Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
DR PREDRAG PETROVIĆ
Adresa
SLANAČKI PUT 80 D, 11000 BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon
+381 63 285 296
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
Državljanin Republike Srbije
02.09.1974.
UŽICE, REPUBLIKA SRBIJA
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2001- 2002.
Duga a.d. Viline vode 6, 11000 Beograd, Republika Srbija
Regionalni menadžer prodaje
Analitički i operativni rad u vezi sa prodajom proizvoda na tržištu Srbije, Crne Gore, Makedonije i
Bosne i Hercegovine.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2002- 2011.
Telekom Srbija a.d. Takovska 2, 11000 Beograd, Republika Srbija
Finansijski analitičar
Kompletna analiza operativnih rezultata preduzeća «Telekom Srbija a.d.», što uključuje: praćene
i analizu broja i dinamike korisnika (fiksne i mobilne telefonije) po regijama, analizu ukupnog
saobraćaja i saobraćaja po korisniku i regijama, analizu ukupnog prihoda i prihoda po korisniku i
regijama, praćenje novčanog toka na nivou čitavog preduzeća, analizu kamatnih prihoda na
depozite po viđenju, racio analizu bilansa stanja i uspeha, analizu obaveza, pripremanje
godišnjih finansijskih izveštaja, itd.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
2008 Fakultet za ekonomiju i menadžment, Slobomir P Univerzitet, Pavlovića put 76, 76300 Slobomir,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Vanredni profesor
Izvođenje nastave nа prеdmеtimа Osnovi ekonomije, Mikroekonomija, Ekonomija i institucije
Evropske unije i Menadžment javnog sektora, nа оsnоvnim studiјаmа, i Makroekonomska
analiza i Međunarodna ekonomija nа mаstеr studiјаmа.
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
2011 Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Kraljice Natalije 45, 11000
1/5
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Beograd, Republika Srbija
Naučni saradnik
Istraživanja u sklopu projekta III47010: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija
- multidisciplinarni pristup finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tеhnоlоškоg
rаzvоја, Republika Srbija, 2011-2015, pružanje konsultantskih usluga, itd.
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
1995-2000.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Republika Srbija
Ekonomija
Diplomirani ekonomista
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2001-2004.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Republika Srbija
Ekonomija
Magistar ekonomskih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2008.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Republika Srbija
Ekonomija
Doktor ekonomskih nauka
MATERINJI JEZIK
Srpski jezik
STRANI JEZICI
ENGLESKI ( C1)
RUSKI (B1)
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
Odlično znanje Microsoft Office programa (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook)
Odlično znanje ekonometrijskih i statističkih programskih paketa (EViews, STATA, Ecotrim)
Srednje znanje ekonometrijskih i matematičkih programskih paketa (RATS, Matlab, JMulTi)
NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE, VANREDNI ČLAN
2/5
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Unapređenje izvoza kao pretpostavka daljeg toka reformi”, Zbornik sa savetovanja
ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista, Ekonomski anali-tematski
broj, 16-17. septembar 2004, Beograd, str. 265-275.
„Redukcija sive ekonomije-uslov privlačenja stranih direktnih investicija”, Zbornik radova sa
savetovanja ekonomista, Savez ekonomista Srbije i Crne Gore, Ekonomist, br. 2, 18-19
novembar 2004, str. 127-139.
„Srbiji su neophodne strane direktne investicije”, Zbornik sa savetovanja ekonomista,
privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i
Ekonomski fakultet u Beogradu, Ekonomski anali-tematski broj, 21-22 decembar 2004,
Beograd, str. 311-323.
„Strukturne anomalije srpskog izvoza”, Zbornik sa savetovanja ekonomista, privrednika i
bankara, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski
fakultet u Beogradu, Ekonomski anali-tematski broj, 20-21 april 2005, Novi Sad, str. 123133.
„Strukturne karakteristike robne razmene Srbije i Evropske unije”, Ekonomski anali,
166/2005, Ekonomski fakultet u Beogradu, str. 109-128.
„Anahronost izvozne strukture: prepreka privrednom rastu”, Ekonomski anali, 169/2006,
Ekonomski fakultet u Beogradu, str. 110-126.
„Može li robna koncentracija izvoza Srbije biti izvor njegove nestabilnosti”, Zbornik sa
savetovanja ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom
ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, Ekonomski anali-tematski broj, 1314 april 2006, Beograd, str. 287-297.
„Determinante robnog uvoza i spoljnotrgovinskog deficita Srbije”, Zbornik sa savetovanja
ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih
nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, Ekonomski anali-tematski broj, 9 decembar
2006, Beograd, str. 95-107.
„Eksterna neravnoteža: determinante, finansiranje, konsekvence i mogući pravci saniranja”,
Zbornik sa okruglog stola na temu Ekonomsko finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom,
Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u
Beogradu, 26. jun 2007, Beograd, str. 169-188.
„Šta determiniše rast uvoza – robusnost dobijenih nalaza”, Zbornik sa savetovanja
ekonomista, privrednika i bankara na temu Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i
strukturne promene u Srbiji 2007/2008. godine, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom
ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 15. decembar 2007, Beograd, str. 129146.
„Karakteristike spoljnotrgovinske razmene SAD-a”, Megatrend revija, vol. 5, 1/2008,
Megatrend univerzitet, Beograd, str. 129-149.
„Geneza i perspektive tekućeg računa Srbije”, Zbornik sa okruglog stola na temu
Ekonomsko finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 14. oktobar 2008, Novi
Sad, str. 83-99.
„Dometi i posledice deprecijacije dinara”, Zbornik sa savetovanja ekonomista, privrednika i
bankara na temu Ekonomska politika Srbije u 2009. godini i izazovi svetske ekonomske
krize, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u
Beogradu, 20. decembar 2008, Beograd, str. 387-408.
„Platni bilans Srbije pod uticajem svetske ekonomske krize”, Zbornik sa okruglog stola na
temu Ekonomsko finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 15. oktobar 2009,
Kragujevac, str. 167-181.
„Testiranje endogenosti kriterijuma optimalnih valutnih područja: slučaj Srbije i Evropske
unije”, Industrija, 1/2010, Ekonomski institut, Beograd, str. 87-104.
„Makroekonomska slika Srbije u uslovima ekonomske krize”, Zbornik sa naučnog skupa na
temu Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 03. jun
2010, Beograd, str. 472-486.
”The Impact of Openness to GDP Per Capita: Empirical Research”, Industrija, vol. 39,
1/2011, Ekonomski institut, Beograd, str. 1-11.
3/5
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Uloga Evropske unije u međunarodnoj trgovini Srbije”, Zbornik sa naučnog skupa na temu
Balkan i EU, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 26. maj 2011,
Beograd, str. 321-329.
„Da li će globalna ekonomska kriza podstaći seizmičke geopolitičke promene?”,
Međunarodni problemi, vol. 63, 2/2011, Institut za međunarodnu politiku i privredu,
Beograd, str. 211-236. (Zajedno sa Goranom Nikolićem).
„Uticaj strukture spoljne trgovine na ekonomski rast”, Industrija, vol. 39, 3/2011, Ekonomski
institut, Beograd, str. 247-259.
„Izvoz, ekonomski rast, stanje i perspektive nezaposlenosti”, Zbornik sa naučnog skupa na
temu Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 31.
maj 2012, Beograd, str. 257-266.
”Openness and growth: empirical research on the case of Serbia”, Industrija, vol. 40,
1/2012, Ekonomski institut, Beograd, str. 173-190.
”Harrod – Balassa – Samuelson effect and the role of distribution sector: an empirical case
study of Serbia and EMU”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of
Economics and Business (Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za
ekonomsku teoriju i praksu) , vol.30, 1/2012, Univerzitet u Rijeci, Ekonomski fakultet,
Rijeka, str. 57-87. (Časopis je referisan u: JEL-Journal of Economic Literature; EconLitAmerican Economic Association’s Electronic Database; IBSS-International Bibliography of
the Social Sciences; ProQuest; DOAJ-Directory of Open Access Journals; CAB Abstracts;
SSCI-Social Sciences Citation Index; Social Scisearch i JCR-Journal Citation
Reports/Social Sciences Edition.)
”Testing of Balassa-Samuelson Model Functionality: Empirical Research in Case of Serbia
and European Monetary Union”, Industrija, vol. 40, 4/2012, Ekonomski institut, Beograd,
str. 3-24.
„Uticaj otvorenosti na privredni rast: doprinos empirijskoj građi”, Megatrend revija, vol. 9
4/2012, Megatrend univerzitet, Beograd, str. 87-110. (Zajedno sa Goranom Nikolićem).
”Testing of empirical grounds for theoretical models of real exchange rate: Research of real
exchange rate between RSD and Euro”, Industrija, vol. 41, 1/2013, Ekonomski institut,
Beograd, str. 99-115.
„Potrošnja i realni devizni kurs: postoji li Bakus-Smit zagonetka na relaciji Srbija-EMU”,
Megatrend revija, vol. 10 2/2013, Megatrend univerzitet, Beograd, str. 135-154.
„Obrazovanje i ekonomski rast: pouke i preporuke dosadašnjih istraživanja”, Zbornik sa
naučnog skupa na temu Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za
ekonomska istraživanja, 30. maj 2013, Beograd, str. 202-211.
”Feldstein-Horioka Puzzle – a Myth or Reality: Case of Serbia”, Industrija, vol. 41, 2/2013,
Ekonomski institut, Beograd, str. 49-66.
”Testing of Real Exchange Rate - Real Interest Rate Differential Relationship in Serbia-EMU
Case”, Industrija, vol. 41, 4/2013, Ekonomski institut, Beograd, str. 111-125.
”Examination of Purchasing Power Parity Hypothesis: Evidence from Unit Root and
Cointegration analysis of dinar-euro and dinar-dollar exchange rates”, Industrija, vol. 42,
2/2014, Ekonomski institut, Beograd, str. 93-113.
„Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom u svetlu ukrajinske krize”, Zbornik sa
naučnog skupa na temu Stranje i perspektive ekonomsko-finansijskih odnosa Srbije sa
inostranstvom, Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i
Ekonomski fakultet u Beogradu, 3. oktobar 2014, Kragujevac, str. 105-117.
4/5
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
UČEŠĆA NA NAUČNIM
KONFERENCIJAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista, 16-17.
septembar 2004, Beograd.
Savetovanje ekonomista, Savez ekonomista Srbije i Crne Gore, 18-19. novembar 2004.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 21-22. decembar 2004.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 20-21. april 2005, Novi
Sad.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 13-14. april 2006,
Beograd.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 9. decembar 2006,
Beograd.
Okrugli sto na temu Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Naučno društvo
ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 26. jun
2007, Beograd.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 15. decembar 2007,
Beograd.
Okrugli sto na temu Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom-aktuelna pitanja
i perspektive, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski
fakultet u Beogradu, 14. oktobar 2008, Novi Sad.
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Naučno društvo ekonomista sa
Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, 20. decembar 2008,
Beograd.
Okrugli sto na temu Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom-nužnost nove
strategije, Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski
fakultet u Beogradu, 15. oktobar 2009, Kragujevac.
Naučni skup Instituta društvenih nauka na temu Kriza i razvoj, 03. jun 2010, Beograd.
Naučni skup Instituta društvenih nauka na temu Balkan i EU, 26. maj 2011, Beograd.
Naučni skup Instituta društvenih nauka na temu Stanovništvo i razvoj, 31. maj 2012,
Beograd.
Naučni skup Instituta društvenih nauka na temu Obrazovanje i razvoj, 30. maj 2013,
Beograd.
Naučni skup na temu Stranje i perspektive ekonomsko-finansijskih odnosa Srbije sa
inostranstvom, Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i
Ekonomski fakultet u Beogradu, 3. oktobar 2014, Kragujevac.
III47010: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup
finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tеhnоlоškоg rаzvоја, Republika Srbija,
2011-2015.
5/5
Download

Dr Predrag Petrović, vanredni profesor