Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Taşınır Mal İşlemleri Süreci
Satın alma, bağış, devir, üretim,
sayım fazlasının tespiti ya da iade
alma gibi taşınır kaydını
gerektiren bir işlem gerçekleşir.
KBS
Satın alma yoluyla taşınır
edinilmesi halinde KBS
sisteminde düzenlenen
ÖEB ve ekleri muhasebe
birimine gönderilir.
ÖEB
Bağış, devir, üretim, sayım
fazlasının tespiti ya da iade
alma gibi yollarla edinilen
taşınırlara ait bilgi ve belgeler
üst yazı ekinde Muhasebe
birimine gönderilir.
TİF
Bütçe Giderleri
Süreci
Uygun bulunan evrakla kaydı
istenilen taşınırın kayıtlara
alınabilmesi için düzenlenen
MİF Muhasebe Yetkilisine /
Yardımcısına imzaya yollanır.
MİF Muhasebe Yetkilisi /
Yardımcısı tarafından
imzalandıktan sonra
onaylanır ve taşınır
kayıtlara alınmış olur.
Gerekçesi belirtilerek
MİF ve ekleri iade
edilir.
Tüketim, İade Etme, Devir, Bağış,
Sayım Noksanı, Hurdaya ayırma gibi
nedenlerle hesaplardan çıklması
istenilen taşınırlara ait bilgi ve
belgeler üst yazı ekinde Muhasebe
birimine gönderilir.
Hesaplardan çıkılması istenilen
taşınırın için düzenlenen MİF
Muhasebe Yetkilisine /
Yardımcısına imzaya yollanır.
MİF Muhasebe Yetkilisi /
Yardımcısı tarafından
imzalandıktan sonra
onaylanır ve taşınır
kayıtlardan çıkartılır.
MİF
MİF
Tespit edilen hata ve
noksanlıklar ilgili
kuruma yazı ile
bildirilerek işlem
yapılmaz.
Download

Taşınır Mal İşlemleri Süreci