Everybody Loves Events D.O.O. Beograd, Ogranak: EL Travel
OTP 50/2014, Polisa osiguranja TAKOVO br. 8003463,8003464
Radoja Domanovića 16/4, Zvezdara, 11000 Beograd
Tel: + 381 11/ 4000 340, Tel/fax: + 381 11/4000 341
Email: [email protected], www.eltravel.rs
VENECIJA – VERONA – VIĆENCA
(1 noćenje) USKRS
Termini putovanja:
10.04.- 13.04.2015
La Serenissima. Ona ima moć da omadjija došljake i da svaki novi susret pretvori u novo ushićenje. Dobro
poznat dekor istorije i tradicije, magije i avangarde, neponovljiv spletu uličica i kanala, trgova, šarenolikih
fasada i stilova, okuka i ćorsokaka, ostaviće Vas bez daha. Njene trošne kuće i nakrivljeni tornjevi koji bi u
nekom drugom okruženju delovali odbojno, ovde odišu šarmom. Ona je kao “femme fatale”. Kad se jednom
zaljubite u nju, to je za ceo život! Ona je jedinstvena! Ona je Venecija…
PROGRAM PUTOVANJA
1. DAN (Petak) BEOGRAD - HRVATSKA – SLOVENIJA
Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Sava Centra u 18.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je
polazak u 19.00 sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz usputna
zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…
2. DAN (Subota) VENECIJA – LIDO DI JESOLO
Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice
Mediterana” - Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko
neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San
Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco
sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava
laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i
najstarijeg mosta Ponte Rialto. Poljubite Gospi “prečiste skute” u baroknoj crkvi Santa Maria della
Salute. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za slobodne
aktivnosti. U popodnevnim satima povratak brodićem u Punta Sabioni i odlazak do mesta Lido di
Jesolo, poznatog po prelepoj, dugačkoj, peščanoj plaži. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN (Nedelja) VERONA – VIĆENCA
Doručak. Polazak na celodnevni fakultativni izlet. “Grad ljubavi” – Verona. Preplitanje legendi i
istorijskih činjenica započinjemo na Piazza Bra, gde ćemo upoznati antički duh grada uz čuvenu
Arenu. Velelepna Via Mazzini, toranj Lamberti i Piazza Signoria sa spomenikom Dante Aligijerija. Za
sam kraj posetićemo Julijinu kuću i za trenutak se potražiti u nezaboravnom delu slavnog Šekspira…
U popodnevnim časovima vožnja do Vićence – grada smeštenog ispod vrhova Monte Berika.
Uživaćete uz gradsku arhitekturu na Piazzi Signori fotografišući čuvenu Palladianu ili La Rua stub.
Probajte lokalnu pastu, popijte cappuccino ili se zasladite profiterolama u toku slobodnog vremena.
Polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske…
4. DAN (Ponedeljak) SLOVENIJA – HRVATSKA – BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u jutarnjim satima.
CENA ARANŽMANA......79€
CENA ARANŽMANA UZ KUPLJENI VAUČER.........49€
Aranžman obuhvata:





Autobuski prevoz na navedenoj relaciji
1 noćenje u hotelu sa 3* sa doruckom
Obilaske prema programu
pratnju licenciranog vodiča-pratioca grupe
Troškove organizacije puta
Aranžman ne obuhvata:
 Fakultativne izlete:
(minimum za realizaciju izleta je 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj
prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene), brodić P.Sabioni-Venecija-P. Sabioni
15€, Verona-Vićenca 20€
 Individualne troškove putnika ,
 Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Doplate:
 Doplata za 1/1 sobu je 50% od cene aranžmana
Popusti:
 Deca do 2 god. Gratis/ nemaju sediste u autobusu, nemaju ležaj u hotelu
 Deca od 2 – 7 godina imaju 10% popusta ako koriste ležaj sa pratiocem i imaju sedište u autobusu.
 Treća odrasla osoba u 1/ 2 + 1 ima popust 5%
Način plaćanja:
 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja
 U dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu za efektivu Pro Credit banke na dan uplate.
Napomena u vezi smeštaja:
 Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge, dobija se
najranije 2 dana pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova
(postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U
pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog
ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan
krevet.
Napomena
 Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Kod autobuskih aranžmana predviđene
su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima
ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od
objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.
Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih
okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog
za obilazak...)
Everybody Loves Events D.O.O. Beograd, Ogranak: EL Travel
OTP 50/2014, Polisa osiguranja TAKOVO br. 8003463,8003464
Radoja Domanovića 16/4, Zvezdara, 11000 Beograd
Tel: + 381 11/ 4000 340, Tel/fax: + 381 11/4000 341
Email: [email protected], www.eltravel.rs


Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa
ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja
organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja


Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o
uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami
blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje
Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju
...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće
putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Organizator putovanja nije ovlašćen za procenu ispravnosti putnih i drugih isprava.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih
putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz
Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).


Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
NAPOMENA: NE CEKA SE NA GRANICI OBRADA PAPIRA ZA TAX FREE
Aranžman radjen na bazi minimum 45 putnika
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Minimum za realizaciju fakultativnih programa 15 putnika
Organizatoir putovanja TA “EL TRAVEL” , Licenca OTP br. 50/2014 Od 03.06.2014. god.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA “ EL TRAVEL”
Download

VENECIJA – VERONA – VIĆENCA (1 noćenje) USKRS