Zdravlje mladih u Republici Srbiji
izvor: www.batut.org.rs
Ml di uzr st 15–29 g din u R publici Srbi i in 19,8% (1.460.000) u upn g st
vništv , pr
p
cim
publi g z
z st tisti u Srbi iz 2007. g din . Usv nj m Str gi z r zv i zdr vlj ml dih 2006.
din i N ci
ln str gi z ml
2008. g din , Vl
R publi Srbi
izr zil pr
lj nj z n ci
lni
pri rit t i d t ml dim
r njiv i
tljiv p pul ci
grupi.
ZDR VLj ML DIH
Ml di s u bi
p sm tr u
zdr
p pul ci budu i d p
ci rutins zdr vstv
st tisti u R publici
Srbi i u zu u n n niž
nj i umir nj u
uzr sn grupi, p s pri
lizi st nj p zi d pristup
ri ntis
g
zdr vlju, n
b sti. P d zdr
g i rizi
gp
nj ,
lizir s i
cit t sist
zdr vstv
z štit d pr
zn , bl
vr
i
tn dg
ri n zdr vstv
p tr
ml dih.
su ln
1. Viš
tivn st ml dih i
d dv tr
riš
nj p uzd nih/s vr
vn st
vin s su ln
riš
nj
nd
p
pci
rni pr idi trudn
n
2. Sp cifi
st
izn sil 62,4.
f rtilit
.
r zli
i su stupili u s su ln
ristil s vr
m
ml dih i/ili njih vih p rtn
uzr st 15–29 g din s iz snil d uv
zn
m
dn
t ml dih uzr st 15–19 g din
uzr st 15–29 g din
prili m s su lnih dn
2. U dn su n 2000. g dinu n
su lnih dn
.
1. Sp cifi
st
izn sil 11,3.
n pr
tivnih d
1. T
tvrtin ml dih ili njih vih p rtn
su lnih dn
.
nj i n
ntr
in ml dih u Srbi i uzr st 15–29 g din su stupili u s su ln
2. U dn su n 2000. g dinu zn
dn
.
3. M nj d p
ntr
pci .
nih m
u pr
tu ml dih
i uv
risti
risti
nd m prili m
nd m prili m
u ml dim u R publici Srbi i
rnih pr id trudn
n 1000
n 1000
ž ns
Incid nci
inf tivn g sifilis , g
1. U
dini.
ml dih uzr st 15–29 g din m
2. U
ml dih uzr st 15–29 g din
gp
ž ns
gp
uzr st 15–29 g din u 2007. g dini
uzr st 15–29 g din u R publici Srbi i u 2007. g dini
, IDS- , g nit ln hl midi
,h
u svim pri vlj nim slu
66% u 2006. g dini m
titis B i h
titis C m
vim inf tivn g sifilis
u svim pri vlj nim slu
u ml dim
8% u 2008.
vim g
.
3. U p ri du 2004–2008. g din g nit ln hl midi
n
r gistr
b st u grupi s su ln pr
lj nj . U
ml dih uzr st 15–24 g din
izn sil 26% u 2008. g dini m u svim pri vlj nim slu
nit ln hl midi
.
sivih
vim
4. U p ri du 2004–2008. g din u R publici Srbi i r gistr
incid nci
IDS- p
zu tr nd
nj .
ml dih uzr st 15–29 g din
izn sil 17% u 2007. g dini m u svim pri vlj nim slu
vim IDS- .
5. U
ml dih uzr st 15–29 g din u 2007. g dini m
u svim pri vlj nim slu
vim h
titis B
bil 29%.
6. U
ml dih uzr st 15–29 g din
izn sil 40% u 2005. g dini m u svim pri vlj nim slu
vim
titis C. Sp cifi
incid nci h
titis C u uzr sn grupi 20–29 g din
bil dv stru d s
tr stru
viš u dn su n pštu incid nci u h
titis C u R publici Srbi i u p ri du 2004–2008. g din .
Zl up tr
psih
tivnih supst nci m
u ml dim (duv n,
l, t bl
, m rihu
i st
dr
)
1. Pr
nci puš nj
d ml dih u Srbi i uzr st 15–29 g din izn si 33,4% i m nj
dd
(29,9%) u
dn su n ml di (36,8%). U R publici Srbi i sv
dn vn puši sv i d
ti ml din c uzr st 15–19 g din .
up n br puš
m u ml dim d 15 d 29 g din
u dn su n 2000. g dinu sm nj n z 4,7%.
2. Približn dv tr in ml di (65,8%) i sv
drug d
(53,4%) pi u
29 g din
i pi u
ln pi
p
n u dn su n 2000. g dinu.
3. N
riš
psih tivn supst nc m
i m rihu
. U dn su n 2000. g dinu (9,3%) z
iz snili d su pr
li dr gu.
silj /zl st vlj nj m
u ml dim u Srbi i su t bl
sm nj nj br
ln pi
. Br
ml dih uzr st 15–
(b ns din, tr
n, mf min i dr.)
ml dih uzr st 15–19 g din
i su
u ml dim
1. Fizi m n silju bil izl
fizi m n silju (8,7%) n
d
uzr st 15–29 g din .
6,0% ml dih uzr st 15–29 g din . Ml di i su u v
m pr
(3,4%). U ist vr
psihi m m ltr tir nju bil izl
2. V
m li pr
t ml dih (12,9%)
3. N u vrstu n silj pr
drugim
isp
isp ljili n silj pr
drugim (16,2%) n
4. Izl
st ml dih fizi m i psihi m n
ntu izl
ni
11,6% ml dih
i su izl
ni n silju s br
z p
.
ljil 11,6% ml dih. Ml di i u zn
v
m pr
ntu prizn u d su
d
(6,6%).
silju s ni zn
pr
nil u dn su n 2000. g dinu.
ubistv ml dih
1. Sp cifi
st
St nj uhr nj
s
ubist
sti d
m
u ml dim 15–29 g din st
lni str
izn sil 9,0.
i ml dih
1. U dn su n 2000. g dinu u Srbi i m nj n rm ln uhr nj
thr nj nih (5,0%),
i g znih (1,3%).
pšti n ci
sti n 100.000 u 2007. g dini
i cilj vi
ml din uzr st 15–19 g din (80,5%), t . viš
i s ti u ml dih:
• P dstic ti ml
d
tivn u stvu u u društvu;
• R zvi ti s dnju ml dih i
zb iv ti usl
z u
ud
nju dlu
z drživ instituci
lni vir,
sn vu p tr
ml dih i u p rtn rstvu s ml dim ;
• Izgr iv ti sist m inf rmis nj ml dih n svim niv im i u svim bl stim ;
•
zb iv ti stv riv nj pr
n
dn
š ns svih ml dih u društvu, p
bn ml dih i živ u t im
usl vim ;
• P dstic ti i vr dn
ti izuz tn isp lj
nj i p stignu ml dih u r zli itim bl stim ;
• Un pr iv ti m gu
sti z
lit tn pr
nj sl
dn g vr
ml dih;
• R zvi ti tv ni, d tv rni, fi sni i pr
dni sist m f rm ln g i n rm ln g br
nj
i d stup n
svim ml dim i i u s du s sv ts im tr nd vim u br
nju i nt st m br
nj u R publici Srbi i;
• P dstic ti i stimulis ti sv bli z
šlj
nj , s
šlj
nj i pr duz tništv ml dih;
• Un pr iv ti b zb dn st ml dih;
• uv ti i un pr iv ti zdr vlj ml dih, sm njiv ti rizi i v
p
zdr vlj i r zvi ti zdr vstv nu z štitu
pril
nu ml dim ;
• sn živ ti ml
z inici tiv i tivn sti
su u s du s sn vnim cilj vim drživ g r zv
i zdr
živ tn
sr din .
Pr dl g
tivn sti u l
ln
z
dnici
zmislit
t
št m
d ur dit u v
l
ln z dnici i n
i n in s m
p ru širiti d lj .
Pr dl g d :
• ristit p st
in
muni ci
:
tr ns p št (e-mail), f rumi, “news” grup , mailing
list , bl g, mi bl g, društv
mr
npr. Facebook, Twitter, univ rzit ts i l
ln n vin , br
vn r di
misi
• rg nizu
vn
uplj nj
s nuti p žnju n pit nj ml dih i njih
m st u društvu
• rg nizu
tribin n
im bi s
z dis usi u izm u dr slih i ml dih pr
vis
m ug
ci
zum
nj
• rg nizu
f rum ml dih n
bi s r zm nil id , r zg
ultur
im r zli
i p pul riz
ultur n
silj
• rg nizu
muzi
d
i bi upili n
pul rni d
muzi
ili p um tni
izl žb n
vnim
vršin
gd
u stv
ti ml di iz bl sti ultur , um tn sti i muzi
• tv rit „inf c nt r” u c ntru gr
/s , u sr dnjim š
ili u univ rzit ts im c ntrim u im s ml di m gu
inf rmis ti
• pišit pr dst vnicim vl sti i
rim p liti z ml
iz
vim s
im s su
u ml di ljudi u
njih
m sv
dn vn m živ tu i pr dl žit im r
nj pr bl
.
Viš inf rm ci :
http://social.un.org/index/
Download

Zdravlje mladih u Republici Srbiji.pdf