Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Teminat Mektupları İşlem Süreci
İlgili kurum tarafından yazılan üst
yazı ekinde teminat mektubu
muhasebe birimi veznesine gelir.
Kontrol işleminden sonra Uygun
bulunan Teminat Mektubu MİF
düzenlenerek hesaba alınır,
düzenlenen MİF muhasebe
yetkilisine/ yardımcısına imzaya
gönderilir. (Süreli Teminat
Mektuplarının Süre Yönünden de
takibi gerekir.)
Say2000i
Teminat hakkında ilgili birimden yazı gelir. İadesi
ya da gelir kaydedilmesi talep edilen mektubun
uygunluğu ve iade evrakının ekleri kontrol edilir.
Say2000i
Uygun bulunan evrak
hakkında iade işlemi
başlatılır düzenlenen MİF
muhasebe yetkilisine/
yardımcısına imzaya
gönderilir.
Tespit edilen hata ve
noksanlıkların giderilmesi
için yazılan bir yazıyla
durum ilgili kuruma
bildirilir.
MİF
Düzenlenen MİF
muhasebe yetkilisi /
yardımcısı tarafından
imzalanarak onaya yollanır.
Vezne
İşlemleri
Süreci
Tespit edilen hata ve
noksanlıkların giderilmesi
için yazılan bir yazıyla
durum ilgili kuruma
bildirilir.
Süresi dolan teminat
mektupları hesaplardan
çıkartılarak ilgili yere iade
edilir. ilgili kurum tarafından
gelir kaydedilmesi istenilen
teminatlar mektupları,
mektubu veren bankaya
gönderilir, ilgili banka
tarafından mektup
karşılığında ödenen tutar
bütçeye gelir kaydedilir.
Düzenlenen MİF
muhasebe yetkilisi /
yardımcısı tarafından
imzalanarak onaya yollanır.
Bütçe
Gelirleri
Süreci
Download

Teminat Mektupları İşlem Süreci