UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
EKONOMSKI FAKULTET BRČKO
BRČKO DISTRIKT
BOSNA I HERCEGOVINA
SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa
Tema: Analiza ocjene kreditnog boniteta preduzeća
„Vitaminka“ a.d. Banja Luka za period od 2010. do 2012. godine
Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević
Student
Brčko, oktobar 2013. godine
SADRŽAJ
UVOD
Sažeti bilans stanja preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
Sažeti bilans uspjeha preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1. OCJENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA „VITAMINKA“ A.D. BANJA LUKA
PO TRADICIONALNOM POSTUPKU
1.1. Finansijski položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.1.1. Finansijska ravnoteža
1.1.1.1. Kratkoročna finansijska ravnoteža
1.1.1.2. Dugoročna finansijska ravnoteža
1.1.1.3. Stopa pokrivenosti zaliha
1.1.2. Likvidnost
1.1.2.1. Opšta (tekuća) likvidnost
1.1.2.2. Koeficijent ubrzane likvidnosti
1.1.2.3. Koeficijent trenutne likvidnosti
1.1.2.4. Prosečan broj dana naplate potraživanja
1.1.3. Solventnost
1.1.4. Zaduženost
1.1.5. Adekvatnost kapitala
1.2. Imovinski položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.2.1. Struktura imovine
1.2.2. Stanje i efikasnost imovine
1.2.3. Koeficijenti obrta
1.3. Prinosni položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.3.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
1.3.1.1. Poslovni prihodi
1.3.1.2. Poslovni rashodi
1.3.2. Struktura prihoda i rashoda
1.3.3. Profitabilnost preduzeća
1.3.4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata
1.3.5. Rentabilnost
2. NOVIJE METODE ANALIZE OCJENE KREDITNOG BONITETA
PREDUZEĆA „VITAMINKA“ A.D. BANJA LUKA – „Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA
3. ANALIZA NETO NOVČANOG TOKA PREDUZEĆA „VITAMINKA“ A.D.
BANJA LUKA
ZAKLJUČAK
LITERATURA
1
Sažeti bilans stanja preduzeća
„Vitaminka“ a.d. Banja Luka
- u KM POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I Nematerijalna ulaganja
II Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine
III Biološka sredstva i sredstva kulture
IV Dugoročni finansijski plasmani
V Odložena poreska sredstva
B. TEKUĆA IMOVINA
I Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja
namijenjena prodaji
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrijednost
5. Aktivna vremenska razgraničenja
III Odložena poreska sredstva
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
I Osnovni kapital
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II Upisani neuplaćeni kapital
III Emisiona premija
IV Rezerve
V Revalorizacione rezerve
VI Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
VII Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
VIII Neraspoređeni dobitak
IX Gubitak do visine kapitala
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
V. OBAVEZE
I Dugoročne obaveze
II. Kratkoročne obaveze
1. Pasivna vremenska razgraničenja
G. POSLOVNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
001
002
008
015
021
030
031
032
039
040
046
055
058
059
060
061
062
063
064
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
115
116
117
122
125
132
133
142
159
161
162
163
2
Sažeti bilans uspjeha preduzeća
„Vitaminka“ a.d. Banja Luka
- u KM POZICIJA
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od prodaje učinaka
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških
sredstava koja se ne amortizuju
7. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških
sredstava koja se ne amortizuju
8. Ostali poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5.1.Troškovi amortizacije
5.2. Troškovi rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
B. POSLOVNI DOBITAK
V. POSLOVNI GUBITAK
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI
II FINANSIJSKI RASHODI
1. Rashodi kamata
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I OSTALI PRIHODI
II OSTALI RASHODI
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA
I RASHODA
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
I. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI IMOVINE
I Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine
II Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine
J. DOBITAK I GUBITAK PRIJE
OPOREZIVANJA
I Dobitak prije oporezivanja
II Gubitak prije oporezivanja
K. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
L. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekuće godine
2. Neto gubitak tekuće godine
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
201
202
206
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
238
240
244
245
246
257
268
269
270
280
293
294
295
298
299
3
POZICIJA
LJ. UKUPNI NETO REZULTAT U
OBRAČUNSKOM PERIODU
I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu
II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu
M. UKUPNI PRIHODI
N. UKUPNI RASHODI
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
317
318
325
326
4
1. OCJENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA „VITAMINKA’’ A.D. BANJA
LUKA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU
1.1. Finansijski položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.1.1. Finansijska ravnoteža
- u KM POZICIJA
AOP
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
4. Porez na dodatu vrijednost
5. Aktivna vremenska razgraničenja
I Kratkoročno vezana sredstva (1 do 5)
040
046
055
058
059
6. Kratkoročne obaveze
II Kratkoročni izvori finansiranja (6)
142
KRATKOROČNA FINANASIJSKA RAVNOTEŽA
(I/II)
REFERENTNA VRIJEDNOST - Kratkoročna
finansijska ravnoteža (Veće ili jednako od ...)
7. Stalna imovina
8. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namenjena prodaji
III DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7+8)
001
9. Kapital
10. Dugoročna rezervisanja
11. Dugoročne obaveze
IV TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (9 do 11)
101
125
133
2012.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,00%
100,00%
100,00%
032
DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA
(III/IV)
REFERENTNA VREDNOST - Dugoročna finansijska
ravnoteža (Manje ili jednako od ...)
12. Trajni i dugoročni kapital
13. Stalna imovina
14. Neto obrtni kapital (12–13)
15. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namijenjena prodaji
STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (14/15*100)
REFERENTNA VREDNOST - Stopa pokrivenosti
zaliha (Veće ili jednako od ...)
2010.
Iznos
2011.
101,125,133
001
032
5
1.1.2. Likvidnost
- u KM POZICIJA
AOP
Tekuća likvidnost:
Tekuća imovina/
Kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće ili jednako od ...)
031/142
Redukovana likvidnost:
gotovina + kratkoročna potraživanja /
kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće ili jednako od …)
(055+040)/
142
Trenutna likvidnost:
gotovina /
kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće ili jednako od …)
055/142
Prosečan broj dana naplate potraživanja:
Potraživanja x 365 /
Prihodi od prodaje
Iznos
2011.
2010.
2012.
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
(040*365)/
(202+206)
1.1.3. Solventnost
- u KM POZICIJA
AOP
1. Poslovna imovina
2. Dugovi
Iznos
2011.
2010.
2012.
062-061
125,132
KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2)
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
1,000
1,000
1,000
1.1.4. Zaduženost
POZICIJA
1. Kapital
2. Dugovi
AOP
2010.
Iznos
- u KM 2012.
2011.
%
Iznos
%
Iznos
%
062-061
125,132
PASIVA (1 + 2)
REFERENTNA VRIJEDNOST Kapital / Dugovi: 50 : 50
100,00
100,00
100,00
6
1.1.5. Adekvatnost kapitala
POZICIJA
1. Akcijski kapital
Akcijski kapital - ukupno
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
I OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 6)
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NERASPOREĐENI DOBITAK
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA
UKUPNI KAPITAL (I do VII)
AOP
2010.
Iznos
- u KM 2012.
2011.
%
Iznos
%
Iznos
%
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
117
122
7
1.2. Imovinski položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.2.1. Struktura imovine
POZICIJA
2010.
Iznos
- u KM 2012.
2011.
%
Iznos
%
Iznos
%
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I Nematerijalna ulaganja
II Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione
nekretnine
III Biološka sredstva i sredstva kulture
IV Dugoročni finansijski plasmani
V Odložena poreska sredstva
B. TEKUĆA IMOVINA
I Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja
namijenjena prodaji
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Porez na dodatu vrijednost
5. Aktivna vremenska razgraničenja
III Odložena poreska sredstva
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
I Osnovni kapital
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II Upisani neuplaćeni kapital
III Emisiona premija
IV Rezerve
V Revalorizacione rezerve
VI Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
VII Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
VIII Neraspoređeni dobitak
IX Gubitak do visine kapitala
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
V. OBAVEZE
I Dugoročne obaveze
II Kratkoročne obaveze
1. Pasivna vremenska razgraničenja
G. POSLOVNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA
8
1.2.2. Stanje i efikasnost imovine
- u KM POZICIJA
1. Ukupan prihod
2. Prosječna poslovna imovina
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
325
062/2
3. EFIKASNOST IMOVINE (1/2)
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
0,000
0,000
0,000
1.2.3. Koeficijenti obrta
- u KM POZICIJA
1. Prihodi od prodaje
2. Prosječna obrtna imovina
3. Prosječne zalihe
4. Prosječna potraživanja
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
202,206
031/2
032/2
040/2
5a. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2)
5b. Dani vezivanja obrtne imovine
6a. Koeficijent obrta zaliha (1/3)
6b. Dani vezivanja zaliha
7a. Koeficijent obrta potraživanja (1/4)
7b. Dani vezivanja potraživanja
9
1.3. Prinosni položaj preduzeća „Vitaminka“ a.d. Banja Luka
1.3.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
POZICIJA
2010.
Iznos
- u KM 2012.
2011.
%
Iznos
%
Iznos
%
Struktura poslovnih prihoda:
1. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od prodaje učinaka
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
6. Ostali poslovni prihodi
I Poslovni prihodi (1 do 6)
Struktura poslovnih rashoda:
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
II Poslovni rashodi (1 do 8)
III REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I - II)
REFERENTNA VRIJEDNOST –
Rezultat poslovnih aktivnosti (Veće od ...)
IV ODNOS POSL. PRIHODA I RASHODA
(I / II)
REFERENTNA VRIJEDNOST –
Odnos poslovnih prihoda i rashoda (Veće od ...)
V RELATIVNA RAZLIKA POSL. PRIHODA I
RASHODA ((I/II)-100%)
REFERENTNA VRIJEDNOST – Relativna razlika
poslovnih prihoda i rashoda (Veće od ...)
0
0
0
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10
1.3.2. Struktura prihoda i rashoda
POZICIJA
AOP
1. Poslovni prihodi
2. Finansijski prihodi
3. Ostali prihodi
I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3)
4. Vanredni prihodi
5. Revalorizacioni prihodi
II UKUPNI PRIHODI (I+4+5)
201
231
246
6. Poslovni rashodi
7. Finansijski rashodi
8. Ostali rashodi
III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8)
9. Vanredni rashodi
10. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih
gubitaka
IV UKUPNI RASHODI (III+9+10)
216
238
257
2010.
Iznos
- u KM 2012.
2011.
%
Iznos
%
Iznos
%
291
270
292
280
1.3.3. Profitabilnost preduzeća
- u KM POZICIJA
1. Dobitak (Gubitak) prije oporezivanja
2. Tekući i odloženi porez na dobit
3. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom periodu
4. Ukupan prihod
KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4)
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
293,294
295
317,318
325
0,000
0,000
0,000
11
1.3.4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata
POZICIJA
2010.
- u KM Iznos
2011.
2012.
2010.
Iznos
2011.
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marža pokrića (1 - 2)
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi
5. Rashodi kamata
6. Poslovni rezultat (3 - 4)
7. Bruto finansijski rezultat (6 - 5)
8. FAKTORI RIZIKA :
8.1. Poslovnog (3/6)
8.2. Finansijskog (6/7)
8.3. Ukupnog (8.1. * 8.2.)
9. Koeficijent marže pokrića (3/1)
10. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog
poslovnog dobitka (4/9)
11. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka
((1–10)/1)*100
12. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne
aktivnosti (4+5)/9
13. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne
aktivnosti ((1–12)/1)*100
1.3.5. Rentabilnost
- u KM POZICIJA
AOP
1. Neto dobitak / (gubitak)
2. Rashodi kamata
3. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2)
4. Prosječan sopstveni kapital
5. Prosječan ukupan kapital
6. Prosječan investirani kapital
298/299
240
2012.
102/2
101/2
(102+114)/2
7. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)*100
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
0,00%
0,00%
0,00%
8. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)*100
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
0,00%
0,00%
0,00%
9. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100
REFERENTNA VRIJEDNOST (Veće od ...)
0,00%
0,00%
0,00%
12
2. NOVIJE METODE ANALIZE OCJENE KREDITNOG BONITETA
PREDUZEĆA „VITAMINKA“ A.D. BANJA LUKA - „Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA
R. br.
OPIS
1.
2.
Kapital
Ukupna aktiva
3.
4.
Neto dobit
Ukupna aktiva
5.
6.
Bruto dobit
Ukupna aktiva
7.
8.
Tržišna vrijednost kapitala
Ukupne obaveze
2010.
2011.
2012.
X1 (1/2)
X2 (3/4)
X3 (5/6)
X4 (7/8)
9.
10.
Prihodi od prodaje
Ukupna aktiva
X5 (9/10)
'' Z ''
Z= 1,2Х1+ 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5
ZETA
Z= 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4 + 0,999Х5
13
3. ANALIZA NETO NOVČANOG TOKA PREDUZEĆA „VITAMINKA“ A.D.
BANJA LUKA
- u KM POZICIJA
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTINOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ost. ličnih
rashoda
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
III Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti (301-305)
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Prilivi po osonovu prodaje akcija i udjela
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
4. Prilivi po osnovu kamata
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitnku
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)
1. prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Prilivi po osnovu ostalih kratkoročnih i dugoročnih obaveza
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
14
POZICIJA
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(345+343-344+346-347)
AOP
2010.
Iznos
2011.
2012.
347
348
15
Download

22102012TIABObrazac za vjezbe.pdf