Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
VEZNE İŞLEMLERİ SÜRECİ
İlgilinin
Müdürlüğe
Gelmesi
Tahsilat/ Ödeme
durumuna göre
evrakta ilk inceleme
İlgisine göre
Görevli Servise
Gönderilmesi
Kaydedile
n Evrakın
İmza
karşılığı
İlgili
Servis
Görevlisin
e Teslimi
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Aynur CİNGÖZ
Defterdarlık Uzmanı
Hüsna YILDIZ
Muhasebe Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
VEZNE İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
Servis Sorumlularınca
Kontrol Edilen Evrak MİF
Oluşturacak Personele
Teslim Edilir
Önceden
Yapılan
Görevlendir
me Sürecine
Göre
Ödeme Yaılacak Bir
işlem İse Ödeme
Yapılır. 4734 ve 4735
S.K. göre Teslim
Alınan Teminat
Mektuplarının ve Nakit
Teminatların
Muhafazası
MİF
Görevli Personelce MİF
Oluşturularak Vezne
Servisine Gönderilir
Tahsilat İşlemi ise Vezne Alındısı
Düzenlenerek Asıl Kopyası İlgiliye
Verilir. Darphane ve Damga
Matbaasından Gönderilen Değerli
Kağıtların Teslim Alınarak Büyük
Ambara Girişinin Yapılrak Sistem
Üzerinden Muasebe Kaydının Yapılması
Say2000i'den İşlem
Gerçekleştirilir
Say2000i
İşlemi Yapılan MİF göre Alındılar,
ÖEB göre yaspılan ödemeler,
Evraklara ait Alındılar, Kayıp veya
Çalıntı Olarak Müdürlüğümüze
Teslim Edilen Kıymetli Eşyaların (
Döviz,Altın vb.) /veya Evraklar
Muhafazası ve Muhasebe Kaydının
Yapılması İlçelerden Talep edilen
Değerli Kağıtların Küçük Ambardan
Tesliminin Yapılması ve Muhasebe
İşleminin Kayda Alınması
Hazırlayan:
Muhasebe Yetkilisi
Mutametleri Çalışma Usül
ve Esasları Hakında
Yönetmelik ve Merkezi
Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği, 2489 sayılı
Kefalet Kanununa göre
Yapılan Kontroller
Yapılarak Vexnedar ve
Muhasebe Yetkilisince
İmzalanır 2
Onaylayan:
Aynur CİNGÖZ
Defterdarlık Uzmanı
Hüsna YILDIZ
Muhasebe Müdürü
Download

vezne işlemleri süreci - Antalya Defterdarlığı