Everybody Loves Events D.O.O. Beograd, Ogranak: EL Travel
OTP 50/2014, Polisa osiguranja TAKOVO br. 8003463,8003464
Radoja Domanovića 16/4, Zvezdara, 11000 Beograd
Tel: + 381 11/ 4000 340, Tel/fax: + 381 11/4000 341
Email: [email protected], www.eltravel.rs
ISTANBUL
(2 noćenja)
Termini putovanja: 25. – 29. 03. 2015.; 22. – 26.04.2015.; 20.- 24.05.2015.; 10.- 14.06.2015.
Istanbul predstavlja prirodna vrata između Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom,
nikad ne prestaje da fascinira. Ovaj sjajni grad, podignut na mestu gde se i bukvalno susreću istok i zapad,
uobličile su 4 snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz svoju istoriju ponosito je nosio
imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je velegrad. Prava košnica sa preko
17 miliona stanovnika koji žive i rade na 2 kontinenta, izvlačeći ono najbolje iz oba sveta. Moderni trg
Taksim, ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete
se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina i osetiti dekadenciju, ali i
rodoljublje vizantijskih imperatora, genijalno planiranje rimskih urbanista, gotovo neizmernu moć sultana...
Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo
povezane kao u Istanbulu.
PROGRAM PUTOVANJA
1. dan BEOGRAD
Polazak oko 16:00 h sa parkinga ispred Sava centra. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa usputnim
zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i odmora.
2. dan ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most,
Bešiktaš, prelazak Bosfora, Azijska strana, vidikovac Čamlidža… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno
vreme. Mogućnost organizovanja odlaska do centra novog evropskog dela grada: Taxim, Istiklal ulica,
Galata kula, Egipatski bazar začina...Noćenje.
3. dan ISTANBUL
Doručak. Fakultativni obilazak najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje
središte vizantijske moći u gradu, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja
Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac – sedište osmanske imperije... Nakon obilaska
slobodno vreme za odlazak na Kapali čaršiju, trgovački centar sa preko 5000 radnji. U večernjim časovima
mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera sa programom koji uključuje
folklor i trbušni ples, pravi doživljaj za one koji žele da udju u samu srž orijentalnog načina života i
zabave.Noćenje.
4. dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno krstarenje Bosforom - nezaboravan doživljaj koji Vam u
potpunosti dočarava svu veličanstvenost Istanbula, jer se mnoge gradjevine najbolje vide sa mora
Dolmabahče palata, Bejlerbej palata, Vojna akademija, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska
tvrđava, Jedi kule, Devojačko ostrvo… Vožnja izmedju dva kontinenta verovatno najvažnijim moreuzom
sveta. Nakon krstarenja, mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Poseta
poslednjeg sedišta sultana. Obilazak Vaseljenske Patrijaršije. U poslepodnevnim časovima polazak
za Beograd. Noćna vožnja kroz Bugarsku prema Beogradu.
5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u podnevnim časovima.
CENA ARANŽMANA: 95€
Aranžman obuhvata:





Autobuski prevoz na navedenoj relaciji
2 noćenja u hotelu sa 3* sa doruckom
Obilaske prema programu
pratnju licenciranog vodiča-pratioca grupe
Troškove organizacije puta
Aranžman ne obuhvata:
 Fakultativne izlete:
 Individualne troškove putnika ,
 Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Doplate:
 Doplata za 1/1 sobu je 50% od cene aranžmana
Popusti:
 Deca do 2 god. Gratis/ nemaju sediste u autobusu, nemaju ležaj u hotelu
 Deca od 2 – 7 godina imaju 10% popusta ako koriste ležaj sa pratiocem i imaju sedište u autobusu.
 Treća odrasla osoba u 1/ 2 + 1 ima popust 5%
Način plaćanja:
 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja
 U dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu za efektivu Pro Credit banke na dan uplate.
Napomena u vezi smeštaja:
 Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge, dobija se
najranije 2 dana pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova
(postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U
pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog
ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan
krevet.
Napomena
 Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Kod autobuskih aranžmana predviđene
su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima
ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od
objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.
Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih
okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog
za obilazak...)
Everybody Loves Events D.O.O. Beograd, Ogranak: EL Travel
OTP 50/2014, Polisa osiguranja TAKOVO br. 8003463,8003464
Radoja Domanovića 16/4, Zvezdara, 11000 Beograd
Tel: + 381 11/ 4000 340, Tel/fax: + 381 11/4000 341
Email: [email protected], www.eltravel.rs


Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa
ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja
organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja


Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o
uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami
blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje
Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju
...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće
putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Organizator putovanja nije ovlašćen za procenu ispravnosti putnih i drugih isprava.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih
putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz
Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).


Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
NAPOMENA: NE CEKA SE NA GRANICI OBRADA PAPIRA ZA TAX FREE
Aranžman radjen na bazi minimum 45 putnika
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Minimum za realizaciju fakultativnih programa 15 putnika
Organizatoir putovanja TA “EL TRAVEL” , Licenca OTP br. 50/2014 Od 03.06.2014. god.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA “ EL TRAVEL”
Download

I S T A N B U L (2 noćenja)