MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
MyPBX U300 Uputstvo za Korisnika Lokala
Verzija: V1.1
Yeastar Technology Co., Ltd.
Datum: 09. Avgust. 2013
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
1/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
Sadržaj
UVOD .............................................................................................................................. . 3
1. MYPBX KORISNIČKI WEB INTERFEJS ... ......................................................................... ... 3
1.1 PRIJAVA... .................................................................................................................. 3
1.2 PODEŠAVANJA POZIVA ... ............................................................................................ ... 3
1.2.1 Podešavanje Prati me funkcije ... ........................................................................... 4
1.2.2 Poziv na čekanju ... .............................................................................................. 5
1.2.3 Ne uznemiravaj (DND) ........................................................................................ . 5
1.2.4 Istek vremena zvona ... ....................................................................................... . 5
1.2.5 Broj Mobilnog Lokala ... .................................................................................... ... 5
1.3 GLASOVNA POŠTA ... ..................................................................................................... 2
1.3.1 Podešavanje glasovne pošte ... .............................................................................. 2
1.3.2 Upravljanje glasovnom poštom .............................................................................. 2
1.4 SNIMLJENI POZIVI ......................................................................................................... 3
ZAKLJUČAK ... .................................................................................................................. . 4
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
2/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
UVOD
Hvala Vam što koristite MyPBX U300 web korisnički interfejs. Ovaj vodič će Vam objasniti kako da konfigurišete
„Follow Me“(Prati Me) podešavanja (u drugom slučaju kao što je, “No Answer”(Nema odgovora), ili “When
Busy”(Kada je zauzet); bilo da je prebacivanje dolaznog poziva na glasovnu poštu ili drugi broj telefona); kako
konfigurisati podešavanja Glasovne pošte (kao što je omogućavanje/onemogućavanje servisa glasovne
pošte, podesite lozinku glasovne pošte i omogućite/onemogućite “pošalji glasovnu poštu na e-mail adresu kao
prilog” servis); kako upravljati glasovnom poštom i snimljenim razgovorima na lokala.
1. MYPBX KORISNIČKI WEB INTEREJS
1.1 Prijava
Fabričko korisničko ime i lozinka za prijavu na korisnički web interfejs:
Korisničko ime: Broj Lokala
Lozinka: PIN# za pristup glasovnoj pošti
Beleška: Ako nije u mogućnosti da se prijavi sa fabričkim korisničkim imenom i lozinkom, molimo pitajte
administratora da proveri imate li ovlašćenje za prijavljivanje, ili ispravno korisničko ime i lozinku.
Slika 1-1
1.2 Podešavanja Poziva
Na strani podešavanje poziva, možete konfigurisati funkcije kao što su “Follow me”(Prati Me), “Call
waiting”(Poziv na čekanju), “DND”(Ne uznemiravaj), i “Ring Out”(Istek vremena zvonjave).
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
3/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
Slika 1-2
1.2.1 Podešavanja Prati Me funkcije
1. Uvek
Uvek Prati Me je servis MyPBX-a koji omogućava automatsko bezuslovno prebacivanje dolaznih poziva na razne
druge destinacije.
Omogući Uvek odabira polja za potvrdu aktivira bezuslovni servis prosleđivanja poziva na trenutnom lokalu.
Prebaci Na prikazuje destinacije gde dolazni poziv od određenog pozivaoca treba da bezuslovno bude prosleđen.
a. Prebaci Na izaberi glasovnu poštu, dolazni poziv će biti bezuslovno prosleđen na glasovnu poštu.
b. Prebaci Na izaberi broj, dolazni poziv će biti bezuslovno prosleđen na drugi lokal, PSTN ili broj mobilnog
telefona.
Beleška: Kada čuvate konfiguraciju Uvek me prati funkcije, usluge „Ring“ Grupa i Red poziva će biti
onemogućene.
2. Nema Odgovora
Nema odgovora Prati Me je servis MyPBX-a koji omogućava automatsko prebacivanje dolaznih poziva na razne druge
destinacije kada pozvani lokal nije u mogućnosti da preuzme poziv. Vreme bez odgovora se konfiguriše kao
Ring Out(Istek vremena zvonjave).
Odabir omogući Nema odgovora polja za potvrdu aktivira prosleđivanje poziva kada nema odgovora na
trenutnom lokalu. Prebaci na prikazuje destinacije gde dolazni poziv od određenog pozivaoca treba da bude
prosleđen ako pozvani lokal nije u mogućnosti da odgovori na poziv.
a. Prebaci Na izaberi glasovnu poštu, dolazni poziv će biti prosleđen na glasovnu poštu kada nema odgovora.
b. Prebaci Na izaberi broj, dolazni poziv će biti prosleđen na drugi lokal, PSTN ili broj mobilnog telefona
ukoliko nema odgovora.
Beleška: Kada sačuvate konfiguraciju Nema odgovora prati me funkcije, usluge „Ring“ Grupa i Red poziva
će biti onemogućene.
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
4/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
3. When Busy
Kada je zauzet Prati Me je srevis MyPBX-a koji omogućava automatsko prebacivanje dolaznih poziva na razne
druge destinacije kada je pozvani lokal zauzet sa drugim pozivom.
Odabir omogući Zauzet polje za potvrdu aktivira prosleđivanje poziva kada je zauzet trenutni lokal.
Prosleđivanje Na prikazuje destinacije gde dolazni poziv od oređenog pozivaoca treba da bude prosleđen
kada je pozvani lokal zauzet.
a. Prebaci Na izaberi glasovnu poštu, dolazni poziv će biti prosleđen na glasovnu poštu kada je pozivani zauzet.
b. Prebaci Na izaberi broj, dolazni poziv će biti prosleđen na drugi drugi lokal, PSTN ili broj mobilnog telefona kada
je pozivaoc zauzet.
Beleška: Kada sačuvate konfiguraciju Kada je Zauzet Prati Me, usluge „Ring“ Grupa i Red poziva će biti
onemogućene.
1.2.2 Poziv na Čekanju
Poziv na Čekanju se koristi za prijem dolaznih poziva kada ste već na vezi. Ton zvonjave će se čuti od strane
pozivaoca i specijalno pištanje će se čuti preko telefona na strani korisnika MyPBX-a kada poziv stigne. Kako
biste prebacili između trenutnog pozive i novog dolaznog poziva koristite odgovarajuće šifru za pozivanje.
Odabir omogući Poziv na Čekanju polje za potvrdu aktivira ovaj servis i čini da bude dostupan na telefonu.
Beleška: Ako je Call Waiting servis omogućen, Busy Call Forwarding servis bi se automatski isključio.
1.2.3 Ne Uznemiravaj (DND)
Ne Uznemiravaj servis se koristi da se isključi zvono na telefonu. Ako je omogućen, dolazni pozivaoci će biti
usmereni na poštansko sanduče glasovne pošte (ukoliko je omogućeno), u suprotnom će automatski biti
prekinuti.
1.2.4 Ring Out (Istek vremena zvonjave)
Ring Out se koristi da bi se definisalo vreme zvonjave lokala. Ako vreme zvonjave pređe konfigurisano vreme,
lokal će prestati da zvoni.
1.2.5 Broj Mobilnog Lokala
Broj Mobilnog Lokala se koristi za omogućavanje da mobilni telefon radi kao mobilni lokal. Ako je broj
mobilnog telefona podešen kao broj mobilnog lokala, onda kada nazove MyPBX, mobilni telefon će imati sva
ovlašćenja lokala. Na ovaj način, korisnik je u mogućnosti da proveri glasovnu poštu, pozove drugi lokal, PSTN
ili brojeve mobilnih telefona preko mobilnog telefona.
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
5/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
1.3 Glasovna pošta
Glasovna pošta se koristi kada pozivaoc ostavi poruku na pozvani lokal kada nije dostupan ili zauzet. Glasovne
poruke bi se čuvale u poštanskom sandučetu lokala. Kada pozivaoc pristupa servisu glasovne pošte,
on će čuti glasovnu poruku koja ga podseća da ostavi poruku(ova glasovna poruka može samo biti
konfigurisana od strane administratora). Maksimalno trajanje poziva svake glasovne poruke je 15 minuta
(fabrička vrednost je 5 minuta).
1.3.1 Podešavanja Glasovne Pošte
Na strani za podešavanje Glasovne Pošte , korisnik lokala je u mogućnosti da podesi lozinku za pristup glasovnoj
pošti (koji je lozinka za prijavu na korisnički web interfejs takođe); Omogući ili onemogući servis glasovne
pošte; omogući ili onemogući “pošalji glasovnu poštu na e-mail adresu kao prilog ” servis.
Podesite novu lozinku za glasovnu poštu: Unesite novu lozinku, ponovo je unesite i kliknite “save”(sačuvaj).
E-mail Adresa: Unesite e-mail adresu gde bi glasovna pošta ili faks bili poslati kao prilog.
Omogući Glasovnu poštu: Označite polje za potvrdu da biste omogućili uslugu govorne pošte ili poništili da je onemogućite.
Omogućite slanje glasovne pošte: Označite polje za potvrdu da biste omogućili “pošaljite glasovnu poštu na email adresu kao prilog” uslugu ili poništite da onemogućite.
Slika 1-3
1.3.2 Upravljanje Glasovnom poštom
Na strani za upravljanje Glasovnom poštom, korisnik lokala može preslušati, obrisati ili preuzeti glasovnu
poruku, ili da premesti glasovnu poruku iz jednog direktorijuma u drugi (napr. Nove, Stare, Familija, Posao,
Prijatelji).
Preslušaj glasovnu poruku: Izaberite glasovnu poruku i kliknite „Play“. Na “Play” strani, korisnik može
kontrolisati brzinu i jačinu zvuka.
Obriši glasovnu poruku: Izaberite glasovnu poruku da biste obrisali i kliknite na “Delete”, zatim će odabrana
poruka biti obrisana.
Preuzmite glasovnu poruku: Izaberite glasovnu poruku za preuzimanje i kliknite na “download”.
Premestite glasovnu poruku u drugi direktorijum: Izaberite glasovnu poruku koju želite da premestite, izaberite
direktorijum u koji želite da ga premestite (napr. Nove, Stare, Familija, Posao, Prijatelji), zatim kliknite “move to”.
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
6/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
Slika 1-4
1.4 Snimci Razgovora
Na strani snimci razgovora, korisnik može da presluša, obriše i preuzme datoteke snimaka.
Preslušaj snimak: Izaberite snimak za preslušavanje i kliknite “Play”. Na “Play” strani, korisnik može da
kontroliše brzinu i jačinu zvuka.
Obriši snimak: Izaberite snimak za brisanje i kliknite “Delete”, zatim će izabrani e-mail biti obrisan.
Preuzmi snimak: Izaberite snimak za preuzimanje i kliknite “download”.
Slika 1-5
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
7/8
MyPBX U300 Uputstvo za korisnika lokala
ZAKLJUČAK
Ovo korisničko uputstvo objašnjava konfigurisanje parametara poziva i parametara glasovne pošte; upravljanje glasovnom
poštom i snimcima korisnika lokala. Za više funkcionalnosti i napredna podešavanja MyPBX U300, molimo pogledajte sledeću
dokumentaciju:
“MyPBX U300 Tehnički podaci”
“MyPBX U300 Uputstvo za Instalaciju”
“MyPBX U300 Uputstvo za Administratora”
[Kraj]
Yeastar Technology Co., Ltd.
(www.yeastar.rs)
8/8
Download

MyPBX U300 User Guide