5.
Türkiye, aşağıdaki
Dünya üzerinde gö-
(Bu test için tavsiye edilen süre 20 dakikadır)
1.
rüldüğü gibi aynı enlem
Dünya üzerinde bir yerin bulunmasını kolaylaştırmak,
ve boylam değerleriyle,
zaman ayarlaması yapmak gibi nedenlerle, Dünya
Güney Yarımküre’de
paralel ve meridyen isminde koordinatlara ayrılmıştır.
yer alsa
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi paralel ve
aşağıdakilerden
meridyenlerin ortak özelliğidir?
hangisi söylenemez?
A) Birbirleri arasındaki uzaklık
B) Uzunlukları
A) Aynı saat dilimlerini kullanırdı.
C) Tam daire olmaları
B) Yaz mevsimi 21 Aralık’ta başlardı.
D) Güneş ışınlarının düşme açısını etkilemeleri
C) Güneş karşısından daha hızlı geçerdi.
E) Birer derece aralıklarla geçmeleri
D) Kuzey - güney arası kuş uçusu uzaklık aynı kalırdı.
E) Dört mevsim yine net olarak yaşanırdı.
2.
Dünya’nın
şeklinin
geoid
olması,
paralellerin
aşağıdaki özelliklerinden hangisini etkilememiştir?
A) Boylarının eşit olmamasını
B) Dönüş hızlarının eşit olmamasını
C) Aralarındaki sabit uzaklığı
6.
D) Güneş ışınlarını alma açılarının farklı olmasını
E) 90° Kuzey ve Güney paralellerinin nokta şeklinde
olmasını
3.
Dünya üzerindeki bir yerin, matematik ve özel olmak
üzere iki konumu vardır. Matematik konum, bir yerin Ekvator’a ve Başlangıç Meridyeni’ne uzaklığının açı cinsinden değeridir.
Yukarıdaki haritada verilen noktaların arasındaki uzaklık
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üzerinde mate-
2.000 km.dir.
matik konumun etkisi yoktur?
Buna göre, hangi noktalar arasında daha fazla
A) İklim özelliklerinde
meridyen vardır?
B) Bitki örtüsünde
A) K - L
B) M – N
C) Yerel saat farkında
D) R – S
E) T - U
C) O - P
D) Sıcak su kaynaklarının dağılışında
E) Yerleşme ve ev tiplerinde
7.
Farklı Yarımküre’lerde aynı enlem üzerinde bulunan
iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi her
4.
Ekvator’dan güneye ve kuzeye doğru gidildikçe,
zaman aynıdır?
aşağıdakilerden hangisinde azalma görülmez?
A) Yerel saatleri
A) Güneş ışınlarının geliş açısında
B) Sıcaklıkları
B) Bitki örtüsü üst sınırında
C) Meridyenleri arasındaki uzaklık
C) Güneş’in ufukta doğuş-batış süresinde
D) Bitki örtüsü
D) Daimi kar üst sınırında
E) Gece – gündüz süresi
E) Tarımsal faaliyet üst sınırında
8.
11. Aşağıdaki Dünya üzerinde verilen X ve Y noktaları ile
Y ve Z noktalarının hangi özelliği her zaman aynıdır?
Yanda bazı bölgelerin
kapladığı alanlar
verilmiştir.
Buna göre, hangi
bölgelerin alanları
arasındaki fark daha
fazladır?
9.
A) K ve O
B) L ve N
D) P ve K
E) L ve O
C) M ve P
Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden
değildir?
A)
X–Y
Mevsimler
Y-Z
Güneşlenme
B)
Dönüş hızı
Mevsimler
C)
Gölge boyu
Dönüş hızı
D)
Güneşlenme
Gölge boyu
E)
Yerel saat
Dönüş hızı
A) Meridyenlerle dik kesişirler
B) Aralarındaki uzaklık her yerde aynıdır
C) Doğu batı yönünde uzanırlar
D) Bir paralel üzerindeki tüm noktalarda gündüz
uzunlukları eşittir
E) Aynı paralel üzerindeki noktaların başlangıç
meridyenine olan uzaklıkları aynıdır.
12. Aşağıda
paralel
özelliklerinden
ve
hangisi
meridyenlerin
dünyanın
şekli
verilen
ile
ilgili
değildir?
A) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmeleri
B) En büyük paralelin ekvator olması
C) Meridyenler arasındaki mesafenin her yerde aynı ol
maması
10.
D) Paralellerin boylarının kutuplara doğru kısalması
E) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında
kalan bölgelere dik gelmesi.
Yukarıda, matematik konumları verilen Diyarbakır ve
Trabzon ile ilgili özel konumları da dikkate alınarak
13. I. Aralarındaki uzaklık kutuplara doğru azalır.
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
II . Boyları birbirine eşittir.
A) Yerel saatleri aynıdır.
III. Başlangıç meridyeni karalar üzerinden geçmez.
B) Aralarındaki kuş uçuşu uzaklık 333 km’dir.
IV. Paralelleri dik keserler.
C) Trabzon’da yıllık sıcaklık farkı daha fazladır.
Yukrıda verilenlerden hangileri meridyenlerin
D) Diyarbakır’da aynı boydaki cismin gölge uzunluğu
özelliklerinden değildir?
öğle vakti, Trabzon’dakinden kısadır.
E) Trabzon’da meridyenler birbirine daha yakındır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) IIve III
E) III ve IV
C) I ve II
14. Bir meridyen boyunca kutuplardan ekvatora doğru
18. Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden
giden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin değiştiğini
değildir?
gözlemleyemez?
A) Dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgidir.
A) Kendisine en yakın meridyene olan uzaklığı
B) Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle
B) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı
oluşan daireye denir.
C) Çizgisel hız
C) Kuzey ve Güney yarımkürenin başlangıcıdır.
D) Paralellerin boyları
D) Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştirdiği kabul
edilen doğruya denir.
E) Güneş ışınlarının geliş açısı
E) Gece ve Gündüz sürekli birbirine eşittir.
19. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dünyanın
15. Aynı enlem üzerinde bulunan noktaların aşağıda
şeklinin geoid olmasının sonuçlarındandır.
verilen özelliklerinden hangisinin benzer olması
I. Ekvatorun uzunluğu meridyen uzunluğundan daha
beklenemez?
uzundur.
A) Yerel saatlerinin
II. Ekvatorun yarıçapı kutupların yarıçapından daha
B) Çizgisel hızlarının
C) Gündüz uzunluklarının
D) Yer çekimlerinin
E) Güneş ışınlarını alam açılarının
uzundur.
III. Yerçekimi ekvatorda az kutuplarda fazladır.
A) I ve II
B) II ve III
D) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
20. Ekvatordan kutuplara gidildikçe aşağıdakilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?
16. Aşağıdakilerden hangisi dönencelerin özelliklerinden
birisi değildir?
A) 23˚ 27′ Kuzey ve Güney paralelleridir.
B) Güneş ışınları 21 Mart’ta Yengeç dönencesine dik
gelir.
C) Kuzey yarımküredekine Yengeç, Güney yarımküre-
I.
Güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
II. Düz bir zemin üzerindeki cisimlerin gölge boyları kısalır.
III. Dünyanın dönüş hızı artar.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
dekine Oğlak dönencesi adı verilir.
D) Dönencelerin yerlerini eksen eğikliği belirler.
E) Güneş ışınlarının düz zemine dik geldiği son noktalardır.
21. Ekvatora ve birbirine paralel geçtiği varsayılan dairelere
paralel daireleri denir.
I. 180’ı Kuzey’de 180’ı Güney’de olmak üzere 360 Paralel vardır.
II. Tüm paralel daireleri kutuplarda birleşirler.
17. Aşağıdakilerden hangisi kutup noktalarının özelliklerinden biri değildir?
A) 90˚ Kuzey ve 90˚ Güney paralelleridir.
B) Güneş ışınlarının en dar açıyla geldiği yerlerdir.
C) Dünya üzerinde yerçekiminin en az olduğu yerlerdir.
III. Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
D) Çizgisel hız sıfırdır.
E) Bir yıl içinde altı ay sürekli gündüz, altı ay sürekli gece yaşanır.
1-E 2-C 3-D 4-C 5-C 6-A 7-C 8-D 9-E 10-C 11-E 12-E 13-B
14-B 15-A 16-B 17-C 18-D 19-E 20-A 21-E
Download

ÖABT Coğrafya TEST 1 - Kpss Coğrafya Rehberi