Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık
Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Bilgiler ve
Sınırlı Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
19 Ağustos 2014
Bu rapor 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 72 sayfa ara
dönem özet konsolide finansal bilgiler ve ara dönem özet
konsolide finansal bilgilere ilişkin açıklayıcı dipnotları ve
ek bilgileri içermektedir.
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
İçindekiler
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Giriş
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (“Grup”) 30 Haziran 2014 tarihli
ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap
dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim
tablosunun ve nakit akış tablosu ile diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet konsolide finansal
bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet
konsolide finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK")
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standard'ı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama"
Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet
konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, Grup'un tüm önemli
yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı
kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Sınırlı Denetim Raporunu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Hususlar
Sınırlı denetim raporumuzu etkilememekle birlikte ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin
19.2 numaralı dipnota dikkat çekmek isteriz.
Detayları 19.2 no.lu dipnotta açıklandığı üzere Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. hisselerinin
tamamının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi ("Belediye")
ve Grup'un içinde bulunduğu Ortak Girişim Grubu ("OGG") arasında devam eden 50 milyon ABD
Doları tutarındaki teminat mektubunun iadesine ilişkin alınan ihtiyati tedbir kararının iptali ile ilgili
dava 26 Şubat 2013 tarihinde OGG aleyhine sonuçlanmıştır. Grup, mahkemenin gerekçeli kararının
tarafına ulaşmasıyla bu ilk derece mahkeme kararının temyizine ilişkin süreci başlatmış olmakla
birlikte söz konusu karar sonucu doğan yükümlülüklerini 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal
tablolarına yansıtmıştır. Grup, raporlama tarihi itibarıyla söz konusu karar sonucuna uygun olarak 50
milyon ABD Doları tutarındaki teminat mektubunun bedelini nakden ödemiş olup OGG'nin diğer
ortaklarının paylarına düşen ve ticari olmayan faaliyetlerden diğer alacak olarak muhasebeleştirilen
tutarın tahsili için hukuki girişimlerini başlatmıştır. Öte yandan Belediye, teminat mektubunun nakde
çevrilmesinin önlenmesine ilişkin alınan ihtiyati tedbirden kaynaklanan uğranılan zararın tazmini
talebi ile Ankara 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açmış olup bu davaya ilişkin dava
dilekçesi ve ara karar Grup tarafından tebliğ alınmıştır. Grup, esasa ait dava dosyalarının üst
mahkemelerce kesinleşmesinin beklenmesi, davacının somut zararını ispat etmesi, Borçlar Kanunu
madde 51 gereği hakimin tazminatın kapsamını belirlemesi gibi hukuki nedenlerin dikkate alınmasını
ve davanın reddini talep etmiştir. Ankara 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleşen 21 Kasım
2013 tarihli ön inceleme duruşmasında teminat mektubunun iadesine yönelik Yargıtay 11'inci Hukuk
Dairesi'ndeki temyiz sürecinin somut uyuşmazlık açısından bekletici unsur olarak kabul edilmesine
karar verilmiştir.
19.2 no.lu dipnotta detaylı açıklandığı üzere, Grup'un Hidroelektrik Enerjisi Santrali yatırımları ile
iştigal etmekte olan bir bağlı ortaklığının, Devlet Su İşleri ("DSİ") ile imza aşamasına gelinen Su
Kullanım Hakkı Anlaşması, DSİ'nin projeyi iptal etmesi sebebiyle imzalanamamıştır. Grup hukuk
müşavirleri, Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi'nde DSİ'nin kararının iptali istemiyle dava açmıştır.
Mahkeme davayı reddetmiştir. Grup hukuk müşavirleri bu karara karşı Danıştay nezdinde temyiz
başvurusunda bulunmuştur.
Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin yayımlanmak için onaylandığı tarih itibarıyla yukarıda
bahsi geçen davaların yargılama süreci devam etmekte olup söz konusu davaların nihai sonucu
üzerinde belirsizlik bulunmaktadır. Grup yönetimi, hukuk müşavirlerinin görüşü doğrultusunda bu
davalarla ilgili oluşabilecek yükümlülüklere ilişkin olarak ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal
bilgilerde herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
İstanbul, 19 Ağustos 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, Türkiye
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL BİLGİLER
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...................................
1
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
3
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ...........................................
4
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ......................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN DİPNOTLAR ............................
6-72
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ....................................................
FİNANSAL BİLGİLERİN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI ....................................................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ........................................................................................................
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR .......................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI.................. ........................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .............................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR .........................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR ................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR..............................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR...............................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR ..................................
STOKLAR ....................................................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER ................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...............................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE ŞEREFİYE ...................................................
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................
TAAHHÜTLER ...........................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .............................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...............................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ..........................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ...................................................................................
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ ...........................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ........................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER ....................................................
YATIRIM FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER .............................................
FİNANSMAN GELİRLERİ .........................................................................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ .........................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR) ..........................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ..........
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................
SATIŞ AMACI İLE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER ...................................................................................... ............................ ........
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ...........................................................
FİNANSAL BİLGİLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
BİLGİLERİN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR ....................................................................
6
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
11
20
21
21
24
27
28
30
36
37
39
40
41
42
42
43
44
45
50
53
54
55
59
60
61
61
62
63
63
64
65
69
70
72
72
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - İlişkili Taraflar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Diğer
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
7
8
10
6
11
6
12
13
14
22
22
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
34
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
6
11
8
18
15
16
17
17
14
33
22
TOPLAM VARLIKLAR
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş - Yeniden
Düzenlenmiş (*)
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
441.905.248
88.817.954
11.430.019
50.262.043
50.262.043
31.622.379
26.962.405
4.659.974
94.601.863
14.476.732
80.125.131
30.369.152
19.303.780
1.149.172
22.238.588
386.385.802
74.333.643
23.028.330
36.873.195
36.873.195
31.593.215
26.513.110
5.080.105
44.663.535
11.074.620
33.588.915
27.760.220
16.259.454
2.141.787
18.687.002
349.794.950
275.340.381
92.110.298
111.045.421
1.639.902.755
64.455.644
5.029.659
59.425.985
6.051.333
48.000.526
223.650.093
359.190.380
850.096.453
44.038.814
806.057.639
29.083.183
43.361.990
16.013.153
1.606.905.381
63.510.338
5.029.659
58.480.679
5.164.987
46.870.242
223.510.000
317.369.431
877.242.268
44.178.992
833.063.276
17.241.027
34.967.122
21.029.966
2.081.808.003
1.993.291.183
(*) Yeniden düzenleme için Not 2.4’e bakınız.
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.
1
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - İlişkili Taraflar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Diğer
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9
9
10
21
6
11
6
12
14
21
19
22
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri
34
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- Diğer Borçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Yükümlülükler
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Özel Fon
- Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktueryal
kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevrim Farkları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Riskten Korunma Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
9
10
6
11
18
14
21
19
33
23
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş - Yeniden
Düzenlenmiş (*)
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
517.530.497
64.218.792
237.861.702
39.190.148
39.190.148
5.292.432
35.401.696
164.679
35.237.017
85.427.349
252.746
85.174.603
13.180.834
4.460.078
3.173.649
1.265.642
1.908.007
9.555.612
423.279.577
114.317.515
133.714.789
28.725.646
28.725.646
3.903.294
39.285.206
122.653
39.162.553
39.489.658
302.770
39.186.888
7.437.721
5.016.673
3.301.130
1.127.571
2.173.559
9.671.609
497.762.292
384.863.241
19.768.205
38.416.336
875.337.889
646.807.551
5.386.453
5.386.453
45.264.820
16.220
45.248.600
1.030.179
402.983
13.343.653
5.408.719
7.934.934
163.102.250
844.109.017
607.948.170
767.976
767.976
46.471.920
16.220
46.455.700
735.735
863.325
21.229.746
5.541.781
15.687.965
166.092.145
688.939.617
482.297.101
225.003.687
34.659.630
(29.985.681)
(51.807.589)
4.893.906
725.902.589
515.252.194
225.003.687
34.659.630
(29.985.681)
(53.731.622)
4.893.906
13.730.119
14.497.128
13.726.331
14.497.128
(767.009)
(770.797)
101.276.860
109.631.776
6.584
(8.361.500)
112.087.672
105.491.893
(33.053.396)
206.642.516
2.081.808.003
104.423.733
116.923.599
281.339
(12.781.205)
109.692.507
77.458.110
29.111.593
210.650.395
1.993.291.183
(*) Yeniden düzenleme için Not 2.4’e bakınız.
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.
2
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Notlar
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar
24
24
1 Nisan-
1 Ocak-
1 Nisan-
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
57.186.494
(34.739.387)
22.447.107
6.659.759
(862.119)
5.797.640
49.365.927
33.399.319
42.387.412
28.244.747
(10.916.554)
(45.832.008)
7.176.868
(6.196.206)
856.465
(6.751.670)
(23.102.753)
3.390.809
(1.708.052)
(264.268)
(8.655.680)
(39.769.478)
57.112.971
(4.793.604)
(767.208)
(5.042.328)
(18.422.675)
52.928.010
(3.516.740)
(512.920)
(5.545.508)
4.963.385
45.514.413
53.678.094
4.464.216
(894.718)
3.256.471
(771.111)
(1.976.010)
7.448.745
46.751.157
53.757.520
29
30
12.317.866
(51.099.351)
5.630.182
(23.239.959)
28.012.980
(68.687.566)
17.875.228
(50.878.135)
33
33
(40.757.495)
6.571.834
(6.156.206)
12.728.040
(10.161.032)
4.681.974
(3.782.759)
8.464.733
6.076.571
(4.304.488)
(5.789.288)
1.484.800
20.754.613
1.605.466
(2.765.960)
4.371.426
(34.185.661)
(5.479.058)
1.772.083
22.360.079
-
-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
28
28
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gelir/gideri
- Ertelenen vergi gelir/gideri
1 Ocak30 Haziran 2014
93.236.546
(62.992.957)
30.243.589
13.787.791
(1.643.968)
12.143.823
25
25
27
27
18
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
87.069.726
(57.757.170)
29.312.556
4.910.427
(823.664)
4.086.763
BRÜT KAR/ZARAR
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
148.628.558
(107.544.531)
41.084.027
9.854.169
(1.572.269)
8.281.900
24
24
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı
1.368.396
(131.652)
-
211.078
(131.652)
DÖNEM KARI/ZARARI
(34.185.661)
(5.479.058)
1.772.083
22.360.079
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-Ana Ortaklık Payları
31
(34.185.661)
(1.132.265)
(33.053.396)
(5.479.058)
1.018.600
(6.497.658)
1.772.083
(1.708.767)
3.480.850
22.360.079
(905.560)
23.265.639
Pay Başına Kazanç / Kayıp
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
31
(0,2052)
(0,0403)
0,0216
0,1444
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / Kayıp
-Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
31
(0,2052)
(0,0403)
0,0216
0,1444
3.788
3.788
(2.704.720)
33.084
(7.150.892)
4.419.705
(6.617)
(2.700.932)
(36.886.593)
(1.396)
(1.396)
(14.521.105)
33.084
(26.669.330)
12.121.758
(6.617)
(14.522.501)
(20.001.559)
(194.332)
(194.332)
40.570.998
(461.371)
40.940.095
92.274
40.376.666
42.148.749
(17.721)
(17.721)
29.248.245
(461.275)
29.617.265
92.255
29.230.524
51.590.603
(36.886.593)
(991.334)
(35.895.259)
(20.001.559)
970.949
(20.972.508)
42.148.749
9.308.993
32.839.756
51.590.603
5.819.929
45.770.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar, net
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Riskten Korunma Kazançları/Kayıpları
Finansal varlıklar değer artış fonuna ilişkin vergi gelir/(giderleri)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER
30
Toplam Kapsamlı Gelirin/Giderin Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.
3
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Dönem başı (1 Ocak 2013)
Muhasebe standartlarındaki değişiklik (Not 2.1.e)
Dönem başı (1 Ocak 2013)-yeniden düzenlenmiş
Toplam kapsamlı gelir
Değer artış fonlarındaki değişim, ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı/zararı
Toplam kapsamlı gelir
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklarla yapılan işlemler
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış
Transfer
Temettü ödemesi
İşletme birleşmesi yoluyla alım
Bağlı ortaklık paylarındaki değişim
Dönem sonu (30 Haziran 2013)
225.003.687
225.003.687
Dönem başı (1 Ocak 2014)
Toplam kapsamlı gelir
Değer artış fonlarındaki değişim, ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar
Riskten Korunma Kayıpları
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı/zararı
Toplam kapsamlı gelir
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklarla yapılan işlemler
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış
Bağlı ortaklık kar payı dağıtımı
Transfer
Dönem sonu (30 Haziran 2014)
225.003.687
225.003.687
225.003.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Sermaye
Karşılıklı
Çalışanlara sağlanan
Yeniden Değerleme ve
Paylara İlişkin
Enflasyon Geri Alınmış
Özel Fon
İştirak Sermaye
faydalardaki aktueryal
Sınıflandırma
Paylar
Primler/İskontolar
Düzeltme
Düzeltmesi
kayıplar
Kazanç/Kayıpları
Farkları
34.659.630 (10.237.242) (59.783.630)
4.893.906
14.497.128
613.745
(611.820)
34.659.630 (10.237.242) (59.783.630)
4.893.906
(611.820) 14.497.128
613.745
(369.097)
(194.332)
(194.332)
(369.097)
- (15.260.891)
4.703.409
210.059
104.549
34.659.630 (25.498.133) (55.080.221)
5.103.965
(806.152) 14.497.128
349.197
34.659.630
(29.985.681)
(53.731.622)
-
-
-
-
-
-
(29.985.681)
34.659.630
4.893.906
-
1.924.033
(51.807.589)
(770.797)
14.497.128
3.788
3.788
-
(767.009)
4.893.906
14.497.128
(8.600.950)
(12.364.690)
16.224.568
(147.659.914)
627.079.223
116.923.599 109.692.507
-
-
281.339
(12.781.205)
-
(274.755)
(274.755)
-
-
6.584
Kardan
Geçmiş Yıl
Net Dönem
Ana Ortaklık Kontrol Gücü
Ayrılan
Karları/
Payları Olmayan Paylar
Kısıtlanmış Karı/Zararı
Zararları
Yedekler
41.798.476 86.393.932
108.074.628
71.010.400 516.924.660
220.406.800
263.669
348.151
41.798.476 86.393.932
108.338.297
71.358.551 516.924.660
220.406.800
(369.097)
(194.332)
29.922.335
- 29.922.335
11.017.760
3.480.850
3.480.850
(1.708.767)
29.922.335
3.480.850
32.839.756
9.308.993
2.062.006
(8.495.476)
(105.474)
- (9.709.875) (108.338.297) 118.048.172
- (12.364.690) (12.364.690)
5.280.233
5.280.233
10.944.335
(5.447)
(219.614)
- (67.463.320) (67.373.773) (80.286.141)
71.715.364 76.464.443
3.480.850 116.920.952 466.810.710
160.268.513
Yabancı Para Çevrim
Farkları
Riskten Korunma
Kazançları/Kayıpları
(7.291.823)
(7.291.823)
4.419.705
4.419.705
(8.361.500)
-
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.
4
301.222
301.222
2.093.943
109.631.776 112.087.672
Özkaynak kalemlerine ve hareketlerine ilişkin detaylı açıklamalar Not 23'te sunulmuştur.
29.111.593
-
77.458.110
Toplam
737.331.460
737.331.460
(369.097)
(194.332)
40.940.095
1.772.083
42.148.749
515.252.194
210.650.395
725.902.589
(33.053.396)
(33.053.396)
-
26.467
3.788
4.419.705
(7.291.823)
(33.053.396)
(35.895.259)
140.930
(1.132.264)
(991.334)
26.467
3.788
4.419.705
(7.150.893)
(34.185.660)
(36.886.593)
(29.111.593)
(33.053.396)
1.016.133
(2.093.943)
29.111.593
105.491.893
2.940.166
482.297.101
91.210
(3.107.755)
206.642.516
3.031.376
(3.107.755)
688.939.617
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
Notlar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Net dönem karı/(zararı)
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit ile vergi öncesi kar /zararın mutabakatı
Amortisman ve itfa payları
Vergi (gelir)/gideri
Pazarlıklı satın alım kazancı
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim
Duran varlık satış (karları)/zararları, net
Türev finansal araçlar değerleme farkları
Finans sektörü faaliyetlerinden faiz gelirleri
Krediler üzerindeki kur farkı
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Esas faaliyet dışı faiz gelirleri
Müşterilere kullandırılan kredilerin faiz giderleri (Finans sektörü)
Teminat mektubu komisyon giderleri ve diğer finansal giderler
Esas faaliyet dışı kredi faiz giderleri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
Bloke mevduattaki değişim
Şüpheli alacak karşılık giderleri
Temettü gelirleri
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Ödenen vergi
Alınan temettü
Finans sektörü faaliyetlerinden alınan faiz
Müşterilere kullandırılan kredilere ilişkin olarak ödenen faiz
Ticari ve finans sektörü faaliyetlerindeki alacaklardaki değişim
İlişkili taraflardan ticari ve finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer cari/dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Diğer duran varlıklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Ticari ve finans sektörü faaliyetlerindeki borçlardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Diğer kısa vadeli yükümlülük ve ertelenmiş gelirlerdeki değişim
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Esas faaliyetlerden dolayı net nakit girişi
Yatırım faaliyetleri
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilaveler
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Finansal yatırımlardaki değişim
Bağlı ortaklık hisse alımı için ödenen nakit
Yatırım faaliyetleri için ödenen avanslar
Diğer faaliyetlerden alınan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi/çıkışı
Finansman faaliyetleri
Finansman amaçlı ödenen kredi faizi
İşletme tarafından geri alınan hisselerdeki değişim
Teminat mektubu komisyonu ve diğer finansman için ödenen nakit
Başkent Doğalgaz teminat mektubu için ödenen nakit
Ödenen temettü
İlişkili taraflardan ve diğer ortaklardan diğer alacak ve borçlardaki değişim
Alınan finansal borçlar
Ödenen finansal borçlar
Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi/çıkışı
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkları
Nakit ve benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
Satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanan
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri
Dönem sonu bakiyesi
26
27
24
29
24
30
7
15
16
17
7
7
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2014
(34.185.661)
1.772.083
42.649.352
(6.571.834)
(129.274)
1.483.500
(3.028.131)
11.386.997
(265.552)
(2.615.504)
1.343.786
350.000
39.815.544
(856.465)
(590.770)
(303.347)
(1.004.254)
47.478.387
(6.712.801)
1.004.254
3.028.131
(1.343.786)
(8.042.717)
(3.452.136)
(1.442.240)
(5.318.226)
4.601.108
(2.719.599)
9.491.694
(5.657.416)
5.166.774
(7.753.031)
28.328.396
24.988.458
4.304.488
(54.546.060)
460.317
59.222
(47.835)
(3.933.647)
20.353.958
65.394
(3.246.998)
1.005.566
1.953.342
23.770.139
767.208
1.039.233
(929.771)
(1.021.583)
16.813.514
(7.827.732)
3.933.647
(1.005.566)
(1.788.156)
758.667
26.786.228
5.814.443
(13.434.248)
(925.564)
782.340
(760.413)
4.742.311
(170.492)
33.718.979
(140.093)
(62.382.188)
(2.398.441)
10.711.965
(12.620.505)
2.435.049
1.806.093
(62.588.120)
(284.427)
(35.085.947)
(434.380)
(24.705.907)
(165.643.043)
231.957
3.773.179
1.586.500
(220.562.068)
(37.374.310)
1.016.133
(350.000)
2.741.318
246.386.878
(161.092.606)
51.327.413
(3.174.148)
13.893.541
61.647.207
75.540.748
(25.537.619)
(8.705.866)
5.315.127
(89.130.000)
(12.364.690)
(2.724.251)
647.608.292
(351.579.838)
162.881.155
2.350.095
(21.611.839)
35.906.936
14.295.097
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.
5
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2013
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
1990 yılında Global Menkul Değerler A.Ş. adı ile kurulan Şirket, 1 Ekim 2004 tarihinde Türkiye Ticaret
Siciline tescil, 6 Ekim 2004 tarihinde ise ilan edilmek suretiyle ticaret unvanını ve faaliyet alanını
değiştirerek, mevcut tüzel kişiliğini Global Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket” veya “Holding”) olarak bir
holding şeklinde yeniden yapılandırmıştır. Bu çerçevede 2 Ekim 2004 tarihinde Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak kısmi bölünme suretiyle hisselerinin % 99,99’u Şirket’e ait Global Menkul
Değerler A.Ş. adında yeni bir şirket kurularak tüm aracılık faaliyetleri bu yeni şirkete devredilmiştir.
Şirket’in fiili faaliyet konusu; finans, enerji, altyapı ve gayrimenkul alanında kurulmuş veya kurulacak
olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman ve organizasyon ve yönetim
meselelerini toplu bir bünye içerisinde ekonomik dalgalanmalara karşı yatırım güvenilirliğini arttırmak ve
böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve
devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Ana Ortaklık “Global Yatırım Holding A.Ş.”, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri (hepsi birlikte) bundan böyle
“Grup” olarak ifade edilecektir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un personel sayısı 1.382’dir (31
Aralık 2013: 1.415).
Global Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, hisseleri Mayıs 1995
tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem görmektedir (Mayıs 1995 tarihinden 1 Ekim 2004
tarihine kadar Global Menkul Değerler A.Ş. olarak işlem görmüştür).
Şirket’in kayıtlı adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy / İstanbul’dur.
Şirket’in hisselerinin %99,99’u BİST’te işlem görmektedir.
Şirket’in ortaklık yapısı Not 23’te sunulmuştur.
6
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Şirket’in Bağlı Ortaklıkları’nın (“Bağlı Ortaklıklar”) bulundukları ülkeler ve temel faaliyet konuları
aşağıda gösterilmiştir:
Bağlı Ortaklıklar
Global Menkul Değerler A.Ş. (Global Menkul) (1)
Global Financial Products Ltd. (GFP)
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Global Sigorta)
Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) (15)
Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (Ege Global)
Mavi Bayrak Tehlikeli Atık İmha Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
(Mavi Bayrak)
Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Salıpazarı) (2)
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Güney)
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. (Neptune) (3)
Ülke
Türkiye
Cayman Adaları
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Faaliyet Konusu
Aracılık Hizmeti
Finansal Yatırımlar
Sigorta Acenteliği
Altyapı Yatırımları
Maden Yatırımları
Türkiye
Atık İmha Sistemleri
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Nesa Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (Nesa)
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. (Vespa)
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Pera)
Tora Yayıncılık A.Ş. (Tora)
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (Global Enerji)
Dağören Enerji A.Ş. (Dağören) (4)
Global Securities (USA) Inc. (12)(5)
CJSC Global Securities Kazakhstan (12)(5)
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. (Ege Liman) (6)
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. (Bodrum Liman) (6)
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.
(Ortadoğu Liman) (6)
Sem Yayıncılık A.Ş. (Sem) (7)
Maya Turizm Ltd. (Maya Turizm) (8)
Galata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Galata Enerji) (4) (19)
Doğal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (Doğal Enerji)
Global Depolama A.Ş. (6)
Torba İnşaat ve Turistik A.Ş. (Torba) (9)
GES Enerji A.Ş.
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. (10)
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. (Randa) (11)
Türkiye
Malta
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
ABD
Kazakistan
Türkiye
Türkiye
İnşaat Yatırımları
Maden İşletmeciliği
Denizcilik Yatırımları
ve İşletmeciliği
Maden İşletmeciliği
Turizm Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları
Yayıncılık
Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi
Aracılık Hizmeti
Aracılık Hizmeti
Liman İşletmeciliği
Liman İşletmeciliği
Türkiye
Türkiye
Kıbrıs
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Ra Güneş) (4) (13)
Türkiye
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tres Enerji) (4)
Türkiye
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. (Straton) (16)
Türkiye
Adonia Shipping Limited
Malta
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. (Naturelgaz) (14)(4)
Türkiye
Container Terminal and General Cargo – Bar (Bar Limanı) (17) (6)
Karadağ
Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş. (Geliş Madencilik) (18) (19) Türkiye
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. (Global Gemicilik) (20) Türkiye
7
Liman İşletmeciliği
Yayıncılık
Turizm Yatırımları
Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi
Depolama
Gayrimenkul Yatırımları
Elektrik Üretimi
Gıda İşletmeciliği
Deniz Araç Gereci
Ticareti
Elektrik Üretimi
Enerji Üretimi
Maden İşletmeciliği
Gemi İşletmeciliği
Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı
Liman İşletmeciliği
Maden İşletmeciliği
Denizcilik Yatırımları
ve İşletmeciliği
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
(1)
Grup, 2011 yılı içerisinde bu şirketin hisselerini halka arz ve direkt satış yoluyla satarak ve
halka açık hisselerin bir kısmını satın alarak söz konusu şirketteki etkin ortaklık oranını 31
Aralık 2011 itibarıyla %76,85’e, 31 Aralık 2012 itibarıyla da %75,67’ye düşürmüştür. 30
Haziran 2014 itibarıyla şirketteki etkin ortaklık oranı %67,43’tür (31 Aralık 2013 %67,43).
(2)
Söz konusu şirketin “Salıpazarı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olan unvanı 25 Mayıs 2012
tarihi itibarıyla “Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve faaliyet alanı da “inşaatçılık, taahhüt, emlak komisyonculuğu, bina
yönetimi, temizlik, güvenlik dahil her türlü servis hizmeti” olmuştur.
(3)
(4)
Söz konusu şirketin “Doğu Maden İşletmeleri A.Ş.” olan unvanı 16 Temmuz 2012 tarihi
itibarıyla “Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve şirketin
maden işletmeciliği olan faaliyet konusu denizcilik yatırımları ve işletmeciliği olmuştur.
Bu şirket Global Enerji’ye konsolide olmaktadır.
(5)
Bu şirketler, Global Menkul’e konsolide olmaktadır.
(6)
Bu şirketler, Global Liman’a konsolide olmaktadır.
(7)
Bu şirket, Tora’ya konsolide olmaktadır.
(8)
Bu şirket, Pera ve Vespa’nın iş ortaklığı olup tüm kontrolü Grup’tadır ve Grup’a konsolide
edilmektedir.
Bu şirket, 4 Ocak 2008 tarihi itibarıyla kayyum atanması ve kontrolün Grup’tan çıkması
nedeniyle bu tarihten başlayarak konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır (Not 2.1.f).
(9)
(10)
Söz konusu şirketin Sancak Global Enerji Yatırımları A.Ş. olan unvanı önce Nisan 2011’de
“Sağlam Enerji Yatırımları A.Ş.” olarak daha sonra da Mayıs 2011’de “Sümerpark Gıda
İşletmeciliği A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirketin enerji yatırımları olan faaliyet konusu gıda
işletmeciliği olmuştur.
(11)
Bu şirket, Grup’un bağlı ortaklıklarından Global Liman tarafından 17 Şubat 2011 tarihi
itibarıyla 10.000 Avro bedel karşılığında satın alınmıştır. Şirket gayri faal olup 31 Aralık 2013
ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolar açısından önemlilik arz
etmemesi nedeniyle konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir (Not 2.1.f).
(12)
Bu şirketler tasfiye sürecindedir.
8
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
(13)
Bu şirket, 27 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş olup Grup’un bağlı ortaklarından Global Enerji’ye
konsolide olmaktadır.
(14)
18 Ocak 2013 tarihinde Global Enerji Naturelgaz’ın STFA Yatırım Holding’e ait %25’lik payı
satın alarak ortaklık oranını %80’e çıkarmıştır. Bu tarihten itibaren Grup Naturelgaz’ı tek başına
kontrol etmeye ve bağlı ortaklık olarak konsolide etmeye başlamıştır.
(15)
Grup, Global Liman’ın sermayesinin %22,114’üne karşılık gelen hisseleri 3 Şubat 2013 tarihi
itibarıyla Savina Holding GmbH’tan 91.724.063 ABD Doları (temettü hariç) alış bedeli ile
devralmıştır. Hisse devri sonrası Grup’un Global Liman'daki etkin ortaklık oranı %100 olmuştur.
(16)
Hades Maden’in unvanı 8 Mayıs 2013 tarihinde Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.
olarak değişmiştir. Şirket 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
(17)
Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman; Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri
Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel
Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet
Hisselerinin Satışı’na ilişkin ihaleyi kazanması neticesinde, Bar Limanı'nın Genel Yük ve Kargo
Terminalini işleten şirketin %62,09 hissesinin devrine ilişkin sözleşmeyi 15 Kasım 2013
tarihinde imzalamıştır. Gerekli onayların alınmasının ardından 30 Aralık 2013 tarihinde, Global
Liman, 8.071.700 Avro bedel karşılığında Bar Limanı’nın %62,09 oranındaki hissesini devralmış
ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmeye
başlanmıştır.
(18)
Global Enerji, 3 Ekim 2013 tarihinde Şırnak IR-2505 no.lu ruhsat sahasına ilişkin işletme ruhsatı
kapsamında faaliyet gösteren ve Şırnak'ta kain Geliş Madencilik’in %85 oranındaki hissesini
mevcut hissedarlarından devralmıştır. Bu devralma neticesinde Grup’un Geliş Madencilik'teki
hisse oranı %85 olmuş ve Grup’a konsolide edilmeye başlanmıştır.
(19)
Grup, Not 34’de açıklandığı üzere Galata Enerji ve Geliş Madencilik’in hisselerinin satışı ile
ilgili sürece devam etmekte olup 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu şirketler “satış amacıyla elde
tutulan varlıklar”a sınıflanmıştır.
(20)
Bu şirket, 13 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuş olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide
finansal tablolar açısından önemlilik arz etmemesi nedeniyle konsolidasyon kapsamına dahil
edilmemiştir (Not 2.1.f).
9
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Ülke
Global Portföy Yönetimi A.Ş. (Global Portföy) (1)
IEG Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) (2)
Barcelona Port Investments, S.L (“BPI”) (3)
Creuers del Port de Barcelona, S.A. (“Barselona Limanı”) (3)
Türkiye
Türkiye
İspanya
İspanya
Faaliyet Konusu
Portföy Yönetimi
Kurumsal Fin. Danışmanlık
Liman İşletmeciliği
Liman İşletmeciliği
(1)
28 Şubat 2012 tarihi itibarıyla Holding’in şirketteki %60 oranındaki hissesini Azimut Holding
S.p.A. (“Azimut”)’nın bağlı ortaklığı olan Lüksemburg'da kurulu AZ International Holdings
SA’ya devretmesi sonucu bu tarih itibarıyla şirket bağlı ortaklık statüsünden çıkarak iştirak
(özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım) haline gelmiştir (Not 18).
(2)
Bu şirket, 17 Mayıs 2011 tarihinde Grup’un bağlı ortaklarından Global Menkul ile kurumsal
finansman alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden birisi olan IEG (Deutschland) GmbH
tarafından %50-%50 ortaklık yapısıyla kurulmuştur. Bilanço tarihi itibarıyla özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımlar yöntemiyle konsolide edilmiştir. (Not 18)
(3)
Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman’ın dünyanın önde gelen kruvaziyer
şirketlerinden Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte ortak kurdukları Barcelona Port
Investments, S.L., Barselona Limanını işleten, Malaga Limanının çoğunluk hissesine ve Singapur
Yolcu Limanının azınlık hisselerine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. unvanlı
şirketin %43 hissesini devralmış ve 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım olarak konsolide finansal tablolarında göstermiştir (Not
18).
10
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2.1
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
(a)
Finansal tabloların hazırlanış şekli
2
SPK mevzuatına uygun finansal tablo seti hazırlayan işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34
“Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta
serbesttirler. Grup, bu çerçevede ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1
No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun
olarak hazırlamıştır.
Ayrıca ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli
duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem özet finansal durum tablosu, bu tarihte
sona eren döneme ait kapsamlı gelir tablosu, 19 Ağustos 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir.
(b)
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, SPK mevzuatına uygun finansal tablo hazırlayan
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının
gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden
başlamak kaydıyla, 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (TMS
29) uygulanmamıştır.
(c)
Ölçüm esasları
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen finansal yatırımlar, yatırım
amaçlı gayrimenkuller ve türev finansal araçlar haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır.
Gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan yöntemler 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda
kullanılan yöntemlerle tutarlıdır.
(d)
Geçerli ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in geçerli ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
ABD Doları, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Ege Liman, GFP, Vespa, Bodrum Liman ve Ortadoğu
Liman’ın operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle faaliyetleri üzerinde önemli
bir etkiye sahip bulunmaktadır. Bu yüzden bu şirketler, geçerli para birimlerinin TMS 21 – “Döviz
Kurlarındaki Değişimin Etkileri” uyarınca ABD Doları olmasına karar vermiştir.
Avro, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Bar Limanı operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka
bir deyişle faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Bu yüzden bu şirketler, geçerli para
birimlerinin TMS 21 – “Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri” uyarınca Avro olmasına karar vermiştir.
11
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2.1
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
(d)
Geçerli ve Raporlama Para Birimi (devamı)
2
Geçerli para birimi değişikliği
2013 yılında konsolidasyon kapsamına dahil edilen ve satın alma tarihindeki koşullara göre yapılan
değerlendirmeler sonrasında geçerli para birimi olarak TL’ye karar verilen Straton Maden’in 2014 yılından
itibaren değişen operasyon yapısı ve iş yürüttüğü ekonomik çevrenin değişmesi sonucu Avro’ya bağımlı
hale gelmiş ve Grup yaptığı değerlendirmeler sonucunda geçerli para biriminin Avro olmasına karar
vermiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki
gibidir:
ABD Doları
Avro
(e)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2,1234
2,8919
2,1343
2,9365
Netleştirme/Mahsup
Grup’un finansal varlıkları ve borçları netleştirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu finansal
varlıkları ve borçları netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın finansal tablolara alınmasını ve borcun
ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda Grup, finansal varlıkları ve borçları
netleştirerek bilançoda net tutarları ile göstermektedir.
12
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2.1
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
(f)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
2
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Global Yatırım Holding
A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarının, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştiraklerdeki paylarının hesaplarını
içermektedir. Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan
konsolidasyona ilişkin esaslar, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık
konsolide finansal tablolarda uygulanan esaslarla tutarlıdır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tam konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkların ve özkaynak
yöntemiyle muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştiraklerdeki etkin ortaklık ve
toplam oy hakları oranları, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla raporlanan oranlardan değişiklik göstermemiştir.
Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan, teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen
ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen bağlı menkul kıymetler, maliyet
bedellerinden kalıcı değer kayıpları düşüldükten sonra ara dönem özet konsolide finansal tablolara
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak yansıtılmıştır. Ayrıca, Grup’un ara dönem özet konsolide finansal
tabloları açısından önemlilik derecesi düşük olduğundan 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla etkin ortaklık
oranı %99,9 (31 Aralık 2013: %99,9) olan Randa ve etkin ortaklık oranı %90 olan Global Gemicilik ile
Grup’un %80 oranında ortaklık payına sahip olmasına rağmen üzerinde kontrol gücü bulunmadığı ve
kayyuma devredilmiş olan Torba satılmaya hazır finansal varlıklar içinde maliyet bedellerinden eğer varsa
kalıcı değer kayıpları düşülerek gösterilmişlerdir.
2.2
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmış
Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak
tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlamakta, yurt
dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ise muhasebe kayıtlarını bulundukları ülkelerin yasal vergi
mevzuatı ve muhasebe standartlarına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun
olarak hazırlamaktadırlar.
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Tebliğ hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile KGK ilke kararlarından oluşmaktadır.
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Şirket ve bağlı ortaklıklarının yasal kayıtlarına
dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmelerle, finansal tabloların gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda,
TMS’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket’in 30 Haziran 2014’de sona eren altı aylık döneme ilişkin özet finansal tabloları TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal
tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni
finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır.
13
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.3
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal
tablolar ile tutarlı olarak hazırlanmıştır.
2.4
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Dipnot 3’te açıklandığı üzere 31 Aralık 2013 tarihinde TFRS 3’e göre geçici olarak muhasebeleştirilen Bar
Limanı satınalma muhasebesi 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda uzun
vadeli diğer karşılıklar ve maddi olmayan duran varlıklar 15.687.905 TL tutarında artmıştır. Bu değişiklik
TMS’ye uygun olarak geriye dönük uygulanmış ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Grup’un 30 Haziran 2014’te sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları
hazırlanırken kullanılan önemli muhasebe politikaları 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar
içerisinde detaylı olarak açıklanan muhasebe politikaları ile benzerdir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal
tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
a. 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan
standartlar,değişiklikler ve yorumlar:
yıllık
raporlama
dönemleri
için
geçerli
olan
Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) TFRS 10 standardı yatırım
şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna
getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı
ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden
muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin TFRS 9’u uygulamamaları durumunda, TMS 39
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden
muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.
14
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik
“muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin
anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt
ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik) TFRS 13 ‘Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri’ne getirilen değişikikten sonra “TMS
36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardındaki yapılan değişiklik ile değer düşüklüğüne uğramış finansal
olmayan varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa
kavuşturulmuştur. TMS 36 standardında yapılan değişiklikler finansal olmayan varlıkların geri
kazanılabilir miktarlarının açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği
durumlarda gerektirmektedir. Söz konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardı”na getirilen değişlik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda
merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu
kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler: Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine
açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli
olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir
zorunlu vergi, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
b. Henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanması Grup tarafından benimsenmemiş standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 (2009) finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümlemesi için yeni zorunluluklar getirmektedir.
TFRS 9 (2009) temel alındığında finansal varlıkların tutuldukları işletme modeline ve sözleşmeye dayalı
nakit akışlarının özelliklerine göre sınıflandırılması ve ölçümlenmesi gerekir. TFRS 9 (2010) ise finansal
yükümlülükler için ek değişiklikler getirmektedir. KGK’nın halihazırda TFRS 9’da yer alan sınıflandırma
ve ölçümleme zorunluluklarına limitli değişiklikler ve finansal varlıkların değer düşüklüğünü ilgilendiren
yeni zorunluluklar getirecek aktif bir projesi bulunmaktadır. TFRS 9 (2013) ise finansal riskten korunma
muhasebesi için yeni bir model getirmektedir. Yeni model şirketlerin maruz kaldığı finansal ve finansal
olmayan risklerden korunmak için uyguladığı finansal riskten korunma muhasebesini ve risk yönetimi
aktivitelerini daha fazla yakınlaştırmaktadır.
Bu model aynı zamanda şirketlerin risk yönetimi için kullandığı bilgileri finansal riskten korunma
muhasebesi için de kullanmasına izin vermektedir. TFRS 9 (2013) daha önce yayımlanan TFRS (2009) ve
TFRS (2010)’de yer alan zorunlu yürürlülük tarihlerini kaldırırken erken uygulamaya izin vermektedir.
15
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
c.
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda
gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013) UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve
UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu
standart UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir.
Bu standardın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir
zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Buna ek
olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi
gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Şirket, standardın
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan katkıları (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilmesindeki
karmaşıklık azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına yaptığı katkılar, plan dahilinde belirlenmiş,
hizmet ile doğrudan ilişkili ve hizmet verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizmetin verildiği dönemde
hizmet maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları TMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine
kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa
TFRS uygulayacak olanlar için geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir standart
yayımlamıştır. Bu standart ilk kez TFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş
muhasebe prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını TFRS’ye geçişlerinde
aynı şekilde muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan
rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni
standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman
boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe
uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir.
Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durum ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
16
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
2.5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(devamı)
c.
UMS 16 ve UMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi UMS 16 Maddi
Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması yöntemlerinin maddi
duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan duran varlıkların
amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde aksi
kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır.
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi Değişiklikler bir işletme
standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için UFRS 3 İşletme
Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Değişiklikler işletme
birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için
uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin
verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
d.
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’te “2010–2012 dönemi” ve “2011–2013 Dönemi” olmak üzere iki dizi “UFRS’de
Yıllık İyileştirmeler” yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için
performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel,
UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden
ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile
tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu
mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır.
Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, faiz
oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda,
fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
17
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
2.5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
d.
UFRS’deki iyileştirmeler(devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi (devamı)
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 16.35(a) ve UMS
38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur.
i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter
değerinin piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri
oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin
ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük
olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Değişiklik ile UFRS finansal
tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamakla birlikte erken uygulanabilecek
yeni veya değiştirilmiş standartları uygulamasına izin verilmiştir.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve
finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa
kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS
3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal
tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu
değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
e.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi
itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Söz konusu
kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
18
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
2
2.5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği
ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu
kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması
durumu
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği
bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. Söz konusu kararın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2.6
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan tahminler ve
varsayımlar cari dönem içerisinde gerçekleşen işletme birleşmelerindeki tahmin ve varsayımlar hariç
olmak üzere 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal
tabloların hazırlanmasında kullanılan tahminler ve varsayımlarla tutarlıdır.
19
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
3
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Grup 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda satın aldığı ve “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri”ne göre
muhasebeleştirdiği ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide tabloların “İşletme Birleşmeleri” dipnotunda
sunduğu aşağıdaki satın almalara ait geçici muhasebeleştirmeleri 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
tamamlamıştır. Bu satın alma muhasebeleştirmelerinin tamamlanması sonucunda 31 Aralık 2013 tarihinde
yapılan geçici muhasebeleştirmelerde herhangi bir değişiklik olmamıştır:
 Geliş Madencilik
 Straton Maden
Ek olarak Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde geçici olarak muhasebeleştirilen ve 31 Aralık 2013 tarihli
konsolide finansal tabloların “İşletme Birleşmeleri” dipnotunda sunduğu Bar Limanı satın alma
muhasebesini 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tamamlamıştır. Satın alma muhasebesinin tamamlanması
sonucunda:
 Uzun vadeli karşılıklar 15.687.965 TL artmıştır.
 Maddi olmayan duran varlıklar 15.687.965 TL artarak 35.416.609 TL’den 51.104.574 TL’ye
çıkmıştır.
 Diğer tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerde ve şerefiye/(pazarlıklı satın alım kazancı)
hesaplamalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Yukarıdaki değişiklikler “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve
Hatalar” standardına uygun olarak geriye dönük olarak 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Ayrıca Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde geçici olarak muhasebeleştirilen ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide
finansal tabloların “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar” dipnotunda sunduğu Creuers satın alma
muhasebesini 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla geçici olarak muhasebeleştirmeye devam etmektedir. 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla geçici muhasebeleştirmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.
20
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
4
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Müşterek yönetime tabi ortaklıklara ilişkin finansal bilgiler, Not 18 “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımlar” içerisinde sunulmuştur.
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performans değerlendirmesinde kullandığı faaliyet bölümleri, Grup’un risk ve fayda
kaynakları ve iç raporlama yapısı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Grup’un faaliyet bölümleri;
finans, enerji, liman işletmeciliği (eski adıyla “altyapı”), gayrimenkul ve diğer sektörler olarak
belirlenmiştir. Global Yatırım Holding A.Ş.’nin de içinde bulunduğu finans bölümü finansa dayalı gelir
faaliyetlerini, enerji bölümü sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış faaliyetleri, elektrik enerjisi üretim faaliyetleri
ve maden faaliyetlerini, liman işletmeciliği bölümü yurtiçi ve yurtdışında ticari ve kruvaziyer liman
yatırımları ve işletimi faaliyetlerini, gayrimenkul bölümü ise yatırım amaçlı ve alım satım amaçlı gayrimenkul
yönetimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer sektörler ise ağırlıklı olarak yayıncılık faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Grup’un liman işletmeciliği bölümünde yer alan ve liman faaliyetleri ile iştigal eden bağlı ortaklıklarının
operasyonlarının yoğunluğu özellikle kış aylarında (Aralık, Ocak, Şubat) diğer aylara göre daha az olmakta,
bununla birlikte kruvaziyer liman işletmeciliği alanında yılın 3. çeyreğinde yoğunluk artmaktadır.
Mevsimselliğe ilişkin bu özellikler, söz konusu bölümlerin performansını etkilemektedir.
Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar
(“FAVÖK”) dikkate alınmaktadır. Şirket Yönetimi, bölüm performanslarının değerlendirilmesinde
FAVÖK’ü aynı endüstride yer alan şirketlerle karşılaştırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak
görmektedir. 2011 yılından itibaren aşağıda sözü edilen işlemlerin Grup’un faaliyetleri açısından önem
kazanmasıyla birlikte Grup, Grup şirketlerinin Şirket hisselerinin satışından ve Grup’un kontrolü
kaybetmeden bağlı ortaklıklarının teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisselerinin satışından elde
ettiği ve konsolide finansal tablolarda özkaynaklara kaydedilen vergi öncesi kar ve zararları FAVÖK’ün
içerisinde değerlendirmeye başlamıştır. Grup’un faaliyet bölümleriyle ilgili bilgiler bu notun devamında
verilmiştir.
21
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Enerji
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Liman İşletmeciliği
Finans
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Diğer
Gayrimenkul
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Toplam
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
483.842.675
435.014.187
317.890.047
292.365.157
996.734.203
986.020.581
263.565.567
261.868.212
19.775.511
18.023.046
2.081.808.003
1.993.291.183
Bölüm yükümlülükleri
262.711.809
253.232.943
450.673.345
400.671.740
634.879.832
575.985.860
38.271.499
28.210.121
6.331.901
9.287.930
1.392.868.386
1.267.388.594
30 Haziran Tarihinde Sona Eren 6 Aylık Dönem (1 Ocak-30 Haziran)
Enerji
2014
Bölüm dışı gelirler
FAVÖK
Amortisman ve itfa payı gideri (-)
Liman İşletmeciliği
Finans
2013
57.984.637
2014
2013
2014
2013
85.293.014
Diğer
Gayrimenkul
23.959.614
9.854.169
13.787.791
60.792.651
12.382.699
53.220.462
(17.262.816)
(9.557.314)
46.536.604
28.316.136
(10.850.558)
(2.723.697)
(720.495)
(676.306)
(29.999.655)
(20.851.216)
2014
2013
4.185.054
2014
Toplam
2013
2014
2013
7.392.563
1.165.853
1.091.718
582.331
734.863
(976.070)
128.799
41.262.748
72.842.946
(128.210)
(732.000)
(950.434)
(5.239)
(42.649.352)
(24.988.458)
158.482.727
107.024.337
Finansman gelirleri
3.057.921
1.947.874
6.118.154
20.638.875
10.577.408
10.330.195
135.092
122.644
-
-
19.888.575
33.039.588
Finansman giderleri
(5.978.075)
(3.969.412)
(29.179.664)
(57.465.607)
(20.622.273)
(7.561.382)
(3.917.805)
(4.327.531)
(502.734)
(10.298)
(60.200.551)
(73.334.230)
30 Haziran Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Dönem (1 Nisan-30 Haziran)
Enerji
2014
Bölüm dışı gelirler
Liman İşletmeciliği
Finans
2013
2014
2013
2014
Diğer
Gayrimenkul
2013
2014
2013
2014
Toplam
2013
2014
2013
35.314.862
12.793.623
4.910.427
6.659.759
49.003.196
38.683.540
1.651.283
5.277.324
1.100.385
432.007
91.980.153
63.846.253
9.101.993
50.865.672
(10.141.387)
(3.308.174)
30.737.056
19.716.533
432.470
214.989
167.095
(135.872)
30.297.227
67.353.148
(5.867.682)
(1.470.037)
(312.368)
(336.543)
(15.478.078)
(10.629.624)
(55.792)
(658.101)
(594.567)
4.181
(22.308.487)
(13.090.124)
Finansman gelirleri
3.024.497
532.363
3.988.653
15.274.405
(13.430.881)
6.176.365
69.521
63.336
-
-
(6.348.210)
22.046.469
Finansman giderleri
(856.741)
(2.471.824)
(13.984.623)
(45.062.167)
4.503.416
(4.479.170)
(2.231.334)
(2.484.732)
(149.063)
(788)
(12.718.345)
(54.498.681)
FAVÖK
Amortisman ve itfa payı gideri (-)
22
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Gelirler
Bölüm gelirleri
Bölümler arası eliminasyonlar (*)
Konsolide gelirler
Konsolide FAVÖK
Finansman gelirleri (Not 29)
Finansman giderleri (Not 30)
Özkaynaklar içerisinde kaydedilen hisse satış (kar)/zararları (Not 23)
Amortisman ve itfa payları (Not 26)
Konsolide faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)
Bölüm finansman gelirleri
Bölümlerarası eliminasyonlar
Toplam finansman gelirleri (Not 29)
Bölüm finansman giderleri
Bölümlerarası eliminasyonlar
Toplam finansman giderleri (Not 30)
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Nisan30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
159.080.984
(598.257)
158.482.727
92.453.211
(473.058)
91.980.153
107.166.994
(142.657)
107.024.337
63.988.910
(142.657)
63.846.253
1 Ocak30 Haziran 2014
41.262.748
12.317.866
(51.099.351)
(589.406)
(42.649.352)
1 Nisan30 Haziran 2014
30.297.227
5.630.182
(23.239.959)
(539.995)
(22.308.487)
1 Ocak30 Haziran 2013
74.079.690
28.012.980
(68.687.566)
(2.340.075)
(24.988.458)
1 Nisan30 Haziran 2013
68.589.892
17.875.228
(50.878.135)
(1.742.248)
(13.090.124)
(40.757.495)
(10.161.032)
6.076.571
20.754.613
1 Ocak30 Haziran 2014
19.888.575
(7.570.709)
1 Nisan30 Haziran 2014
9.278.171
(3.647.989)
1 Ocak30 Haziran 2013
33.039.588
(5.026.608)
1 Nisan30 Haziran 2013
22.046.469
(4.171.241)
12.317.866
5.630.182
28.012.980
17.875.228
1 Ocak30 Haziran 2014
(60.200.551)
9.101.200
1 Nisan30 Haziran 2014
(28.344.726)
5.104.767
1 Ocak30 Haziran 2013
(73.334.230)
4.646.664
1 Nisan30 Haziran 2013
(54.498.681)
3.620.546
(51.099.351)
(23.239.959)
(68.687.566)
(50.878.135)
1 Ocak30 Haziran 2014
32.755.213
7.951.354
22.778.424
143.248
1.292.483
64.920.722
1 Nisan30 Haziran 2014
16.282.727
5.385.032
20.815.499
8.552
862.573
43.354.383
1 Ocak30 Haziran 2013
20.135.544
438.886
4.853.239
10.376.250
835
35.804.754
1 Nisan30 Haziran 2013
12.284.665
338.186
2.260.344
10.109.856
835
24.993.886
Sabit kıymet alımları (**)
Enerji
Finans
Liman işletmeciliği
Gayrimenkul
Diğer
Toplam
(*) Gelirlerdeki bölümler arası eliminasyonların tamamı finans bölüm gelirlerine ilişkindir.
(**) Sabit kıymet alımları; maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan
ilaveleri kapsamaktadır.
23
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
6
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraf açıklamalarında yer alan ilişkili taraflar ile Grup'un bu taraflarla olan ilişkisi aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraf
Mehmet Kutman
Erol Göker
Global Portföy
Global A Tipi ve B Tipi Fon
Torba
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş. (Turkcom)
Geliş Madencilik
İlişkinin niteliği
Ortak ve üst düzey yönetici
Ortak ve üst düzey yönetici
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım (Not 18)
Bağlı ortaklığın fonu
Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklık (Not 2.1.f)
Şirket ortağı tarafından sahip olunan şirket
Satış amacıyla duran varlıklara sınıflanan bağlı ortaklık
İlişkili taraflardan alacaklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli finans sektörü
faaliyetlerinden alacaklar aşağıdaki gibidir:
Finans sektörü faaliyetlerinden kısa vadeli
alacaklar - ilişkili taraflar
Turkcom (*)
Global A Tipi ve B Tipi Fon
Global Portföy
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
10.860.823
1.989.684
1.626.225
14.476.732
31 Aralık 2013
10.000.713
2.291
166.551
905.065
11.074.620
(*) Kredili menkul kıymet işlemlerine yönelik bakiyeleri içermektedir. Söz konusu alacaklar hisse senedi teminatlı olup
üzerinden piyasa koşullarına göre faiz işletilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
Mehmet Kutman
Turkcom
(1)
Erol Göker (1)
Diğer
Toplam (2)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.495.955
219.078
2.079.160
84.466
1.220.617
1.409.283
4.793.526
1.880.767
355.636
4.951.436
(1) Söz konusu bakiyeler, personel ve iş avansı niteliğindedir ve teminatlı değildir. Söz konusu alacakların iş avansı
niteliğinde olmayan kısımları üzerinden faiz işletilmiştir (Faiz oranı: 30 Haziran 2014: %11,75 31 Aralık 2013:
%11,75).
(2) Aşağıda açıklanan üst yönetime verilen kredi hariç olan tutardır.
24
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
6
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Grup’un bir bağlı ortaklığı, Grup üst yönetimine 30 Aralık 2012 vadeli 10.000.000 ABD Doları limitli, Libor
+ %3,5 faizli, yılda bir kupon ödemeli, dönem sonu anapara ödemesi olan, hisse senedi teminatlı kredi
kullandırmıştır. Söz konusu kredinin vadesi 31 Aralık 2014 tarihine uzatılmıştır. Grup, bu alacağını 30
Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla bilançoda ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklarda
sınıflamıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla söz konusu kredinin bakiyesi, anaparası 9.806.377 ABD Doları,
faiz tahakkuku 559.531 ABD Doları olmak üzere toplam 10.365.908 ABD Doları (22.010.969 TL)’dır. 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla söz konusu kredinin bakiyesi, anaparası 9.806.377 ABD Doları, faiz tahakkuku
370.067 ABD Doları olmak üzere toplam 10.176.444 ABD Doları (21.719.584 TL)’dır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un verilen kredi tutarı ile birlikte konsolide bilançosunda ilişkili
taraflardan kısa vadeli diğer alacak toplamı 26.962.405 TL’dir (31 Aralık 2013: 26.513.110 TL).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar
Torba (*)
Toplam
30 Haziran 2014
5.029.659
5.029.659
31 Aralık 2013
5.029.659
5.029.659
(*) Söz konusu bakiye, geliştirilmekte olan bir gayrimenkul projesi için verilmiş olan avans niteliğinde olup teminatı
yoktur. Söz konusu alacak üzerinden Torba'nın kontrolünü kaybettiği tarihe kadar faiz işletilmiştir.
İlişkili taraflara borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli finans sektörü
faaliyetlerinden borçlar aşağıdaki gibidir:
Finans sektörü faaliyetlerinden kısa vadeli
borçlar - ilişkili taraflar
Global A Tipi ve B Tipi Fon
Toplam
30 Haziran 2014
252.746
252.746
31 Aralık 2013
302.770
302.770
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
164.679
164.679
31 Aralık 2013
122.653
122.653
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluşlara olan uzun vadeli diğer borçlar
aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
16.220
16.220
25
31 Aralık 2013
16.220
16.220
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
6
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
İlişkili taraflar ile yapılan işlemler
Üst düzey yöneticiler ile yapılan işlemler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere
sağlanan menfaatlerin (maaş, huzur hakkı, prim, vb.) toplamı sırasıyla 13.195.405 TL ve 14.383.761 TL dir.
Grup’un üst düzey yöneticilere sağladığı krediye ilişkin olarak 1 Ocak-30 Haziran 2014 döneminde elde ettiği
faiz gelirinin tutarı 387.952 TL’dir (1 Ocak-30 Haziran 2013: 325.339 TL).
İlişkili taraflar ile yapılan diğer işlemler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili kuruluşlarla önemli işlemler
aşağıdaki gibidir:
Turkcom (*)
Mehmet Kutman (*)
Erol Göker
Global A Tipi ve B Tipi Fon
Global Portföy
Diğer
Toplam
Alınan
Faiz
818.801
178.006
8.802
83.260
1.088.869
1 Ocak30 Haziran 2014
Alınan
Diğer
Komisyon gelirler
7.710
- 1.656.059
76.708 284.183
84.418 1.940.242
Verilen
Komisyon
350.000
350.000
1 Ocak30 Haziran 2013
Alınan
Alınan Diğer
Faiz Komisyon gelirler
1.020.871
124.101
2.478
- 1.200
11.922
227.667
- 257.209
1.375.117
11.922 258.409
(*) Kredili işlem ve avans üzerinden işletilen faizleri içermektedir ve yukarıda “üst düzey yöneticeler ile
yapılan işlemler” açıklamasında sunulan üst düzey yöneticilere sağlanan kredilere ilişkin faizleri
kapsamamaktadır.
26
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
7
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Bankadaki nakit
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Kredi kartlarından alacaklar
Takasbank'tan alacaklar
Diğer
408.296
85.759.227
14.567.069
71.192.158
13.446
2.636.985
298.520
65.329.996
11.822.201
53.507.795
4.495.547
9
1.910.746
2.298.825
Nakit ve nakit benzerleri
88.817.954
74.333.643
(13.277.206)
(12.686.436)
75.540.748
61.647.207
Bloke tutar
Nakit akış tablosuna baz tutarlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatın vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 aya kadar
1-3 aya kadar
30 Haziran 2014
70.826.817
365.341
31 Aralık 2013
51.217.142
2.290.653
71.192.158
53.507.795
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri içerisinde yer alan vadeli
mevduata ait faiz oranı aralıkları aşağıdaki gibidir:
TL cinsinden vadeli mevduat faiz oran aralığı
ABD Doları cinsinden vadeli mevduat faiz oran aralığı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7,42% - %10,65-
7,42% - %9,15
-
%0,35
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 2.136.972 TL (31 Aralık 2013: 1.469.045 TL) tutarındaki mevduat
kullanılan kredilere ve teminat mektuplarına karşılık bankalar tarafından bloke edilmiştir. 30 Haziran 2014
tarihi itibarıyla Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”)’de üzerinde SPK Blokajı bulunan nakdi
teminat tutarı 10.887.960 TL’dir (31 Aralık 2013: 10.962.948 TL). 252.274 TL (31 Aralık 2013: 254.434
TL) diğer alacaklardan oluşmakta olup, bankalar tarafından bloke edilmiştir. Nakit ve nakit benzerlerinin
kur riskine ilişkin açıklamalar Not 32’de verilmiştir.
27
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
8
FİNANSAL YATIRIMLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal yatırımlarının detayı aşağıdaki
gibidir:
Dönen varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
11.160.050
269.969
11.430.019
22.808.608
219.722
23.028.330
6.051.333
6.051.333
5.164.987
5.164.987
Duran varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam
Grup’un alım-satım amaçlı finansal yatırımlarının sınıflandırılmalarına göre detayı aşağıdaki gibidir:
Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
Hisse senetleri
Yatırım fonları katılım belgeleri
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
8.641.745
2.508.111
10.194
11.160.050
13.491.591
9.308.434
8.583
22.808.608
Alım satım amaçlı finansal varlıkların tamamı, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklardır. Söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değer değişimleri, özet konsolide kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden olan gelir/gider hesaplarında muhasebeleştirilmiştir (Not
28). Alım satım amaçlı finansal varlıkların içindeki hisse senetleri teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören
hisse senetleridir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının 8.074.362 TL (31 Aralık 2013:
7.401.973 TL) tutarındaki kısmı repoya verilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 552.017 TL tutarında defter değeri bulunan finansal yatırımlar, BİST’e
teminat olarak verilmek üzere bankalardan alınan teminat mektubu karşılığında ilgili bankalarca
rehnedilmiştir (31 Aralık 2013 : 445.478 TL). 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla menkul kıymet alım borçlarına
istinaden 1.716.911 TL değerindeki hisse senedi rehnedilmiştir (31 Aralık 2013: 8.720.728 TL ).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 108.224 TL kayıtlı değerde devlet tahvili işlem teminatı olarak Vadeli İşlem
ve Opsiyon Piyasası’na (“VİOP”) verilmiştir (30 Haziran 2014: Yoktur).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un sahip olduğu 28.103 TL tutarındaki hisse senetleri devam eden bir
dava için rehnedilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla BİST, Takasbank, VİOP ve SPK’ya verilen teminat
mektubu tutarları Not 20’de açıklanmıştır.
28
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
8
FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
269.969
219.722
- Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen
6.051.333
5.164.987
Toplam
6.321.302
5.384.709
Hisse senetleri
- Teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören
Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Pay oranı
(%)
Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Bakü Borsası
Torba (Not 2.1.f)
Diğer
2,35
5,50
80,00
Toplam
Defter
değeri
5.625.000
137.523
80.000
208.810
6.051.333
31 Aralık 2013
Pay oranı
(%)
2,35
5,50
80,00
Defter
değeri
4.900.000
137.523
80.000
47.464
5.164.987
Grup, bu satılmaya hazır finansal varlıkları maliyet bedelleri üzerinden konsolide finansal tablolarına
yansıtmıştır.
29
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
9
FİNANSAL BORÇLANMALAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
64.218.792
36.993.582
27.225.210
64.218.792
114.317.515
27.349.732
86.967.783
114.317.515
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
-TL Krediler
-Döviz Krediler
İhraç edilen borçlanma senetleri
- TL borçlanma senetleri
-Döviz borçlanma senetleri
Finansal kiralama borçları
Toplam
30 Haziran 2014
117.240.568
7.101.660
110.138.908
101.147.123
97.882.134
3.264.989
19.474.011
237.861.702
31 Aralık 2013
104.317.122
5.582.389
98.734.733
21.158.518
18.036.865
3.121.653
8.239.149
133.714.789
Uzun vadeli borçlanmalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
437.109.285
22.571.901
414.537.384
169.572.254
140.895.957
28.676.297
40.126.012
646.807.551
415.764.038
18.667.325
397.096.713
163.146.590
134.533.336
28.613.254
29.037.542
607.948.170
Kısa vadeli banka kredileri
-TL Krediler
-Döviz Krediler
Toplam
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli banka kredileri
-TL Krediler
-Döviz Krediler
İhraç edilen borçlanma senetleri
- TL borçlanma senetleri
-Döviz borçlanma senetleri
Finansal kiralama borçları
Toplam
Uzun vadeli banka kredileri ve ihraç edilen borçlanma senetlerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yıl
2015
2016
2017 ve sonrası
Toplam
30 Haziran 2014
52.802.331
238.513.638
315.365.570
606.681.539
31 Aralık 2013
84.747.416
175.319.885
318.843.327
578.910.628
Ödenecek finansal kiralama borçlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
1 yıldan az
1-5 yıl arası
30 Haziran 2014
Gelecekteki
Asgari kira
asgari kira
ödemelerinin net
ödemeleri
Faiz bugünkü değeri
21.906.160
2.432.149
19.474.011
45.134.921
5.008.909
40.126.012
Gelecekteki
asgari kira
ödemeleri
10.474.653
32.246.346
Asgari kira
ödemelerinin net
Faiz bugünkü değeri
2.235.504
8.239.149
3.208.804
29.037.542
Toplam
67.041.081
42.720.999
5.444.308
7.441.058
59.600.023
30
37.276.691
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
9
FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
30 Haziran 2014
Şirket ismi
Para birimi
Vade tarihi
Faiz Oranı
Şekli
Nominal faiz oranı %
İhraç edilen borçlanma senetleri (i)
Holding
ABD Doları
2017
Sabit
İhraç edilen tahvil (ii)
Holding
TL
2015
Değişken
İhraç edilen tahvil (ii)
Holding
TL
2016
Değişken
İhraç edilen tahvil (ii)
Holding
TL
2016
Teminatsız kredi (iv)
Holding
ABD Doları
2016
Teminatlı kredi (iv)
Holding
ABD Doları
Teminatsız kredi
Holding
Teminatsız kredi
Holding
Teminatlı kredi (v)
Ortadoğu Liman
Teminatlı kredi (vi)
Teminatlı kredi (vi)
Teminatlı kredi (vii)
Kredi türü
Anapara Değeri (TL)
Defter Değeri (TL)
% 11
32.235.586
32.235.586
DİBS+ % 5,00
75.000.000
77.025.889
DİBS+ % 4,50
75.000.000
75.721.140
Değişken
DİBS+ % 4,50
85.000.000
86.031.062
Değişken
Libor + %7,50
6.715.253
6.720.199
2016
Değişken
Libor + %7,50
53.416.781
55.291.696
TL
2015
Sabit
13,80%
48.173
56.111
TL
2014
Sabit
% 12,50
18.000.000
18.000.000
ABD Doları
2016
Değişken
Libor+% 4,95
47.776.500
48.199.800
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2016
Sabit
% 5,15
3.981.375
4.027.064
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2017
Değişken
Libor+ % 5,05
7.962.750
7.979.191
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2019
Sabit
% 5,65
7.077.999
7.116.465
Teminatlı kredi
Ortadoğu Liman
TL
2015
Sabit
% 11,76
Teminatlı kredi (viii)
Global Liman
ABD Doları
2017
Değişken
Libor+% 4,95
21.021.660
21.068.350
Teminatlı kredi (viii)
Global Liman
ABD Doları
2023
Değişken
Libor + 5,60
137.261.885
134.945.637
Teminatlı kredi (ix)
Global Liman
ABD Doları
2021
Değişken
Libor + % 5,35
168.397.830
168.399.203
Teminatlı kredi (viii)
Global Liman
ABD Doları
2023
Değişken
Libor + % 6,75
41.406.300
41.471.444
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
2016
Değişken
Libor+% 5,05
1.698.720
1.707.925
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
2015
Sabit
%4,75
1.380.210
1.380.210
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
2015
Sabit
%3,51
6.370.200
6.370.200
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
2015
Sabit
% 6,25
2.123.400
2.123.400
Teminatlı kredi
Bodrum Liman
ABD Doları
2014
Sabit
% 7,95
506.908
522.551
Teminatlı kredi
Bodrum Liman
ABD Doları
2016
Sabit
% 7,75
1.222.781
1.245.650
Teminatsız kredi
Bodrum Liman
TL
2015
Sabit
% 11
Teminatlı kredi
Pera
TL
2017
Değişken
%15,34-%19,44
2.097.224
2.097.224
Teminatlı kredi (x)
Pera
TL
2021
Değişken
TR Libor + % 5
17.789.734
17.789.734
Teminatlı kredi
Pera
TL
2021
Sabit
% 14,50
6.880.451
6.880.451
Teminatsız kredi
Global Menkul
TL
Rotatif
Sabit
-
Teminatsız kredi
Naturelgaz
TL
2017
Değişken
% 12-%14,30
Teminatlı kredi (xii)
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
% 15,50
Teminatlı kredi (xi)
Naturelgaz
ABD Doları
2015
Sabit
% 4,75
Teminatsız kredi (xii)
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
% 17,50
Teminatsız kredi (xii)
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
% 14
Teminatsız kredi
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
-
Teminatsız kredi (xii)
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
% 13,50
Teminatsız kredi
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
-
Teminatlı kredi
Adonia Shipping
Avro
2015
Değişken
Euribor + % 3,5
Teminatlı kredi (xiii)
Straton Maden
Avro
2014
Sabit
% 1,34
Teminatlı kredi (xiii)
Straton Maden
Avro
2021
Değişken
Euribor + % 3 - % 3,25
Teminatsız kredi
Straton Maden
TL
2015
Sabit
%12
Teminatlı kredi
Straton Maden
TL
2016
Sabit
% 10
Teminatsız kredi (xiv)
Bar Limanı
Avro
2017
Sabit
Teminatsız kredi (xiv)
Bar Limanı
Avro
2017
Teminatsız kredi
TRES
TL
2017
Kullanılan krediler ve ihraç edilen borçlanma senetleri
59.486
1.700.000
59.894
1.700.000
226.408
226.408
2.413.189
2.413.189
1.018.979
1.018.979
10.617.000
10.617.000
490.000
490.000
1.000.000
1.000.000
396.841
396.841
14.044.500
14.044.500
116.855
116.855
4.303.827
4.249.034
17.351.400
17.351.400
8.435.672
8.515.267
200.000
155.970
96.200
71.606
% 7,8
1.371.995
1.374.054
Sabit
% 7,6
933.110
931.462
Sabit
% 1,1
149.381
149.381
885.296.563
889.288.022
1.048.340
Finansal kiralama borçları
Leasing (xv)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2015
Sabit
% 5,92
1.048.340
Leasing (xv)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2017
Sabit
% 5,75
477.124
477.124
Leasing (xviii)
Ege Liman
Avro
2020
Sabit
% 7,75
16.093.487
16.093.487
Leasing (xvi)
Naturelgaz
ABD Doları
2018
Sabit
% 7
13.958.590
13.958.590
Leasing (xvi)
Naturelgaz
Avro
2017
Değişken
% 6,04- % 10,30
23.139.506
23.139.506
Leasing
Straton maden
Avro
2017
Sabit
% 5,80
Leasing (xvii)
Tres Enerji
Avro
2018
Sabit
Euribor + % 3
31
834.317
834.317
4.048.659
59.600.023
4.048.659
59.600.023
944.896.586
948.888.045
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
9
FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
31 Aralık 2013
Şirket ismi
Para birimi
Vade tarihi
Faiz Oranı
Şekli
Nominal faiz oranı %
İhraç edilen borçlanma senetleri (i)
Holding
ABD Doları
2017
Sabit
İhraç edilen tahvil (ii)
Holding
TL
2015
Değişken
İhraç edilen tahvil (ii)
Holding
TL
2016
Teminatsız kredi (iii)
Holding
ABD Doları
Teminatsız kredi
Holding
TL
Teminatsız kredi
Holding
Teminatsız kredi (iv)
Kredi türü
Anapara Değeri (TL)
Defter Değeri (TL)
% 11
31.734.907
31.734.907
DİBS+ % 5,00
75.000.000
76.821.486
Değişken
DİBS+ % 4,50
75.000.000
75.748.715
2014
Sabit
% 6,17
64.029.000
67.214.483
2014
Sabit
0,105
10.000.000
10.000.000
ABD Doları
2014
Değişken
Libor +% 7
2.223.300
2.274.581
Holding
ABD Doları
2016
Değişken
Libor + %7,50
8.437.155
8.445.278
Teminatlı kredi (iv)
Holding
ABD Doları
2016
Değişken
Libor + %7,50
64.429.181
66.468.259
Teminatsız kredi
Holding
TL
2015
Sabit
13,80%
66.480
66.480
Teminatsız kredi
Holding
TL
Rotatif
Sabit
% 12,50
10.000.000
10.000.000
Teminatlı kredi (v)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2016
Değişken
Libor+% 4,95
56.452.235
56.955.239
Teminatlı kredi (vi)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2016
Sabit
% 5,15
4.802.175
4.858.004
Teminatlı kredi (vi)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2017
Değişken
Libor+ % 5,05
9.337.563
9.358.296
Teminatlı kredi (vii)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2019
Sabit
% 5,65
7.825.767
Teminatlı kredi
Ortadoğu Liman
TL
2015
Sabit
% 11,76
Teminatlı kredi (viii)
Global Liman
ABD Doları
2017
Değişken
Libor+% 4,95
Teminatlı kredi (viii)
Global Liman
ABD Doları
2023
Değişken
Teminatlı kredi (ix)
Global Liman
ABD Doları
2021
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
2016
Teminatlı kredi
Ege Liman
ABD Doları
Teminatlı kredi
Ege Liman
Teminatlı kredi
Kullanılan krediler ve ihraç edilen borçlanma senetleri
7.869.524
80.821
81.401
26.892.180
27.733.079
Libor + 5,60
105.114.275
103.092.246
Değişken
Libor + % 5,35
178.640.910
184.476.593
Değişken
Libor+% 5,05
2.134.300
2.145.498
Rotatif
Sabit
%5
1.067.150
1.067.150
ABD Doları
Rotatif
Sabit
% 5,25
1.067.150
1.067.150
Bodrum Liman
ABD Doları
2014
Sabit
% 7,95
998.200
1.029.657
Teminatlı kredi
Bodrum Liman
ABD Doları
2016
Sabit
% 7,75
1.506.721
1.535.219
Teminatsız kredi
Bodrum Liman
TL
Rotatif
Sabit
%9
Teminatlı kredi
Pera
TL
2017
Değişken
%12,5-%15,4
Teminatlı kredi (x)
Pera
TL
2017
Değişken
TR Libor + % 5
Teminatlı kredi
Naturelgaz
TL
2017
Değişken
Teminatlı kredi (xii)
Naturelgaz
TL
Rotatif
Sabit
Teminatlı kredi (xi)
Naturelgaz
ABD Doları
2015
Sabit
% 4,75
Teminatlı kredi
Adonia Shipping
Avro
2015
Değişken
Euribor + % 3,5
Teminatlı kredi (xiii)
Straton Maden
Avro
2014
Sabit
% 1,34
Teminatsız kredi
Straton Maden
TL
2015
Sabit
% 12
Teminatlı kredi
Straton Maden
TL
2016
Sabit
% 10,2
Teminatsız kredi (xiv)
Bar Limanı
Avro
2017
Sabit
% 7,8
Teminatsız kredi (xiv)
Bar Limanı
Avro
2017
Sabit
% 7,6
550.000
550.000
2.198.213
2.198.213
18.766.450
18.766.450
% 12-%14,30
2.854.861
2.854.861
% 10,5 - % 13,50
6.799.732
6.799.732
10.671.500
10.956.228
6.083.239
5.977.442
17.619.000
17.619.000
200.000
200.000
82.309
82.309
1.761.900
1.569.084
1.174.600
1.087.219
805.601.274
818.703.783
1.516.867
Finansal kiralama borçları
Leasing (xvi)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2015
Sabit
% 5,92
1.516.867
Leasing (xvi)
Ortadoğu Liman
ABD Doları
2017
Sabit
% 5,18
552.300
552.300
Leasing (xvii)
Naturelgaz
ABD Doları
2018
Sabit
%7
15.428.487
15.428.487
Leasing (xvii)
Naturelgaz
Avro
2017
Sabit
% 9,90 - % 10,30
17.429.837
17.429.837
Leasing (xviii)
Tres Enerji
Avro
2018
Sabit
% 7,56
2.349.200
37.276.691
2.349.200
37.276.691
842.877.965
855.980.474
32
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
9
FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
Grup’un toplam finansal borçlarının içerisinde önemli sayılabilecek tutardaki kredileri ile ilgili açıklamalar
aşağıdaki gibidir:
(i)
Şirket 1 Ağustos 2007 tarihinde “kredi paylaşım tahvilleri” modeli ile 5 yıl süreli ve %9,25 faiz oranlı olarak
100.000.000 ABD Doları nominal bedelli kredi kullanmıştır. Anapara ödemesi vade sonunda yapılacak olup
faiz ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Bu kredinin alındığı tarihte Şirket özel
amaçlı işletmesi vasıtasıyla Deutsche Bank Lüksemburg S.A.’nın ihraç ettiği söz konusu tahvillerin
25.000.000 ABD Doları nominal tutarındaki kısmını geri satın almıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
Grup’un yaptığı satınalımlar doğrultusunda Grup toplamda 26.860.300 ABD Doları nominal bedelli tahvili
geri satınalmış bulunmaktadır. Grup bu işlemler sonucu elde ettiği tahvilleri konsolide finansal tablolarında
TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uyarınca tahvil bazlı kredisinden netleştirerek göstermiştir.
Şirket, 28 Aralık 2011 tarihinde yukarıda sözü edilen tahvillerden nominal değeri 39.333.000 ABD Doları
tutarındaki kısmını Şirket tarafından ihraç edilen 40.119.000 ABD Doları nominal bedelli, 30 Haziran 2017
vadeli, her yılın Ocak ve Haziran aylarında faiz ödemeli ve %11 faizli yeni tahvillerle değiştirmiştir. Böylece
yukarıda sözü edilen “kredi paylaşım tahvilleri” modeli ile temin edilen krediye istinaden ihraç edilen eski
tahvillerin nominal değeri 60.667.000 ABD Doları olmuştur. Kredi paylaşım tahvilleri modeli ile temin edilen
söz konusu kredi, 31 Temmuz 2012 tarihinde anapara ve faizi ödenmek suretiyle kapatılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla nominal değeri 40.119.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin 24.950.000
ABD Doları tutarındaki kısmı (31 Aralık 2013: 25.250.000 ABD Doları) Grup’un elinde tuttuğu tahvillerdir.
Söz konusu tahviller Şirket’in hesaplarında bulunmaktadır (Bu tahvillerin 2.000.000 ABD Doları nominal
tutarındaki kısmı ödünç olarak verilmiştir). Grup bu işlemler sonucu elde ettiği tahvilleri ara dönem özet
konsolide finansal tablolarında TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uyarınca ihraç edilen borçlanma
senetlerinden netleştirerek göstermiştir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla söz konusu ihraç edilen borçlanma
senetlerinin netleştirilmiş olarak nominal değeri (anapara tutarı) 15.181.118 ABD Doları’dır (31 Aralık 2013:
14.869.000 ABD Doları).
Yukarıda sözü edilen tahvillere ilişkin olarak ilgili borçlanma anlaşmalarında özel olarak tanımlandığı
şekliyle Şirket’in finansal taahhütleri bulunmaktadır. Öte yandan aynı anlaşmalar Şirket’in varlıklarının satışı,
bağlı ortaklıklarıyla işlemleri ve Şirket’in başka şirketlerle birleşme faaliyetlerinde bulunması üzerine çeşitli
şartlar taşımaktadır.
(ii)
Şirket, 25 Ocak 2013 tarihinde 75.000.000 TL nominal değerli, 725 gün vadeli, DİBS+%5 faiz oranı ile 3
ayda bir faiz ödemeli ve nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ihraç etmiştir.
Şirket, 29 Mart 2013 tarihinde 75.000.000 TL nominal değerli, 1.116 gün vadeli, DİBS+%4,5 faiz oranı ile 31
günde bir faiz ödemeli ve nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ihraç etmiştir.
Şirket, 27 Mayıs 2014 tarihinde 85.000.000 TL nominal değerli, 910 gün vadeli, DİBS+%4,5 faiz oranı ile 3
ayda bir faiz ödemeli ve nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ihraç etmiştir.
(iii)
Şirket, 26 Mart 2013 tarihinde 30.000.000 ABD Doları tutarında %6,17 faiz oranıyla kredi kullanmıştır. Bu
kredinin vadesi Mart 2014 olup kredi anapara ve faizi ödenerek kapatılmıştır.
(iv)
Şirket, 27 Haziran 2012 tarihinde 5.500.000 ABD Doları tutarında Libor+%7,5 faiz oranıyla kredi kullanmıştır.
Bu kredinin anapara ödemeleri Haziran ve Aralık aylarında yapılmakta olup, vadesi 27 Haziran 2016’dır. 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla kalan anapara tutarı 3.162.500 ABD Doları’dır (31 Aralık 2013: 3.953.125 ABD
Doları).
33
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
9
(iv)
Şirket, 27 Temmuz 2012 tarihinde 35.000.000 ABD Doları tutarında Libor+%7,5 faiz oranıyla kredi
kullanmıştır. Bu kredinin anapara ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında yapılmakta olup, vadesi 27 Temmuz
2016’dır. Söz konusu krediye ilişkin olarak Grup’un bir bağlı ortaklığının hisseleri üzerinde 5.100.000 TL
nominal değerinde rehin ve maddi duran varlık olarak sınıflanmış bir binası üzerinde ipotek mevcuttur. 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla kredinin kalan anapara borcu 25.156.250 ABD Doları’dır (31 Aralık 2013:
30.187.500 ABD Doları).
(v)
Ortadoğu Liman 2006 yılında 10 yıl vadeli ve Libor+%2,90 faiz oranına sahip 40.000.000 ABD Doları
tutarında kredi kullanmıştır. Kredinin faiz oranı 29 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Libor+%4,95 olarak
revize edilmiştir. Söz konusu kredinin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla anapara tutarı 16.000.000 ABD Doları
(31 Aralık 2013: 19.200.000 ABD Doları) olmuştur. Anapara ve faiz ödemeleri her yılın Nisan ve Ekim ayları
sonunda yapılmaktadır. Söz konusu kredinin teminatı, Antalya Liman operasyonel hakların devir sözleşmesi
altındaki Ortadoğu Liman’ın tüm haklarını, limanla ilgili olarak iş kesintisi sigortası altındaki gelirleri, alacak
tahsilatındaki rehni ve diğer hesaplardaki liman kira sözleşmesinden kaynaklanan alacakların devrini ve
alacaklının hisseleri üzerindeki rehni içermektedir. Söz konusu krediye ilişkin olarak, Ortadoğu Liman’ın
sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna karşılık, finansal faaliyetler,
yatırım faaliyetleri, kar payı dağıtımı, varlık satışları, şirket birleşmeleri ve satın almaları üzerinde
sınırlamalar konmuştur ve ayrıca Ortadoğu Liman’ın hisseleri ve yukarıda açıklanan çeşitli alacak ve
haklarıyla ilgili olarak rehin tesis edilmiştir.
12 Ağustos 2010 tarihinde yapılan ek sözleşmeyle Ortadoğu Liman mevcut krediyle aynı şartlarda 10.000.000
ABD Doları tutarında ek kredi kullanmıştır. Söz konusu kredinin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla anapara
tutarı 6.500.000 ABD Doları’dır (31 Aralık 2013: 7.250.000 ABD Doları).
(vi)
Ortadoğu Liman, 13 Ekim 2010 tarihinde 4.500.000 ABD Doları tutarında, 6 yıl vadeli, %5,15 faiz oranlı
kredi kullanmıştır. Söz konusu kredinin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla anapara tutarı 1.875.000 ABD
Doları’dır (31 Aralık 2013: 2.250.000 ABD Doları). Söz konusu krediye ilişkin olarak, Ortadoğu Liman’ın
sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna karşılık, krediyle alınan vinç ve
diğer makineler rehnedilmiştir.
Ayrıca Ortadoğu Liman 14 Haziran 2011 tarihinde 7.500.000 ABD Doları tutarında, 6 yıl vadeli 6 ayda bir
anapara ve faiz ödemeli Libor+ %5,05 faiz oranlı kredi kullanmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla anapara
tutarı 3.750.000 ABD Doları (31 Aralık 2013: 4.375.000 ABD Doları) olup, söz konusu krediye ilişkin maddi
duran varlıklar üzerinde ticari işletme rehni vardır.
(vii)
Ortadoğu Liman, 24 Mayıs 2013 tarihinde 4.000.000 ABD Doları tutarında, 6 yıl vadeli, %5,65 faiz oranlı
kredi kullanmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kredinin anapara tutarı 3.333.333 ABD (31 Aralık 2013:
3.666.667 ABD Doları) olup söz konusu krediye ilişkin maddi duran varlıklar üzerinde ticari işletme rehni
vardır.
(viii) Global Liman, 20 Temmuz 2010 tarihinde 7 yıl vadeli ve Libor+%4,95 faiz oranına sahip 35.000.000 ABD
Doları tutarında kredi kullanmıştır. Anapara ve faiz ödemeleri her yılın Haziran ayında yapılmaktadır. 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla anapara tutarı 9.900.000 ABD Doları (31 Aralık 2013: 12.600.000 ABD Doları)
olup, söz konusu krediye ilişkin olarak Global Liman’ın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirememesi durumuna karşılık Ege Liman ve Ortadoğu Liman hisseleri, hisse rehin anlaşmasına göre
rehnedilmiştir.
34
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
9
FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
(viii) Global Liman 31 Temmuz 2013 tarihinde 10 yıl vadeli ve Libor +%5,60 faiz oranına sahip 11.200.000 ABD
Doları tutarında kredi kullanmıştır. Anapara ve faiz ödemeleri her yılın Haziran ayında yapılmaktadır. Söz
konusu kredinin teminatı olarak Global Liman hisseleri üzerinde rehin bulunmaktadır.
(ix)
(x)
24 Aralık 2013 tarihinde, Global Liman mevcut krediyle aynı şartlarda 10.500.000 ABD Doları ve 27.550.000
ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 38.050.000 ABD Doları tutarında ek kredi kullanmıştır.
7 Mart 2014 tarihinde, Global Liman 9 yıl vadeli ve Libor+%5,60 faiz oranına sahip 17.050.000 ABD Doları
ve Libor+%6,75 faiz oranına sahip 20.000.000 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 37.050.000 ABD
Doları tutarında ek kredi kullanmıştır
Global Liman, 26 Haziran 2013 tarihinde hisse alımı (Not 23.6) için 83.700.000 ABD Doları tutarında
Libor+%5,35 faiz oranıyla kredi kullanmıştır. Bu kredinin anapara ödemeleri her yılın Haziran ayında
yapılacak olup, vadesi 21 Haziran 2021’dir. Söz konusu kredinin teminatı olarak Global Liman hisseleri
üzerinde rehin bulunmaktadır.
TL kredilerin 17.789.734 TL tutarındaki kısmı, 10 Mayıs 2013 tarihinde, yatırım amaçlı gayrimenkuller
portföyünde yer alan Sümerpark AVM’nin finansmanı kapsamında kullanmış olduğu banka kredilerinin
refinansmanından oluşmaktadır. Şirket, Pera’nın kullanmış olduğu refinansman kredisinden kaynaklanan tüm
borç ve taahhütlerine refinansman kredisinin vadesi boyunca müteselsil kefil olmuştur. Krediye ilişkin olarak
Sümerpark AVM üzerinde ticari işletme rehni ve Denizli ili Sümer Mahallesi’ndeki arazi üzerinde ipotek
mevcuttur.
Naturelgaz 24 Temmuz 2013 tarihinde 2 yıl vadeli % 4,75 faiz oranına sahip 3 ayda bir faiz ödemeli
5.000.000 ABD Doları tutarında kredi kullanmıştır. Söz konusu kredinin teminatı olarak 1.486.380 TL
değerinde teminat çeki verilmiş olup ayrıca Şirket’in kredinin vadesi boyunca kefaleti mevcuttur. Kredinin
anaparası vade sonunda ödenecektir.
(xii) Naturelgaz’ın 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla %13,50-%17,50 faiz oranı aralığında 16.553.479 TL tutarında
rotatif kredisi mevcuttur.
(xi)
(xiii) Straton Maden yatırım faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 2013 Eylül ayında % 1,34 faiz oranına sahip, 8 ay
vadeli 6.000.000 Avro tutarında kredi kullanmıştır. Bu krediye ek olarak 2014 yılı Şubat ve Mayıs aylarında
Euribor+%3 faiz oranına sahip 2.917.000 Avro tutarında kredi kullanılmıştır.
(xiv) Konsolidasyon kapsamına dahil edilen Bar Limanı’nın yatırım amacı ile kullanmış olduğu kredi tutarlarıdır.
(xv)
Ortadoğu Liman, 27 Ağustos 2010 tarihinde liman römorkörü alımıyla ilgili olarak faiz oranı %5,92 olan ve
kiralama süresi 4 Eylül 2015 tarihinde sona eren finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
Ortadoğu Liman, 23 Aralık 2013 tarihinde liman römorkörü alımıyla ilgili olarak faiz oranı %5,75 olan ve
kiralama süresi 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
(xvi) Naturelgaz’ın makina, teçhizat ve araç kiralamasıyla ilgili olarak faiz oranı %6,04 ile %10,30 arasında
değişen ve kiralama süresi 2017 ve 2019 yıllarında sona eren finansal kiralama sözleşmeleri’dir.
(xvii) Tres Enerji, 9 Ekim 2013 tarihinde yatırım finansmanı olarak %7,75 faiz oranı ile kiralama süresi 2020
yılında sona eren finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
(xviii) Ege Liman, 25 Haziran 2014 tarihinde yatırım finansmanı olarak Euribor+%3 faiz oranı ile kiralama süresi
2018 yılında sona eren finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır
Kredilerle ilgili diğer teminat açıklamalarına Not 20’de yer verilmiştir.
Finansal borçların kur riskine ilişkin açıklamalar Not 32’de verilmiştir.
35
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
10
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli ticari
alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
50.222.429
5.313.963
(5.313.963)
39.614
50.262.043
Müşterilerden alacaklar
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
35.650.014
4.780.426
(4.780.426)
1.223.181
36.873.195
Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
(4.780.426)
(533.537)
(5.313.963)
Açılış bakiyesi (1 Ocak)
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
İptal edilen karşılıklar ve tahsilatlar
Kapanış bakiyesi (30 Haziran)
Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
36
2013
(5.482.351)
(23.481)
895.926
(4.609.906)
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
10
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli ticari borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli ticari
borçların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Satıcılara borçlar
32.174.834
26.290.877
Borç senetleri
7.001.285
2.430.952
Diğer
14.029
3.817
Toplam
39.190.148
28.725.646
Uzun vadeli ticari borçlar
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 5.386.453 TL tutarındaki uzun vadeli ticari borçlar borç senetlerinden
oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 767.976 TL).
11
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli diğer
alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ada Metal'den alacaklar (*)
4.033.619
Bilecik Demir Çelik'ten alacaklar (*)
1.500.000
Verilen depozito ve teminatlar
312.515
307.692
Bağlı ortaklıkların ve iş ortaklıklarının diğer ortaklarından olan alacaklar
937.218
20.153
Diğer
Toplam
1.910.241
4.659.974
718.641
5.080.105
Uzun vadeli diğer alacaklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç uzun vadeli diğer
alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Başkent Doğalgaz davasına ilişkin tazmin edilecek karşılıklar (Not 19)
Bilecik Demir Çelik'ten alacaklar (*)
Verilen depozito ve teminatlar
Ada Metal'den alacaklar (*)
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
51.322.578
2.147.983
1.330.583
4.111.953
512.888
59.425.985
(*) Yeniden yapılandırma sonucunda kısa vadeli ve uzun vadeli alacaklar olarak yeniden sınıflandırılmıştır.
37
31 Aralık 2013
51.586.031
3.641.146
1.269.010
1.471.604
512.888
58.480.679
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
11
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli diğer borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli diğer
borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Bağlı ortaklıkların ve iş ortaklıklarının diğer ortaklarına olan borçlar
Ödenecek vergiler
Menkul kıymet alım borçları (*)
Vergi barışı borçları
Diğer
30 Haziran 2014
13.467.542
10.758.179
3.353.862
-
31 Aralık 2013
11.415.553
7.649.772
10.902.925
981.792
7.657.434
8.212.511
Toplam
35.237.017
39.162.553
(*) Grup’un finans sektöründe faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarının menkul kıymet alımından kaynaklanan
borçlardan oluşmaktadır.
Uzun vadeli diğer borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç uzun vadeli diğer
borçların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
45.248.600
45.248.600
Ödenecek satın alma bedeli (*)
Toplam
31 Aralık 2013
46.455.700
46.455.700
(*) Ödenecek satınalma bedelinin 40.344.600 TL’lik kısmı, Geliş Madencilik A.Ş’nin %85’lik hisse alımından doğan
19.000.000 USD’lik hisse alım borcundan oluşmaktadır. Ödeme yükümlülüğü Galata Enerji’nin lisans hakkına sahip
olduğu Termik Santral’in faaliyete geçmesinden sonra yerine getirilecektir (Not 34).
Diğer ödenecek satın alma bedeli ise Straton Maden’in satın alma bedeli olan 11.000.000 TL’den ilk avans olarak verilen
1.500.000 TL ve maddi duran varlıklar için ödenen 4.596.000 TL düşüldükten sonra kalan ödenecek satın alma bedeli
4.904.000 TL’dir.
38
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
12
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli alacaklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli alacakların
detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli alacaklar
Müşterilerden alacaklar
Borsa para piyasasından alacaklar
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer ticari alacaklar
Toplam
30 Haziran 2014
28.481.952
51.579.000
1.257.304
(1.257.304)
64.179
80.125.131
31 Aralık 2013
24.845.538
8.673.000
1.259.871
(1.259.871)
70.377
33.588.915
Kısa vadeli borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olanlar hariç kısa vadeli borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
74.160.093
7.822.298
2.872.157
316.793
3.262
85.174.603
Borsa para piyasasına borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
Müşterilere borçlar
Satıcılara borçlar
Diğer
Toplam
39
31 Aralık 2013
23.670.230
11.933.565
3.257.833
324.687
573
39.186.888
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
13
STOKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
19.384.227
10.612.289
1.054.498
(681.862)
30.369.152
Satış amacıyla elde tutulan gayrimenkuller (*)
İlk madde ve malzeme
Ticari mallar
Stok değer düşüklüğü
Toplam
31 Aralık 2013
19.879.298
7.468.171
412.751
27.760.220
(*) Satış amacıyla elde tutulan gayrimenkullerin hareket tablosu detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
19.879.298
582.573
(1.077.644)
19.384.227
Açılış
Girişler
Çıkışlar
30 Haziran 2013
26.338.469
163.000
(4.135.550)
22.365.919
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un stoklarında sınıflanan arsaları, Grup’un
Denizli’deki 2011 yılında başlatılan konut projesi kapsamında üzerinde konut inşa edilen ve yatırım amaçlı
gayrimenkullerden stoklara transfer edilen arsasını içermektedir. Söz konusu arsa, Denizli İli Merkez
İlçesi’ndeki 6224 Ada 1 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden
konut inşaat projelerinin tamamı 2011 yılında başlatılan Denizli’deki konut projesi kapsamında inşa edilen
konutlara ilişkin yatırımları içermektedir. Toplam 608 konuttan oluşması planlanan konut projesinin 154
daire ve iki bloktan oluşan ilk etabında inşaat tamamlanmış olup raporlama tarihi itibarıyla tapu teslimlerine
devam edilmektedir.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait girişler içinde 110.667 TL (31 Aralık 2013: 110.451
TL) tutarında aktifleştirilen finansman maliyeti bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un stokları üzerindeki ipotek ve rehinler Not
20’de açıklanmıştır.
40
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
14
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
8.894.967
9.600.200
1.100
807.513
19.303.780
Gelecek aylara ait giderler
Verilen diğer avanslar (*)
Stoklar için verilen sipariş avansları
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
8.543.494
7.341.161
1.100
373.699
16.259.454
(*) Verilen avansların önemli bir kısmı Grup’un proje ve iş avanslarından oluşmaktadır.
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
25.105.835
3.691.080
286.268
29.083.183
Verilen avanslar (*)
Gelecek yıllara ait giderler
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
14.744.370
2.035.386
461.271
17.241.027
(*) 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla verilen avansların önemli bir kısmı Grup’un
geliştirmekte olduğu projeler için verilmiş avanslardan oluşmaktadır.
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
11.675.866
1.504.968
13.180.834
Alınan avanslar (*)
Gelecek aylara ait gelirler
Toplam
31 Aralık 2013
7.055.179
382.542
7.437.721
(*) Alınan avansların önemli bir kısmı Grup’un inşaatı devam eden Sümerpark Evleri konut projesine
istinaden 3’üncü blok için gerçekleştirdiği satışlar için aldığı avanslardan oluşmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla uzun vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
402.983
402.983
Gelecek yıllara ait gelirler
Toplam
41
31 Aralık 2013
863.325
863.325
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
15
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
1 Ocak itibariyle kayıtlı net değer
Girişler
223.510.000
140.093
30 Haziran itibariyle kayıtlı değer
223.650.093
197.915.245
284.427
198.199.672
30 Haziran tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde girişler, inşaatı devam eden projelere ilişkin
yatırımlardan oluşmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller Sümerpark AVM ve Denizli ile Van’daki arazilerden oluşmaktadır.
Sümerpark AVM, 12 Mart 2011 tarihinde inşaatının bitimini müteakip hizmete açılmıştır. Sümerpark
AVM’nin 30 Haziran 2014 itibarıyla gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal
tablolarda detaylı olarak açıklanan 169.765.000 TL’dir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un Denizli ve Van’daki arazilerinin gerçeğe uygun değerleri, 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tabloların ilgili dipnotunda belirtilen rayiç değerlerdir (Toplam: 53.745.000
TL). Söz konusu araziler ve üzerindeki inşaata istinaden bulunan ipotekler Not 20’de belirtilmiştir.
16
MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi duran varlıkların hareketi
aşağıdaki gibidir:
2014
317.369.431
62.382.188
(3.289.593)
(16.680.095)
(591.551)
359.190.380
1 Ocak itibarıyla net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar
Cari dönem amortisman giderleri
İşletme birleşmeleri yoluyla alım
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran itibarıyla kayıtlı değer
2013
118.811.928
35.085.947
(1.402.560)
(7.568.799)
52.462.875
6.330.403
203.719.794
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde girişlerin önemli bir kısmı,
yapılmakta olan yatırımlara, döşeme ve demirbaşlar ile makine, tesis ve cihazlara ilavelerden oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde maddi duran varlıklar üzerinde
aktifleştirilmiş finansman gideri yoktur.
Maddi duran varlıklar üzerindeki ipotek ve rehinlere ilişkin bilgiler Not 20’de sunulmuştur.
42
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
17
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE ŞEREFİYE
a) Maddi olmayan duran varlıklar:
2014
817.375.311
15.687.965
833.063.276
2.398.441
(25.969.257)
(3.434.821)
806.057.639
1 Ocak itibarıyla net kayıtlı değer, raporlanan
Yeniden düzenleme etkisi (*)
1 Ocak itibarıyla net kayıtlı değer, yeniden düzenlenmiş
Girişler
Çıkışlar
Cari dönem itfa payları
İşletme birleşmeleri yoluyla alım (**)
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran itibarıyla kayıtlı değer
2013
535.565.602
553.565.602
434.380
(243.159)
(17.419.659)
174.606.128
38.933.157
749.876.449
(*) 31 Aralık 2013 tarihinde geçici olarak muhasebeleştirilen ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal
tabloların “İşletme Birleşmeleri” dipnotunda sunduğu Bar Limanı satın alma muhasebesini 30 Haziran 2014
tarihi itibarıyla tamamlamıştır. Satın alma muhasebesinin tamamlanması sonucunda maddi olmayan duran
varlıklar 15.687.965 TL artarak 35.416.609 TL’den 51.104.574 TL’ye çıkmıştır. Bu değişiklik “TMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standardına uygun olarak geriye
dönük olarak 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
(**) 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde işletme birleşmeleri yoluyla alınan maddi olmayan
duran varlıklar Naturelgaz alımından kaynaklanan 71.293.017 TL tutarında doğalgaz lisanslarından ve
103.313.111 TL tutarında rödovans sözleşme değerinden oluşmaktadır.
b) Şerefiye:
30 Haziran 2014
44.178.992
(140.178)
44.038.814
1 Ocak itibarıyla net kayıtlı değer
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran itibarıyla kayıtlı değer
30 Haziran 2013
41.243.581
1.828.754
43.072.335
Grup 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren şerefiye için değer düşüklüğü belirtilerini gözden geçirmiş olup, 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla değer düşüklüğü öngörmemiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yapılan şerefiye değer düşüklüğü testleri ve kullanılan varsayımlar, 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tabloların ilgili dipnotunda sunulmuştur.
43
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
18
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının
finansal tablo bilgileri aşağıdaki gibidir:
2014
46.134.507
856.465
(2.810.815)
2.621
2.787.569
46.970.347
Dönem başı (1 Ocak)
Konsolidasyon kapsamına alınan iş ortaklığı (*)
Net dönem kar/(zararındaki) paylar
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kapsamlı gelirdeki paylar
Sermaye artırım
Dönem Sonu (30 Haziran)
Taşınan değer
2014
2013
İştirak
Yüzdesi
Varlıklar
Global Portföy
Barcelona Port Investments, S.L.
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
IEG (**)
Toplam Yükümlülükler
2013
45.829.232
(44.617.560)
(767.208)
(589)
443.875
%39,97
%49
2.466.482
45.534.044
48.000.526
450.232
46.420.010
46.870.242
%50
(1.030.179)
(1.030.179)
46.970.347
(735.735)
(735.735)
46.134.507
(*) 18 Ocak 2013 tarihinde Global Enerji Naturelgaz’ın STFA Yatırım Holding’e ait %25’lik payı satın alarak ortaklık
oranını %80’e çıkarmıştır. Bu tarihten itibaren özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım statüsünü kaybedip bağlı ortaklık
olarak konsolidasyona dahil edilmiştir.
(**) Global Menkul’ün IEG’nin faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan harcamalara kaynak sağlaması sebebiyle
ilişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler altında
muhasebeleştirilmiştir. IEG’nin yükümlülüklerinin 2.350.337 TL’si finans sektörüne olan borçlardan oluşmaktadır.
30 Haziran 2014
Global Portföy
IEG
Barcelona Port Investments, S.L.
31 Aralık 2013
Global Portföy
IEG
Barcelona Port Investments, S.L.
Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam
Varlıklar Varlıklar Varlıklar
5.327.776
225.964
2.802.401
3.273.142 8.600.918
6.533
232.497
91.229.133 94.031.534
Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam
Varlıklar Varlıklar Varlıklar
1.819.501
131.725
563.731
1.327.533 3.147.034
1.719.330 1.851.055
94.298.807 94.862.538
44
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
Toplam
Gelirler
Yükümlülükler Yükümlülükler Yükümlülükler
(2.256.034)
(2.350.337)
1.104.405
(172.461)
-
(2.428.495) 1.283.896 (3.220.199)
(2.350.337) 166.948 (755.834)
1.104.405 4.071.000 (142.738)
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
Toplam
Gelirler
Yükümlülükler Yükümlülükler Yükümlülükler
(565.443)
(1.471.470)
(127.825)
(149.480)
(1.471.470)
-
Giderler
Giderler
(714.923) 2.555.548 (4.459.759)
(2.942.940) 266.408 (1.737.878)
(127.825) 2.013.915 (541.709)
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
19
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19.1 Diğer karşılıklar
19.2
Dava karşılıkları
Danışmanlık gider karşılığı
30 Haziran 2014
1.099.192
808.815
1.908.007
31 Aralık 2013
1.364.744
808.815
2.173.559
Diğer uzun vadeli karşılıklar (Not 3)
30 Haziran 2014
7.934.934
7.934.934
31 Aralık 2013
15.687.965
15.687.965
Hukuki konular
Grup lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların
başlıcalarını alacak ve iş davaları oluşturmaktadır. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası
sonuçlarını ve finansal etkilerini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve
yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. Söz konusu karşılık tutarları Not 19.1’de
belirtilmiştir. Grup’un taraf olduğu önemli davalarla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:
i)
Şirket, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.”
hisselerinin tamamının blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine Energaz’ın da dahil olduğu
“Global Energaz Ortak Girişim Grubu” olarak 14 Mart 2008 tarihinde 1.610.000.000 ABD Doları bedel ile en
yüksek teklifi vermiş bulunmaktadır. Ortak Girişim Grubu’na daha sonra STFA Yatırım Holding A.Ş.
(“STFA”) ve ABN Amro Infrastructure Capital Management Ltd. (“ABN Amro”) (yeni adıyla EISER
Infrastructure Limited) de katılmıştır. Ancak ihale şartname setindeki yer alan Başkent Doğalgaz Dağıtım
A.Ş.’ne ait bilgilerin hatalı olduğundan bahisle konsorsiyum Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin hisselerini
devralmamıştır. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi 2008 yılı içerisinde Şirket’in %51,66 paya sahip
olduğu Ortak Girişim Grubu olarak ihaleye iştirak aşamasında konsorsiyumun Asya Katılım Bankası A.Ş.’den
(“Bank Asya”) temin ettiği 50.000.000 ABD Doları bedelli banka teminat mektubunun nakde çevrilmesi
amacıyla mektubu veren bankaya müracaat etmiştir.
Şirket ve Energaz tarafından Ankara İdare Mahkemesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine,
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 22 Ocak 2009 tarih ve 86/325 sayılı “Ortak Girişim Grubuna ait
teminat mektubunun şartnamenin 10/c maddesi gereğince idare lehine irat kaydedilmesine” ilişkin işleminin
iptali ve yürütmenin durdurulması istemli olarak 15 Ocak 2010 tarihinde dava açılmış, dosya görevsizlikle
Danıştay 13. Dairesi’ne gönderilmiştir. Danıştay 13. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetmiş,
Grup avukatlarının itirazı üzerine inceleme için dosyanın gönderildiği Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nca 8 Temmuz 2010 tarihinde, 13. Daire’nin kararının bozulmasına karar verilmiştir. Dosya tekrar
Danıştay 13. Dairesi’ne gönderilmiş ve eksiklikler tamamlandıktan sonra Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi
durdurma istemini yeniden reddetmiştir. Bunun üzerine Grup Avukatları tarafından Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu nezdinde, Danıştay 13. Dairenin kararına karşı tekrar itirazda bulunulmuştur.
Ancak itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da reddi nedeniyle yürütmenin durdurulması
talebi kesin olarak reddedilmiştir. Danıştay 13. Dairesi davayı red etmiş olup red kararı 4 Ağustos 2014
tarihinde tebliğ alınmıştır. Karar süresi içerisinde temyiz edilecektir.
45
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
19
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
19.2
Hukuki konular (devamı)
Konsorsiyum ortakları Şirket ve Energaz tarafından Beyoğlu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Ankara
Büyükşehir Belediyesi aleyhine taraflar arasında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Belediye'ye ait
hisselerinin yapılan ihale sonucunda davacılara devir edilmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin
uygulanmasında davacı yönünden satış bedelinin davalıya ödenmesini engelleyen davalı Belediye’nin
alacaklısı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”)’nin davacılara 6183 sayılı Kanun’un 79.
Maddesine göre gönderdiği haciz ihbarnameleri nedeni ile bedelin hangi makama ödeneceği konusunda
uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla, öncelikle davalı belediyeye ihale teminatı olarak verilen 50.000.000 ABD
Doları bedelli teminat mektubunun belediye tarafından nakde çevrilmesinin ihtiyati tedbir yolu ile önlenmesi
talebinde bulunulmuştur. Mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etmiş ve %15 teminat karşılığı davalı
belediyeye ihale teminatı olarak verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesinin ihtiyati tedbir yolu ile
önlenmesine karar vermiştir. Belediye ihtiyati tedbir kararına itiraz etmiş, mahkeme itirazın reddine karar
vermiştir.
İhtiyati tedbir kararının devamı olarak, konsorsiyum ortakları tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
BOTAŞ aleyhine Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde “teminat mektubunun ödenmesi konusundaki
muarazanın giderilmesi, borçlu olunmadığının tespiti, teminat mektubunun iadesi” talebi ile dava açılmış,
Mahkeme dosyanın yetkisizlik nedeni ile Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar
vermiştir. Davaya Bank Asya müdahale talebinde bulunmuş, mahkeme bankanın müdahale talebinin
kabulüne, davalının tedbirin kaldırılması talebinin reddine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı ayrı bir
dava açılarak bu dava ile birleştirilmesine karar vermiştir. Konsorsiyum ortakları tarafından Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı aleyhine de, özelleştirme işlemlerini artık yürütmeye yetkili kurum sıfatından dolayı aynı
taleplerle dava açılmış, Mahkeme dosyanın bu dosya ile birleştirilmesine karar vermiş, Ankara 3. Ticaret
Mahkemesi’nin dosyası bu dosyaya gönderilmiştir.
Dava dosyası 26 Haziran 2012 tarihinde 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir. Bilirkişi raporu yukarıda
açıklaması yapılan idari yargıda devam etmekte olan davanın sonucunun beklenebileceği yönünde gelmiş
ancak Mahkeme bilirkişi raporunun kendisini ve rapora yapılan muhtelif itirazları dikkate almadan 26 Şubat
2013 tarihli duruşmada davayı reddetmiş ve teminat mektubunun nakde çevrilmesine o güne kadar engel olan
ihtiyati tedbir kararını da kaldırmıştır. Karar temyiz edilmiş olup halen Yargıtay’dadır. İlgili teminat
mektubuna tekabül eden 50.000.000 ABD Doları Bank Asya tarafından 1 Mart 2013 tarihinde Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmiş ve Şirket’e bildirimde bulunulmuştur.
Söz konusu husus, düzeltme gerektiren bilanço tarihinden sonraki olay olarak değerlendirilmiştir. Grup,
mevcut güncel durumu gözönüne alarak 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarda 50.000.000 ABD
Doları (89.130.000 TL) tutarında karşılık ayırmıştır. Ancak Konsorsiyum Ortakları STFA, ABN Amro ve
Energaz ile yapılmış olan “Kuruluş Ortaklığı” sözleşmesinin ilgili maddelerine atıfla söz konusu ortakların
paylarına düşen tutar olan 24.170.000 ABD Doları (43.085.442 TL) nin tazmini için Grup hukukçuları
aracılığıyla gerekli girişimler başlatılmış ve ihtarnameler çekilmiştir.
Şirket, STFA’nın da dahil olduğu ortak girişim grubu adına katlanılan geçici teminat mektubu bedelinin
STFA’nın payına düşen 5.000.000 ABD Dolarının (Beşmilyon Amerikan Doları), temerrüt tarihi olan 7 Mart
2013 tarihinden itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte davalı STFA’dan tahsil edilerek Şirkete ödenmesi
ve Şirket tarafından Başkentgaz ihalesine teklif verilmesiyle ilgili yapılan teminat mektubu komisyonu, kredi
faiz gideri, masrafları dahil olmak üzere tüm mali, teknik, hukuki danışmanlık gideri, dava takip gideri,
seyahat, kırtasiye gideri ve sair masraflarla ilgili davalı payına düşen 1.505.755 TL’nin
(Birmilyonyediyüzbeçbinyediyüzellibeş Türk Lirası) bu masrafların her birinin yapıldığı tarih itibariyle
işletilecek avans faiziyle birlikte STFA’dan tahsil edilerek Şirket’e ödenmesi talebi ile 11 Mart 2014 tarihinde
İstanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesinde rücu davası açmıştır.
46
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
19
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
19.2
Hukuki konular (devamı)
STFA tarafından 24 Nisan 2014 tarihinde Mahkemeye cevap dilekçesi sunulmuştur. STFA dava dilekçesinde,
Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Danıştay 13. Dairesi’nde görülmekte olan davaların işbu davaya
bekletici mesele yapılmasını talep etmişlerdir. Mahkemece ön inceleme duruşmasının 4 Kasım 2014 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir.
Şirket, Enerya’nın (eski unvanı Energaz) da dahil olduğu ortak girişim grubu adına katlanılan geçici teminat
mektubu bedelinin Enerya’nın payına düşen 2.500.000 ABD Dolarının (İkibuçukmilyon Amerikan Doları),
temerrüt tarihi olan 7 Mart 2013 tarihinden itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte davalı Enerya’dan tahsil
edilerek Şirkete ödenmesi ve Şirket tarafından Başkentgaz ihalesine teklif verilmesiyle ilgili yapılan teminat
mektubu komisyonu, kredi faiz gideri, masrafları dahil olmak üzere tüm mali, teknik, hukuki danışmanlık
gideri, dava takip gideri, seyahat, kırtasiye gideri ve sair masraflarla ilgili davalı payına düşen 752.878 TL’nin
(Yediyüzellikibinsekizyüzyetmişyedi TürkLirası seksen kuruş) bu masrafların her birinin yapıldığı tarih
itibariyle işletilecek avans faiziyle birlikte Enerya’dan tahsil edilerek Şirkete ödenmesi talebi ile 11 Mart
2014 tarihinde İstanbul 33. Asliye Ticaret Mahkemesinde rücu davası açmıştır. 31 Mart 2014 tarihli tensip
zaptı uyarınca, 18 Temmuz 2014 tarihinde hakimin odasında duruşmasız ve taraf katılımı olmaksızın
dosyanın hazır edilmesine karar verilmiş olup; ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde
ayrıca duruşma günü tayin edilmesi öngörülmüştür.
Şirket tarafından ABN Amro Infrastructure Capital Management Ltd. aleyhine Beyoğlu Asliye Ticaret
Mahkemesi’nde, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin ihalesinin alınmasından sonra davacı, dava dışı
konsorsiyum ortağı ve davalı şirket arasında, Başkent Gaz Dağıtım A.Ş.’ye ait hisselerin satın alınması
maksadı ile davacının vermiş olduğu teklif ile ilgili olarak, ortak girişime katılma kurallarını düzenleyen
sözleşmenin ilgili maddeleri gereği, tarafların yapacakları teklif ve işlem ile ilgili olarak mali, hukuk,
muhasebe, vergi, ticari ve sigorta danışmanlık masrafları ve ihale teklifi ile ilgili olarak verilen geçici teminat
için yapılan ve yapılacak olan masrafların davalının hissesine düşen kısmı yaklaşık 236.918 ABD Doları
olmakla birlikte, gerçek meblağ bilirkişi incelemesi ile tespit edilebileceğinden fazlaya ilişkin haklar saklı
kalmak üzere şimdilik 15.000 ABD Doları’nın tahsili talebiyle bir dava açılmıştır. Bilirkişi raporu ve ek rapor
gelmiş olup dava, bu raporlara tarafların karşılıklı itirazları sunulmuştur. 3 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen
Danıştay 13. Hukuk Dairesi’ndeki duruşmada 2010/920 E. sayılı dosyanın sonuçlanmasının beklenmesine
karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 27 Ekim 2014’tür.
Özetle, Grup 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında “borç karşılıkları” altında 50.000.000
ABD Doları (89.130.000 TL) tutarında karşılık ayırmış, “diğer alacaklar” altında “tazmin edilecek karşılıklar”
olarak 24.170.000 ABD Doları (43.085.442 TL) (Not 11) tutarında varlık ve Grup üzerinde net maliyet
kalacağı öngörülen Grup payı olan 25.830.000 ABD Doları (46.044.558 TL) tutarında “finansal giderler”
altında karşılık gideri muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ilgili yükümlülük ödendiğinden
bilanço dışında kalmış ve 51.586.031 TL (30 Haziran 2014: 51.322.578 TL) tutarında (Not 11) diğer
alacaklar altında muhasebeleştirilip tazmin edilecek karşılıklar olarak taşınmaya devam etmiştir.
47
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
19
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
19.2
Hukuki konular (devamı)
Diğer yandan belediye tarafından Şirket ve Energaz aleyhine haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan fazlaya
ilişkin her türlü dava ve talep ile başkaca zarar ve ziyanın talep edilme hakkı saklı kalmak kaydıyla
Belediye’nin uğramış olduğu özellikle faiz gelir kaybı ve mecburen yapmış olduğu borçlanmadan doğan
zararın, şimdilik 10.000.000 ABD Doları tutarında tedbir kararının tesis edildiği 31 Aralık 2008 tarihinden
itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte tazmini talebi ile 26 Mart 2013 tarihinde Ankara 4. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nde dava açılmış olup bu davaya ilişkin dava dilekçesi ve ara karar 7 Mayıs 2013 tarihinde tebliğ
alınmıştır. Grup Hukukçuları, 15 Mayıs 2013 tarihli cevap dilekçesinde esas davalar sonuçlanmamışken söz
konusu tazminat davası açıldığından Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/308 E. Sayılı ve Danıştay
13. Hukuk Dairesinin 2010/920 E. sayılı dosyalarının üst mahkemelerce kesinleşmesinin beklenmesi,
davacının somut zararını ispat etmesi, Borçlar Kanunu madde 51 gereği hakimin tazminatın kapsamını
belirlemesi gibi hukuki nedenlerin dikkate alınmasını taleple davanın reddini talep etmişlerdir. Mahkemece
yukarıdaki belirtilen Yargıtay’daki dosyanın beklenmesine karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 25 Kasım
2014 tarihindedir.
(ii) Grup’un bağlı ortaklıklarından Dağören, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“DSİ”) Dağören Hidroelektrik
santrali (“HES”) lisansı elde etmek amacıyla bir başvuruda bulunmuştur.
18 Temmuz 2008 tarihli DSİ’den gönderilen yazı uyarınca, DSİ başvurunun uygun bulunduğunu ve lisansın
da EPDK tarafından verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine EPDK’ya başvuruda bulunulmuş ve 46
yıllık HES lisansına ilişkin başvuru EPDK tarafından 27 Kasım 2008 tarihinde onaylanmıştır. Ayrıca DSİ
tarafından Su Kullanım Hakkı Sözleşmesi de imzalanarak Dağören’e gönderilmiştir.
DSİ, Dağören Regülatörü ve HES projesinin üst kotunda yer alan ve Türkiye – ABD Hükümetler arası ikili
işbirliği sözleşmesi kapsamında geliştirilmekte olan Hakkari Barajı ve HES projesinin söz konusu anlaşmanın
yürürlükten kaldırılmasını gerekçe göstererek Dağören ile su kullanım hakkı anlaşmasını imza etmekten
imtina etmiş ve daha sonra aynı gerekçe ile Dağören regülatörü ve HES projesinin de iptal edildiğini
bildirmiştir.
Dağören hukuk müşavirleri tarafından; ilgili mevzuat gereğince bir projeye üretim lisansı verilmesi veya bir
projenin iptali yetkisinin sadece EPDK’ya ait olduğu, dolayısıyla, EPDK’ca uygun bulma kararı alınan bir
projeyi DSİ’nin iptal yetkisinin bulunmadığı, DSİ’nin EPDK tarafından uygun bulunan bir proje ile ilgili su
kullanım hakkı imzalamama gibi bir takdir hakkı bulunmadığı, Hakkari HES projesinin iptal edilmesinin
Dağören projesi için doğrudan bir sonuç doğuramayacağı gibi gerekçelerle idare işleminin iptaline yönelik
olarak Ankara 16. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.
Mahkeme, işlemin hukuka aykırılık sebeplerini gözetmeksizin, kamu yararı gerekçesiyle Dağören aleyhinde
karar vermiştir. İdarece tesis edilen bir idari işlemin yasaya ve hukuka aykırı olması halinde, sırf kamu yararı
gerekçesiyle o işlemin yasaya ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılabilmesi hukuken mümkün
olmadığından Ankara 16. İdare Mahkemesinin bu kararı, Dağören avukatları tarafından Danıştay nezdinde
temyiz edilmiş, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması ve öncelikle de kararın yürütmesinin durdurulması
talep edilmiştir. Grup avukatları, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin hatalı kararının, temyiz incelemesini
yapacak olan Danıştay 13. Dairesi’nin bu konularda bir ihtisas mahkemesi olması sıfatıyla, bozulacağını ve
Grup lehine bir kararın çıkması ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirmektir.
Öte yandan, Grup tarafından Ankara 3 No.lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde, Dağören
Regülatörü ve HES projesi’nin eser niteliğinde bulunduğu ve eser sahibinin de Dağören Enerji A.Ş. olduğu,
sırf proje isminin değiştirilmesi suretiyle eser sahibinin haklarına müdahale edilemeyeceği ve eserin
sahiplenilemeyeceği gerekçeleriyle, tecavüzün ref’i ve men’i davası açılmıştır. İlk bilirkişi raporu, teknik
bilirkişinin Dağören lehine görüş bildirmesine rağmen oyçokluğu ile Dağören aleyhine gelmiş olup, Dağören
avukatları tarafından söz konusu rapora itiraz edilmiştir.
48
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
19
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
19.2
Hukuki konular (devamı)
İtiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda, Dağören’in projelerinin fikri hak sahipliğinin yönetmelik
hükümleri uyarınca DSİ’ye geçmesinin eleştirilmesi gereken bir husus olduğu, bu hakların Dağören’e ait
olduğu, Dağören’in hazırladığı projelerin DSİ tarafından kullanılmasının mesleki etik sorunu olduğu
belirtilmiş ve eser niteliği konusundaki kararı mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Mahkeme, Grup’a ait
projenin eser niteliğinde olduğunu kabul etmiş ise de davalı DSİ tarafından ilana çıkarılan Hakkari HES
projesi ile Grup’un projesi arasındaki benzerliklerin birtakım teknik zorunluluklardan kaynaklandığını,
dolayısıyla DSİ projesinin de ayrı bir eser niteliğinde bulunduğu sonucuna vararak davayı reddetmiştir.
Dosyaya sunulan Teknik Bilirkişi’nin görüş ve kanaatlerine aykırı oluşturulan karar hukuka uygun
bulunmadığından karar temyiz edilmiştir.
Grup avukatları mahkeme kararında Grup’a ait projenin eser niteliğinde olduğu ve iki eser arasında benzerlik
olduğunu teyit etmiş olmakla birlikte hatalı bir sonuca varıldığını ve bu hatanın yapılan temyiz sonucunda
Yargıtay’da gerçekleştirilecek temyiz incelemesi sırasında Grup lehine düzeltileceği ve kararın bozulacağı
görüşündedirler.
Son olarak DSİ tarafından Dağören Regülatörü ve HES projesinin Hakkari Barajı ve HES projesi ile
birleştirilerek Hakkari HES projesi adı altında başvuruya açılmasına ilişkin idari işlemin iptali için de Ankara
2. İdare Mahkemesinde dava açılmış olup Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte
olan dava bekletici mesele yapılması gerektiği halde davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz
edilmiştir.
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında sunmuş olduğu diğer davalara ilişkin olarak
raporlama tarihi itibarıyla mali tabloları önemli derecede etkileyecek bir değişiklik olmamıştır.
19.3 Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Grup’un teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin bilgiler Not 20’de sunulmuştur. Grup’un bunların dışındaki
şarta bağlı yükümlülüklerine ve Grup’un şarta bağlı varlıklarına ilişkin detaylı bilgiler Grup’un 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tabloların ilgili dipnotunda sunulmuştur. 30 Haziran 2014 itibarıyla söz konusu
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin önemli bir değişiklik olmamıştır.
49
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
20
TAAHHÜTLER
Grup’un 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler
(“TRİ”)’ler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TL Karşılığı
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar ve oransal konsolidasyon
yöntemiyle konsolide edilen iş ortaklıkları lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- İş ortaklıkları lehine vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla
vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler
Toplam
TL
Orijinal para birimi
ABD Doları
Avro
166.153.173
144.494.493
10.200.000
-
346.062.434
346.062.434
-
245.716.151
245.716.151
-
17.109.245 22.136.489
17.109.245 22.136.489
-
17.441.400
-
90.000
-
-
6.000.000
-
529.657.007
390.300.644
27.309.245
28.136.489
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar ve oransal konsolidasyon
yöntemiyle konsolide edilen iş ortaklıkları lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- İş ortaklıkları lehine vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla
vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler
Toplam
TL
Orijinal para birimi
ABD Doları
Avro
158.472.694
136.702.834
10.200.000
-
416.662.207
416.662.207
-
370.462.709
370.462.709
-
4.840.065 12.215.000
4.840.065 12.215.000
-
17.709.000
-
90.000
-
-
6.000.000
-
592.843.901
507.255.543
15.040.065
18.215.000
Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup'un özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2014 itibarıyla %0’dır (31
Aralık 2013 itibarıyla %0).
50
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
20
TAAHHÜTLER (devamı)
Grup’un TRİ’lerinin (şarta bağlı yükümlülüklerinin) detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kefaletler (4)
5.369.640
2.257.480
18.351.400
8.478.000
90.000
39.425.000
1.200.776
15.738.971
2.241.029
2.776
3.776.057
96.931.129
169.694.900
132.061.697
130.969.281
10.438.390
240.840
19.081.238
8.478.000
90.000
39.425.000
1.206.718
14.121.389
1.399.005
2.776
108.224
5.095.262
99.686.842
291.439.500
147.770.049
53.947.510
Toplam şarta bağlı yükümlülükler
529.657.007
592.843.901
EPDK'ya verilen (1)
İhaleler için verilen
Ticari sözleşmelerin teminatı olarak verilen
İMKB'ye verilen
Bankalara verilen
Takasbank'a verilen
ÖİB'ye verilen
Doğalgaz tedariki amacıyla verilen
Mahkemelere, bakanlıklara ve vergi dairelerine verilen
SPK'ya verilen
VOB'a verilen
Diğer
Toplam teminat mektupları
Stoklar, maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ipotek ve rehinler (2)
Menkuller üzerindeki rehinler (3)
(1) Grup’un enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri için EPDK’ya verilmiş olan teminat mektuplarını
içermektedir.
(2) Stoklar, maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ipotek ve rehinler:
Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kullandığı kredilere ilişkin olarak maddi
duran varlık olarak sınıflanmış bir binası üzerinde 60.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık
2013: 80.000.000 TL).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un banka kredilerinin teminatı olarak, stok olarak sınıflanmış olan
Denizli İli Merkez İlçesindeki 6224 Ada 1 numaralı parsel üzerinde 26.800.000 TL, yatırım amaçlı
gayrimenkul olarak sınıflanmış olan Denizli’deki arazileri üzerinde toplam 48.500.000 TL tutarında ipotek
bulunmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanmış arsa ve arazileri
üzerinde 150.200.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.
51
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
20
TAAHHÜTLER (devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Ortadoğu Liman’ın kullandığı kredilere istinaden Ortadoğu Liman’ın maddi
duran varlıkları üzerinde 31.503.000 TL tutarında ticari işletme rehni bulunmaktadır (31 Aralık 2013:
31.747.000 TL). Ayrıca Bar Limanı’nın kullanmış olduğu kredilere istinaden 1.000.000 Avro (2.891.900 TL)
tutarında maddi duran varlıkları üzerinde ipotek mevcuttur.
(3) Menkuller üzerindeki rehinler:
Global Liman, Ege Liman ve Ortadoğu Liman’ın kullandıkları ve detayları Not 9’da açıklanan kredilere
istinaden rehnedilen Global Liman’ın Ortadoğu Liman ve Ege Liman’daki hisselerinin nominal değerleri
toplamı 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 22.005.897 TL (31 Aralık 2013: 22.005.897 TL)’dir. Grup, 30
Haziran 2014 tarihi itibarıyla devam eden davalar ile ilgili 10.200.000 ABD Doları (21.658.680 TL) (31
Aralık 2013: 21.769.860 TL) nominal değerde menkul kıymeti ve 28.103 TL (31 Aralık 2013: 26.818 TL)
tutarındaki hisseleri teminat olarak vermiştir. Ayrıca Grup’un 2013 yılında kullanmış oldugu 83.700.000
ABD Doları ve 49.250.000 ABD Doları ile 2014 yılı içerisinde kullanmış olduğu 37.050.000 ABD Doları
tutarındaki kredilere istinaden Global Liman hisseleri üzerinde nominal değeri 33.789.081 TL rehin
mevcuttur.
Not 9’da belirtildiği üzere 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 552.017 TL kayıtlı değeri bulunan finansal
yatırımlar, BİST’e teminat olarak verilmek üzere bankalardan alınan teminat mektubu karşılığında ilgili
bankalarda rehnedilmiştir (31 Aralık 2013: 442.741 TL). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 107.748 TL kayıtlı
değerde devlet tahvili işlem teminatı olarak VİOP’a verilmiştir (30 Haziran 2014: Yoktur). 30 Haziran 2014
tarihi itibarıyla Not 23.1’de belirtilen geri alınan/satılan hisselerin içerisinde yer alan 35.854.709 TL
değerindeki hisse senedi kredi ve menkul kıymet alım borçlarına istinaden rehnedilmiştir (31 Aralık 2013:
38.552.024 TL).30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 12.769.211 TL değerindeki hisse senedi menkul kıymet alım
borçlarına istinaden rehnedilmiştir (31 Aralık 2013: 20.228.074 TL). Ayrıca 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
bir bağlı ortaklığının nominal tutarı 5.100.000 adet olan hisseleri üzerinde rehin mevcuttur.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyona tabi tuttuğu bir bağlı ortaklığının 14.978.125 adet
6.290.813 TL değerindeki hissesini, kullanılan bir kredinin teminatı olarak rehnetmiştir (30 Haziran 2014:
Yoktur).
(4) Verilen kefaletler:
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un, bağlı ortaklıklarından Pera’nın kredilerine istinaden vermiş olduğu
26.767.409 TL tutarında kefaleti vardır (31 Aralık 2013: 20.964.662 TL). Grup’un bağlı ortaklıklarından
Straton Maden’in kredilerine istinaden vermiş olduğu 11.215.000 Avro (32.432.659 TL) ve 25.000 TL
tutarında kefaleti vardır (31 Aralık 2013: 32.932.848 TL ve 25.000 TL). Grup’un, bağlı ortaklıklarından Tres
Enerji’nin leasing sözlşemesine istinaden 5.552.448 TL kefaleti mevcuttur. Ayrıca Grup’un bağlı
ortaklıklarından Naturelgaz ‘ın kredi ve leasinglerine istinaden vermiş olduğu 66.191.765 TL kefaleti
mevcuttur.
52
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
21
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Personele borçlar
Ödenecek SGK primleri
Toplam
4.449.696
842.736
5.292.432
3.210.016
693.278
3.903.294
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli karşılıklar
30 Haziran 2014
1.080.564
185.078
1.265.642
İhbar ve izin tazminatı karşılıkları
Personel prim karşılıkları
31 Aralık 2013
910.691
216.880
1.127.571
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar kıdem tazminatı karşılığndan oluşmakta olup
detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
5.408.719
5.541.781
5.408.719
5.541.781
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Şirket, Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile
işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır
ve bu miktar 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 3.438 TL (31 Aralık 2013: 3.254 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda sunulmuştur:
30 Haziran 2014
5.541.781
74.587
606.938
(941.549)
123.174
3.788
5.408.719
Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Dönem içi ödemeler
Konsolidasyon kapsamına dahil edilen
Yabancı para çevrim farkları
Aktüeryal kayıp/kazanç
Kapanış bakiyesi
53
30 Haziran 2013
2.763.274
139.212
635.001
(362.049)
447.203
101.415
(194.332)
3.529.724
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
22
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Diğer dönen varlıklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Devreden KDV (*)
Personel maaş ve iş avansları
Gelir tahakkukları
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
12.091.041
6.911.854
827.957
2.407.736
22.238.588
8.016.333
5.813.625
2.594.982
2.262.062
18.687.002
(*) Grup, devreden KDV varlıklarını gelecekte realize olmasını beklediği projeksiyonlara göre dönen veya duran
varlık olarak sınıflamıştır.
b) Diğer duran varlıklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla diğer duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
8.140.458
7.872.695
16.013.153
Devreden KDV (*)
Personel maaş ve iş avansları (**)
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
12.337.430
8.653.178
39.358
21.029.966
(*) Grup, devreden KDV varlıklarını gelecekte realize olmasını beklediği projeksiyonlara göre dönen veya duran varlık
olarak sınıflamıştır.
(**) Grup’un yurtdışında faaliyet gösteren bir bağlı ortaklığının vermiş olduğu uzun vadeli personel ve iş
avanslarından oluşmaktadır.
c)
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer yükümlülüklerin detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Gayrimenkullere ilişkin yükümlülükler (*)
Gider tahakkukları
Diğer
7.414.206
1.848.846
292.560
9.000.000
387.767
283.842
Toplam
9.555.612
9.671.609
(*) Van Belediyesi ile yapılan protokole ilişkin Şirket tarafından yerine getirilecek yükümlülük tutarından
oluşmaktadır.
d) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisiyle ilgili varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
1.149.172
1.149.172
Peşin ödenen vergi ve fonlar
54
31 Aralık 2013
2.141.787
2.141.787
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
23
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
23.1 Sermaye / Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi /Geri alınmış paylar
Sermaye:
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 Kuruş
nominal değerde 22.500.368.745 adet hisseden meydana gelmiştir. Konsolide finansal tablo ve dipnotlarında
hisse adedi lot olarak gösterilmiştir (1 lot = 100 hisse).
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 650.000.000 TL’dir. Şirket’in
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Mehmet Kutman (*)
Erol Göker
Halka arz edilen ve dolaşımdaki diğer paylar
Toplam
Enflasyondan kaynaklanan sermaye düzeltmesi
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye
30 Haziran 2014
Ortaklık
payı %
% 25,89
% 0,22
% 73,89
%100
31 Aralık 2013
Hisse
tutarı
58.256.420
488.707
166.258.560
225.003.687
34.659.630
259.663.317
Ortaklık
payı %
% 25,83
% 0,22
% 73,95
%100
Hisse
tutarı
58.115.880
488.707
166.399.100
225.003.687
34.659.630
259.663.317
(*) Mehmet Kutman’ın sahibi olduğu Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.’deki hisseler ile birlikte
gösterilmiştir.
Şirket’in hisse senetlerine ilişkin imtiyazlarla ilgili bilgiler 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloların
ilgili dipnotunda sunulmuştur.
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi /Geri alınmış paylar:
Şirket’in bazı bağlı ortaklıkları, Şirket hisselerini piyasada yeniden satın almaktadır. Söz konusu hisseler,
Grup tarafından geri satın alınan hisseler olarak adlandırılmaktadır. Hisselerin halka geri satılma hakkı
bulunmaktadır. Söz konusu hisselerin satışına ilişkin oluşan kar veya zarar ilişikteki konsolide finansal
tablolarda geçmiş yıl kar/zararları içinde kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu hisseler maliyet bedelleriyle
karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi ve geri alınmış paylar kalemleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Bu
işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynak değişim tablosunda “Payların geri alım işlemleri nedeniyle
meydana gelen artış/azalış” satırında sunulmuştur. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ana ortaklığın ve bağlı
ortaklıkların elinde bulundurduğu Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin nominal adedi 63.891.032 adet
(31 Aralık 2013: 65.950.985 adet) ve maliyet değeri 81.793.270 TL’dir (31 Aralık 2013: 83.717.303 TL).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu hisselerden 20.791.765 nominal adet (29.985.681 TL maliyetli) (31
Aralık 2013: 20.791.765 nominal adet ( 29.985.681 TL maliyetli)) Şirket tarafından geri alınmış olup
özkaynaklar altında “Geri alınmış paylar” olarak, 43.099.267 nominal adet (51.807.589 TL maliyetli) (31
Aralık 2013: 45.159.220 nominal adet (53.731.622 TL maliyetli)) ise Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından
elde bulundurulup özkaynaklar altında “Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi”olarak sınıflandırılmıştır. (31
Aralık 2013: 5.869.645). Sözkonusu hisselerin 10.069.645 nominal tutarlı kısmı ödünç verilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönemde Grup şirketlerinin söz konusu hisselerinin satışından elde ettiği
ve konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda kaydedilen vergi öncesi satış karı 589.406 TL’dir (30 Haziran
2013: Vergi öncesi satış karı : 2.340.075 TL).
55
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
23
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
23.1 Sermaye / Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi /Geri alınmış paylar (devamı)
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi /Geri alınmış paylar (devamı):
Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10 Mayıs 2012 tarihli Olağan
Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;
225.003.687,45 TL tutarında olan ödenmiş sermayenin %10'u olan 22.500.368 TL nominal değerli
22.500.368 adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alımının yapılabilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda
Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 20.791.765 TL nominal tutarlı paya (%9,24) sahip olup geri alım
programı 18 aylık sürenin sona ermesinden dolayı sonlandırılmıştır. 1 Temmuz 2014 tarihli Olağan Genel
Kurul tarafından onaylanan ve 31 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilen karar ile sermaye azaltımı yapılarak
geri alınmış paylar iptal edilmiştir.
6102 sayılı Kanunun 520 nci maddesi uyarınca geri alınan paylar için iktisap değerlerini karşılayan tutarda
yedek akçe ayrılır. Grup 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolarına
yer alan kardan ayrılan kısıtlanmıs yedekler tutarı içerisinde 29.985.681 TL tutarında geri alınan paylar için
yedek akçe ayırmıştır.
23.2 Paylara ilişkin primler/iskontolar
Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini
ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz, ancak ileride yapılacak sermaye artışlarında
kullanılabilir.
23.3 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan özkaynak
unsuru olarak raporlanan ve hiçbir durumda kâr veya zarara aktarılamayacak aşağıdakiler gibi diğer kapsamlı
gelir unsurları izlenir:
a) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar
b) Diğer Kazanç ve Kayıplar
Özel fon
Grup’un gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Pera’nın 35.900.000 TL tutarında
sermaye azaltımı ve eşzamanlı olarak bilanço açığını aşan 29.000.000 TL tutarında bedelli sermaye artırımı
yapılmasına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) nezdinde yaptığı başvuru, Kurul’un 24
Ocak 2011 tarihli ve 86-928 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Bu çerçevede Pera’nın Olağanüstü Genel
Kurulu 15 Şubat 2011 tarihinde toplanarak, şirket Ana Sözleşmesi’nin 8. maddesinin değiştirilmesini onaylamış
ve böylelikle Pera’nın sermayesi 60.100.000 TL’ye azaltılmıştır. 1 Mart-15 Mart 2011 tarihleri arasında
ortaklara rüçhan hakları kullandırılmış, sonrasında rüçhan haklarının kullanımından arta kalan paylar da 1
Nisan-15 Nisan 2011 tarihleri arasında tasarruf sahiplerine satışa sunulmuştur. Son olarak tasarruf sahipleri
tarafından satın alınmamış bulunan cüzi miktarda yeni hisse de, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen
taahhüt uyarınca satın alınarak Pera’nın sermayesinin 89.100.000 TL’ye çıkartılması işlemi tamamlanmıştır.
Kurul’dan da bu konuya ilişkin olarak 3 Mayıs 2011 tarihli ve 454 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına
İlişkin Belge alınmıştır. Bu işlemler sonucunda Pera sermaye azaltımına ilişkin tutarın 29.000.000 TL
tutarındaki kısmını “Özel Fon” olarak kaydetmiştir ve Grup, söz konusu tutarın Grup’un Pera’daki etkin oranına
düşen kısmını (14.357.900 TL) konsolide finansal tablolarda “Özel Fon” olarak sınıflamıştır.
56
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
23
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
23.3 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir (gider) unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan
özkaynak unsuru olarak kaydedilen ve sonradan kâr veya zarara aktarılabilen aşağıdakiler gibi diğer kapsamlı
gelir (gider) unsurları izlenir:
a) Yabancı para çevirim farkları
Yabancı para çevrim farkları Grup’un geçerli para birimi TL olmayan ortaklıklarına ait finansal tabloların
geçerli para birimlerinden TL olan raporlama para birimine dönüştürülmesinden oluşan ve özkaynaklarda
yansıtılan yabancı para kur farkından kaynaklanmaktadır.
b) Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları
- Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları
Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerinde oluşan değerleme farklarından oluşmaktadır.
c) Riskten korunma kazançları/kayıpları
Şirket’in bağlı ortaklığı Global Liman’ın fonksiyonel para birimleri TL dışında olan bağlı ortaklıklarına yaptığı
net yatırımın bir parçasını oluşturan ve bu ortaklıkların fonksiyonel para biriminde olan borçlanmalarından
kaynaklanan kur farkları riskten korunma aracı olarak değerlendirilmiş olup bu kazanç veya kaybın etkin olduğu
tespit edilen kısmı konsolide finansal tablolarda diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu
muhasebeleştirme uygulaması 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup 31 Aralık 2013
tarihi itibarıyla 12.781.205 TL tutarında kayıp, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 4.419.705 TL tutarında kazanç
diğer kapsamlı gelirde ve özkaynaklarda muhasebeleştirilmiştir.
23.4 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler toplamı 112.087.672 TL’dir
(31 Aralık 2013: 109.692.507 TL). Bu yedekler, 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloların ilgili
dipnotunda açıklanan esaslara göre ayrılmıştır.
6102 sayılı Kanunun 520 nci maddesi uyarınca geri alınan paylar için iktisap değerlerini karşılayan tutarda
yedek akçe ayrılır. Grup 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolarına
yer alan kardan ayrılan kısıtlanmıs yedekler tutarı içerisinde 29.985.681 TL tutarında geri alınan paylar için
yedek akçe ayırmıştır.
23.5 Geçmiş yıl kar / zararları ve kontrol gücü olmayan paylar
Net dönem karı dışındaki birikmiş karlar ve özleri itibarıyla birikmiş kar niteliğinde olan olağanüstü yedekler
geçmiş yıl kar/zararları hesabında gösterilmiştir.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda, hisseleri BİST'te işlem gören ve sırasıyla gayrimenkul ve
finans sektörlerinde faaliyet gösteren Grup’un bağlı ortaklıkları Pera ve Global Menkul hisselerine ilişkin
alım-satım işlemleri yapmıştır. Bu işlemler sonucunda Grup’un Pera ve Global Menkul hisselerindeki payı 31
Aralık 2013 itibarıyla sırasıyla %49,99 ve %67,43 olmuştur (30 Haziran 2014: %49,99 ve %67,43). Söz
konusu hisse alım-satım işlemlerinin ve diğer bağlı ortaklıklarının kontrol gücü olmayan payları ile yapılan
hisse alım satımlarının özkaynaklar üzerindeki etkileri özkaynak değişim tablosunda bağlı ortaklık
paylarındaki değişim satırında gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara
isabet eden kısımları konsolide bilançoda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.
57
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
23
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
23.6 Kar Payı Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1
no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr
dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.
Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde
veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı
taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı
dağıtılabilecektir.
Şirket’in TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarında 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 hesap
döneminde 39.581.058 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluşmuştur (1 Ocak 2013-31 Aralık 2013:
87.916.874 TL).
58
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
24
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un faaliyetlerinden
kaynaklanan brüt karı aşağıdaki gibidir:
Hasılat
Doğalgaz satış gelirleri
Liman işletim gelirleri
Maden satış gelirleri
Gayrimenkul kira ve hizmet gelirleri
Diğer gelirler
Toplam
Satışların Maliyeti
Doğalgaz satış ve hizmet maliyeti
Liman işletim maliyeti
Maden çıkarım maliyeti
Gayrimenkul hizmet maliyeti
Diğer
Toplam
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Aracılık komisyonu
Müşterilerden alınan faizler
Portföy yönetim ücretleri
Menkul kıymet alım satım karı, net
Diğer gelirler
Toplam
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Ödenen komisyonlar
Müşterilere kullandırılan kredilerin faiz giderleri
Toplam
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar
BRÜT KAR
1 Ocak-
1 Nisan-
1 Ocak-
1 Nisan-
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
48.265.977
85.293.014
9.718.660
4.185.054
1.165.853
30.110.942
49.003.196
5.203.920
1.651.283
1.100.385
23.959.614
60.792.651
7.392.563
1.091.718
12.793.623
38.683.540
5.277.324
432.007
148.628.558
87.069.726
93.236.546
57.186.494
(42.712.931)
(53.942.902)
(6.088.049)
(2.121.692)
(2.678.957)
(25.603.421)
(26.866.153)
(3.149.720)
(806.987)
(1.330.889)
(18.363.979)
(38.412.712)
(4.370.822)
(1.845.444)
(10.197.889)
(19.763.626)
(3.114.076)
(1.663.796)
(107.544.531)
(57.757.170)
(62.992.957)
(34.739.387)
41.084.027
29.312.556
30.243.589
22.447.107
1 Ocak-
1 Nisan-
1 Ocak-
1 Nisan-
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
6.152.417
3.028.131
154.655
104.889
414.077
9.854.169
3.270.300
1.381.942
139.530
83.685
34.970
4.910.427
8.739.468
3.933.647
413.853
149.817
551.006
13.787.791
4.507.766
1.984.917
64.017
(15.486)
118.545
6.659.759
(228.483)
(1.343.786)
(1.572.269)
(115.304)
(708.360)
(823.664)
(638.402)
(1.005.566)
(1.643.968)
(377.033)
(485.086)
(862.119)
8.281.900
4.086.763
12.143.823
5.797.640
49.365.927
33.399.319
42.387.412
28.244.747
59
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
25
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ
25.1 Pazarlama giderleri
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un pazarlama giderleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Maden satışına ilişkin ihracat giderleri
Reklam, ilan ve tanıtım giderleri
VOB komisyon giderleri
Danışmanlık gideri
Temsil, ağırlama ve seyahat giderleri
Hisse borsa payı
Diğer
1 Nisan30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
3.065.089
1.142.683
3.105.722
405.159
196.378
13.179
156.067
268.549
2.563.728
1.808.107
592.759
2.192.193
227.432
112.845
3.144
76.821
179.332
1.559.037
1.910.869
2.246.683
639.267
249.714
372.141
160.746
149.236
2.927.024
945.226
1.241.721
484.508
136.376
345.461
101.148
119.544
1.668.344
10.916.554
6.751.670
8.655.680
5.042.328
25.2 Genel yönetim giderleri
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un genel yönetim giderleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Seyahat giderleri
Vergi resim harç giderleri
Amortisman ve itfa payları
Bilgi işlem giderleri
Haberleşme giderleri
Bina yönetim giderleri
Kira giderleri
Taşıt giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Kırtasiye giderleri
Bakım onarım giderleri
Sigorta giderleri
Diğer giderler
29.242.639
2.416.599
1.356.463
1.331.785
3.610.885
1.303.051
864.847
651.976
808.860
784.370
542.021
193.215
311.307
163.861
2.250.129
45.832.008
60
1 Nisan30 Haziran 2014
14.610.319
919.315
664.616
921.203
2.414.169
609.987
458.513
328.001
630.754
401.290
258.750
108.922
187.881
113.614
475.419
23.102.753
1 Ocak30 Haziran 2013
22.127.410
3.845.600
1.812.663
1.918.118
1.239.848
970.524
775.046
778.737
666.329
711.085
290.735
169.420
147.669
105.456
4.210.838
39.769.478
1 Nisan30 Haziran 2013
10.088.780
2.908.083
880.235
908.916
645.718
467.012
411.058
390.071
327.718
375.647
145.769
105.411
70.019
32.436
665.802
18.422.675
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
26
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait personel giderleri ile
amortisman ve itfa giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Personel giderleri
Satışların maliyeti
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Satışların maliyeti
Pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
27
1 Ocak30 Haziran 2014
14.547.955
3.065.089
29.242.639
46.855.683
1 Ocak30 Haziran 2014
37.895.784
1.142.683
3.610.885
42.649.352
1 Nisan30 Haziran 2014
6.809.939
1.808.107
14.610.319
23.228.365
1 Nisan30 Haziran 2014
19.301.559
592.759
2.414.169
22.308.487
1 Ocak30 Haziran 2013
6.658.645
1.910.869
22.127.410
30.696.924
1 Ocak30 Haziran 2013
21.501.927
2.246.683
1.239.848
24.988.458
1 Nisan30 Haziran 2013
3.334.760
945.226
10.088.780
14.368.766
1 Nisan30 Haziran 2013
11.202.685
1.241.721
645.718
13.090.124
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
27.1 Esas faaliyetlerden diğer gelirler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un esas faaliyetlerden
diğer gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Nisan30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
Pazarlıklı satın alım kazancı (*)
Temettü geliri (**)
Kira geliri
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelirleri
Danışmanlık Geliri
Peştemallik geliri
Diğer çeşitli gelirler
1.004.254
648.208
24.756
1.656.059
3.843.591
1.004.254
547.388
(482.885)
24.756
2.297.296
54.546.060
1.021.583
240.925
1.254
1.303.149
51.775.350
1.021.583
12.312
(486.509)
(36.745)
642.019
Toplam
7.176.868
3.390.809
57.112.971
52.928.010
(*) 30 Haziran 2013 hesap döneminde gerçekleşmiş olan Straton Maden ve Naturelgaz satın alımlarından
kaynaklanmaktadır.
(**) Grup’un bağlı ortaklığı olan Global Menkul’ün esas faaliyeti kapsamındaki Takasbank yatırımından elde
edilen temettü geliridir.
61
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
27
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER (devamı)
27.2 Esas faaliyetlerden diğer giderler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un esas faaliyetlerden
diğer giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Bağışlar
Proje gideri
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı giderleri
Kısmi istisna yüklenim giderleri
Diğer çeşitli giderler
Toplam
28
1 Nisan30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
275.777
3.188.792
711.107
406.316
1.614.214
96.671
757.565
711.107
199.117
(56.408)
2.863.510
116.350
213.863
1.599.881
2.860.410
116.350
165.738
374.242
6.196.206
1.708.052
4.793.604
3.516.740
YATIRIM FAALİYETLERDEN GELİRLER VE GİDERLER
28.1 Yatırım faaliyetlerinden gelirler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un yatırım
faaliyetlerinden gelirleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Menkul kıymet satış karları
Temettü geliri
Menkul kıymet değerleme farkları, net
Sabit kıymet satış karları
Diğer
Toplam
1.050.943
132.041
928.046
1.483.500
869.686
4.464.216
1 Nisan30 Haziran 2014
300.925
132.041
470.319
1.483.500
869.686
3.256.471
1 Ocak30 Haziran 2013
1.360.790
(51.616)
59.222
1.368.396
1 Nisan30 Haziran 2013
346.409
(194.553)
59.222
211.078
28.2 Yatırım faaliyetlerinden giderler
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un yatırım faaliyetlerinden
gelirleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Menkul kıymet satış zararları
Toplam
894.718
894.718
62
1 Nisan30 Haziran 2014
771.111
771.111
1 Ocak30 Haziran 2013
131.652
131.652
1 Nisan30 Haziran 2013
131.652
131.652
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
29
FİNANSMAN GELİRLERİ
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un finansman gelirleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran 2014
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Türev finansal araçlar değerleme farkı, net
Diğer
Toplam
30
9.329.957
2.615.504
372.405
12.317.866
1 Nisan30 Haziran 2014
3.889.206
1.636.775
104.201
5.630.182
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
24.186.456
3.246.998
47.835
531.691
28.012.980
16.217.901
1.356.002
47.835
253.490
17.875.228
FİNANSMAN GİDERLERİ
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Grup’un finansman giderleri
aşağıdaki gibidir:
Kar veya zararda muhasebeleştirilen
1 Ocak30 Haziran 2014
Kur farkı giderleri
Kredi faiz giderleri
Teminat mektubu komisyonları
Diğer
Toplam
Diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilen
9.257.916
39.815.544
350.000
1.675.891
51.099.351
1 Ocak30 Haziran 2014
Riskten korunma kazanç/kayıpları (Not 23)
4.419.705
4.419.705
63
1 Nisan30 Haziran 2014
1.114.212
20.956.795
215.000
953.952
23.239.959
1 Nisan30 Haziran 2014
12.121.758
12.121.758
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
42.964.085
23.770.139
597.759
1.355.583
68.687.566
1 Ocak30 Haziran 2013
34.189.617
15.867.606
6.790
814.122
50.878.135
1 Nisan30 Haziran 2013
-
-
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
31
PAY BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ana ortaklık paylarının adi ve
seyreltilmiş pay başına kazanç / (kayıp) tutarları, ana ortaklık paylarına ait net dönem kar/zararının ilgili
dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır.
1 Ocak30 Haziran 2014
Net dönem karı/(zararı)
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı/(zararı)
Payların ağırlıklı ortalama sayısı
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
Grup tarafından elde bulundurulan hisse senedi adedi (Not 23.1)
Payların ağırlıklı ortalama sayısı
Nominal değeri 1 TL olan adi ve seyreltilmiş hisse başına kazanç/(zarar)
(kısaltılmamış tam TL)
Nominal değeri 1 TL olan sürdürülen faaliyetlerden
adi ve seyreltilmiş hisse başına kazanç (kısaltılmamış tam TL)
64
1 Nisan1 Ocak30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
1 Nisan30 Haziran 2013
(33.053.396)
(33.053.396)
225.003.687
225.003.687
(63.891.032)
161.112.655
(0,2052)
(6.497.658)
(6.497.658)
225.003.687
225.003.687
(63.891.032)
161.112.655
(0,0403)
3.480.850
3.480.850
225.003.687
225.003.687
(63.835.275)
161.168.412
0,0216
23.265.639
23.265.639
225.003.687
225.003.687
(63.835.275)
161.168.412
0,1444
(0,2052)
(0,0403)
0,0216
0,1444
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
32
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Yabancı Para Pozisyonu
Grup’un 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla maruz kaldığı döviz riskinin karşılıkları
aşağıdaki gibidir:
1.Ticari Alacaklar
2.a. Parasal Finansal Varlıklar
2.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6.a. Parasal Finansal Varlıklar
6.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19.Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların
Net Varlık /Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
İhracat
İthalat
30 Haziran 2014
TL Karşılığı
15.463.369
36.017.862
51.481.231
66.538.668
66.538.668
118.019.899
17.106.143
99.110.335
18.131.135
134.347.613
429.155.434
45.502.603
474.658.037
609.005.650
65
ABD Doları
2.677.181
7.022.065
9.699.246
31.298.944
31.298.944
40.998.190
163.162
39.582.144
657.939
40.403.245
188.687.473
19.000.000
207.687.473
248.090.718
Avro
426.955
75.577
502.532
502.532
1.280.909
5.143.219
103.586
6.527.714
9.823.292
9.823.292
16.351.006
GBP
20.070
7.684
27.754
27.754
5.454
5.454
5.454
TL
8.471.492
20.860.914
29.332.406
78.491
78.491
29.410.897
13.035.738
187.936
16.434.507
29.658.181
88.476
5.158.003
5.246.479
34.904.660
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(490.985.751)
(207.092.528)
(15.848.474)
22.300
(5.493.763)
(490.985.751)
(207.092.528)
(15.848.474)
22.300
(5.493.763)
365.884.634
-
172.310.744
-
-
-
-
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
32
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
Yabancı Para Pozisyonu (devamı)
1.Ticari Alacaklar
2.a. Parasal Finansal Varlıklar
2.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari Alacaklar
6.a. Parasal Finansal Varlıklar
6.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19. Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu
19.Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların
Net Varlık /Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
İhracat
İthalat
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
10.922.391
59.530.886
70.453.277
64.228.240
64.228.240
134.681.517
9.046.251
160.714.201
14.869.093
184.629.545
394.589.380
45.056.190
439.645.570
624.275.115
(489.593.598)
66
ABD Doları
2.025.343
20.180.787
22.206.130
29.982.700
29.982.700
52.188.830
478.730
65.070.806
1.005.337
66.554.873
177.549.323
19.000.000
196.549.323
263.104.196
(210.915.366)
Avro
2.123.027
1.318.732
3.441.759
10.446
10.446
3.452.205
798.183
7.418.730
117.085
8.333.998
5.316.853
5.316.853
13.650.851
(10.198.646)
GBP
11.429
11.429
11.429
60.853
32.534
93.387
93.387
(81.958)
TL
325.303
12.586.575
12.911.878
205.488
205.488
13.117.366
5.466.954
48.479
12.265.342
17.780.775
32.922
4.504.490
4.537.412
22.318.187
(9.200.821)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(489.593.598)
(210.915.366)
(10.198.646)
(81.958)
(9.200.821)
(489.593.598)
(210.915.366)
(10.198.646)
(81.958)
(9.200.821)
310.647.365
-
145.550.000
-
-
-
-
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
32
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
Duyarlılık analizi – döviz kuru riski
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla TL’nin aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında % 10 değer
kazanması veya değer kaybetmesi durumunda özkaynaklar ve gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir.
Analiz yapılırken başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
30 Haziran 2014
ÖZKAYNAKLAR (*)
KAR /ZARAR
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1-ABD Doları net
varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net Etki(1+2)
(5.999.179)
5.999.179
-
-
-
-
(36.588.463)
36.588.463
(5.999.179)
5.999.179
(36.588.463)
36.588.463
AVRO 'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4-Avro net
varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden
korunan kısım (-)
(5.420.229)
-
6-Avro Net Etki(4+5)
(5.420.229)
5.420.229
-
-
-
-
-
5.420.229
-
-
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değişmesi halinde:
7-Diğer döviz kurları net
varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz kurları riskinden
korunan kısım (-)
9-Diğer döviz kurları Net
Etki(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
8.049
(8.049)
-
-
-
-
-
-
8.049
(8.049)
-
-
(11.411.359)
11.411.359
(36.588.463)
36.588.463
(*) Kar/zarar durumu hariç
67
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
32
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
Duyarlılık analizi – döviz kuru riski (devamı)
30 Haziran 2013
ÖZKAYNAKLAR (*)
KAR /ZARAR
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1-ABD Doları net
varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net Etki(1+2)
(27.423.485)
27.423.485
-
-
-
-
-
-
(27.423.485)
27.423.485
-
-
AVRO 'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4-Avro net
varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden
korunan kısım (-)
6-Avro Net Etki(4+5)
(1.213.388)
1.213.388
-
-
-
-
-
-
(1.213.388)
1.213.388
-
-
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değişmesi halinde:
7-Diğer döviz kurları net
varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz kurları riskinden
korunan kısım (-)
9-Diğer döviz kurları Net
Etki(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(24.528)
24.528
-
-
-
-
-
-
(24.528)
24.528
-
-
(28.661.401)
28.661.401
-
-
(*) Kar/zarar durumu hariç
68
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
33
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Vergi giderleri:
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde vergi gelirinin/(giderinin) detayı
aşağıdaki gibidir:
2014
(6.156.206)
12.728.040
6.571.834
Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri
Toplam
2013
(5.789.288)
1.484.800
(4.304.488)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait vergi giderinin mutabakatı
aşağıdaki gibidir:
%
Vergi öncesi kar/(zarar)
2014
%
(40.757.495)
Yasal oranla hesaplanan kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Ertelenmiş vergi hesaplanmayan mali zarar etkisi
Denizcilik faaliyetleri istisnası
Pazarlıklı satın alım kazancı etkisi
Geçmiş yıl düzeltmeleri
Diğer
20,00
(3,99)
(3,79)
3,77
0,12
16,12
2013
6.076.571
8.151.499
(1.624.189)
(1.544.017)
1.537.802
50.739
6.571.834
20,00
47,21
(6,12)
(29,20)
(179,53)
221,70
(3,23)
70,84
(1.215.314)
(2.869.022)
372.131
1.774.391
10.909.212
(13.471.979)
196.093
(4.304.488)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ertelenen vergi varlığı ve ertelenen vergi
yükümlülüğü konsolide finansal tablolarda aşağıdaki şekilde yansıtılmıştır:
30 Haziran 2014
43.361.990
(163.102.250)
(119.740.260)
Ertelenen vergi varlığı
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Toplam
31 Aralık 2013
34.967.122
(166.092.145)
(131.125.023)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait ertelenen verginin hareketi
aşağıdaki gibidir:
Başlangıç bakiyesi
Ertelenen vergi geliri
Yabancı para çevrim farkı
Özkaynaklara kaydedilen
Konsolidasyon kapsamına girişler
69
2014
2013
(131.125.023)
12.728.040
(1.335.713)
(7.564)
(119.740.260)
(82.773.709)
1.484.800
(8.409.524)
140.857
(39.716.933)
(129.274.509)
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
34
SATIŞ AMACI İLE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolide bilançodaki satış amaçlı elde tutulan duran
varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülüklerin özeti aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Gayrimenkuller
Galata Enerji
Geliş Madencilik
Varlıklar
862.751
15.533.091
75.714.456
92.110.298
Yükümlülükler
1.067.906
18.700.299
19.768.205
Varlıklar
862.751
15.318.725
94.863.945
111.045.421
Yükümlülükler
625.774
37.790.562
38.416.336
Gayrimenkuller
Grup’un satış amacıyla elde tuttuğu gayrimenkulleri oluşturan arazi ve arsalar, 29.500 m2 kullanım alanına
sahip Bilecik İli, Bozüyük ilçesindeki arsa ve Muğla İli Bordum ilçesindeki kullanım alanı 3.000 m2 olan
Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait olan arsalardır.
Galata Enerji
Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji yürütmekte olduğu, 2x135 (270) MW gücünde asfaltite
dayalı ve akışkan yatak teknolojisi ile inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi ile ilgili olarak,
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")'nun 19 Mart 2009 tarih ve 2021-5 sayılı Kararı ile 49 yıl
süre ile Üretim Lisansına sahip olan ve Global Enerji'nin %85'ine sahip olduğu Galata Enerji’nin
%55'ine tekabül eden hissesinin, ve

Şırnak IR-2505 no.lu ruhsat sahasına ilişkin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren, Şırnak'ta kain
ve Global Enerji'nin %85'ine sahip olduğu Geliş Madencilik'in %55'ine tekabül eden hissesinin,
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup, Galata Enerji’nin potansiyel alıcılara pazarlanması / satışı ile ilgili
süreci devam ettirmekte olup Galata Enerji’yi satış amacıyla elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirmeye
devam etmektedir.
70
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
34
SATIŞ AMACI İLE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER (devamı)
Galata Enerji (devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Galata Enerji’nin yukarıda açıklanan durum nedeniyle satış amacıyla elde
tutulan duran varlıklara ve bu varlıklara ilişkin yükümlülüklere sınıflanan varlık ve yükümlülük
kalemlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Diğer Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
30 Haziran 2014
175
1.281.875
6.576.885
6.883.800
790.356
15.533.091
31 Aralık 2013
373
1.281.875
6.539.472
6.723.988
773.017
15.318.725
30 Haziran 2014
115.804
927.942
24.160
1.067.906
31 Aralık 2013
149.523
456.300
19.951
625.774
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Geliş Madencilik
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Geliş Madencilik’in yukarıda açıklanan durum nedeniyle satış amacıyla
elde tutulan duran varlıklara ve bu varlıklara ilişkin yükümlülüklere sınıflanan varlık ve yükümlülük
kalemlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari ve Diğer Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Şerefiye
30 Haziran 2014
153.152
18.455.319
11.391.710
3.914.724
2.455.103
39.344.448
75.714.456
31 Aralık 2013
5.153.152
32.620.201
11.376.318
3.914.724
2.455.102
39.344.448
94.863.945
30 Haziran 2014
18.313.248
387.051
18.700.299
31 Aralık 2013
37.692.077
98.485
37.790.562
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
71
Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide
Finansal Bilgilere İlişkin Dipnotlar
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)
35
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
(i)
Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10 Mayıs 2012 tarihli
Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;
225.003.687,45 TL tutarında olan ödenmiş sermayenin %10'u olan 22.500.368 TL nominal değerli
22.500.368 adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alımının yapılabilmesine karar verilmiştir. Bu
kapsamda Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 20.791.765 TL nominal tutarlı paya (%9,24) sahip olup geri
alım programı 18 aylık sürenin sona ermesinden dolayı sonlandırılmıştır. 1 Temmuz 2014 tarihli Olağan
Genel Kurul tarafından onaylanan ve 31 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilen karar ile sermaye azaltımı
yapılarak geri alınmış paylar iptal edilmiştir.
(ii)
Grup’un %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman ve Royal Caribbean Cruises Ltd.(“RCL”) ile birlikte
kurdukları BPI, Aralık 2013 içerisinde Barselona Limanını işleten Creuers del Port de Barcelona, S.A.
("Creuers") unvanlı şirketin toplam 43% hissesini devralmıştır.
Diğer yandan RCL ile yapılan görüşmelerde, izin ve ön şartların tamamlanmasını müteakip BPI'ın
Creuers'in söz konusu %57 hissesini devir alması ve eşzamanlı olarak Global Liman'ın BPI'daki mevcut
hisse oranının %62'ye çıkarılması hususunda mutabakata varılarak 8 Temmuz 2014 itibarıyla sözleşme
imzalanmıştır. Böylelikle, Hisse Devri'nin tamamlanması ile birlikte Global Liman'ın BPI'daki hisse oranı
%62, BPI'in Creurs'deki hisse oranı %100 olacak, hisse devir tarihinden itibaren Creuers'in finansal
sonuçları, Global Liman üzerinden Grup’un konsolide finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile
dahil olacaktır.
(iii)
Grup’un %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman, RCL, Creuers ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS
LDA ("Sousa") ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Yolcu Terminali Kamu
Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesi'ne ilişkin Rekabet Kurulu ve Sayıştay onayı alınmış ve
Ortak Girişim Grubu'nca kurulan LCT-Lisbon Cruise Terminals, LDA ile Lizbon Liman Müdürlüğü
arasında 18 Temmuz 2014 tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır. Belirli koşulların tamamlanmasını
müteakip 30-60 gün içerisinde devir işlemleri gerçekleşecektir.
(iv)
Grup’un %100 bağlı ortaklığı Global Enerji yürütmekte olduğu, Şırnak Termik Santral Projesi'ne asfaltit
temini için sözleşme imzalamış olan proje şirketi Geliş Madencilik’in %85 hissesinin devralınmasına ilişkin
3 Ekim 2013 tarihli Hisse Alım Satım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde yeralan satıcıların ve garantörlerin
beyan ve taahhütlerine ilişkin yaşanan zorluklar nedeni ile ve Şirket’in menfaatlerinin korunmasını teminen,
sözleşmeden kaynaklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla feshedilmesine karar vermiş olup ilk aşamada
sözleşmenin diğer taraflarına fesih ihbarnamesi göndermiştir.
36
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
72
Download

İndir - Global Yatırım Holding