104AB Soft
106Vitro Group
i primena
NAV-a
108GIS za
Zelenilo
Beograd
ERP za
vaš džep
K
Iako se ma­lim pre­du­zećima
in­ves­ti­ci­ja u ERP mo­že učini­ti
vi­so­kom, ona će rezultirati
efi­kasnijim poslovnim pro­ce­
sima. Ali, koji ERP izabrati?
Mar­ko Her­man
neće vam da­ti sve od­go­vo­re, ali vas
mo­že u­sme­ri­ti. A, mo­že vam po­
moći i da o­smi­sli­te još ne­ka pi­ta­nja
za re­še­nje koje ra­zma­tra­te.
Ogra­ničili smo se na ma­la pre­
du­zeća – nji­ma se obično nu­de
go­to­va re­še­nja ili re­še­nja ko­ja se
la­ko skla­pa­ju od pre­de­fi­ni­sa­nih
mo­du­la. Ma­lo pre­du­zeće smo de­
fi­ni­sa­li po tri pa­ra­me­tra: do 50 za­
po­sle­nih, do 150 mi­li­ona di­na­ra
go­di­šnjeg pro­me­ta i do devet is­tov­
re­me­nih ko­ri­sni­ka ERP sis­te­ma.
Ti­me smo iz pregleda eliminisali
rešenja koja ciljaju na veće sisteme.
Biznis kompas
(www.bizniskompas.rs)
Kompas
✔/✔/✔/✘/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
Breza
(www.brezasoftware.com)
BrezaERP
✔/✔/✔/✔/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
Datalab
(www.datalab.rs)
Pantheon
✔/✔/✔/✘/✘
Slovenija
✔
✔
✔(4)
✔(4)
✔
✔
Interaktivni sistem
Štampana i elektronska
dokumentacija
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Interaktivni
sistem + štampana
dokumentacija
✔
✔
✔
✔
Redovno ažuriranje u standardnom paketu
✔
Povezivanje s e-banking sistemima?
✔
Interaktivni sistem +
štampana i elektronska
dokumentacija
✔
✔(1)
✔
✔
ASW
(www.asw.eu)
asw:dominus mini
✔/✔/✔/✔/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
Zavisi od ugovora
o održavanju
✔
Interaktivni
sistem + štampana
dokumentacija
✔
✔(1)
✔
✔
✔/✔
✔/✔
✔/✔
✔/✔
✔/✔
✔
✔
9
9.000 din
Uključena u redovno
održavanje / Zavisi od
vrste usluga
(2)
(2)
73 (3)
✔
✔
8
(2)
✔
✔
8
25 evra
✔(5)
✔
10
Po dogovoru
✔
✔
Više od 65
Od 20 do 60 evra
(2)
25 / 25 evra
Po dogovoru
15-35 / 20-60
(2)
(2)
65 (3)
80 sati
4.699 evra
95
24 čovek/dana
(2)
62 (3)
100 sati
7.000 evra
79
Kompanija
Naziv rešenja
Platforma (XP-SP3 / Vista / 7 / Linux / Mac)
Poreklo rešenja
Uvođenje bez dodatnog programiranja
Prilagođavanje promenama regulative
Help sistem
Zakonom definisani dokumenti
Samostalno kreiranje i povezivanje dokumenata
Praćenje prodaje i naplate po komercijalisti
Grupisanje u više nivoa***
„Isključivanje“ nepotrebnih opcija /
prilagođavanje okruženja
Samostalni backup baze
Podrška na daljinu
Broj konsultanata
Cena konsultant-sata
Cena online podrške / na lokaciji
Optimalno trajanje implementacije za preduzeće 1
Inicijalna investicija za preduzeće 2
Broj poena
AB Soft
(www.absoft.rs)
AB Soft PIS
✔/✔/✔/✘/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
a­da smo u de­cem­bru pro­
šle go­di­ne uve­li no­vu
ru­bri­ku na­me­nje­nu po­slov­
nim re­še­nji­ma, zna­li smo da je to
do­bar ko­rak, ali ne i ko­li­ko će bi­ti
in­te­re­so­va­nje za taj tip sa­drža­ja.
Na kra­ju prve go­di­ne PC.Biz sek­
ci­je, sma­tra­li smo da su se stvo­ri­li
u­slo­vi da vam pred­sta­vi­mo prvi
pre­gled ERP re­še­nja dos­tu­pnih na
do­maćem trži­štu.
Zna­mo da je i­zbor po­slov­nog
so­ftve­ra kom­plek­sna pro­ce­du­ra, a
mi že­li­mo da vam je ma­kar ma­lo
olak­ša­mo. Pre­gled ko­ji sa­da čita­te
Periodično,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
(1) Dokumente mogu kreirati napredni korisnici; (2) Zavisi od potreba korisnika, obima projekta itd; (3) Pošto se neki parametri određuju na bazi potreba korisnika, broj poena je niži nego što je realno; (4)
Obuhvaćeno je ugovorom o održavanju i podršci; (5) Uz podršku administratora baze podataka; (6) Cena se odnosi na licence za 6 istovremenih korisnika; (7) Backup se obavlja automatski
100 pc press decembar 2010
Ka­ko smo po­re­di­li?
Za­pra­vo i ni­smo po­re­di­li – na­pra­vi­li smo
ta­be­lu iz ko­je mo­že­te vi­de­ti ka­ko su kom­
pa­ni­je od­go­vo­ri­le na pi­ta­nja ko­ja smo im
pos­ta­vi­li. Pro­ces de­fi­ni­sa­nja upi­tni­ka, kao i
sis­tem (pr)oce­nji­va­nja od­go­vo­ra, obu­hva­tio
je sa­ra­dnju s ne­ko­li­ko stručnja­ka za im­ple­
men­ta­ci­ju po­slov­nih so­ftver­skih re­še­nja. Za­
je­dničkim sna­ga­ma do­šli smo do se­ta od 27
pi­ta­nja: od o­snov­nih in­for­ma­ci­ja o na­zi­vu
pre­du­zeća, re­še­nja i par­tne­ra za im­ple­men­
ta­ci­ju, pre­ko in­for­ma­ci­ja o mo­gućnos­ti­ma
pri­la­gođava­nja po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka, do
ce­ne i vre­me­na im­ple­men­ta­ci­je kod una­
pred de­fi­ni­sa­nog ko­ri­sni­ka.
Za po­tre­be po­ređenja vre­me­na im­ple­
men­ta­ci­je o­dlučili smo da „na­pra­vi­mo“
PRE­­DU­ZEĆE 1 ko­je ima po­tre­bu za pet is­
tov­re­me­nih ko­ri­sni­ka ERP sis­te­ma, ba­vi se
ve­le­pro­da­jom, ba­ra­ta sa 5.000 ar­ti­ka­la i
ima 50 mi­li­ona di­na­ra go­di­šnjeg pro­me­ta,
uz naj­ma­nje 20 do 30 po­slov­nih do­ku­me­na­ta dnev­no.
Ce­nu re­še­nja po­re­di­li smo na o­sno­vu PRE­DU­ZEĆA
2 ko­je se ba­vi je­dnos­tav­nom pro­i­zvo­dnjom na je­dnoj
lo­ka­ci­ji, ima 20 za­po­sle­nih, sop­stve­no računo­vod­stvo
i pet is­tov­re­me­nih ko­ri­sni­ka ERP sis­te­ma.
Sve od­go­vo­re smo i oce­nji­va­li jer ni­je is­to da li se
ažur­ne ver­zi­je so­ftve­ra i pri­la­gođava­nje i­zme­na­ma za­
IIB
(www.iib.rs)
UPIS.partner
✔/✔/✔/✘/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
M&I Systems
(www.mi-systems.com)
MIS2Open
✔/✔/✔/✘/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade-a
NPS
(www.nps.rs)
NAV Express
✔/✔/✔/✘/✘
Srbija
✔
Odmah nakon
promene,
preuzimanjem
softverskog upgrade
✔
✔(4)
✔
✔
✔
Interaktivni sistem
Štampana
dokumentacija
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Štampana i
elektronska
dokumentacija
✔
✔
✔
✔
✔/✔
✔/✔
✔/✔
✔
✔
20
25 evra
(7)
✔
40
35 evra
✔
✔
21
25-35 evra
25 /25 evra
(2)
(2)
72+160 sati
7.360 evra (6)
92
(2)
(2)
74 (3)
120 sati
14.900 dolara
81 (3)
ko­na vrši pre­uzi­ma­njem s In­ter­
ne­ta ili ne­ko mo­ra da dođe do vas
i to po­se­bno in­sta­li­ra. Ta­ko smo,
na pri­mer, sis­te­mi­ma ko­ji ima­ju
„sa­mo“ štam­pa­nu do­ku­men­ta­ci­ju
za tu stav­ku da­va­li je­dan po­en, za
elek­tron­sku do­ku­men­ta­ci­ju dva
po­ena, a za in­te­rak­tiv­ni sis­tem po­
moći pet po­ena. Sva­ko re­še­nje je
uku­pno mo­glo da o­svo­ji 105 po­
ena, što ni­ko ni­je is­pu­nio, ali su
ne­ki sti­gli bli­zu.
Sta­nje na tržištu
Ste­kli smo op­šti uti­sak da je trži­
šte ERP re­še­nja za ma­la pre­du­zeća
sve di­na­mični­je. To­kom prav­lje­nja
spis­ka za sla­nje upi­tni­ka do­šli smo
do ime­na 16 pre­du­zeća, a od­go­vo­re
smo do­bi­li od osam. Značaj­no in­
te­re­so­va­nje za ovaj pre­gled go­vo­ri
nam da je trži­šte ERP re­še­nja di­na­
mično i da sve veći broj pre­du­zeća
o­dlučuje da im­ple­men­ta­ci­jom po­
slov­nog so­ftve­ra os­tva­ri pre­dnost
u svo­joj o­blas­ti ra­da. Ve­lik od­ziv
po­ka­zu­je i da se pro­i­zvođači ERP
so­ftve­ra ne pla­še po­ređenja ni­ti
kon­ku­ren­ci­je, što je do­bro za sva­
kog od njih, kao i za ce­lo trži­šte.
Krat­ke opi­se ERP re­še­nja kom­
pa­ni­ja ko­je su od­go­vo­ri­le na upi­
tnik mo­že­te vi­de­ti u za­se­bnim
tek­sto­vi­ma, a u ta­be­li i po­ređenje
nji­ho­vih ključnih pa­ra­me­ta­ra. Mo­
ra­mo i da se o­gra­di­mo od po­ten­
ci­jal­ne (ne)tačnos­ti na­ve­de­nih
po­da­ta­ka. Ka­ko je ERP sis­te­me te­
ško is­pro­ba­ti u prak­si, na­ročito za­
rad no­vi­nar­skog pri­ka­za, po­u­zda­li
smo se u od­go­vo­re ko­je smo do­bi­li
i po­dat­ke dos­tu­pne Internetu.
Ta­kođe, iz ta­be­le mo­že­te vi­de­ti
pri­ličnu ra­zno­li­kost u bro­ju po­ena.
Ne­ki od na­ših sa­go­vor­ni­ka ce­nu i
vre­me im­ple­men­ta­ci­je re­še­nja ba­zi­
ra­ju na de­talj­ni­jim in­for­ma­ci­ja­ma
od onih ko­jima smo opisali na­ša
vir­tu­el­na pre­du­zeća. Taj deo upi­
tni­ka ni­smo mo­gli da oce­ni­mo, pa
je za­to i nastala ra­zli­ka u o­dno­su
na kompanije ko­je su svo­je ce­nov­
ni­ke una­pred ofor­mi­le. To znači da
i kod pre­du­zeća ko­ja ima­ju ma­nje
po­ena mo­že­te do­bi­ti fi­nan­sij­ski pri­
hva­tlji­vu po­nu­du i brzu im­ple­men­
ta­ci­ju, što zavisi od vaših zahteva.
Ne­moj­te svoj i­zbor za­us­ta­vi­ti na
ono­me što vi­di­te u ovom tek­stu i
ta­be­li, po­gle­daj­te i saj­to­ve kre­ato­ra
ERP so­ftve­ra, nji­ho­ve re­fe­ren­ce,
tra­ži­te do­da­tne in­for­ma­ci­je. Još je­
dnom na­gla­ša­va­mo: ovaj pre­gled
ni­je tu da vam da ko­načno re­še­
nje – već da vam po­mo­gnu u poče­
tnoj fa­zi va­še o­dlu­ke da una­pre­di­te
način po­slo­va­nja.
A ako ovaj pre­gled naiđe na ade­
kva­tan od­ziv, nas­ta­vićemo da se
ba­vi­mo i pre­gle­dom ERP re­še­nja i
po­ređenjem dru­gog po­slov­nog so­
ftve­ra. Za početak, naj­pre ćemo se
kon­cen­tri­sa­ti na ERP po­nu­du za
sre­dnja i ve­li­ka pre­du­zeća.
pc press decembar 2010 101
PC.BIZ
AB Soft
ERP re­še­nje AB Soft PIS zasniva
se na 20 go­di­na is­kus­tva u ra­
zvo­ju po­slov­nog so­ftve­ra. Ovaj
mo­du­lar­ni sis­tem po­kri­va kom­
ple­tan pro­ces u­prav­lja­nja in­for­
ma­ci­ja­ma i sve ra­dne to­ko­ve
pre­du­zeća. AB Soft re­še­nje omo­
gućava u­prav­lja­nje re­sur­si­ma pre­
du­zeća i do­no­še­nje o­dlu­ka na
o­sno­vu po­u­zda­nih i bla­gov­re­me­
nih in­for­ma­ci­ja, a za­hva­lju­jući
mo­du­lar­nom di­zaj­nu ko­ri­sni­ci
mo­gu oda­bra­ti ele­men­te ko­ji su
im po­tre­bni. Ta­ko se sis­tem pri­la­
gođava pro­i­zvo­dnoj, trgo­vin­skoj i
dru­gim de­la­tnos­ti­ma.
ASW
Re­še­nje kom­pa­ni­je ASW – asw:
do­mi­nus mi­ni je sve­obu­hva­tni in­
for­ma­ci­oni sis­tem za u­prav­lja­nje svim po­slov­nim
pro­ce­si­ma i re­sur­si­ma pre­du­zeća. Ovaj ERP sis­
tem po­ve­zu­je ra­zličita fun­kci­onal­na po­dručja po­
slo­va­nja u ce­li­nu, a mo­du­lar­na struk­tu­ra obu­hva­ta
de­vet pod­sis­te­ma. Po­drža­na je i pri­me­na PDA
uređaja kod te­ren­skih ko­mer­ci­ja­lis­ta. ERP asw:do­
mi­nus mi­ni se mo­že ko­ris­ti­ti i
po sis­te­mu u­slu­ge, ka­da se sis­
tem hos­tu­je na ser­ve­ri­ma ASW‑a
i ren­ti­ra ko­ri­sni­ku ko­ji mu pris­
tu­pa pre­ko In­ter­ne­ta, za­štićenim
VPN tu­ne­lom.
Bi­znis kom­pas
Kom­pas ERP re­še­nje na­me­nje­no
je ma­lim pre­du­zećima ko­ja se ba­ve
pro­i­zvo­dnim, trgo­vin­skim i u­slu­
žnim de­la­tnos­ti­ma, a obu­hva­ta
po­slov­ni so­ftver i sve ne­op­ho­dne
u­slu­ge, od in­sta­la­ci­je i uvođenja, pre­ko obu­ke, do re­
dov­nog o­drža­va­nja. Ovo re­še­nje pred­stav­lja un­pa­red
za­o­kru­že­nu ce­li­nu iz ko­je se mo­gu is­ključiti de­lo­vi
ko­ji ko­ri­sni­ku ni­su po­tre­bni, a nu­di se u pa­ke­ti­ma
s una­pred po­zna­tom ce­nom. In­ter­fejs pod­seća na
uobičaje­ne Win­dows a­pli­ka­ci­je, a pri­la­gođava se po­tre­
ba­ma ko­ri­sni­ka.
Breza
Bre­za­ERP je nas­tao davne 1993. go­di­ne, od ka­da se
usav­rša­va i pre­ba­cu­je u te­hno­lo­ški no­vi­ja o­kru­že­nja.
Od 2002. go­di­ne se za­sni­va­na vi­še­sloj­nom Ora­cle Ja­va
XML o­kru­že­nju. Ovo ERP re­še­nje je pot­pu­no in­te­gri­
sa­no i ba­zi­ra se na to­me da po­da­tak sa­mo je­dnom
tre­ba da uđe u sis­tem. Pri­tom ko­ris­ti kon­cept do­ku­
men­ta s ko­jim ko­ri­snik ra­di, a po­ja­va no­vih do­ku­me­
na­ta ne utiče na struk­tu­ru ba­ze po­da­ta­ka. Bre­za­ERP
obu­hva­ta i opsežnu ba­zu zna­nja o knji­go­vod­stve­nom
po­slo­va­nju što omo­gućava auto­mat­sko for­mi­ra­nje na­
lo­ga i knji­že­nja.
Da­ta­lab
Re­še­nje kom­pa­ni­je Da­ta­lab čini po­zna­to ime Pan­
the­on. Ovaj ERP sis­tem je dos­tu­pan u većem bro­ju
ver­zi­ja pri­la­gođenih pre­du­zećima ra­zličitih ve­ličina,
a fir­me ko­ji­ma smo na­me­ni­li pre­gled re­še­nje za se­be
naći će u ver­zi­ja­ma LX, LT i SE (za naj­veća ma­la pre­
du­zeća). Pan­te­hon obu­hva­ta sve
po­slov­ne po­tre­be pre­du­zeća i in­te­
gri­še ih je­dnu ce­li­nu, a od po­tre­ba
ko­ri­sni­ka za­vi­si ko­ju će ver­zi­ju na
kra­ju oda­bra­ti.
IIB
UPIS.par­tner je so­ftver­ski pa­ket
kom­pa­ni­je IIB, po­zna­te po svom
„većem“ re­še­nju UPIS.net. Ver­zi­ja
Par­tner je ERP sis­tem na­me­njen
pla­ni­ra­nju i u­prav­lja­nju svim do­
bri­ma u ma­lim i sre­dnjim pre­du­
zećima. Ovo re­šnje pred­stav­lja
po­dršku auto­ma­ti­zo­va­nom po­slov­
nom in­for­ma­ci­onom sis­te­mu i
pra­ti pre­dme­te, sred­stva ra­da, ka­
dro­ve, fi­nan­si­je, par­tne­re i os­ta­la
po­slov­na do­bra kroz nji­hov ži­vo­
tni vek. Na­me­njen je fir­ma­ma sa
šest do 15 is­tov­re­me­nih ko­ri­sni­ka
sis­te­ma, što se mo­že pro­ši­ri­ti do
naj­vi­še 24.
M&I Systems
ERP sis­tem MIS2Open, no­vo­
sad­ske kom­pa­ni­je M&I Systems,
obu­hva­ta a­pli­ka­ci­je i re­še­nja za
mar­ke­ting, pla­ni­ra­nje, na­bav­ku,
u­prav­lja­je za­li­ha­ma, pro­da­ju... Sas­
to­ji se od osam mo­du­la (fi­nan­
si­je i knji­go­vod­stvo, pro­i­zvo­dnja,
na­bav­ka, pro­da­ja, is­tra­ži­va­nje i
ra­zvoj...) ko­ji se, u za­vi­snos­ti od po­
tre­ba ko­ri­sni­ka, mo­gu in­te­gri­sa­ti u
je­din­stven sis­tem za po­dršku do­no­
še­nju po­slov­nih o­dlu­ka.
NPS
Kom­pa­ni­ja NPS je na ini­ci­ja­
ti­vu Mi­cro­soft‑a i svo­jih par­tne­ra
ra­zvi­la lo­kal­ni pro­i­zvod NAV
Express, kao re­še­nje za ma­la pre­
du­zeća ko­ji­ma je Dyna­mics NAV
pre­obi­man. NAV Express omo­
gućava da se no­vi sis­tem brzo
pus­ti u rad, a u za­vi­snos­ti od fo­
ku­sa po­slo­va­nja ovo re­še­nje omo­
gućava uvid u fi­nan­si­je, sta­nje u
ma­ga­ci­nu, po­dat­ke o efi­ka­snos­ti
za­po­sle­nih... A pre­du­zeća ko­ja
pre­ras­tu NAV Express, mo­gu svoj
ERP sis­tem na­do­gra­di­ti na „ve­
li­ki“ Dyna­mics NAV.
Download

ERP za vaš džep - Poslovni softver – KOMPAS