DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-10
TEST-9
KONUNUN ADI: TÜRKİYENİN YERŞEKİLLERİ
1- Aşağıda verilen coğrafi özelliklerden hangisi, Türkiye’
nin uzun bir aşınım döneminden sonra
( Peneplenleşme ) toptan yükselmiş olmasının bir
sonucudur?
A) Kıyılarımızı izleyen dağ sıraları, doğuya gidildikçe
birbirine yaklaşır ve sıklaşır
B) Türkiye yüksek bir ülke olmasına karşın , geniş
düzlüklere sahiptir.
C) Türkiye’de dağ sıraları kuzey ve güney kıyıları
boyunca ve çoğu yerde bir kaç sıra halinde uzanırlar.
D) Türkiye’de batıdan doğuya gidildikçe, yükselti genel
olarak artar.
E) Kuzey ve Güney kıyılarımız, dağların kıyıya paralel
uzanması nedeniyle fazla girintili -- çıkıntılı değildir
2-
5- Aşağıdaki platolarımızdan hangisinin oluşum kökeni
Karstik’tir?
A) Teke Platosu
B) Ardahan Platosu
C) Haymana Platosu
D) Cihanbeyli Platosu
E) Çatalca- Kocaeli Platosu
6- Türkiye’de Karstik şekillerin en çok bulunduğu yer
Akdeniz Bölgesi’dir.
Bu durum bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi
B) Maki bitki örtüsünün yaygın olması
C) Dağların kıyıya paralel uzanması
D) Yer altı suları bakımından zengin olması
E) Kimyasal tortul taşların yaygın olması
7Horst
Batı Anadolu’da dağların uzanışı haritada gösterildiği
gibi olsaydı;
I. Kıyı kesiminde yağış miktarı artardı
II. Depremler daha sık görülürdü
III. Kıyı ovalarında nüfus yoğunluğu azalırdı, yargılarından
hangileri doğru olurdu?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
3- Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi’nde
dağların kıyıya paralel uzanmasının bir sonucu değildir?
Sert tortul tabakalar, kıta platformu hareketiyle oluşan
basınçlara uğradığında kırılır.
Kırılan arazide yüksekte kalan bloğa Horst ( Kırıklı Dağ) adı
verilir.
Seçeneklerde verilen dağlarımızdan hangisi bu şekilde
oluşmamıştır?
A) Melendiz Dağı
B) Madra
C) Yunt
D) Bozdağlar
E) Aydın Dağları
8-
A) Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığının
belirgin olması
B) İç bölgelerle olan ulaşımda geçitlerin önem kazanması
C) Kıyı boyunca sık sık falezler ( Yalıyar ) görülmesi
D) Kaçkar Dağları’nda sirk gölleri ve tekne biçimli
vadilerin görülmesi
E) Kuş uçumu kıyı uzunluğu ile gerçek kıyı uzunluğu
arasındaki farkın az olması
4Küre Dağları
Çoruh Vadisi
Uludağ
Çukurova
Obruk Platosu
Yukarıdaki Türkiye haritasında,konumu yanlış gösterilen
yeryüzü şekli hangisidir ?
A) Uludağ
B) Küre Dağları
C) Çoruh Vadisi
D) Obruk Platosu
E) Çukurova
Batı Toroslar
Yükseltisi 3000 metreyi bulan Batı Toroslar’ın üst
kesimlerinde tuzlu su ortamına ait canlıların fosilleri
bulunmuştur!
Bu ilginç durum nasıl açıklanabilir?
A) Akdeniz Bölgesi’nde balıkçığın gelişmesiyle
B) Batı Toroslar üzerindeki derelerde Alabalık çiftliklerinin
bulunmasıyla
C) Bu bölgede II. Jeolojik zamanda Tetis Denizi’nin
bulunmasıyla
D) Akdeniz’in su seviyesinde büyük değişimler olmasıyla
E) Batı Toroslar üzerinde Buzul göllerinin yaygın olmasıyla
9-
13I- Karstik kaynaklar
II- Kaplıcalar
III- Deprem kuşakları
IV- Kırıklı dağlar
V- Delta ovaları
Türkiye’deki fay hatları ile yukarıdaki yer şekillerinden
hangileri arasında paralellik yoktur?
A) I-II
B) II-III
C) II-IV
D) I-V
E) III-IV
10- Mağara tavanlarının ya da derinliği artan dolinlerin
çökmesiyle oluşan çukurlara ne ad verilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Polye
Krater
Maar
Obruk
Traverten
Türkiye’de rüzgarların yerşekilleri üzerinde en çok etkili
olduğu yer haritada taralı olarak gösterilmiştir.
Bu durum yörede ,
I. Kumsalların bulunması
II. Delta sahaları olması
III. Bitki örtüsünün cılız olması,
IV. Kurak bölge olması,
gibi özelliklerden hangisiyle açıklana bilir?
11- Akarsular, aşındırma-taşıma ve biriktirme yoluyla
yeryüzünü şekillendirirler.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda
akarsuların hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri
birlikte etkili olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
12-
Dev kazanı
Menderes
Kırgıbayır ( Badlands )
Peribacaları
Vadi
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
C) II ve III
E) I ve IV
14- Göl sularının sıcaklığını etkileyen faktörlerden biri de
yükseltidir. Deniz seviyesinden yüksekte bulunan göllerin
suları iklim şartlarına bağlı olarak daha soğuk olmaktadır.
Göllerin oluşumları ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri
göz önüne alındığında, aşağıdaki göllerimizden
hangilerinin sularının daha sıcak olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Akarsu
Sirk Gölleri
Lagün Gölleri
Krater Gölleri
Heyelan set Gölleri
Baraj Gölleri
Uvala
Dolin
Düden
Yukarıda blok diyagramı verilen yöre ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
15- Türkiye’ nin seçeneklerde verilen coğrafi
özelliklerinden hangisinin ortaya çıkışında yer şekillerinin
etkisi olmamıştır?
A) Doğu Karadeniz Bölümü’nün Orta Karadeniz
Bölümü’nden daha çok yağış alması
B) Akarsularımızın çok büyük bir bölümünden ulaşımda
yararlanılamaması
C) Batı Karadeniz Bölümü’nde demir-çelik sanayisinin
gelişmiş olması
D) Yüksek enlemlere özgü Podzol topraklarına Karadeniz
Bölgesi’nde rastlanılması
E) Önemli Hidroelektrik santrallerimizin genellikle Doğu
Anadolu Bölgesi’ne yer alması
A) Vadi tabanında Terra-Rossa ( Kırmızı Akdeniz
Toprağı) örtüsü vardır
B) Akarsuyun debisi Düden’e ( Su yutan ) yaklaştıkça
artmaktadır
C) Yörede karstik kayaçlardan olan jips ( alçıtaşı )
oldukça yaygındır
D) Akarsu kaynak sularıyla beslenmektedir
E) Yöre yer altı suyu bakımından zengindir
Hazırlayan:Hakan ULUTAŞ
Download

DERS COĞRAFYA - Derscografya