Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Taşınır Mal (Ayniyat) İşlem Süreci
Taşınır Mallar
İşlemleri
Satın Alınan
Malzeme Listesi
İhale Sonucu
Alınan
Malzemelerin
Teslim Alınması
Malzeme Lisesinin
SGB Sistemine
Girişi
Birimlerin
Taşınır İstek
Yazısı
Taşınırmal
Talep Formu
Taşınır İşlem
Fişleri
İstenen
Malzemelerin
Stoklarının Kontrol
Edilmesi
Tüketim
Malzemelerinin
SGB Sisteminden
Çıkışı
Her üç Ayın
Sonunda SGB
sisteminden tüketim
malz.çıkış raporu
alınması
Taşınır İşlem Fişi
Teslim Edilen
Malzeme Zimmet
Tutanağı
Zimmet Tutanağı
Tüketim
Malzeme Çıkış
Raporu
Muhasebe
Birimine
Muhasebe Birimi
Hazırlayan:
GÖKHAN GÖKKAYA
V.H.K.İ.
Onaylayan:
MUSTAFA GÜLER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ
Download

(Ayniyat) İşlem Süreci - Kırıkkale Defterdarlığı