VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL
TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
İstanbul
Giriş
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki
özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynaklar değişim tablosunun ve özet nakit akış
tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal
bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na (“TMS
34”) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız
sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin
sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından
oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na
uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız
denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı
denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf
olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü
bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34
“Ara Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza
sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 25 Ağustos 2014
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET BİLANÇO
1
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
3
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
4
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
PAY BAŞINA KAZANÇ
FİNANSAL ARAÇLAR
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI)
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA, FİNANSAL BORÇ VE TOPLAM
GİDER SINIRINA UYUMUN KONTROLÜ
5-22
5
5-10
11-12
13
13
14
15
15
16
16-17
17-18
18-19
20
20
21
22
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Bağımsız
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Dipnot
30 Haziran
Referansları
2014
56.368.564
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
15
11
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
3
4
TOPLAM VARLIKLAR
9.058
56.220.263
59
116.970
22.214
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
65.762.077
33.788
65.553.690
172.694
1.905
40.385
28.760
306
28.454
11.625
-
61.965
56.986
56.986
4.875
104
56.408.949
65.824.042
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.778.633
10.955.336
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
69
69
1.573
3.773.260
3.744.202
29.058
3.731
10.950.551
115
115
1.614
3.056
52.630.316
54.868.706
37.950.000
1.261.727
15.656.979
(2.238.390)
37.950.000
1.261.727
5.463.656
10.193.323
56.408.949
65.824.042
3
4
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı / (zararı)
6
6
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Kar veya Zarar Kısmı
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Dipnot
Referansları
Bağımsız
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2014
Bağımsız
Sınırlı Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan
30 Haziran
2014
Bağımsız
Sınırlı Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2013
Bağımsız
Sınırlı Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2013
(113.367)
29.441
(1.159)
(62.486)
9.629
(1.005)
(150.117)
761.673
(208.830)
(104.714)
244.419
(3.053)
(85.085)
(53.862)
402.726
136.652
(130.608)
3.046.348
(5.069.045)
(2.238.390)
(65.176)
(2.423.718)
(5.955.533)
(8.498.289)
(26.545)
11.831.416
(792.799)
11.414.798
(13.815)
10.304.375
(363.512)
10.063.700
(2.238.390)
(8.498.289)
11.414.798
10.063.700
-
-
7
8
8
Esas faaliyet karı/ (zararı)
Finansman giderleri (-)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Vergi öncesi kar /(zarar)
9
9
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Diğer Kapsamlı Gelir:
Diğer kapsamlı gelir
-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Pay başına kazanç / (kayıp)
Pay başına kazanç / (kayıp)
-
(2.238.390)
(8.498.289)
11.414.798
10.063.700
(0,06)
(0,22)
0,30
0,27
10
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Birikmiş karlar
Sermaye
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
(önceden raporlanan)
Hatalara ilişkin düzeltmeler (Not:2.5)
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
(yeniden düzenlenmiş)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
14.000.000
-
Geçmiş yıllar
karları
/zararları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler
-
Net dönem
karı
Ana ortaklığa Kontrol gücü
ait
olmayan
özkaynaklar
paylar
Toplam
2.502
(345.230)
25.665.232
5.322.084
39.667.734
4.976.854
2.153.809
(2.123.014)
41.821.543
2.853.840
14.000.000
23.950.000
-
1.261.727
-
(342.728)
5.806.384
-
30.987.316
(30.987.316)
11.414.798
44.644.588
30.795
11.414.798
30.795
(30.795)
-
44.675.383
11.414.798
30 Haziran 2013 itibarıyla bakiye
37.950.000
1.261.727
5.463.656
11.414.798
56.090.181
-
56.090.181
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Transferler
Toplam kapsamlı gider
30 Haziran 2014 itibarıyla bakiye
37.950.000
-
1.261.727
-
5.463.656
10.193.323
-
10.193.323
(10.193.323)
(2.238.390)
54.868.706
(2.238.390)
-
54.868.706
(2.238.390)
37.950.000
1.261.727
15.656.979
(2.238.390)
52.630.316
-
52.630.316
Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Dönem karı / (zararı)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2014
(2.238.390)
Dönem karı / (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları
ile ilgili düzeltmeler
- Finansal varlıklar ile ilgili alım/satım karları
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalışlar
ilgili düzeltmeler
- Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki
artış /azalışla ilgili düzeltmeler
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış
- Diğer dönen varlıklardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
/azalışla ilgili düzeltmeler
- Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki
artış /azalışla ilgili düzeltmeler
Vergi iadeleri
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2013
11.414.798
5
750
104.591
750
(411.610)
9
9
1.149.901
872.796
(9.960.354)
(1.078.263)
3-4
28.226
(46)
(2.916.305)
(699)
(41)
45
(20.309)
(810)
93
3.368
3.773.260
(93)
675
55.724
3.727.182
5.065
8.530
(2.935.530)
(7.500)
26.017
7.310.730
414.862
(3.816.292)
-
7.329.247
(3.401.430)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi duran varlıkları alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Alınan faiz
Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı
Finansal varlık satışından elde edilen nakit
8
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
11
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (-)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
15
4
(10.950.551)
(130.608)
(3.783)
(11.081.159)
(3.783)
(24.730)
(6.340.743)
(24.730)
33.788
9.058
(6.340.743)
21.756.596
15.415.853
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“Şirket”) 9 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur.
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Verusaturk”) faaliyet konusu Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç
ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara
yöneltmek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 4 Kat 14 No:
51 Maslak, Şişli /İstanbul adresinde bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla şirket sermayesi 37.950.000 TL olup, Şirket’in tek ortağı Verusa
Holding A.Ş.’dir.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 2’dir. (31 Aralık 2013: 2)
Ödenecek temettü:
Bu rapor tarihi itibarıyla Şirket yönetimi tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak herhangi bir karar
alınmamıştır. Temettü, hissedarlar tarafından yıllık genel kurul toplantısında onaya tabidir.
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 25 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanması
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas
alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe
uygun değeri esas alınmaktadır.
5
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
İştiraklerdeki paylar
TMS 28 standardı paragraf 18 uyarınca iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi
kuruluşu veya fon, yatırım ortaklığı ve yatırım amaçlı sigorta fonlarını kapsayan benzeri işletmeler
yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme, iştirakteki ve iş
ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
olarak ölçmeyi seçebilir.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe
politikalarında önemli bir değişikliği olmamıştır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
değişiklikleri olmamıştır.
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMSlerde yapılan
değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
TMS 39 (Değişiklikler)
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
TFRS Yorum 21
Harçlar ve Vergiler1
1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
6
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(b) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
7
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
Şirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Acıselsan'ın
Konsolidasyon
Kapsamından
Çıkarılması (*)
31 Aralık
2012
Yeniden
Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2012
VARLIKLAR
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2012
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar (1)
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
38.621.966
21.767.942
14.351.276
666.679
666.679
91.047
91.047
1.452.431
292.591
2.469.857
11.749
9
666.679
666.679
91.047
91.047
1.470.831
229.542
6.046.919
403
6.028.209
18.400
59.588
(59.681)
42.199.028
21.756.596
20.379.476
59.588
3.368
4.901.993
71.399
71.399
1.109
4.465.760
10.131
150.733
201.552
1.309
4.709.081
95
95
1.109
4.494.885
10.131
201.552
1.309
2.289.816
95
95
2.404.861
2.404.956
(95)
35.500
(150.733)
93
-
2.482.728
2.476.260
2.404.956
71.304
6.375
93
-
43.523.959
7.178.938
8.336.735
44.681.756
Duran Varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar (2)
- Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye (3)
Ertelenen vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
8
Diğer
Düzeltmeler
31 Aralık
2012
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
(devamı)
KAYNAKLAR
Acıselsan'ın
Konsolidasyon
Kapsamından
Çıkarılması (*)
31 Aralık
2012
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2012
Diğer
Düzeltmeler
31 Aralık
2012
Yeniden
Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler
616.106
3.014.690
2.404.957
6.373
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar (2)
- Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
385.322
385.322
385.133
385.133
510
510
699
699
164.641
3.086
161.555
63.053
3.090
2.563.923
2.408.042
155.881
63.053
2.581
2.253
2.399.375
2.404.956
(5.581)
2.819
2.253
93
93
3.328
1.086.310
1.084.454
(1.856)
-
758.024
328.286
758.024
326.430
(1.856)
-
328.286
326.430
(1.856)
-
ÖZKAYNAKLAR
41.821.543
3.079.794
5.933.634
44.675.383
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.667.734
3.079.794
44.644.588
Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Maddi duran varlık değer artış fonları
Aktüeryal kayıp / (kazanç)
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/ (zararı) (4)
Kontrol gücü olmayan paylar (5)
14.000.000
2.502
25.665.232
2.153.809
1.396.777
81.298
2.701.109
63.206
(990.371)
(172.225)
-
8.056.648
1.396.777
81.298
2.701.109
60.704
(1.333.099)
5.149.859
(2.123.014)
TOPLAM KAYNAKLAR
43.523.959
7.178.938
8.336.735
44.681.756
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
14.000.000
(342.728)
30.987.316
30.795
(*)Şirket, Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş.’deki kontrol gücünün %92 den %30,07’ye düşmesi sebebiyle 31
Aralık 2012 itibarıyla Acıselsan’ı tam konsolide etmemiş, finansal yatırım olarak değerlendirmiştir. Diğer düzeltmeler ile
ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. TMS 28 standardı paragraf 18 uyarınca iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım,
bir girişim sermayesi kuruluşu veya fon, yatırım ortaklığı ve yatırım amaçlı sigorta fonlarını kapsayan benzeri işletmeler
yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını
TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilir. Bu kapsamda Şirket, 2012
yılı içinde iştirak ettiği Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.’yi (“Acıselsan”) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir.
9
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
(devamı)
2012 Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi
1) 5.936.793 TL tutarındaki Acıselsan iştiraki finansal yatırım olarak gösterilmiştir.
2) Tam konsolidasyon olarak dahil edilen Acıselsan'daki kontrol gücünün sahiplik oranının
%30,07'ye düşmesi sebebiyle Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2012
yılsonu konsolidasyonuna dahil olmaması sonucunda ilişkili taraflardan diğer alacaklarda
konsolidasyon eliminasyonu sonucunda gösterilmeyen 2.404.956 TL tutarındaki Verusaturk
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yer alan Acıselsan’a ait bakiye gösterilmiştir
3) 31 Aralık 2012 itibarıyla konsolide edilmemesi sebebiyle 150.733 TL şerefiye hesaplanan
Acıselsan için şerefiye hesaplanmamıştır.
4) Tam konsolidasyon olarak dahil edilen Acıselsan’daki kontrol gücünün sahiplik oranının
%30,07'ye düşmesi sebebiyle Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2012
yılsonu konsolidasyonuna dahil olmaması, dolayısıyla konsolidasyondan çıkana kadar olan
son altı aya ait karlarının Şirket finansallarına yansıtılması sonucunda 523.930 TL artış
meydana gelmiştir. Şirket’in Acıselsan’a ait elinde bulundurmuş olduğu 181.000 adet hissenin
sene sonu itibarıyla bilançolarında 5.936.800 TL artış, değerleme sonucunda maliyet değeri
olan 1.158.098 TL tutarı kadar azalış meydana gelmiştir.
5) Tam konsolidasyon olarak dahil edilen Acıselsan’daki kontrol gücünün sahiplik oranının
%30,07'ye düşmesi sebebiyle Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2012
yılsonu konsolidasyonuna dahil olmaması sebebiyle azınlık paylarında 2.153.809 TL
tutarındaki bakiyenin 30.795 TL’si yeniden düzenlenen finansal tablolarda bulunmaktadır.
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin özet ara dönem finansal tablolar, TMS’nin ara
dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır.
Ayrıca, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla özet ara dönem finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihinde
sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı
olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem
finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir.
10
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayı aşağıda açıklanmıştır. (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır)
31 Aralık 2013
Ticari olmayan
alacaklar
30 Haziran 2014
Ticari olmayan
alacaklar
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş. (*)
306
-
306
-
(*) Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Ticaret A.Ş.’ye finansman sağlamak amacı ile verilen borçtur. 30 Haziran 2014
itibari ile faiz oranı %11,15’dir.
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ticari olmayan
borçlar
Ticari olmayan
borçlar
Verusa Holding A.Ş.
3.744.202
-
3.744.202
-
(*) Kısa vadede finansman sağlamak amacı ile Verusa Holding A.Ş.’den alınan borçtur. 30 Haziran 2014 itibari ile faiz
oranı %11,45’dir.
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran
2014
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
4.558
-
-
-
4.558
-
-
-
11
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Şirket ile ilişkili taraflar arasındaki işlemler aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflarla olan işlemler
1 Ocak 30 Haziran
1 Nisan2014 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Faiz Geliri
Faiz Geliri
Faiz Geliri
Verusa Holding A.Ş.
Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş. (*)
Faiz Geliri
-
-
16.317
15.579
260
260
60.733
29.492
260
260
77.050
45.071
(*) Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş.’ye finansman sağlamak amacıyla verilen borcun faiz geliridir. 30 Haziran
2014 tarihi itibarıyla faiz oranı %11,15’dir. (30 Haziran 2013; % 4,65’ dir.)
1 Ocak 1 Nisan30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
İlişkili taraflarla olan işlemler
Faiz Gideri
Verusa Holding A.Ş. (*)
Investco Holding A.Ş.
Faiz Gideri
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Faiz Gideri
Faiz Gideri
54.409
9.629
54.409
9.629
-
-
64.038
64.038
-
-
(*)
Kısa vadede finansman sağlamak amacı ile Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’den alınan borcun faiz
gideridir. 30.06.2014 Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. için faiz oranı sırasıyla %11,45 ve %15,74’tür.
Investco Holding A.Ş.
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Kira gideri
Kira gideri
Kira gideri
Kira gideri
13.800
6.900
11.340
5.670
13.800
6.900
11.340
5.670
12
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran
2014
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Takasa borçlar (hisse alımı) (*)
Diğer çeşitli borçlar
31 Aralık
2013
28.454
56.986
28.454
56.986
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
17.696
11.362
-
29.058
-
(*) Takasa borçlar, hisse alımından ve bu alıma bağlı olarak aracı kuruma ödenecek olan komisyon tutarından oluşan
borçtur.
5.
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Niteliklerine göre giderler
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Kira giderleri
Aidat giderleri
Kıdem tazminatı gideri
Vergi, resim ve harçlar
Amortisman ve itfa giderleri
Diğer giderler
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(60.079)
(23.573)
(13.800)
(5.485)
(4.102)
(2.609)
(750)
(2.969)
(33.420)
(11.193)
(6.900)
(5.485)
(4.102)
(795)
(375)
(216)
(54.253)
(10.400)
(11.340)
(10.047)
(60.780)
(750)
(2.547)
(25.111)
(5.100)
(5.670)
(10.047)
(57.175)
(375)
(1.236)
(113.367)
(62.486)
(150.117)
(104.714)
13
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
%
30 Haziran
2014
%
31 Aralık
2013
Verusa Holding A.Ş.
Mustafa Ünal
Reha Çırak
Barkan Bayboğan
Ünsal Ban
Zeki Aksoy
%100
-
37.950.000
-
%99,99
%0,00
%0,00
%0,00
%0,00
%0,00
37.949.865
27
27
27
27
27
Nominal sermaye
%100
37.950.000
%100
37.950.000
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile
kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket, sermayesi 37.950.000 TL’ dir (31 Aralık 2013: 37.950.000 TL). Bu sermayenin 14.000.000
TL’si her biri 1 TL nominal değerde, 14.000.000 adet hisseye ayrılmış ve tamamı kurucular tarafından
taahhüt edilip, nakden ödenmiştir, 23.950.000 TL’si ise geçmiş yıl karlarından sermayeye
aktarılmıştır. Bu hisseler A ve B grubu hisselere ayrılmıştır. A grubu hisseler nama yazılı, B grubu
hisseler hamiline yazılıdır. A Grubu hisselerin Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin seçiminde
aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
Toplam 4.066.072 adet (31 Aralık 2013: 4.066.072) A grubu hisse, 33.883.928 adet (31 Aralık 2013:
33.883.928) B grubu hisse bulunmaktadır.
b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 Haziran 2014
Yasal yedekler
31 Aralık 2013
1.261.727
1.261.727
1.261.727
1.261.727
Şirket’in birikmiş karlar içerisinde sınıflandırılan yasal yedekleri 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
1.261.727 TL’dir. (31 Aralık 2013: 1.261.727)
14
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
7.
8.
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri (-)
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Kira giderleri
Aidat giderleri
Kıdem tazminatı gideri
Vergi, resim ve harçlar
Amortisman ve itfa giderleri
Diğer giderler
(60.079)
(23.573)
(13.800)
(5.485)
(4.102)
(2.609)
(750)
(2.969)
(33.420)
(11.193)
(6.900)
(5.485)
(4.102)
(795)
(375)
(216)
(54.253)
(10.400)
(11.340)
(10.047)
(25.111)
(5.100)
(5.670)
(10.047)
(60.780)
(750)
(2.547)
(57.175)
(375)
(1.236)
(113.367)
(62.486)
(150.117)
(104.714)
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri
Faiz geliri
Diğer gelirler
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
1.864
26.017
1.560
8.913
716
344.688
414.862
2.123
4.644
238.781
994
29.441
9.629
761.673
244.419
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(1.014)
(145)
(890)
(115)
(204.978)
(3.852)
(3.053)
(1.159)
(1.005)
(208.830)
(3.053)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri
Diğer giderler
15
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
3.046.348
-
(8.021.982)
5.598.264
10.177.554
1.653.862
9.274.728
1.029.647
3.046.348
(2.423.718)
11.831.416
10.304.375
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
(4.196.249)
(872.796)
(4.375.470)
(1.580.063)
(217.200)
(575.599)
(217.200)
(146.312)
(5.069.045)
(5.955.533)
(792.799)
(363.512)
Finansal yatırım değerleme karı
Finansal yatırım alım-satım karı
Finansal yatırım değerleme zararı
Finansal yatırım alım-satım zararı
10.
PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin
ortalama sayısı (tam değeri) (*)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı / (zararı)
37.950.000
(2.238.390)
37.950.000
(8.498.289)
37.950.000
11.414.798
37.950.000
10.063.700
Toplam faaliyetlerden
elde edilen pay başına kazanç / (kayıp)
(0,06)
(0,22)
0,30
0,27
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
(2.238.390)
(8.498.289)
11.414.798
10.063.700
-
-
-
-
(2.238.390)
(8.498.289)
11.414.798
10.063.700
(0,06)
(0,22)
0,30
0,27
Eksi: Durdurulan faaliyetlerden yıl içinde elde edilen kar
Devam eden faaliyetlerden elde edilen pay başı kazancın
hesaplanması için net dönem karı / (zararı)
Devam eden faaliyetlerden elde edilen pay başına kazanç /
(kayıp)
-bin adet adi hisse senedi (TL)
(*) Dönem içinde sermaye artırımı neticesinde oluşan ağırlıklı ortalama hisse miktarını göstermektedir.
16
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
10.
PAY BAŞINA KAZANÇ (devamı)
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük
etkileride dikkate alınarak bulunmuştur.
11.
FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal Yatırımlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli finansal yatırımların
detayları aşağıda sunulmuştur:
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
56.220.263
65.553.690
56.220.263
65.553.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
Hisse
Oranı %
Borsada işlem gören
Anel Telekomünikasyon Elekt. Sis. San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Acıselsan Acıpayam Selülöz San. ve Tic. A.Ş.
Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş.
Diğer
%33,86
%0
% 49
% 8,45
< %5
30 Haziran 2014
36.905.900
10.855.264
3.268.943
5.190.156
56.220.263
17
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
56.220.263
65.553.690
56.220.263
65.553.690
Hisse
Oranı %
%29,98
%0,08
%47,11
%6,69
< %5
31 Aralık 2013
38.974.005
12.150.000
8.281.090
2.406.730
3.741.865
65.553.690
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Finansal Borçlar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayları aşağıda sunulmuştur:
30 Haziran
2014
Finansal borçlar
Kısa vadeli banka kredileri
-
31 Aralık
2013
10.950.551
10.950.551
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
-
10.950.551
10.950.551
1yıl içerisinde ödenecek
12.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski yönetimi
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, yabancı para cinsinden parasal ve
parasal olmayan varlıkları ve parasal ve parasal olmayan yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen
fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.
18
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
12.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir.
Kasa ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların makul değerlerinin,
kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir. Finansal yatırımların makul değerleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatları
esas alınarak tahmin edilmiştir.
Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve
ilgili şüpheli alacak karşılıkları ile birlikte kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı kabul
edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri ve diğer parasal yükümlülüklerin makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul
edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı makul
değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır.
Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu
şekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
Grup’un bazı finansal varlık ve finansal yükümlülükleri her bilanço tarihinde gerçeğe uygun
değerlerinden finansal tablolara yansıtılır. Aşağıdaki tablo söz konusu finansal varlıkların gerçeğe
uygun değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir:
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
Finansal Varlıklar
Hisse senetleri
Gerçeğe uygun değer
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
56.220.263
65.553.690
19
Gerçeğe uygun
seviyesi Değerleme tekniği
1. Seviye
Piyasa fiyatı
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
30 Haziran 2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
14.
Krediler ve
İtfa edilmiş Gerçeğe uygun değer farkı
alacaklar (nakit ve değerinden gösterilen
kar/zarara yansıtılan
nakit benzerleri dahil) finansal yükümlülükler
finansal varlıklar
9.058
-
-
-
56.220.263
69
3.744.202
-
Krediler ve
İtfa edilmiş Gerçeğe uygun değer farkı
alacaklar (nakit ve değerinden gösterilen
kar/zarara yansıtılan
nakit benzerleri dahil) finansal yükümlülükler
finansal varlıklar
33.788
-
-
65.553.690
10.950.551
115
-
Gerçeğe uygun
değeri
Not
9.058
56.220.263
9.058
56.220.263
15
11
69
3.744.202
69
3.744.202
4
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
Not
33.788
65.553.690
33.788
65.553.690
15
11
10.950.551
115
10.950.551
115
11
Defter değeri
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket’in finansal varlıklarından Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 602.000 Türk Lirası'ndan, 1.083.600 Türk Lirası'na
çıkarılması ile ilgili gerekli yasal onayların alınmasına teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 25 Temmuz
2014 tarihinde başvuru yapmıştır.
Şirket tarafından 17 Ağustos 2014 tarihinde girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına
yönelik çalışmalar kapsamında, lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Taşımacılık Hizmetleri
A.Ş.'ne girişim sermayesi yatırımı yapılmasına, bu kapsamda 2003 yılında kurulmuş olan 5.000.000-TL
sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'nin %44 oranındaki toplam 2.200.000 adet payının,
beher pay başına 1.62,90 TL olmak üzere toplam 3.584.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun
Gedizşener'den satın alınmasına karar verilmiştir
20
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
473
8.585
8.585
-
2.456
31.332
31.332
9.058
33.788
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin vade analizi aşağıda
sunulmuştur:
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
Vadesiz
3 aya kadar
8.585
-
31.332
Toplam
8.585
31.332
21
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
16.
EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA, FİNANSAL BORÇ VE TOPLAM GİDER SINIRINA UYUMUN KONTROLÜ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
E
A1
A2
B1
B2
B3
B4
C1
C2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
G1
G2
G3
I
EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Girişim Sermayesi Yatırımları
Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler
Diğer Varlıklar
Ortaklık Aktif Toplamı
Finansal Borçlar
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)
Özsermaye
Diğer Kaynaklar
Ortaklık Toplam Kaynakları
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler
Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım
TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı
Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu
Borç ve Sermaye Karması Finansman
Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları
Özel Amaçlı Şirket
Portföy Yönetim Şirketine İştirak
Danışmanlık Şirketine İştirak
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Rehin
Teminat
İpotekler
Dışardan sağlanan hizmet giderleri
22
Tebliğdeki İlgili Düzenleme Cari Dönem (TL) Önceki Dönem (TL)
Md.20/1 – (b)
38.139.807
44.012.829
Md.20/1 – (a)
18.089.514
21.574.649
Md.20/1 – (d) ve ( e)
179.628
236.564
Md.3/1-(a)
56.408.949
65.824.042
Md.29
10.950.551
Md.20/2 – (a)
52.630.316
54.868.706
3.778.633
4.785
Md.3/1-(a)
56.408.949
65.824.042
Tebliğdeki İlgili Düzenleme Cari Dönem (TL) Önceki Dönem (TL)
Md.20/1 – (b)
38.130.749
43.979.041
Md.20/1 – (b)
9.058
33.788
Md.21/3 – ( c)
Md.21/3 – (f)
Md.21/3 – (e )
18.089.514
21.574.649
Md.21/3 – (g)
Md.20/1 – ( e)
Md.20/1 – (d)
Md.29/1
10.950.551
Md.29/1
Md.29/1
Md.29/1
Md.29/1
Md.29/1
Md.20/2 – (a)
Md.20/2 – (a)
Md.20/2 – (a)
Md.26/1
23.573
11.193
Download

1- Verusaturk 30062014