GENEL YETENEK
EĞİTİM
BİLİMLERİ
GENEL KÜLTÜR
KPSS
2015
Birin
cilerin Tercihi
GELİŞİM
COĞRAFYA
PSİKOLOJİSİ
20
30
Tamamı Çözümlü
DENEME
Soruları yakalayan
komisyon tarafından
hazırlanmıştır.
Mesut Atalay - Önder Cengiz
COĞRAFYA 30 DENEME
ISBN-978-605-364-993-9
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
14. Baskı:Aralık 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni:Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-İleti: [email protected]
ÖNSÖZ
Sevgili Kamu Personeli Adayları,
KPSS Genel Kültür testinde önemli bir yer tutan “Coğrafya” kapsamındaki sorular, yıllara göre analiz edilmiş ve bu analiz sonuçlarına göre kitabınızda yer alan deneme sınavları oluşturulmuştur.
Sınavda başarılı olabilmek için yeterli bilgi düzeyinin yanı sıra çok sayıda
soruyu anlayarak hızlı bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Bu koşul göz
önünde bulundurularak sınavda karşınıza çıkabilecek soru türleri Deneme
Sınavları şeklinde sizlere sunulmuştur.
KPSS yayınlarında hissedilen önemli bir eksikliği gidermek ve adaylara
daha nitelikli ve kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla böyle bir çalışma hazırlanmıştır. Kitaptaki denemeler hazırlanırken her sorunun KPSS formatına
bire bir uygun olmasına özen gösterilmiş, çıkması muhtemel tüm konulara
da gerektiği kadar yer verilmiştir.
“KPSS Coğrafya 30 Deneme” kitabımızın hepinize faydalı olacağını
umuyor, Pegem Akademi Yayıncılık olarak bütün KPSS adaylarına başarılar
diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Ön Söz..............................................................................................................................................iii
İçindekiler.........................................................................................................................................v
Deneme 01...................................................................................................................................01
Deneme 02...................................................................................................................................07
Deneme 03...................................................................................................................................11
Deneme 04...................................................................................................................................17
Deneme 05...................................................................................................................................23
Deneme 06...................................................................................................................................29
Deneme 07...................................................................................................................................33
Deneme 08...................................................................................................................................37
Deneme 09...................................................................................................................................41
Deneme 10...................................................................................................................................47
Deneme 11...................................................................................................................................51
Deneme 12...................................................................................................................................55
Deneme 13...................................................................................................................................59
Deneme 14...................................................................................................................................63
Deneme 15...................................................................................................................................67
Deneme 16...................................................................................................................................71
Deneme 17...................................................................................................................................75
Deneme 18...................................................................................................................................79
Deneme 19...................................................................................................................................83
Deneme 20...................................................................................................................................89
Deneme 21...................................................................................................................................93
Deneme 22...................................................................................................................................97
Deneme 23.................................................................................................................................101
Deneme 24.................................................................................................................................105
Deneme 25.................................................................................................................................109
Deneme 26.................................................................................................................................113
Deneme 27.................................................................................................................................117
Deneme 28.................................................................................................................................121
Deneme 29.................................................................................................................................125
Deneme 30.................................................................................................................................129
Cevap Anahtarı..........................................................................................................................133
Deneme 01
1. Enlemleri aynı olan Antalya ve
Gaziantep için,
I.
3. Kırıklı dağların bulunduğu yerlerde,
fay hatları yaygın olduğu için
buralarda Tektonik deprem görülme
ihtimali de fazladır.
yıl içerisindeki gölge boyları,
II. çizgisel hızları,
v
III. iklim özellikleri,
ııı
IV. genel bitki örtüleri,
ıv
V. yıllık sıcaklık değerleri
A) Yalnız I
B) I ve II
D) III ve IV
ı
ıı
özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olduğu söylenebilir?
Buna göre, yukarıdaki haritada
taralı alanların hangisinde tektonik deprem görülme ihtimali en
fazladır?
C) II ve III
E) II, III ve V
A) I
2. Türkiye’de yerşekilleri ulaşım
üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır.
B) II
C) III
D) IV
E) V
4. Türkiye’nin sıcaklık dağılışını gösteren hangi haritalarda yükseltinin etkisinden söz edilemez?
A) Yıllık sıcaklık farkları dağılışı
haritası
B) Temmuz ayı gerçek sıcaklık
dağılışı haritası
Yukarıdaki haritada verilen
numaralı yerlerden hangileri
ulaşımın geçitlerle sağlandığı yerlerden değildir?
A) Yalnız V
D) II ve V
B) I ve II
C) Yıllık indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritası
D) Yıllık gerçek sıcaklıkların dağılışı
haritası
C) II ve III
E) Donlu günler sayısı
E) III ve IV
1
5. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışın
en fazla düştüğü il Hakkâri, Karadeniz Bölgesi’nde yağışın en fazla düştüğü il Rize, Ege Bölgesi’nde yağışın
en fazla düştüğü il Muğla’dır.
7. Türkiye’de yer şekillerinin durumu ve su kaynaklarının miktarı
yerleşmenin dokusunu etkileyen
faktörlerdir.
Buna göre Türkiye’de yağış
dağılışını etkileyen temel faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
Ülkemizde aşağıdaki yerleşim
merkezlerinden hangisinde kırsal
alanda dağınık yerleşme tipi en
çoktur?
A)Yükselti
A) Konya Yöresi
B) Toprak türleri
B) Artvin Çevresi
C)Denizellik
C) Erzurum Çevresi
D)Enlem
D) Manisa Yöresi
E) Bitki örtüsü
E) Ergene Yöresi
6. Aşağıdaki grafikte beş ayrı bölgenin
nüfus artış oranı ve doğurganlık
oranı verilmiştir.
8. Türkiye’de nüfuslanma doğal şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir;
genellikle tarımsal faaliyetlerin
sürdürülebildiği verimli toprakların
bulunduğu ovalarda nüfuslanma
fazladır.
Aşağıda verilen ovaların hangisindeki durum bu açıklamaya
uymaz?
Yalnızca grafikteki bilgilerden
faydalanarak, hangi bölgelerin
nüfus artışında dışarıdan alınan
göçün etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve V
A)Çukurova
B) Konya Ovası
C) Harran Ovası
C) II ve I V
D)Yüksekova
E) III ve V
E) Bafra Ovası
2
9. Türkiye’de nadasa bırakılan tarım
alanlarının oranı son yıllarda azalma
göstermiştir.
11.Aşağıdaki harita üzerinde bazı tarım
ürünlerinin yaygın olduğu doğal
yetişme alanları gösterilmiştir.
Nadasa ayrılan alanların azalmasında aşağıdaki faktörlerden
hangisi en çok etkilidir?
A) Kaliteli tohum kullanımının
yaygınlaşması
Tarım ürünlerini yayılış alanları ve
bu alanların ikim özellikleri göz
önüne alındığında hangi tarım
ürününün en fazla, hangi tarım
ürününün en az yağış gerektirdiği
söylenebilir?
B) Ticari amaca yönelik ürünlerin
yetiştirilmesi
C) Çiftçiye ucuz kredi olanaklarının
sağlanması
D) Destekleme alımlarının yapılması
E) Sulama olanaklarının artması
En fazla yağış
10.Aşağıdaki grafikte Türkiye’de turunçgillerin en çok yetiştiği bölgeler
ve bu bölgelerin turunçgil üretimindeki payları görülmektedir.
Turunçgil üretiminin yaklaşık %95
inin Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nden
karşılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kış sıcaklığının yüksek olması ve
don olayının nadiren görülmesi
B) Toprak türünün turunçgil üretimine uygun olması
C) Yıllık yağış miktarının turunçgil
üretimine uygun olması
D) İntansif tarım yönteminin kullanılması
E) Ekonomik geliri yüksek olduğu
için üreticilerin turunçgili tercih
etmesi.
3
En az yağış
A)Ayçiçeği
Çay
B)Ayçiçeği
Buğday
C)Buğday
Pamuk
D)Mercimek
Pamuk
E)Çay
Mercimek
12.Aşağıdaki haritada Türkiye’de hayvan türlerinin dağılımı gösterilmiştir.
14.Türkiye’de endüstrinin gelişmesinde
çeşitli faktörlerin etkisi vardır.
Türkiye’de endüstrinin gelişmesi
için gerekli olan aşağıdaki kaynaklardan hangisinin sağlanması
en kolaydır?
A)Hammadde
Aşağıdakilerin hangisinde dağılışı gösterilen hayvan türleri doğru
olarak sıralanmıştır?
B) Enerji Kaynağı
C)Sermaye
D) Teknik Eleman ve İşçi
E) Ulaşım ve Pazar
A) Koyun
B) Arı
C) Kıl
Keçisi
D) İpek
Böceği
E) Sığır
Tiftik Kıl
Keçisi Keçisi
Koyun Tiftik
Keçisi
Arı
Koyun
Kıl
Sığır
Keçisi
İpek
Koyun
Böceği
Sığır
Kıl
Keçisi
Tiftik
Keçisi
Arı
Kıl
Keçisi
15. Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Fırat Bölümü’nün özelliği değildir?
13.Aşağıda bazı endüstri kolları ile bu
endüstri kollarına ait büyük fabrikaların bulunduğu iller eşleştirilmiştir.
Endüstri kolu
A) Yer altı zenginliğinin en fazla
olması
İlin Adı
I.
Uçak
Ankara
II.
Kâğıt Sanayi
Kastamonu
III
Petro-Kimya
İzmir
IV
PamukluDokuma
Zonguldak
V.
Demir-çelik
Eskişehir
B) Tarımsal üretimde bölge içinde
önemli bir yere sahip olması
C) Erzurum – Kars bölümüne göre
daha sıcak olması
D) Ekonomisinde hayvancılığın
önemli yer tutması
E) En çok ilkbaharda yağış alması
Bu eşleştirmelerden hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) III ve IV
C) II ve III
E) IV ve V
4
16.
18.Türkiye’de dağlar çoğunlukla doğu
batı doğrultusunda ve kıyı çizgisine
paralel olarak uzanır.
Ülkemize ait aşağıda verilen
dağlardan hangisi kıyı çizgisine
dik olarak uzanır?
A) Nur dağları
B) Bozdağlar
Ege Bölgesi’nin kuşuçuşu kıyı
uzunluğu yukarıdaki haritada
ölçüldüğünde gerçek kıyı uzunluğuna uymayan sonuçlar elde edildiği
görülmüştür.
C) Yıldız dağları
D) Küre dağları
E) Giresun dağları
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I.
kıyıların girintili ve çıkıntılı
olması,
II. dağların doğrultusu,
III. dağların yüksek olmaması
faktörlerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
17.Aşağıdaki şekillerde peribacalarının
oluşumu aşamalı olarak gösterilmiştir.
Ürgüp, Göreme, Nevşehir ve Niğde çevresindeki peribacalarının
yöre ekonomisine katkısı daha
çok hangi alandadır?
A) Ticaret
B) Sanayi
D) Tarım
C) Turizm
E) Hayvancılık
5
Deneme 02
3. Karadeniz Bölgesi’yle, Akdeniz
Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde
sürdürülen ekonomik faaliyetlerin
farklı olmasının nedenlerinden biri
bu iki kıyıda etkili olan iklimin aynı
olmamasıdır.
1. Aşağıda Türkiye’nin matematik
konumu belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
bölgeler arasında iklim farkı
olduğunu gösterir?
Haritada belirtilen merkezlerle
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Zonguldak ile Artvin’in çizgisel
hızları yaklaşık olarak aynıdır.
A) Akdeniz kıyılarında yetişen
pamuk, buğday gibi bitkilerin
Karadeniz kıyılarında yetiştirilememesi
B) Yerel saat farkının en fazla olduğu iller Bursa ve Hakkâri’dir.
B) Kıyılarında ekonomik değeri
yüksek ürünlerin yetiştirilmesi
C) Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km. kuş uçuşu
uzaklık vardır.
C) Kıyı kesimleri ile iç kesimler
arasında ulaşımın zor olması
D) Ordu ile Gaziantep’in öğle vakitleri yaklaşık olarak aynıdır.
E) Akdeniz ve Karadeniz’in kıyı
kesimlerinden iç bölgelere göç
olayının yaşanması
D) Kıyı ovalarının bulunması
E) Deniz suyu sıcaklığının en az
olduğu il Antalya’dır.
2. Ülkemiz, bulunduğu paralel aralığı
nedeniyle Akdeniz iklim bölgesi
içinde yer alır. Ancak Akdeniz ikliminin etkileri ülkemizde yer yer çeşitli
ölçülerde değişikliğe uğramaktadır.
4. Türkiye’nin kuzey ve güney
kıyılarında dağların kıyıya paralel
uzanması aşağıdakilerden hangisinde etkili değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Akdeniz iklim koşullarının
değişik özellikler göstermesinin
nedenlerinden biri olamaz?
A) Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın zor olması
B) Deniz etkisinin iç kesime sokulamaması
A) Dağların uzanış doğrultusu
B)Yükselti
C) Kıta sahanlığının dar olması
C) Bitki örtüsü
D) Doğal limanların fazla olması
D) Denizellik - Karasallık
E) Boyuna kıyı tipinin görülmesi
E) Nem miktarı
7
5. Türkiye’de nüfuslanma doğal ve beşeri faktörlere bağlı olarak düzenli
dağılmamıştır.
8.
Düşük kış sıcaklıklarından zarar
gören, yüksek sıcaklık ve güneşlenme isteyen bir tarım ürününün yukarıdaki haritada işaretli
yörelerin hangisinde daha kolay
yetişmesi beklenir?
Yukarıda harita üzerinde verilen
alanların hangisinde nüfuslanma
diğer bölgelerden daha fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
I.
6. Aşağıda verilen merkezlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu
diğerlerinden daha azdır?
A) Bolu
B) Malatya
D) Samsun
Yağışın yetersizliği
II. Yer şekillerinin engebeli olması
III. İklimin kararsızlık göstermesi
IV. Sulama olanaklarının yetersizliği
C) Giresun
E) Muğla
Yukarıdakilerden hangileri bir
bölgede tarlaların nadasa bırakılmasını gerektiren temel nedenlerdendir?
A) Yalnız I
7. Türkiye’de kırsal alanlarda bazı
doğal faktörlere bağlı olarak konutlarda kullanılan yapı malzemeleri
farklılaşır.
B) Yalnız IV
D) II ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
10.Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bu
tarım ürürlerinin en çok yetiştirildiği
bölgeler eşleştirilmiştir.
Türkiye’de aşağıdakilerden
hangisi kırsal kesimde konutlarda
kullanılan yapı malzemelerini en
az etkiler?
I.
Ayçiçeği – Marmara
II. Fındık – Karadeniz
III. İncir – Ege
A) Yeraltı zenginlikleri
IV. Üzüm – Marmara
B)Yerşekilleri
V. Pamuk – Güneydoğu Anadolu
C) Bitki örtüsü
Buna göre, yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
D) Ekonomik etkinlikler
E)İklim
A) I
8
B) II
C) III
D) IV
E) V
Download

COĞRAFYA - Pegem.net