PROIZVODNJA PENASTOG BETONA
Pod pojmom penastog betona (betona sa porama), u zavisnosti od načina procesa proizvodnje
bitno se razlikuju:
•
•
Penasti beton
Gas beton
Kod gasnog betona koji se samo u specijalizovanim fabrikama betona može proizvoditi, uvodi
kao pokretačko sredstvo visoko eksplozivni vodonik, koji stvara pore, kroz reakciju
aluminiuma i cementa u betonu.
Kod penastog betona, u protivnom, kao stvarač pora služi jedna bezopasna pena. Za to su
neophodni: jedan stvarač pene, jedan generator za penu, jedna mešalica za penasti beton kao i
jedna pumpa. Proizvedena pena uz pomoć generatora i stvarača pene dodaje se dirktno
gotovoj smesi betona. Ovaj proces je daleko jednostavniji za kontrolu, štedi energiju i pritome
je vrlo mobilno upotrebljiv. Proces proizvodnje penastog betona dozvoljava redukciju gustoće
betona od 2400kg/m³ na 200kg/m³.
Pronalazč lakog betona razlikuje dve vrste penastog betona:
•
•
LithoPore (konvencionalni penasti peton)
LithoPorePRO (u svetu jedinstveni penasti beton sa niskom gustoćom uz
istovremeno visoku čvrstoću).
Stvarači pene mogu se na osnovu baznih dejstva klasifikovati na:
•
•
•
Proteinsku bazu
Tenzidnu bazu (sintetički stvarač pene)
Enzimna baza (nova tehnologija pronalazača)
Stvarači pene na proteinskoj bazi proizvode se kroz proteinsku hidrolizu većinom životinjskih
proteina.
Sintetički stvarači pene su čisto hemijskog porekla sa konstantnom kvalitetom, za proizvodnju
penastog betona, ali iz razloga niske stabilnosti nisu favorizirani.
Enzimski stvarač pene je jedna inovacija, jedinstveni pronalazak i sastoji se u protivnom iz
visoko aktivnih proteina pretežno biljnog porekla. Tako se omogućava optimalan kvalitet sa
atraktivnim cenama, potpuno bez neugodnog mirisa prisutnog kod običnih stvarača pene na
proteinskoj bazi.
Nova tehnologija LithoPorePRO omogućava proizvodnju veoma stabilnog penastog betona
svake gustoće. Ta tehnologija omogućava čak i proizvodnju do sada u svetu nedostižne
gustoće od samo 100 kilograma po kubnom metru. Time su dostignute i izolacione
vrednosti, koje se mogu usporediti sa skupim expandiranim plastičnim materijalima
(polystyrol, polyurethan). Zato što se penasti beton sastoji iz anorganskih materijala (cement i
dodaci), on je nezapaljiv i ekološki bezopasan. (bez emisije štetnih stvari). Sa tom
tehnologijom su prvi put bez upotrebe energije postignute čvrstoće koje se mogu usporediti sa
autoklaviranim betonom sa porama (AAC). Kroz očvršćavanje vazduha i posebnog sastava
LithoPorePRO, proizvodnja ovog penastog betona ne ugrožava životnu sredinu.
1
PREDNOSTI LAKOG BETONA U POREĐENJU SA DRUGIM
GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM
•
Smanjenje troškova (jeftiniji materijal za popunjavanje) Jedan kubik penastog betona
košta samo jedan deo cene kubika betona.Očito je, da se jedan određeni volumen
betona mnogo jeftinije može proizvesti dodavanjem pene betonu, nego kroz upotrebu
nepenastog standardnog betona.
•
Ušteda energije/ ne zagađuje životnu okolinu: U suprotnosti od gasnog betona,
penasti beton može se sušiti na zraku. To ušteđuje 9 kubika neophodnog gasa za
prizvodnju jednog kubika gasnog betona .
•
Redukcija težine (Smanjenje skupih železnih armatura kao i masivnog načina
gradnje)
•
Mali troškovi transporta i skladištenja
•
Poboljšana termička izolacija (obični beton mora često biti i do 5 puta jače izgrađen
i zahteva u odnosu na težinu i do 10 puta više sirovog materijala, da bi se dostigle iste
vrednosti izolacije kao kod lakog betona).
•
Poboljšana zaštita od zapaljenja (vazduh koji se nalazi u lakom betonu je iz tih
razloga posebno za izdvojiti, jer jedan 13-14 cm debeo betonski zid sa gustoćom od
1250 kg/m3 ima otpornost na vatru oko 5 sati a jedan zid iz penastog betona dostiže
istu otpornost kod samo 10 cm debljine i gustoćom od samo 400 kg/m3)
•
Jednostavna primena i proizvodnja
•
Mali mašinski /procesno- tehnički, a time i finansijski trošak
•
Veoma tečan, ispunjava šuplje prostore
•
Neznatno upijanje vode
PRIMJENA PENASTOG BETONA
Primena penastog betona se može svrstati u 3 područja:
•
•
•
Unapred napravljene betonske elemente
Proizvodnja kamenih blokova
„Cast in situ“ (tečni)
Unapred napravljeni betonski elementi
enasti beton se naliva direktno u šalunge napravljene od metala. Tako se mogu praviti:
•
•
Zidne panele
Panele za ploče
2
Proizvodnja kamenih blokova
Jedna od najčešćih metoda je proizvodnja blokova od lakog betona. On se može izlivati
direktno u kasetaste šalunge sa unapred određenim veličinama a može se izlivati u velike
blokove i rezati na željene dimenzije i formate.
Cast in situ
3
Pod i estrih
Penasti beton može naći svoju primenu i u izlivanju podne podloge. Kroz to se dolazi do
jednog veoma dobrog izolacionog učinka, niveliranja i lakšeg planiranja poda.
Krovovi
Pre svega u južnim,vrućim regionima upotrebljava se penasti beton iz izolacionih razloga za
ravne krovove.
Podloga u izgradnji puteva
U izgradnji puteva upotrebljava se penasti beton kao alternativa klasičnom kamenom betonu.
Ova primena je naročito interesantna kod gradnje puteva na mekanoj podlozi.
Popunavanje praznih prostora (šupljina)
Iz razloga visoke tečne sposobnosti često se upotrebljava laki beton za popunavanje i
stabilizaciju šahtova i jama, jer se radi o jednom bitno jeftinijem materijalu. Pritom se mogu
kanalizacije, skladišta, podrumi, tuneli i okna u jamama isto tako popuniti.
Popunavanje zidova
Laki beton se pre svega upotrebljava kao masa za popunavanje kućnih i zidova velikih hala.
Kod ove primene je pre svega vremenski faktor veoma bitan. Sa jednom mašinom od ovog
pronalazača može se na jednostavan način više kuća u danu izliti.
4
OPREMA ZA PROIZVODNJU PENASTOG BETONA
•
•
•
•
•
Generatori za penu
Mašine za penasti beton
Mešalice i pumpe
Žage i šalunge (oplate)
Kompletne pogone za proizvodnju lakog betona sa skladištima, pumpnim
sistemom, sistemom za šalovanje, sistemom za rezanje i pakovanje.
Generatori za penu
Generator FG ! II pogodan za manju proizvodnju betona i za prvi početak rada i
upoznavanja sa penastim betonom.
5
Generator FG 4, to je komletan sistem uključujući i zračni sistem. Kod ovog
generatora nisu potrebni drugi uređaji.
Mašine za penasti beton
LithoPore stanice 1000 PRO i PRO 1.4. su komletne stanice za proizvodnju betona
Mešalice i pumpe
Concrete Station MP 500 1.4
Concrete Station MP 500 PRO 1.4
6
Screwing Pump 800
Ukoliko kupac ne želi kupiti komletnu stanicu za proizvodnju betona prodavač nudi mešalice
i pumpe odvojeno, koje se onda mogu kombinovati sa njihovim generatorima.
Žage i šalunge
Automatski sistemi za rezanje
7
Silosi za skladištenje peska i finog pepela
Trakasti transporter za transport peska ili pepela
LithoPore stanica, verzija 2008. Sve u jednome: mešalica, generator za penu i pumpa sa
elektronskim sistemom za vaganje i doziranje.
8
SERVIS KOJI NUDI IZUMITELJ I PRODAVAC
Na osnovu dugogodišnjeg inžinjerskog iskustva , proizvodač vrlo obimno podupire svoje
kupce što se tiče projekata lakog betona.
Njegove uobičajne usluge su:
1.Preporuka sirovina
2.Analiza svojstava lokalno dostupnih sirovina
3.Kompjuterski načinjeni tehnički nacrti
4.Pomoć pri podnošenju zahteva za lokalne dozvole
5.Sačinjavanje sertifikata nezavisnih instituta za ispitivanje specijalnih svojstava penastog
betona kao što su čvrstina pod pritiskom,sposobnost termičke provodljivosti,akustična
provodljivost,otpornost na vatru i druga.
6.Obuka i trening u Nemačkoj
7.Lokalni trening i puštanje proizvodnje
8.Sve iz jedne ruke
PROCENA KALKULACIJE TROŠKOVA (po nemačkim cenama)
Kalkulacija troškova sirovog materijala za 600 kg/cbm (blokovi)
Cement OPC 42.5:
350 kg 85 EUR/t
Voda:
150 kg
Pesak:
=EUR 29,75 (80,4%)
5 EUR/cbm =EUR 0,75
175 kg 20 EUR/t
=EUR 3,50
Pena:
50 kg (ca 625 litara 80g/l)
Aditiv (3% )
Ukupno:
1,5 kg
(2,0%)
(9,5%)
1,99 EUR/kg =EUR 2,99 (8,1%)
EUR 36,99 (100%)
Kalkulacija za zidove, za 1200 kg/cbm iznosi 47,99 EUR
VISINA INVESTICIJE
1. Za prvo testiranje i upoznavanje sa penastim betonom i za malu proizvodnju,
generator za penu i aditiv, vrednost investicije je od 3.500 do 5.000 Eura.
Ukoliko je osigurana jedna lokalna mešalica mogu se izvesti prvi testovi proizvodnje
betona. Isporuka opreme je odmah.
2. Mobilna i stacionirana startna oprema, odvojeni generator i mešalica sa ugrađenim
pumpama, jedna mašina za rezanje, šalunge, manuelno doziranje kod agregata. Mogu
se proizvoditi sve vrste betona, za blokove, izlivanje, zidove, podove i krovove.
Kapacitet, 4-5 m³ po satu. Vrednost investicije je od 18.000 do 35.000 eura. Isporuka
postrojenja, 4-5 sedmica.
3. Kompletna fabrika sa automatskim procesom.Proizvodnja blokova i panela,
kapaciteta 10-12 m³ po satu (mogući su i veći kapaciteti po želji). Vrednost investicije
250.000 do 5.000.000 Eura. Isporuka u roku 5-6 meseci.
Visina investicije zavisi prevenstveno od stepena automatizacije.
9
STICANJE TEHNOLOGIJE
LithoPorePRO penasti beton može se proizvoditi u okviru jednog licencnog sporazuma od
strane srednjih i velikih poduzetništava. Time otvara poduzetniku na temelju jedinstvenosti
velike tržišne šanse kroz taj svetski jedinstveni i nadmoćniji finalni proizvod - LithoPorePRO.
Ovaj proizvod se može proizvoditi u celom svetu, po jednom, od pronalazača, utvrđonom
standardu.
To sadrži sledeće korake:
•
•
•
•
•
Sticanje tehnologije kroz licencni ugovor.
Postavljanje i optimiranje lokalnih sirovina kao i aditiva (stvarači pene) u odnosu na
LithoPorePRO tehnologiju pronalazača.
Isporuka jedne kompletne proizvodne jedinice.
Redovna isporuka neophodnih aditiva.
Redovno održavanje proizvodne jedinice u okviru jednog servisnog sporazuma od
strane pronalazača.
Iz razloga velikog broja interesanata pronalazač(prodavač) moli da uz Vaše upite priložite
sledeći dokazni materijal:
-vazeći izvadak o registraciji
-referencu jedne internacionalno priznate banke
-opširan opis poduzetništva, uključujući predstavljanje menadžmenta kao i dosadašnje
projekte.
Kontakt osoba: Marijan Radoš
Kontakt telefon: 0049 234 3387745
E-mail: [email protected]
10
Download

proizvodnja penastog betona