Zehra Çağnan
EĞĐTĐM
Mayıs 2005
Doktora (Ph.D.) – Đnşaat ve Çevre Mühendisliği:
Cornell Üniversitesi, Ithaca, New York, ABD
Branş: Yapı Mühendisliği; Risk Analizi, Đletişimi ve Yönetimi
Tez Başlığı: Post-Earthquake Restoration Modeling for Critical Lifeline Systems
Haziran 2001
Yüksek Lisans (M.Sc.) – Đnşaat Mühendisliği:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Branş: Yapı ve Deprem Mühendisliği
Tez Başlığı: Three Dimensional Nonlinear Dynamic Analysis of a Reinforced Concrete
Frame Building in Bolu
Haziran 1999
Lisans (B.Sc.) – Đnşaat Mühendisliği:
Londra Üniversitesi, University College London, Birleşik Krallık
AKADEMĐK
DENEYĐM
Şubat 2014Şubat 2014Haziran 2014
Eylül 2013Şubat 2014
Haziran 2008Eylül 2013
Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), TED Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü
Misafir Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampusu,
Đnşaat Mühendisliği Programı
Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampusu, Đnşaat
Mühendisliği Programı
Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampusu,
Đnşaat Mühendisliği Programı
Verdiği Dersler:
CVE 102: Introduction to Civil Engineering
CVE 221: Engineering Mechanics I: Statics
CVE 222: Engineering Mechanics II: Dynamics
CVE 224: Mechanics of Materials
CVE 323: Introduction to Structural Mechanics
CVE 303: Probability and Statistics for Civil Engineers
CVE 401: Risk Assessment and Management
CVE 490: Introduction to Earthquake Resistant Design
EEE 230: Probability and Random Variables
MECH 227: Engineering Materials
BUS 152: Statistics for Social Sciences
MAT 101: Mathematics for Social Sciences
Eylül 2007Haziran 2008
Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampusu, Đnşaat
Mühendisliği Programı
Eylül 2006Haziran 2007
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampusu,
Đnşaat Mühendisliği Programı
Mayıs 2006Ağustos 2007
Araştırmacı, Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Eylül 2003Aralık 2005
Araştırma Görevlisi, Cornell Üniversitesi, Đnşaat ve Çevre Mühendisliği
1999-2001
Araştırma Görevlisi, Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
ĐDARĐ
DENEYĐM
Eylül 2010Haziran 2014
Koordinatör, Đnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs
Kampusu
Üye, Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi –
Kuzey Kıbrıs Kampusu
Üye, Mühendislik Programları Akreditasyon Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi –
Kuzey Kıbrıs Kampusu
Eylül 2009Haziran 2014
Üye, Yabancı Öğrenci Kabul Komisyonu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs
Kampusu
ĐŞ
DENEYĐMĐ
Nisan 2005Mayıs 2006
1997 & 1998
Yaz Dönemi
Proje Mühendisi: Üçok Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Bürosu- Girne, Kıbrıs
Stajyer: SETKA Đnşaat Şirketi – Lefkoşa, Kıbrıs
ÖDÜLLER
2003
Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, 2003 Best Student Article
Competition Honorable Mention (Deprem Mühendisliği Disiplinlerarası Araştırma Merkezi
(ABD), 2003 En Đyi Öğrenci Makalesi Yarışması Nişanı)
2003
Cornell University, School of Civil and Environmental Engineering, George Winter
Graduate Traveling Fellowship in Structural Engineering (Cornell Üniversitesi, Đnşaat ve
Çevre Mühendisliği Bölümü, George Winter Konferans Katılım Desteği, 2003)
2003
TCLEE Student Fellowship 2003 for the paper ‘Post-earthquake Lifeline Service
Restoration Modeling’ from the organizing committee of the 6th U.S. Conference and
Workshop on Lifeline Earthquake Engineering (6. ABD Altyapı Deprem Mühendisliği
Konferansı ve Çalıştayı Düzenleme Komitesinin ‘Altyapı servislerinin deprem sonrası
restorasyonunun modellenmesi’ başlıklı makaleye verdiği Altyapı Deprem Mühendisliği
Teknik Komisyonu (ABD) 2003 Yılı Öğrenci Bursu)
2001 - 2002
Cornell University, School of Civil and Environmental Engineering, Graduate Research
Scholarship (Cornell Üniversitesi, Đnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Doktora Araştırma
Bursu, 2001-2002)
1999
University of Cambridge, Trinity College Overseas Fees Bursary (Cambridge Üniversitesi,
Trinity Koleji Yabancı Öğrenci Bursu, 1999)
1999
Cambridge Commonwealth Trust, Trinity Bursary (Cambridge Commonwealth Fonu,
Trinity Bursu, 1999)
1999
United Kingdom Overseas Research Students Award (Đngiltere Yabancı Öğrenci
Araştırma Ödülü, 1999)
1999
University of London, University College London, Graduate School Research Scholarship
(Londra Üniversitesi, University College London, Yüksel Lisans Araştırma Bursu, 1999)
1999
University of London, University College London, Faculty of Engineering Medal for the
academic year 1998 – 99 (Londra Üniversitesi, University College London, 1998-99
Akademik Yılı Mühendislik Fakültesi Nişanı)
1999
The Institution of Civil Engineers (United Kingdom) Prize for outstanding undergraduate
work in Civil Engineering (Đnşaat Mühendisleri Enstitüsü, Đngiltere, Đnşaat Mühendisliği
Lisans Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü)
1999
University of London, University College London, L.F. Vernon – Harcourt Prize for best
performance in Civil & Environmental Engineering Dep. for the academic year 1998 – 99
(Londra Üniversitesi, University College London, 1998-1999 Akademik Yılı L.F. Vernon –
Harcourt Ödülü, Đnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü Üstün Başarı Ödülü)
1998
University of London, University College London, Goldsmid Prize for excellence in Civil
Engineering for the academic years 1997 – 98 and 1996-97 (Londra Üniversitesi, University
College London, 1997-1998 ve 1996-1997 Akademik Yılları Goldsmid Ödülü, Đnşaat
Mühendisliğinde Üstün Başarı Ödülü)
1995-1998
British Council Chevening Scholarship (British Council Chevening Bursu, 1995-1998)
1993
University of London, Award for an outstanding performance in the General Certificate of
Education-mathematics examination
(Londra Üniversitesi, Genel Eğitim Sertifikası
Matematik Sınavı Üstün Başarı Ödülü, 1993)
BĐLĐM VE MESLEK
ÖRGÜTLERĐNE
ÜYELĐKLER
2006-2008
2002- 2005
2002- 2005
2002200619992014-
KTMMOB Đnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research-Öğrenci Derneği Üyesi
Cornell Üniversitesi, Earthquake Engineering Research Institute Öğrenci Derneği Başkanı
Earthquake Engineering Research Institute Üyesi
Seismological Society of America Üyesi
KTMMOB Đnşaat Mühendisleri Odası Üyesi
TMOBB Đnşaat Mühendisleri Odası Üyesi
PROFESYÖNEL AKTĐVĐTELER
Dergi Hakemlikleri:
2007–
2010–
2012–
2012–
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
ASCE Journal of Infrastructure Systems
Journal of Seismology
Natural Hazards
Projelerde Aldığı Görevler:
Proje Yürütücüsü, 2010-2013 yılları arasında TÜBĐTAK tarafından desteklenen “Seismic Hazard Assessment for
Cyprus and Surrounding Regions” Projesi (180K Avro).
Proje Yürütücüsü, 2008-2011 yılları arasında ODTÜ-KKK tarafından desteklenen “Development of an Earthquake
Response System for Cyprus” Projesi (20K Amerikan Doları).
Proje Yürütücüsü, 2009-2011 yılları arasında EuropeAid tarafından desteklenen “Earthquake Vulnerability
Assessment of Historical Monuments in Cyprus” Projesi (200K Avro).
Araştırmacı, 2005-2009 yılları arasında TÜBĐTAK tarafından desteklenen “National Strong Ground Motion” Projesi
(3.5M Amerikan Doları).
Araştırmacı, 2006-2010 yılları arasında Avrupa Komisyonu FP6 tarafından desteklenen “NERIES-Network of
Research Infrastructures for European Seismology” Projesi (12.1M Avro).
Araştırmacı, 2005-2008 yılları arasında Avrupa Komisyonu FP6 tarafından desteklenen “PREVIEW-Prevention
Information and Early Warning” Projesi (14M Avro).
Araştırmacı, 2006-2009 yılları arasında Avrupa Komisyonu FP6 tarafından desteklenen “SAFER- Seismic Early
Warning for Europe” Projesi (3.6M Avro).
ESERLER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Çağnan, Z., 2012. Numerical Models for the Seismic Assessment of St. Nicholas Cathedral, Cyprus. Journal of Soil
Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.39, pp.50-60.
Akkar, S., and Z. Çağnan, 2010. A Local GMPE for Turkey and Its Comparison with Other Local and Global
GMPEs. Bulletin of Seismological Society of America, Vol.100, Issue.6, pp.2978-2995.
Çağnan, Z., S. Akkar and P. Gülkan, 2010. A Predictive Ground-Motion Model for Turkey and Its Comparison with
Recent Local and Global GMPEs. Earthquake Data in Engineering Seismology: Predictive Models, Data
Management and Networks, Eds. S. Akkar, P.Gulkan, T. Van Eck, pp.2978-2995.
Erdik, M., K. Şeşetyan, M. Demircioğlu, U. Hancilar, C. Zülfikar, E. Çakti, Y. Kamer, C. Yenidoğan, C. Tüzün, Z.
Çağnan, and E. Harmandar, 2010. Rapid Earthquake Hazard and Loss Assessment for Euro-Mediterranean Region.
Acta Geophysica, Vol.58, Issue.5, pp.855-892.
Akkar, S., Z. Çağnan, E. Yenier, O. Erdogan, A. Sandikkaya and P. Gülkan, 2010. The Recently Compiled Turkish
Strong Motion Database: Preliminary Investigation for Seismological Parameters. Journal of Seismology, Vol.14,
No.3, pp.457-479.
Çağnan, Z., and G. B. Tanircan, 2010. Seismic Hazard Assessment for Cyprus. Journal of Seismology, Vol.14, No.
2, pp. 225-246.
Strasser, F.O., J.J. Bommer, K. Sesetyan, M. Erdik, Z. Çağnan, J. Irizarry, X. Goula, A. Lucantoni, F. Sabetta, I.E.
Bal, H. Crowley, and C. Lindholm, 2008. A Compartive Study of European Earthquake Loss Estimation Tools for
an Earthquake Scenario in Đstanbul. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 12, pp. 246-256.
Çağnan, Z., K. Şeşetyan, C. Zülfikar, M.B. Demircioğlu, Ç. Kariptaş, E.Durukal and M. Erdik, 2008. Development
of Earthquake LossMap for Europe. Journal of Earthquake Engineering, Vol.12, pp.37-47.
Xu, N., S.D. Guikema, R. Davidson, L.K. Nozick, Z. Çağnan and K. Vaziri, 2007. Optimizing Scheduling of Postearthquake Electric Power Restoration Tasks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 36, pp. 265284, Special issue on electric power.
Çağnan, Z., and R. Davidson, 2007. Discrete Event Simulation of Post-earthquake Restoration Process for Electric
Power Systems. International Journal of Risk Assessment and Management, Vol. 7, pp. 1138-1156.
Çağnan, Z., R. Davidson. and S.D. Guikema, 2006. Post-Earthquake Restoration Planning for Los Angeles Electric
Power. Earthquake Spectra, Vol.22, pp.589-608.
Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
H. Yalçın, L. Gülen, Z. Çağnan, and D.Kalafat, 2013. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Bölgesinin Deprem Tehlikesi
Analizi. In Proc. of 2nd Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı in Hatay, Turkey, September 25-27,
2013.
Çağnan, Z., 2013. Merkez-Hedef Yönteminin Kullanılması ile Doğu Akdeniz Bölgesi Kabuk ve Derin Depremleri
için Yer Hareketi Azalım Đlişkilerinin Geliştirilmesi. In Proc. of 2nd Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji
Konferansı in Hatay, Turkey, September 25-27, 2013.
Çağnan, Z. and M.T. Yilmaz, 2013. KKTC-NET Đvme Kayıtları Özelliklerinin Đrdelenmesi. In Proc. of 2nd Türkiye
Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı in Hatay, Turkey, September 25-27, 2013.
Çağnan, Z. and D. Kalafat, 2012. A New Catalog of Eastern Mediterranean Earthquakes, 2150 BC-2011. In Proc. of
15th World Conference on Earthquake Engineering in Lisbon, Portugal, September 24-28, 2012.
Çağnan, Z., O. Yilmaz, and M.T. Yilmaz, 2012. Site Classification of Newly Deployed Strong Motion Stations in
the Eastern Mediterranean. In Proc. of 15th World Conference on Earthquake Engineering in Lisbon, Portugal,
September 24-28, 2012.
Çağnan, Z., 2011. Computer Modelling and Seismic Performance Assessment of a Byzantine Basilica. In Proc. of
3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake
Engineering in Corfu, Greece, May 25-28, 2011.
Çağnan, Z., 2011. Computer Modelling and Seismic Performance Assessment of a Gothic Cathedral in Cyprus. In
Proc. of Structural Engineers World Congress 2011 in Como, Italy, April 4-6, 2011.
Çağnan, Z., and S. Akkar, 2010. Seismic Hazard of Eastern Mediterranean Region. In Proc. of 9th US National and
10th Canadian Conference on Earthquake Engineering in Toronto, Canada, July 25-29, 2010.
Zülfikar, C., Z. Çağnan, E. Durukal, and M. Erdik, 2007. Đstanbul Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi
Đstasyon Kayıtlarının Đncelenmesi. In Proc. of 6th Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı in Đstanbul, Turkey.
October 16-20, 2007.
Çağnan, Z., C. Zülfikar, E. Durukal, and M. Erdik, 2007. Avro-Akdeniz Bölgesi için Geliştirilen Eş Zamanlı
Deprem Hasar Dağılımı Hesaplama Yöntemleri. In Proc. of 6th Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı in Đstanbul,
Turkey. October 16-20, 2007.
Erdik, M., E. Durukal, Z. Çağnan, N. Kilic, E. Uckan, E. Safak, H. Alcik, and A. Mert, 2007. IGDAS Deprem Acil
Müdahale Sistemi. In Proc. of 2nd International Natural Gas Management Symposium in Istanbul, Turkey, April 2426, 2007.
Guikema, S.D., N. Xu, R. Davidson, L.K. Nozick, and Z. Çağnan, 2006. Optimization of Teams in Post-Earthquake
Electric Power Restoration. In Proc. of the 8th National Conference on Earthquake Engineering in San Francisco,
USA. April 18-22, 2006.
Guikema, S.D., R. Davidson and Z. Çağnan, 2004. Efficient Simulation-based Discrete Optimization. In Proc. of the
2004 Winter Simulation Conference in Washington, D.C .USA. December 5-8, 2004.
Çağnan, Z., and R. Davidson, 2004. Post-earthquake Restoration Modeling of Electric Power Systems. In Proc., 13th
World Conference on Earthquake Engineering in Vancouver, BC, Canada, August 1-6, 2004.
Çağnan, Z., and R. Davidson, 2003. Post-earthquake Lifeline Service Restoration Modeling. In Proc. TCLEE 2003,
6th U.S. Conference and Workshop on Lifeline Earthquake Engineering in Long Beach, CA, August 10-13 , 2003, pp
255-264.
Çağnan, Z., and P. Gülkan, 2002. Analysis of an RC Frame Building Damaged During the 12 November 1999
Düzce Earthquake. In Proc. EURODYN2002, 4th International Conference on Structural Dynamics, Munich,
Germany, September 2-5, 2002, pp 1329-1334.
Diğer Yayınlar:
Çağnan, Z., 2011. Earthquake Vulnerability Assessment of St. Nicholas Cathedral, Famagusta and St. Mamas
Church, Morphou. Earthquake Vulnerability Assessment of Historical Monuments in Cyprus EuropeAid Projesi
Raporu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs.
Çağnan, Z., 2010. Structural Properties of St. Nicholas Cathedral, Famagusta and St. Mamas Church, Morphou.
Earthquake Vulnerability Assessment of Historical Monuments in Cyprus EuropeAid Projesi Raporu, Kıbrıs Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs.
Zulfikar, A.C., Z. Çağnan, K. Sesetyan, M. Demircioglu, E. Durukal, and M. Erdik, 2008. Development of a Shake
Map Archive for Recent Earthquakes in Turkey. Geophysical Research Abstract, EGU 2008, Vienna, Austria.
Çağnan, Z., K. Sesetyan, C. Kariptas, C. Zulfikar, M. Demircioglu, E.Durukal, and M. Erdik, 2007. Near Real Time
Earthquake Loss Assessment Methodology for Europe. American Geophysics Union 2007 Fall Meeting
Proceedings, San Francisco, United States of America.
Erdik, M., Z. Çağnan, C. Zülfikar, E. Durukal, K. Sesetyan, M. Demircioglu, and C. Kariptas, 2007. Development of
Shakemap Methodologies. American Geophysics Union 2007 Fall Meeting Proceedings, San Francisco, United
States of America.
Çağnan, Z., Ç. Kariptaş and M. Erdik, 2007. A Study on the Correlation of Topographic Slopes and Site
Classifications. Network of Research Infrastructures for European Seismology Projesi Raporu, Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Istanbul, Türkiye.
Çağnan, Z., C. Zülfikar, E. Durukal and M. Erdik, 2007. Issues with the Development of Analytical Iso-Seismal
Maps. Network of Research Infrastructures for European Seismology Projesi Raporu, Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü, Istanbul, Türkiye.
Çağnan, Z., C. Tüzün, U. Hancılar, C. Zülfikar, E. Durukal and M. Erdik, 2007. Preliminary Report on Building and
Casualty Vulnerability Relationships. Network of Research Infrastructures for European Seismology Projesi
Raporu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Istanbul, Türkiye.
Zülfikar, C., Z. Çağnan, E. Durukal, and M. Erdik, 2007. Consistency of Site Response in Đstanbul Based on Data
from the Istanbul Earthquake Rapid Response System. Geophysical Research Abstract, Vol.9, 09119, EGU 2007,
Vienna, Austria.
Çağnan, Z., C. Zülfikar, E. Durukal, and M. Erdik, 2007. Development of Shakemap Methodologies for Europe.
Geophysical Research Abstract, Vol.9, 08139, EGU 2007, Vienna, Austria.
Bignami, C., M.F. Buongiorno, Z. Çağnan, M.G. Ciminelli, M. Corsi, M. Musacchio, O. Ozel, G. Pace, D.
Pellegriıno, S. Perelli, S. Rurigliano and S. Stramondo, 2007. A Prototype System Based on Satellite Data to
Support the End Users for Damage Assessment: the PREVIEW Project. Geophysical Research Abstract, Vol.9,
03068, EGU 2007, Vienna, Austria.
Berardino, P., C. Bignami, M.F. Buongiorno, Z. Çağnan, M.G. Ciminelli, M. Constantini, M. Corsi, T. Ganas, R.
Lanari, F. Malvaros, F. Minati, M. Musacchio, O. Ozel, G. Pace, D. Pellegriıno, S. Perelli, S. Rurigliano and S.
Stramondo, 2007. The Eurorisk-Preview Project: Earthquake Prone Areas Monitored by Means of ENVISAT and
ERS Data. Geophysical Research Abstract, Vol.9, 04981, EGU 2007, Vienna, Austria.
Davidson, R. and Z. Çağnan, 2004. Restoration Modeling of Lifeline Systems. In MCEER Research
Accomplishments 2003-2004, Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, Buffalo, NY, pp 5564.
Çağnan, Z., 2004. Post-earthquake Lifeline Service Restoration Modeling. In Student Research Accomplishments
2002-2003, MCEER-03-SP06, Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, Buffalo, NY, pp 101106.
Download

Zehra Çağnan - TED Üniversitesi