PRITANJA ZA POPRAVNI ISPIT (7. RAZRED)
1. Građa ćelije i osnovne funkcije (str.21).
2. Ćelijske deobe, hromozomi, geni. (prva dva pasusa na 23. strani i 24. strana)
3. Ćelija, tkivo i podela tkiva (25. i prva polovina 26. strane). Organ, sistem organa, organizam (28. strana)
4. Nervni sistem – uloga; nacrtaj i obeleži nervnu ćeliju. (31. strana)
5. Mozak – delovi i osnovna uloga za svaki deo. Za veliki mozak samo uloga režnjeva (34, 35. i 36. str.)
6. Kičmena moždina – (prvi i treći pasus na 38. str) Šta je reflekna reakcija?
7. Čulni organi:
Gde su raspoređeni prijemnici za toplo, hladno, dodir i pritisak i za bol?
Gde su smešteni i kako su raspoređeni prijemnici za ukus?
Kakva mora da bude nosna sluznica da bi registrovala isparljive mirisne materije?
8. Nabroj redosledom organe kroz koje prolazi zvučni talas. U kojem su organu unutrašnjeg uha smešteni
prijemnici za zvuk, a u kojem prijemnici koji reaguju na promenu položaja tela?
9. Na osnovu slike oka, opiši put prolaska svetlosnog zraka. Koji su pomoćni delovi oka?
10. Kožni sistem organa: Uloga (prvi pasus). Pokožica (druga rečenica). Nabrojati organe u krznu.
Potkožno masno tkivo.
11. Skeletni sistem organa: Uloga (prvi i drugi pasus). Oblici kostiju i veze između njih (tabela).
Podela skeleta na regione (samo tamnim slovima), kosti udova (u potpunosti).
12. Mišićni sastem organa: Uloga, osobine mišića, grupe mišića sa kratkim opisom uloge i lokacije (str.81)
oblici skeletnih mišića (str. 83, prvi i deo drugog pasusa). Ravni tabani
i mišićna atrofija.
13. Sistem organa za varenje: Zdrava ishrana (tamnim slovima uz objašnjenje na 89. strani)
Šta je varenje hrane? (91. str.)
Nabroj redom organe za varenje i osnovne funkcije za svaki organ.
Nabroj žlezde koje učestvuju u varenju.
Usna duplja, zubi – podela prema obliku i funkciji. Spoljašnja građa zuba.
Karijes.
14. Sistem organa za disanje: Uloga - obezbeđuje energiju sagorevanjem šećera u ćelijama (prvi
i drugi pasus na 101. str)
Navedi redosledom organe kroz koje prolazi vazduh (104. str)
Gde se nalaze pluća i koji organi omogućavaju udisaj i izdisaj (101.str)
15. Sistem organa za cirkulaciju: Uloga (113. str, prvi pasus). Koji organi čine ovaj sistem?
Sastav krvi – samo najosnovnije. (str. 109, 110)
Srce – Gde se nalazi? Građa. Kroz koju polovinu prolazi krv bogata kiseonikom,
a kroz koju krv zasićena ugljen-dioksidom? (str. 113)
Navedi tri tipa krvnih sudova. (116. str)
16. Sistem organa za izlučivanje: Uloga (prvi pasus na 123. str)
Nabroj redom organe kroz koje prolazi mokraća. (124. str)
Gde se nalaze bubrezi?
17. Sistem organa za razmnožavanje: Uloga (da produži vrstu i prenese nasledne osobine sa roditelja na
potomstvo).
Građa muškog reproduktivnog sistema. Građa ženskog reproduktivnog sistema.
Šta proizvode semenici, a šta jajnici?
Pod uticajem kojih hormona započinje pubertet?
Download

Испитна питања за поправни 7. разред