PITANJA
01 Informacije i informatika
1. Koja je najmanja merna jedinica kojom se meri kapacitet memorije? Šta zapravo predstavlja
jedan bit? Šta je bajt i od koliko se bitova sastoji? Koliko informacija se čuva u jednom bitu?
Koliko imformacija se čuva u jednom bajtu i po kojoj formuli se to računa? Navedi veće merne
jedinice u redosledu od najmanje do najveće i obrnuto od najveće do najmanje.
2. Koliko MB ima KB? Koliko B ima b?
3. Koliko 3MB ima B? Koliko 1KB ima bitova? Koliko 3GB ima MB?
4. Kako glasi binarni oblik broja 121?
5. Kako glasi dekadni oblik broja 00100110?
02 Struktura i princip rada računar
6.
7.
8.
9.
Šta je hardver a šta softver? Nabroj primere softvera i hardvera.
Navedi šest osnovnih celina Fon-Nojmanovog modela računarskog sistema
Koja je osnovna funkcija unutrašnje memorije računara? Kako se drugačije naziva ta memorija?
Jedinice spoljne memorije se koriste za... Nabroj najčešće korišćene jedinice tj. uređaje spoljne
memorije. Navedi kapacitete jedinica spoljne memorije. Poređaj po kapacitetu od najmanje do
najveće jedinice spoljne memorije ako je veličina fleš memorije 2GB. Od svih spomenutih
jedinica najveći kapacitet ima?
10. Koja je funkcija aritmetičko-logičke jedinice? Kako se zove uređaj u sklopu računara koji obavlja
funkciiju ove jedinice?
11. Koja je funkcija kontrolne jedinice?
12. Koji uređaji spadaju u ulazne a koji uređaji u izlazne jedinice?
03 Osnovne komponente računara
13.
14.
15.
16.
Nabroj osnovne komponente računara. Koji uređaji se još mogu prilkjučiti na računar?
Koji su osnovni delovi kućišta? Šta se nalazi I vidljivo je sa prednje a šta sa zadnje strane kućišta?
Šta se priključuje preko portova, šta preko slotova a šta preko kontrolera?
Koja je funkcija procesora? Koje dve firme danas proizvode procesore? Navedi četiri osnovne
karakteristike procesora. Kojom jedinicom se izražava radni takt procesora? Kojom jedinicom se
meri brzina procesora?
17. Koja je osnovna funkcija radne memorije (RAM memorije)? Koji tipovi RAM memorije su danas
najčešće u upotrebi? U današnje računare moguće je ugraditi module (pločice) veličine…
Današnji noviji računari mogu imati … radne memorije.
18. Šta se čuva u hard disku? Koje su tri osnovne karakteristike hard diska? Navedi primere
kapaciteta današnjih hard diskova. Od kojih delova se sastoji hard disk? Kako se upisuju podaci
na hard disk?
19. Koje kartice se ugrađuju u računar? Preko kog dela matične ploče se instaliraju kartice? Kartice
mogu biti zasebne ili … Koja je osnovna funkcija grafičke, zvučne i TV-FM kartice? Čemu služi
modem a čemu LAN kartica?
04 Osnovne komponente računara
20. U koju grupu jedinica spada monitor? Prema tehnologiji izrade postoje dve osnovne grupe
monitora i to… Kaja tri parametra određuju kvalitet monitora? Kojom jedinicom se meri veličina
monitora? Navedi velićine današnjih monitora. Kolika je veličina jednog inča? Navedi neke dobre
i neke loše strane monitora sa katodnom cevi. Uradi to i za ravne monitore. Šta koriste CRT a šta
LCD I TFT monitori za kreiranje slike?
21. U koju grupu jedinica spadaju štampači? Koja tri osnovna tipa štampača postoje?
22. Šta koristi matrični štampač za štampu i od čega se sastoji glava ovog štampača? Koliki može biti
broj iglica? Navedi neke prednosti I mane ovih štampača.
23. Šta koriste laserski štampači kao materijal za štampu? Navedi neke prednosti I mane ovih
štampača.
24. Šta koriste mlazni (INK-JET) štampači kao material za štampu i koje su njihove prednosti i mane?
25. Po kvalitetu štampa i brzini najbolji su… Najsporiji su…
Download

PITANJA