NEREVIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 01.01- 31.12.2012.godine
Obrazac FIB
I.
OPŠTI PODACI O BANCI
Naziv
KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA
Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Izvještaj je konsolidovan
Period na koji se izvještaj odnosi
Telefon (pozivni broj i broj)
Adresa internet stranice
Adresa elektronske pošte
Opis strukture vlasništva
Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog perioda
Opis djelatnosti
Žiro-račun
907-52501-48
Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b.
Matični broj
01.01.-31.12.2012
033/426-340
Matični broj upisa u registar privrednog suda
Fax (pozivni broj i broj)
[email protected]
Datum osnivanja
Broj poslovnica
Akcionarsko društvo
117
Šifra djelatnosti
Finansijske usluge
Naziv banaka kod kojih je žiro-račun
otvoren
2373262
4-0006783/001
033/426-342
06.03.03
16
65121
Centralna banka Crne Gore
Podaci o predsjedniku i članovima odbora direktora
Predsjednik
1. član
2. član
3. član
5. član
6. član
7. član
8. član
9. član
10. član
Sekretar
podaci o prebivalištu
ime i prezime
datum
rođenja
Mjesto
Adresa (ulica i broj)
Slavica Đorđević
Bogdan Simatovic
Bojan Kordić
Igor Krsmanovic
Zlatan Živković
Ljubisa Krgovic
Ruzdija Tuzovic
16.05.68
14.08.79
03.04.71
02.05.73
23.02.68
28.10.57
01.04.50
Beograd
N.Beograd
Novi Beograd
Beograd
Beograd
Podgorica
Podgorica
Miloja Zakića 30
Bulevar Zorana Djindjica 109
Bulevar AVNOJ-a 94
Veljka Dugosevica 27
B.Stevanovića 35
Atinska 19
Atinska 23
Podaci o akcijama
broj akcija procentualno
učešće
Podaci o acionarima i akcijama
Deset najvećih akcionara
Ime i prezime / naziv kompanije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ukupan iznos akcionarskog kapitala
Podaci o akcijama
Adresa prebivališta /poslovna adresa (mjesto
ulica i broj)
broj akcija
procentualno
učešće
Beograd, Svetog Save 14,
2737
100%
2737
100%
27,370,000.00
Sopstvene akcije
Emisije akcija i oznake emisija
Redovne akcije
Redni broj
emisije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prioritetne akcije
oznaka emisije
nominalna
vrijednost akcija
broj akcija
A
B
C
D
E
F
G
H
I
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
350
100
3
100
34
50
100
1000
1000
oznaka emisije
Međunarodni identifikacioni broj redovnih akcija (ISIN)
Međunarodni identifikacioni broj povlašćenih akcija (ISIN)
nominalna
vrijednost akcija
broj akcija
MEKOBDRA1BD3
Emisije obveznica
Redni broj emisije
oznaka
Nominalna vrijednost
broj
kamata/diskont
Tržišna cijena
1.
2.
3.
4.
5.
Tri najvažnija subjekta konsolidacije ako je izvještaj konsolidovan
Matični broj
Kompanija konsolidacije
Mjesto
Poslovna adresa (ulica i broj)
1.
2.
3.
Revizorska kuća koja je izvršila reviziju poslednjeg izvještaja:
naziv
sjedište i poslovna adresa
KPMG DOO Podgorica
Podgorica, Bulevar Džorža Vašingtona br.45
Berza i kotacije u koju su uvrštene akcije
1.
2.
3.
4.
5.
naziv berze
Montenegro berza
naziv kotacije
A
Cijena akcija ako se njima trgovalo na berzi
Redovne akcije
Najniža
Najviša
Povlašćene akcije
Najniža
Najviša
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
Cijena akcija na početku i na kraju izvještajnog perioda
Redovne akcije
na početku perioda
Povlašćene akcije
na kraju perioda
na početku perioda
na kraju perioda
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
Tržišna kapitalizacija (u hiljadama eura)
Neto profit po akciji
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
0.4
0.4
Dividendna stopa
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
3.65%
3.54%
Isplaćena dividenda po akciji u poslednje tri godine
Za tekuću godinu
po redovnoj akciji
po povlašćenoj akciji
Odnos tržišne cijene akcije i neto profita po akciji
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
u prethodnoj godini
u tekućoj godini
Za prethodni godinu
Prije 2 godine
SEKTOR
FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR
Zoran Gogić, pomoćnik direktora
mr Goran Knežević
10
10
Download

Godišnji finasijski izvještaj - 31.12.2012. godine