enterprise europe
№ 13
EVROPSKI INFORMATIVNI
Januar 2014.
I INOVATIVNI CENTAR
Crna Gora
CRNE GORE
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
VAŠA ŠANSA ZA USPOSTAVLJENJE
MEDJUNARODNE SARADNJE
- MISSION FOR GROWTH U okviru EUROPE 2020 Strategije za Razvoj, pot- Grčka (Atina): 10-11. mart 2014.
predsjednik Evropske komisije, i komesar za pre- Italija: 13. mart 2014. u Napulju; 27. mart 2014.
duzetništvo, g-din Antonio Tajani će predvoditi na Siciliji
poslovne misije – Mission for Growth.
Španija (regija će biti odredjena naknadno): 3-4.
Program ovih misija čine konferencije i poslovni april 2014.
susreti. Oni će biti organizovani u saradnji sa nacionalnim/regionalnim organizacijama i institucijama,
kako bi se pružila šansa preduzećima da se upoznaju, Ubrzo će se definisati konačni programi, kao i sektori
ali i razmotre saradnju sa preduzećima iz njihovih i za poslovne susrete.
drugih zemalja /regija Evrope.
Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete na neku
Planirani datumi održavanja konferencija i poslovnih od navedenih konferencija i poslovnih susreta,
susreta su:
možete nam se obratiti na mail: [email protected],
ili na telefon: 020-406-315/316
Belgija (Wallonia regija): 18-19. februar 2014.
Program za konkurentnost msp
- COSME
• promociju preduzetništva i preduzetničke kulture.
Evropski Parlament je 21. novembra 2013.godine usvojio
Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća
– COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs), sa 554 glasa za, 27 protiv i 18 uzdržanih.
Istog dana je usvojena Regulativa za program HORIZON
2020, sa 553 glasa za, 29 protiv i 22 uzdržana.
1. Pristup finansijama – finansijski imstrumenti: približno
1,4 mld € (od ukupno 2,3 mld € COSME budžeta)
će biti opredijeljeno za kredite i venture kapital,
uz finansijske šeme na nacionalnim nivoima kroz
direktne garancije ili ostale rizične aranžmane preko
finansijskih posrednika – kao što su banke, i venture
kapital fondovi – za pokrivanje kredita do 150.000 €.
2. Pristup tržištima se odnosi na konkretnu podršku i
usluge koje će obezbjedjivati Evropska Mreža Preduzetništva -Enterprise Europe Network, EEN. To se
odnosi na internacionalizaciju MSP, podršku razvoju
biznisa i prekogranične saradnje. Služba za podršku
zaštite intelektualnih prava - IPR Helpdesk će takodje
biti obezbijedjena u Evropi, Kini, kao regijama jugoistočnih azijskih nacija, i Mercosur regiji (Argentina,
Brazil, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela, i Bolivija).
3. Unaprjedjenje poslovnog okruženja će biti postignuto kroz podršku implementacije Politika MSP na EU
nivou, smanjivanju administrativnih barijera i naročito
akcentovanje na razvojne MSP sektore, koji stvaraju
nova radna mjesta.
4. Promocija preduzetničkih aktivnosti će podrazumijevati razvoj preduzetničkih vještina i stavova, naročito
medju mladjim preduzetnicima, mladim ljudima i
ženama, ali i kroz program Razmjene preduzetnika Erasmus for Entrepreneurs.
Usvajanje Regulative za COSME od strane Savjeta se
očekuje 5.decembra, dok se zvanično validiranje očekuje
sredinom decembra, tj. tri dana nakon objavljivanja u
službenom listu.
Program COSME, sa ukupnim budžetom od 2,3 mld €
za period 2014-2020, je okvirni program koji će u velikoj mjeri nastaviti aktivnosti iz tekućeg programa za
konkurentnost i inovacije (CIP) i bolje se usredsrijediti
na finansijske instrumente i podršku malim i srednjim
preduzećima kroz Enterprise Europe Network (EEN)
kao i aktivnosti u oblasti turizma, unaprjeđenje uslova za
poslovanje u pogledu klastera, promociju preduzetništva
i podsticanje preduzetničke kulture, internacionalizaciju
malih i srednjih preduzeća i dr. Takođe je veoma značajno
navesti i vezu između programa COSME i Horizon 2020
u smislu zajedničkih aktivnosti koje se mogu sprovoditi
kombinovanjem finansijskih instrumenata na polju
istraživanja i inovacija.
COSME program će obezbijediti preduzećima i gradjanima podršku u sljedećim segmentima:
• preduzeća će imati koristi od pristupa tržištima
Evropske unije i šire,
• gradjani, koji žele da započnu sopstveni biznis, ali
imaju potrebu za podrškom u početnoj i razvojnoj
fazi, kao i za specifičnim uslugama,
• institucije zemalja članica će imati podršku u
elaboriranju i implementaciji efikasnih reformi
politika koje se odnose na sektor MSP.
COSME Program očekuje da pruži podršku za 330.000
preduzeća kroz kreditne aranžmane, pomažući im da
otvaraju i čuvaju na hiljade radnih mjesta, da pokreću
nove proizvode, usluge i procese.
Više informacija možete naci na: http://ec.europa.eu/
enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Planirano je da Crna Gora pristupi ovom Programu u
januaru 2014.godine, potpisivanjem sporazuma izmedju Evropske komisije i Vlade Crne
Gore, čime će se stvoriti uslovi da
naše institucije učestvuju u ovom
Programu od samog početka. Potencijalni korisnici COSME programa su organizacije za podršku
biznisu, udruženja preduzetnika,
organi lokalnih i nacionalnih vlasti,
finansijski posrednici I preko njih
mala i srednja preduzeća.
COSME program ima za cilj da unaprijedi konkurentnost i održivost MSP, hrabreći
preduzetničku kulturu i promovišući rast i razvoj sektora
MSP. Ovi ciljevi će se sprovoditi
kroz 4 komponente:
• pristup finansijama za MSP,
• pristup tržištima, unutar Unije, ali i šire,
• poslovno okruženje za biznis,
i
2
KOMISIJA OBJAVILA PRVE POZIVE ZA
PROJEKTE – HORIZON 2020
Horizon 2020 do sada je najveći
okvirni program EU za istraživanje
i inovacije sa budžetom u iznosu
od gotovo 80 milijardi € za period
2014-2020.
Većina sredstava EU za istraživanje dodeljuje se na osnovu pojedinačnih poziva za
odredjene oblasti. 11. decembra
2013. godine Evropska komisija
je objavila prve pozive za projekte u okviru novog programa
Horizon 2020.
• Društveni izazovi (2.8 milijarde) – zdravlje; poljoprivreda, pomorstvo i bioekonomija; energija; saobraćaj;
klimatske akcije, životna sredina, efikasnost izvora i
sirovine; reflektujuća društva; i bezbijednost. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
newsroom/548/
Mogućnosti finansiranja u okviru ovog programa utvrđene su u radnim programima objavljenima na internet
portalu EU posvećenom finansiranju istraživanja, a koji
sada ima novi dizajn kako bi se omogućili brži postupci
bez papirne dokumentacije.
Mala i srednja preduzeća su pozvana da učestvuju u
novom programu – Horizon 2020. Mogu da učestvuju
u zajedničkim projektnim aplikacijama u okviru konzorcijuma, ili da koriste „SME instrument“ – mogućnost
finansiranja za mala inovativna preduzeća, za koji će biti
opredijeljeno najmanje 3 milijarde €, dok je za 2014. i
2015. biti obezbijedjen iznos od 500 miliona €.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
how-get-funding
Sredstva u iznosu od 15 milijardi €, koje je Komisija
opredijelila za 2014. i 2015. godinu, biće namijenjena
za unaprjeđenje evropske ekonomije zasnovane na
znanju i rješavanje pitanja koja će unaprijediti kvalitet
života ljudi.
Prvi put Komisija je odredila prioritete za dvije godine, omogućavajući na taj način istraživačima i predstavnicima privrede da se što bolje povežu i usmjere na
postizanje ciljeva istraživačke politike Evropske unije. Sredstva u iznosu od 7.8 milijardi € koja su opredijeljena za 2014. godinu, biće namijenjena za finansiranje tri
ključna prioriteta u Horizon 2020 i to:
Očekuje da će mnogim projektima biti obuhvaćeni
aspekti rodne ravnopravnosti, a na raspolaganju su i
sredstva kako bi se još više podstakla rasprava o ulozi
nauke u društvu. Osim toga, u skladu s novim pravilima
Horizona 2020 uslovljava se „otvorenim pristupom” tako
da objavljivanje rezultata projekata bude dostupno
svima.
Planirano je da Crna Gora pristupi ovom Programu u
januaru 2014.godine, potpisivanjem sporazuma izmedju
Evropske komisije i Vlade Crne Gore, čime će se stvoriti
uslovi da naše institucije i mala i srednja preduzeća
učestvuju u ovom Programu od samog početka.
• Naučna uspješnost (3 milijarde) – grantovi za Evropski
istraživački savjet i Marija Sklodovska Kiri stipendije; Detalje o nacionalnim kontakt osobama u Crnoj Gori
možete pronaći na sljedećoj web stranici:
• Industrijsko liderstvo (1.8 milijardi) – ICT, nanotehnologije, napredna proizvodnja, robotika, bioteh- http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
nologija i svemir; i 3
Mogućnosti za mala i srednja
preduzeća u okviru Horizon 2020
Mala i srednja preduzeća su pozvana da učestvuju u
novom EU programu Horizon 2020.
3. Pristup finansiranju zaduživanjem i akcionarskim
kapitalom
Svi otvoreni pozivi se mogu naći na sljedećem linku:
Saznajte kako EU može podržati pristup finansijama
vašem preduzeću za dalji razvoj.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
4. Savjetodavna podrška MSP
Predlaže se da u okviru oblasti „Industrial Leadership“
obilježite polje „Access to Risk Finance“ i „Innovation
in SME“ kako bi dobili pregled otvorenih poziva za
projekte koji se tiču malih i srednjih preduzeća.
Postoje dvije mreže koje vam mogu pružiti informacije
i savjete:
Evropska mreža preduzetništva - Enterprise Europe
Network (EEN)
Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije
koji se tiču tog konkretnog poziva: opis poziva, ukupan
budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd.
Bilo da vam trebaju informacije o EU legislativi, pomoć
u traženju poslovnog partnera, informacijama i pristupu
finansijama, onda je Enterprise Europe Network pravo
mjesto za vas.
Oblasti koje se odnose na mala i srednja preduzeća su:
1. MSP Instrument (SME Instrument)
Nacionalne kontakt osobe - National Contact Points
(NCPs)
MSP Instrument je otvoren za pojedinačno ili grupu
visoko inovativnih preduzeća, sa medjunarodnim
ambicijama, spremnih da svoju inovativnu biznis ideju
visoko pozicioniraju na tržište. Ovaj instrument podrazumijeva kompletnu biznis inovativnu podršku – od
pisanja koncepta biznis ideje (faza I) preko realizaicije i
demostracije biznis plana (faza II) do komercijalizacije
(faza III). Aplikanti će moći da traže biznis inovativnu
pomoć tokom trajanja projekta.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
Nacionalne kontakt osobe će pružati informacije i uputstva malim i srednjih preduzećima koji žele da učestvuju
u Eu istraživanju, i koji su u stanju da pruže podršku na
jeziku aplikanta.
H2020 online priručnik
• Faza I (potvrda koncepta): istražite naučnu ili tehničku
izvodljivost i komercijalni potencijal vaše ideje u cilju
razvoja inovativnog projekta, uz pomoć 50.000 €
granta, kao i dodatne podrške u slučaju pozitivnog
ishoda.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/guide.html
Na ovom linku možete naći instrukcije od faze pripreme
projekta do izvještavanja.
• Faza II (razvoj & demostracija): razvijte dalje vašu
biznis ideju u spreman proizvod, uslugu ili proces za
tržište, uz podršku od 500.000 do 2.5 mil €.
IPR (MSP ugao)
http://www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner
• Faza III (komercijalizacija): iskoristite šansu dodatne
EU podrške kako bi se pozicionirali na tržištu uspješno
(bez granta).
Korisne informacije o zaštiti intelektualne svojine za vaš
biznis i projekte.
5. Ostala pitanja
2. Projekti saradnje (MSP + partneri)
Horizon 2020 - SME Techweb
Saradjujte sa najmanje 2 medjunarodna partnera iz
različitih EU zemalja (najmanje 3 partnera ukupno) i
tražite EU podršku.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/sme_participation.html
Budite u toku sa najnovijim inicijativama EU politike
na polju inovacija kod MSP. Radionice, pozivi i ostalo.
4
Regionalna konferencija Evropske mreže
preduzetništva
Beograd je 25-26. novembra 2013.god. bio domaćin EEN
regionalne konferencije Jugoistočne Evrope - Evropske
mreže preduzetništva. Predstavnici sva četiri partnera
crnogorskog konzorcijuma (Direkcija za razvoj MSP,
Mašinski fakultet, Privredna komora CG i Biznis start up
Centar Bar) su uzeli aktivno učešće na konferenciji, koja
je okupila oko 80 predstavnika iz Slovenije, Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore.
da se informišu i o predstojećem novom EU programu
– HORIZON 2020, kao i o ulozi EEN u okviru njega.
Koordinatori nacionalnih konzorcijuma su takođe razmatrali saradnju u 2014 i dalje u okviru budućeg COSME
programa. Definisana su moguća polja zajedničkog
djelovanja, kao što su klasteri, žensko preduzetništvo,
kreativna industrija.
Konferenciju je otvorila Ana Žegarac, koordinator EEN
Srbija, a učesnike je pozdravio direktor Nacionalne
agencije za regionalni razvoj Srbije, Miloš Ignjatović,
potpredsjednik Privredne komore Srbije, Mihailo Vesović,
posebna savjetnica ministra privrede, Ana Trbojević,
kao i pomoćnik ministra regionalnog razvoja i lokalne
samouprave, Dejan Radulović.
Iskazana je potreba za decentralizovanim treningom
vezano za program Horison 2020 u regionu. Takodje,
dogovoreno je da se u okviru novog poziva za 2015-2016
organizuju zajedničke konsultacije za pisanje novog
radnog programa.
S obzirom da se regionalna EEN konferencija održava
jednom godišnje u jednoj od država članica JIE, dogovoreno je da će domaćin sljedeće konferencije biti Hrvatska.
Cilj konferencije je da partneri iz svih zemalja razmijene
iskustva, primjere dobre prakse, a i unaprijede saradnju
kako bi se sektor malih i
srednjih preduzeća efikasnije razvijao i podigao nivo konkurentnosti regiona na tržištu
Evropske unije.
Tokom dvodnevne
konferencije učesnici
su učestvovali u paralelnim raionicma na
temu ženskog preduzetništva, pisanja profila preduzeća, klastera,
tehnološkog transfera,
zaštite intelektualne
svojine, organizovanja brokerage evenata i
poslovnih misija.
Predstavnici domaćina,
EEN Srbija je predstavila
i proceduru funkcionisanja i realizacije aktivnosti u okviru njihovog konzorcijuma, kao
i zaduženja, obaveze i
odgovornosti svakog
od 7 partnera.
Učesnici su imali prilike
5
MeĐunarodni sajam
preduzetništva „Biznis Baza 2013“
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća se predstavila na 12. Medjunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis
Baza 2013“, koji je održan u Beogradu
27-30. novembra 2013.
Biznis Baza je mjesto na kome se
preduzetnici srijeću sa drugim preduzetnicima, poslovnim partnerima,
udruženjima, institucijama relevantnim
za poslovanje sektora MSP, lokalnim
samoupravama, regionalnim razvojnim agencijama, naučno obrazovanim
institucijama, kao i medjunarodnim
institucijama.
U okviru štanda Direkcije, predstavljen je
i EEN Montenegro - Evropski Inovativni
i Informativni Centar Crne Gore.
U okviru sajma, tradicionalno se organizuju i medjunarodni poslovni
susreti – B2B, koji su ove godine održani
27.novembra.
Poslovne susrete su otvorili Srdjan
Milivojevic iz Nacionalne agencije za
regionalni razvoj Srbije, i Ljiljana Belada
iz Direkcije za razvoj malih i srednjih
preduzeća Crne Gore.
Poslovni susreti su prilika da upoznaju
potencijalni medjunarodni poslovni
partneri, ostvare direktni kontakti sa
predstavnicima stranih preduzeća, razmijene iskustva, primjeri dobre prakse,
i uspostavi poslovna saradnja.
Na ovogodišnjim susretima je prijavljeno
148 preduzeća iz 10 zemalja (Bosna i
Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Italija, Njemačka,
Nigerija, Kamerun, i Srbija). Crna Gora
je imala 5 predstavnika na susretima
iz sektora gradjevinarstva, reciklaže,
obnovljivih izvora energije, špedicije.
Svi učesnici susreta su izrazili zadovoljstvo ostvarenim kontaktima i najavili moguću saradnju sa partnerima iz regiona.
6
Instruktažni seminar
“Razvoj inovacija u Crnoj Gori”
no u prirodnim bogatstvima a jednako ili čak i više u
ljudskom potencijalu, čine osnovne prednosti na koje
se organizacije u tom regionu mogu osloniti na putu
evropskih integracija i razvoja inovativnosti, istakao je
Prof. Krivokapić. U okviru svojeg izlaganja, Prof. Krivokapič
je detaljno predstavio mogućnosto koje nudi Evropska
preduzetnička mreća i Evropski centar za inovacije i
informacije kao dio te mreže.
Nakon uvodne riječi i izlaganja Prof. Krivokapića, učesnicima seminara se obratio Doc. dr Aleksandar Vujović
(koordinator projekta EIICM sa Mašinskog fakulteta), koji
je predstavio učesnike na projektu i ukazao na mogućnosti povezivanja kroz usluge koje oni pojedinačno i kao
konzorcijum EIICM nude. Tom prilikom Doc. Vujović je
prezentirao trendove razvoja inovacija u svijetu i moguće
pravce razvoja kroz razvoj i jačanje naučnoistraživačke
svijetri, preduzetništva i inovacija.
Kao treći predavač na seminaru svoje izlaganje je imala
Doc. dr Jelena Jovanović (ekspert sa Mašinskog fakulteta
u Podgorici) koja je svoje predavanje usmjerila na značaja sprovođenja faze snimka i analize trenutnog stanja
inovativnosti. Nakon izlaganja je sprovedena detaljna
analiza stanja inovativnosti, kroz veoma aktivnu ulogu
svih učesnika seminara. Definisani su pravci mogućeg
razvoja u skladu sa trenutnim stanjem i trenutnim
kapacitetima i resursima kojima raspolaže region sjeverne Crne Gore.
Seminar, Razvoj inovacija u Crnoj Gori je održan u Pljevljima, u terminu 23-24.septembar 2013 godine. Seminar
je bio instruktažnog karaktera i za osnovni cilj je imao
težnju organizatora da:
1. predoči značaj razvoja inovacija za sveukupni razvoj
organizacija i zemlje i uključivanje u savremene
evropske tokove,
2. ukaže na moguće pravce razvoja inovacija u Crnoj
Gori sa posebnim naglaskom na razvoj inovativnosti
u regionu sjevera,
3. promoviše značaj postojanja i djelovanja Evropskog
Centra za informacij i Inovacije (EIICM) kao člana
najveće poslovne mreže na svijetu,
4. ukaže na mogućnost djelovanja organizacija i povezivanja sa najznačajnijim svjetskim poslovnim
subjektima putem usluga koje nudi EIICM i ostalo.
Drugog dana seminara su se učesnicima ponovo, kroz
prezentacije i aktivnu diskusiju obratila sva tri predavača.
Teme drugog dana su bile:
• Značaj razvoja inovacija i inovativnosti
• Kvalitet i inovacije
• Inovativnost u sertifikovanim i nesertifikovanim
preduzećima
• Mogućnosti razvoja inovacija u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na region sjevera.
Seminar je pohađalo 57 učesnika i seminar je održan u
ambijentu restorana Ognjište.
Nakon završenih prezentacija i diskusije, ostavljen je
prostor za zaključna razmatranja i pravce djelovanja,
kada je svaki učesnik u saradnji sa predavačima definisao konkretne aktivnosti na nivou svojih organizacija u
prvacu razvoja inovacija i svijesti o inovativnosti kao i
u pravcu djelovanja kroz Evropski centar za informacije
i inovacije.
Pozdravanu riječ učesnicima seminara je uputio Prof.
dr Zdravko Krivokapić, (rukovodilac projekta – u konzorcijumu sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne
Gore. Tom prilikom je ukazao na značaja razvoja sjevera
Crne Gore i povezanost sa sveukupnim razvojem Crne
Gore. Ogromni potencijali koji se ogledaju prvenstve-
7
Direktorica Fitosanitarne uprave Zorka Prljević ocijenila je da je pregovaračko poglavlje 12 „Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor” jedno od najsloženijih.
- Pred nama su velike obaveze i svi se moraju
uključiti imajući u vidu obim zakonskog okvira
Evropske unije. U fitosanitarnoj oblasti najvažnije
je uspostavljanje registra primarnih proizvođača.
Bez fito-broja niko neće moći na inostrano tržište
– rekla je Zorka Prljević.
Propisi u oblasti
bezbjednosti
hrane,
veterinarske i
fitosanitarne
politike
Prema riječima Biljane Blečić, direktorice Veterinarske uprave pravila koja se donose u skladu sa
standardima EU nijesu nova „već smo u posljednjih
15-20 godina zaboravili da ih primjenjujemo“. Ona je
Privredna komora Crne Gore je organizovala 13. kazala da primjena pravila o higijeni hrane zahtijeva
decembra 2013. godine okrugli sto na temu „Prop- uspostavljanje odgovarajuće infrastrukture.
isi u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarske i
fitosanitarne politike“. Tokom skupa, koji se realizuje - Hranom se u Crnoj Gori bavi oko 4000 subjekata.
kroz projekat EEN - Enterprise Europe Network, Očekujemo da ćemo do sredine 2014. godine utvrditi
privrednici su informisani o izmjenama propisa stanje objekata u kojima se proizvodi i prerađuje
iz navedenih oblasti koji su u primjeni od ove go- hrana. Moramo utvrditi rokove koje ćemo iznijeti
dine, kao i o planiranoj zakonodavnoj aktivnosti u Evropskoj uniji, a u okviru kojih bismo mogli dovesti
ove objekte na nivo propisan evropskim standardnarednom periodu.
ima. Neki od njih neće moći da ispune zahtjeve EU
U radu okruglog stla su, među ostalima, učestovovali – kazala je Blečić, i dodala da predstoji zajednički
direktorica Veterinarske uprave Biljana Blečić, direk- posao da što više objekata bude usklađeno sa
torica Fitosanitarne uprave Zorka Prljević, glavna strogim standardima koje propisuje EU.
sanitarna inspektorka Višnja Orban, predstavnica
Ministarstva zdravlja Mitra Đurišić i veterinarski Ona je najavila posjetu delegacije Evropske komisije
koja će provjeriti u kojoj mjeri je Crna Gora napreinspektor Aleksandar Stamatović.
dovala u ovoj oblasti u odnosu na 2006. godine.
Moderatorka okruglog stola, sekretarka Odbora
poljoprivrede Privredne komore Lidija Rmuš obja- Predstavnica resornog ministarstva Mitra Đurišić
snila je da je tema skupa zakonodavni okvir iz tri kazala je da je donijeto šest pravilnika o bezbjednajvažnije politike u oblasti hrane: bezbjednosti nosti hrane.
hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, u okviru
- Postojeći zakon koji uređuje ova pitanje je pokazao
koje je bilo riječi o tome šta nas očekuje na putu
određene nemogućnosti primjene. Novi zakon je u
ka Evropskoj uniji i šta će to EU tražiti od nas kako
pripremi, u fazi grube radne verzije i biće usklađen
bismo mogli započeti pregovore u poglavlju 12.
sa direktivama EU – navela je Đurišić.
- S obzirom na to da evropski pristup u ovim oblastima podrazumijeva primjenu integralnog principa
„od njive do trpeze“ koji pokriva sve segmente
prehrambenog lanca: primarnu proizvodnju, preradu, skladištenje, transport i trgovinu, očigledno
je koliko je važna tema o kojoj danas govorimo –
rekla je Rmuš.
Ona je kazala da je ovo ministarstvo formiralo Odsjek za bezbjednost hrane u kojem je trenutno dva
zaposlena te da je neophodno što prije kompletirati
njegovu kadrovsku strukturu.
Predsjednik Odbora poljoprivrivrede Privredne
komore Crne Gore Milutin Đuranović, Mljekara
8
Lazine, ukazao je na problem prisustva antibiotika u sirovom mlijeku koje donosi ogromne štete
proizvođačima i može da ugrozi zdravlje potrošača.
On je zato istakao potrebu kontrole mlijeka koje
dostavljaju kooperanti, naročito u oblasti Bijelog
Polja, Berana i Pljevalja.
uspjeh usklađivanja crnogorske legislative sa evropskom, reagovala je direktorica Prljević, koja je i
glavni pregovarač za poglavlje 12. Ona je kazala da
je u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja u
toku izrada Strategije iz ove oblasti koja će sadržati
i planove pristupanja i zapošljavanja, u skladu sa
mjerilima koje je definisala EU.
Veterinarski inspektor Aleksandar Stamatović je
ocijenio da je pomenuti problem posljedica niske Milko Beljkaš, pekara Inpek, naglasio je da je priliodgovornosti proizvođača i da je rješenje za to kom izrade propisa potrebno uključiti predstavnike
ukrupnjavanje farmi.
Privredne komore.
Na Đuranovićev komentar da to što je malo ljudi Predstavnici kompanija iskazali su značajno inangažovano na ovim pitanjima budi sumnju u teresovanje prema temi okruglog stola.
9
Koordinacioni sastanak – OCM –
Sarajevo, 03. decembar 2013.g.
Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa
svojim saradnicima učestvovao je na Koordinacionom
sastanaku („OCM – Overall Coordinating Meeting “), koji
je održan u Sarajevu – 03. decembra 2013.g.
Koordinacioni sastanak je organizovala Sarajevska
regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA)
i predstavlja redovnu aktivnost u okviru realizacije projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u
malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog
Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori”, koji
je finansiran od strane Vlade Japana.
Uvodno obraćanje imali su g-din Mr. Yoshiaky Makino
– predstavnik Ambasade Japana u Sarajevu, g-đa Edita
Perić – predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, i g-din Mr. Sevkija
Okerić – direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije.
Na sastanku su učestvovali i predstavnici Nacionalne
agencije za regionalni razvoj Srbije (NARR), predstavnik
JICA Balkan Office Beograd – g-din Ito Ryuichi, predstavnk
JICA Balkan Office Sarajevo – Nina Bejtić, predstavnik
Ministarstva ekonomije Crne Gore– Milica Šćepovic, kao
i predstavnici JICA Konsultantskog tima koji su zaduženi
za sprovođenje Projekta.
Predstavnik Nacionalne agencije za regionalni razvoj iz
Srbije dao je dodatna pojašnjenja u vezi sa realizacijom
mentoring usluga u Srbiji, dok je predstavnica Sarajevske regionalne razvojne agencije prezentirala iskustva
stečena tokom treninga održanog u Japanu u septembru
mjesecu 2013.
Na sastanku je održana prezentacija postignutih rezultata u proteklih 6 mjeseci realizacije Projekta, dati
su prijedlozi za poboljšanje u sprovođenju planiranih
aktivnosti i definisani su naredni koraci.
10
Prva regionalna konferencija u
okviru projekta Adria footouring
Prva regionalna konferencija i
zvanično predstvavljanje projekta Adria footouring -„Adriatic
Food and Tourism: Innovating
SME-s“ koji je odobren u okviru
Drugog poziva za IPA ADRIATIC
projekte, i u kojem je Direkcija za razvoj malih i srednjih
preduzeća jedna od jedanaest
partnera održana je 18. decembra 2013.god u prostorijama
PR centra u Podgorici. Konferenciji je prisustvovalo oko 30
učesnika, predstavnika vladinih
institucija, biznis asocijacija,
bankarskog i privatnog sektora.
Konferenciju je otvorio direktor
Direkcije za razvoj MSP, g-din
Aleksandar Pavićević, koji je
istakao da je projekat Adria
footouring samo još jedan u
nizu strateški važnih projekata
usmjerenih na razvoj malog i
srednjeg biznisa- projekat pružanja podrške inovativnim
preduzećima u tradicionalnim sektorima, kao što su
sektor turizma i sektor prehrambene industrije. „Kroz
ovaj projekat nastojaćemo da doprinesemo poboljšanju ukupnog poslovnog ambijenta u kome posluju
postojeća inovativna mala i srednja preduzeća, da doprinesemo poboljšanju njihove konkurentnosti kako
na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, i da kroz
jačanje institucionalne povezanosti i javno privatnog
partnerstva stvorimo povoljnije uslove za uspostavljanje
novih inovativnih preduzeća u ova dva sektora“- istakao
je g-din Pavićević.
Predstavnik EU delegacije u Crnoj Gori, g-đa Donata von
Sigsfeld, u svom pozdravnom govoru naglasila je da je
projekat Adria footouring primjer dobre prakse za to,
kako teritorijalna saradnja može da podrži ekonomski
razvoj i inovacije između zemalja EU i zemalja kandidata za ulazak u EU, u ovom slučaju malih i srednjih
preduzeća iz oblasti turizma i poljoprivredne industrije.
G-đa Sigsfeld je takođe istakla da, iako velika preduzeća
imaju veliki uticaj na turističkim tržištima, mala i srednja
preduzeća su stubovi razvoja ekonomije jedne države.
„Preduzeća iz sektora turizma mogu biti izvor inovacija
i mogu da doprinesu poboljšanju turističke ponude
jedne destinacije“-istakla je g-đa Sigsfeld.
Ispred Direkcije za razvoj MSP, prisutnima se obratio i
g-din Nikola Vujošević, koji je predstavio projekat, do sad
odrađene projektne aktivnosti kao i presjek trenutnog
stanja u Crnoj Gori u pogledu sprovođenja inovativnih
aktivnosti u ova dva sektora. Na konferenciji su riječ
uzeli i predstavnici Ministartva poljoprivrede i ruralnog
razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Privredne
komore Crne Gore i Investiciono razvojnog fonda, svako
iz ugla institucije koju predstavlja dao je kratak osvrt na
trenutno stanje u ova dva sektora po pitanju sprovođenja
inovativnih aktivnosti.
Organizovanje konferencije imalo je za cilj se kroz
diskusiju identifikuju inovativne potrebe preduzeća iz
sektora prehrambrene industrije i turizma, kao i nedostaci
postojećih sistema podrške sprovođenju inovativnih
aktivnosti. Precizniji i detaljniji odgovori bi trebalo da
pomognu da se kvalitetnije izvrši evaluacija postojećeg
stanja i identifikuju mogući mehanizami podrške.
11
Seminar „Važnost uvođenja
standarda za mala i srednja
preduzeća“
Pored malih i srednjih preduzeća, na seminaru
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i
Institut za standardizaciju Crne Gore uz tehničku
podršku Kancelarije za tehničku pomoć i razmjenu
informacija TAIEX pokrenula je kampanju„Podizanje
svijesti o važnosti standardizacije“, kroz organizaciju
ciklusa seminara prvenstveno namijenjenih malim
i srednjim preduzećima.
su prisustvovali i predstavnici vladinih institucija,
zaposleni u poslovnim asocijacijama, jedinicama
lokalne samouprave i drugim organizacijama i
institucijama za ciji rad je od značaja poznavanje i
primjene standarda. Predavači na seminaru bili su
eminentni stručnjaci iz ove oblasti iz EU i Crne Gore,
koji ce na praktičnim primjerima približili:
Prvi seminar “Važnost uvođenja standarda za mala
i srednja preduzeća” održao se 17. i 18. decembra
u Podgorici i imao je za cilj podizanje svijesti o
značaju uvođenja standarda među malim i srednjim preduzećima kako bi se unaprijedila njihova
konkurentnost na domaćem i međunarodnom
tržištu.
12
• Vrste i metode uvođenja standarda kvaliteta
• Koristi od uvođenja i primjene standarda u
cilju jačanja konkurentnosti i inovativnosti
• Značaj standardizacije u izvozu i globalnoj
trgovini
• Legislativa u EU i Crnoj Gori
15 Steering Platform sastanak u
okviru WBC INCO NET projekta
Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih
preduzeća i Ministarstva nauke prisustvovali su 15om Steering Platform sastanku u okviru WBC INCO
NET projekta, koji se održao u Zagrebu, Hrvatska.
Naime, u periodu od 10-12.decembra 2013.godine
održano je niz sastanaka: Regional Dialogue Meeting (sastanak Regionalnog Dijaloga), Executive
Steering Meeting (sastanak Izvršnog Odbora), kao
i Steering Platform Meeting (sastanak Upravnog
Odbora).
Ovim sastancima su prisustvovali predstavnici
gotovo svih 29 partnera WBC INCO NET projekta.
WBC-INCO.NET projekat je počeo 2007.godine sa
ciljem da postane važan strateški projekat za podršku
saradnji između EU, zemalja potpisnica Okvirnog
Programa (FP7), kao i zemalja Zapadnog Balkana na
polju nauke i tehnologije, sa naglaskom na podršku
inovativnim kapacitetima u regionu.
Ovo je ujedno bio i posljednji sastanak, jer se projektne aktivnosti završavaju krajem 2013.godine.
Međutim, odobren je produžetak do aprila 2014,
kako bi bilo moguće uraditi finalnu brošuru o
uradjenim aktivnostima, efektima i dobrim praksama, ali i organizovati finalnu konferenciju, na
kojoj bi se predstavile sve najvažnije aktivnosti.
Tom prilikom će biti organizovan i brokerage event
– poslovni susreti, na kojima će biti omogućeno da
preduzeća iz cijele Evrope direktno razgovaraju o
mogućoj saradnji.
13
POSLOVNE PONUDE
BOSI20130717001
Slovenačka kompanija je u potrazi za distributerima profesionalnih tehničkih detektora metala - x-ray scanners,
detektora elektromagnetnih polja (EMF) i alata u Crnoj
Gori, Hrvatskoj, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.
20111121034
Kompanija iz Srbije, osnovana 1990.god, specijalizovana
za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda je zainteresovana za distribuciju proizvoda u Crnoj Gori i EU.
Kompanija posjeduje certifikate ISO 9000 i HACCP.
20110106010
Njemačka kompanija nudi samouslužne automate
visokih preformansi za distribuciju hladnih napitaka i
grickalica. Preduzeće je zainteresovano za saradnju sa
distributerima i prodajnim objektima u Crnoj Gori.
20130111021
Hrvatska kompanija, specijalizovana za dizajn, razvoj i
proizvodnju odijela za rad u ekstremnim uslovima, kao i
za distribuciju sportske opreme traži distributere i nudi
zajedničko ulaganje.
20130110032
Bosanska kompanija koja se bavi otkupom i prodajom
sirove kože (od krave, bika, teleta, ovce) i prodajom
ovčje vune zainteresovana je za pronalaženje trgovinskih posrednika (agenta, zastupnika, distributera) i nudi
podugovaračke aktivnosti.
20130109008
Hrvatska kompanija, koja posjeduje izvor prirodne vode,
traži partnere za zajedničko ulaganje i/ili mogućnost
kupovine dijela ili kompletne kompanije.
20130107011
Turska kompanija koja je specijalizovana za proizvodnju
liftova za ljude, vozila i predmete traži distributere i nudi
podugovaračke aktivnosti građevinskim kompanijama.
20130116005
Kompanija iz Srbije specijalizovana za testiranje uređaja
za mjerenje tečnosti po ISO17020 standardu za prehrambenu industriju nudi posredničke usluge, franšizing,
transport i logistiku.
20130212014
Turska kompanija specijalizovana za proizvodnju mliječnih proizvoda (sir, jogurt, maslac, cheddar sir, kozji
sir, bijeli sir) traži spoljne saradnike/distributere i i nudi
zajedničko ulaganje.
20130205001
Naučno tehnološko razvojna kompanija iz Rusije proizvodi vjetroturbinu, zasnovanu na inovativnim i alternativnim tehnologijama. Kompanija je zainteresovana za
sklapanje ugovora sa preduzećima iz mašinske industrije
za uspostavljane proizvodne linije i pružanje usluga
drugim proizvođačima.
20130204009
Kompanija iz Srbije specijalizovana za kreiranje tehnoloških rešenja za racionalizaciju kontrole saobraćaja,
poboljšanje energije/ekonomske efikasnosti, i istraživanja
termalnih voda, traži partnere za zajednička ulaganja za
flaširanje vode i nudi udio u kompaniji.
20130129020
Kompanija iz Njemačke je specijalizovana za prodaju
namještaja za dnevne i spavaće sobe proizvedene u
Njemačkoj. Takođe, kompanija je u mogućnosti da svaki
proizvod ponudi u traženoj boji i veličini. Kompanija je
osnovana 2004, i traži partnere za distribuciju ili franšizing, i zainteresovana je za zajednička ulaganja.
20130128014
Kompanija iz Velike Britanije nudi dizajn/razvoj aplikacija
za mobilne uređaje, usluge dizajniranja/ izradu sajta, i
konsultantske usluge za poslovne klijente. Planira da
razvije i pokrene svoje potrošačke orijentisane aplikacije i
web sajtove, koji će generisati prihod preko affiliate marketinga i prodaje, putem različitih aplikacija. Kompanija
traži kompetentne, komercijalno i potrošački orijentisane partnere za zajedničko ulaganje i / ili posrednike
u Jugoistočnoj Evropi.
20130125018
Kompanija iz Grčke specijalizovana za proizvodnju vrata
i prozora zainteresovana je za pronalaženje trgovinskih
posrednika (agenta, zastupnika, distributera) i nudi
podugovaračke aktivnosti.
20130125009
Kompanija iz Slovenije je specijalizovana za proizvodnju
i prodaju agregata za napajanje od 2.0 do 2000 kVA.
Takođe, kompanija obezbijeđuje instalaciju, održavanje,
servisiranje, i iznajmljivanje agregata i tehničku podršku
za projektovanje istih. Kompanija je zainteresovana za
pronalaženje trgovinskih posrednika (agenta, zastupnika,
distributera) i nudi podugovaračke aktivnosti.
20130124017
Kompanija iz Bosne specijalizovana za proizvodnju
peleta i briketa traži partnera za zajednička ulaganja i/
ili mogućnost kupovine kompletne kompanije.
14
KALENDAR SAJMOVA
(FEBRUAR – MART) 2014
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Mission for Growth
Poslovna misija
18-19 Feb 2014
Wallonia region - Louvière
Belgija
Misija ima za cilj uspostavljanje poslovne saradnje izmedju preduzeća iz Walloon
regiona sa evropskim preduzećima koja se bave istim i sličnim djelatnostima.
Poslovne misije će predvoditi Potpredsjednik Evropske komisije i komesar za
preduzetništvo, g-din Antonio Tajani.Učesnici: kompanije koje se bave transportom i logistikom, aeronautikom, mašinskim inžinjeringom, biotehnologijom,
farmakologijom, kulturnim i kreativnim industrijama
http://www.b2match.eu/m4g-wallonia
Brokerage event at the trade show for the design of weddings and
corporate events
B2B susreti i sajam
21 Feb 2014
Arad
Rumunija
Poslovni susreti se organizuju u okviru sajma “Petreceri de vis” koji se organizuje
na temu – organizacija vjenčanja, koorporativnih događaja i ostalih manifestacija.
Učesnici: kompanije koje se bave organizacionim aktivnostima i ostale industrije
www.ccia-arad.ro
Mobile World Congress Brokerage Event 2014
Kongres i poslovni susreti
24 -26 Feb 2014
Barselona
Španija
Poslovni susreti se organizuju u okviru jednog od najvećih sajmova mobilne
industrije u cilju pomoći novoosnovanim i postojećim MSP i istraživačkim grupama iz sektora mobilne industrije za pokretanje transnacionalnih partnerstava.
Učesnici: kompanije iz sektora automatizacije/robotike, ekektronike, mikroelektronike, informacioni sistemi i tehnologije, telekomunikacije, itd.
http://www.firabarcelona.com/en/como-llegar-gran-via
Brokerage Event in Security, SICUR 2014
Poslovni susreti
24 -26 Feb 2014
Madrid
Španija
Poslovni susreti se organizuju u okviru internacionalnog sajma sigurnosne
zaštite - SICUR 2014.
Učesnici: saobraćaj i transport, telekominikacije, materijali i tehnologija,
obrada informacija i informacioni sistemi
http://www.ifema.es/sicur_06/
BELGRADE INTERNATIONAL TOURISM BROKERAGE EVENT 2014
Poslovni susreti
28 Feb 2014
Beograd
Srbija
Poslovni susreti se organizuju u okviru 36-og Internacionalnog sajma turizma
i imaju za cilj poboljšanje saradnje preduzeća iz sektora turizma.
http://bitbe2014.talkb2b.net/
International water exhibition SMAGUA 2014 - Brokerage event
Sajam i poslovni susreti
4 – 5 Mar 2014
Zaragoza
Španija
Sajam se organizuje u cilju promovisanja poslovne saradnje u okviru Enterprise
Europe Network kako bi se unaprijedili poslovni odnosi, partnerstvo u razmjeni
tehnologija i istraživanja.
Učesnici: zaštita životne sredine, distribucija i nabavka opreme, tehnologije
i prenos znanja o tretmanima vode, kontrola zagadjenja podzemnih voda,
gradjevinske usluge, transport, energetski sector, odlaganje otpada, tretman
voda i prečišćavanje.
www.smagua.es
15
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Naziv:
Tip događaja:
Datum:
Grad:
Zemlja:
Opis:
Sajt za prijavu:
Ecobuild matchmaking 2014
Poslovni susreti
5 Mar 2014
Lodon
UK
Poslovni susreti se organizuju u okviru sajma Ecobuild jednog od najvećih
sajmova građevinarstva.
Učesnici: gradjevinarstvo, životna sredina, zaštita životne sredine, materijali…
[email protected] -kontakt
Go Green to Environment 2014 - G2E2014 - Business to Business
and technology transfer meetings in the field of water, water
treatment, waste management and recycling, energy efficiency
and renewable sources
Poslovni susreti
6 – 7 Mar 2014
Sofija
Bugarska
Poslovni susreti organizuje Bugarska Industrijska Asocijacija, Bugarska
Poslovna Unija, u okviru Evropske Mreže Preduzetništva – Enterprise Europe
Network, pod nazivom INDUSTRYMATCHMAKING – IMM2014. u okviru
sajma Ecobuild jednog od najvećih sajmova građevinarstva.organizuju o
tehnološkim transferima, koji će se održati u periodu u Sofiji, Bugarska.
Učesnici: energetska efikasnost, obnovljiva energija, reciklaža, upravljanje
vodom, ICT, mašinska industrija, metalurgija, automatizacija, metalna
industrija, mehanotronika, elektronika & elektrotehnika, telekomunikacije,
industrija plastike i gume.
www.b2match.eu/imm2014, http://b2match.eu/g2e2014/pages/home
[email protected] 2014
Poslovni susreti
7 Mar 2014
Split
Hrvatska
Poslovni susreti se organizuju u okviru sajma GAST i predstavljaju mogućnost za poboljšanje saradnje sa pertnerima iz EU.
Učesnici: poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, proizvodnja hrane, informacioni
sistemi, IT, transport
[email protected] - kontakt
Mission for Growth
Poslovna misija
11 Mar 2014
Atina
Grčka
Misija ima za cilj uspostavljanje poslovne saradnje izmedju preduzeća iz Grčke sa evropskim preduzećima koja se bave istim i sličnim
djelatnostima. Poslovne misije će predvoditi Potpredsjednik Evropske komisije i komesar za preduzetništvo, g-din Antonio Tajani.
Učesnici: prehrambena industrija, biotehnologija, energija, turizam
[email protected]
Company mission & Green Build and Sustainable Construction
Conference- opportunities and challenges
Poslovna misija i konferencija
14 Mar 2014
Niš
Srbija
Organizovanje poslovne misije i konferencije imaju za cilj razmjenu znanja,
iskustva i dobre prakse između kompanija u građevinarstvu, korišćenjem
energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Učesnici: građevinarstvo, energetska efikasnost
[email protected] - kontakt
PARTNERI U MREŽI
Logo EEN
DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH
PREDUZEĆA
Rimski Trg 46, 81 000 Podgorica
tel: +382 (0)20 406 316
e-mail: [email protected]
http://www.nasme.me , http://www.euroinfo.me
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE
Cetinjski put bb, 81 000 Podgorica
tel.+382 (0)20 245 116
e-mail: [email protected]
http://www.mf.ucg.ac.me/
PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE
Novaka Miloševa 29/11, 81 000 Podgorica
tel. +382 (0)20 231 006
e-mail: [email protected]
http://www.privrednakomora.me/
BIZNIS START-UP CENTAR BAR
Poslovni centar Kula A, 85 000 Bar
tel. +382 (0)30 313 712
e-mail: [email protected]
http://www.bscbar.org/
Download

Newsletter broj 13