Kar/Zararı
-2.540.676
Net Dönem Kar/Zararı
-321.817
T o p la m P a s ifle r
28.518.535
TL
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti(-)
B rüt Ka r
31.A ra .11
35.535.719
31.635.970
3.899.749
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Giderleri(-)
Fa a liy e t Ka rı/ Za ra rı
FA V ÖK
FAVÖK Marjı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri(-)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansal Gelirler
Finansal Giderler(-)
V e rg i Önc e s i Ka r/ Za ra r
Dönem Vergi Gideri(-)
Ertelenmiş Vergi Gideri(-)
N e t Ka r/ Za ra r
4
31.A ra .12
26.215.960
517.364
20.623.632
952.693
3.473.727
318.993
329.551
11.364.196
10.635.612
23.765
31.A ra .13
32.239.022
599.977
21.801.047
680.881
6.721.280
1.552.737
883.100
14.682.738
13.281.693
60.754
697.140
7.067
612
37.580.156
1.310.025
30.266
13.580.689
8.145.634
1.536.562
3.517.144
368.313
1.155
11.881
3.200.594
2.241.258
221.285
738.051
20.798.873
20.000.000
2.827.229
46.921.760
16.572.436
10.167.889
1.613.140
3.368.076
11.693
491.673
136.556
46.415
736.994
8.863.309
7.832.993
234.284
796.032
21.486.015
20.000.000
-2.862.493
834.137
37.580.156
2.827.229
81.439
-2.109.795
687.142
46.921.760
31.A ra .12
45.223.710
40.459.394
4.764.316
31.A ra .13
45.460.746
40.718.802
4.741.944
11,0%
10,5%
10,4%
1.335.068
2.564.681
3.680.654
1.042.781
3.721.535
4.896.554
1.819.846
2.922.098
4.021.705
10,4%
10,8%
8,8%
107.741
245.838
240.410
469.549
756.269
3.705.199
-522.346
742.905
3.599.824
635.477
144.154
67.017
400.978
46.284
857.347
4.079.038
132.238
200.529
-321.817
198.660
834.137
554.904
687.142
21 Nisan 2014
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
Öze t Ka le mle r
T L,%
Satış Gelirleri
Brüt Kar
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Aktifler
Yükümlülükler
Özkaynaklar
31.A ra .11
35.535.719
3.899.749
3.680.654
31.A ra .12
45.223.710
4.764.316
4.896.554
31.A ra .13
45.460.746
4.741.944
4.021.705
10,4%
10,8%
8,8%
-321.817
28.518.535
23.201.028
5.317.507
834.137
37.580.156
16.781.283
20.798.873
687.142
46.921.760
25.435.745
21.486.015
31.A ra .11
31.A ra .12
31.A ra .13
1,06
0,88
0,03
1,93
1,56
0,04
1,95
1,35
0,04
36,93
166,18
118,78
84,33
31,34
166,45
31,73
166,06
60,25
175,04
30,19
205,10
0,81
4,36
0,19
0,49
0,45
0,81
0,55
0,62
0,54
1,18
0,46
0,71
11,0%
7,2%
-1,5%
10,4%
-0,9%
293,3%
-1,1%
-6,1%
10,5%
8,2%
1,4%
10,8%
1,8%
232,9%
2,2%
4,0%
10,4%
6,4%
0,3%
8,8%
1,5%
472,8%
1,5%
3,2%
Öze t R a s y o la r
LİKİD İT E OR A N LA R I
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Nakit Oranı
FA A LİY E T OR A N LA R I
Stok Tutma Süresi (gün)
Alacak Tahsil Süresi (gün)
Ticari Borç Ödeme Süresi (gün)
Nakit Dönüşüm Döngüsü(gün)
B OR ÇLU LU K OR A N LA R I
Toplam Borç/Aktif
Toplam Borç/Özsermaye
Finansal Kaldıraç Oranı
Finansal Borç/Toplam Borç
KA R LILIK OR A N LA R I
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
Net Nakit(Borç)/FAVÖK
Aktif Karlılığı
Özsermaye Karlılığı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu
yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya
ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve
surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz.
5
21 Nisan 2014
Download

Halka Arz Bilgileri Arbul Tekstil Hakkında Özet Bilgi