VU^KO
VU^KO
Aparthotel Faza 2
Prodaja apartmana
H
otelsko– apartmanski kompleks Aparthotel »Vu~ko« smje{ten je na atraktivnoj
osun~anoj lokaciji u samom centru Jahorine, jednoj od najljep{ih evropskih
planina. Nalazi se na 1520 metara nadmorske visine, udaljen od me|unarodnog aerodroma 28 km. Svojim arhitektonskim rje{enjem pru`a vlasnicima
apartmana komfor i udobnost koja odgovara najvi{im svjetskim standardima u
hotelijerstvu. Izgra|en od ekolo{kih i prirodnih materijala, a zami{ljen i projektovan da bude u potpunoj harmoniji sa svojim prirodnim okru`enjem pru`a potpuno novu dimeziju boravka na planini. Ve}ina apartmana ima predivan pogled
na vrhove Jahorine. U sklopu apartmanskog kompleksa nalazi se vrhunski
spa&wellness centar na povr{ini od 720 m2, dva teniska terena, ko{arka{ki teren,
sala za seminare i prezentacije. Raznovrstan sadr`aj u sklopu hotela iz koga izdvajamo Paradizo loby bar, restoran, vinoteku sa velikim izborom vina iz cijelog Svijeta, pivnicu kao i slasti~arnu zadovolji}e i najrazli~itije prohtjeve.
Apartmani su povr{ine od 26 m2 do 95 m2, za svaki apartaman je obezbje|en
parking prostor, a postoji mogucnost kupovine garaznog mjesta. Vecina apartmana ima dnevni boravak sa kuhinjom, trpezarijom i terasom okrenutom ka
vrhovima Jahorine (jugoisto~na strana), kao i kupatilo, hodnik i spava}u sobu,
koja je okrenuta ka sjeverozapadu.
Kontakt:
Tel. +387 65 815 999
Tel. +381 69 111 35 70
e-mail: [email protected]
www.vuckoclub.com
Dobrodošli!
A
parthotel »VU^KO« nastavio je tradiciju ekskluzivnog hotela
izgra|enog za potrebe Olimpijskih igara u Sarajevu »ZOI
'84.«. Dobio je ime po zvani~noj maskoti XIV zimskih olimpijskih igara. Bio je namjenjen za smje{taj VIP-gostiju, a me|u
prvim gostima »VU^KA« bili su {vedski kralj Gustav, Huan Antonio Samaran i drugi zvani~nici XIV ZOI. U skladu sa tim, aparthotel »VU^KO« nudi gostu vrhunski smje{taj i uslugu kao i niz
sadr`aja za ljep{i i ugodniji odmor. Hotel se nalazi u centru turisti~kog kompleksa i u neposrednoj je blizini ski zi~ara.
Aparthotel »Vu~ko« izgra|en je u planinskom stilu i pored modernog enterijerskog rje{enja kojim preovladavaju ravne linije u
toplim sivim tonovima izra|ene od prirodnih materijala kao {to
su drvo i kamen, ovaj prelijepi objekat svojim gostima pru`a jedinstven ugo|aj topline i opu{tenosti, a u potpunosti se uklapa u
planinski ambijent i prati ekolo{ke pravce.
Aparthotel »Vu~ko« je nivoa opremljenosti 4 zvijezdice i ~lan je
»Service d’Information Code Diplomatique & Consularie«.
Od raznovrsnog sadr`aja izdvajamo organizovano ~uvanje
djece,salon zabave, internet klub, obezbje|en parking i gara`a,
prodavnica sa dnevnom {tampom i suvenirima, butik sportske
opreme, gift shop, frizerski salon, wellness & spa oaza na 720 m
kvadratnih, klizali{te, ski servis, ski rental, iznajmljivanje bicikala.
Vinoteka i Paradiso bar
U
sklopu na{eg hotela nalazi se i Winebar sa velikim
izborom vrhunskih svjetskih i doma}ih vina. Predstavlja
savr{eno mjesto za dru`enje sa prijateljima u ve~ernjim
satima ili za u`ivanje u ~a{i vina prije ve~ere.
»Bolje je popiti malo vina iz potrebe, nego vode iz po`ude.«
Pored vinoteke nalazi se i Paradiso bar, moderno ure|en bar
sa vrhunskom uslugom i ljubaznim osobljem u kojem mo`ete
da se opustite uz pi}e i hranu u bilo koje doba dana, a u
ve~ernjim satima lijepo zabaviti.
Apartmani
A
parthotel »VU^KO« raspola`e sa 60 apartmana (5
jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 7 dvokrevetnih sa
mogu}im tre}im le`ajem, 30 apartmana sa dvije
odvojene prostorije, kao i apartmanima za nepu{a~e). U
svakom apartmanu gostima je na raspolaganju pristup intrenetu, sef, room srevis, be{umni mini bar, direktna telefonska linija, usluga kori{}enja biznis centra, kablovska TV,
pozivi bu|enja, usluga pranja i peglanja gostinskog ve{a.
Apartmani su opremljeni u skladu sa najvi{im svjetskim
standardima opremanja i po principu inteligentne
tehnologije boravka i kori{}enja usluga (centralno grijanje sa mogu}no{}u regulacije toplote u apartmanu).
Ve}ina apartmana je orijentisana ka jugu i ima pogled
na ski staze i vrh Jahorine. Posebna odlika lokacije je
blizina ski staza (svega 50 m), kao i osun~anost tokom
cijelog dana.
Ve}ina apartmana ima terasu ili balkon, a u ve}im apartmanima je ugra|en kamin sa zatvorenim lo`i{tem.
Kamin sala
Z
a ugodnije duge zimske no}i preporu~ujemo Vam na{u
Kamin salu, gdje u toploj atmosferi pored vatre iz otvorenog
kamina i prijatnom muzikom mo`ete da se opustite i u`ivate
sa prijateljima i porodicom.
Kamin sala je pa`ljivo namje{tena sa ciljem da svakom gostu pru`i
osje}aj topline i udobnosti, a za takav ugo|aj dodatno se brine na{e
ljubazno i profesionalno osoblje.
Pored toga, tu su i na{i vrhunski muzi~ari koji svojim instrumentima i
pa`ljivo biranim repertoarom ~ine boravak u Kamin sali jo{ prijatnijim
i ljep{im, a boravak u na{em hotelu nezaboravnim.
Konferencijska sala
U
okviru svoje ponude izdvajamo organizaciju svih
vrsta poslovnih sastanaka, seminara, konferencija,prezentacija i mini sajmova.
Za tu svrhu hotel raspola`e velikom i modernom konferencijskom salom sa 70 mjesta, a postoji mogu}nost
rada po sekcijama u 5 zasebnih prosotra (cca 25
mjesta). Svi prostori opremljeni su be`i~nim internetom,
sistemom za multimedijalne prezentacije, sistemom za
simultano prevo|enje, vrhunskom rasvjetom i prate}om
opremom.
Restoran
N
aravno, u na{em hotelu se nalazi i
vrhunski restoran doma}e i internacionalne kuhinje. Restoran raspola`e
sa 120 mjesta, a ljetna ba{ta sa dodatnih 30.
U prijatnoj atmosferi sa predivnim pogledom i
raznovrsnom hranom garantujemo vrhunsko
gastronomsko iskustvo svakom gostu.
Doru~ak i ve~era se slu`e na bazi {vedskog
stola, a radno vrijeme restorana je od 08h do
23h.
Gastro
P
osebno smo ponosni na na{ kulinarski tim koji
}e svakom gostu omogu}iti nezaboravni gastronomski do`ivljaj.
Veliki izbor jela doma}e i internacionalne kuhinje u prelepim aran`manima, profesionalno osoblje
garantuju zadovoljstvo svakom gostu.
U ponudi su i jela doma}e kuhinje spremljena od najkvalitetnijih namirnica sa Jahorine i okoline.
Od morskih plodova i jela od ribe, preko jela spremljenih od mesa i svje`eg vo}a i povr}a pa do velikog izbora kola~a i torti na{ kulinarski tim }e Vas uvijek iznova
iznenaditi i obradovati svojim vje{tinama i kvalitetom
hrane.
Napominjemo da je u ponudi i veliki izbor jela vegetarijanske kuhinje.
Spa & Wellness
A
Priu{tite sebi najprijatnije iskustvo u pravoj Wellness
& Spa Oazi. Mo`da }e vam trebati nekoliko sati ili cijeli dan da zaboravite sve ono {to vas okru`uje u
svakodnevnom `ivotu (stres, ra~uni, gu`ve u saobra}aju,
problemi u kancelariji...), ali u svakom slu~aju, jednom kada
se okru`ite onim {to vam ova spa destinacija nudi - dobi}ete
jedinstveni ugo|aj potpune opu{tenosti.Odvojite vrijeme za
sebe, pro{etajte na{om Spa zonom. Usporite…
[etnja po~inje.
Prvo u Rimsku saunu da se pripremite, zatim u Finsku saunu
da se dobro zagrijete, a onda u Parno kupatilo da izbacite
sve toksine. Pravite pauze, osvje`avajte se izme|u boravka
u saunama hladnim, toplo--hladnim i aroma tu{evima. Di{ite
polako i dopustite da vam mirisi esencijalnih ulja pro~iste
plu}a i sve pore.Zgazite na oblutke i pro{etajte se kao da ste
na pla`i dok vam toplo-hladni mlazevi vode opu{taju umorne mi{i}e na nogama. Nastavite opu{tanje ulaskom u hidromasa`ni bazen i osjetite kako sva napetost uz pomo} vode
i toplote nestaje.Nakon svega, umotani u bade mantil, sa
{oljom toplog planinskog ~aja, lezite na tople anatomske
le`aljke i posmatrajte bogatstvo prirode. U tim momentima
`ivite trenutak umjesto da jurite kroz njega. U`ivajte...Nakon
ovog divnog poklona sebi, nemojte stati. Dozvolite da vam
pomognemo i ugodimo. Probajte neku od na{ih masa`a:
klasi~nu, {vedsku, sportsku, {iacu ili aromaterapiju. Darujte
svojim rukama spa manikir, osvje`ite lice nekim od na{ih
wellness tretmana… Osim ovih tretmana koji su blagodeti
ljudskog dodira, prepustite se savr{enstvu koje vam pru`a
slana voda flotarijuma (futuristi~ka kada sa visokom koncetracijom soli u kojoj lebdite kao da ste u beste`inskom
stanju). Osetite blagotvornost Zenith kade sa dva hidromasazna programa, ili se ispru`ite na hidromasa`nom
krevetu gdje }e vas mo} mlazeva vode iznenaditi okrepljuju}im efektom.
Potpuni sklad }ete osjetiti ako uz opu{tanje priu{tite svom
tijelu i fizi~ku aktivnost. Fitness studio vam omogu}ava da
uz stru~an nadzor va{eg trenera odr`avate ili povratite tonus
mi{i}a i poja~ate kondiciju.
Ski škola
S
ki {kola Vu~ko u sklopu Aparthotela Vu~ko
ima dugu tradiciju i ve} dugi niz godina va`i
za najbolju {kolu skijanja na prostorima Bosne
i Hercegovine. Iza projekta ski {kole stoje
Bojan Kri`aj, osvaja~ svjetskog kupa u skijanju i Aleksandar Provi}. U~itelji ski {kole posjeduju najve}e
nivoe u~itelja skijanja kao i diplome profesora, magistara i doktora Fizi~ke kulture, {to ovoj {koli daje
posebnu veli~inu.
Ski {kola Vu~ko garantuje stru~ni metodski pristup
edukaciji polaznika {kole, i da }e svi polaznici
uklju~eni u program {kole sigurno,bezbjedno i na
zabavan na~in savladati sve tajne skijanja. [kola organizuje snimak va{e grupe na obuci, video projekciju, dodjelu diplome svim polaznicima, no}no skijanje
kao i ve~ernji program igara na snijegu.
Izvo|enje nastave mogu}e je na engleskom, {panskom, njema~kom i ruskom jeziku. Posebne ponude:
skijanje po dubokom snijegu, po neuredjenim
stazama, extremno skijanje, akrobatski skokovi na skijama. (na vlastitu odgovornost, u pratnji 2 u~itelja skijanja).
Aparthotel Vu~ko pored ski {kole posjeduje ski rental
i rentu motornih sanki.
Ski {kola Vu~ko posjeduje i vlastiti ski lift za polaznike
{kole, koji se nalazi pored Aparthotela Vu~ko.
Nagrade
A
parthotel »VU^KO« nosilac je i velikog broja priznanja i nagrada koje
nam govore da smo na pravom putu
i motivi{u nas za dalji rad.
Izme|u ostalih, izdvajamo »Veliku zlatnu
medalju za kvalitet« na Novosadskom sajmu
2008. godine, »Zlatnu ugostiteljsku krunu«
2008. godine, koju dodjeljuje udru`enje
hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine
kao i »Srebrnu pahuljicu« 2008. godine...
Aktivnosti
D
a bi boravak bio raznovrsniji i bogatiji na{ hotel nudi i niz aktivnosti kao {to su organizovanje izleta, vo`nja biciklima, ATV
~etveroto~ka{ima, »Off road« tura, pje{a~kih tura, planinarenje, paraglajding itd. Pored toga nudimo i organizovanje splavarenja Tarom, kao i posjetu ergeli konja »Borike«.
Isti~emo na{u »[kolu Sporta« koja Vam garantuje dobru zabavu i
savladavanje svih navedenih oblika rekreacije i zabave uz pomo}
profesionalnih animatora sporta koji posjeduju licence i dozvole
potrebne za rad. Stru~ni metodski pristup u edukaciji polaznika
{kole garantuje da }e svi uklju~eni u program sigurno, bezbjedno i
na zabavan na~in savladati sve tajne sporta i rekreacije.
Olimpijski duh
N
a Jahorini su u sklopu XIV zimskih olimpijskih igara
odr`ane discipline u alpskom skijanju za `ene.
U skladu sa svojim imenom i tradicijom Aparthotel
»VU^KO« pa`ljivo njeguje sportski duh i tradiciju.
Na{i osniva~i, prof. Milomir Provi}, uspje{ni privrednik i sportski radnik, Bojana Kri`aj, legenda jugoslovenskog alpskog
skijanja i veliki zaljubljenik u Jahorinu, prof. Aleksandr Provi}a,
nekada{nji ~lana smu~arske reprezentacije Jugoslavije i aktuelni potpredsjednik Odbora za u~itelje i trenere pri Skija{kom savezu Bosne i Hercegovine, i veliki broj vrhunskih
sportista iz cijelog svijeta koje smo ugostili, pokazuju odanost
sportu i duhu olimpijskih igara koji njeguje na{ hotel.
Ponosno mo`emo re}i da su na{i gosti bili neki od najve}ih
imena svjetskog sporta, a izme|u ostalih i Ingemar Stenmark,
Jure Franko, Vlade Divac, @arko Paspalj i mnogi drugi.
Jahorina
J
ahorina, jedna od najljep{ih olimpijskih planina pripada
dinarskom planinskom sistemu i prostire se na oko 30
km du`ine, sa ograncima. Najvi{i vrh je Ogorjelica sa
1.916 m nadmorske visine. Zahvaljuju}i svom jedinstvenom
geografskom polo`aju ima veoma povoljnu klimu, kako zimi
tako i ljeti.
Prosje~an broj dana sa snje`nim pokriva~em na Jahorini je
175 i to od po~etka oktobra pa do kraja maja. Desetogodi{nji
prosjek visine snje`nog pokriva~a u februaru iznosi 106 cm.
Jahorina je popularna destinacija za ljubitelje zimskih sportova
(alpsko skijanje, skija{ko tr~anje, snowboarding, ski safari na
motornim sankama, klizanje i no}no skijanje). Preko 20 km
dobro ure|enih skija{kih staza koje se prostiru od 1890m do
1.200m nadmorske visine kao i 8 ski liftova ukupnog kapaciteta 7.500 skija{a na sat omogu}avaju svim ljubiteljima
zimskih sportova potpuni ugo|aj. Zimska skija{ka sezona
po~inje 15. decembra i traje do 15. aprila.
Eminentni stru~njaci ubrajaju Jahorinu u jednu od najljep{ih
planina Evrope. Na njoj je svjetska smu~arska federacija verifikovala tri takmi~arske staze (slalom, veleslalom i spust), koje
ispunjavaju uslove za me|unarodna takmi~enja.
VU^KO
www.aparthotelvucko.com
Tel.+387 57 206 306; Fax +387 57 206301
e-mail: [email protected]
Download

21x21 Hotel misa:Layout 1.qxd