11 Kasım 2014 Salı
Ulusoy Un
Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Analist Raporu
Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1
numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde
bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza
ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.
Halka Arz Bilgileri
Ulusoy Un Hakkında Özet Bilgi
Ulusoy Un; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik,
makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin
imalatını, ticaretini yapmak üzere 1989 yılında
kurulmuştur. Şirketin esas faaliyet konusu, buğday
unu, kepek ve diğer yem ham maddelerin üretimi,
ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta
olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı
ticaretidir. 1989 yılında inşaatı başlayan fabrika 1991
yılında 180 ton/gün buğday işleme kapasitesi ile ticari
faaliyetlerine başlamıştır. Şirket 1995 yıllında ihracata
başlamış ve bugüne kadar 72 ülkeye un ihracatı
gerçekleştirmiştir.
E.
Günhan
Ulusoy
19.5%
Fahrettin
Ulusoy
52.9%
Lütfen çekince için 3. sayfaya bakınız.
:
Halka Arz Yöntemi
:
Halka Arz Şekli
:
2,90 – 3,45 TL
İmtiyazsız hisselerin fiyat
aralığı ile halka arzı
Rüçhan hakkı kısıtlamasıyla
bedelli sermaye artırımı ve
ortak satışı
:
65.000.000 TL
:
84.500.000 TL
Toplam Halka Arz
(nominal)
:
Halka Açılma Oranı
:
Halka Arz Büyüklüğü
Halka Arz Sonrası
Piyasa Değeri
Tahsisat Grupları
:
Satmama Kararı
:
M n TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Net Kar
Aktifler
Yükümlülükler
Özkaynaklar
Fahrettin
Ulusoy
35.94%
Nevin
Ulusoy
9.21%
O. Erhan
Ulusoy
11.91%
Halka Arz Fiyatı
:
:
:
23.500.000 TL (Ortak
satışı: 4.000.000 TL,
Sermaye
artırımı:19.500.000 TL)
27,8%
68.150.000 -81.075.000 TL
245.050.000 TL291.525.000 TL
Yurt İçi Bireysel: %60
Yurt İçi Kurumsal: %20
Yurt Dışı Kurumsal:%20
Ortaklar için 365 gün
Ortak satışına konu olan
4.000.000 TL nominal pay
satışında elde edilecek
gelir 30 gün boyunca fiyat
istikrarı için kullanılması
planlanmaktadır .
Özet Finansallar
12.0%
Halka Açık
27.83%
12-13-14 Kasım 2014
Fiyat İstikrarı
Öte
yandan ortağın
Hissedarlık
Yapısısahip olduğu payların satışından
elde edilecek gelir, şirkete aktarılmayacağından Şirket
Hissedarlık
Yapısıiçin
belirtilen
fon
kullanımı
kapsamında
Halka Arz Öncesi Nevin
Hissedarlık Yapısı- Halka Arz Sonrası
Diğer
kullanılmayacaktır.
Ulusoy 0.2%
Diğer
0.10%
:
Halka Arz Öncesi
Sermaye
Halka Arz Sonrası
Sermaye
Ulusoy Un’un Samsun (500 ton/gün) ve Çorlu’da
(400 ton/gün) toplam 900 ton/gün üretim kapasiteli
(208 ton/yıl un üretim kapasitesi) iki fabrikası ve
100.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip
silo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri
Şirket’in halka arzdan elde edeceği tahmini net gelir
53.317.282,98 TL (alt bant) ve 63.591.832,98 TL (üst
bant) aralığındadır.
Şirket halka arzdan sağlanacak fonun un fabrikasının
finansmanında, hammadde (buğday) alımı yapılması,
kısa vadeli finansal borçların ve kısa vadeli ticari
borçların kapatılarak Şirket’in finansal borçluluk
seviyesinin
azaltılmasında
kullanılması
planlanmaktadır.
O. Erhan
Ulusoy
15.4%
Halka Arz Tarihi
E. Günhan
Ulusoy
15.02%
1
2011
462,0
44,0
1,5
204,1
163,5
40,6
2012
492,0
33,4
4,1
263,5
216,3
47,2
2013
682,2
48,4
8,0
340,0
252,6
87,4
2014/06
433,4
23,9
9,4
374,3
274,3
100,1
11 Kasım 2014 Salı
Ulusoy Un
Değerleme Hakkında Özet Bilgi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yapılan değerleme
çalışması sonucunda 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 2,90 TL Alt Bant (%26,5 Halka Arz
İskontosu) – 3,45 TL Üst Bant (%12,6 Halka Arz İskontosu) belirlenmiştir. Fiyat tespitinde indirgenmiş nakit
akımları (İNA) ve piyasa çarpanları yöntemleri (Firma Değeri/FAVÖK ve Fiyat/Kazanç çarpanları) kullanılmıştır.
Fiyat tespit raporunda İNA, FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarına sırasıyla %50, %25, %25 oranlarında ağırlık
verilmesiyle iskonto öncesinde ortalama 256.445.259 TL özsermaye değeri tespit edilmiştir.
Şirket için yapılan değerleme çalışmasında İNA yöntemine göre 251.603.548 TL özkaynak değeri belirlenmiştir.
İNA yönteminde 2014-2023 yılı mali tablolarına ilişkin TL bazında projeksiyonlar kullanılmıştır. 2016 yılı içinde
faaliyete geçmesi planlanan Samsun Organize içindeki toplam 7 milyon dolar maliyetli 600 gün/ton kapasiteli un
öğütme yatırımı, muhafazakar bir yaklaşım sergilemek amacıyla projeksiyonlara ve değerlemeye katılmamıştır.
Şirketin ton bazında toplam un satışlarında 2014 yılında %5, 2015 yılında %3, 2016-2023 yılları arasında %1 artış
olacağı tahmin edilirken, buğday ihracatının ve yurt içi satışlarının ton bazında 2014 yılında %20, 2015-2018
arasında %5 ve sonrasında %3 büyüyeceği öngörülmüştür. Şirketin 2013 yılında %4,0 seviyesinde gerçekleşen
FAVÖK marjının 2014 yılında %3,4, 2015-2017 yıllarında da %3,3 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti hesaplamasında, risksiz faiz oranı %9,5, vergi sonrası borçlanma faiz oranı
%10,0 olarak alınmış olup, AOSM %14,3 olarak belirlenmiştir. Nihai değer hesaplanırken sonsuz büyüme oranı
ise %3,0 olarak kullanılmıştır.
Öte yandan, piyasa çarpanları yönteminde BIST 100 endeksi ve benzer yurt dışı şirketlerin (Agthia Group, Carr’s
Flour Mills, Honeywell Flour Mills, Nippon Flour Mills, Flour Mills Nigeria, M Dias Branco) Fiyat/Kazanç ve Firma
Değeri/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır. Değerlemede kullanılan çarpanlar 13.10.2014 itibariyle hesaplanmış
olup, Şirket’in 2014/06 net kar ve FAVÖK rakamları yıllıklandırılmış olarak dikkate alınmıştır. Şirket için Firma
Değeri/FAVÖK çarpanına göre 332.369.524 TL, Fiyat /Kazanç çarpanına göre 190.204.416 TL özsermaye değeri
tespit edilmiştir.
Görüş
Ulusoy Un’un fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin yeterince açıklayıcı bir dille ifade edildiğini düşünmekteyiz.
İNA yönteminde 2014-2023 dönemi için projeksiyonları ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti için kullanılan
varsayımları makul buluyoruz. 2016 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan Samsun Organize içindeki toplam 7
milyon dolar maliyetli 600 gün/ton kapasiteli un öğütme yatırımının, muhafazakâr bir yaklaşım sergilemek
amacıyla projeksiyonlara ve değerlemeye katılmamış olmasını olumlu karşılıyoruz.
Piyasa çarpanları yönteminde kullanılan Fiyat /Kazanç ve Firma Değeri/ FAVÖK çarpanlarının yanı sıra, alternatif
bir bakış açısıyla Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 06.11.2014 tarihli değerleme verileri göz önünde
bulundurularak BIST 100 ve Gıda sektörü için hesaplanan ortalama PD/DD ve FD/FAVÖK çarpanları
tarafımızdan eşit ağırlıklı olarak kullanılmış ve Şirket için ortalama 305,4 milyon TL özkaynak değeri tespit
edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Fiyat Tespit Raporunda Ulusoy Un için tespit edilen değerleme sonuçlarını makul
buluyoruz.
Sonuç
Sonuç olarak; Ulusoy Un için yapılan değerleme metodolojisi sonucunda tespit edilen hisse başına
2,90 TL- 3,45 TL halka arz fiyat aralığının makul olduğu kanaatindeyiz.
Lütfen çekince için 3. sayfaya bakınız.
2
11 Kasım 2014 Salı
Ulusoy Un
ÖÖzet Finansal Tablolar
Bi l a n ço
TL
D ö n e n Va rl ı kl a r
Nakit ve Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
D u ra n Va rl ı kl a r
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
To
p l aVa
m dAkti
e rkü m l ü l ü kl e r
Kı sa
e l i flYü
Kı sa Va d e l i Yü kü m l ü l ü kl e r
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
U zu n Va d e l i Yü kü m l ü l ü kl e r
Finansal Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Özka yn a kl a r
Ödenmiş Sermaye
Diğer Yedekler
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmıs Yedekler
Geçmiş Yıl Kar/Zararı
Net Dönem Kar/Zararı
To p l a m Pa si fl e r
Ge l i r Ta b l o su
TL
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti(-)
Brü t Ka r
Faaliyet Giderleri(-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri(-)
Fa a l i ye t Ka rı /Za ra rı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler(-)
Ve rg i Ön ce si Ka r/Za ra r
Dönem Vergi Gideri(-)
N e t Ka r/Za ra r
2011
2012
2013*
1 8 4 .8 6 4 .1 3 6 2 4 2 .3 8 3 .5 6 6 2 8 8 .8 6 6 .1 2 7
15.166.718
6.622.081
63.983.460
53.477.069
88.106.973
103.894.335
2.691.268
1.010.979
3.429.237
75.539.508
138.019.795
104.017.540
0
2.675.446
8.651.196
37.033.812
2.479.765
1.564.852
1 9 .2 1 3 .7 8 1 2 1 .1 0 1 .1 8 6 5 1 .1 1 6 .0 2 5
18.524.896
20.032.395
46.236.180
42.940
38.312
49.488
0
0
4.250.000
20
14
4 .0
.8 7
07
8 .9
.2 1
87
0 26
23
4 .4
.1 8
34
2 .7
.0 5
92
0 3 3 9 .9 8 2 .1 5 2
0
1 6 0 .7 5 5 .3 9 8 2 1 4 .5 1 1 .2 6 9 2 4 4 .2 6 2 .6 0 5
32.785.426
60.183.196
17.050.569
122.173.206
148.244.054
221.397.906
0
1.343.044
142.466
5.613.049
2.680.055
3.268.721
2 .7 4 8 .2 5 9
1 .7 7 2 .1 5 8
8 .3 2 7 .0 3 7
2.176.679
732.586
1.713.933
254.921
538.356
6.067.819
4 0 .5 7 4 .2 6 0 4 7 .2 0 1 .3 2 5 8 7 .3 9 2 .5 1 0
30.000.000
38.000.000
50.000.000
6.172.911
0
4.999.928
0
639.932
21.877.446
767.184
767.184
1.050.779
2.161.253
3.661.076
1.415.578
1.472.912
4.133.133
8.048.779
2 0 4 .0 7 7 .9 1 7 2 6 3 .4 8 4 .7 5 2 3 3 9 .9 8 2 .1 5 2
2011
461.976.577
418.009.575
4 3 .9 6 7 .0 0 2
20.307.476
3.209.887
3.730.271
2 3 .1 3 9 .1 4 2
29.819.477
50.131.711
2 .8 2 6 .9 0 8
1.353.996
1 .4 7 2 .9 1 2
2012
491.961.707
458.589.599
3 3 .3 7 2 .1 0 8
21.138.869
2.863.259
2.834.869
1 2 .2 6 1 .6 2 9
32.461.333
39.213.656
5 .5 0 9 .3 0 6
1.376.173
4 .1 3 3 .1 3 3
2013*
682.163.343
633.783.566
4 8 .3 7 9 .7 7 7
22.012.810
5.374.244
2.916.287
2 8 .8 2 4 .9 2 4
49.744.700
67.937.188
1 0 .6 3 2 .4 3 6
2.583.657
8 .0 4 8 .7 7 9
2 0 1 4 /0 6
3 2 3 .5 5 3 .5 2 5
116.050.830
152.058.298
2.296.985
42.764.555
5.805.857
1.528.095
5 0 .7 8 8 .0 3 0
46.172.804
50.248
4.146.325
37
34
6 .3
.2 4
11
4 .5
.0 5
35
7
2 6 5 .4 4 5 .6 4 5
12.750.000
240.467.944
2.166.036
4.752.112
8 .8 3 7 .3 1 1
2.381.725
5.919.480
1 0 0 .0 5 8 .5 9 9
65.000.000
0
21.827.875
1.400.369
2.474.682
9.355.673
3 7 4 .3 4 1 .5 5 5
2 0 1 4 /0 6
433.352.360
409.423.673
2 3 .9 2 8 .6 8 7
12.014.992
2.239.675
2.638.298
1 1 .5 1 5 .0 7 2
38.082.154
38.341.378
1 1 .4 6 9 .5 7 0
2.113.897
9 .3 5 5 .6 7 3
Kaynak: Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Denetim Raporları, *Yeniden Sınıflandırılmış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi
zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
3
· Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Avrupa’ya uzanan kolunun hangi proje olacağına iki ay
içerisinde karar verileceğini belirterek, “Haziran ayında Şahdeniz 2 Konsorsiyumu bir tercihte bulunacak. O tercih şunu söyleyecek: TANAP projesiyle
Avrupa’nın güneyine mi gaz gidecek, yoksa Nabucco ile Avrupa’nın kuzeyine mi gaz gidecek” diye konuştu. Kaynak: Hürriyet
Download

İndirmek için tıklayınız