KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
10 – 11 Mayıs 2014
TG – 6
ÖABT – COĞRAFYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / COĞ
1.
4.
Gerçek zenit
oid
Elips
id
Arzın
merkezine
dik
ı
zas
av
us h
yan
Ok
Geo
Kıta
Normal
Geoid
yüzeyine
dik
TG – 6
7.
● Refleksiyon: yansıma
●● Anamelma: Güneş’in görünüm açısı
Sill, tabakalar arasındaki boşluklara enjekte olan intrüzif kütlelerdir.
●● Solar constant: Atmosferin dış yüzeyine
gelen enerji
Batolit, granitlerden oluşan en büyük plütonlardır.
●● Radizan: Yeryüzüne gelen toplam enerji
karşılığındadır.
Lapotil, üstü çanak şeklindeki plütonlardır.
●● Yerde biriken enerjinin taneden taneye
atlayarak derine işlemesi olayına kondüksiyon denir.
Örtü tabakalarını kaldırarak onların arasına sokulan, üstü kubbemsi altı düz plütonikler lakolitlerdir.
A B C D E
A B C D E
Filon, tabakaları kesen intrüziflerdir.
Şekilde gösterilen elipsoid ve geoid yüzeyinin çakışmaması durumu jeolojik süreçte
epirojenez, tortullaşma ve orojenez ile değişim göstermiştir.
A B C D E
2.
5.
Kuzeybatı yönlü karayel ile kuzey yönlü
yıldız, Anadolu’nun Karadeniz kıyılarına
deniz üzerinden; güneybatı yönlü lodos
ise kara üzerinden eser. Dolayısıyla lodos
Anadolu’nun Karadeniz kıyılarında güçlü
fırtınalara neden olmaz.
8.
Kurak, yarı kurak iklim şartlarının hüküm
sürdüğü, detritik malzemelerden oluşan
kızıl renkli ve yarı karasal çökellerin Hersinyen kütlelerini çevrelediği formasyon
Mezozorik zaman’ın ilk devrini oluşturan
Triyas’tır.
A B C D E
A B C D E
●● Hammer
●● Babient
●● Samson
oval projeksiyonlar ile dünya haritasını çizmiş bilim insanlarıdır.
Merkatör ise silindir projeksiyon ile dünya
haritasını çizmiştir.
Yukarıdaki haritanın çiziminde kullanılan
polikonik projeksiyonunu geliştiren bilim
insanı Bonne’dir.
A B C D E
3.
● Türkiye’de meteorolojik
1846 yılında başlanmıştır.
gözlemlere
● İlk düzenli gözlemler 1911’de Kandilli
Rasathanesi’nin kurulmasıyla yapılmıştır.
6.
Yatay hava hareketleri ile sıcak ya da soğuk kara, yine sıcak ya da soğuk deniz
arasında oluşan kıyı ve deniz sislerine adveksiyon sisleri denilmektedir.
A B C D E
●● 1937’de Meteoroloji İşleri Umumi Müdürlüğünün kurulmasıyla meteoroloji
gözlemleri tek elde toplanmıştır.
9.
Playa; kurak, yarı kurak bölgelerde oluşan
dönemlik göllerdir.
Piemond, dağ eteği ovalarıdır.
Plato, akarsular tarafından derince kazılmış düzlüklerdir.
Pediment, rüzgârın süpürdüğü eteklerde
oluşan hafif eğimli düzlüklerdir.
Akarsu aşındırmasının son aşamasında
oluşan düzlüklere peneplen denilmektedir.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
TG – 6
13.
10.
16.
●● Beldibi,
V
I
III
Antalya’da
●● Belbaşı,
IV
●● Karain,
II
İstanbul’da
●● Yarımburgaz
Dom yapısı üzerinde genellikle şekilde
görülen ışınsal yani radyal drenaj tipi gelişmektedir.
mağaraları Palenlitik kültürlere ait izlere
sahip mağaralardır.
●● Haritada I ve V numaralı bölgelerde permafrost,
A B C D E
●● II ve IV numaralı bölgelerde urtisol topraklar yaygındır.
Göller Yöresi’nde Eğirdir ile Burdur gölleri
arasındaki Baradiz Mağarası’nda ise Mezolotik kültürlerin izleri bulunmuştur.
●● III numaralı bölgede ise aridisol yani çöl
toprakları yaygındır.
A B C D E
A B C D E
11.
● Koyungöbeği mağarası Akseki’de
17.
● Arsini mağarası Karaman’da
●● Yerleşme tipleri doğal koşullar ile insan
geçimi, kültürü arasındaki etkileşiminin
bir sonucudur.
● Hanok mağarası Midyat’ta
● Yedi Uyuyan mağarası Tarsus’tadır.
14.
Damlataş mağarası ise Manavgat’ta değil
Alanya’dadır.
A B C D E
Yerleşim tiplerine ilişkin
Ağaçların kuzey ve güney yamaçlarından
birini tercih etmesi hem sıcaklık ham güneşlenme süresi hem de yağış bakımından
farklı istemlere sahip olduklarını gösterir.
●● Yerleşme şekillerini, primitif topluluklarda geniş ölçüde doğal ortam şartları
tayin eder.
A B C D E
●● Yerleşme tiplerini doğal şartlar ve insanın ulaştığı kültürel - teknolojik durum
kontrol eder.
bilgileri doğrudur.
A B C D E
12.
● Afrika’da Kongo ve Nijer
18.
● Bulvar adı verilen ağaçlı yılların yapımı
● Latin Amerika’da Amazon
●● Çok katlı binaların yapımı
● Avrupa’da Tajo
●● Mimari değeri yüksek sanat eserleri ile
süslü yapıların oluşturulması
Atlas Okyanusu’na dökülen bazı akarsulardır.
Kuzey Amerika’da Yukon ise Pasifik Okyanusu’na dökülür.
A B C D E
15.
1883’te Avrupa’da soğuk ve yağışlı yaz
mevsimnin yaşanması Endonezya’daki
Krakutua volkanının faaliyetinin sonucudur.
A B C D E
●● Şehirsel planlamanın geometrik bir esasa dayandırılması
Rönesans’ın şehirler üzerindeki etkilerine
örnektir.
Ancak şehirlerin surlar ile çevrilmesi Rönesans’tan çok önce gerçekleştirilmiştir.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
19.
TG – 6
22.
● Bogata 2610 metre
25.
● Kanada
● İzlanda
●● Sana 2350 metre
●● Güney Afrika Cumhuriyeti
●● Norveç
●● Addis Abada 2400 metre
●● Fransa
●● İngiltere
●● Mexico City 2270 metre
●● İngiltere
●● Kanada
yükseltide kurulmuş şehirlerdir.
beyin göçü alan ülkelerin bazılarıdır.
Filipinler’in başkenti Manila ise deniz seviyesindedir.
Portekiz ise beyin göçü veren ülkelerden
biridir.
hem soğuk denizlere hem de açık deniz
avcılık imkânlarına sahip, en çok balık avlayan ülkelerden bazılarıdır.
A B C D E
A B C D E
İç ve sıcak denizlerle çevrili İtalya’nın avladığı balık miktarı diğerlerine göre çok azdır.
A B C D E
20.
Dünyanın kalabalık ülkelerinden Endonezya’da nüfusun yaklaşık %80’i ülkeyi oluşturan adalar topluluğunun ancak %10’una
yığılmıştır. Bu yığılmayı hafifletmek amacıyla “Dış Göç Projesi” ile diğer adalara
göç teşvik edilmektedir.
23.
Ricardo, Maltus ile birlikte nüfusun azalmasını savunmuştur. Godwin ve Marx
nüfusun doğal seyrinden yanadır. İktisatçı
Keynes, A. Smith’in teorilerini geliştirmiştir.
26.
Verimliliğin artışını ilk dillendiren iktisatçı A.
Smith’tir.
A B C D E
1 ton karşılığında 1,5 tonluk taş kömürü
yani 1,5 ton taş kömürünün sağladığı enerjinin aynısını 1 ton ile sağlayan rafine petrol
kalorisi en yüksek olandır. Kalorisi en düşük olan ise linyittir.
A B C D E
A B C D E
27.
● İskenderun Limanı; kara, demir ve deniz
yolu
●● Antalya Limanı; kara, hava ve deniz yolu
●● Trabzon Limanı; kara, hava ve deniz
yolu
21.
Genç yaş bağımlılık oranının azalması,
nüfus artış hızının dolayısıyla genç nüfus
oranının azaldığını gösterir. Buna karşılık
yaşlı nüfus oranının arttığını kesin olarak
kantılar.
24.
● Zeytin Hatay Yöresi’nde kültür altına
alınmıştır.
●● Zonguldak Limanı; kara, demir ve hava
yolu
taşımacılık seçeneklerine sahiptir.
●● Tütünün ana vatanı Amerika’dır.
Samsun Limanı ise
●● Çayın ana vatanı Çin’dir.
●● kara
Ancak nüfus artış hızının düşmesi nüfusun
azalması anlamına gelmez.
●● Jüt ya da Hint kenevirinin ana vatanı
Hindistan’dır.
●● demir
A B C D E
Ancak üzümün ana vatanı Yunanistan değil Anadolu’dur.
A B C D E
●● deniz
●● hava yolları ile
●● boru hattı
taşımacılık seçeneklerine sahiptir.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
28.
TG – 6
31.
Turist sayısı (Milyon)
80
70
60
50
Topoğrafik uyumsuzluk Marmara Bölgesi’ni diğer bölgelerimizden ayıran en önemli doğal kriterlerden biridir.
35.
●● Konstanz Gölü Almanya’da
●● Vanern Gölü İsveç’te
A B C D E
40
●● Saimaza Gölü Finlandiya’da
30
yer alır.
20
Ancak Watter Gölü Norveç’te değil İsveç’tedir.
Meksika
Malezya
Türkiye
Almanya
Birleşik
Krallık
Çin
İtalya
İspanya
ABD
Fransa
10
0
● Leman Gölü İsviçre’de
A B C D E
Turizm geliri (milyor dolar)
120
100
80
60
40
Türkiye
Avusturya
Birleşik
Krallık
Avustralya
Almanya
Çin
İtalya
Fransa
ABD
0
İspanya
20
32.
Macellan’ın dünya turu ile
●● dünyanın yuvarlak olduğu
●● aynı yöne gidildiğinde başlangıç noktasına gelineceği,
Grafiğe göre Fransa’ya en çok sayıda turist
gelmiş ancak gelirde 4. sırayı almıştır. Dolayısıyla Fransa’nın bir turistten elde ettiği
gelir en az, ABD’de ise en fazla olmuştur.
36.
●● Bahreyn 0,801
●● tarih değiştirme çizgisinin gerekli olduğu
●● Yeni Zelanda 0,907
bilgilerinin doğluğunu kesin olarak kanıtlamıştır.
A B C D E
● İtalya 0,854
●● Norveç 0,938
istatistikleri ile çok yüksek insani gelişmişlik
endeksinde yer alan ülkelerin bazılarıdır.
A B C D E
Brezilya ise 0,699 istatistiği ile yüksek insani gelişmişlik seviyesindedir.
A B C D E
29.
● Karadeniz’de Nefise Akçelik Tüneli İsviçre’de Gothard ve Loetschberg tünelleri
33.
II. Tarım Devrimi’nin aşamalarını geçememiş ülkeler, az gelişmiş ülkelerdir.
●● Geçim tarzı tarım hâkimdir.
●● Karadeniz’de Ovid Dağı Tüneli
●● Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
ulaşım projeleri kapsamındadır.
●● Genç nüfus oranı fazladır.
Şanlıurfa Tüneli ise GAP kapsamında bir
sulama projesidir.
●● Doğal koşulların denetimi tarımsal faaliyetler üzerinde etkilidir.
A B C D E
37.
●● Endozenya,
●● Malezya,
Bu ülkelerin özelliklerinden bazılarıdır.
●● Brunei
Ancak, tarımda modern usüllerin kullanılması gelişmiş ülkelere özgüdür.
ülkeleri topraklara sahiptir.
A B C D E
A B C D E
30.
“Mivher Devlet” kavramı Yeni Domino
Taşları Teorisi’nde geçmektedir. Bu teori
Sovyet Bloku’nun çökmesiyle gündeme
gelmiştir. Teoriye göre büyük güçlür ABD,
Çin, Rusya, Japonya ve Batı Avrupa’dır.
Bu büyük güçlerin dışında kalan ara bölge ülkeleri dünya istikrarını etkileyebilecek
“Mivher Devlet” özelliği taşır.
A B C D E
34.
Yaklaşık olarak Türkiye’nin yüz ölçümüne
sahip Borneo Adası’nda
Kıtalara ilişkin
●● fizyolojik nüfus yoğunluğu en yüksek
kıta Asya,
●● aritmetik nüfus yoğunluğu en yüksek
kıta Avrupa,
●● doğal nüfus artış hızı en yüksek kıta
Afrika
38.
Bering Boğazı ABD’nin Alaska eyaleti ile
Rusya arasındadır.
A B C D E
eşleştirmeleri doğrudur.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
39.
TG – 6
Hürmüz Boğazı BAE ile İran, Babülmendep Boğazı Yemen ile Etiyopya, Dower
Boğazı Fransa ile İngiltere, Tatar Boğazı
Japonya ile Rusya arasındadır.
42.
Sicilya Adası ile İtalya Yarımadası arasındaki Mesina Boğazı ise yalnızca İtalya’ya
aittir.
Öğrencilerin iki gruba ayrılması, bir grubun
soru sorması, diğer grubun bu soruları cevaplaması esasına dayanan ve genellikle
konunun tekrar edilmesini sağlayan öğretim tekniği zıt paneldir.
45.
Öğretmen haritada göllere ilişkin oluşum,
su özelliği ve dağılış bilgilerini verdiği için
tahtaya çizdiği “bilgi haritası” olarak nitelendirilir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
40.
İsviçre Avrupa’nın dezine kıyısı olmadığı
hâlde deniz ticaret filosuna sahip tek ülkesidir.
43.
A B C D E
Çalışma grubunda grupların oluşturulması
öğrencilerde sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçlar. Her çalışma grubunun
hem seçim hem araştırma süreci öğretmen
tarafından izlenir ve denetlenir.
46.
A B C D E
A B C D E
41.
Coğrafi bilinç, yaşanılan yerden küresel
ölçeğe doğru doğal ve beşerî sistemler, süreçler ve dokuların algılanması, anlamlandırılması ve değerlendirilmesi kapsamında
olduğu için mekânsal doku analizleri yerel,
ulusal ve küresel ölçekte verilmelidir.
44.
Öğretmen Yerküre’nin iç yapısını somut
olarak bir model ile göstermiştir.
A B C D E
Bir konunun uzman birisi tarafından sunumu ve konuya ilişkin soruların uzman
tarafından cevaplandırılması yöntemine
“görüşme” denilmektedir.
47.
Davacının doğa, davalının insan olduğu insan-doğa ilişkisini tüm boyutları ile sorgulayan mahkeme simülasyonu; “Örneklerden
yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle
meydana gelen değişimlerin sonuçlarını
analiz eder.” kazanımına en uygun olur.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
48.
Kaya
TG – 6
Oluşum kökeni
49.
Coğrafya disiplini, başka disiplinlerin konuları içine giren olayları
Granit
Dış püskürük
●● gözlem,
Kalker
İç püskürük
●● kıyaslama yani mukayese,
Mermer
Gre
Gabro
Kimyasal tortul
Organik tortul
Absidyen
Fiziksel tortul
Linyit
Başkalaşım
●● betim yani tanımlama,
●● çizme
yolları ile coğrafyalaştırır.
A B C D E
50.
Balık kılçığı kavram haritası, bir konu ve
konuyla ilgili çeşitli faktörler arası ilişkiyi
ortaya koyan görsel bir diyagramdır. Fikir
üretme odaklı örgütsel problemlerin çözümünde kullanılır. Balık kılçığı sistematik
düşünmeyi sağlayarak analitik yaklaşım
içerir. Yaratıcı düşünmeyi geliştiren tekniklerde kullanılabilen bu görsel; sınıflandırma ve kavramsal beceri geliştirilmesinde
kullanılır. Ancak bilgiyi doğrudan sunduğu
söylenemez.
A B C D E
Öğretmen, her kayanın hangi oluşum grubunda yer aldığını şekilde görüldüğü gibi
ok işareti ile gösterilmesini istediği için eşleştirme yöntemini kullanmıştır.
A B C D E
8
Download

Coğrafya 6 - İhtiyaç Yayıncılık