Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Taşınmaz Mal Satış İşlemleri Süreci
İlgililerce, Milli Emlak
Müdürlüğünün düzenlediği yazı
ve diğer belgelerle Muhasebe
Birimine müracat edilir.
Görevli personel
tarafından başvuruyla
ilgili kontroller yapılır.
2B kapsamındaki satış
işlemleri için HYS
sistemine giriş yapılır.
İlgilinin kimlik bilgileri ve
taşınmaz bilgileri sisteme
girilir. İşleme göre ödeme
planı sorgulaması veya
borç sorgulaması yapılır.
Yapılan işleme bağlı olarak
sistemden envanter kaydı,
tahakkuk kaydı ve tahsilat
kayıtlarına ilişkin otomatik
yevmiyeler oluşturulur.
KBS (HYS)
Say2000i
2/B Kapsamı Dışındaki
Taşınmaz Satış
işlemleri için say2000i
sistemine giriş yapılır.
Uygun bulunmayan
başvuru hakkında gerekli
bilgilendirme yapılarak
işlem yapılmaz.
MİF
Düzenlenen MİF
Muhasebe Yetkilisine /
Yardımcısına imzaya
sunulur.
İmzalanan MİF vezneye
gönderilir. Veznedar
tarafından tahsilat
karşılığında düzenlenen
alındı belgesi ilgiliye verilir.
İbraz edilen belgelere
göre manuel olarak
MİF düzenlenir.
Download

Taşınmaz Mal Satış İşlemleri Süreci