GENÇLİĞİ
BEKLEYEN
TEHLİKELER VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ömer AKDEMİR
Teknik Öğretmen
Çukurova İlim VAKFI
Evet gençlik damarı, akıldan ziyade
hissiyatı dinler..
His ve heves ise kördür, akibeti
görmez
Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir
batman lezzete tercih eder.
Bir dakika intikam lezzeti ile birisini
öldürür, seksen bin saat hapis
elemlerini çeker.
Ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus
mes'elesinde;
Binler gün hem hapsin, hem düşmanın
endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti
mahvolur.
Bunlara kıyasen bîçare gençlerin
hayatlarında çok tehlikeler var ki:
En tatlı hayatını, en acı ve acınacak
bir hayata çeviriyorlar
Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek
Eğer siz helal dairesinde
kalmazsanız,
o gençlik zayi' olup başınıza hem
dünyada hem kabirde hem âhirette
kendi lezzetinden çok ziyade belalar
ve elemler getirecek.
Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik
nimetine karşı bir şükür olarak
hayatınızı iffet ve
namusluluk ve
taatte sarfetseniz
o gençlik manen
bâki kalacak ve
ebedî bir gençlik
kazanmasına
sebeb olacak.
Elhasıl, gençlik gidecek
Hususan dağınık bir hayat ise, bütün
bütün zehirli bir bal hükmündedir.
Ömür sefahette gitmiş ise, hem dünyada,
hem âhirette, binler bela ve elemler
netice verdiğini
ve öyle gençler ekseriyetle sû'-i istimal
ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıklarla
hastahanelere düşeceklerini anlamak
isterseniz;
ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya
sefalethanelere
ve manevî elemlerden gelen sıkıntılarla
meyhanelere düşeceklerini anlamak
isterseniz;
hastahanelerden ve hapishanelerden ve
kabristanlardan sorunuz.
Elbette hastahanelerin ekseriyetle
lisan-ı halinden, gençlik elemleri
Gençlerin israf ve duyarsızlığından gelen
hastalıktan eninler,eyvahlar işittiğiniz gibi
hapishanelerden dahi,ekseriyetle
gençliğin taşkınlık elemleriyle
haram dairedeki harekatın tokatlarını
yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini
işiteceksiniz.
Helal dairesinde kalırsanız,
Ehl-i gaflet gibi
beş-on senelik bir
gençlik lezzetine
mukabil,
Elli senede "Eyvah
gençliğim gitti" diye
teessüf edip,
gençliğe
ağlamayacaksın
Öylelerinden biri demiş;
‘’Keşke gençliğim
bir gün dönse idi;
ihtiyarlık benim
başıma neler
getirdiğini şekva
ederek haber
verecektim."
Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek
Yaz güze ve kışa yer vermesi
ve gündüz akşama ve geceye değişmesi
kat'iyyetinde,
gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme
değişecek
Eğer o fâni ve geçici gençliğini namuslu
hayırlı işlere -güzel dairede sarfetse,
onunla ebedî, bâki bir gençliği
kazanacağını bütün semavî fermanlar
müjde veriyorlar.
Kalbin, ruhun ışığı,
din ilimleridir.
Aklın nuru, fen
ilimleridir.
İkisinin birleşmesi ile hakikat tecelli
eder.
Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır
başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış,
hayatı pek çok sever. Geçim derdi ile
sarhoştur."
Çünki ölüm değişmiyor. Ayrılık, hiç
ölmeyecekmiş gibi başkalaşmıyor.
İnsanın acizliği ve fakirliği değişmiyor,
artıyor.
İnsan yolculuğu kesilmiyor, sür'atlı
artıyor.
Hem deme: "Ben de herkes
gibiyim."
Çünki herkes sana kabir kapısına
kadar arkadaşlık eder.
Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu
misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle
baksan,
Hiçbir şeyi nizamsız gayesiz
göremezsin.
Nasıl sen nizamsız, gayesiz
kalabilirsin?
Gençler hayat sıkıcı mı geliyor,
İzleyelim,karar verin!
Ne kadar büyük nimetlere sahip
olduğumuzun farkındamıyız?
Bu vatan gençlerinin
şiddetten kurtulması ve
sorumluluklarını bilmesi
için beş esas lâzım ve
zarurîdir:
1-Hürmet,
CENNET
ANNELERİN
AYAKLARI
ALTINDADIR.(H.Ş)
EVLAT BABASINA KARŞI HAK
DAVA EDEMEZ, BABASINA İSYAN
EDEN VE ONU RENCİDE EDEN
İNSAN BOZMASI BİR
CANAVARDIR.
2-Merhamet,
3-Haramdan çekinmek,
4-Emniyet,
5-Sorumsuzluğu bırakıp
itaat etmektir.
"Madem herşey elimizden çıkacak, fâni
olup kaybolacak. Acaba ölümsüzlük
çaresi yok mu?"
KUR’AN der:
"Evet var. Hem, beş mertebe kârlı bir
surette güzel ve rahat bir çaresi var."
SORU : NEDİR?
EMANETİ ESAS SAHİBİNE
SATMAK.
İŞTE O SATIŞTA BEŞ DERECE KÂR
İÇİNDE KÂR VAR.
BİRİNCİ KÂR: Fani mal beka bulur.
İKİNCİ KÂR: Cennet gibi bir fiat
veriliyor
ÜÇÜNCÜ KÂR: Her aza ve
hasselerin kıymeti birden bine çıkar.
DÖRDÜNCÜ KÂR: İnsan zaîftir,
belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek
ziyade. Âcizdir, hayat yükü pek ağır.
BEŞİNCİ KÂR: Bütün azalarının
mükafatı en muhtaç olduğun zamanda
sana verilecek.
ŞİMDİ SATMAĞA BAKACAĞIZ.
O KADAR AĞIR BİR İŞ MİDİR Kİ ÇOKLARI
SATMAKTAN KAÇIYORLAR.
YOK KAT’A VE ASLA HİÇ ÖYLE AĞIRLIĞI
YOKTUR. HELAL DAİRESİ GENİŞTİR
KEYFE KAFİ GELİR HARAMI GİRMEYE
LÜZUM YAKTUR.
İLAHİ EMİRLER AZDIR VE HAFİFTİR.
En hayırlı
genç odur ki;
ihtiyar gibi
ölümü
düşünüp
âhiretine
çalışarak,
gençlik
hevesatına esir
olmayıp
gaflette
boğulmayandır.
TEŞEKKÜRLER
civ.org.tr
ÖMER AKDEMİR
TEKNİK ÖĞRETMEN
Download

gençliği bekleyen tehlikeler ve çözüm önerileri