SELÇUK KORKMAZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye/ANKARA
Tel: +90 312 305 1467, Faks: +90 312 305 1459
e-mail: [email protected]
EĞĐTĐM
2012- Doktora, Biyoistatistik, Hacettepe Üniversitesi
2009-2011 Yüksek Lisans, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Ege Üniversitesi
2004-2008 Lisans, Đstatistik, Ege Üniversitesi
ALDIĞI ÜNVANLAR
Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik, 2012-…
Araştırma Görevlisi: Trakya Üniversitesi, Biyoistatistik, 2011-2012
TEZLER
Yüksek Lisans: Doğrusal Olmayan Karma Etki Modellerinin Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanımı
ĐŞ DENEYĐMĐ
2009-2011, Đstatistikçi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü
ĐLGĐ ALANLARI
Benzetim Yöntemleri
Homoloji Modelleme
Bilgisayar Destekli Đlaç Tasarımı
Hesaplamalı Biyoloji
Veri Madenciliği
YABANCI DĐL ve BĐLGĐSAYAR BECERĐSĐ
Đngilizce, TOEFL – 89/120
Windows Office-Latex-LyX: Çok iyi
SPSS-Statistica-Minitab-NCSS-PASS-GPower-MedCalc: Çok iyi
R-Orange-Weka-RapidMiner: Çok iyi
Matlab-SAS: Orta
C-C++, AutoDock, VMD-NAMD, : Başlangıç
1
ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
1. Biyoistatistik Derneği, 2013-…
ALDIĞI KURSLAR
1. Farmasötik Kimya – Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD
2. Đlaç Tasarımı – Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD
3. Drug Discovery, Development & Commercialization –https://www.coursera.org/
WORKSHOPS
1. Applied Molecular Modelling in Drug Discovery and Simulation Methods – Hacettepe
Üniversitesi - 20-22 Ocak 2013
2. Đlaç Tasarımı Sempozyumu – Bahcesehir Üniversitesi - 21-23 March 2013
ALDIĞI ÖDÜLLER
1. Sözlü Sunum Birincilik Ödülü. XXVII International Biometric Conference, Florence, Đtalya ,
2014.
2. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
(1500 TL): 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 24-27 Eylül 2013, Trabzon
3. ÖYP, Travel Grant from ÖYP (1000 TL): 15th National Biostatistics Congress, 20-23 August
2013, Aydın
4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
(3870 TL): The R User Conference 2013, 9-12 Temmuz 2013, Albacete, Đspanya
5. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Yurt Đçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (428
TL): 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül 2012, Kayseri
6. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hacettepe Üniversitesi Öğretim
Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi (3000 TL): 26th International
Biometric Conference, 26-31 Ağustos 2012, Kobe/Japonya
7. TÜBĐTAK-BĐDEB, Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (1100 TL):
6th EMR-IBS Conference, 8-12 May 2011, Girit, Yunanistan
2
SEMĐNERLER
1. “Makine Öğrenimi Yaklaşımı ile Proteinlerin Homoloji Modellemesi”, Hacettepe Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, 13 Mayıs 2014.
2. “Đlaç Sınıflandırılması için Destek Vektör Makineleri ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin
Karşılaştırılması” Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, 16 Nisan
2013.
KATILDIĞI KONGRELER
Katıldığı Uluslararası Kongreler
1. 2nd International BAU Drug Design Congress, 17-19 April 2014, Istanbul Turkey
2. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 28-30
November 2013, Antalya, Turkey
3. The R User Conference 2013, 9-12 July 2013, Albacete, Spain
4. 26th International Biometric Conference, 26-31 August 2012, Kobe, Japan
5. 6th EMR-IBS Conference, 8-12 May 2011, Crete, Greece
Katıldığı Ulusal Kongresler
1. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 24-27 Eylül 2013, Trabzon, Türkiye
2. 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-23 Ağustos 2013, Aydın, Türkiye
3. 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül 2012, Kayseri, Türkiye
YAYINLAR
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Alkin Z, Perente I, Ozkaya A, Alp D, Agca A, Aygit ED, Korkmaz S, Yazici AT, Demirok A
(2014) “Comparison of Efficacy Between Low-fluence and Half-dose Verteporfin Photodynamic
Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy” Journal of Clinical Ophthalmology
2014:8, 685-690
2. Korkmaz S and Orman MN (2012) The Use of Nonlinear Mixed Effects Models in
Bioequivalence Studies: A Real Data Application. 1:512. doi:10.4172/scientificreports.512
3
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1. Korkmaz, S., Zararsiz, G., Goksuluk, D.., Saracbasi O, “Homology Modeling Using Machine
Learning Approach”, XXVII International Biometric Conference, Florence, Italy, 2014.
2. Zararsiz, G., Goksuluk, D., Korkmaz S., Eldem, V., Unver, T., “Classification of RNASeq Data
via Bagging Support Vector Machines”, XXVII International Biometric Conference, Florence,
Italy , 2014.
3. Goksuluk, D., Korkmaz, S., Zararsiz, G., Karaagaoglu, E., “Ensemble Machine Learning
Approach for Biomarker Discovery using Mass-Spectrometry based Proteomics Data”, XXVII
International Biometric Conference, Florence, Italy, 2014.
4. Korkmaz, S., Zararsız, G. and Dalkara S. “Drug/Non-Drug Classification Using Machine
Learning” International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 28-30
November 2013, Antalya, Turkey
5. Korkmaz, S., Göksülük, D. and Zararsız G. “bbRVM: an R package for Ensemble Classification
Approaches of Relevance Vector Machines” The R User Conference 2013, 9-12 July 2013,
Albacete/Spain
6. Arslankoz, S., Korkmaz, S., Netto, GJ. and Baydar DE. “Immunoexpression of mTOR Pathway
Members in Non-Invasive Papillary Urothelial Neoplasms of Bladder” Annual Meeting Abstracts,
February 2013, USA
7. Korkmaz, S. and Orman, MN. “The Use of Nonlinear Mixed Effects Models in Bioequivalence
Studies: A Real Data Application” 26th International Biometric Conference, 26-31 August 2012,
Kobe, Japan
8. Korkmaz, S. and Orman, MN. “A Simulation Study Based on Nonlinear Mixed Effects Models”
6th EMR-IBS Conference, 8-12 May 2011, Crete, Greece
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1. Yamasan, BE., Gülyaşar, T., Sipahi, T., Korkmaz, S. ve Palabıyık O. “Koroner Arter
Hastalığında Anjiyotensinojen M235T ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması Ve Risk
Faktörlerinin Belirlenmesi” 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 24-27 Eylül 2013, Trabzon, Türkiye
2. Korkmaz, S., Zararsız, G., Coşgun E., Dalkara S. ve Saraçbaşı, O. “Drug/Non-Drug
Classification Using Support Vector Machines with Various Feature Selection Strategies” 15.
Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-23 Ağustos 2013, Aydın, Türkiye
3. Korkmaz, S. ve Süt, N. “Dört Gözlü Kontenjans Tablolarında Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testinin
Đncelenmesi: Simülasyon Çalışması”. 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül 2012, Kayseri,
Türkiye
4. Korkmaz, S. ve Orman, M. N. “Doğrusal Olmayan Karma Etki Modelleri Üzerine Bir
Simülasyon Çalışması”. 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Van,
Türkiye
4
R/Bioconductor Paketleri ve Web Uygulamaları
1. Korkmaz S ve Goksuluk D. 2014. MVN: a web-tool for assessing multivariate normality.
www.biosoft.hacettepe.edu.tr/MVN (web uygulaması)
2. Zararsiz G., Goksuluk D., Korkmaz S., Eldem, V., Parug-Duru, Đ., Unver, T. ve Ozturk, A. 2014.
MLSeq: Machine Learning Interface for RNA-Seq Data. URL:
http://www.bioconductor.org/packages/devel/bioc/html/MLSeq.html Vignette:
http://www.bioconductor.org/packages/devel/bioc/vignettes/MLSeq/inst/doc/MLSeq.pdf
(Bioconductor paketi)
3. Korkmaz S ve Goksuluk D. 2013. MVN: Multivariate Normality Tests. URL: http://cran.rproject.org/web/packages/MVN/index.html Vignette: http://cran.rproject.org/web/packages/MVN/vignettes/MVN.pdf (R paketi)
4. Korkmaz S. royston: Royston’s H Test – Multivariate Normality Test URL: http://cran.rproject.org/web/packages/royston/royston.pdf 2013 (R paketi)
YÖNETĐCĐ OLDUĞU WEB SĐTELERĐ
1. www.biosoft.hacettepe.edu.tr (2014- )
2. www.meetup.com/tcr-users (2013- )
5
Download

SELÇUK KORKMAZ EĞĐTĐM ALDIĞI ÜNVANLAR TEZLER ĐŞ