TRUF D.O.O.
Vojvode Stepe 284/85, Beograd 11040
tel: 011.715.0.900 FAX 22.82.736
mail: [email protected]
web: www.truf.rs
PIB: 104856385
Mat. Br: 20258039
Ugovor o korišćenju MT:S sim kartica u KBCnet grupi br _______________ (ID korisnika)
Zaključen dana _____._____.2014.god. između:
1.“TRUF” d.o.o. Vojvode Stepe 284/85, 11040 Beograd,Srbija,Tel 011 715 0900, Fax 011 22 82 736 , Matični broj : 20258039, PIB : 104856385,
Tekući račun : 160-304502-19, Banca Intesa , sa jedne strane; ( u daljem tekstu Provajder)
i
2.Korisnika , sa druge strane (u daljem tekstu Korisnik ) :
Ime i prezime
Korisničko ime
Adresa
Telefon
Grad
JMBG
Postanski broj
Br.Lk.
Član 1 Predmet Ugovora
1.1 Predmet Ugovora je definisanje uslova za korišćenje SIM kartica za mobilnu
telefoniju u KBCnet grupi .
Član 2 Definicija servisa
2.1 SIM kartice koje su predmet ovog Ugovora Provajder daje Korisniku na
korišćenje kao poklon uslugu uz odredjeni KBCnet paket usluga . Korisnik nema
pravo vršiti preprodaju trećim licima (sa maržom ili bez marže) SIM kartica koje je
dobio na korišćenje od Provajder po osnovu ovog Ugovora ili na bilo koji drugi
načlin zloupotrebiti dodeljene mu SIM kartice. Svako postupanje Korisnika, koje je
suprotno ovoj odredbi, smatraće se zloupotrebom prava Korisnika i povredom
odredbi ovog Ugovora. Korisnik je saglasan da Provajder ili pružalac usluga
mobilne telefonije imaju pravo, u svako vreme, pozvati Korisnika radi provere
njegovog identiteta, a u svrhe sprečavanja zloupotreba predmetne SIM kartice i
usluga mobilne telefonije.
2.2 Pružanje usluga mobilne telefonije omogućuje preduzeće Telekom Srbija A.D.
(u daljem tekstu MT:S)
Član 3 Važnost Ugovora
3.1 Ugovor je zaključen i stupa na snagu kada korisnik preuzme kartice i potpiše
ugovor o korišćenju SIM kartica.
3.2. Ugovor je potpisan na neodredjeno vreme.
Član 4 Servis
4.1 Provajder je omogućio svojim korisnicima korišćenje SIM kartica potpuno
besplatno po sledećim uslovima i to:
Pozivi u okviru KBCnet grupe
0.00
Uspostava poziva van KBCnet grupe
0.00
Neogranicen pristup internetu - 20MB sa velikom brzinom
0.00
Pozivi prema hitnim službama Korisnički servis
0.00
Pozivi u nacionalnom saobracaju – prepaid
9,90
Uspostava poziva van KBCnet grupe – prepaid
9.90
SMS u nacionalnom saobracaju
ne
MMS ( u nacionalnoj mreži )
ne
VAS servisi
ne
*Obračunski interval za sve pozive 60+60s - prepaid
*Obracunska jedinica za prenos podataka 1KB.
*Cene su izražene sa uračunatim PDV-om
4.2 Važeći cenovnik usluga MT:S-a se nalazi na I na Internet strain
www.mts.telekom.rs i smatra se sastavnim delom ovog Ugovora.
4.3 Plaćanje usluga mobilnog operatera Telekom Srbija je moguće izvršiti na
standardne načine koje mobilni operater omogućava za prepaid usluge (elektronska
dopuna,dopuna vaučerom...),više informacija na www.mts.telekom.rs .
Član 5 SIM kartice
5.1 Broj SIM kartica je naznačen u posebnom delu ovog ugovora (Clan 9.1).
Član 6 Slučajevi obustave važenja SIM kartica
6.1 Slučajevi prestanka važenja SIM kartice su:
-ukoliko Korisnik ne izmiruje svoje obaveze na vreme odnosno ukoliko uplata
izabranog KBCnet paketa usluga nije redovna I kasni više od 10 dana
-ukoliko Korisnik ne poštuje opšte uslove o pretplatničkom i korisničkom odnosu
mobilne telekomunikacione mreže Telekom Srbija.( www.mts.telekom.rs)
-ukoliko Korisnik postupa suprotno odredbama ovog Ugovora
-drugi načini, a u skladu sa opštim uslovima o pretplatničkom i korisničkom
odnosu mobilne telekomunikacione mreže Telekom Srbija.
*Korisnik koji izgubi pravo korišćenja kartica nema više pravo dobijanja istih
Član 7 Ugovorna kazna
7.1 Ukoliko Korisnik izvrši prepodaju trećim licima (sa maržom ili bez marže) SIM
kartica koje je dobio na korišćenje od Provajder po osnovu ovog Ugovora ili na bilo
koji drugi načlin zloupotrebi dodeljene mu SIM kartice, Provajder će imati pravo
da zahteva od Korisnika naplatu penala u iznosu od 10.000 din. bez dokazivanja
stvarne štete od strane Provajder, po svakoj SIM kartici, za koju je Provajder
utvrdio da je preprodata odnosno na drugi na način zloupotrebljena, a Korisnik će
biti dužan da bez odlaganja plati Provajderu zahtevani iznos. U slučaju da je šteta
koju Provajder trpi usled navedene zloupotrebe veća, Provajder će imati pravo da
zahteva od Korisnika, a Korisnik će biti dužan da naknadi Provajder štetu do njenog
punog iznosa.
Član 8 Opšte odredbe
8.1 Provajder ne odgovara za promene cena usluga mobilne telefonije, mobilnog
operatera Telekom Srbija.
8.2 Provajder ne odgovara za prekide i neispravnosti u radu usluga mobilne
telefonije.
8.3 Provajder ne odgovara za štetu nastalu kod korisnika usled nefunkcionisanja
usluga mobilne telefonije.
8.4 Provajder zadržava pravo izmene svih i/ili dodavanja novih Članova ovog
ugovora, uz predhodnu najavu na sajtu www.kbcnet.rs
Član 9
9.1 Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je preuzeo broj navedenih kartica.
1. Broj kartice : 06___ 88 ________________
2. Broj kartice : 06___ 88 ________________
3. Broj kartice : 06___ 88 ________________
4. Broj kartice : 06___ 88 ________________
5. Broj kartice : 06___ 88 ________________
6. Broj kartice : 06___ 88 ________________
7. Broj kartice : 06___ 88 ________________
8. Broj kartice : 06___ 88 ________________
Član 10 Prelazne i završne odredbe
10.1 Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenositi
na treća lica, niti treća lica mogu postupati po ovom Ugovoru. Izuzetak mogu biti
samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost Ugovornih strana o
čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.
10.2 Komunikacija ili obaveštavanja Ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za
sprovođenje ovog Ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se
izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i isticanje obaveštenja na
Web stranici Provajdera (www.kbcnet.rs).
10.3 Ovaj Ugovor je sačinjen u 2(dva) istovetna primerka od kojih svaka strana
zadržava po 1 (jedan) primerak.
10.4 Ugovorne strane će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, a u
slučajevima kada to nije moguće o spornom pitanju odlučivaće nadležni sud u
Beogradu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.
Korisnik
_________________________
MP
za TRUF d.o.o.
___________________________
Download

Ugovor o koriscenju sim kartica za mobilnu telefoniju