Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Bütçe Gelirlerinden Red ve İade İşlemleri Süreci
Kişilerden yada
kurumlardan iade talebi
gelir.
Red ve iade talep yazıları eki
belgelerle birlikte incelenir, ilgili
alındıya istinaden daha önce ödeme
yapılıp yapılmadığı araştırılır.
Görevli personel tarafından yapılan
incelemede uygun bulunmayan iade
telepleri geri çevrilir.
Muhasebe yetkilisi / yardımcısı ve
duruma göre Defterdar / Defterdar
Yardımcısı tarafından yapılan
incelemede uygun bulunmayan
telepler iade edilir.
MYHBY
Örnek 39
MİF
Uygun bulunan talepler için düzeltme ve
iade belgesi düzenlenir ve muhasebe
yetkilisine / yardımcısına ve duruma
göre Defterdar / Defterdar Yardımcısı
onayına sunulur.
Uygun bulunan talepler için
dünelenen muhasebe işlem fişi
imzalanarak onaya gönderilir.
Banka işlemleri
süreci
Download

Bütçe Gelirlerinden Red ve İade İşlemleri Süreci