UPDATE FX CLIENT APLIKACIJE
PREKO FX UPDATER-A
Stranica 2 od 5
Da bi izvršili update aplikacije Fx Client na najnoviju verziju SP5, potrebno je da imate instaliran Fx
Updater, aplikaciju za ažuriranje programa.
Pre nadogradnje potrebno je proveriti koja je verzija aplikacije trenutno instalirana na računaru. To
se može proveriti u samoj aplikaciji klikom na tab “Pomoć”>“O nama”.
1. Ukoliko se radi o instalaciji Service Pack 5 možete ažurirati aplikaciju preko Fx Updater-a.
2. Ukoliko se radi o Service Pack 4 možete ažurirati aplikaciju preko Fx Updater-a, s tim da je
nakon toga potrebno ukloniti Security Pack iz Control Panel/Add or remove Programs i
instalirati Pexim Digitrust Api, kao i odgovarajući drajver za vašu karticu (možete ga preuzeti
sa sledećeg linka).
Aplikacija Fx Updater je sastavni deo Fx Clienta i nalazi se na lokaciji C:\Program Files\Pexim
Solutions\Fx Updater\Updater.exe.
Ukoliko na računaru ne postoji instalirana aplikacija Fx Updater, može se preuzeti sa web lokacije
http://www.24x7.rs/images/stories/download/FX%20Updater.zip. Klikom na navedeni link, Internet
Explorer će otvoriti prozor na kome će biti ponuđene opcije: Run, Save i Cancel, potrebno je kliknuti
na Run, nakon čega se vrši preuzimanje aplikacije sa sajta i pojavljuje se sledeći prozor na kome
su ponuđene opcije “RUN” i “DON’T RUN”. Izabrati opciju “RUN”, nakon čega se pokreće
čarobnjak za instalaciju Fx Updater-a.
Instalacija Fx Updater-a
U prvom koraku, potrebno je definisati
odredišnu putanju, gde će se aplikacija
instalirati – neophodno je da to ostane
lokacija koja je i ponuđena (C:\\Program
Files\Pexim Computers\Fx Updater\).
Klikom na “Dalje” dolazi se do sledećeg
koraka gde je potrebno kliknuti na opciju
“Instaliraj”, nakon čega će se instalirati
aplikacija, što može da potraje nekoliko
trenutaka, i na kraju klikom na opciju “Završi”
dolazi se do završetka instalacije.
Sada je potrebno pokrenuti aplikaciju Fx
Updater ili sa desktopa računara ili sa lokacije
na kojoj je instalirana.
Kliknuti na opciju “Next”.
U drugom koraku je potrebno selektovati koja
se od postojećih instalacija želi ažurirati.
Selektovati putanju instalirane aplikacije Fx
Client (po default-u je ta lokacija C:\Program
Files\Pexim Solutions\FX Client), pa kliknuti
na “Next”.
U sledećem koraku su ponuđene tri opcije,
potrebno je izabrati prvu Download and
Install, pa kliknuti na “Next”.
Nakon toga, u Fx Updater Wizard-u prikazaće
vam folder za učitavanje (odnosno download)
nove aplikacije, po default-u treba odabrati
C:\ProgramFiles\PeximSolutions\FXClient\Up
dater\Download, pa kliknuti na “Next”.
Stranica 4 od 5
Nakon izbora foldera za učitavanje, Fx
Updater Wizard će tražiti da se unese id
kompanije i aktivacioni kod. Ukoliko ste
zagubili ove podatke koje ste dobili od
vaše banke, potrebno je da kontaktirate
službu tehničke podrške na telefon
011/201-31-31. Nakon unetih podataka,
kliknuti na “Next”.
Iz padajućeg menija izabrati adresu
servera
za
ažuriranje
aplikacije.
Ispravna
adresa
servera
je
https://www.24x7.rs/clientsupport/suppo
rt.asmx i kliknuti na “Next”.
Iz liste ponuđenih update-a, čekirati
FXSP5 1.1.5.12**, koja će ažurirati Fx
Client aplikaciju na najnoviju verziju i
nakon toga kliknuti na “Next”.
U sledećem koraku samo kliknuti na
“Next” kako bi započeo proces
učitavanja, a nakon toga i instalacije
nove verzije.
Nakon završene instalacije, Wizard će prikazati obaveštenje u kome će biti ispisan izveštaj
urađenog procesa. Samo je potrebno kliknuti na “Finish”, kako bi završili rad sa Fx Updater-om.
Download

Uputstvo za instalaciju FX Updater