UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI – SUBAGENTURI
BR: /2013
Zaključen dana____________ između :
1. MOUZENIDIS TRAVEL D.O.O.,Dobračina 34, Beograd, PIB 106627548 , tel. 011 6301 000; 011 6301 001
i faks 011 218 70 49 , broj licence OTP 591/2010 , koju zastupa Biljana Mitrović, direktor (u daljem tekstu
Mouzenidis Travel) sa jedne strane
I
2.________________________________________iz__________________,
ulica______________________________
(u daljem tekstu Subagent ), broj licence _____________ koga zastupa:
____________________________________________
telefon: _________________ faks: ____________ mob: ________________________
pib: _______________
e-mail:_______________________________________
Član 1.
Predmet Ugovora je regulisanje prava i obaveza saugovarača koji proističu iz međusobne poslovne saradnje
u okvirima registrovanih delatnosti, povodom zajedničkog istupanja na tržištu i realizacije programa
Mouzenidis Travel-a, a na način i pod uslovima iz Ugovora.
Član 2.
Mouzenidis Travel poseduje licencu za organizovanje turističkih putovanja, te Subagentu, na osnovu
Ugovora, ustupa na dalju prodaju svoje turističke aranžmane.
Subagent je u obavezi da za sve vreme trajanja Ugovora bude registrovan kao posrednik u prodaji turističkih
putovanja i da ispunjava uslove za obavljanje turističke delatnosti.
Član 3.
Mouzenidis Travel ustupa Subagentu pravo prodaje turističkih aranžmana iz programa iz člana 1. Ugovora i u
skladu sa tim blagovremeno ga snabdeva programima i potrebnim reklamnim materijalima.
Subagent će vršiti prodaju turističkih aranžmana iz programa iz člana 1. Ugovora isključivo na način i pod
uslovima iz Ugovora, te programima i cenovnicima iz rezervacionog sistema Mouzenidis Travel-a. Subagent
dobija šifru koja je jedinstvena i ne može se koristiti u druge svrhe osim za pristup rezervacionom sistemu
Mouzenidis Travel-a. Prilikom slanja najave rezervacije, isključivo u elektronskoj formi, Subagent je dužan
navesti sledeće podatke:
1. Objekat, termin korišćenja i specifikaciju usluga (vrsta prevoza);
2. Prezimena i imena svih korisnika usluga uz obavezan datum rođenja za decu koja imaju popust, kontakt
telefon nosioca rezervacije;
3. Obračun prodajne cene;
4. Ostale pojedinosti ukoliko su navedene u rezervacionom sistemu.
Mouzenidis Travel Subagentu potvrđuje rezervaciju za aranžman, isključivo u pisanoj formi, u roku od 24h od
momenta dobijanja iste od ino-partnera.
Član 4.
Subagent se obavezuje da će po prijemu delimične uplate, ne manje od 30% od cene kupljenog aranžmana ili
uplate u celosti, a po dobijanju potvrde rezervacije i predračuna od strane Mouzenidis Travel-a, najkasnije u
roku od 48h izvršiti uplatu na tekući račun Mouzenidis Travel-a 250-1160000865770-82 otvoren kod
Eurobank EFG uz obavezan upis poziva na broj, po gornjem kursu navedene banke, na dan uplate.Ukoliko
se uplata ne izvrši u roku od 48h od momenta potvrde rezervacije Subagentu, ista će biti automatski
stornirana.
Rezervacija je validna isključivo nakon uplate celokupnog iznosa navedenog na predračunu
Mouzenidis Travel-a, najkasnije 10 dana do početka putovanja i uz Vaučer za čije izdavanje je
ovlašćen samo Mouzenidis Travel.
Ukoliko Subagent ne uplati celokupan iznos u navedenom roku rezervacija će bez obzira na uplaćeni deo biti
automatski stornirana, a uplaćeni iznos zadržan na ime otkazanih troškova u skladu sa Opštim uslovima
putovanja. Mouzenidis Travel nije dužan niti obaveznan da dostavi vaučer za Subagentovog korisnika usluga
(niti da putnike primi na prevoz, u hotel, kao ni ostale usluge predviđene rezervacijom) ukoliko nije
ispoštovan rok ili obim plaćanja.
Član 5.
Provizija za prodaju turističkih aranžmana iz programa iz člana 1. Ugovara iznosi ___ % od cene ugovorenog
aranžmana, osim u posebnim situacijama (rane rezervacije, specijalne ponude, broj prodatih aranžmana) o
čemu će Subagent biti blagovremeno obavešten, isključivo pisanim putem, od strane Mouzenidis Travel-a.
Član 6.
Ugovorne strane se obavezuju da će međusobnu poslovnu saradnju ostvarivati u skladu sa pozitivnim
propisima, štiteći uzajamne interese i u svemu postupajući sa pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa
dobrim poslovnim običajima. Navedeno podrazumeva striktnu obavezu čuvanja poslovne tajne i svih
podataka o poslovanju ugovornih strana, čije bi saopštvanje trećim licima moglo, u bilo kom smislu, štetiti
poslovanju i ugledu ugovornih strana.
U slučaju prestanka rada Subagenta kao privrednog subjekta, Mouzenidis Travel se oslobađa bilo kakve
odgovornosti i naknade štete prema korisnicima putovanja koji su aranžman uplatili preko Subagenta.
Član 7.
Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i
Zakona o turizmu.
U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.
Ugovor se može raskinuti, bez otkaznog roka, ukoliko neka od ugovornih strana, ili obe ugovorne strane, ne
ispoštuju svoje obaveze navedene u Ugovoru i time naruše međusobnu poslovnu saradnju.
.
Član 8.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih svaka od ugovorenih strana zadržava po 1 (jedan)
primerak.
Ugovor se zaključuje na neodredjeno vreme, a postaje vazeći od dana potpisa ovlašćenih predstavnika
ugovornih strana, čime prestaje da važi ranije zaključen Ugovor.
Za Mouzenidis Travel
_______________________
Biljana Mitrović, direktor
Za Subagenta
_________________________
Download

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI – SUBAGENTURI BR: /2013