Denizli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımları (22 d Doğrudan Temin Usüluyle)
Say2000i
İhtiyaca göre ödenek talep
işleminin yapılması
SGB.Net
SGB.Net'ten Harcama
Sürecinin başlatılması
Piyasa Fiyat Araştırması için
Görevlendirme yapılması
Teklif
Mektupla
rı
Piyasa Araştırmasının yapılması
Yaklaşık Maliyetin hesaplanması
Onay Belgesi hazırlanarak harcama
yetkilisinin imzasına sunulması
SGB.Net
Uygun görülen yüklenicinin tespiti ve
karar alınması
Muayene ve Kabul Komisyon işlemi
yapılark malın teslim alınması
SGB.Net
Taşınır İşlem Fişi Hazırlanarak.
Ambara giriş yapılması
KBS-HYS
Harcama Yönetim Sistemine Girilmesi
KBS-HYS
Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması
Piyasa Fiyat
Araştırma
Tutanağı
Muayene/Kabu
l Tutanağı
Uygun değil
Uygun
SGB.Net
İhale Onay
Belgesi
Taşınır
İşlem Fişi
Ödeme Emri
Belgesi
Satın alınan taşınırın
değiştirilmek üzere
yükleniciye iade edilmesi
Taşınırın değiştirilerek
Müdürlüğümüzce teslim
alınması
Harcama/Muhasebe/Gerçekleş
tirme Görevlesi Yetkililerinin
imzasına sunulması
Say2000i
Ödenmek üzere Say2000i
sistemine gönderildi.
Hazırlayan
Onaylayan
Mehmet Akif SOLAK
Defterdarlık Uzmanı
Nesrin KÖSE AZMAN
Muhasebe Müdür V.
Download

Mal ve Hizmet Alımları (22 d Doğrudan Temin Usüluyle)