İL
:AYDIN
TARİH :28.07.2014
‫السائِ ُحو َن ال َّرا ِك ُعو َن‬
َّ ‫ال َّتائِ ُبو َن الْ َعابِدُو َن الْ َح ِامدُو َن‬
ِ ‫اجدو َن‬
ِ ‫الآم ُرو َن بِا ْل َم ْع ُر‬
ِ ‫الس‬
ِ‫وف َوال َّنا ُهو َن َعن‬
َّ
‫الْ ُمن َك ِر َوالْ َحافِ ُظو َن لِ ُحدُو ِد اللّ ِه َو َبشِّ ِر الْ ُمؤ ِْمنِي َن‬
‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم كَا َن‬
‫لَ ُك ْم َي ْو َم ِان َت ْل َع ُبو َن فِي ِه َما َو َق ْد أَ ْب َدلَ ُك ْم اللَّ ُه‬
‫بِ ِه َما َخ ْي ًرا ِم ْن ُه َما َي ْو َم الْ ِف ْط ِر َو َي ْو َم ا ْلأَضْ َحى‬
RAMAZAN BAYRAMI
Muhterem Kardeşlerim!
Her şeyden önce bizi Müslüman adıyla
şereflendiren, bizleri kardeş kılan, kullara kulluktan
kurtarıp bizi kendisine kul eyleyen, birbiri ardınca
kutlu günler ve mübarek geceler yaşatan Rabbimize
teşekkürü bir borç biliyor ve kendisine sonsuz
hamd ediyoruz.
Sevgili Kardeşlerim!
Efendiler Efendisi, İmamlar imamı Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v)’in “Ya Rabbi! Receb
ve Şaban aylarını bize mübarek kıl. Ve bizleri
Ramazan’a ulaştır.” duası dilimizde, üç ayların
bereketini uman temennilerimiz gönüllerimizde
başlamıştık bu yolculuğa… Ardından, Mümin ve
de Müslümanların hayatlarına bağışlanmanın,
rahmetin, birbirinden farklı lütuf ve ihsanların
sağanak sağanak yağdığı, gönül tarlalarımıza
ibadet, teslimiyet, kulluk, ihsan ve ikram ektiğimiz
ve bir ekim ayı olan Ramazan ayına ulaştık.
Oruçlarımızla, iftarlarımızla, teravihlerimizle,
sahurlarımızla, sadakalarımızla, birbirinden değerli
ibadet ve davranışlarımızla bugünlere geldik. İşte
şu an burada, bir bayram sabahında, ekim ayının
ardından hasad günleri olan böyle mübarek günlere
ulaşmış bulunuyoruz. Umuyoruz ve de ümit
ediyoruz ki, hak ettiğimiz bir bayramı karşılamış
oluruz.
Değerli Müminler!
Dinî
bayramlar,
insanlar
arasında
kaynaşmanın, dostluk ve muhabbetin gelişmesini
sağladığı gibi, toplumsal boyutta ise dinî his ve
şuurun tazelenmesine de vesile olmaktadır. Ayrıca
Yahya Kemal Beyatlı’nın ifadesiyle “Doludur
gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı” diyerek
yeryüzüne ve kardeşlerimizin gönüllerine sevinç
ışığını, Müslüman’ın aydınlık ve geleceğe ışık
saçan yönünü gösterme zamanlarıdır.
Bundan dolayı bayramların bizlere
yüklediği bazı sorumluklar vardır. Büyükleri
ziyaret etmek, din kardeşlerimizin bayramlarını
tebrik etmek ve aramızda kırgınlık veya küskünlük
olan kardeşlerimizle barışmak ve onlarla
kucaklaşmak.
Bizatihi
gidemediğimiz
kardeşlerimizin bayramlarını telefon, mail, mesaj
ya da diğer iletişim araçları vasıtasıyla tebrik
etmek, bu dünyadan ayrılmış olup, kabirlerinde
kendilerinin ziyaret edilmesini bekleyen Müslüman
kardeşlerimizi ziyaret edip, onlar için dua etmek,
arkalarından sadaka vermek ve geleceğimizin
teminatı olan, onlar sevinince dünyanın sevindiği
çocuklarımızı hediyelerle sevindirmek başlıca
vazifelerimiz arasındadır.
Son Söz olarak;
Biz bugünlerde, Bayram’ın sevinç ve
mutluluğunu içimizde hissederken, dünyanın farklı
bölgelerinde zalimin zulmü altında perişan olan
Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım. Onlar için
dua edelim. Hep birlikte ‘Saadet Asrı’na benzer bir
hayat için çaba sarf edelim.
Rabbimizin, “Tevbe edenler, ibadet
edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği
emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın
sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) müminleri
müjdele.”ii buyruğu üzere olmaya çalışırsak, bu
dünyamız saadet içinde olacaktır. Bununla beraber
unutmayalım ki, bu dünyası Ramazan olanların,
âhiretleri bayram olur. Bugün bizlere, bu dünyada
bayramı yaşatan Rabbimiz, asıl bayram olan
Cennet’i de hepimize nasip etsin. Rabbimiz bu
bayramımızı sizden ve bizden kabul buyursun.
Bayramınız mübarek olsun.
Sünen-i Nesai, Salât, 1.
9/Tevbe/112.
1-
Muhterem Cemaat!
Resülullah (s.a.s) Medine’ye hicret ettiği
zaman Medinelilerin eğlenip neşelendiği iki
bayramları vardı. Hz. Peygamber Medinelilere
özgü olan, cahiliye izleri taşıyan bu bayramların
yerine bütün Müslümanların sevinip eğleneceği,
İslâm’ın iki bayramını onlara haber verdi ve şöyle
dedi: “Allah-u Teâlâ size, kutladığınız bu iki
bayramın yerine, daha hayırlısını, Ramazan
bayramı ile Kurban bayramını hediye etti.”i
2-
Hazırlayan:İbrahim AFACAN
Damlapınar Köyü Camii İmam-Hatibi
Germencik/Aydın
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Ramazan Bayramı