ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Harcırah Ödemesi ve Avansın Kapatılması
İşlemleri Süreci
Anasayfa
Yurt İçi Göreve Giden
Personelin Avans Kapama
Konaklama
Faturası
Konaklama Faturası ve
Yurtiçi/Yurtdışı Gecici Görev Yolluğu
Bildiriminin Teslim Alınması
Harcama Onayı
Yurtiçi/ Gecici
Görev Yolluğu
Bildirimi
Konaklama Faturası ve Yurtiçi/Yurtdışı
Gecici Görev Yolluğu Bildiriminin
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Belgeler Mevzuata Uygun
Belgeler Uygun Değil
Ödeneğin ve Belgelerin kontrol
Edilmesi
Konaklama Faturası veYurtiçi Gecici
Görev Yolluğu Bildiriminin
Suretlerinin Alınması
SGB.net
HYS
Ödeme Emri Belgesinin
Hazırlanması
Ödeme Emri
Belgesi
Ödeme Emri Belgesi
Uygun Değil
Ödeme Emri Belgesi
Uygun
Yetkili Merciiler Tarafından
Liste ve Ödeme Emri
Belgesinin İmzalanması
Saymanlık Ödeme Emri Belgesi
Teslim Belgesinin Hazırlanması
Saymanlık Müdürlüğüne
Ödeme Emri Belgesi ve
Eklerinin Teslim Tutanağı İle
Teslim Edilmesi
Teslim Belgesi
Avans Kapatıldı
Hazırlayan: Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan: Defterdar İsmet TAPAR
Download

Yurtiçi Geç.Gör.Yol.Kapama Süreci