…………………………………………………………………………….Bel d.o.o. Podgorica
UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI
Zaključen dana ___________ godine u Podgorici, izmedju:
1. Preduzeće "BEL" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, ulica Skopska br. 45, kojeg zastupa Izvršni
direktor Darmanović Milenko (u daljem tekstu: Dobavljač);
i
2. ________________________kojeg zastupa __________________(u daljem tekstu: Korisnik).
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Ugovorne strane utvrdjuju da Dobavljač raspolaže sa samouslužnim automatima (u daljem tekstu:
Automati) za distribuciju toplih i hladnih napitaka, a Korisnik ima interes da u svojim poslovnim
prostorijama postavi takav automat.
Član 2.
Ugovorne strane će sporazumno dogovoriti lokaciju, vrstu i broj samouslužnih automata koji će biti
postavljen u prostorijama Korisnika, poštujući potrebe Korisnika.
OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 3.
Instalaciju, opsluživanje i punjenje, kao i redovno servisiranje i održavanje Automata vrši Dobavljač
o svom trošku prema potrebi Korisnika, uz potrebne dozvole za nesmetan pristup Automatima.
Član 4.
Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač opsluživati Korisnika toplim i hladnim napicima
putem svojih Automata po cijenama iz važećeg cjenovnika Dobavljača.
Dobavljač zadržava pravo izmjene cjenovnika napitaka u skladu sa kretanjima na tržištu i svojom
poslovnom politikom.
Član 5.
Dobavljač garantuje za kvalitet napitaka u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima, kao i za
ispravnost Automata u upotrebnom stanju.
Član 6.
Korisnik se obavezuje za postavljanje automata Dobavljaču osigurati odgovarajući priključak za
električnu energiju i priključak za vodu ukoliko je potreban, a prema propisanim standardima.
Član 7.
Korisnik se obavezuje upotrebljavati Automate sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa
njihovom namjenom, poštujući pritom uputstva za upotrebu.
Bel d.o.o. Podgorica ...........................................................................................................................Ugovor o poslovnoj saradnji
Takodje, Korisnik je dužan obezbjedjivati automate od pokušaja oštećenja, loma, nestanka i
propasti za vrijeme od kada se Automati instaliraju u prostorijama Korisnika do isteka ovog
Ugovora.
Član 8.
U slučaju oštećenja, loma, nestanka ili propasti Automata tokom perioda trajanja ovog Ugovora,
Korisnik se obavezuje da nadoknadi svu štetu nastalu po ovom osnovu.
OBAVEZNA POTROŠNJA I PROBNI PERIOD
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da je ovaj Ugovor uslovljen minimalnom potrošnjom od strane
Korisnika koja iznosi ______ EUR na mjesečnom nivou po jednom Automatu.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da odredjeni vremenski period u trajanju od 3 mjeseca od dana
zaključivanja ovog Ugovora predstavlja probni period.
Nakon probnog perioda ugovor ostaje na snazi na neodredjeno vrijeme uz obostranu saglasnost
ugovornih strana.
OSTALE ODREDBE
Član 11.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko se druga ugovorna strana ne pridržava
obaveza preuzetih ovim Ugovorom, i to dostavljanjem pismenog obaveštenja uz poštovanje
otkaznog roka od 30 dana.
Član 12.
Ugovor se zaključuje na neodredjeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja od strane
ugovornih strana.
Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji nastanu tokom važenja ovog Ugovora
rješavaju sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost suda u Podgorici.
Član 14.
Ugovor je sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan (1)
primjerak.
DOBAVLJAČ
„BEL“ D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
MILENKO DARMANOVIĆ
____________________ M.P.
(svojeručni potpis)
KORISNIK
________________
________________
________________
M.P. __________________
(svojeručni potpis)
strana
2
Download

Ugovor o poslovnoj saradnji