DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLO VE NOTLAR
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
26
27
28
29
30
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
31
32
33
34
35
İÇİNDEKİLER
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
BİLANÇO
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
NAKİT AKIM TABLOSU
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
FİNANSAL YATIRIMLAR
FİNANSAL BORÇLAR
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
STOKLAR
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ŞEREFİYE
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
TAAHHÜTLER
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN BORÇLAR
CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM, GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL)
PAY BAŞINA KAZANÇ
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL ARAÇLAR…
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
DİĞER HUSUSLAR
1-2
3
4
5
6-54
6-7
7-23
24
25
25-26
26-27-28
28
28-29
29-30
30-31
31
31-32
32
32-33
33
33
34-35
36
36-37
37
37
37
37-40
40-41
41-42
42-43
43
44
44
44-45-46
46
46-53
54
54
54
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.
Member Crowe Horwath International
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Giriş
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak
anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2014 tarihli konsolide ara dönem finansal durum tablosu,
aynı tarihte sona eren altı aylık ara dönem konsolide kar veya zarar tablosu, konsolide diğer
kapsamlı gelir tablosu, ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış
tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme
yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standart’larına
uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara
dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
İncelemenin kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları
düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem özet finansal tabloların incelenmesi,
ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik
inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan
bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde
farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence
sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem finansal tablolarının, Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit
akımlarını, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
İstanbul, 19 Ağustos 2014
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ö. Faik YILMAZ
Sorumlu Ortak Başdenetçi
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 ve 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”
Dipnot
Referansı
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-Şerefiye
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Cari Dönem
30 Haziran 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
4
5
8-9
8
9
8-10
8
10
11
12
21
22
12.034.909
25.302.001
19.607.419
11.895
19.595.524
211.186
932
210.254
17.344.677
1.269.696
7.220
1.215.810
76.992.918
76.992.918
7.710.613
23.074.501
15.311.485
2.868
15.308.617
108.500
924
107.576
22.858.855
718.469
190.717
1.625.676
71.598.816
71.598.816
5
8-9
8
9
8-10
8
10
14
15
16
15
12
30
22
5.000.000
131.365
131.365
292.723
292.723
16.164.143
169.544
169.544
510
21.758.285
5.000.000
224.094
224.094
278.314
278.314
16.345.624
211.984
211.984
1.856
2.016.712
24.078.584
98.751.203
95.677.400
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
Sayfa No 1
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 ve 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”
Dipnot
Referansı
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin KV Karşılıklar
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflan.Varlık Grup.İlişkin Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin UV Karşılıklar
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Geri Alınmış Payların Satış Kar Zararı (+) / (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Emeklilik Planlarından Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu
-Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
6
8,9
8
9
20
8,10
8
10
12
30
17
17
17
22
Cari Dönem
30 Haziran 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
34.074.970
3.523.722
3.523.722
565.624
429.076
429.076
278.531
191.845
801.697
423.897
377.800
68.716
39.934.181
35.916.073
4.831.026
4.831.026
693.806
7.354.211
6.900.000
454.211
309.307
767.566
396.296
371.270
67.487
49.939.476
39.934.181
49.939.476
1.508.326
1.508.326
1.233.182
2.741.508
1.168.920
1.168.920
1.168.920
23
23
23
23
29.000.000
(455.930)
(10.348.271)
14.392.481
29.000.000
(455.930)
(9.318.172)
14.392.481
23
23
(336.386)
1.285
(337.671)
-
(348.650)
1.285
(349.935)
39
6
8,9
8,10
19
19
30
23
23
673.952
2.121.805
8.001.801
43.049.452
13.026.062
56.075.514
673.952
19.125.807
(17.517.256)
35.552.232
9.016.772
44.569.004
98.751.203
95.677.400
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
Sayfa No 2
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”
28
28
Cari Dönem
01 Ocak 2014 30 Haziran 2014
33.394.666
(18.082.165)
15.312.501
(1.800.665)
(10.809.446)
14.018.605
(3.373.288)
13.347.707
-
29
29
13.347.707
272.577
(785.468)
(17.007.939)
171.242
(2.492.773)
6.815.037
185.309
389.485
(8.249.870)
147.107
(2.106.335)
12.834.816
(19.329.470)
7.389.831
(10.209.098)
(231.579)
(3.246.325)
(179.238)
4.822.899
(231.579)
(1.833.592)
(19.836)
2.594.131
9.356.912
(14.685.809)
5.324.660
(7.634.803)
9.356.912
(14.685.809)
5.324.660
(7.634.803)
1.355.111
8.001.801
(934.583)
(13.751.226)
855.340
4.469.320
(498.984)
(7.135.819)
0,00276
-0,00474
0,00154
-0,00246
12.264
-
(72.388)
-
23
15.330
-
(90.485)
-
30
(3.066)
-
18.097
-
Diğer Kapsamlı Gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
12.264
9.369.176
(14.685.809)
(72.388)
5.252.272
(7.634.803)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
9.369.176
1.355.112
8.014.064
(14.685.809)
(934.583)
(13.751.226)
5.252.272
855.340
4.396.932
(7.634.803)
(498.984)
(7.135.819)
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar/Zarar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet
Karı/Zararı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı /
Zararı
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı /
Zararı
Dönem Karı / Zararı
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Kontrol gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Diğer Kapsamlı Gelir:
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Dipnot
Ref.
24
24
25
25
27
27
30
30
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
01 Ocak 2013 01 Nisan 201401 Nisan 201330 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
25.993.329
16.039.471
14.146.219
(13.418.590)
(8.921.782)
(7.170.317)
12.574.739
7.117.689
6.975.902
(1.937.092)
(880.346)
(1.153.338)
(8.512.138)
(5.154.177)
(4.226.086)
1.345.919
7.520.758
695.979
(20.459.514)
(1.788.887)
(10.525.869)
(16.988.086)
6.815.037
(8.233.412)
(19.853)
(16.458)
31
31
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
Sayfa No 3
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 itibariyle
bakiyeler (Dönem Başı)
Dipnot
Ref.
Ödenmiş
Sermaye
23
29.000.000
Geri
Alınmış
Paylar (-)
0
Geri
Alınmış
Payların
Satış Kar
Zararı
(+)/(-)
(24.255)
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
(7.238.400)
Pay İhraç
Primleri /
İskontoları
Emeklilik
Planlarından
Aktueryal
Kazanç/
Kayıp Fonu
Diğer
Kazanç/
Kayıplar
14.392.481
1.285
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Payların Geri Alım İşlemleri
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış/Azalış
30 Haziran 2013 itibariyle
bakiyeler (Dönem Sonu)
23
29.000.000 (1.477.615)
CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 itibariyle
bakiyeler (Dönem Başı)
23
29.000.000
Birikmiş Karlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Net Dönem
Karı/Zararı
Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar
570.361
14.341.344
4.723.373
55.766.189
103.591
4.619.782
(4.723.373)
0
(13.751.226)
(13.751.226)
(1.477.615)
(24.255)
(7.238.400)
14.392.481
0
1.285
673.952
(455.930)
(9.318.172)
14.392.481
(349.935)
1.285
673.952
60.484.109
1.932.782
(11.818.444)
0
(455.930)
(10.348.271)
14.392.481
(337.671)
1.285
673.952
(1.477.615)
40.537.348
6.650.702
47.188.050
19.125.807
(17.517.256)
35.552.232
9.016.772
44.569.004
(17.517.256)
17.517.256
0
8.001.801
8.014.065
4.009.291
12.023.356
513.254
0
4.717.920
(13.751.226)
(1.030.099)
29.000.000
Özkaynaklar
Toplamı
18.961.126
12.264
23
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
(1.477.615)
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Payların Geri Alım İşlemleri
Nedeniyle Meydana Gelen
Artış/Azalış
Diğer Değişiklikler Nedeniyle
Artış/Azalış
30 Haziran 2014 itibariyle
bakiyeler (Dönem Sonu)
Geçmiş
Yıllar Kar/
Zararları
2.121.805
8.001.801
0
(1.030.099)
(1.030.099)
513.254
513.254
43.049.452
13.026.063
56.075.515
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
Sayfa No 4
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”
Dipnot
Referansı
A) İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Dönem Karı/(Zararı)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile ilgili düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar İle İlgili
Düzeltmeler
Yatırım Yada Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden
Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri/iadeleri
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit
çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine ilişkin Nakit Çıkışları
Alınan Faiz
Ödenen faiz
Vergi Ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
14-15
11-17
9-12-27
29
30
Cari Dönem
01 Ocak 201430 Haziran 2014
7.160.773
Önceki Dönem
01 Ocak 201330 Haziran 2013
(763.462)
9.356.912
(14.685.809)
2.210.850
611.990
202.572
(367.008)
512.891
3.477.904
16.897.314
600.357
(130.959)
846.971
1.075.782
(4.643.661)
226.868
5
(2.227.500)
11
9
8-10-12-22
9
19-20-22
23
(4.215.143)
5.514.178
(4.203.205)
(73.613)
(1.307.304)
(6.709.327)
2.564.128
19.599.002
(677.046)
(2.949.763)
(6.638.880)
(5.168.791)
(589.714)
1.429.741
6.085.099
1.932.782
7.352.618
(191.845)
(738.258)
(25.204)
(405.973)
(373.719)
226.868
(600.587)
5.047.928
30
14-15
(1.030.099)
39.143.048
(40.543.453)
(1.477.616)
7.236.016
(8.852)
171.242
(872.862)
4.324.296
3.910.747
Nakit ve Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D)
4.324.296
3.910.747
E-DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.710.613
4.109.566
12.034.909
8.020.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit
Benzerlerindeki Net Artış/Azalış(A+B+C)
23
6
6
29
29
(405.973)
-2.430.504
D) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
Sayfa No 5
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
1
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) kurulduğu 1984 yılından beri, ürettiği iç giyim, pijama,
gecelik, eşofman, büyük beden, hamile ve loğusa kıyafetleri, mayo, deniz şortu ürünleri ile hizmet
vermektedir. 1984 yılında şahıs şirketi olarak kurulan firma, 1988 yılında limited şirket olmuş, 2004 yılında ise
Koç ailesi tarafından satın alınmış ve anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Şirket üretim, pazarlama ve
perakende satış alanlarının tümünde faaliyet göstermektedir.
Şirketin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 427 kişidir (31.12.2013: 470 kişi).
Şirket’ in ticari sicile kayıtlı adresi Bomonti, Birahane Sk. Koç Plaza No:3 Şişli/İstanbul’ dur. Şirketin ana
merkezi Bomonti, Şişli/İstanbul olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 45 adet satış mağazası bulunmaktadır
(31.12.2013: 45)
MAĞAZA
Merkez Bomonti Dagi
Beylikdüzü Migros Dagi
Carousel Dagi
Zeytinburnu Olıvıum Dagi
Fatih Dagi
Cevahir Dagi
Profilo Dagi
Marmara Park Dagi
Aırport Dagi
Starcıty Dagi
Forum Çamlık Dagi
Forum Marmara Dagi
Capıtol Dagi
Ümraniye Carrefour Dagi
Optimum Göztepe Dagi
Maltepe Carrefour Dagi
Vıaport Dagi
Izmit Dolphin Dagi
Bornova Dagi
Agora İzmir
Kipa Dagi
Teraspark Denizli
Ankara Migros Dagi
Cepa Ankara Dagi
Antares Dagi
Acıty Dagi
Optımum Ankara Dagi
Kule Konya Dagi
Forum Mersin Dagi
Adana Dagi
Trabzon Dagi
Bursa Zafer Plaza
Bursa Carrfour
ADRES BİLGİSİ
Birahane Sokak Koç Plaza No:3/1 Şişli/İstanbul
Beylikdüzü Migros AVM E-5 Karayolu Üzeri No:4 B.Çekmece/İstanbul
Carousel AVM H.Ziya Usaklıgil Cad No:17 Bakırköy/İstanbul
Olıvıum Center Muammer Aksoy Cad. No:54 Zeytinburnu/İstanbul
Fevzi Paşa Cad. No:5 Fatih/İstanbul
Meşrutiyet Mah. Büyükdere Cad. Şişli Kül. Ve Tic. Mer. No 122/ 17 Şişli/İstanbul
Cemal Sahir Sk. Profilo Av. Merkezi 1.Kat/125-126 Mecidiyeköy/İstanbul
Güzelyurt Mah. 1. Cad. No:33A K:3 No:541 Esenyurt/İSTANBUL
Aırport AVM. Atatürk Havalimanı Kavşağı K:2 No:77 Bakırköy/İstanbul
Köyaltı Mevkii Merkez Mah. D.Bahce C Kavak Sk No:2 D:1 Yenibosna/İstanbul
Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No:2 F Blok Mağaza No: 036 Denizli
Forum Marmara AVM Osmaniye Mahallesi No:199/B S Blok Bakırköy/İstanbul
Capitol AVM Tophaneli Cad. No:22-23 Altunizade/İstanbul
İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:68/16 Ümraniye/İstanbul
Optumum AVM İstiklal Sk. No:10/4 Mağaza No:2 K144 Yenisahra/İstanbul
Maltepe Carrefour AVM E-5 Yolu Üzeri No:89 Maltepe/İstanbul
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Kurtköy - Pendik/İstanbul No:2/144
İzmit Dolphin AVM Körfez Sanayi C. Berk Sk. No:35 İzmit/Kocaeli
Forum AVM Kazım Dirik Mah 372 Sk. B Blok No:28/L Bornova/İzmir
Mithatpaşa Cd. Agora Alv. Merkz. No:1446A/112 Balçova/İzmir
Yeni Havaalanı Yolu No:180 Kipa İçi No:62 Çığlı/İzmir
Teraspark AVM Yenişehir Mah. 55.Sk No:1 1B-30 Yenişehir/Denizli
Ankamall Alv. Bodrum Kat H Blok B-721 Yenimahalle/Ankara
Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. 17.Sk No:2-32 Çankaya/Ankara
Antares AVM Ayvalı, Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1-199 Etlik/Ankara
Acıty AVM Fsm Bulvarı No:244 1.Bodrum Kat No:109 Yenimahalle/Ankara
Optimum Alışveriş Me Ayaş Yolu No:93 Kat:1/11 Eryaman/Ankara
Kule Site Avm Kule Cd Feritpaşa Mh K:1 No:107 Selçuklu/Konya
Forum Mersin AVM Güven Evler Mah. 20.Cad. Blok: F53 No:3-5 Mağaza Mersin
Yeni Mah. Öğretmenler Bulvarı 15/84 Mağaza No:1 Seyhan/Adana
Forum Trabzon AVM Z Blok No:58 Trabzon
Bursa Zafer Plaza Av Cemal Nadir Cad No:181/3 Osmangazi/Bursa
Carrefour AVM. Odunluk Mah. B:50 Nilüfer/Bursa
Sayfa No 6
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Forum İstanbul
Trump Towers
Gaziantep Cadde
Optımum İzmir AVM.
Erzurum AVM.
Brandıum AVM.
Arenapark AVM.
212 Outlet AVM.
Prıme Mall Gaziantep AVM.
Forum Gaziantep AVM.
Piazza AVM.
Zorlu AVM
Kocatepe Mh.Paşa Cad. No; 111 Bayrampaşa/İstanbul
Karkuyusu Sokak No:19 Mecidiyeköy/İstanbul
Kepkepzade Park İş Merkezi No: 18-4 İncilipınar/Gaziantep
Havaalanı Yolu Serbest Bölge Karşısı İzmir
Erzurum AVM - Solakzade Cami Yanı K:1 – Yenişehir/Erzurum
Brandıum AVM.Küçükbakkalköy mah.Dudullu Yolu cad. NO :ZK-10 Ataşehir
Arenapark AVM. Atakent Mah.Çiçekli Vadi Cad.Zemin Kat NO:40-B Halkalı
212 Outlet AVM. Merkez Mah. Taşocağı Cad. Zemin Kat NO:81 Bağcılar
Osmangazi Mah.Prof Dr.Necmettin Erbakan Cad. 33.Sok.No:71 Şehitkamil
Forum Gaziantep AVM.Yaprak Mah. İstasyon Cad. NO:76 Şehitkamil/Gaziantep
Karakoyunlu Mahallesi, İpekyolu Bulvarı, Eski Otogar, 1404. Sokak ŞANLIURFA
Ortaköy mahallesi Zorlu AVM AV B2021 – A Zincirlikuyu / İSTANBUL
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar ve TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Türk Vergi Kanunları
ile T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ve ilkelerine uygun olarak tutmakta
ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5.maddesine istinaden
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürülüğe konulmuş
olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve
yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle
varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Netleştirme - Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş
zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
Ölçüm, Raporlama Para Birimi
Şirketin fonksiyonel ve raporlama para birimleri TL olarak kabul edilmiştir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık
2013 tarihli finansal tablolar SPK’nın 18 Mart 2005 Tarih ve B.02.1.SPK.017/152-7642 sayılı kararı uyarınca
enflasyon düzeltmesi yapılmasını gerektiren şartlar gerçekleşmediği için enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmamıştır.
Sayfa No 7
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri Türk Lirası’na çevirirken işlem tarihinde geçerli
olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki
TCMB döviz alış kurundan değerlenmektedir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin Türk Lirası’na
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili
dönemde kar/(zarar) tablosuna yansıtılmaktadır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in mali tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Mali tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden
sınıflandırılır.
Geçmiş yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi;
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada işlem
gören anonim ortaklıklar ile diğer sermaye piyasası kurumları için TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları
finansal tablolara ilişkin 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren
“finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanmıştır.
Şirketin önceki döneme ilişkin finansal tabloları, ait oldukları dönemlerde yeni formatlara göre hazırlanmış
olduğundan, cari dönemde, önceki dönem finansal tablolara ilişkin herhangi bir yeniden sınflandırma işlemi
yapılmamıştır.
2.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik
olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin
karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana
geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin
yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden
düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın
kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
Cari dönemde muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hata olmamıştır.
2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği
olmamıştır.
Sayfa No 8
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir. (Not: 2.1)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.4.1. Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ifade eder. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için
elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit
benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle belirlenebilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve
değerindeki değişim riskinin ise önemsiz olması şarttır.
Nakit ve nakit benzerleri, işletmenin nakit yönetiminin ayrılmaz parçasıdır. Nakit benzerleri kapsamına dahil
edilecek finansal araçlar; çekler (vadesiz), likit fonlar ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları, ters-repo
işlemlerinden alacaklar, vadesi 3 aydan kısa olan mevduat (vadesi 3 aydan uzun mevduat finansal yatırımlar
arasında gösterilir), edinilme tarihinde vadesine 3 aydan az kalmış devlet tahvili ve hazine bonoları veya aktif
bir piyasası olan likit diğer borçlanma araçları, para piyasalarından alacaklardan oluşmaktadır.
2.4.2. Finansal Yatırımlar:
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardında ve TMS 39’da (erken uygulayanlar için TFRS 9’da) tanımlanan
finansal varlıklardan, yatırım amacıyla tutulanlar ile Nakit ve nakit benzerleri, Finans sektörü faaliyetlerinden
alacaklar, Ticari ve diğer alacaklar ile Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dışında kalanlar bu kalemde
gösterilir:
Dönen varlıklar içinde sınıflandırılan finansal varlıklar, kısa vadeli nakit yükümlülüklerin yerine getirilme amacı
dışında, atıl fonlarını değerlendirilmesi, doğrudan faiz, temettü geliri, alım- satım kârı vs. elde edilmesi veya bir
zarardan korunma amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır.
Finansal varlıklardan, raporlama günü itibarıyla vadesine 12 aydan daha kısa süre kalanlarla, vadesi daha uzun
olmakla birlikte 12 ay içinde elden çıkarılması düşünülenler, dönen varlıklar içinde “Finansal Yatırımlar”da;
vadesine 12 aydan daha uzun süre kalanlarla, 12 aydan uzun süre elde tutulması düşünülenler ise duran varlıklar
içinde “Finansal Yatırımlar”da gösterilir.
2.4.3. Türev Araçlar
TMS 32 kapsamında finansal varlık ya da finansal yükümlülük tanımına uyan türev araçların TMS 39 (TFRS 9)
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilerek finansal durum tablosunda ayrıca sunulur.
2.4.4. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklanan, nakit ve nakit benzerleriyle finansal yatırımlar dışında kalan
alacaklar burada gösterilir.
2.4.5. Ticari Alacaklar
Bir hasılat unsurunun tamamına veya bir kısmına ilişkin olarak finansal tablolara alınan müşterilerden olan
alacaklardır.
Sayfa No 9
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardının 11 inci paragrafı uyarınca bir borcun
(alacağın) ticari borç (ticari alacak) olabilmesi için faturasının kesilmiş veya benzer şekillerde tedarikçiyle
(müşteriyle) tarafları bağlayıcı şekilde mutabakata varılmış olması gerekir. Raporlama tarihi itibarıyla finansal
tablolara alınma kriterlerini sağlayan ancak henüz bu şekilde mutabakata varılmamış borçlar (alacaklar)
tahakkuk olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte, finansal raporlama konusundaki ülkemiz uygulamalarına
paralellik sağlamak amacıyla, söz konusu tahakkuklar Finansal Durum Tablosunda “Ticari Alacak” ve “Ticari
Borç” kalemleri içinde gösterilir.
Ticari alacakların, ilişkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde gösterilir.
Verilen depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer alacaklarda gösterilir.
Ticari alacakların varsa vade farkları, faiz vb. tutarlar hasılat karşılığı değil faiz geliri, kur farkları vb. karşılığı
finansal tablolara alınmakla birlikte, bu tutarlar da ticari alacaklarda gösterilir ve ilgili açıklamalar dipnotlarda
yapılır. Söz konusu faiz gelirleri, kur farkları vb. Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ise
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde gösterilir.
Ticari alacakların paraya çevrilmesi için geçen süre, 12 aydan daha uzun olsa dahi işletmenin normal faaliyet
döngüsü içinde ise bu tür alacakların dönen varlıklarda sınıflandırılması esastır.
- İlişkili Taraflar
Şirket’in ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları
kapsamaktadır. Ekteki finansal tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan
şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak
tanımlanmıştır.
2.4.6. Diğer Alacaklar
Ticari alacaklar ile finansal yatırımlar dışında kalan alacaklardır. Verilen depozito ve teminatlar, ilişkili
taraflardan diğer alacaklar, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar dışındaki kamu idarelerinden alacaklar ve diğer
çeşitli alacaklar örnek olarak gösterilebilir.
Bu alacakların, ilişkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde örnek formata uygun olarak gösterilir.
2.4.7. Stoklar
İşletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilen, üretim sürecinde ya
da hizmet sunumunda kullanılacak madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıkların gösterildiği kalemdir.
Verilen sipariş avansları stok niteliğinde olmayıp, ilgili stok muhasebeleştirilene kadar “Peşin Ödenmiş Giderler”de
gösterilir.
2.4.8. Canlı Varlıklar
TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar ile hasat anındaki tarımsal ürünler, tarımsal faaliyetle ilgili olmaları
durumda bu kalemde gösterilir. Bu kalem, sadece tarımsal faaliyette bulunan işletmeler tarafından kullanılır.
Sayfa No 10
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.9. Peşin Ödenmiş Giderler
Genellikle tedarikçilere yapılan ve daha sonraki bir dönemde (veya dönemlerde) gider ve maliyet hesaplarına
aktarılacak tutarlar bu kalemde gösterilir. Kalemin önemsiz olması durumunda ilgili tutarlar diğer
dönen/duran varlıklar içinde sunulur.
2.4.10. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
TMS 12 Gelir Vergileri Standardı çerçevesinde, peşin ödenen ve indirim konusu yapılabilecek gelir üzerinden
ödenecek çeşitli vergi ve fonlar gibi cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar bu kalemde gösterilir.
2.4.11. Diğer Dönen/Duran Varlıklar
Devreden KDV, indirilecek KDV, diğer KDV, sayım ve tesellüm noksanları gibi yukarıdaki kalemlerde
gösterilmeyen dönen/duran varlıklar bu kalemde gösterilir.
2.4.12. Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı çerçevesinde, defter
değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması nedeniyle satış
amaçlı olarak sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak gruplara ilişkin tüm varlıklar bu kalemde
gösterilir.
Ayrıca, TFRS 5 uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak
gruplara ilişkin tüm varlıklar da, bunların ortaklara dağıtma yönünde taahhütte bulunulduğu andan itibaren bu
kalemde gösterilir. Bu durumda kalem ismi, bu varlıkları ifade edecek şekilde isimlendirebilir.
2.4.13. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı çerçevesinde, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her
ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde
tutulan gayrimenkuller (arsa, bina, arsa ve bina, binanın bir kısmı) bu kalemde gösterilir. Gayrimenkulün
finansal kiralamaya konu olması halinde TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardında belirtilen açıklamalar ilave
olarak yapılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına girmesi ve kiracının gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması
durumunda, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkule ilişkin bir hakkın
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak bu kalemde gösterilmesi mümkündür.
2.4.14. Maddi Duran Varlıklar
Mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar
çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki niteliği bulunan
duran varlıklardır. TMS uyarınca maddi duran varlıklar, Finansal Durum Tablosunda ya da dipnotlarda, arazi ve
arsalar, binalar, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, yapılmakta olan yatırımlar, maden kaynaklarının
araştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin varlıklar, diğer maddi varlıklar vb. şeklinde sınıflandırılabilir.
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
belirtilir.
Sayfa No 11
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirketin amortisman uygulamasında, maddi varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak
doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır.
Cinsi
Binalar
Makine ve Tesisler
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Oran(%)
3
10-25
20-25
2-33,33
20
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç
veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Varlıkların nitelikleri ve işletmedeki fonksiyonu ile TMS 1’de yer alan diğer kriterler göz önünde
bulundurularak önemine binaen ayrıca sunulması gerekenler Finansal Durum Tablosunda ayrı bir kalem olarak
gösterilir.
Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar bu kalemde değil,
“Peşin Ödenmiş Giderler” kalemi altında gösterilir.
2.4.15. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Parasal olmayan, fiziksel niteliği bulunmayan, tanımlanabilir duran varlıklar bu kalemde gösterilir.
Bu varlıklardan şerefiye, tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, bir işletme birleşmesinde
edinilmiş diğer varlıklardan ortaya çıkan gelecekteki ekonomik faydaları simgeleyen varlık olup örnek formata
uygun olarak Finansal Durum Tablosunda ayrıca gösterilir.
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar, haklar, geliştirme giderleri, yazılım programları, -petrol,
doğal gaz gibi- yenilenemeyen kaynaklara ilişkin haklar ve rezervler, maden kaynaklarının araştırılması ve
değerlendirilmesine ilişkin varlıklar, diğer maddi olmayan varlıklar şeklinde sınıflandırılabilir.
Şirket’in maddi olmayan varlıkları elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınmıştır. Amortisman, varlığın
faydalı ömürleri baz alınarak ayrılmaktadır.
Cinsi
Lisanslar ve Haklar
Bilgisayar Programları
Oran(%)
6,66
20-33,33
2.4.16. Ertelenmiş Vergi Varlığı
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar
ve gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları nedeniyle gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin
gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan tutarları ifade eder.
Vergi mevzuatı açısından indirim imkanı olmayan (sürekli) tutarlara ilişkin olarak ertelenmiş vergi varlığı
kalemi kullanılmaz.
Sayfa No 12
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle ertelenmiş vergi varlığı açıklamalarına Not 30’da yer verilmiştir.
2.4.17. Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler
Yükümlülükler, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik
fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut zorunluluklardır. Bu tanım,
yükümlülüklerin temel özelliklerini belirtmekte, bunların Finansal Durum Tablosunda yer verilebilmesi için
karşılamaları gereken temel kriterleri belirlememektedir. Bu nedenle, yükümlülük tanımı, finansal tablolara
yansıtma kriterlerini taşımadığı için Finansal Durum Tablosunda yer verilemeyen yükümlülükleri de
kapsamaktadır.
TMS 1’in 69-76 ncı paragrafları çerçevesinde, aşağıdaki özelliklerden herhangi birini taşıyan yükümlülükler,
kısa vadeli olarak sınıflandırılır:
(a)Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi;
(b)Öncelikle ticari amaçla elde tutulması;
(c)Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya
(d)İşletmenin yükümlülüğün ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren
en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmaması. Yükümlülüğün,
karşı tarafın seçimine bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araç ihraç edilmesi suretiyle ödenmesine yönelik
hükümler, sınıflandırılmasını etkilemez.
İşletme, diğer bütün yükümlülüklerini uzun vadeli olarak sınıflandırır.
2.4.18. Borçlanmalar
TMS 32’de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olan, diğer bir ifadeyle ilk
muhasebeleştirmeden sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülen banka kredileri,
ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetler, bunlardan uzun dönemli olanların anapara taksitleri ve faizleri, finansal
kiralama işlemlerinden borçlar gibi finansal piyasalardan yapılan borçlanmalar bu kalemde gösterilir.
Finansal borçlanmalardan kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin yukarıda yer verilen özellikleri taşıyanlar kısa
vadeli, diğerleri uzun vadeli olarak sınıflandırılır.
Finansal borçlanmalarla ilgili olarak TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı çerçevesinde dipnotlarda
ilgili açıklamalar yapılır.
2.4.19. Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarının gösterildiği kalemdir. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımlarının önemsiz olması halinde, “Kısa Vadeli Borçlanmalar”la birlikte “Finansal Borçlar” adlı yeni ve tek
bir kalem altında gösterilir.
Sayfa No 13
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.20. Diğer Finansal Yükümlülükler
TMS 32’de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olmayan, diğer bir ifadeyle ilk
muhasebeleştirmeden sonra, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmeyen türev
araçlardan kaynaklanan yükümlülükler, finansal garanti sözleşmeleri gibi finansal yükümlülükler bu kalemde
gösterilir.
2.4.21. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Konsolidasyona dahil, finans sektöründe faaliyet gösteren ortaklıkların, bu faaliyetlerinden kaynaklanan borçları
bu kalemde gösterilir. Dipnotta, her bir sektör bazında ayrıntıya yer verilir. Örneğin; bankacılık faaliyetlerinden
borçlar (mevduat, katılım hesabı), sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (sigortacılık ve reasürans faaliyetlerinden
borçlar, depolar, emeklilik faaliyetlerinden borçlar vb.), finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar vb. gibi.
2.4.22. Ticari Borçlar
Üçüncü kişilere tedarikçi sıfatları dolayısıyla bulunan borçlardır.
TMS 37’nin 11 inci paragrafı uyarınca bir borcun ticari borç olabilmesi için faturasının kesilmiş veya
benzer şekillerde tedarikçiyle tarafları bağlayıcı şekilde mutabakata varılmış olması gerekir. Raporlama tarihi
itibarıyla finansal tablolara alınma kriterlerini sağlayan ancak henüz bu şekilde mutabakata varılmamış borçlar,
aynı paragrafta tahakkuk olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, finansal raporlama konusundaki ülkemiz
uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla, söz konusu tahakkuklar Finansal Durum Tablosunda “Ticari
Borç” kalemleri içinde gösterilir.
Alınan depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer borçlarda gösterilir.
Ticari borçların varsa vade farkları, faiz vb. karşılığında yapılan tahakkuklar da ticari borçlarda gösterilir ve
bunlara ilişkin açıklamalar dipnotlarda yapılır. Söz konusu faiz giderleri ve kur fakları Kâr veya Zarar ve Diğer
Kapsamlı Gelir Tablosunda ise “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” içinde gösterilir.
Ticari borçlar vadeleri 12 aydan daha uzun olsa dahi işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise bu tür
borçların kısa vadeli yükümlülüklerde sınıflandırılması esastır.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle ticari borçlar açıklamalarına Not 9’da yer verilmiştir.
2.4.23. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları gibi dönem içinde çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlanılan tutarlar bu kalemde gösterilir. İçeriğini yansıtması koşuluyla, alternatif olarak “Çalışanların Ücret
Tahakkukları” vb. şekillerde isimlendirilebilir. Kalemin önemsiz olması durumunda, ilgili tutar “Ticari Borçlar”
kaleminde gösterilir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle ticari çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar açıklamalarına
Not 20’de yer verilmiştir.
2.4.24. Diğer Borçlar
Ticari borçlar dışında kalan ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanmayan borçlardır. Tedarikçi veya müşteri
sıfatı taşımayan ilişkili taraflara borçlar, alınan depozito ve teminatlar, kamu idarelerinden borçlar, diğer çeşitli
borçlar örnek olarak gösterilebilir.
Sayfa No 14
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
İlişkili taraflardan finansman sağlama amacıyla finansal piyasalardan yapılan borçlanmalar bu kalemde değil
vadelerine göre kısa veya uzun vadeli borçlanmalar altında gösterilir. Tutarların önemli olması durumunda,
bunlar için ayrı kalemler açılır.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle diğer borçlar açıklamalarına Not 10’de yer verilmiştir.
2.4.25. Devlet Teşvik ve Yardımları
TMS 20 kapsamında, varlıklara ilişkin teşviklerin sunumunda ilgili alternatifin seçilmesi halinde ertelenmiş
gelir olarak gösterilen tutarlar bu kalemde yer alır.
2.4.26. Ertelenmiş Gelirler
Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, müşterilerden veya diğer kişilerden alınan
avanslar gibi karşılığının tamamı veya bir kısmı, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen veya alacak olarak
tahakkuk ettirilen ancak gelecek dönemlere ait olan gelirlere ilişkin yükümlülüklerdir. Ertelenmiş gelirlerin
önemsiz olması halinde, ilgili tutar diğer kısa vadeli / uzun vadeli yükümlülükler içinde gösterilir.
2.4.27. Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
TMS 12 kapsamındaki gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemde vergi idaresine ödenmesi beklenen
kısmı bu kalemde gösterilir. Dönem kârının peşin ödenen vergileri bu tutardan düşülerek “Cari Dönem
Vergisiyle İlgili Varlıklar” kaleminde gösterilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluşur.
Cari vergi gideri
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer
yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir.
Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan
oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı
etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
Sayfa No 15
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin
hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından
toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönemin cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye
hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta
bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket,
dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır.
Vergi Varlık ve Yükümlülüklerinde Netleştirme
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için
netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir.
2.4.28. Karşılıklar
Karşılıklar, zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklerdir ve şirket yönetimi tarafından yapılan en
gerçekçi tahmine gore hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı kapsamında
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin olan karşılıklar, finans sektörü faaliyetlerine ilişkin karşılıklar ile garanti
karşılıkları, olası tazminat, ceza ve zararlar, yeniden yapılandırma karşılıkları, ekonomik açıdan dezavantajlı
sözleşmeler için ayrılan karşılıklar gibi TMS 37 kapsamında ayrılmış olan karşılıkları gösteren diğer
karşılıklar alt kalemlerde gösterilir.
Sayfa No 16
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında finansal tablolarda gösterilmesi gereken borç
tahakkuklarına (veya karşılıklara) bu kalemde yer verilir.
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için
20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak
zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır.
Hesaplamada reel iskonto oranı ile gelecekte ödenecek kıdem tazminatının bilanço tarihi itibariyle bugünkü
değerleri bulunmaktadır.
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların
gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve
böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet
maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, finansal durum tablolarında gösterilecek net
emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm
aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna
ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan
varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim
oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’da yapılan değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanmıştır.
Şirket personeli ile ilgili tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zarar hesaplamış,
tablolarda da göstermiştir. (Not;19)
finansal
Emeklilik planları
Şirket’in emeklilik fayda planları bulunmamaktadır.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle kıdem tazminatı açıklamalarına Not 19’da yer verilmiştir.
2.4.29. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
TMS 12 çerçevesinde, gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemden sonraki dönemlerde vergi
idaresine ödenmesi beklenen kısmı bu kalemde gösterilir.
2.4.30. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini ifade eder.
Sayfa No 17
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Vergi mevzuatı açısından vergilendirme imkanı olmayan (sürekli) tutarlara ilişkin olarak “Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü” kalemi kullanılmaz.
2.4.31. Diğer Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler
Sayım ve tesellüm fazlaları, diğer çeşitli borç ve yükümlülükler gibi yukarıdaki kalemlerde gösterilmeyen
kısa vadeli / uzun vadeli yükümlülükler bu kalemde gösterilir.
2.4.32. Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
TFRS 5 çerçevesinde, defter değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri
kazanılacak olan elden çıkarılacak gruplara ilişkin yükümlülükler bu kalemde gösterilir.
Ayrıca, TFRS 5 uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmış elden çıkarılacak gruplara ilişkin
yükümlülükler de, ortaklara dağıtma yönünde taahhütte bulunulan tarihten itibaren bu kalemde gösterilir. Bu
durumda kalem ismi, bu yükümlülükleri ifade edecek şekilde isimlendirebilir.
2.4.33. Özkaynaklar
Özkaynaklar, işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan
varlıklar üzerindeki paylardır.
Ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri, sermaye düzeltmesi olumlu farkları, kardan kısıtlanmış
yedekler, geçmiş yıl kar ve zararları ile dönem kar zararı burada gösterilir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle özkaynak açıklamalarına Not 23’da yer verilmiştir.
2.4.34. Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolar, en son 31 Aralık 2004
tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon
muhasebesine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli bilançoda yer alan
özkaynaklar içindeki enflasyon düzeltme farkları kalemi yasal yedeklere ilişkin olup, 31 Aralık 2004 tarihine
kadar olan enflasyon düzeltmelerini yansıtmaktadır.
2.4.35. Geri Alınmış Paylar (-)
TMS 32’nin 33 üncü paragrafı kapsamında işletmenin kendi paylarını alması durumunda, bu paylara ilişkin
alım bedelleri özkaynaktan düşülerek “Geri Alınmış Paylar (-)” kaleminde gösterilir. Payların konsolidasyona
dahil olan diğer taraflarca satın alınması halinde de alınan paylar bu kapsama girmekle birlikte, bu tutarlar
TMS 32 kapsamında “Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi” kaleminde gösterilir, geri alınmış payların alımı
ve satımı neticesinde doğan farklar kâr veya zararda gösterilmez.
2.4.36. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Bu kalem, işletmenin paylarının konsolidasyona dahil olan diğer taraflarca satın alınması halinde ödenmiş
sermayesinin yasal kayıtlardaki tutarıyla gösterimini teminen, ödenmiş sermaye tutarının, ödenmiş sermaye
dışındaki bir kalemle düzeltilmesini sağlamak için kullanılır.
Sayfa No 18
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.37. Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Pay ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, kontrol gücü devam eden ortaklıkların pay satış kârları gibi
sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve sermayenin bir parçası sayılan tutarların izlendiği kalemdir.
Nominal değerin altında bir fiyatla ihraç edilen paylara ilişkin nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark
nedeniyle oluşan negatif farklar dipnotlarda ayrıca gösterilir.
2.4.38. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan özkaynak
unsuru olarak raporlanan ve hiçbir durumda kâr veya zarara aktarılamayacak yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/kayıpları (maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış/azalışları, maddi olmayan duran varlıklar
yeniden değerleme artış/azalışları, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları) ile diğer
kazanç ve kayıplar gibi gelir unsurları izlenir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak kıdem tazminatı aktüeryal
kazanç ve kayıptan kaynaklanan birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderleri mevcutdur.
2.4.39. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir (gider) unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan
özkaynak unsuru olarak kaydedilen ve sonradan kâr veya zarara aktarılabilen Yabancı para çevirim farkları,
Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları (Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden
değerleme
ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer
kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak paylar), Riskten korunma kazanç/kayıpları (Nakit akış riskinden
korunma kazançları/kayıpları, Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları) ile
Diğer kazanç/kayıplar gibi kapsamlı gelir (gider) unsurları izlenir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
veya giderler mevcut değildir.
2.4.40. Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Kar dağıtım amacı dışında ayrılmış yedekler)
Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki
belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir. Bu
yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilecek olup, TMS çerçevesinde yapılan değerlemelerde
ortaya çıkan farklılıklar geçmiş yıllar kar/zararıyla ilişkilendirilir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle yedekler açıklamalarına Not 23’da yer verilmiştir.
2.4.41. Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net dönem kârı dışındaki birikmiş kâr/zararlar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiş
kâr/zarar niteliğinde olan -dolayısıyla kısıtlanmamış olan- olağan üstü yedekler de birikmiş kâr sayılır ve bu
kalemde gösterilir.
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle geçmiş yıllar kar/zararları açıklamalarına Not 23’da yer verilmiştir.
Sayfa No 19
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.42. Nakit Akım Tablosu
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım
tablolarını düzenlemektedir. Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akımları,
Şirket’in finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit
benzeri değerler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.4.43. Esas Faaliyetler
Esas faaliyetler, bir işletmenin ana hasılatını sağladığı faaliyetleridir. Aşağıda tanımı yapılan yatırım ve
finansman faaliyeti kapsamına girmeyen diğer faaliyetler de esas faaliyetler kapsamında değerlendirilir.
Hasılat
Hasılat, ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki esas
faaliyetlerinden elde edilen, ilgili maliyetler ve giderler düşülmeden önceki ekonomik fayda tutarıdır. Satışta
yapılan indirim ve iskontolar düşüldükten sonraki tutarlarla gösterilir.
Hasılatın gösterimi, ticari faaliyetler ile yatırım holding a.ş.’nin faaliyetleri olmak üzere ikili ayrıma gidilerek
yapılır.
Satışların Maliyeti
Giderlerin ilgili olduğu gelir hesapları ile doğrudan ilişkilendirilmesi esası uyarınca, hasılatın finansal tablolara
alınmasıyla eş zamanlı olarak Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna yansıtılan, hasılat unsurlarının
maliyetlerinin gösterildiği kalemdir. Satışların maliyeti, ticari faaliyetler ve yatırım holding a.ş.’nin faaliyetleri
olmak üzere ayrı ayrı gösterilir.
Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
2.4.44. Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Standardı çerçevesinde doğrudan kâr veya zararla ilişkilendirilen araştırma ve geliştirme giderleri ayrı ayrı
gösterilir. Söz konusu giderlere bunlara ilişkin amortisman ve itfa giderleriyle, çalışanlara sağlanan faydalar da
dahildir.
2.4.45. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler
Esas faaliyetlerden kaynaklanmakla birlikte, esas faaliyetlere ilişkin gelir ve giderlerin haricinde, hasılat tanımını
karşılamayan kazançlar, satışların maliyetine girmeyen kayıplar, yatırım ve finansman faaliyeti kapsamına
girmediği için esas faaliyet kapsamında değerlendirilen faaliyetlere ilişkin gelir ve giderlerdir. (Not:27)
Sayfa No 20
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.46. Yatırım Faaliyetleri
Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıklar ile nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde
edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin yatırım faaliyetleri kapsamına girdiği
TMS 7 çerçevesinde değerlendirilir. (Not: 28)
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve bunlara ilişkin giderler düşülmek suretiyle yatırım faaliyeti
kâr/zararı bulunur. Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların varsa kâr veya zarar payları ilgili kaleme
eklenir ya da çıkarılır.
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların, raporlayan işletmenin esas faaliyetinin parçası olması
durumunda, bu kalem “Esas Faaliyetler Bölümü”nde raporlanır.
2.4.47. Finansal Gelirler/Finansal Giderler
Finansman faaliyetleri, özkaynaklar ile yabancı kaynakların yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren
faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin finansman faaliyetleri kapsamına girdiği TMS 7 çerçevesinde değerlendirilir.
Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda; sonradan
tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait gelir olarak
finansal tablolara yansıtılır.
Kredili mevduat hesabı ile kısa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, yabancı para ile
borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur
farkları finansal giderlerde gösterilmektedir. (Not:29)
2.4.48. Durdurulan Faaliyetler
Cari dönemde durdurulan faaliyet kapsamında sınıflandırılacak bir işlem bulunmamaktadır.
2.4.49. Hisse Başına Kazanç
Adi hisse başına kazanç, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerinin payına düşen kazanç veya zararının (pay),
dönemin adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasına (payda) bölünmesiyle hesaplanır. Sulandırılmış hisse
başına kazancın hesaplanmasında, Şirket, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerinin payına düşen kâr veya
zarar ile ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısını, sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin etkilerine
göre düzeltir. (Not:31)
2.4.50. Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye çevrilmektedir.
Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL’ye
çevrilmektedir. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket tarafından kullanılan 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir;
Amerikan Doları
Avro
30 Haziran 2014
2,1234
2,8919
31 Aralık 2013
2,1343
2,9365
Sayfa No 21
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
2.4.51. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme
tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki
olaylara Not 34’de yer verilmiştir.
2.5. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve
varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına ragmen, fiili
sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.
2.6. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Finansal durum tablosu (Bilanço) tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe giren olan
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
- TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32
‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır
- TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım
işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu
yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak
sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
- TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer
düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları
düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
- TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının
değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
Sayfa No 22
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
- TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum
vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
- TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü
ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer
olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken;
borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa
edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dâhil olmak üzere birçok uygulamayı devam
ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği
durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik
özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
- TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik
TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek
riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
- TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından
tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız
hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.
- Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
- Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Sayfa No 23
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
3
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket yönetimi Grup’un faaliyet sonuçlarını ve performansını değerlendirirken tekstil ve yatırım holding
faaliyetinin bölümlere göre raporlandığı finansal tabloları kullanmaktadır.
Yönetimin yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan bölümlere göre bilgiler aşağıda sunulmuştur.
a)Gelir tablosu analizi
01.01.2014-30.06.2014
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt Kar/Zarar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar/Zarar Payları
Finansman Gideri Öncesi Faal. Karı/Zararı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faal. Vergi Öncesi Kar/Zararı
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı
Dönem Kar / Zararı
Tekstil
33.394.666
(18.082.165)
15.312.501
(10.809.446)
(1.659.923)
14.017.212
(3.298.288)
13.562.056
1.635.323
----15.197.379
272.577
(784.804)
14.685.152
(231.579)
(2.797.321)
11.656.252
11.656.252
Yatırım
Holding Faal.
--------(140.742)
1.393
(75.000)
(214.349)
----2.327.108
2.112.759
--(664)
2.112.095
--(449.004)
1.663.091
1.663.091
Bölümler
Arası
Toplam
Eliminasyon
--33.394.666
--- (18.082.165)
--15.312.501
--- (10.809.446)
--- (1.800.665)
--14.018.605
--- (3.373.288)
--13.347.707
(1.635.323)
------(2.327.108)
--(3.962.431)
13.347.707
--272.577
--(785.468)
(3.962.431)
12.834.816
--(231.579)
--- (3.246.325)
(3.962.431)
9.356.912
(3.962.431)
9.356.912
b) Varlık ve Yükümlükler
30.06.2014
Tekstil
Yatırım
Holding
Faal.
Bölümler
Arası
Eliminasyon
Toplam Varlıklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
98.635.621
77.025.762
21.609.859
16.353.847
147.845
16.206.002
(16.238.265)
(180.689)
(16.057.576)
98.751.203
76.992.918
21.758.285
Toplam Yükümlülükler
K.V. Yükümlükler
U.V. Yükümlülükler
42.489.062
39.903.750
2.585.312
367.316
211.120
156.196
(180.689)
(180.689)
---
42.675.689
39.934.181
2.741.508
Özkaynaklar
56.146.559
15.986.531
(16.057.576)
56.075.514
Toplam
Sayfa No 24
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
4
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Şirketin dönem sonları itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar (Vadesiz Mevduat)
Bankalar ( 3 Aydan Kısa Vadeli Mevduat)
Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı Slipleri)
Diğer Hazır Değerler Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri (-)
Toplam
30.06.2014
314.785
330.019
546.735
6.579.962
4.305.575
(42.167)
12.034.909
31.12.2013
130.922
565.736
277.153
2.100.026
4.666.516
(29.740)
7.710.613
30.06.2014 itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır. (31.12.2013- Yoktur)
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 6.579.962 TL vadeli mevduatı bulunmaktadır. Vadeli mevduatların
vadesi 1 Temmuz 2014 ile 25 Temmuz 2014 arasında olup faiz oranı % 8 ile % 10,70 arasındadır.
5
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Hisse senetleri
Hisse senedi değer artışı
Hisse senedi değer düşüklüğü
Toplam
30.06.2014
25.399.402
--(97.401)
25.302.001
31.12.2013
27.594.240
--(4.519.739)
23.074.501
Dagi Giyim
İzmir Demir Çelik (İDÇ)
Piyasa
Değeri
25.200.000
25.200.000
Maliyet
Değeri
20.320.757
20.320.757
Değer Artışı /
Azalışı
4.879.243
4.879.243
Dagi Yatırım
Yeşil Yapı (Borova Yapı)
İzmir Demir Çelik (İDÇ)
Genel Toplam
102.001
102.000
1
25.302.001
199.402
199.400
2
20.520.159
(97.401)
(97.400)
(1)
4.781.842
-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Finansal Araçlar
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar:
30.06.2014
Sayfa No 25
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Finansal durum tablosunda finasal yatırımlar hesap grubunda sınıflandırılmış olan ve borsada işlem gören Dagi
Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait olan İzmir Demir Çelik hisseleri önceki dönemlerde, 27.394.838 TL maliyet
değeri ile bulunmakta iken, 20.05.2014 tarihinde söz konusu hisselerden 1.900.000 adedinin satışı işlemi
gerçekleşmiştir. Söz konusu satış işlemiyle ilgili Kamuyu Atdınlatma Platformu’nda (KAP) özel durum
açıklaması yapılmıştır.
Satış işleminden sonra, İzmir Demir Çelik hisselerinin maliyet değeri 20.320.757 TL olarak gözükmekte iken,
piyasa değeri ile değerlenmesi sonucu 25.200.000 TL olmuştur.
31.12.2013
Dagi Giyim
İzmir Demir Çelik (İDÇ)
Piyasa
Değeri
22.897.500
22.897.500
Maliyet
Değeri
27.394.838
27.394.838
Değer Artışı /
Azalışı
(4.497.338)
(4.497.338)
Dagi Yatırım
Yeşil Yapı (Borova Yapı)
İzmir Demir Çelik (İDÇ)
Genel Toplam
177.001
177.000
1
23.074.501
199.402
199.400
2
27.594.240
(22.401)
(22.400)
(1)
(4.519.739)
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar:
Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler
Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi
Dagi Yatırım Holding A.Ş.' nin Şirket Sermayesindeki Payı
Dagi Yatırım Holding A.Ş.' nin Şirket Sermayesindeki Payı (%)
Maliyet
Piyasa Değeri
6
30.06.2014
5.000.000
31.12.2013
5.000.000
30.06.2014
Koç Haddecilik
41.000.000
1.025.000
2,5
5.000.000
5.000.000
31.12.2013
Koç Haddecilik
41.000.000
1.025.000
2,5
5.000.000
5.000.000
FİNANSAL BORÇLAR
Şirketin dönem sonları itibariyle kısa vadeli finansal borçları aşağıda açıklanmıştır.
Sayfa No 26
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
30.06.2014
34.074.970
31.12.2013
35.916.073
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
30.06.2014
---
31.12.2013
---
GENEL TOPLAM
34.074.970
35.916.073
30.06.2014
Banka Adı
T. İş Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
T.C Ziraat Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
HSBC Bank A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş. (Taşıt Kredileri)
VDF Tüketici Finansmanı A.Ş.(Taşıt Kr.)
Toplam
Yabancı
Defter
Para
Değeri
Tutarı
2.750.000
7.967.519
3.671.611 10.709.776
--239.158
900.000
2.619.199
500.000
1.461.374
580.000
1.697.532
1.400.000
4.088.604
500.000
1.061.701
1.440.000
4.211.792
--6.789
--11.526
34.074.970
Açılış
Tarihi
Vadesi
Para
Cinsi
Nominal Faiz
Oranı %
10.06.2014
29.05.2014
30.06.2014
22.04.2014
27.03.2014
24.03.2014
27.03.2014
30.06.2014
25.03.2014
-----
10.06.2015
05.06.2015
02.07.2014
22.04.2015
13.03.2015
13.03.2015
26.03.2015
31.12.2014
22.09.2014
-----
EUR
EUR
TL
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
TL
TL
3,40
3,95
--3,35
4,10
4,50
3,79
3,02
4,29
11,21-14,53
14,28
Açılış
Tarihi
Vadesi
Para
Cinsi
Nominal Faiz
Oranı %
TL
---
Yabancı
Para
Tutarı
---
Nominal
Değeri
7.952.725
10.617.932
239.158
2.602.710
1.445.950
1.677.302
4.048.660
1.061.700
4.164.336
6.789
11.526
33.828.788
31.12.2013
Banka Adı
Defter
Değeri
Nominal
Değeri
Akbank T.A.Ş.
31.12.2013 02/03.01.2014
Akbank T.A.Ş.
15.11.2013
31.03.2014
EUR
3,90
T. Garanti Bankası A.Ş.
02.04.2013
02.04.2014
EUR
3,60
T. Garanti Bankası A.Ş.
13.03.2013
13.03.2014
EUR
3,50
T. Garanti Bankası A.Ş.
04.06.2013
11.06.2014
EUR
3,25
T.C Ziraat Bankası A.Ş.
13.03.2013
13.03.2014
EUR
3,45
580.000
1.750.831
1.703.170
T. Halk Bankası A.Ş.
04.06.2013
02.06.2014
EUR
3,50
1.600.000
4.698.400
4.698.400
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
16.12.2013
31.03.2014
EUR
4,00
270.000
794.170
792.855
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
02.12.2013
30.06.2014
USD
4,00
500.000
1.070.556
1.067.150
HSBC Bank A.Ş.
22.10.2013
31.03.2014
EUR
3,90
1.450.000
4.290.060
4.257.925
Denizbank A.Ş.
25.10.2013
31.03.2014
EUR
3,90
650.000
1.922.513
1.908.725
Denizbank A.Ş.
25.11.2013
31.03.2014
EUR
3,90
190.000
560.101
557.935
Denizbank A.Ş.
245.471
245.471
1.090.000
3.216.734
3.200.785
500.000
1.508.152
1.468.250
570.000
1.682.887
1.673.805
4.000.000 11.967.089
11.746.000
25.10.2013
31.03.2014
USD
3,90
1.010.000
2.171.215
2.155.643
T. Garanti Bankası A.Ş. (Taşıt Kr.)
---
---
TL
11,21-14,53
---
14.082
13.171
VDF Tüketici Finansmanı A.Ş.(Taşıt Kr.)
---
---
TL
14,28
---
23.812
22.425
35.916.073
35.511.710
Toplam
Sayfa No 27
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Finansal Borçların Vadeleri
0-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
Toplam
7
30.06.2014
4.459.972
29.614.998
--34.074.970
31.12.2013
16.643.455
19.272.618
--35.916.073
30.06.2014
8.532
3.363
11.895
31.12.2013
2.868
2.868
30.06.2014
932
31.12.2013
924
30.06.2014
31.12.2013
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur.(31.12.2013 Yoktur.)
8
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
8.1. İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Koç Haddecilik Tekstil İnş. San ve Tic. A.Ş.
Koç Yapı Pazarlama Ltd Şti.
Toplam
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Olmayan Diğer Alacaklar
Koç Haddecilik Tekstil İnş. San ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Olmayan Diğer Borçlar
Ortaklara Borçlar (Adil Koç)
-
4.600.000
Ortaklara Borçlar (Mahmut Nedim Koç)
-
2.300.000
Toplam
-
6.900.000
8.2. İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar
İlişkili taraflardan alışlar yoktur. (30.06.2013: Yoktur)
Sayfa No 28
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
İlişkili Taraflara Satışlar (Kiralamalar)
30.06.2014
2.850
30.06.2013
2.580
Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4.800
4.356
Toplam
7.650
6.936
Koç Yapı Pazarlama Ltd Şti.
8.3. Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
01.01.2014 – 30.06.2014 hesap dönemi itibariyle, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür
yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere 191.482 TL ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. (30.06.2013:
158.116 TL)
9
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Şirketin dönem sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli ticari alacakları ve borçları aşağıda açıklanmıştır.
a- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Alıcılar Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri (-)
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri (-)
Diğer Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (NOT 8)
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Toplam
30.06.2014
8.988.662
(273.133)
11.130.963
(361.740)
110.772
11.895
1.299.210
(1.299.210)
19.607.419
31.12.2013
5.030.411
(207.511)
10.751.209
(405.631)
140.139
2.868
1.254.303
(1.254.303)
15.311.485
30.06.2014
1.254.303
50.309
(5.402)
1.299.210
31.12.2013
1.202.039
90.149
(37.885)
1.254.303
30.06.2014
143.000
(11.635)
131.365
31.12.2013
248.500
(24.406)
224.094
Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı Bakiye
Cari Yıl Karşılığı
İptal Edilen
Dönem Sonu Bakiye
b- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri (-)
Toplam
Sayfa No 29
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
c- Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
Satıcılar Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri (-)
Borç Senetleri
Borç Senetleri Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri (-)
Diğer Ticari Borçlar
Toplam
30.06.2014
2.875.195
(26.912)
449.219
(1.547)
227.767
3.523.722
31.12.2013
2.807.965
(14.661)
1.940.308
(42.216)
139.630
4.831.026
d- Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Grup’un uzun vadeli ticari borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 - Yoktur.)
10
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Şirketin dönem sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli diğer alacakları ve borçları aşağıda açıklanmıştır.
a-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Vergi Dairesinden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar (Not 8)
Toplam
30.06.2014
192.072
10.206
7.976
932
211.186
31.12.2013
90.457
11.452
5.667
924
108.500
30.06.2014
292.723
31.12.2013
278.314
b-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar (Mağaza Kira Depozitoları)
c- Kısa Vadeli Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Not 8)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
Ödenecek SSK
Diğer Borçlar
Toplam
30.06.2014
--15.000
145.722
239.276
29.078
429.076
31.12.2013
6.900.000
15.000
171.789
247.561
19.861
7.354.211
Sayfa No 30
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
d- Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Grubun uzun vadeli diğer borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 - Yoktur.)
11
STOKLAR
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
Toplam
30.06.2014
6.513.774
651.135
8.757.208
1.471.427
58
(48.925)
17.344.677
31.12.2013
6.830.644
2.432.140
11.717.506
1.894.519
58
(16.012)
22.858.855
Stok değer düşüklüğü rakamını oluşturan 48.925 TL (31.12.2013 – 16.012 TL) tutar, müşterilerce iade edilen
ve depolarda atıl durumda bekleyen mallar için ayrılan karşılık tutarını göstermektedir.
12
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Şirketin dönem sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli peşin ödenmiş giderleri ve ertelenmiş gelirleri aşağıda
açıklanmıştır.
a- Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen Sipariş Avansları
Verilen Sipariş Avansları Karşılığı (-)
Toplam
30.06.2014
425.454
1.028.357
(184.115)
1.269.696
31.12.2013
176.887
675.945
(134.363)
718.469
30.06.2014
510
31.12.2013
1.856
30.06.2014
278.531
31.12.2013
309.307
b- Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek Yıllara Ait Giderler
c- Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Alınan Sipariş Avansları
Sayfa No 31
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
d- Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Grup'un uzun vadeli ertelenmiş geliri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 - Yoktur.)
13
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur. (31.12.2013 Yoktur.)
14
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Şirketin dönem sonları itibariyle maddi duran varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Çıkışlar /
Tashih
Çıkışlar
/ Tashih
Kons.
İlavesi
30.06.2014
29.834
155.783
190.126
(17.905)
-
13.719.940
7.560.000
6.159.940
751.882
961.465
4.521.966
3.162.802
375.743
(17.905)
-
23.118.055
Çıkışlar
/ Tashih
Kons.
İlavesi
30.06.2014
Kons.
İlavesi
31.12.2013
(41.692)
(193.915)
(88.986)
-
13.719.940
7.560.000
6.159.940
722.048
961.465
4.366.183
2.990.581
(324.593)
-
22.760.217
Çıkışlar /
Tashih
Kons.
İlavesi
31.12.2013
(145.399)
(145.399)
(76.632)
(171.019)
(306.669)
(337.591)
20.552
75.986,00
20.631
(504.848)
(504.848)
(424.451)
(554.249)
(4.073) (3.215.879)
- (1.715.166)
(72.699)
(72.699)
(41.154)
(83.569)
(162.669)
(179.457)
2.266
(577.547)
(577.547)
(465.605)
(637.818)
(2.037) (3.380.585)
- (1.892.357)
(5.490.379) (1.037.310)
117.169
(4.073) (6.414.593)
(539.548)
2.266
(2.037) (6.953.912)
(4.073)
(163.805)
(15.639)
(2.037) 16.164.143
Maliyet Değeri
01.01.2013
İlaveler
Binalar *
- Arsa Payı
- Bina Payı
Tesis,Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
13.719.940
7.560.000
6.159.940
674.843
1.155.380
3.979.025
2.461.866
88.897
387.158
617.701
Toplam Maliyet
21.991.054
1.093.756
Birikmiş Amortisman
01.01.2013
İlaveler
Binalar
- Arsa Payı
- Bina Payı
Tesis,Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam Birikmiş
Amortisman (-)
(359.449)
(359.449)
(368.371)
(459.216)
(2.905.137)
(1.398.206)
NET DEFTER DEĞERİ
16.500.675
56.446
(207.424)
16.345.624
İlaveler
İlaveler
* Şirketin aktifinde yer alan 5.800.000 TL maliyetli binanın 21.09.2010 tarihindeki gerçeğe uygun değeri, ABC
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 12.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Şirket
Asliye 5.Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak TTK’ya göre binanın değer tespitinin yapılması için
başvurmuştur. 28.10.2010 tarihli bilirkişi raporuna istinaden binanın değeri 12.564.450 TL olarak tespit
edilmiştir Bu tutarın 7.910.700 TL’si arsa payından (% 63) ve 4.653.750 (% 37) TL’si bina payından
oluşmaktadır.
Sayfa No 32
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
28.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 6.764.450
TL
(=12.564.450 – 5.800.000) ’lik bina değer artışının sermayeye ilavesine karar verilmiştir. Bu karar
29.12.2010 tarihinde tescil edilmiş ve 04.01.2011 tarih ve 7722 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayınlamıştır. Şirketin sermayesi bu işlem sonucu 18.864.450 TL’ ye ulaşmıştır.
Mali tablolara, binanın değeri, ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ nin tespit ettiği
12.000.000 TL olarak yansıtılmıştır. Ayrıca, bina ve arsa payları hesaplanırken bilirkişi raporundaki oranlar
kullanılmış ve toplam değer artışının 7.560.000 TL’si (12.000.000 x %63) arsa payı ve 4.440.000 TL’ si
(12.000.000 x %37) bina payı olarak tasnif edilmiştir.
ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ nin değerleme raporu ile bilirkişi raporu arasındaki
564.450 TL’ lik bina değerleme farkı Geçmiş Yıllar Karı ve Zararı kaleminden çekilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek yoktur (31.12.2013: Yoktur).
15
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Şirketin dönem sonları itibariyle maddi olmayan duran varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
01.01.2013
İlaveler
Çıkışlar
/ Tashih
Kons.
İlavesi
Haklar
Diğer MODV
135.235
531.892
7.627
88.467
-
-
142.862
620.359
Toplam Maliyet
667.127
96.094
-
-
763.221
01.01.2013
İlaveler
Çıkışlar
(70.683)
(9.472)
(330.935) (138.589)
(401.618) (148.061)
Maliyet Değeri
Birikmiş Amortisman
Haklar
Diğer MODV
Toplam Birikmiş
Amortisman (-)
NET DEFTER DEĞERİ
265.509
(51.967)
Çıkışlar
/ Tashih
Kons.
İlavesi
30.06.2014
10.000
20.230
-
-
152.862
640.589
30.230
-
-
793.451
Kons.
İlavesi
31.12.2013 İlaveler
Çıkışlar/
Tashih
Kons.
İlavesi
30.06.2014
-
(1.558)
(80.155) (4.813)
(471.082) (67.079)
-
(778)
(84.968)
(538.939)
-
(1.558)
(551.237) (71.892)
-
(778)
(623.907)
-
(1.558)
211.984 (41.662)
-
(778)
169.544
31.12.2013 İlaveler
Şirket, 16.04.2007 tarihinde iktisap ettiği Eros Markasını 31.01.2011 tarihinde Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ ne satmış olup, söz konusu marka ilgili şirketten tekrar kiralandığından Eros marka
adı altında üretime devam edilmektedir.
16
ŞEREFİYE
Yoktur. (31.12.2013 Yoktur.)
Sayfa No 33
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
17
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Dava Karşılıkları
Diğer Borç Karşılıkları
Toplam
İzin Karşılıkları
Dönem Başı Bakiye
Cari Yıl Karşılığı
Dönem Sonu Bakiye
Dava Karşılıkları
Dönem Başı Bakiye
Cari Yıl Karşılığı
İptal Edilen
Dönem Sonu Bakiye
Diğer Borç Karşılıkları
30.06.2014
423.897
319.418
58.382
801.697
31.12.2013
396.296
302.227
69.043
767.566
30.06.2014
396.296
27.601
423.897
31.12.2013
168.290
228.006
30.06.2014
302.227
27.191
(10.000)
319.418
31.12.2013
123.250
183.677
(4.700)
302.227
58.382
69.043
396.296
- Şirket aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:
Şirket aleyhine açılan tazminat davaları ile kıdem, ihbar ve ücret alacağı davaları için toplam 319.418 TL
tutarında karşılık ayrılmış bulunmaktadır. (31.12.2013 – 302.227 TL )
- Şirket tarafından açılmış davalar (Dagi Yatırım):
Portföy işletmeciliği kazançlarının Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olmaması nedeniyle,
Şirket tarafından 2008 ve 2010 yılları arasında Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne karşı açılmış, toplam 22
tane dava bulunmaktadır. Açılmış olan bu davalardan iki tanesi şirket lehine sonuçlanmıştır. 17 tane dava
henüz devam etmektedir. Üç tane dava da Yargıtay’a intikal etmiş olup, sonuçlanmamıştır. Dava konusu
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri için Şirket, beyan dönemlerinde ihtirazi kayıtla ödemede
bulunduğundan karşılık ayrılmamıştır.
Şirket tarafından açılan önemli bir tazminat davası bulunmamaktadır.
Sayfa No 34
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
iii) Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”)
- Şirket tarafından verilen TRİ’ler
Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”)
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplamı
USD
EURO
TL
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer
3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Teminat Mektupları Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam USD
Toplam EUR
Toplam TL
30.06.2014
Döviz
TL
Tutarı
Karşılığı
31.12.2013
Döviz
TL
Tutarı
Karşılığı
138.379 293.834
407.669 1.178.938
436.874 436.874
138.379 295.343
382.247 1.122.468
449.477 449.477
---
---
---
---
---
---
---
---
-----
-----
-----
-----
---
---
---
---
---
---
---
---
138.379 293.834
407.669 1.178.938
436.874 436.874
138.379 295.343
382.247 1.122.468
449.477 449.477
Şirketin kredi sözleşmelerinde ortakların kefalet verdiği görülmektedir.
- Şirket tarafından alınan TRİ’ler
30.06.2014 tarihi itibariyle bayilerden alınan 1.442.000 TL teminat mektubu bulunmaktadır.
31.12.2013 tarihi itibariyle bayilerden alınan 1.272.000 TL teminat mektubu bulunmaktadır.
v) Aktif Değerlerin Toplam Sigorta Tutarı
30.06.2014 tarihi itibariyle aktif değerler üzerinde sigorta teminatı tutarı 45.275.500 TL, 100.000 USD, 80.000
EURO’ dur. (31.12.2013: 30.751.407 TL’dir)
Sayfa No 35
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
18
TAAHHÜTLER
-Operasyonel Kiralama
Şirketin araç kiralamasına ilişkin yapmış olduğu operasyonel kiralama sözleşmeleri kapsamında gelecek
dönemlere ilişkin ödenecek kira tutarları ve ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
Yıl
2014
2015
2016
2017
TOPLAM
19
30.06.2014
TL
EURO
4.680
30.732
5.460
48.067
--8.742
--1.185
10.140
88.726
31.12.2013
TL
EURO
9.360
56.724
5.460
43.327
--4.002
14.820
104.053
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona eren
çalışanlar için kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere her yıl bir brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981
tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince
işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla belirlenen kıdem tazminatı tavanı aylık 3.438,22 TL’dir. (31 Aralık 2013:
3.254.44 TL)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, mali tablolarda karşılıklar,
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %8 enflasyon ve % 10 iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaşık %1,85 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır
(31 Aralık 2013: Reel iskonto oranı %2,47). Ayrıca isteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde tazminat
ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Şirket personelinin gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü
değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli finansal tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
30.06.2014
1.508.326
31.12.2013
1.168.920
Sayfa No 36
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle karşılık
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)
Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti
Dönem içi ödemeler
Dönem sonu itibariyle karşılık
20
30.06.2014
1.168.920
-17.845
416.799
41.814
-101.362
1.508.326
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
Personele Borçlar
21
30.06.2014
565.624
31.12.2013
693.806
30.06.2014
7.220
31.12.2013
190.717
30.06.2014
1.173.819
116
25.140
16.735
1.215.810
31.12.2013
1.585.586
--17.945
22.145
1.625.676
CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
22
31.12.2013
832.793
280.187
352.118
68.518
-364.696
1.168.920
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirketin dönem sonları itibariyle diğer dönen varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Diğer KDV
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Toplam
Şirketin dönem sonları itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır.
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Gider Tahakkukları
23
30.06.2014
68.716
31.12.2013
67.487
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
23.1) Ödenmiş Sermaye
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in ödenmiş sermayesi 29.000.000 TL (31.12.2013: 29.000.000 TL)
olup nominal hisse değeri 1 Krş (31.12.2013: 1 Krş) olan 2.900.000.000 adet (31.12.2013: 2.900.000.000
adet) hisseden oluşmaktadır.
Sayfa No 37
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup Sermaye Piyasası
Kurulu’ nun 14.06.2011 tarihli ve 1148 sayılı izni ile Şirket’ in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.
Hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Hissedar
Mahmut KOÇ
Adil KOÇ
Mehmet KOÇ
Dagi Yatırım Holding
Halka Açık Kısım
Ödenmiş Sermaye
30.06.2014
Hisse Tutarı
Pay Oranı %
13.709.167
47,27
73.223
0,25
73.223
0,25
5.783.607
19,94
9.360.780
32,29
29.000.000
100,00
31.12.2013
Hisse Tutarı
Pay Oranı %
13.709.167
47,27
73.223
0,25
73.223
0,25
5.783.607
19,94
9.360.780
32,29
29.000.000
100,00
23.2) İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri
Geri Alınan Paylar
Geri Alınan Paylar/Satış Zararı
30.06.2014
(455.930)
31.12.2013
(455.930)
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile payları İMKB’ de işlem gören
şirketlerin kendi paylarını satın almaları sırasında uyacakları ilke ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, geri
alımı yapılacak payların toplam nominal değeri, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %10’ unu aşamaz.
Geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar için azami elde tutma süresi 3
yılı aşmamak üzere şirket tarafından serbestçe belirlenebilecek olup, bu süre zarfında elden çıkarılmayan
paylar sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilir. Geri alınan paylar, 32 no’lu Türkiye Muhasebe
Standartları çerçevesinde, bilançoda özkaynaklar altında bir indirim kalemi olarak izlenir ve finansal tablo
dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılır. Söz konusu payların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç ve
kayıplar gelir tablosu ile ilişkilendirilemez.
Şirket 05.09.2011 – 20.09.2011 tarihleri arasında, ödenmiş sermayenin %10’ ununa tekabül eden 2.900.000
TL nominal değerli işletme payları 6.770.177 TL bedelle geri alınmıştır. 31.12.2012 tarihi itibariyle geri alınan
hisse senetlerinin tümü satılmış, satış sonucunda 24.256 TL zarar oluşmuştur.
Şirket 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında, ödenmiş sermayenin %2,67’sine tekabül eden 774.770 TL
nominal değerli işletme payları 1.477.615 TL bedelle geri alınmıştır. 31.12.2013 tarihi itibariyle geri alınan
hisse senetlerinin tümü 1.045.940 TL bedelle satılmış olup, satış sonucunda 431.674 TL zarar oluşmuştur.
23.3) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Dagi Yatırım Holding AŞ’ye olan iştiraki ve Dagi Yatırım Holding
AŞ’nin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye olan iştiraki nedeniyle konsolide bilançoya yansıyan karşılıklı
İştirak sermaye düzeltmesi aşağıdaki gibidir:
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
30.06.2014
(10.348.271)
31.12.2013
(9.318.172)
Sayfa No 38
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
23.4) Hisse Senedi İhraç Primleri / Değer Artış Fonları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
30.06.2014
14.392.481
1.285
31.12.2013
14.392.481
1.285
23.5) Aktüeryal Kazanç/(Kayıp) Fonu
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların
gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve
böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş
hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, finansal durum tablolarında
gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi
için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini
gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek
tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da
varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır.
Şirket bu kapsamda personeli ile ilgili tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zarar hesaplamış ve finansal
tablolarda da göstermiştir.
Devir
Aktüeryal Kazanç/Kayıp
Ertelenen Vergi Varlığı
Net Aktüeryal Kazanç/Kayıp
30 Haziran 2014
349.935
(15.330)
3.066
337.671
31 Aralık 2013
125.785
280.188
(56.038)
349.935
23.6) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci
tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak
ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları
netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yasal Yedekler
Dönem Başı Bakiye
Dönem İçinde Ayrılan
Dönem Sonu Bakiye
30 Haziran 2014
673.952
--673.952
31 Aralık 2013
570.361
103.591
673.952
Sayfa No 39
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
23.7) Geçmiş Yıl Karları/ (Zararları)
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren XI/29 sayılı tebliğ ve uygulamaya yönelik olarak yapılan SPK
duyurularına gore “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin
yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Sözkonusu tebliğin uygulanması esnasında
UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde farklılıklar ortaya çıkması halinde (enflasyon düzeltmesi gibi)
sözkonusu farklılıkların:
- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse “Ödenmiş Sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kaleminde;
- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı
veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararları“ rakamıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
- Diğer özkaynak kalemleri ise UMS/UFRS çerçevesinde değerlenen tutarları üzerinden gösterilecektir.
Ayrıca özleri itibariyle birikmiş kar/zarar niteliğinde olan olağanüstü yedekler de geçmiş yıl kar zararları içinde
gösterilecektir.
Bu çerçevede hesaplanan geçmiş yıl zararı toplamı 2.121.805 TL’dır. (31.12.2013- 19.125.807 TL)
24
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Şirketin dönem sonları itibariyle satışlar ve satışların maliyeti aşağıda açıklanmıştır.
01.01.201430.06.2014
01.04.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
Satış Gelirleri (Net)
Yurtiçi Mamul ve Tic. Mal Satışları
Yurtdışı Mamul ve Tic. Mal Satışları
Diğer Gelirler
Satıştan İadeler (-)
Satış İskontoları (-)
Diğer İndirimler (-)
Toplam Satış Gelirler
50.784.599
520.433
253.296
(2.661.179)
(15.159.365)
(343.118)
33.394.666
23.563.583
283.874
122.817
(1.332.809)
(6.525.645)
(72.349)
16.039.471
36.146.476
115.438
240.856
(1.448.486)
(8.975.092)
(85.863)
25.993.329
19.491.797
55.471
117.371
(801.832)
(4.665.536)
(51.052)
14.146.219
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Mal Maliyeti
Mamul Maliyeti
Toplam Satış Maliyeti (-)
(1.570.973)
(16.511.192)
(18.082.165)
(850.126)
(8.071.656)
(8.921.782)
(2.358.403)
(11.060.188)
(13.418.590)
(1.292.699)
(5.877.619)
(7.170.317)
15.312.501
7.117.689
12.574.739
6.975.902
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
Sayfa No 40
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
-Satılan ticari mal ve emtea maliyetine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Dolaysız İlk Madde ve Malz. Gid.
Dolaysız İşçilik Gideri
Genel Üretim Gideri
Yarı Mamul Stoklarında Değişim
Dönem Başı Yarı Mamul
Dönem Sonu Yarı Mamul
Üretilen Mamul Maliyeti
Mamul Stoklarında Değişim
Dönem Başı Mamul
Dönem Sonu Mamul
Satılan Mamul Maliyeti
Dönem Başı Ticari Mal
Alımlar
Dönem Sonu Ticari Mal
Satılan Emtia Maliyeti
Satışların Toplam Maliyeti
01.01.201430.06.2014
5.938.410
5.020.054
811.425
1.781.005
2.432.140
651.135
13.550.894
2.960.298
11.717.506
8.757.208
16.511.192
1.894.519
1.147.881
1.471.427
1.570.973
18.082.165
01.04.201430.06.2014
4.034.352
2.522.501
421.009
(332.404)
318.731
651.135
6.645.458
1.426.198
10.183.406
8.757.208
8.071.656
1.630.057
691.496
1.471.427
850.126
8.921.782
01.01.201330.06.2013
7.274.631
4.841.151
839.957
(54.840)
26.887
81.726
12.900.899
(1.840.712)
8.397.200
10.237.912
11.060.188
954.083
3.476.880
2.072.560
2.358.403
13.418.590
01.04.201330.06.2013
3.645.720
2.501.418
384.725
(39.494)
42.232
81.726
6.492.369
(614.750)
9.623.162
10.237.912
5.877.619
1.633.355
1.731.903
2.072.560
1.292.698
7.170.317
Dagi Giyim A.Ş. Satış Miktarları (ADET)
Dagi Giyim A.Ş. Üretim Miktarları (ADET)
01.01.201430.06.2014
1.810.867
1.514.906
01.04.201430.06.2014
954.625
873.039
01.01.201330.06.2013
1.481.005
1.610.264
01.04.201330.06.2013
807.948
834.596
25
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Şirketin dönem sonları itibariyle faaliyet giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Toplam
01.01.2014
30.06.2014
(10.809.446)
(1.800.665)
(12.610.111)
01.04.2014 01.01.2013
30.06.2014 30.06.2013
(5.154.177) (8.512.138)
(880.346) (1.937.092)
(6.034.523) (10.449.230)
01.04.2013
30.06.2013
(4.226.086)
(1.153.337)
(5.379.423)
Sayfa No 41
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Personel Giderleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Reklam ve Tanıtım Giderleri
Elektrik Gideri, Su, Isıtma Giderleri
Nakliye, Haberleşme, Seyahat ve Araç Gideri
Kira Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Ortak Alan Kullanım Giderleri
Vergi Resim Harç Giderleri
Amortisman ve Tükenme Payları
Diğer Giderler
Toplam
-Genel Yönetim Giderleri
Personel Giderleri
Taşeron İşçi Giderleri
Elektrik, Su, Isıtma Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Vergi Resim Harç Giderleri
Amortisman ve Tükenme Payları
Diğer Giderler
Toplam
26
01.01.2014
30.06.2014
(4.008.810)
(229.643)
(314.527)
(135.341)
(591.915)
(3.914.821)
(82.740)
(545.348)
(70.824)
(363.864)
(551.613)
(10.809.446)
01.04.2014
30.06.2014
(1.867.321)
(16.389)
(218.220)
(64.518)
(333.936)
(1.956.141)
(48.306)
(280.102)
(9.650)
(200.669)
(158.925)
(5.154.177)
01.01.2013
30.06.2013
(2.990.180)
(178.013)
(419.448)
(131.614)
(421.552)
(2.867.254)
(45.156)
(522.204)
(71.394)
(210.645)
(654.678)
(8.512.138)
01.04.2013
30.06.2013
(1.507.429)
(96.000)
(264.293)
(63.714)
(232.329)
(1.483.250)
(33.165)
(249.924)
(25.716)
(95.218)
(175.048)
(4.226.086)
01.01.2014
30.06.2014
(835.351)
(75.431)
(104.644)
(120.239)
(68.100)
(72.302)
(214.325)
(310.273)
(1.800.665)
01.04.2014
30.06.2014
(418.293)
(38.341)
(44.273)
(53.181)
(7.544)
(60.649)
(101.441)
(156.624)
(880.346)
01.01.2013
30.06.2013
(839.077)
(66.600)
(89.971)
(198.034)
(76.472)
(39.761)
(362.434)
(264.743)
(1.937.092)
01.04.2013
30.06.2013
(438.242)
(33.300)
(32.325)
(122.685)
(33.826)
(35.049)
(218.249)
(239.661)
(1.153.337)
01.01.2014
30.06.2014
(33.801)
(363.864)
(214.325)
(611.990)
01.04.2014
30.06.2014
(5.492)
(200.669)
(101.441)
(307.602)
01.01.2013
30.06.2013
(27.278)
(210.645)
(362.434)
(600.357)
01.04.2013
30.06.2013
(13.901)
(95.218)
(218.249)
(327.368)
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
A. Amortisman ve İtfa Giderleri
Satışların toplam maliyeti
Satış pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Toplam
Sayfa No 42
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
B. Personel Giderleri
01.01.2014
30.06.2014
01.04.2014
30.06.2014
01.01.2013
30.06.2013
01.04.2013
30.06.2013
Satışların toplam maliyeti
Maaşlar ve ücretler
Çalışanlara Sağ. Faydalar
(4.209.453)
(4.062.797)
(146.656)
(1.975.077)
(1.978.666)
3.589
(4.949.046)
(4.822.366)
(126.680)
(2.615.893)
(2.568.484)
(47.409)
Satış pazarlama giderleri
Maaşlar ve ücretler
Çalışanlara Sağ. Faydalar
(4.238.453)
(4.008.810)
(229.643)
(1.883.710)
(1.867.321)
(16.389)
(3.168.193)
(2.990.180)
(178.013)
(1.603.429)
(1.507.429)
(96.000)
Genel yönetim giderleri
Maaşlar ve ücretler
Çalışanlara Sağ. Faydalar
(903.451)
(835.351)
(68.100)
(425.837)
(418.293)
(7.544)
(915.549)
(839.077)
(76.472)
(472.068)
(438.242)
(33.826)
01.01.2013
30.06.2013
101.319
2.332
--2.822
234.668
142.557
260.376
198.221
403.624
1.345.919
01.04.2013
30.06.2013
92.444
2.332
--(18.689)
--140.156
170.437
--309.298
695.978
27
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Menkul Kıymet Satış Karları
Menkul Kıymet Değer Artışı
Cari Dönem Reeskont Geliri
Önceki Dönem Reeskont İptali
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Kira Gelirleri
Amortisman Farkları
Diğer Gelirler ve Karlar
Toplam
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Kur Farkı Giderleri
Menkul Kıymet Satış Zararları
Menkul Kıymet Değer Azalışı
Karşılıklar Giderleri
KKEG Giderleri
Reeskont Giderleri
Diğer Gider ve Zararlar
Toplam
01.01.2014
30.06.2014
658.497
1.481.902
9.376.581
1.291.225
132.650
116.764
350.504
146.489
463.993
14.018.605
01.04.2014
30.06.2014
564.188
1.481.902
4.371.081
640.865
--60.959
178.503
--223.260
7.520.758
01.01.2014
30.06.2014
(365.978)
(1.564.082)
--(202.252)
(244.089)
(969.849)
(27.038)
(3.373.288)
01.04.2014 01.01.2013 01.04.2013
30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013
(88.965)
(35.583)
(21.330)
(1.564.082)
(27.200)
(27.200)
--- (19.596.000) (10.117.500)
(118.252)
(323.440)
(174.784)
(20.407)
(99.718)
(38.448)
(472.412)
(337.824)
(145.193)
475.231
(39.749)
(1.414)
(1.788.887) (20.459.514) (10.525.869)
Sayfa No 43
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
28
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Şirketin dönem sonları itibariyle yatırım faaliyetlerinden gelirleri bulunmamaktadır.
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Sabit Kıymetler Satış Zararı
29
01.04.2014
30.06.2014
---
01.01.2013
30.06.2013
(19.853)
01.04.2013
30.06.2013
(16.458)
01.01.2014
30.06.2014
272.577
01.04.2014
30.06.2014
185.309
01.01.2013
30.06.2013
171.242
01.04.2013
30.06.2013
147.107
01.01.2014
30.06.2014
(198.450)
(545.868)
(41.150)
(785.468)
01.04.2014
30.06.2014
(117.941)
527.890
(20.464)
389.485
01.01.2013
30.06.2013
(200.231)
(2.292.542)
--(2.492.773)
01.04.2013
30.06.2013
(64.360)
(2.041.975)
--(2.106.335)
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
Faiz Gelirleri
Finansman Giderleri
Banka İşlemleri ve Visa Giderleri
Faiz Giderleri ve Kur Farkı Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Toplam
30
01.01.2014
30.06.2014
---
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Şirketin vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya
geliri) oluşmaktadır.
Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
01.01.201430.06.2014
(231.579)
(3.246.325)
01.01.201330.06.2013
(179.238)
4.822.899
Toplam Vergi Gelir/(Gideri)
(3.477.904)
4.643.661
Gelir Tablosu
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
Sayfa No 44
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları:
21.06.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe giren
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranı % 20 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’deki
geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere,
maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan
düşülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20.Maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh
olunur. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz
2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj
oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.
ii) Ertelenmiş Vergi:
Şirketin vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır.
-Grubun 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar üzerinden
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
GELİR TABLOSUNA YANSITILAN
ERTELENMİŞ VERGİ
a- Kıdem Tazminatı Karşılığı
b- İzin Karşılıkları
c- Gider Tahakkuk ve Karşılıkları
d- Alac. Reeskontları
e-Şüpheli alacak karş
f-Stoklar /SDDK
g-Finansal Yatırımlar Değerlemesi
h-Geçmiş Yıl / Dönem Zararı
ı-Diğer
Ertelenen Vergi Varlıkları
30 Haziran 2014
Geçici
Ert.Vergi
Farklar
Varlık ve Yük.
1.508.326
301.665
423.897
84.779
446.516
89.303
688.675
137.735
429.667
85.933
48.925
9.785
97.401
19.480
136.576
27.315
3.779.983
755.995
31 Aralık 2013
Geçici
Ert.Vergi
Farklar
Varlık ve Yük.
1.168.920
233.784
396.296
79.259
438.757
87.751
667.288
133.458
335.008
67.002
16.012
3.202
4.772.865
954.573
3.055.045
611.009
672.903
134.581
11.523.094
2.304.619
Sayfa No 45
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
ERTELENMİŞ VERGİ
Geçici
Farklar
a-Duran varlıklar
b-Borç Reeskontları
c-Finansal Yatırımlar Değerlemesi
d- Diğer
(1.326.123)
(28.459)
(8.588.548)
(2.765)
(265.224)
(5.691)
(1.717.709)
(553)
(1.380.340)
(56.877)
(2.315)
(276.068)
(11.375)
(464)
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
(9.945.895)
(1.989.177)
(1.439.532)
(287.907)
Net Ertelenen Vergi Aktifi / (Yükümlülüğü)
(6.165.912)
(1.233.182)
10.083.562
2.016.712
Ert.Vergi
Varlık ve Yük.
Geçici
Farklar
Ert.Vergi
Varlık ve Yük.
Bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
1 Ocak açılış bakiyesi (Kısa Vadeli+Uzun Vadeli)
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
Kapsamlı Gelire Yansıyan
Kapanış Bakiyesi
31
30 Haziran 2014
2.016.712
(3.246.325)
(3.569)
(1.233.182)
31 Aralık 2013
(2.894.185)
4.854.859
56.038
2.016.712
HİSSE BAŞINA KAZANÇ / KAYIP
Hisse başına kar/zarar miktarı, net dönem kar/zararının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanır. Şirketin Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) hesaplaması aşağıdaki gibidir:
01.01.2014
01.04.2014
01.01.2013
01.04.2013
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2013
30.06.2013
8.001.801
4.469.320 (13.751.226)
(7.135.819)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ort. Adedi 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
0,00276
0,00154
(0,00474)
(0,00246)
32
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler
Sermaye risk yönetimi:
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı Not 9’ da açıklanan ticari borçlar, Not 10’ da açıklanan diğer borçlar, Not 4’ de
açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve Not 23’ de çıkarılmış sermaye, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ve
geçmiş yıl karlarından/zararlarından oluşan özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Sayfa No 46
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından
değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya
mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede
tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam ö z sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam ö z
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından
(bilançoda gösterildiği gibi kredileri ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Dönem sonları itibariyle net borç/toplam sermaye oranı ağıdaki gibidir:
Toplam Borçlanmalar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borç
Toplam Özkaynaklar
Net Borç/Özkaynaklar Oranı
30.06.2014
42.675.689
(12.034.909)
30.640.780
56.075.514
31.12.2013
51.108.396
(7.710.613)
43.397.783
44.569.004
54,64 %
97,37 %
Önemli muhasebe politikaları:
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
Finansal araç kategorileri:
30.06.2014
31.12.2013
Finansal Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
12.034.909
19.738.784
503.909
7.710.613
15.535.579
386.814
Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
34.074.970
3.523.722
429.076
35.916.073
4.831.026
7.354.211
Grup’un maruz kaldığı riskler:
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz
kalmaktadır. Grup ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini
yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri
esasına göre ölçülmektedir.
Sayfa No 47
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
i) Kur riski ve yönetimi:
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. G r u p , döviz cinsinden
varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur
riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark
sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grup, döviz cinsinden alacak ve borçları bulunduğundan kur değişimlerinden
değişimin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz kalmaktadır.
30.06.2014
(TLTutarı)
1.094.793
(33.985.499)
(32.890.706)
A. Döviz cinsinden varlıklar
A. Döviz cinsinden yükümlülükler
NetDövizPozisyonu
31.12.2013
(TLTutarı)
610.407
(35.893.142)
(35.282.735)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
Parasal Olmayan Finansal
Varlıklar
Diğer
Dönen Varlıklar
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
Parasal Olmayan Finansal
Varlıklar
Diğer
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer
Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer
Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
Uzun Vadeli
Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
30.06.2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
192.922
629.337
ABD
Doları
AVRO
31.12.2013
TL Karşılığı
CHF (Fonksiyonel
para birimi)
175.337
4.086
183.177
90.156
113.309
513
131.118
-
-
-
-
822.259
272.534
203.465
116.090
131.631
9.000
-
-
272.534
1.094.793
90.103
33.817.496
ABD
Doları
AVRO
CHF
72.498
17.965
7.017
49.231
122
-
-
-
-
4.086
-
358.514
251.893
90.463
105.638
56.248
9.000
122
-
-
-
-
-
-
-
116.090
319.556
507.452
9.000
140.631
31.157
11.321.267
4.086
-
251.893
610.407
186.774
35.632.709
105.638
196.101
14.444
1.518.892
9.000
65.248
50.032
11.030.458
122
3.777
-
77.900
36.687
-
-
73.659
34.512
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.985.499
544.139
11.352.424
-
35.893.142
1.567.848
11.080.490
3.777
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.985.499
544.139
11.352.424
-
35.893.142
1.567.848
11.080.490
3.777
Sayfa No 48
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Finansal durum tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net
Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli
Finansal durum tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli
Finansal durum tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
Net Yabancı Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu
Parasal Kalemler Net
Yabancı Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu
Döviz Hedge'i İçin
Kullanılan Finansal
Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
Döviz Varlıkların Hedge
Edilen Kısmının Tutarı
Döviz Yükümlülüklerinin
Hedge Edilen Kısmının
Tutarı
İhracat
İthalat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(32.890.707)
(224.583)
(11.211.793)
4.086
(35.282.735) (1.371.746)
(11.015.242)
(3.655)
(32.890.707)
(224.583)
(11.211.793)
4.086
(35.282.735) (1.371.746)
(11.015.242)
(3.655)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
239.935
68.218
110.825
-
23.036
-
341.255
725.470
159.340
-
291.310
-
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30.06.2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(47.688)
47.688
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(47.688)
47.688
3- ABD Doları Net Etki(1+2)
AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- AVRO net varlık/yükümlülüğü
(3.242.338)
3.242.338
5- AVRO riskinden korunan kısım (-)
(3.242.338)
3.242.338
6- AVRO Net Etki(4+5)
CHF kurunun % 10 değişmesi halinde:
7- CHF net varlık/yükümlülüğü
969
(969)
8- CHF riskinden korunan kısım (-)
969
(969)
9- CHF Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(3.289.057)
3.289.057
Sayfa No 49
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(292.772)
292.772
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(292.772)
292.772
3- ABD Doları Net Etki(1+2)
AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- AVRO net varlık/yükümlülüğü
(3.234.626)
3.234.626
5- AVRO riskinden korunan kısım (-)
(3.234.626)
3.234.626
6- AVRO Net Etki(4+5)
CHF kurunun % 10 değişmesi halinde:
7- CHF net varlık/yükümlülüğü
(874)
874
8- CHF riskinden korunan kısım (-)
(874)
874
9- CHF Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(3.528.272)
3.528.272
31.12.2013
ii) Likidite riski ve yönetimi:
Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Likidite riski yönetimi,
yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve
piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması
sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli
tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Aşağıdaki tablolar, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade
dağılımını göstermektedir.
30.06.2014
Sözleşme uyarınca vadeler
Defter
Değeri
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12 ay
arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
34.074.970
34.074.970
4.459.972
29.614.998
-
-
Banka Kredileri
34.074.970
34.074.970
4.459.972
29.614.998
-
-
Sayfa No 50
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Beklenen Vadeler*
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Yükümlülükler/Karşılıklar
Defter
Değeri
Beklenen nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
kısa
1-5 yıl
arası
3-12 ay
arası
5 yıldan
uzun
4.518.422
4.546.881 4.515.328
31.553
-
-
3.523.722
429.076
3.552.181 3.535.628
429.076
414.076
16.553
15.000
-
-
565.624
565.624
565.624
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
31.12.2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)
Defter
Değeri
3 aydan
kısa (I)
3-12 ay
arası (II)
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
35.916.073
35.916.073 16.643.455
19.272.618
-
-
Banka Kredileri
35.916.073
35.916.073 16.643.455
19.272.618
-
-
Beklenen Vadeler*
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Yükümlülükler/Karşılıklar
Defter
Değeri
Beklenen nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
kısa
1-5 yıl
arası
3-12 ay
arası
5 yıldan
uzun
12.879.043
12.935.920 6.020.920
6.915.000
-
-
4.831.026
7.354.211
4.887.903 4.887.903
7.354.211
439.211
6.915.000
-
-
693.806
693.806
693.806
-
-
-
-
-
-
-
-
-
iii) Faiz oranı riski yönetimi:
Grup, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz
oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini
dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak
yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına
büyük önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde
etkilenmesi için, bu borçların “sabit faiz/değişken faiz”, “kısa vade/uzun vade” ve “TL/yabancı para” dengesi,
hem kendi içinde hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.
Sayfa No 51
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
Grup’un 30 H a z i r a n 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu ve ilgili
duyarlılık analizi aşağıda gösterilmiştir.
Faiz Pozisyonu Tablosu
30.06.2014
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
varlıklar
Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
31.12.2013
25.302.001 23.074.501
5.000.000 5.000.000
30.779.015 31.217.725
3.295.955
4.698.348
Grup’un bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. Grup’un hesapladığı analizlere göre İMKB endeksinde % 1
oranında artış/azalış durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla hisse senetlerinin rayiç
değerinde ve Grup’un net dönem karı/(zararı)’nda 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 253.020 TL artış/(azalış)
oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 230.745 TL artış/(azalış)).
30 Haziran 2014 tarihinde TL ve Döviz para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 196.529 TL daha düşük/yüksek
olacaktı. (31 Aralık 2013: 338.460 TL artış/(azalış)).
iv) Kredi riski yönetimi:
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve
gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından
doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu
doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 9).
Sayfa No 52
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
30 Haziran 2014
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski ( A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
(2)
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri (5)
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri (3)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Finansal durum dışı kredi riski içeren
unsurlar (4)
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski ( A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
(2)
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri (5)
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri (3)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
11.895 19.726.889
-
-
11.895 19.726.889
Finansal Bankalardaki
Mevduat
Yatırımlar
Diğer
Taraf
932 502.977
-
30.302.001
-
-
932 502.977
30.200.000
7.126.696 4.908.213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102.001
-
- 1.299.210
- (1.299.210)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
199.402
(97.401)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Finansal
Yatırımlar
-
-
2.868 15.532.711
924 385.890
-
-
7.126.696 4.908.213
-
2.868 15.532.711
Diğer
Bankalardaki
Mevduat
28.074.501
-
-
924 385.890
5.000.000
Diğer
2.377.179 5.333.434
-
-
2.377.179 5.333.434
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.074.501
-
-
-
1.254.303
-1.254.303
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-
-
-
42.905.902
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Finansal durum dışı kredi riski içeren
unsurlar (4)
-
-19.831.401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sayfa No 53
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
33 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Grup finansal araçlarının tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Grup’un finansal araçlarının kayıtlı değerleri makul değerlerini
yansıtmaktadır.
Grup’un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur
ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Finansal varlıklar, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması
sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Finansal aktiflerin, kısa vadeli olması nedeniyle,
rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Finansal yükümlülükler, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın
olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Ticari borçların ve diğer parasal
yükümlülüklerin, kısa vadeli olması nedeniyle, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler:
Grubun finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski,
likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
-
Finansal tabloları etkileyecek bir olay bulunmamaktadır.
35 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
YA DA FİNANSAL
OLMASI AÇISINDAN
- 30.06.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal
tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar:
-Şirket 2012 yılında Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin %43,61’ini satın almıştır. 2014 Haziran ayı itibariyle oran %
18,52 olup, % 50’nin altında olduğu halde yönetim ilişkisi nedeniyle etkin kontrol devam ettiği için konsolidasyon
yöntemiyle finansal tablolara dahil edilmiştir.
Sayfa No 54
Download

30.06.2014