32
mobilna telefonija
Veliki
mobilnih
test
mreža
connect 11/2011
Uz Mer­ce­des pun mo­bil­nih te­le­fo­na i test‑o­pre­me, eki­pa kom­pa­ni­je
P3 communications je, od 17. av­gus­ta do 4. sep­tem­bra, me­ri­la per­
for­man­se mre­ža do­maćih mo­bil­nih ope­ra­to­ra. Uz si­tnu olak­ša­va­
juću okol­nost da je ugo­dni­je me­ri­ti le­ti ne­go zi­mi, ovaj pro­ces, kao i
ana­li­za re­zul­ta­ta i nji­ho­vo oce­nji­va­nje na način pri­me­njen u ra­zvi­je­
nim ev­rop­skim zem­lja­ma, a po me­to­do­lo­gi­ji časo­pi­sa con­nect,
pred­stav­lja­ju o­zbi­ljan iza­zov, a sa­mim tim i kom­plek­snu pro­ce­du­ru,
ko­ja je za­hte­va­la dos­ta pla­ni­ra­nja.
P
la­ni­ra­nje se o­dno­si pre sve­ga na i­zbor gra­do­va gde će se me­re­
nja i­zvrši­ti, bi­ra­nje ru­ta kretanja unu­tar tih gra­do­va, mo­de­ma,
ta­ri­fa i kri­te­ri­ju­ma eva­lu­aci­je re­zul­ta­ta, a kom­pa­ni­ja P3 com­muni­
cations na tom po­lju ima o­grom­no is­kus­tvo ko­je je de­lom pro­iza­šlo i
iz vi­še­go­di­šnjih test‑me­re­nja u sa­ra­dnji s časo­pi­som con­nect. Za
2011. go­di­nu, pla­ni­ra­na su test‑me­re­nja u Ne­mačkoj, Aus­tri­ji,
Švaj­car­skoj i Srbi­ji, a na­ša me­re­nja bi­la su prva u go­di­
šnjem ras­po­re­du i obav­lje­na su u dru­goj po­lo­vi­ni av­
gus­ta. Dok čita­te ovaj tekst, P3 com­mu­ni­ca­ti­ons
eki­pe krsta­re os­ta­lim zem­lja­ma, pa ćemo se u
ne­kom od na­re­dnih bro­je­va o­svrnu­ti i na te re­
zul­ta­te, pro­ce­nju­jući gde su na­ši ope­ra­to­ri u
o­dno­su na dru­ge zem­lje. Za sa­da nas prven­
stve­no za­ni­ma­ju međuso­bna po­ređenja tri
do­maće mre­že na obrađenoj teritoriji.
Skup tes­to­va je obu­hva­tio me­re­nja kva­
li­te­ta pre­no­sa gla­sa i po­da­ta­ka. Za me­re­
nje kva­li­te­ta pre­no­sa gla­sa ana­li­zi­ra­na je
ko­mu­ni­ka­ci­ja s fik­snom te­le­fon­skom
mre­žom i to u oba sme­ra – ka­da je po­ziv
ini­ci­ran s mo­bil­nog (MOC,
Mobile Originated
Call) i ka­da je ini­ci­ran s fik­snog te­le­fo­na (MTC, Mobile Terminated
Call). Po­zi­vi su obav­lja­ni ko­rišćenjem Samsung GT‑S8530 Wave II
te­le­fo­na, ko­ji je na la­bo­ra­to­rij­skom tes­tu te­le­fo­na časo­pi­sa con­nect
po­ka­zao o­dlične audio‑ka­rak­te­ris­ti­ke.
Ka­da je u pi­ta­nju pre­nos po­da­ta­ka, me­re­nja su bi­la skon­cen­tri­sa­na
na ko­rišćenje mo­bil­nih mo­de­ma ko­je ope­ra­to­ri ima­ju u stan­dar­dnoj
po­nu­di, pri­ključenih na računar ko­ji ra­di pod ope­ra­tiv­nim sis­te­mom
Microsoft Windows XP i ko­ris­ti Internet Explorer 8. Ni­je taj­na da se
na­ši građani, u­sled ne­dos­tat­ka dru­gih op­ci­ja, čes­to o­pre­de­lju­ju za mo­
bil­ni in­ter­net kao do­pun­sku va­ri­jan­tu ve­ze, a čes­to i kao je­di­ni ka­nal
pris­tu­pa in­ter­ne­tu. Za­to su me­re­nja skon­cen­tri­sa­na na pri­me­re ti­pičnog
ko­rišćenja in­ter­ne­ta kao što su pre­gled YouTube vi­dea, pre­gled stan­
dar­dnih stra­ni­ca u Web browser‑u, te ra­zme­na da­to­te­ka HTTP down­
load i FTP upload. Tes­ti­ra­nje da­ta ser­vi­sa je i­zvrše­no unu­tar gra­do­va
za­je­dno sa gla­sov­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom, dok je na pu­te­vi­ma i­zvrše­no
tes­ti­ra­nje sa­mo gla­sov­ne ko­mu­ni­ka­cije.
Sa­da­šnjost i bu­dućnost
Tes­to­vi tre­ba da po­ka­žu ak­tu­el­no sta­nje u vreme merenja, ali i
sprem­nost mre­ža za ši­re­nje i za­do­vo­lja­va­nje bu­dućih po­tre­ba ko­ri­sni­
ka. Tren­do­vi ja­sno uka­zu­ju na sve veću pe­ne­tra­ci­ju smar­tfon uređaja i
ko­rišćenje mo­bil­nog in­ter­ne­ta. Tre­nu­tna pre­dviđanja su da će u 2012.
go­di­ni u većini ev­rop­skih ze­ma­lja početi ko­rišćenje LTE mre­že. Pred­
sto­jeća me­re­nja u Ne­mačkoj u­ključiće po­se­ban test za smar­tfo­ne – os­
ta­vićemo ne­mačkim ko­le­ga­ma da se i­zbo­re s kom­pli­ko­va­nim pra­vi­li­
ma bo­do­va­nja tih re­zul­ta­ta, a na na­šem trži­štu se za ovu go­di­nu o­gra­
ničava­mo na glas i mo­de­me; ne ka­sni­mo mno­go za sve­tom, jer je ta­ko
u Ne­mačkoj me­re­no pre sa­mo go­di­nu da­na.
U skla­du sa me­to­do­lo­gi­jom bo­do­va­nja con­nect‑a, gla­sov­na ko­mu­
ni­ka­ci­ja učes­tvu­je sa 60% u zav­ršnoj oce­ni, a pre­nos po­da­ta­ka čini
40% oce­ne.
S ob­zi­rom na pos­ti­gnu­te re­zul­ta­te, uku­pna sli­ka kva­li­te­ta mre­ža
na­ših mo­bil­nih ope­ra­to­ra je pri­lično do­bra. Na ne­ke re­zul­ta­te čak
mo­že­mo da bu­de­mo i po­no­sni, jer je oči­gle­dno da se u mre­že ne­
pres­ta­no in­ves­ti­ra. O to­me, uos­ta­lom, sve­doči i po­da­tak da su
po­sle­dnjih go­di­na mo­bil­ni ope­ra­to­ri u vrhu lis­te naj­većih in­ves­
ti­to­ra u Srbi­ji.
Ipak, ne­ki u to­me ima­ju vi­še, a ne­ki ma­nje us­pe­ha, a sva­ki
test da­je sa­mo je­dnog po­be­dni­ka. Za­to po­gle­daj­mo ka­ko je ko
pro­šao kroz broj­ke ko­je su i­zme­ri­li pre­ci­zni in­stru­men­ti kom­
pa­ni­je P3 communications. Pri­me­nom od­go­va­ra­jućih te­žin­skih
fak­to­ra, izmerene broj­ke su sme­šte­ne u o­kvi­re re­al­nog ko­ri­
sničkog is­kus­tva.
33
mobilna telefonija
mt:s
Važan segment Telekoma Srbije, kao
najprofitabilnije firme u našoj zemlji,
čini mt:s mreža mobilne telefonije, koja
raste i razvija se još od 1998. godine.
Izazovi opsluživanja velikog broja
korisnika i ponuda savremenih servisa
zahtevaju snažnu infrastrukturu, a
rezultati našeg testiranja pokazuju da
je vreme za značajne investicije
Za­ključak
Stalnim proširivanjem ponude servisa,
mt:s privlači sve veći broj korisnika, a za
njihovo zadovoljstvo ključne su performanse
mreže, koja treba da ponudi efikasniji
prenos podataka.
Mreža mt:s je pokazala superiornost nad
konkurencijom u pokrivanju dela autoputa
van naseljenih mesta, dok je u gradovima u
kojima je vršeno merenje zaostala za
drugim operatorima.
Telekomu Srbije predstoji zamena
opreme i prilagođavanje sve većom traž­
njom za servisima prenosa podataka, a
međusobno usklađivanje uređaja raznih
proizvođača predstavlja ozbiljan izazov. Sa
nestrpljenjem očekujemo sledeće investicije
ove velike kompanije.
34
connect 11/2011
Kad je u pi­ta­nju gla­sov­na ko­mu­
ni­ka­ci­ja, pro­ce­nat us­pe­šnos­ti us­
pos­tav­lja­nja po­zi­va od pre­ko 98%
je so­li­dan, iako je in­di­ka­tiv­no da
mt:s ima naj­du­že vre­me us­pos­tav­
lja­nja po­zi­va. To nismo očekivali,
znajući da je fik­sna te­le­fon­ska
mre­ža takođe vlasništvo Te­le­ko­
ma, pa bi vredelo ulo­žiti do­da­tni
napor da se mo­bil­no‑fik­sna ko­
mu­ni­ka­ci­ja us­pos­tav­lja brže.
Bo­lja si­tu­aci­ja je na merenim
ma­gis­tral­nim pu­te­vi­ma, jer se
mt:s oči­gle­dno potrudio da se ma­
gis­tral­ni pu­te­vi po­kri­ju 3G si­gna­
lom, dok su kon­ku­ren­ti po tom
pi­ta­nju u za­os­tat­ku. Na prvi po­
gled mo­že da zbu­ni re­la­tiv­no vi­
sok udeo ne­ra­zum­lji­vih de­lo­va
ra­zgo­vo­ra (< 2,7 MOS) ko­ji je po­
sle­di­ca između ostalog čes­tog me­
nja­nja 3G u 2G vezu. Vi­so­ki pro­
ce­nat us­pe­šnos­ti ve­ze, ko­ji je i
naj­značaj­ni­ji za ko­ri­sni­ka, po­ka­
zu­je da mt:s nu­di do­vo­ljan kva­li­
tet go­vor­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i ve­li­ku
po­kri­ve­nost ka­da su u pi­ta­nju ma­
gis­tral­ni pu­te­vi.
O­blast u kojoj je mt:s mre­ži
potrebno posvetiti više pažnje su
data ser­vi­si. Pri­me­ra ra­di, iz­me­
reni pro­ce­nat us­pe­šno o­tvo­re­nih
Web stra­ni­ca je 96,7%, što je is­
pod uspešnosti izmerene kod os­
ta­lih ope­ra­to­ra. Zna­čaj­ni­ja stav­ka
je i pri­me­tno du­že učita­va­nje
stan­dar­dnih Web stra­ni­ca u brow­
ser, što ne­kim ko­ri­sni­ci­ma mo­že
da za­sme­ta.
Kod pre­gle­da vi­deo‑za­pi­sa pre­
uzetih sa Interneta mt:s ima nešto
više problema. Izme­rena us­pe­
šnost pre­uzi­ma­nje vi­dea sa po­pu­
larnog saj­ta YouTube je iznosila
78%, a osim to­ga kod mt:s‑a pro­
te­kne naj­vi­še vre­me­na pre ne­go
što za­počne re­pro­duk­ci­ja sek­ven­
ce u ple­je­ru. Uz to su primećeni
pre­ki­di re­pro­duk­ci­je, pa je tek u
59,1% slučaje­va za­be­le­že­na re­
pro­duk­ci­ja bez pre­ki­da.
Te­le­kom in­ten­ziv­no ra­zvi­ja vi­
deo‑ser­vi­se, pa će mt:s vrlo brzo
po­nu­di­ti MobileTV ko­ri­sni­ci­ma
mo­bil­nih te­le­fo­na – vi­dećemo ka­
ko će ti ser­vi­si ra­di­ti na mt:s mre­
ži. Očekujemo da će mt:s ovome
posvetiti više pažnje, jer gledanje
vi­deo‑sa­drža­ja uz „se­cka­nje“ ni­je
na­ročito lep do­živ­ljaj.
Brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka je
solidna, ali su izmerene brzi­ne
manje u o­dno­su na ono što bi
mre­ža mo­gla da pru­ži. Ma­nja je i
brzi­na pre­uzi­ma­nja i brzi­na sla­nja
po­da­ta­ka. Moguće tumačenje je
da u mt:s mre­ži ima dos­ta o­pre­me
ra­znih pro­i­z­vođača, pa se mre­žni
pa­ra­me­tri (na pri­mer, tre­nu­tak ka­
da će se iz 3G mre­že te­le­fon/mo­
dem preći u 2G) ra­zli­ku­ju od gra­
da do gra­da. Ne­što bo­lje us­
klađiva­nje bi po­mo­glo da se ser­
vis uje­dnači, a po­ne­što mo­že da
se pre­du­zme i na ko­ri­sničkoj stra­
ni – pro­ve­ri­te TCP/IP pa­ra­me­tre
za po­ve­zi­va­nje na mo­de­mu, jer
po­dra­zu­me­va­ne vre­dnos­ti čes­to
sprečava­ju mo­dem da sa ko­ri­
sničke stra­ne mak­si­mal­no efi­ka­
sno ko­ris­ti mre­žu.
connect ocena
318 poena
Telenor
Na­ša naj­sta­ri­ja mobilna mre­ža do­bro
se drži, u ko­rak s tren­do­vi­ma, i sprem­
no dočeku­je iza­zo­ve no­vih uređaja i
no­vih načina ko­rišćenja mre­že. Upravo
u toku našeg testiranja u Telenoru je
rađen swap mreže što se svakako
odrazilo na trenutno izmerene
rezultate, ali obećava još bolji
rezultat i neizvesniju utakmicu na
narednom testu.
Za­ključak
U­prkos ne­zgo­dnom tre­nut­ku u ko­me su vrše­ni tes­to­vi, Te­le­nor je po­ka­zao visok
kva­li­tet i sta­bil­nost mre­že, osvojivši najviše poena u oblasti prenosa glasa. Uz
to, pre­ma­ši­ti 400 po­ena ukupnom skoru (glas+podaci) ni­je je­dnos­ta­van za­da­
tak. Još vi­še nas ra­du­je činje­ni­ca da Te­le­nor me­nja o­pre­mu, što ga­ran­tu­je da će
sle­deća uta­kmi­ca ope­ra­to­ra bi­ti mno­go za­nim­lji­vi­ja i ne­i­zve­sni­ja. Ka­da se zav­rši
za­me­na mre­žne o­pre­me, mo­žda bi ma­lo vi­še pa­žnje tre­ba­lo po­sve­ti­ti uređaji­ma
kod ko­ri­sni­ka – kon­kre­tno mo­de­mi­ma, čije bi bo­lje po­de­ša­va­nje da­lo bo­lju ve­zu
s mre­žom. Te­le­nor je do­bra i po­u­zda­na mre­ža, ali kao i svi ko­ri­sni­ci, ra­do­va­
ćemo se se i sva­kom bu­dućem po­bolj­ša­nju.
Do­bar kva­li­tet mre­že je vi­dljiv
po­go­to­vo u do­me­nu us­pe­šnos­ti
gla­sov­nih po­zi­va, gde sa ube­dlji­
vih 99% u gra­do­vi­ma pre­dnjači
među do­maćim mre­ža­ma. Slično
je i sa vre­me­nom us­pos­tav­lja­nja
po­zi­va, pa ćete ve­zu s fik­snom te­
le­fon­skom mre­žom us­pos­ta­vi­ti
naj­brže ako ko­ris­ti­te Te­le­nor.
Kva­li­tet pre­no­sa gla­sa je ne­zna­tno
lo­ši­ji, ali su ra­zli­ke u kva­li­te­tu
pre­no­sa gla­sa kod sva tri ope­ra­to­
ra to­li­ko ma­le da pro­sečan ko­ri­
snik ne mo­že da ih uoči.
Ono što će ko­ri­sni­ci­ma mo­žda
za­sme­ta­ti je činje­ni­ca da Te­le­nor
u­pra­vo za­me­nju­je sta­ri­ju o­pre­mu
(swap mre­že), a po re­zul­ta­te je
ne­zgo­dno što su me­re­nja obav­lja­
na baš u to­ku te za­me­ne. Za­me­na
o­pre­me ni­je ni je­ftin ni brz po­sao,
pa se očeku­je da će po­tra­ja­ti do
sre­di­ne 2012. go­di­ne.
Na di­ja­gra­mi­ma pris­tu­pa i
pre­no­sa za go­vor­nu ko­mu­ni­ka­
ci­ju mo­že­te da vi­di­te u ko­li­kom
su pro­cen­tu zas­tu­plje­ni GSM
(2G) i UMTS (3G) pris­tup i pre­
nos. Ge­ne­ral­no, ope­ra­to­ri se tru­
de da sma­nje „sre­dnji po­jas“ u
ko­me se za pris­tup mreži i pre­
nos gla­sa koristi me­šo­vi­ta ko­ne­
kcija (najčešće se ra­di o slučaju
da ra­zgo­vor počne u 3G re­ži­mu,
a zav­rši u 2G re­ži­mu). U­prkos
pro­ce­su za­me­ne o­pre­me, Te­le­
nor ovaj me­šo­vi­ti re­žim drži na
ra­zum­nom ni­vou, pa sa naj­
većim o­svo­je­nim bro­jem po­ena
za gla­sov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju za­
slu­žu­je epi­tet kva­li­te­tne i po­u­z­
da­ne mre­že. U ge­o­gra­fskom pri­
ka­zu, ja­sno se vi­di ra­zli­ka
i­zmeđu mre­ža gde je za­me­na
o­pre­me obav­lje­na i gra­do­va gde
je za­me­na tek pred­sto­ja­la ili bi­la
u to­ku. Be­o­građane mo­že­mo
o­bra­do­va­ti po­dat­kom, da je
swap mre­že u Be­o­gra­du sa­da
zav­ršen, pa mo­gu da uži­va­ju u
mo­der­ni­joj Te­le­nor mre­ži.
Za­me­na o­pre­me o­dra­ža­va se i
na pre­nos po­da­ta­ka, a opet su in­
di­ka­tiv­ne ra­zli­ke i­zmeđu gra­do­va
gde je za­me­na zav­rše­na i onih gde
je za­me­na u to­ku ili tek pred­sto­ji.
Uočlji­va je ra­zli­ka u brzi­na­ma
upload‑a i download‑a. Primećeni
su neki problemi sa us­pos­ta­vom
sa­o­braćaja – iako dashboard ka­
že da se ko­nek­to­vao i da je sve
sprem­no za pristup in­ter­ne­tu, ne­
ma sa­o­braćaja pa su i servisi ne­
dostupni. Po­nov­nom us­pos­ta­vom
ko­nek­ci­je sve ra­di nor­mal­no.
U­prkos to­me, Te­le­nor je pos­ti­
gao do­bre re­zul­ta­te na YouTube
vi­deo‑tes­tu, uz dos­ta do­bru us­pe­
šnost i ma­li broj pre­ki­da. Za­nim­
lji­vo je, međutim, pri­me­ti­ti da ni
kod jednog operatora nije detek­
tovana optimizacija pre­nosa vi­
deo‑kli­po­va sa You­Tube‑a. Iako
ko­ri­sni­ci u ve­li­kom bro­ju slučaje­
va od­gle­da­ju sa­mo deo vi­deo‑kli­
pa i čes­to odus­ta­ju, vi­deo‑za­pis se
kod svih ope­ra­to­ra pre­no­si mak­si­
mal­nom brzi­nom, što znači da
čes­to sti­gne ceo klip, a da ga ko­ri­
snik ne od­gle­da. Time se mreža
nepotrebno op­te­rećuje, a ko­ri­snik
pre­no­si (i plaća) ceo vi­deo‑klip
ko­ji ni­je od­gle­dao.
connect ocena
409 poena
35
mobilna telefonija
Vip
Vip mo­bi­le je po­be­dnik con­nect‑ovog
tes­ta mo­bil­nih mre­ža 2011/2012. Ube­
dlji­vo vođstvo na polju pre­nosa
po­da­ta­ka nadoknadilo je neznatni
za­os­ta­tak u pre­no­su gla­sa. Po­red
prvog mes­ta na tes­tu, to obe­zbeđuje
Vip‑u sta­tus mre­že ko­ja gle­da ka
bu­dućnos­ti u ko­joj će pre­nos po­da­ta­ka
na mo­bil­nim uređaji­ma do­mi­ni­ra­ti u
mre­žnom sa­o­braćaju.
Za­ključak
Pred Vip oči­gle­dno ni­ko ne mo­ra da stav­lja
iza­zo­ve, Vip ih sam sebi zadaje i re­ša­va ih.
Iako naj­mlađi, u gra­dnju mre­že kre­nuo je
pu­nom sna­gom i bez kom­pro­mi­sa. Ula­ga­nja
su sva­ka­ko o­grom­na, ali re­zul­ta­ti ih o­prav­
da­va­ju. To ne znači da neće bi­ti no­vih iza­zo­
va, jer ni kon­ku­ren­ci­ja ne se­di skršte­nih ru­
ku. Vip se već vi­še pu­ta po­ka­zao kao kom­
pa­ni­ja ko­ja pre­po­zna­je tren­do­ve i prva ih
nu­di tržištu. Na­da­mo se da ni sle­deće go­di­
ne neće po­sus­ta­ti na tom putu, na ra­dost
ko­ri­sni­ka mobilnih uređaja.
36
connect 11/2011
mesto
ED20N11/2IK012
POih B
mreža
obiln
testa m
O­svrni­mo se naj­pre na gla­sov­nu
ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ju ka­rak­te­ri­še vi­
sok pro­ce­nat us­pe­šnos­ti i naj­ma­
nji broj ne­ra­zum­lji­vih se­kven­ci u
pre­no­su. Ni­ka­da ni­je sve sav­rše­
no, pa bi se mo­gla upu­ti­ti za­mer­
ka da su pu­te­vi po­kri­ve­ni uglav­
nom 2G mre­žom. Ono što je ko­ri­
sni­ci­ma ve­ro­va­tno značaj­ni­je je
da Vip svu­da nu­di po­dje­dna­ko do­
bru mre­žu, što znači is­tu bri­gu o
ko­ri­sni­ci­ma u svim gra­do­vi­ma u
ko­ji­ma smo i­zvrši­li me­re­nje.
Naj­bo­lje u Vip mre­ži je sva­ka­
ko o­dličan pre­nos po­da­ta­ka, ko­
jim značaj­no od­skače od kon­ku­re­
na­ta. Ova­kva stra­te­gi­ja mo­gla se
na­zre­ti mno­go ra­ni­je, jer je Vip
insistirao na ponudi smar­tfo­na, a
kroz „Vip iza­zov“ konkurse pri­su­
tna je i stal­na po­drška i po­ziv de­
ve­lo­pe­ri­ma da se u­ključe u pro­i­z­
vo­dnju mo­bil­nih a­pli­ka­ci­ja.
Ni naj­bo­lja stra­te­gi­ja ne bi bi­la
mo­guća bez ra­zvo­ja mre­že i ula­
ga­nja u in­fras­truk­tu­ru, pa Vip kru­
pnim ko­ra­ci­ma gra­bi na­pred. Kao
naj­mlađi, Vip ni­je op­te­rećen sta­
rom o­pre­mom, što se u ovom tre­
nut­ku čini kao pre­dnost. Međutim,
put neće bi­ti lak, jer se i Te­le­nor
o­dlučio za ve­li­ku in­ves­ti­ci­ju za­
me­ne o­pre­me, što znači da će
ubu­duće bi­ti vrlo o­zbi­ljan ta­k­
mičar, po­go­to­vo na po­lju ak­tu­el­
nih tren­do­va ko­rišćenja mre­že u
ko­ji­ma pre­nos po­da­ta­ka i­gra sve
veću ulo­gu.
Pre­dnost ko­ju ima Vip u brzini
pre­no­sa po­da­ta­ka nije lako do­sti­
ći. Uz izmrenu veću us­pe­šnost,
zna­tno je kraće i vre­me pre­no­sa
Web stra­ni­ca. O­dličan je i pre­nos
sa­drža­ja sa YouTube saj­ta, uz ma­li
pro­ce­nat neus­pe­šnos­ti i naj­brži
start vi­deo‑ple­je­ra. Do­du­še, ni
Vip ne­ma op­ti­mi­za­ci­ju vi­deo‑pre­
no­sa ko­ja bi po­mo­gla ras­te­rećenju
mre­že, a ko­ri­sni­ci­ma uma­nji­la
račun za pre­nos vi­deo‑sa­drža­ja
ko­ji ni­su od­gle­da­li.
Naj­dra­ma­tični­ju ra­zli­ku Vip
pra­vi ta­mo gde je brzi­na i naj­po­
tre­bni­ja. Pre­uzi­ma­nje i sla­nje da­
to­te­ka na testu je bilo gotovo
savršeno, uz visoke brzi­nei pro­ce­
nat us­pe­šnos­ti od 100% pri sla­nju
da­to­te­ka (FTP upload), što po­ka­
zu­je da se sla­nje do­ku­me­na­ta neće
pre­tvo­ri­ti u ner­vi­ra­nje.
Vip je na našim merenjima os­
tav­io kon­ku­ren­te iza se­be, a o to­
me sve­doči i činje­ni­ca da to­kom
procedure koju je obavljao P3
com­munications ni­je detektovan
ni je­dan po­ziv u na­ci­onal­nom ro­
ming sa­o­braćaju. Sve je, da­kle,
bi­la čis­ta Vip mre­ža, pobednik
prvog velikog testa časopisa
connect Srbija.
connect ocena
434 poena
mesto
POBEDNIK
testa mobilnih mreža 2011/2012
Prenos glasa
MTS
Telenor
Vip
(%)
(s)
(MOS-LQO)
(%)
98,2%
4,07
3,77
2,6%
99,0%
3,42
3,88
1,4%
98,7%
3,64
3,80
1,3%
(%)
(s)
(MOS-LQO)
(%)
97,8%
4,25
3,55
7,3%
97,5%
3,84
3,83
2,2%
96,8%
4,20
3,85
2,2%
MTS
Telenor
VIP
(%)
(s)
(s)
(s)
96,7%
6,94
6,04
9,71
98,7%
3,17
4,33
6,11
99,7%
2,37
3,48
4,25
(%)
(s)
(%)
78,0%
3,56
59,1%
97,4%
2,85
95,0%
96,1%
2,56
93,1%
(%)
(kbit/s)
99,0%
1122
95,7%
2989
99,8%
4231
(%)
(kbit/s)
98,0%
309
97,7%
627
100,0%
2327
(maksimalne vrednosti)
VIP
Gradska vožnja / mirovanje
Procenat uspešnosti poziva
Vreme uspostave veze
Kvalitet glasa
Udeo MOS semplova < 2,7 po pozivu
Magistralni putevi
Procenat uspešnosti poziva
Vreme uspostave veze
Kvalitet glasa
Udeo MOS semplova < 2,7 po pozivu
Prenos podataka
Web surfovanje (grad)
Procenat uspešnosti sesije (prosek)
Vreme učitavanja (ETSI Kepler)
Vreme učitavanja (Facebook)
Vreme učitavanja (iGoogle)
YouTube (grad)
Procenat uspešnosti prenosa video-zapisa
Kašnjenje početka reprodukcije
Reprodukcija bez prekida
Download datoteke (HTTP grad)
Procenat uspešnosti prenosa
Brzina prenosa (time equivalent)
Upload datoteke (FTP grad)
Procenat uspešnosti prenosa
Brzina prenosa (time equivalent)
Broj poena
MTS
Telenor
Prenos glasa
(300)
226
259
251
Gradska vožnja / mirovanje
Magistralni putevi
(240)
(60)
182
44
209
50
203
48
Prenos podataka
(200)
92
150
183
(80)
(40)
(40)
(40)
40
23
19
11
68
25
24
33
77
36
40
30
(500)
318
409
434
Web surfovanje (grad)
Download datoteke (HTTP grad)
Upload datoteke (FTP grad)
YouTube (grad)
Ocena
rečnik pojmova
MOC i MTC o­značava­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju sa fik­snom te­le­fo­ni­
jom u slučaje­vi­ma ka­da je ve­za ini­ci­ra­na sa mo­bi­nog te­le­
fo­na (MOC – mobile originated call) i ka­da je ini­ci­ra­na sa
fik­snog te­le­fo­na (MTC – mobile terminated call). Za me­re­
nja se ko­ris­te obe vrste ko­mu­ni­ka­ci­je u je­dna­kom obi­mu.
RAT (radio access technology) dis­tri­bu­ci­ja uka­zu­je na
udeo ra­zličitih vrsta ve­ze u os­tva­ri­va­nju ko­mu­ni­ka­ci­je.
Pri­li­kom pre­no­sa gla­sa ve­za mo­že da bu­de GSM (2G),
UMTS (3G), ali se u ne­kim si­tu­aci­ja­ma jav­lja i me­šo­vi­ta
ve­za ka­da se ko­ris­te obe pris­tu­pne te­hno­lo­gi­je.
MOS (mean opinion score) je ma­te­ma­tički pri­kaz kva­li­te­ta
go­vo­ra do­bi­jen na o­sno­vu oce­na ve­li­kog bro­ja lju­di. U te­
le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, MOS se ko­ris­ti za pro­ce­nu kva­li­te­ta
pre­no­sa gla­sa. Ni­ža vre­dnost o­značava te­žu ra­zum­lji­vost.
IP ve­ze su o­snov­ni sloj in­ter­net ko­mu­ni­ka­ci­je. Os­ta­li pro­
to­ko­li, kao što su TCP, a pre­ko nje­ga HTTP i FTP, o­sla­nja­ju
se na Internet Protocol i ko­ris­te IP ve­ze.
Go­vor­ni uzor­ci se ko­ris­te za tes­ti­ra­nje kva­li­te­ta gla­sa u
mo­bil­noj mre­ži. U me­re­nji­ma se na­i­zme­nično ko­ris­te
stan­dar­dni uzor­ci mu­škog i žen­skog gla­sa u tra­ja­nju od 5
se­kun­di u oba sme­ra ko­mu­ni­ka­ci­je.
Das­hbo­ard (kon­trol­na ta­bla) je u­prav­ljački so­ftver kojim
korisnik uspostavlja i prekida vezu sa internetom. Dash­
board obično sadrži drajvere za različite modele mo­de­ma,
a po­gre­šno po­de­še­ni pa­ra­me­tri po­ve­zi­va­nja mo­gu značaj­
no da smaj­ne brzi­nu veze.
Za­ključak
Ka­da bi­smo uspeli da na­
đemo me­to­do­lo­gi­ju i me­tri­
ku ko­jom bi­smo upo­re­di­li
mo­bil­ne ope­ra­to­re sa os­tat­
kom na­še priv­re­de, si­gu­ran
sam da bi­smo us­ta­no­vi­li da
su mo­bil­ni ope­ra­to­ri njen
bo­lji, a verovatno i naj­bo­lji
deo. Me­re­nja po in­ter­na­ci­
onal­no pri­hvaćenim stan­
dar­di­ma časo­pi­sa con­nect
po­ka­za­la su da je kva­li­tet
mre­ža vi­sok, čak i ako ga
vrednujemo ev­rop­skim me­
ri­li­ma. Ra­du­je nas što ope­
ra­to­ri gle­da­ju u bu­dućnost,
što se mre­že spre­ma­ju za
pa­me­tni­je uređaje i za­htev­
ni­je ko­ri­sni­ke.
Ovaj put pre­dnjači Vip
mobile, ko­ji se okrenuo ko­
ri­sni­ci­ma smar­tfo­na i in­ten­
ziv­ni­jem ko­rišćenju mo­bil­
ne mre­že za pre­nos po­da­ta­
ka. Trud se is­pla­tio i ra­zlo­zi
za slav­lje su tu, ali kon­ku­
ren­ci­ja „di­še za vrat“, pa je
da­lji ra­zvoj mobilne mre­že svakako im­pe­ra­tiv.
Po­hva­lu i visoku ocenu
za­slu­žu­je i Telenor ko­ji je
os­tva­rio za­vi­dne re­zul­ta­te i
to u pe­ri­odu za­me­ne o­pre­
me. Prema informacijama
koje imamo, pla­ni­ra­no je da
za­me­na o­pre­me bu­de go­to­
va pre na­šeg sle­dećeg tes­ta,
pa na na­re­dnoj uta­kmi­ci
očeku­je­mo zna­tno o­štri­ju i
ne­iz­ ve­sni­ju bit­ku.
Ni mt:s ni­je bez adu­ta, jer
stal­no ra­di na no­vim ser­vi­si­
ma i sa­drža­ji­ma, ali to ni­je
pre­dmet ovog tes­ta. Na­da­
mo se da neće za­ne­ma­ri­ti ni
in­ves­ti­ci­je u in­fras­truk­tu­ru i
ta­ko ko­ri­sni­ci­ma po­nu­di­ti
još kon­ku­ren­tni­ji ser­vis.
Tre­nu­tnim
kva­li­te­tom
mre­­ža, istaknimo to još jed­
nom, mo­že­mo da bu­de­mo
za­do­volj­ni, ali to je ra­zlog
vi­še da sle­deće go­di­ne ide­
mo još da­lje i brže.
37
Izmereno prosečno učešće RAT
pristupa u glasovnoj komunikaciji
mobilnaUMTS
telefonija
75%
100%
74,5%
UMTS
76,8%
81,3%
Ka­ko me­ri con­nect
50%
Mixed
100%
75%
Izmereno
prosečno učešće RAT
pristupa u74,5%
glasovnoj komunikaciji
81,3%
25%
50%
22,5%
UMTS
GSM
Mixed 75%
0
25%
74,5%
GSM
12,0%
9,0%
mt:s
Vip
Telenor
22,5%
50%
0
76,8% 11,2%
81,3% 9,7%
3,0%
9,0%
mt:s
Mixed
11,2%
9,7%
3,0%
76,8%
12,0%
Vip
Telenor
25%
12,0%
9,0%
mt:s 3,8
Vip 3,8
mt:s 3,8
Vip
Vip 3,8
mt:s 3,8
mt:s 3,8
Vip 3,7
3,6
mt:s 3,8
mt:s 3,6
4,0
Vip 3,8
Izmereni prosečan kvalitet
prenosa glasa u gradovima
3,6
Telenor 3,9 Telenor 3,9
Vip 3,7
Telenor 3,8 Telenor 3,8
mt:s 3,8
Vip 3,8
mt:s 3,6
Telenor 3,8 Telenor 3,8
Izmereni
prosečan kvalitet
0
Telenor
prenosa glasamt:su gradovima
4,0
U­zduž i po­pre­ko
Vip 3,8
3,0%
Vip 3,8
GSM
11,2%
9,7%
Telenor 3,9 Telenor 3,9
22,5%
Vip 3,8
Telenor 3,9
mt:s 3,8
Vip 3,8
Telenor 3,9
mt:s 3,8
Vip 3,7
Telenor 3,8
mt:s 3,8
3,6
Vip 3,8
MOSLQO
mt:s 3,6
Telenor 3,8
MOSLQO
Izmereni prosečan kvalitet
prenosa glasa u gradovima
4,0
0
MOSLQO
To­kom du­ge tra­di­ci­je me­re­nja ko­ju časo­pis con­nect spro­vo­di u saradnji sa kom­pa­
ni­jom P3 com­mu­ni­ca­ti­ons, pri­me­tan je pa­žljiv i­zbor sku­pa tes­to­va. Me­re­nja mo­ra­ju
da o­dra­ža­va­ju re­al­ne za­hte­ve ko­ri­sni­ka, pa se sva­ke go­di­ne uvo­de no­va, a i­zba­cu­ju
ne­ka sta­ra. Te pro­me­ne ni­su ve­li­ke, ali se uvek pa­žlji­vo pla­ni­ra­ju u skla­du s ana­li­
za­ma po­tre­ba ko­ri­sni­ka. Ka­ko se me­nja­ju na­vi­ke ko­ri­sni­ka i način na ko­ji se ko­ris­te
mo­bil­ni te­le­fo­ni i mo­bil­ne mre­že, ta­ko mo­ra­ju da se me­nja­ju pro­ce­du­re tes­ti­ra­nja i
te­žin­ski fak­to­ri po­je­di­nih me­re­nja ko­ji utiču na zav­ršnu oce­nu.
S ob­zi­rom na ko­ri­sničke na­vi­ke, u ovo­go­di­šnjoj eva­lu­aci­ji kva­li­te­ta mre­ža, gla­
sov­na ko­mu­ni­ka­ci­ja učes­tvu­je sa 60% uku­pnih bo­do­va, a kva­li­tet pre­no­sa po­da­ta­
ka sa 40%. Ne sum­nja­mo da će se ovaj o­dnos u bu­dućnos­ti me­nja­ti, po­go­to­vo s
po­većanjem učešća smar­tfo­n i ta­blet uređaja u mo­bil­noj mre­ži. Mi­sli­mo da je na­ve­
de­ni o­dnos naj­bo­lje o­dra­ža­vao tre­nu­tne na­vi­ke ko­ri­sni­ka.
Kragujevac
Niš
Novi Sad
Beograd
Kragujevac
Niš
Novi Sad
Beograd
Me­to­do­lo­gi­ja časo­pi­sa con­nect po­dra­
zu­me­va­la je me­re­nje per­for­man­si gla­
sov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i da­ta ser­vi­sa u
četi­ri gra­da: No­vi Sad, Be­o­grad, Kra­gu­je­
vac i Niš, a per­for­man­se gla­sov­ne ko­
mu­ni­ka­ci­je me­re­ne su duž Koridora 10 i
na pris­tu­pnim pu­te­vi­ma koji povezuju
ove gradove. Prema pos­lednjim
populacionim sta­ti­stikama, pro­ce­nje­no
je da je ova­kvim i­zbo­rom po­kri­ve­na
skoro trećina stanovnika Srbi­je, i da se
mo­že steći do­bra op­šta sli­ka o po­kri­ve­
nos­ti i kva­li­te­tu mo­bil­nih ser­vi­sa.
Me­re­nja su obav­lje­na u dru­goj po­lo­vi­
ni av­gus­ta 2011. go­di­ne. Tim kom­pa­ni­je
P3 com­mu­ni­ca­ti­ons je, u spe­ci­ja­li­zo­va­
nim mer­nim automobilima, o­prem­lje­nim
naj­sav­re­me­ni­jom o­pre­mom za tes­ti­ra­
nje, ­krsta­rio za­crta­nom ru­tom, a te­le­fo­ni
su obav­lja­li i pri­ma­li test po­zi­ve, be­le­ži­li
us­pe­šnost i kva­li­tet pre­no­sa gla­sa. Is­tov­
re­me­no je tes­ti­ran i mo­bil­ni bro­ad­band
pris­tup, uz ko­rišćenje mo­de­ma pre­po­
0
Vip 2756
Novi Sad
Vip 2659
Niš
Telenor 2649 Telenor 2649
Vip 2861
3000
Kragujevac
Beograd
2500
1500
Vip 2756
Vip 2722
3000
2000
Telenor 2013
mt:s 322 Vipmt:s
2756322
Telenor 2013 Telenor 2013
2500
Vip 2659
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
FTP Upload datoteke od 2MB
Vip 2861
0
Vip 2722
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
FTP Upload datoteke od 2MB
1000
Niš
Telenor 2649
mt:s 316 Vip mt:s
2659 316
mt:s2861
341
Vip
Telenor 330 Telenor 330
mt:s 341
Kragujevac
Novi Sad
connect
11/2011
0
Kragujevac
30
1500
38
500
mt:s 337 Vipmt:s
2722337
Telenor 327 Telenor 327
2000
1000
0
kbit/s
2500
1500
500
27
3000
kbit/s
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
2000 Upload datoteke od 2MB
FTP
1000
Niš
Novi Sad
Beograd
Beograd
ručenih od stra­ne ope­ra­to­ra. Tes­to­vi su o­smi­šlje­ni ta­ko da si­mu­li­ra­ju uobičaje­ne
ope­ra­ci­je, da­kle po­ziv ne­kog bro­ja u fik­snoj mre­ži ili sa ne­kog bro­ja iz fik­sne mre­že
(kon­sta­tu­je se da li je ve­za us­pos­tav­lje­na ili je po­ziv „pro­pao“), vre­me us­pos­tav­lja­
nja ve­ze u oba slučaja, kva­li­tet gla­sa, broj se­kven­ci ko­je ne za­do­vo­lja­va­ju mi­ni­mum
ra­zum­lji­vos­ti... Kod pre­no­sa po­da­ta­ka tes­ti­ra se us­pe­šnost o­tva­ra­nja una­pred iza­
bra­nih Web stra­ni­ca, te brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka, pre­nos vi­deo‑sa­drža­ja sa saj­ta
YouTu­be, i stan­dar­dni pre­nos da­to­de­ka (http download i ftp upload).
Telenor 7,
Vip 3,4
Telenor 3,8
mt:s 6,0
mt:s 6,0
Vip 3,6
mt:s 5,7
Telenor 3,3
Vip 3,7
mt:s 6,5
Telenor 6,7
mt:s 6,5
Telenor 6,7
Vip 3,6
mt:s 6,5
Telenor 3,8
Vip 3,4
Beograd
mt:s 6,0
Vip 3,6
Vip 3,4
mt:s 5,7
Novi Sad
Telenor 3,8
Vip 3,6
Telenor 3,3
mt:s 5,7
Vip 3,7
Novi Sad
Telenor 3,3
s
2
0
Niš
Vip 3,6
Kragujevac
Niš
Vip 3,7
4
0
Kragujevac
mt:s 5,8
6
2
Beograd
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
HTTP
download datoteke
odNovi5 Sad
MB
Kragujevac
Niš
Beograd
8000
Vip 6701
Telenor 5305
Vip 6701
Vip 6701
Telenor 5305
Telenor 5305
Vip 5493
mt:s 1555
Vip 5493
mt:s 1495
mt:s 1495
Beograd
mt:s 1555
mt:s 1495
Telenor 3086
Novi Sad
Beograd
mt:s 1555
Telenor 6719
Telenor 3086
mt:s 2239
Vip 6128
Vip 6128
Novi Sad
Niš
mt:s 2239
Telenor 2245
Kragujevac
mt:s 1800
Telenor 3086
Niš
mt:s 2239
Kragujevac
4000
0
2000
Telenor 6719
Vip 6599
Telenor 2245
0
6000
2000
Vip 6599
8000
4000
Telenor 2245
2000
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
HTTP download datoteke od 5 MB
mt:s 1800
6000
mt:s 1800
kbit/s
4000
Vip 5493
Vip 6128
8000
Telenor 6719
Izmerena prosečna brzina prenosa podataka
HTTP download datoteke od 5 MB
Vip 6599
6000
kbit/s
Izmereni procenat pregleda video-zapisa
bez prekida, YouTube video
Telenor 95,2%
Vip 95,6%
Telenor 95,2%
Vip 95,6%
mt:s 64,3%
Vip 91,1%
Vip 91,1%
mt:s 69,2%
Telenor 97,1%
Telenor 97,1%
Vip 90,1%
Vip 90,1%
Telenor 89,4%
Vip 90,1%
Telenor 95,0%
mt:s 64,3%
mt:s 69,2%
Novi Sad
Beograd
t:s 64,3%
Niš
Vip 95,6%
Telenor 95,2%
Beograd
Vip 91,1%
Telenor 97,1%
Telenor 95,0%
Vip 92,1%
Vip 92,1%
Kragujevac
mt:s 69,2%
50%
0%
mt:s 12,1%
0%
75%
25%
Telenor 95,0%
100%
50%
Novi Sad
Izmereni procenat pregleda video-zapisa
bez prekida, YouTube video
mt:s 12,1%
25%
Telenor 89,4%
75%
mt:s 80,6%
50%
Vip 92,1%
100%
Niš
Izmereni procenat pregleda video-zapisa
bez prekida, YouTube video
Telenor 89,4%
75%
Kragujevac
mt:s 80,6%
0
100%
mt:s 80,6%
Za tes­ti­ra­nje gla­sov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je su ko­rišćeni mobilni te­le­fo­ni Samsung Wave II,
ko­ji, pre­ma tes­to­vi­ma connect-ove la­bo­ra­to­ri­je u Štut­gar­tu ima­ju o­dli­čne per­for­
man­se u do­me­nu voice ko­mu­ni­ka­ci­je. Pro­ce­
du­ra je obu­hva­ta­la ko­mu­ni­ka­ci­ju sa fik­snim
ISDN li­ni­ja­ma u o­dla­znom i do­la­znom re­ži­mu
(MOC/MTC – mobile originated call i mobile
terminated call).
Po­red sta­bil­nos­ti komunikacije, me­ren je i
kva­li­tet pre­no­sa go­vo­ra upo­ređiva­njem snim­
lje­nog go­vo­ra sa onim ko­ji je stvar­no ge­ne­ri­
san na dru­goj stra­ni. Po­ređenje je vrše­no ko­
rišćenjem međuna­ro­dno stan­dar­di­zo­va­nog
al­go­ri­tma Perceptual Evaluation of Speech
Quality (PESQ), ko­ji oce­nju­je go­vor­ni po­ziv u
is­tom o­bli­ku kao što bi pro­sečna oso­ba to
ura­di­la. Re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da je kva­li­tet do­
maćih mre­ža na go­to­vo is­tom ni­vou kao na
dru­gim ra­zvi­je­ni­jim trži­šti­ma cen­tral­ne Ev­ro­pe.
Is­kus­tvo je po­ka­za­lo da je ko­ri­sni­ci­ma naj­bi­tni­je
vre­me us­pos­ta­ve po­zi­va kao i sta­bil­nost ve­ze,
pa su to pa­ra­me­tri ko­ji u eva­lu­aci­ji i­gra­ju naj­
veću ulo­gu.
Pro­ce­du­ra za me­re­nje broadband data ser­
vi­sa je obim­ni­ja, i ta­kođe sle­di prin­cip si­mu­la­
ci­je uobičaje­nih ko­ri­sničkih ak­ci­ja. Pro­ce­du­ra
obu­hva­ta HTTP download da­to­te­ke od 5 MB
(e­kvi­va­lent pro­sečne MP3 mu­zičke nu­me­re ili
kraćeg vi­deo‑za­pi­sa ko­je ski­da­mo sa in­ter­ne­
ta), FTP upload‑a da­to­te­ke od 2 MB (e­kvi­va­
lent pro­sečne fo­to­gra­fi­je ko­ju ša­lje­mo na dru­
štve­ne mre­že), za­tim pre­uzi­ma­nje i pre­gled
vi­deo‑da­to­te­ke sa saj­ta YouTube, kao i pre­nos
ne­ko­li­ko iza­bra­nih Web stra­na. U na­šem
slučaju to su bi­le: je­dna od stan­dar­dnih ET­SI
stra­na (stra­ni­ca Kepler pre­uzi­ma­na je sa P3
ser­ve­ra i ve­ličine je ne­što is­pod 0,5 MB), za­tim
„ži­ve“ stra­ni­ce iGoogle i Facebook About.
Da bi se što bo­lje si­mu­li­ra­li u­slo­vi u ko­ji­ma
ove ser­vi­se ko­ris­ti pro­sečan ko­ri­snik, con­nect i
P3 com­mu­ni­ca­ti­ons su pro­pi­sa­li da se me­re­nja
obav­lja­ju is­ključivo o­pre­mom, draj­ve­ri­ma i pu­
nim se­tom po­de­ša­va­nja ko­je je pre­po­ručio ope­ra­tor i ko­ji su deo njegove ko­mer­ci­
jal­ne po­nu­de. Ne­ma ni­ka­kvog da­ljeg pre­po­de­ša­va­nja ili do­te­ri­va­nja pa­ra­me­ta­ra
ve­ze u o­dno­su na stan­dar­dnu o­pre­mu ko­ju do­bi­ja ko­ri­snik, pa da­kle ni po­de­ša­va­nja
TCP pa­ra­me­ta­ra.
Pre­po­ručeni ko­ri­snički pa­ke­ti su sa­drža­li sle­deće mo­de­me – u slučaju mt:s‑a
ko­rišćen je mo­dem ZTE MF622 (7,2 Mbps / 384 kbps), za Te­le­nor je ko­rišćen
Huawei E353 (21,6 Mbps / 5,76 kbps), a za Vip mre­žu Huawei E182e (21,6 Mbps /
5,76Mbps). Brzi­ne u za­gra­da­ma su mak­si­mal­ne de­kla­ri­sa­ne brzi­ne ovih mo­de­ma
za do­la­zni i o­dla­zni bro­ad­band sa­o­braćaj. Ponavljamo da su ko­rišćeni draj­ve­ri i se­
to­va­nja ope­ra­to­ra, pa za­to ne­ke od i­zme­re­nih vre­dnos­ti ne reprezentuju mak­si­mal­
ne mo­gućnos­ti ko­je mo­gu da se os­tva­re mo­de­mom u mre­ži.
Na­pre­dni­jim ko­ri­sni­ci­ma pre­po­ručuje­mo da pre­u­zmu pro­gram SG TCP Op­ti­mi­zer
sa saj­ta www.spe­ed­gu­ide.net i sa­mi po­ku­ša­ju da do­te­ra­ju TCP/IP pa­ra­me­tre pre­
no­sa ko­ji će im omo­gućiti veće brzi­ne pre­no­sa. Ko­ri­sni­ci Windows‑a 7 mo­gu da se
opus­te, jer će nji­hov OS sam po­de­si­ti op­ti­mal­ne pa­ra­me­tre ko­mu­ni­ka­ci­je.
Izmereno prosečno vreme učitavanja Facebook
strane (manje je bolje), HTTP Web browsing
0
kbit/s
Gla­som i po­da­ci­ma
Telenor 6,7
8
4
Telenor 7,1
2
mt:s 5,8
s
6
s
Me­re­nja u gra­do­vi­ma vrše­na su po­dje­dna­ko u vo­žnji i mi­ro­va­nju na iza­bra­nim
lo­ka­ci­ja­ma (50:50, drive / stationary), dok su na pu­te­vi­ma tes­to­vi vrše­ni is­ključivo u
po­kre­tu. Pris­tup me­re­nji­ma je bio sta­tis­tički, što je po­dra­zu­me­va­lo vi­šes­tru­ka po­
nav­lja­nja i u­sre­dnja­va­nje da bi se do­šlo do ko­načnog re­zul­ta­ta. Zbog to­ga su gra­
do­vi po­de­lje­ni na kon­trol­ne tačke na ko­ji­ma je vrše­no do 1700 me­re­nja za gla­sov­
nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i do 2000 me­re­nja broadband ser­vi­sa po ope­ra­to­ru.
Vip 3,6
4
Telenor 7,1
8
Izmereno prosečno vreme učitavanja Facebook
strane (manje je bolje), HTTP Web browsing
mt:s 5,8
6
39
Download

ovde - Vip mobile