AKYÜREK TÜKETİM
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE
SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU ..................................................................................................................
1-2
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ..........................................................
3
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ....................................................................................................
4
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU ...............................................................................................................................
5-6
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ...................................................................................
7-29
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ...........................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................................................
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .................................................................
FİNANSAL BORÇLAR ......................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................
STOKLAR....................................................... .....................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ....................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ......................................................................................
TAAHHÜTLER ...................................................................................................................................
ÖNEMLİ ÖZKAYNAK HAREKETLERİ ...........................................................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ..........................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ.....................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ...............
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..................................................................
7
8-11
12
12-14
14-15
15
16-18
19
20
21
22
22
22
23-27
27-29
30
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Not
3
5
14
6
9
7
8
(İncelemeden
geçmemiş)
30 Eylül
2014
Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013
69.903.327
164.162.495
2.655.196
161.507.299
310.237
310.237
39.424.427
30.631.917
1.326.428
1.277.029
307.035.860
22.604.159
123.239.391
3.676.459
119.562.932
303.435
303.435
42.759.550
12.186.620
315.287
3.213.423
204.621.865
18.934.500
12.151.773
248.397
46.160
52.613
31.433.443
19.534.500
12.147.061
248.638
63.546
51.988
32.045.733
338.469.303
236.667.598
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
KAYNAKLAR
Not
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelir veya giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
VE ÖZKAYNAKLAR
4
4
5
14
4
(İncelemeden
geçmemiş)
30 Eylül
2014
Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013
82.160.099
988.489
160.531.690
415.920
160.115.770
1.418.617
492.388
492.388
1.494.062
1.020.880
95.690
17.502.664
475.563
123.790.910
1.007.313
122.783.597
1.127.950
224.719
224.719
5.428.900
92.603
95.690
248.201.915
92.603
148.643.309
2.941.693
399.044
1.095.390
1.600.000
1.600.000
287.194
399.044
287.194
998.754
4.339.491
1.201.600
4.184.184
46.086.740
18.953.166
80.791
46.086.740
18.953.166
40.000
1.185.500
1.185.500
17.123.650
2.498.050
1.185.500
1.185.500
15.898.498
1.676.201
85.927.897
83.840.105
338.469.303
236.667.598
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2014
Cari Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Temmuz30 Eylül
2014
Geçmiş Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2013
Geçmiş Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Temmuz30 Eylül
2013
545.397.080
(499.489.483)
45.907.597
189.442.130
(173.585.076)
15.857.054
490.939.765
(455.757.844)
35.181.921
170.608.427
(158.577.134)
12.031.293
(25.659.829)
(8.380.840)
5.128.321
(3.215.457)
(9.394.584)
(2.734.443)
2.368.957
(1.361.324)
(21.713.543)
(5.751.014)
7.114.633
(3.682.755)
(7.655.451)
(2.343.208)
3.215.479
(926.682)
ESAS FAALİYET KARI
13.779.792
4.735.660
11.149.242
4.321.431
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
652.294
(292.050)
14.140.036
167.197
(51.879)
4.850.978
291.189
11.440.431
34.430
4.355.861
1.436.657
(12.260.609)
120.620
(5.933.012)
603.123
(10.057.438)
195.381
(3.848.186)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)
3.316.084
(961.414)
1.986.116
703.056
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
(818.034)
130.669
(414.556)
(143.143)
(1.020.880)
202.846
99.654
31.015
(235.152)
(179.404)
176.760
(319.903)
2.498.050
(830.745)
1.571.560
559.913
-
-
-
-
2.498.050
(830.745)
1.571.560
559.913
0,054
(0,018)
0,041
0,012
KAR VEYA ZARAR KISMI
Not
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
12
12
Pazarlama giderleri(-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Dönem vergi (gideri) / geliri
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları azalışları
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)
Pay başına kazanç / (kayıp)
13
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
46.086.740
Pay İhraç
Primleri
18.953.166
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları
1.185.500
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
40.000
Transferler
-
-
-
40.791
1.635.410
(1.676.201)
-
Temettüler
46.086.740
18.953.166
1.185.500
80.791
(410.258)
17.123.650
2.498.050
2.498.050
(410.258)
2.498.050
85.927.897
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiye
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle bakiye
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye
Sermaye artışı
Geçmiş
Yıllar Karları
15.898.498
Net Dönem
Karı / Zararı
1.676.201
Özkaynaklar
83.840.105
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Pay İhraç
Primleri
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
32.586.740
-
1.185.500
40.000
6.396.669
Geçmiş
Yıllar Karları
Net Dönem
Karı
Özkaynaklar
7.300.771
47.509.680
8.963.361
-
-
-
(6.762.303)
-
2.201.058
Transferler
(8.963.361)
-
-
-
16.264.132
(7.300.771)
-
Halka arz
İhraç primleri
Toplam kapsamlı gelir
13.500.000
-
18.953.166
-
-
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle bakiye
46.086.740
18.953.166
1.185.500
15.898.498
1.571.560
1.571.560
13.500.000
18.953.166
1.571.560
83.735.464
40.000
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
A. İşletme faaliyetlerinden
elde edilen
nakit akımları
Not
Vergi öncesi dönem karı
-Faiz giderleri
-Faiz gelirleri
-Maddi duran varlık satış (karı) / zararı
-Yatırım amaçlı gayrımenkul satış karı
-Reeskont gelirleri
-Kıdem tazminatı karşılıkları
-İzin karşılıkları
-Şüpheli alacak karşılığı
-Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı
gideri (net)
-Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış
Stoklardaki artış
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
Diğer duran varlıklardaki azalış / (artış)
Ticari borçlardaki artış
Diğer borçlar ve kısa vadeli
yükümlülüklerdeki artış
Ödenen gelir vergisi
Ödenen faizler
Alınan faizler
Ödenen kıdem tazminatları
Faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit
5
7,8
Cari Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2014
Geçmiş Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2013
3.316.084
1.986.116
4.404.573
(3.192.138)
(166.525)
(80.000)
(52.989)
421.451
3.087
255.440
3.418.197
(1.634.793)
291.189
(1.243.850)
494.163
311.081
251.800
449.303
1.921.321
1.137.348
1.824.068
7.279.607
6.835.319
(41.125.555)
3.335.123
(16.515.705)
16.761
35.140.780
(29.904.314)
1.723.326
(5.913.955)
(169.282)
43.615.818
(3.376.502)
(15.245.491)
(722.038)
15.464.874
(1.011.141)
(4.404.573)
3.192.138
(309.601)
(3.418.197)
1.589.532
(406.851)
(17.778.668)
13.229.358
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2014
Geçmiş Dönem
(İncelemeden
geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2013
7
8
9
(2.292.801)
(56.499)
(1.110.000)
590.033
(3.858.486)
(124.476)
511.426
9
1.790.000
-
(1.079.267)
(3.471.536)
275.409.560
(213.195.882)
(664.380)
5.018.063
(410.258)
83.261.592
(105.955.740)
(644.812)
(741.137)
10.076.633
15.701.058
-
-
18.953.166
Finansman faaliyetlerinden elde
edilen net nakit
66.157.103
20.650.760
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki artış (A+B+C)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
47.299.168
22.604.159
30.408.582
2.789.628
69.903.327
33.198.210
B. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımı
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı
Duran varlık satışından elde edilen nakit
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde
edilen nakit
Not
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Alınan krediler
Kredi geri ödemeleri
Finansal kiralama geri ödemeleri
Faktoring borçlarındaki değişim
İlişkili taraflardan alınan kredilerdeki değişim
Sermaye artırımı
Ödenen temettü
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından
kaynaklanan nakit girişleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
1
3
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
6
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 4 Kasım 1996 yılında
İstanbul’da kurulmuş olup, ana faaliyet konusu hızlı tüketim ürünlerinin pazarlama ve dağıtımıdır.
Şirket kuruluşta Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Day.Tük.Mal.San.ve
Tic.Ltd.Şti. olarak 4 Kasım 1996 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Kasım 1996 tarih ve 4161 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra Şirket, TTK’nin 152.maddesi gereği nevi
değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak, ticari ünvanını Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri
Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket
ticari ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilerek, 5 Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirket’in yeni ticari ünvanı 30 Haziran 2012 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.
olarak belirlenerek 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Temmuz 2012 tarih ve 8110 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirket, Ak-kar Gıda İnşaat Paz.Tur.İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti. (“Ak-kar”)’ni 26 Aralık 2011 tarihli ve 8
numaralı Ortaklar Kurulu kararı ile 30 Aralık 2011 tarihinde kül olarak devir almıştır. Söz konusu
birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 6 Ocak 2012 tarihli, 7978 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yayımlanmıştır.
Şirket, Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.(“Aksel”)’yi 27 Temmuz 2012 ve 5/1
numaralı Yönetim Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifi ile 26 Eylül 2012 tarihinde devir almıştır. Söz
konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 17 Ekim 2012 tarihli, 8176 numaralı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
30 Eylül 2014 itibariyle Şirket’in personel sayısı 542’dir (31 Aralık 2013: 515 ).
Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler
İstanbul/Türkiye’dir.
Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek’tir.
Ödenecek temettü:
Şirket 2013 yılı net karından 410.258 TL tutarında kar payı dağıtmaya karar vermiş ve 30 Nisan
2014’te ödeme yapılmıştır.
7
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları(“TMS”) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen binalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller haricinde tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için
ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No:34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”’ya uygun olarak hazırlamıştır.
Bu Tebliğ’e istinaden TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloların içermesi
gerekli açıklama ve dipnotlar TMS 34 uyarınca özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet
finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve ekli
dipnotları ile birlikte değerlendirilmelidir. Ara dönem finansal sonuçları tek başına yılsonu
sonuçlarının bir göstergesi olmazlar.
8
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
9
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 19 (Değişiklikler)
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
1
2
Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Çalışanlara Sağlanan Faydalar1
TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38,
TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 391
TFRS 3, TFRS 13, TMS 401
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması2
30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda
hizmet dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet
yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin
hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir.
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 2: Bu değişiklik ‘hakediş koşulu’ ve ‘piyasa koşulu’ tanımlarını değiştirirken ‘performans
koşulu’ ve ‘hizmet koşulu’ tanımlarını getirmektedir.
TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.
10
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim
tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar, ve bölüm varlıkları toplamının
işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda
gerektiğini belirtir.
TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39’a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve
borçların iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi
tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.
TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması
durumunda bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık
getirir.
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.
TFRS 13: Bu değişiklik, 52. paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.
TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye
açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde
edilen gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi
ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan, ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir
ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir
ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan
duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa
yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir
varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen
düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime beklentisini işaret edebileceği ve
sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi olabileceği konusuna
değinen açıklamalara da yer verir.
Şirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
11
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Nakit mevcudu
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
4.
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
245.590
1.792.737
67.865.000
56.451
1.535.017
21.012.691
69.903.327
22.604.159
FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli banka kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Faktoring işlemlerine ilişkin borçlar
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
Toplam finansal borçlar
30 Eylül 2014
71.370.129
790.756
9.999.214
82.160.099
31 Aralık 2013
11.501.185
1.020.328
4.981.151
17.502.664
988.489
475.563
2.562.585
379.108
2.941.693
281.474
813.916
1.095.390
86.090.281
19.073.617
30 Eylül 2014
72.358.618
2.562.585
74.921.203
31 Aralık 2013
11.976.748
281.474
12.258.222
a) Banka Kredileri
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecekler
2 yıl içinde ödenecekler
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulleri ve maddi duran varlıkları
üzerinde kullandığı kredilere karşılık, teminat olarak verdiği ipotek tutarı 1.730.000 TL’dir (31 Aralık
2013: 816.000 TL).
12
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
a) Banka Kredileri (devamı):
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Para birimi
TL
USD
Etkin faiz
oranı %
%14,33
%4,61
Para birimi
TL
USD
Etkin faiz
oranı %
%6,31
%5,90
30 Eylül 2014
Kısa vadeli
Uzun vadeli
66.114.432
2.562.585
6.244.186
72.358.618
2.562.585
31 Aralık 2013
Kısa vadeli
6.777.171
5.199.577
11.976.748
Uzun vadeli
281.474
281.474
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
Finansal Kiralama Borçları
Bir yıl içinde
İkinci ve üçüncü yıl arasındakiler
Eksi: Gelecek dönemlere
ait finansal giderler
Finansal kiralama yükümlülüklerinin
bugünkü değeri
Asgari Kira Ödemeleri
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Asgari Kira Ödemelerinin
Bugünkü Değeri
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
842.852
401.678
1.122.925
868.985
790.756
379.108
1.020.328
813.916
(74.666)
(157.666)
-
-
1.169.864
1.834.244
1.169.864
1.834.244
(790.756)
(1.020.328)
379.108
813.916
Eksi: 12 aylık dönem içinde ödenecek borç
(Kısa vadeli borçlar kısmında gösterilen)
12 aydan sonraki ödemeye ilişkin borç
Şirket’in faaliyetleri ile ilgili kullanmış olduğu 28 adet soğutmalı araç kasası ve Denizli bölgesinde
bulunan bina ve soğuk hava deposu finansal kiralama işlemine konu edilmiştir.
13
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (devamı):
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için
sabitlenmiştir. Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık Avro için %7,00 ve TL için
%12’dir. (31 Aralık 2013: Avro için %7,00 ve TL için %12).
5.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
30 Eylül
2014
132.586.292
23.595.731
2.655.196
(2.809.219)
8.134.495
164.162.495
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not: 14)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Gelir tahakkukları (1)
Toplam
31 Aralık
2013
92.989.788
16.919.427
3.676.459
(2.923.752)
12.577.469
123.239.391
(1)
Şirket, distribütörlüğünü gerçekleştirdiği firmalara yansıtılacak giderlerini, elde edeceği prim
gelirlerini ve bu firmalar adına yaptığı giderlerin bir sonraki döneme sarkan kısımlarını Gelir
Tahakkukları hesabında takip etmektedir.
Dönem içerisinde Şirket, ilişkili olmayan bir işletmeye 9.999.214 TL (31 Aralık 2013: 4.981.151 TL)
tutarında bir ticari alacak devretmiştir. Devretme işlemi sırasında Şirket, söz konusu alacaklarla ilgili
tahmini tahsil edilmeme riskini devretmemiş ve bilançosunda taşımaya devam etmiştir.
Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül
2014
(2.923.752)
(255.440)
369.973
(2.809.219)
Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Dönem içi tahsilatlar
Kapanış bakiyesi
1 Ocak30 Eylül
2013
(2.894.585)
(251.800)
17.245
(3.129.140)
Şirket’in ticari alacaklarına ilişkin ortalama vade süresi 53 gündür ( 31 Aralık 2013: 50). Şirket, 31
Eylül 2014 itibarıyla ticari alacakları için 4.180.000 TL teminat almıştır ( 31 Aralık 2013: 3.852.000
TL).
14
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
5.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b) Ticari Borçlar:
Kısa vadeli ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Kısa vadeli borç senetleri (1)
Diğer ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not: 14)
Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli borç senetleri(1)
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
118.025.593
37.420.509
4.669.668
415.920
160.531.690
87.396.698
33.230.431
2.156.468
1.007.313
123.790.910
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
-
1.600.000
-
1.600.000
(1)
Şirket’in borç senetlerinin 8.500.000 TL’lik kısmı Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri San.
ve Tic. A.Ş. ile 15 Ekim 2012 tarihinde imzaladığı distribütörlük sözleşmesi maddeleri uyarınca, 13
adet borç senedi vermek suretiyle gerçekleştirmiştir. Verilen borç senetlerinin vadelerine kalan gün
sayısı 22 ile 344 gün arasında değişmektedir.
Şirket’in ticari borçlarına ilişkin ortalama vade süreleri 78 gündür (31 Aralık 2013: 59 gün).
6.
STOKLAR
Ticari mallar
15
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
39.424.427
42.759.550
39.424.427
42.759.550
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi ve arsalar
Binalar
Makina
ekipman ve
teçhizatlar
Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
492.216
-
2.974.892
-
1.907.542
155.527
(30.085)
8.560.166
1.784.540
(702.714)
2.448.507
180.660
(10.985)
30 Eylül 2014 kapanış bakiyesi
492.216
2.974.892
2.032.984
9.641.992
-
(176.204)
(62.942)
-
(380.081)
(151.377)
2.599
-
(239.146)
492.216
2.735.746
Birikmiş amortisman
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
30 Eylül 2014 kapanış
30 Eylül 2014 itibariyle
net defter değeri
Diğer duran
varlıklar
Toplam
1.299.871
172.074
-
238.016
-
17.921.210
2.292.801
(743.784)
2.618.182
1.471.945
238.016
19.470.227
(2.552.186)
(1.332.311)
315.918
(1.534.923)
(247.661)
1.759
(904.391)
(65.762)
-
(226.364)
(4.528)
-
(5.774.149)
(1.864.581)
320.276
(528.859)
(3.568.579)
(1.780.825)
(970.153)
(230.892)
(7.318.454)
1.504.125
6.073.413
837.357
501.792
7.124
12.151.773
Taşıtlar
Demirbaşlar Özel maliyetler
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, kullanmış olduğu krediler için verdiği ipotek tutarı 1.450.000 TL’dir.
16
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortisman
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
30 Eylül 2013 kapanış
30 Eylül 2013 itibariyle
net defter değeri
Arazi ve arsalar
Binalar
Makina
ekipman ve
techizatlar
492.216
492.216
2.757.738
202.462
2.960.200
1.228.037
570.459
(74.759)
1.723.737
7.399.200
2.256.481
(588.606)
9.067.075
2.146.650
777.026
(422.023)
2.501.653
1.156.609
43.065
229.025
8.993
1.199.674
238.018
15.409.475
3.858.486
(1.085.388)
18.182.573
-
(98.873)
(96.228)
(195.101)
(303.130)
(93.578)
2.864
(393.844)
(1.478.156)
(1.182.708)
277.366
(2.383.498)
(1.213.537)
(340.127)
2.543
(1.551.121)
(789.575)
(96.259)
(885.834)
(217.300)
(5.103)
(222.403)
(4.100.571)
(1.814.003)
282.773
(5.631.801)
492.216
2.765.099
1.329.893
6.683.577
950.532
313.840
15.615
12.550.772
Taşıtlar
Demirbaşlar Özel maliyetler
Şirket’in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, kullanmış olduğu krediler için verdiği ipotek tutarı 536.000 TL’dir.
17
Diğer duran
varlıklar
Toplam
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Amortisman giderlerinin 1.480.030 TL’si (30 Eylül 2013: 1.453.685 TL) pazarlama giderlerine,
384.551 TL’si (30 Eylül 2013: 360.318 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
Şirket’in binalarının gerçeğe uygun değeri, Şirket ile ilişkisi bulunmayan Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 4 Şubat 2013 tarihinde
gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir. Uluslararası Değerleme Standartları’na göre yapılan
değerlemede, emsal değeri yaklaşımı yöntemi dikkate alınmıştır.
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik
ömrü
Binalar
15-50 yıl
Makine ekipman ve teçhizatlar
4-25 yıl
Taşıtlar
4-15 yıl
Demirbaşlar
1-50 yıl
Özel maliyetler
4-10 yıl
Diğer duran varlıklar
3-5 yıl
Şirket’in binalarının gerçeğe uygun değer ölçümleri
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in sahip olduğu binalara ilişkin bilgiler ile söz konusu varlıklara
ilişkin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
30 Eylül
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2014
TL
TL
TL
Binalar
2.974.892
2.974.892
(*) Mevcut dönemde 1. seviye ve 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
Şirket’in sahip olduğu binaların tarihi maliyet esasına göre değerlenmiş olması durumundaki net defter
değerine aşağıda yer verilmiştir.
1 Ocak1 Ocak30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
Maliyet
Birikmiş amortisman
1.813.892
(239.146)
1.799.200
(195.101)
Net defter değeri
1.574.746
1.604.099
18
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Diğer maddi
olmayan duran
varlıklar
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
176.243
24.999
327.465
31.500
503.708
56.499
30 Eylül 2014 kapanış bakiyesi
201.242
358.965
560.207
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
(140.462)
(8.591)
(114.608)
(48.149)
(255.070)
(56.740)
30 Eylül 2014 kapanış bakiyesi
(149.053)
(162.757)
(311.810)
52.189
196.208
248.397
Haklar
Diğer maddi
olmayan duran
varlıklar
Toplam
141.587
3.442
127.128
121.034
268.715
124.476
30 Eylül 2014 itibariyle net
defter değeri
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
145.029
248.162
393.191
(108.329)
(23.790)
(81.742)
(19.058)
(190.071)
(42.848)
30 Eylül 2013 kapanış bakiyesi
(132.119)
(100.800)
(232.919)
12.910
147.362
160.272
30 Eylül 2013 itibariyle net
defter değeri
İtfa paylarının tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir.
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar
Ekonomik ömrü
3-5 yıl
3-7 yıl
19
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
1 Ocak 2014 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30 Eylül 2014 itibariyle kapanış bakiyesi
Arazi ve
arsalar
Binalar
Toplam
8.024.500
(700.000)
7.324.500
11.510.000
1.110.000
(1.010.000)
11.610.000
19.534.500
1.110.000
(1.710.000)
18.934.500
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde, kullanmış olduğu
krediler için verilen ipotek tutarı 280.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 280.000 TL).
Arazi ve
arsalar
Binalar
Toplam
1 Ocak 2013 itibariyle net defter değeri
8.024.500
11.510.000
19.534.500
30 Eylül 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
8.024.500
11.510.000
19.534.500
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Şirket ile
ilişkisi bulunmayan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme
şirketi tarafından 4 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir.
Uluslararası Değerleme Standartları’na göre yapılan değerlemede, emsal değeri yaklaşımı yöntemi
dikkate alınmıştır.
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri Şanlıurfa, Antalya, Sakarya, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul
Çatalca’da bulunan arsa ve binalardan oluşmaktadır.
Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerden dönem içinde 72.000 TL kira geliri elde etmiştir (30 Eylül
2013: 72.000).
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer ölçümleri
30 Eylül 2014 itibarıyla Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu varlıklara ilişkin
gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
30 Eylül
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2014
TL
TL
TL
Arazi ve arsalar
7.324.500
7.324.500
Binalar
11.610.000
11.610.000
(*) Mevcut dönemde 1. Seviye ve 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
20
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
TAAHHÜTLER
30 Eylül 2014
Dövizli Tutar
TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
Teminatlar
-TL
-EUR
İpotekler
-TL
-EUR
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
Rehin
-TL
-USD
-EUR
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ'lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı
i) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
31 Aralık 2013
Dövizli Tutar
TL Karşılığı
46.363.000
-
46.363.000
-
38.137.000
-
38.137.000
-
1.730.000
-
1.730.000
-
816.000
-
816.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92.400.000
92.400.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48.093.000
48.093.000
131.353.000
131.353.000
Diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı %0’dır. (31 Aralık 2013: %110 )
30 Eylül 2014 itibarıyla grup firmalarının Şirket lehine vermiş olduğu kefalet bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: 92.400.000 TL). Grup şirketlerinin birbirleri
lehine karşılıklı aynı tutarlarda kefaletleri mevcuttur.
21
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
ÖNEMLİ ÖZKAYNAK HAREKETLERİ
Kar Dağıtımı:
2014 yılında ortaklara 2013 mali yılına ait 408.813 TL temettü ödemesi yapılacağına ilişkin karar
alınmıştır. (2013: Bulunmamaktadır.)
12.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a) Hasılat
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Ciro primlerinden gelirler
Satış iadeleri
Satış iskontoları
b) Satışların maliyeti
13.
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
529.490.668
15.368.156
80.927.401
(13.382.437)
(67.006.708)
178.535.120
14.083.667
27.890.020
(6.144.189)
(24.922.488)
478.541.252
5.071.233
75.269.560
(9.902.910)
(58.039.370)
168.926.355
1.697.459
24.118.639
(4.616.565)
(19.517.461)
545.397.080
189.442.130
490.939.765
170.608.427
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Dönem başı stok
Alımlar
Dönem sonu stok
(42.759.550)
(496.154.360)
39.424.427
(43.932.641)
(169.076.862)
39.424.427
(28.613.322)
(454.034.518)
26.889.996
(27.613.473)
(157.853.657)
26.889.996
Satılan ticari malların maliyeti
(499.489.483)
(173.585.076)
(455.757.844)
(158.577.134)
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
46.086.740
46.086.740
38.365.338
46.086.740
2.498.050
(830.745)
1.571.560
559.913
0,054
(0,018)
0,041
0,012
PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut
olan hisselerin
ortalama sayısı (tam değeri)
Net dönem karı / (zararı)
Pay başına kazanç / (kayıp)
Şirketin faiz, amortisman ve itfa payları ve vergi öncesi kar (“FAVÖK”) değeri 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla 14.255.231 TL ve 30 Eylül 2013 itibarıyla 10.366.266 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu
finansal değer, mali tablolar içinde bilgi amaçlı verilmiştir, finansal tabloların tamamlayıcı bir parçası
değildir.
22
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Eylül 2014
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San.
ve Tic. A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım
San. Ve Tic. A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Alacaklar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
Uzun vadeli
Ticari Ticari olmayan
Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
-
-
-
-
-
-
1.776.438
760.945
747
-
-
-
253.778
42.133
-
-
44.000
535
61.859
10.672
2.655.196
-
-
-
4.740
85.751
29.518
415.920
-
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal satışından kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve
faiz işletilmemektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle ticari mal alımından doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Borçlara faiz işletilmemektedir.
23
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2013
Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San.
ve Tic. A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım
San. Ve Tic. A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Borçlar
Kısa vadeli
Uzun vadeli
Ticari
Ticari olmayan
Ticari
Ticari olmayan
Ticari
Ticari olmayan
-
-
-
-
-
-
1.077.001
2.598.534
747
-
-
-
-
-
177
--
--
--
--
257.024
155.760
579.533
14.996-
--
3.676.459
-
-
-
1.007.313
-
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal satışından kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve
faiz işletilmemektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle ticari mal alımından doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Borçlara faiz işletilmemektedir.
24
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak - 30 Eylül 2014
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Hipermarketleri
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
İbrahim Akyürek
Mehmet Akyürek
Mal alımları Mal satışları
(426)
(39.877)
(40.303)
1.982.651
350
13.971
1.716.174
3.713.146
25
Alınan
hizmetler
Sabit Kıymet
alımları
Sabit Kıymet
satışları
Vade farkı
geliri
(1.014.977)
(1.193.413)
(2.208.390)
(582.018)
(12.549)
(47.881)
(922)
(250.000)
(1.010.000)
(1.903.370)
17.797
500
3.122
770.000
791.419
924.002
924.002
Diğer gider Diğer gelir
(282.226)
(35.193)
(39.876)
(33)
(19.311)
(376.639)
96.097
27.839
24.267
8.913
36.141
9.529
202.786
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak - 30 Eylül 2013
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
İsmar Hipermarketleri
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Diğer
Mal alımları Mal satışları
(27.138.999)
(65.284)
(262.909)
(225.407)
(390)
(23.729)
(27.716.718)
177.985
3.103.658
9.700
179
10.557.613
13.849.135
26
Alınan
hizmetler
Vade farkı
geliri
Diğer gider
Diğer gelir
(1.839.065)
(1.839.065)
854.826
854.826
(94.442)
(157.043)
(164.413)
(24.972)
(239.302)
(75)
(16.363)
(696.610)
129.296
144.045
8.591
7.653
9.017
67.545
2.500
368.647
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül
2014
182.606
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
15.
1 Ocak30 Eylül
2013
142.802
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye Risk Yönetimi
Şirket, endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz
konusu rasyo net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden
(cari ve cari olmayan kredilerin bilançoda gösterildiği gibi dâhil edilmesiyle) ve diğer borç ve
yükümlülüklerden nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir. Toplam sermaye,
finansal durum tablosu “öz kaynak” kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
86.090.281
(69.903.327)
19.073.617
(22.604.159)
Net finansal borç
16.186.954
(3.530.542)
Toplam özkaynaklar
85.927.897
83.840.105
102.114.851
80.309.563
0,16
(0,04)
Finansal yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam sermaye
Net finansal borç / Toplam sermaye oranı
b) Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine
bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in hazine bölümü
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
27
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Piyasa risk yönetimi (devamı)
b.1.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz
alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi) ABD Doları
1. Toplam Varlıklar
-
-
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi) ABD Doları
Avro
-
-
-
Avro
-
2. Ticari Borçlar
3. Finansal Yükümlülükler
4. KISA VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
5. Finansal Yükümlülükler
6. UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
(10.255.036)
(7.548.690)
(4.499.994)
(2.740.000)
(451.167)
(5.902.486)
(2.436.198)
(239.370)
(17.803.727)
-
(7.239.994)
-
(451.167)
-
(5.902.486)
(947.029)
(2.436.198)
-
(239.370)
(322.503)
7. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
(17.803.727)
(7.239.994)
(451.167)
(6.849.515)
(2.436.198)
(561.872)
8. Net yabancı para varlık
(yükümlülük) pozisyonu (1-7)
(17.803.727)
(7.239.994)
(451.167)
(6.849.515)
(2.436.198)
(561.872)
-
-
-
(947.029)
28
-
(322.503)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Piyasa risk yönetimi (devamı)
b.1.1) Kur riski yönetimi(devamı)
Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve AVRO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere
Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin
etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların
fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kar / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
TOPLAM
Kar / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
(1.649.922)
(1.649.922)
1.649.922
1.649.922
(519.958)
(519.958)
519.958
519.958
(130.450)
(130.450)
130.450
130.450
(164.994)
(164.994)
164.994
164.994
1.780.373
(684.952)
(1.780.373)
29
684.952
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
16.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
30
Download

30 Eylül 2014 Finansal Raporlar