PEFKOHORI
leto 2015
Cene su da te u Eur, po a pp / studiu za na ja m na 10 noći
SMENE
M AJ 26
BROJ NOĆENJA
10
JUN JUN JUN JUL JUL JUL AVG AVG AVG SEP SEP
SEP 23
05
15 25
05 15
25
04
14
24
03
13
10
10
10
10
10
USLUGA
10
10
10
10
10
10
10
NA JA M
Tip smeštaja S TUDIO
/ APP
Vila D IANA
1/2 studio
95*/145
205
325
395
465
525
555
555
505
405
295
235
95*/145
1/3 studio
90*/165
225
355
435
505
565
595
595
545
445
325
265
90*/165
1/4 duple x
85*/225
325
495
595
675
725
765
765
705
595
425
335
85*/225
Doplata za korišće nje klim e je€ po
5 da nu
Cene ozna če ne * - PAKET ARANŽMAN , sm e štaj + a utobuski pre voz po OSOBI
NAPOM ENE Z A AUT OBUSKI PREV OZ :
GARANTOVAN POLAZAK ZA SVE TERMINE IZ SUBOTICE, SOMBORA, NOVOG SADA I BEOGRADA
MESTO POLASKA
ODRASLI
DECA 0 – 10 godina
SUBOTICA, SOMBOR
NOVI SAD
85
70
60
55
50
E ur
E ur
E ur
E ur
E ur
65
50
40
35
30
E ur
E ur
E ur
E ur
E ur
p o v ratna karta
BEOGRAD
JAGODINA
NIS, LESKOVAC ,VRANJE
NAPO M EN A: Plaćanje se v rši u dinarskoj protiv v re dnost , na dan uplate po prodajnom kursu z a e fe ktiv u
poslov ne B anke Inte sa
PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. 1.dan: Sastanak putnika na mestu polaska, pola sata
ranije pre predviđenog vremena polaska. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim pauzama radi
kraćeg odmora i graničnih prelaza. 2-11.dan: Dolazak u mesto odredišta. Smeštaj u izabranom objektu, na bazi
odabrane usluge. 12.dan (Poslednji dan boravka): Napuštanje objekta najkasnije do 9 h ( po lokalnom vremenu ).
Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak u ranim popodnevnim satima ( po lokalnom vremenu ). Noćna vožnja sa
usputnim pauzama radi odmora i graničnih prelaza. 13.dan: Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim ili
prepodnevnim satima. Kraj usluga...
CENA ARANŢMANA - BUS PREVOZ OBUHVATA: - smeštaj u odabranoj vili na bazi najma apartmana za odabrani broj
noćenja - autobuski prevoz - servis predstavnika agencije - troškove organizacije
CENA ARANŢMANA – SOPSTVENI PREVOZ OBUHVATA: - smeštaj u odabranoj vili na bazi najma apartmana za
odabrani broj noćenja - servis predstavnika agencije - troškove organizacije
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA: - međunarodno zdravstveno putno osiguranje. Informacije o iznosu osiguranja
dobijaju se u agenciji. Iznos zavisi od dužine boravaka i vrste osiguranja (individualno ili porodično). - održavanje higijene
u apartmanima za vreme boravka - fakultativne izlete - ostale troškove
LEGENDA: S- studio / jedna prostorija koju čine čajna kuhinja (obično bez rerne) opremljena osnovnim posuđem i
naznačen broj osnovnih ležajeva,kupatilo,balkon ili terasa.
G-garsonjera / prostorija koju čini čajna kuhinja (obično bez rerne) opremljena osnovnim posuđem i odvojena prostorija
sa naznačenim brojem osnovnih ležajeva,kupatilo,balkon ili terasa.
A-apartman / prostorija koju čini čajna kuhinja (obično bez rerne) opremljena osnovnim posuđem sa naznačenim brojem
osnovnih ležajeva i odvojena prostorija sa naznačenim brojem osnovnih ležajeva, kupatilo, balkon ili terasa.
D-duplex / prostorija koju čini čajna kuhinja (obično bez rerne) opremljena osnovnim posuđem i dve odvojene prostorije
sa naznčenim brojem osnovnih ležajeva, kupatilo, balkon ili terasa.
M-mezoneta / prostorija koju čini galerija kao spavaći deo i dnevni boravak sa čajnom kuhinjom (obično bez rerne)
opremljena osnovnim posuđem.
U tabelama su date cene smeštaja i usluga .Posebno su date cene prevoza i osiguranja. Za paket aranzmane - oznaceni
su (*) cena je po osobi i ukljucije smestaj i prevoz.
POPUSTI ZA DECU U APARTMANIMA: - Dvoje dece do 10 godina imaju pravo da koriste zajednički ležaj
Napomena: Kategorizacije smeštajnih objekti u katalogu (hoteli i vile), izvorno su preuzete od vlasnika istih, te
kao takve ispunjavaju uslove po kriterijumima nacionalne turisticke organizacije Grĉke – EOT.
USLOVI I NAĈIN PLAĆANJA:
a) UPLATA U CELOSTI: - Za uplatu u celosti odobrava se popust koji će za svaki konkretan period biti objavljen na
sajtu, kao zvanični dokument, sastavni deo važećeg kataloga b) UPLATA DO POLASKA: - 40% akontacije prilikom
rezervacije (sklapanja ugovora), ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja c) ODLOŽENO PLAĆANJE: - 40% akontacije
prilikom rezervacije (sklapanja ugovora), ostatak u jednakim mesečnim ratama, po obračunu,do 25.12.2015. Dospeće
rata je 15. , 20. i 25. u mesecu. Za rate koje dospevaju za naplatu posle iskorišćenog aranžmana obavezno je
deponovanje čekova građana kod organizatora, kao garancija plaćanja, najkasnije 15 dana pre putovanja
NAPOMENA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednost , na dan uplate po prodajnom kursu za efektivu
poslovne Banke Intesa. Obavezno proveriti kurs evra prilikom rezervacije i uplate.
Zapoĉeti naĉin plaćanja se ne moţe menjati.
VAŽNE NAPOMENE: - Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na
prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju,
nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim
uslovima putovanja. - Sobe i apartmani, koriste se prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana
boravka do 09:00h. Higijenu u apartmanima i studijima gosti održavaju, a posteljina se menja najmanje jednom u toku
smene. Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom rasklopivi ili su manjih dimenzija od standardnog ležaja. - Na
dodatne usluge (doplata za klimu,polupansion,transfere iz Novog Sada…) iskazane u cenovniku, ne odobravaju se
popusti. - Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost, oba roditelja, na punoletno lice sa kojim
putuju. - Oznaka kategorije vile/hotela u programu putovanja je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora
između organizatora putovanja i ino partnera,Eventulane naknadne promene koje organizatoru nisu poznate ne mogu
biti relevantne. - Organizator ne garantuje spratnost,pogled,broj apartmana ili sobe,sedište u autobusu,ukoliko to nije
predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. - Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa.U
suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije U slučaju promene na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili
nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaz
putovanja.
Organizator putovanja je TA Atlantic travel & service, licenca OTP 325 /2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi
putovanja Organizatora TA Atlantic travel & service. Turistička agencija Aerotravel doo Beograd je subagent
Agencija Aerotravel doo Beograd ima svojstvo subagenta
Tel/fax: 011/ 6300-133, 6300-132
Email: [email protected]
Sajt: www.aerotravel.rs
Download

Pefkohori cenovnik - Leto 2015Download