Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Tașınır Yönetim Hesabının Verilmesi Süreci
Cari Yılın Bitmesi
Harcama Yetkilisinden Sayım Kurulu
Onayının Alınması
Yılsonu Sayımlarının Yapılması
E
Ta
m
Sayım Kurulu
Tutanak
H
Sayımda Noksan veya
Fazla Çıkan Taşınırların
Kayıtlara Alınması
Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay
Tutanağı
Kayıttan Düşme Teklif ve
Onay Tutanağının
Onaylanması
SGB
Kayıtlara Ekleme
veya Düşme
Yıl Đçinde
Düzenlediğimiz
TĐF'lerin Đncelenmesi
SGB. Net
1
2.Düzey Detay
Kodlu Sayım ve
Döküm Cetveli
TĐF (Sayım Noksanı
veya Sayım Fazlası)
1
2.Düzey Detay Kodlu
Hesap Özet Raporu
Hesap Özet Raporu ile Taşınır
Sayım ve Döküm Cetvellerininin
Karşılaştırılması
Muhasebe Müdürlüğüne
Gönderilmesi
SGB Net
Kuruş Farkları ve
Đşlenmemiş
Hesapları Gösterir
Yazı
Liste
Taşınır Sayım ve
Döküm Cetveli
Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin
Sayım Kurulunca Onaylanması
SGB Net
Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin
Onaylanması
Đşlem
Sonlandırıldı
Harcama Birimi
Yönetim Hesabı
Cetveli
Download

Tașınır Yönetim Hesabının Verilmesi Süreci