Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Dönmez, Ü., “Đnşaat Sektöründe Pazarlama ve Markalaşma Süreçleri”, Đstanbul Teknik
Üniversitesi, 2008.
Büyüksaraçoğlu, Y., “Asfalt Yol Đnşaatının Tedarik
Modellenmesi”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Zincirinin Simülasyon Tabanlı
Düzcan, M., “Uluslararası Đhalelerde Risk Priminin Saptanmasında Bulanık Mantık
Yaklaşımı”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Arslan, M. A., “Factors Affecting International Expansion Decisions
Construction Contracting Companies”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
of
Turkish
Tuz, A., “Đnşaat Projelerinde Farklı Durumlar için Uygun Proje Teslim Sisteminin
Belirlenmesi”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Baysal, T., “Çelik Yapıların Tasarım, Üretim ve Montaj Sürecinde Kaynak Dengeleme”,
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Alp, G., “Đnşaat Đşletmelerinde Stratejik Planlama ve Kaynak Tabanlı Bakış Açısına
Uygunluk Üzerine Anket Çalışması”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Özgüç, S., “Farklı Risk Tercihlerine Göre Gayrimenkulün Türk Yatırım Portföylerindeki
Yeri”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Đşçioğlu, Y., “Bulanık Mantık Çözümleme Yöntemi ile Bir Konut Projesinde Süre – Maliyet
– Kalite Optimizasyonu”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Yel, B., “Kamu Đhaleleri için Hazırlanan Teklif Fiyatı Đçinde Yer Alan Katkı Payının
Belirlenmesinde Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Yaklaşımı”, Đstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
Uysalol, E., “Uluslararası Đnşaat Firmalarının Teklif Karar Verme Sürecini Etkileyen
Faktörlerin Araştırılması ve Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Tahminleme
Yöntemi ile Bir Karar Verme Modeli Oluşturulması”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Genç, A., “Uluslararası Đnşaat Projelerinde Katkı
Modellenmesi”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Payının
Bulanık
Mantık
ile
Sırkıntı, H., “Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yapım Uygulamaları ve Leed Sertifika
Sistemine Öneriler”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Örgüt, R. E., “Resource Leveling of a Linear Construction Project Using Branch and
Bound Algorithm”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Çiftçioğlu, B., “Đnşaat Sektöründe AHP Yöntemi ile Alt Yüklenici Seçimi: Bir Konut
Projesinde Uygulama”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
Okay, F., “Mikro Ölçekli Đnşaat Đşletmelerinin Kar Kayıp Sebeplerinin Đrdelenmesi”,
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.
Kaplan, B., “Genetik Algoritma ve Monte Carlo Simülasyonu ile Bir Đnşaat Projesinde Alt
Yüklenici Seçimine Đlişkin Süre Maliyet Kalite Optimizasyonu ve Risk Değerlendirmesi”,
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.
Göktepe, E. M., “Türk Đnşaat Sektöründe Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Đlişkilerinin
Đncelenmesi”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.
Baytekin, Ş., “Demiryolu Projelerinde Katkı Payının AHP ve Regresyon Analizi Yöntemleri
Kullanılarak Belirlenmesi”, Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.
Yönetilen Doktora Tezleri:
Damcı, A., “Resource
Üniversitesi, 2012.
Leveling
in
Line-of-Balance
Scheduling”,
Đstanbul
Teknik
Download

Yonetilen Tezler