Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
VERİ TABANI GRUBU
1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir ifade ile veritabanını tanımlar?
A) Bir sistemdeki tüm dosyaların koleksiyonudur.
B) Verinin (data) organize edilmiş bir koleksiyonudur.
C) Bir klasör içindeki tüm dosyaların koleksiyonudur.
D) Text dosyalarının bir koleksiyonudur.
2. Aşağıdakilerden hangisi Transitive Dependency (Geçişken Bağıntı)’nın tanımıdır.
A) Bir ya da birden fazla anahtar alan arasındaki fonksiyonel bağıntılardır.
B) Birinci normal form düzeyinde bir ilişkidir.
C) İkinci normal form düzeyinde bir ilişkidir.
D) Bir ya da birden fazla anahtar olmayan alan arasındaki fonksiyonel bağıntılardır.
3. Aşağıdakilerden hangisi veri üzerinde DML (Data Manipulation Language) işlemi değildir?
A) Select
B) Update
C) Insert
D) Create
4. Aşağıdakilerden hangisi bir Transaction Control Language (TCL) ifadesi değildir?
A) COMMIT
B) SAVEPOINT
C) ROLLBACK
D) INSERT
5. Aşağıdakilerden hangisi İlişkisel Veritabanı Sistemlerinin ortak kullandığı nesnelerden
değildir?
A) Table
B) Foreign Key
C) Primary Key
D) Form
1
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
6. Aşağıdakilerden hangisi RDBMS’de nesneler ve aralarındaki ilişkiler ile bağlantıları tasvir eden
bir modelleme tekniğidir.
A) Entitity-Relationship Model (Varlık-İlişki Modeli)
B) Object Diagram Model (Nesne Diagram Modeli)
C) Persistance Diagram Model (Kalıcılık Diyagram Modeli)
D) Entity–Matrix Model (Varlık-Matris Modeli)
7. Var olan bir tablonun yapısında değişiklik yapmak için aşağıdaki komutlardan hangisi
kullanılır?
A) Select
B) Alter
C) Update
D) Truncate
8. Bir tabloya girilebilecek değerleri başka bir tablonun birincil anahtar alanında yer alabilecek
veri grubu ile sınırlandırmaya veya ilişkilendirmeye yarayan anahtar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Primary key
B) Unique Key
C) Foreign key
D) Index
9. PL/SQL’de sorgusu sonucunda NULL olarak gelen değerleri, belirtilen değer ile değiştirmek
için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) CHAR
B) NUMBER
C) AGGREGATE
D) NVL
10. Bir veri tabanı tasarımını oluşturmak için aşağıdaki adımlardan hangisi kullanılmaz?
A) SQL sorgularının optimizasyonu
B) Kavramsal veri tabanı tasarımının yapılması
C) Tablolarda gereksinim duyulan alanların belirlenmesi
D) Tablolar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
11. İki tablo ilişkilendirilmek istenildiğinde, sadece ilişkili alanların birbiriyle eşleşen kayıtlarının
gösterilmesi amacıyla hangi Join tipi kullanılmalıdır?
A) Left Outer Join
B) Inner Join
C) Right Outer Join
D) Full Outer Join
2
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
12. Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Derecede Normal Formun (3NF) amacıdır?
A) Tekrarlanan sütun gruplarını ortadan kaldırmak
B) Kompozit olarak birincil anahtar oluşturmak
C) Kısmi bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması
D) Anahtar özelliğine sahip olmayan tüm sütunların birincil anahtara tam bağlı olması
13. Veritabanı üzerinde daha önceden kaydedilmiş sorguların kullanılarak oluşturulduğu sanal
tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) View
B) Trigger
C) Table
D) Function
14. Aşağıdakilerden hangisi bir database constraint (veritabanı kısıtı) değildir?
A) Primary Key (Birincil Anahtar)
B) Functional Dependency (Fonksiyonel Bağıntı)
C) Foreign Key (İkincil Anahtar)
D) Check Constraint (Kontrol Kısıtlayıcısı)
15. Aşağıdakilerden hangisi ACID uyumlu bir veritabanı işleminin (Transaction) yapısını oluşturan
temel özelliklerden birisi değildir (ACID teorisi)?
A) Atomic (Atomik)
B) Durable (Dayanıklı)
C) Integrity (Bütünlük)
D) Consistent (Tutarlı)
16. R tablosunda n kadar satır sayısı ve S tablosunda m kadar satır sayısı olduğuna göre, bu iki
tabloyu kullanarak oluşturulacak SQL sorgu sonucunda en fazla kaç kayıt dönebilir?
A) m ve n sayılarının toplamı kadar
B) m ve n sayılarının çarpımı kadar
C) m ve n sayılarının toplamının 2 katı kadar
D) m ve n sayılarının toplamının yarısı kadar
17. Primary Key (Birincil Anahtar) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birincil Anahtarlar sadece tek kolondan oluşur.
B) Birincil Anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılabilir.
C) Birincil Anahtar boş değer alamaz.
D) Birincil Anahtar olarak tanımlanan bir alana girilen veriler tekrarlanamaz.
3
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
18. SQL (Structured Query Language) sorgulamalarının temel yapısı (söz dizim formatı)
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi E-R (Entity–Relationship=Varlık–İlişki) modeli kavramlarından birisi
değildir?
A) Varlık ve nitelikleri
B) Varlık kümesi
C) Tek Değerli Nitelikler – Çok Değerli Nitelikler
D) Regresyon
4
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
20.-25. sorular aşağıda verilen veritabanı yapısı kullanılarak PL/SQL kodları ile
cevaplandırılacaktır
20. Yapılan uçuşların sefer bilgileri ile bu seferlere ait biletli yolcu sayısını gösteren sorgu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
5
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
21. Oracle veritabanında AHMET adında bir kullanıcı oluşturan DDL kodunu ve bu kullanıcının
MEHMET şemasında bulunan YOLCULAR tablosunu sorgulayabilmesi için gerekli izni veren
DCL kodları aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
22. Biletler tablosunu oluşturan DDL kodunu yazınız (Bütünlük kısıtlamaları: Tablonun hiçbir alanı
NULL değer kabul etmeyecek, birincil anahtar ve dış anahtar tanımlamaları da yapılacak).
A)
B)
C)
D)
6
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
23. Biletler tablosuna BILET_UCRETI adında yeni bir alan ekleyen komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
24. Seferler tablosunda bir seferin numarası değiştiğinde, UCUSLAR tablosundaki sefer
numarasını da güncelleyen Trigger aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
7
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
25. ‘Ahmet Değer’ ismini taşıyan yolcuların Ankara’dan İstanbul’a yapmış olduğu uçuş sayısını
gösteren sorgu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
VERİ TABANI GRUBU TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
8
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
İKTİSAT, MALİYE VE HUKUK GRUBU
1. Büyümeyi hızlandırmak için aşağıdaki iktisat politikası araçlarından hangisi kullanılmalıdır?
A) Faizler yükseltilmelidir.
B) Kamu harcamaları azaltılmalıdır.
C) Zorunlu karşılıklar arttırılmalıdır.
D) Teşvikler arttırılmalıdır.
2. Keynes’e göre ekonomide eksik istihdamı ortadan kaldırmak için ne yapılmalıdır?
A) Üretim arttırılmalıdır.
B) Tasarruflar arttırılmalıdır.
C) Fiyatlar arttırılmalıdır.
D) Toplam talep arttırılmalıdır.
3. Aşağıdakilerden hangisi iktisat politikasının amaçlarından değildir?
A) İşsizlik sorununu çözmek
B) Fiyat istikrarını sağlamak
C) Gelir dağılımında adaleti sağlamak
D) İktisadi olay ve olgular arasındaki ilişkiyi açıklamak
4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi toplam harcamalardaki artıştan kaynaklı enflasyonu ifade
etmek için kullanılmaktadır?
A) Talep enflasyonu
B) Maliyet enflasyonu
C) Dörtnala enflasyon
D) Hiperenflasyon
5. Aşağıdakilerden hangisi bir işsizlik türü değildir?
A) Maliyet işsizliği
B) Yapısal işsizlik
C) Geçici işsizlik
D) Gizli işsizlik
9
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
6. IS-LM eğrileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) IS eğrisi negatif eğimlidir.
B) LM eğrisi mal piyasasındaki denge durumunu gösterir.
C) IS eğrisi üzerinde maliye politikası araçları etkilidir.
D) LM eğrisi üzerinde para politikası araçları etkilidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı (GSYH) ölçme yöntemlerinden biri değildir?
A) Toplam üretim yaklaşımı
B) Toplam harcama yaklaşımı
C) Toplam maliyet yaklaşımı
D) Toplam gelir yaklaşımı
8. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından değildir?
A) Vergiler
B) Kamu borçlanması
C) Özel yatırım harcamaları
D) Kamu harcamaları
9. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrar sağlayıcılardan değildir?
A) Gelir vergisi
B) İşsizlik sigortası
C) Savunma harcamaları
D) Tarıma verilen destekler
10. Bir ekonomide yaygın işsizlik ile beraber yüksek enflasyonunun yaşandığı ekonomik
istikrarsızlık hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stagflasyon
B) Enflasyon
C) Deflasyon
D) Revalüasyon
11. Aşağıdakilerden hangisi deflasyonla / durgunlukla mücadelede uygulanabilir yöntemlerden
biridir?
A) Bütçe fazlası oluşturma
B) Özel harcamaları kısıtlayıcı borçlanma
C) Ücretlerin aniden indirilmesi
D) Kamu harcamalarını arttırma
10
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
12. Enflasyonla mücadelede en etkili vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir vergileri
B) Servet vergileri
C) Dolaysız vergiler
D) Dolaylı vergiler
13. Enflasyon oranının % 8 olduğu bir ekonomide reel faiz oranı % 5 ise nominal faiz oranı kaç
olur?
A) % 13
B) % 8
C) % 5
D) % 3
14. Bir ekonomide, veri üretim düzeyinde, mevcut vergi sistemi ile toplanabilecek vergi miktarı
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Vergi yükü
B) Vergi kapasitesi
C) Vergi çarpanı
D) Vergi gayreti
15. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı transfer harcamasıdır?
A) Sosyal yardım ödemeleri
B) Devlet borçlarının faiz ödemeleri
C) Harp gazi ve malullerine ödenen maaşlar
D) Destekleme alımları nedeniyle yapılan ödemeler
16. Anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur?
A) 400
B) 450
C) 500
D) 550
17. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
A) 25
B) 30
C) 40
D) 45
11
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
B
18. Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilebilir hükümlerinden biridir?
A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
B) Herkes, kişiliğine bağlı, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
C) Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk Devletidir.
D) Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara’dır.
19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
B) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
C) Kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlamak.
D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
20. Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi veya hangileri tarafından yürütme yetkisi ve görevi
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir?
A) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
21. Türk Medeni Kanununa göre yerleşim yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
B) Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.
C) Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.
D) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri ana ve babasının yerleşim yeridir.
22. Türk Medeni Kanununa göre kişiliğin başlama anıyla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi
doğrudur?
A) Çocuk ana rahmine düştüğü anda başlar.
B) Çocuk ergin olduğu anda başlar.
C) Çocuk 18 yaşını doldurduğu anda başlar.
D) Çocuk sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar.
23. Türk Medeni Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli
bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şirket
B) Sendika
C) Vakıf
D) Dernek
12
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014
24. Türk Medeni Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynaklarından değildir?
A) Kanun
B) Tanık beyanı
C) Örf ve adet
D) Yargı kararları
25. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda sayılan bir hısımlık şekli değildir?
A) Ebeveyn hısımlığı
B) Kayın hısımlığı
C) Yansoy hısımlığı
D) Üstsoy-altsoy hısımlığı
İKTİSAT, MALİYE VE HUKUK GRUBU TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
13
B
Download

Veri Tabanı - İktisat, Maliye ve Hukuk