Vodič za brucoše
2013/14.
Akreditovani i licencirani studij
Garancija sigurnosti i kvaliteta
Banja Luka College je prva akreditovana škola koja ima dokaz od nadležnih institucija
da posjeduje kvalitetan visokoškolski studij i poštuje evropske standarde za studije i
izdavanje diploma.
Uvodna riječ
Poštovani budući studenti,
Izbor studija je prva velika dilema i odluka na ulasku u
akademski svijet. Bez sumnje, studentima koji umiju da
donesu pravu odluku pripada buduće vrijeme. Postavljate
tradicionalno pitanje: kako izabrati kvalitetan studij koji
će ispuniti Vaša akademska i profesionalna očekivanja? Na
čemu se zasniva kvalitetan studij? Kako se realizuje takav
studij?
Uspješan studij se realizuje kao dio akademskog profila
generacija studenata rođenih u informatičko doba i kao
sastavni dio intelektualne sredine u kojoj živimo i svijeta
oko nas. Kao što znate, upisom studija započinje put
cjeloživotnog učenja, koji se poslije završetka studija
nastavlja kao formalno i neformalno, individualno
i profesionalno obrazovanje. Tokom radnog vijeka
intelektualac se prilagođava promjenama u svom svijetu
rada i poslovanja i mijenja ih.
Dr Željko Mirjanić, redovni profesor
Akreditovani i licencirani studij
Garancija sigurnosti i kvaliteta
Banja Luka College je 2013. godine dobila rješenje o akreditaciji od strane Agencije za
akreditaciju visokoškolskih ustanova RS na pet godina, što je maksimalan period
za akreditaciju. U procesu vrednovanja i ocjenjivanja kvaliteta visokoškolske ustanove
učestvovala je komisija sastavljena od domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju
ocjenu kvaliteta i preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
Listu stručnjaka vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta
BiH. Rješenje pokazuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema ESG standardima.
Studijski programi BLC-a su licencirani od strane Ministarstva prosvjete i kulture
Republike Srpske. Licenca dokazuje da su studenti upisani u visokoškolsku ustanovu koja
ispunjava zakonom propisane uslove.
DIPLOMA AKREDITOVANE USTANOVE - DOKAZ KVALITETNOG STUDIJA
Akreditacija dokazuje da su studenti upisani u visokoškolsku ustanovu koja
zadovoljava kvalitet studija koji traže evropski standardi obrazovanja i izdavanja
diplome. Ukoliko student želi da nastavi studije u drugoj ustanovi, u zemlji ili
inostranstvu, i da pri tome vrši prenos stečenih akademskih (ECTS) bodova važno je da
su obјe ustanove akreditovane. Akreditacija je značajna za kvalifikacije i kompetencije
koje student stiče jer je to najbolji način da obezbijedi prohodnost do poslodavaca i
profesionalnih udruženja.
IZBOR STUDIJSKOG PROGRAMA I SMJERA - IZBOR PROFESIJE
Studenti biraju profesiju kroz izbor studijskog programa. Studenti biraju uže
profesionalno područje kroz izbor smjera na studijskom programu, kao važnu
prednost u profesionalnom razvoju i prilagođavanju kretanjima na tržištu rada.
Student bira studijski program na prvoj godini studija. Student bira smjer (studijsko
područje) unutar studijskog programa, tokom prve ili druge godine studija.
IZBOR MODELA STUDIJSKOG PROGRAMA - IZBOR TRAJANJA STUDIJA
Studij prvog ciklusa traje tri i četiri akademske godine. Student može,
po svom izboru, da upiše trogodišnji studij (vrednuje se 180 ECTS bodova) ili
četvorogodišnji studij prvog ciklusa (vrednuje se 240 ECTS bodova). Student koji je
upisao trogodišnji studij može preći na četvorogodišnji studij i tako studirati jednu
godinu duže. Student koji je završio trogodišnji studij može da nastavi studij tako
što će upisati četvrtu godinu studija na istom ili drugom studijskom programu.
PROMJENA STUDIJA - PRILAGOĐAVANJE USLOVIMA NA TRŽIŠTU RADA
Student može preći sa jednog smjera na drugi smjer u istom studijskom programu.
Student može preći sa jednog studijskog programa na drugi studijski program.
STICANJE AKADEMSKOG ZVANJA - USLOV ZA RAD I DALJI STUDIJ
Studij završava sticanjem akademskog zvanja predviđenog zakonskim propisima, koje
omogućava zapošljavanje i nastavak studija. Student može nastaviti master studij
(drugi ciklus) koji traje dvije godine ako je student završio prvi ciklus u trajanju od
tri godine, i traje jednu godinu ako je student završio prvi ciklus u trajanju od četiri
godine.
DODATNE INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE - SAJT BLC-a
Informator za buduće studente sa informacijama o organizaciji studija, studijskim
programima i smjerovima, akademskim zvanjima, studentskom organizovanju i
drugim informacijama objavljen je na sajtu www.blc.edu.ba.
Savremena organizacija
i kvalitet studija
Modeli, organizacija i kvalitet studija zasnivaju se na principima Bolonjske deklaracije,
zadovoljavaju standarde visokog obrazovanja i ispunjavaju uslove predviđene
zakonom:
STUDIJ JE ORGANIZOVAN KAO TROGODIŠNJI I ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ
(the degree of Bachelor), prema dozvoli izdatoj od Ministarstva prosvjete i kulture
Republike Srpske za izvođenje studijskih programa:
1. MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA,
2. MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI, ZA JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJU,
3. MENADŽMENT U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I NEVLADINOM SEKTORU,
4.INFORMATIKA,
5. MEDIJI I KOMUNIKACIJE,
6. GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE.
Navedeni studijski programi se izvode na tri studijska odsjeka:
1. Menadžment i poslovna ekonomija,
2. Informatika,
3. Dizajn i komunikacije.
SVI NASTAVNI PREDMETI SU JEDNOSEMESTRALNI
Predmeti nose određen broj bodova prema Evropskom sistemu za prenos bodova
(u daljem tekstu ECTS). Semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60
ECTS bodova. Na prvoj i drugoj godini studija u svakom semestru ima pet nastavnih
predmeta sa studijskog programa (nose po 6 ECTS bodova). U trećoj i četvrtoj godini
studija, pored nastavnih predmeta sa studijskog programa, su i nastavni predmeti
sa smjera (nose po 8 ECTS bodova). Na završnoj godini studija student po svom
izboru ide na studentsku praksu ili polaže dva izborna nastavna predmeta. Na kraju
četvorogodišnjeg studija student brani diplomski rad.
STRUKTURU STUDIJA ČINE OBAVEZNI I IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
Senat utvrđuje liste izbornih nastavnih predmeta na početku akademske godine. To
su:
1) lista izbornih nastavnih predmeta na studijskom programu i
2) lista izbornih nastavnih predmeta na smjeru. Tokom prve i druge godine
studija student polaže samo izborne predmete sa liste na studijskom
programu, a od petog do završnog semestra studija polaže izborne predmete
i sa liste za određeni smjer (ako studijski program na koji je upisan sadrži
smjerove).
RAZVOJ SPOSOBNOSTI ZA STRUČNI RAD I ULAZAK U SVIJET RADA JE OSNOVNA
FUNKCIJA STUDIJA PRVOG CIKLUSA (osnovnog studija)
Studenti se obrazuju da visokostručni rad u profesiji mogu obavljati po završetku
studija. Značajan dio nastave se izvodi kao stručan i praktičan rad u informatičkim
kabinetima, multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu, kao i kroz praksu u privrednim
društvima i drugim organizacijama.
PROMJENA STUDIJSKOG PROGRAMA I SMJERA JE MOGUĆA U TOKU STUDIJA I
POSLIJE ZAVRŠETKA STUDIJA
Student može preći u toku studija i poslije završetka studija sa jednog smjera na drugi
smjer unutar istog studijskog programa ili sa jednog studijskog programa na drugi
studijski program. Student poslije završetka studija na jednom smjeru može da upiše
završnu godinu studija na drugom smjeru na istom ili drugom studijskom programu
i tako stekne akademsko zvanje i na tom drugom studijskom programu ili smjeru,
motivisan profesionalnim potrebama kod poslodavca ili na tržištu rada.
NASTAVA SADRŽI AFIRMISANE OBLIKE SAVREMENOG OBRAZOVANJA
Nastava sadrži predavanja, vježbe, seminare, praktičan rad i specifične oblike (radionice,
okrugle stolove, prezentacije, izložbe, itd) svojstvene upisanom studijskom programu.
STUDIJ PODRŽAVA NAJSAVREMENIJA INFORMATIČKA I KOMUNIKACIONA
TEHNOLOGIJA
Studenti mogu da koriste najsavremeniju informatičku i komunikacionu opremu
smještenu: u dva informatička kabineta, četiri amfiteatra sa opremom za snimanje
predavanja i audio-video projekciju, multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu,
seminar sali, biblioteci, info-pultevima. Emitovanje programa COLLEGE RADIJA
(na internetu) u kombinaciji sa učenjem na daljinu, otvara nove mogućnosti za
komunikaciju i interakciju studenata i nastavnika, po kojoj se BLC razlikuje od drugih
visokoškolskih ustanova.
UČENJE STRANIH JEZIKA JE USLOV ZA INTERNACIONALNI STUDIJ
Učenje stranih jezika kao obavezan standard omogućava studentima korištenje
strane literature, međunarodnu komunikaciju, studijska putovanja i radni angažman.
Studenti pored engleskog jezika, fakultativno, po izboru, mogu da uče i drugi strani
jezik, što značajan broj studenata cijeni kao komparativnu prednost studija na BLC-u.
OBEZBiJEĐENA JE REDOVNA UNUTRAŠNJA KONTROLA KVALITETA STUDIJA
od strane Senata, Vijeća studijskih programa komisije za osiguranje kvaliteta i
Studentskog parlamenta, i to kao obavezan dio procesa akreditacije visokoškolske
ustanove.
Studijski programi
2013/14.
Studij koji traje tri akademske godine
6 semestara
na kojem se vrši upis u akademskoj 2013/14. godini
studijski program
MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA
Preduzetnički menadžment
Menadžment finansija i bankarstva
Menadžment finansija i osiguranja
Menadžment logistike i špedicije
Menadžment za ljudske resurse i poslovnu informatiku
Menadžment trgovine
Menadžment turizma
Menadžment marketinga
Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine
studijski program
MENADŽMENT U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA
I NEVLADINOM SEKTORU
smjer: Menadžment kulture
studijski program
INFORMATIKA
Poslovna informatika
Informacione tehnologije
studijski program
MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI, ZA JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJU
studijski program
GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Studij koji traje četiri akademske godine
8 semestara
na kojem se vrši upis u akademskoj 2013/14. godini
studijski program
MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA
Poslovna ekonomija
Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja
Menadžment marketinga, trgovine i turizma
Menadžment logistike, špedicije i osiguranja
Ekološki menadžment
Menadžmet Ijudskih resursa
studijski program
MENADŽMENT U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I NEVLADINOM SEKTORU
smjer: Menadžment kulture - produkcije
studijski program
MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI, ZA JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJU
Menadžment i informacione tehnologije i sistemi u javnoj upravi,
za javne službe i administraciju.
studijski program
INFORMATIKA
Poslovna informatika i menadžment informacionih sistema
Informacione tehnologije i menadžment informacionih sistema
studijski program
MEDIJI I KOMUNIKACIJE
Odnosi s javnošću i menadžment medija
Novinarstvo i multimedija.
studijski program
GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Akademska zvanja koja se stiču
završetkom studija
Student stiče akademsko zvanje određeno propisima, koje obuhvata naučno polje,
odnosno užu naučnu oblast kojoj pripada završeni studijski program. Prema Uredbi
o korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 111/09 i 102/10) studenti stiču sljedeća akademska zvanja na
studijskim programima:
studijski program
MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA
Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani ekonomista - 180 ECTS
(na smjerovima: Menadžment finansija i bankarstva; Меnаdžmеnt finаnsiја i оsigurаnjа, Меnаdžmеnt
trgоvinе, Меnаdžmеnt turizma, Меnаdžmеnt marketinga, Меnаdžmеnt logistike i špedicije)
- diplomirani menadžer lјudskih rеsursа i pоslоvnе infоrmаtikе - 180 ECTS
(na smjeru Меnаdžmеnt lјudskih rеsursа i pоslоvnе infоrmаtikе)
- diplоmirаni mеnаdžеr zаštitе nа rаdu i zаštitе živоtnе srеdinе - 180 ECTS
(na smjeru Меnаdžmеnt zаštitе nа rаdu i zаštitе živоtnе srеdinе)
- diplomirani ekonomista - menadžer - 180 ECTS
(na smjeru Preduzetnički menadžment)
Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani ekonomista - 240 ECTS,
(na smjerovima: Poslovna ekonomija, Menadžment finansija, bankarstva i оsigurаnjа, Меnаdžmеnt
marketinga, trgоvine i turizma, Меnаdžmеnt logistike, špedicije i osiguranja)
- diplomirani menadžer ljudskih resursa - 240 ECTS (na smjeru Menadžment ljudskih resursa)
- diplomirani menadžer zaštite životne sredine - 240 ECTS (na smjeru Ekološki menadžment)
studijski program
GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani grafički dizajner - 180 ECTS
Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani grafički dizajner - 240 ECTS
studijski program
INFORMATIKA
Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani informatičar - 180 ECTS
Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani informatičar - 240 ECTS
*NAPOMENA: U toku je proces licenciranja izmjena studijskog programa Informatika, tako da će pored
postojećih zvanja, akademske 2013/14. biti uvedeno novo akademsko zvanje:
Diplomirani inženjer informatike - 240 ECTS
studijski program
MEDIJI I KOMUNIKACIJE
Student koji završi četvorogodišnji studij, zavisno od smjera stiče akademsko zvanje:
- diplomirani menadžer za odnose s javnošću i medije - 240 ECTS ili
- diplomirani novinar - 240 ECTS
*NAPOMENA: U toku je proces licenciranja izmjena studijskog programa Mediji i komunikacije, tako da će
akademske 2013/14. biti uvedeno akademsko zvanje:
- diplomirani komunikolog - 240 ECTS,
umjesto diplomirani menadžer za odnose s javnošću i medije - 240 ECTS
studijski program
MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI, ZA JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJU
Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani menadžer u javnoj upravi, za javne službe i administraciju - 180 ECTS
Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani menadžer u javnoj upravi, za javne službe i administraciju i informacione
tehnologije i sisteme u upravi - 240 ECTS
studijski program
Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru
Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani menadžer kulture - 180 ECTS
Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:
- diplomirani menadžer kulture – producent - 240 ECTS
Diploma
Diploma sadrži naziv i sjedište visokoškolske ustanove, naziv
završenog studijskog programa, stečeno akademsko zvanje
i broj ECTS bodova i druge propisane dijelove. Dodatak
diplomi izdaje se na zahtjev nosioca diplome. Diplome se
dodjeljuju na posebnoj svečanosti.
Nastavak studija na drugom ciklusu visokog obrazovanja
Poslije završenog trogodišnjeg akademskog studija na BLC-u (šest semestara)
ili završenog četvorogodišnjeg akademskog studija na BLC-u (osam semestara),
svršeni student može da upiše drugi ciklus visokog obrazovanja. Drugi ciklus vodi do
akademskog zvanja magistra koji u zbiru sa prvim ciklusom nosi 300 ECTS bodova ili
do stručnog zvanja specijaliste koji u zbiru sa prvim ciklusom nosi 240 ECTS bodova.
Studenti koji završe studij na BLC-u mogu uspješno nastaviti master ili specijalističke
studije u zemlji ili inostranstvu, zahvaljujući tome što je BLC akreditovana i licencirana
visokoškolska ustanova, čije su studije i diplome službeno priznate, kao i činjenici da
su te studije afirmisane u profesionalnoj i društvenoj javnosti. Mnogi studenti koji su
završili studije na BLC-u uspješno su nastavili master ili specijalističke studije, a neki su
već studenti na doktorskim studijama.
Kompetentnost i stručna znanja
Kompetentnost se postiže tako što studenti kroz
dijalog i druge oblike interaktivne nastave stiču znanja
i vještine neophodne za uspješno obavljanje stručnih
poslova, istraživanje i predstavljanje svog rada.
Na studijskim programima iz Menadžmenta, poslovanja i poslovne ekonomije
nastavni predmeti: menadžment, informatika, mikroekonomija, makroekonomija,
radno pravo, poslovna informatika, menadžment ljudskih resursa, marketing, odnosi
s javnošću i menadžment komunikacija, poslovno pravo, menadžment finansija,
engleski ili njemački jezik i drugi predmeti, daju znanja neophodna za uspješno
učešće u poslovnom svijetu i svijetu rada. Tokom studija menadžmenta student
može, zavisno od toga koji je studijski program iz menadžmenta upisao, steći šira
znanja iz menadžmenta (strateški menadžment, menadžment kvaliteta, preduzetnički
menadžment, marketing menadžment, projektni menadžment, menadžment u javnoj
upravi, menadžment zaštite životne sredine, menadžment zaštite na radu...), kao i
znanja iz ekonomije i poslovanja (ekonomika i organizacija preduzeća, bankarstvo,
investicije, berze i berzansko poslovanje, logistika...), pravnih i drugih društvenih
nauka, informatike...
Na studijskom programu Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom
sektoru student stiče u okviru menadžmenta kulture odgovarajuća znanja za poslove
producenta, kao što su: biraju scenarije i predstave, pribavljaju novčana sredstva,
odlučuju o kvalitetu produkcije i budžetu, zapošljavaju umjetnike i važnije tehničko
osoblje, usmjeravaju njihov rad, posreduju u kontaktima sa umjetničkim osobljem. Od
producenta se traži umjetnički talenat i preduzetnički duh, sposobnost organizovanja,
mogućnost predočavanja ideja, osjetljivost na ponašanje saradnika. Po uzoru na
druge studije za obrazovanje producenata, u nastavnom planu je više od 20 nastavnih
predmeta iz produkcije ili u vezi sa produkcijom, koji ga čine kompatibilnim sa studijem
produkcije u akreditovanim visokoškolskim ustanovama u okruženju.
Na studijskom programu Mediji i komunikacije student stiče, zavisno od toga koji je
smjer upisao, odgovarajuća znanja iz medija i komunikacija (menadžment u medijima,
produkcija, nezavisna produkcija, radio i televizija, rtv i filmska kultura, upravljanje
medijskim projektima, novinarstvo, marketing u medijima...) i drugih društvenih nauka,
informatike, poslovne informatike i stranih jezika (engleskog ili njemačkog jezika).
Na studijskom programu Informatika student stiče, zavisno od toga koji je smjer upisao,
odgovarajuća znanja iz informatike, poslovne informatike, informacionih tehnologija,
informacionih sistema, elektronskog poslovanja, projektovanja informacionih
sistema, računarskih sistema, programiranja, računarske grafike, grafičkog dizajna,
menadžmenta informacionih sistema. Studenti slušaju 16 informatičkih nastavnih
predmeta na trogodišnjem studiju, odnosno 24 informatička nastavna predmeta na
četvorogodišnjem studiju. Uz ova znanja, studenti će steći i druga znanja neophodna
za uspješno bavljenje informatikom kao poslovnom djelatnošću.
Na studijskom programu Grafički dizajn i vizuelne komunikacije student stiče
odgovarajuća znanja iz dizajna, grafičkog dizajna, računarske grafike, likovne
umjetnosti (crtanje i slikarstvo, fotografija, grafika, ilustracija, plakat), vizuelnih
komunikacija, medija, menadžmenta i marketinga u umjetnosti, odnosa s javnošću,
informatike, engleskog jezika i druga znanja neophodna za rad u oblasti dizajna i
nastavak obrazovanja.
Upis na studij
Trajanje studija: student može, po svom izboru, da se upiše na trogodišnji ili
četvorogodišnji studij.
Uslovi za upis na studij
Na prvu godinu studija može da se upiše kandidat koji je završio četvorogodišnju
srednju školu. Prednost pripada kandidatima s boljim uspjehom u srednjoj školi.
Kandidat prilikom predaje dokumenata za upis individualno ispunjava test sklonosti i
sposobnosti u obliku intervjua. Primjer testa je dat na sajtu www.blc.edu.ba.
Vrijeme upisa
Prvi upisni rok traje, u pravilu, od početka juna do 15. jula, a drugi upisni rok traje od 20.
avgusta do 30. septembra. Tačan datum upisa biće objavljen na sajtu BLC-a i u javnim
medijima.
Mjesto i način upisa
Upis se obavlja u Banjoj Luci, u zgradi Banja Luka College-a, Miloša Obilića 30.
Sva obavještenja mogu se dobiti usmeno na telefone:
br. 051 433 010; 433 012;
fax. 433 815; 065 281 381;
mob. 065 516 981,
www.blc.edu.ba
[email protected]
Dokumenta potrebna za upis
Za upis je potrebno popuniti prijavu koju budući student dobije u studentskoj službi,
priložiti dvije fotografije i potrebna dokumenta. Za upis u prvu godinu studija potrebno
je donijeti diplomu o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva za sve razrede srednje
škole i izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju).
Ugovor o studiranju
Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio test sklonosti i sposobnosti i
dobio obavještenje da je primljen na studij BLC-a, zaključuje ugovor o studiranju.
Prepis na prvu godinu studija
Mogućnost prepisa na prvu godinu studija postoji za studente koji su prethodno
upisali prvu godinu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Prepis na drugu ili viŠu godinu studija
Mogućnost prepisa (upisa) na drugu ili višu godinu studija postoji za studente
drugih visokoškolskih ustanova i za lica koja su završila višu školu. Za prepis je, pored
navedenih dokumenta za upis, potrebno uvjerenje o položenim ispitima na drugoj
visokoškolskoj ustanovi. Za studente koji su završili višu školu potrebna je i diploma o
stečenom obrazovanju.
Predupis
Budući studenti koji nisu u mogućnosti da dođu u prostorije BLC-a mogu podnijeti
predupisnu prijavu na osnovu koje “rezervišu” mjesto na studiju, tako što će popuniti
obrazac (dat u prilogu na kraju Informatora) i poslati ga poštom ili telefaksom. To je
moguće učiniti i tako da se ovaj obrazac u elektronskoj formi (nalazi se na sajtu BLC-a)
popuni i pošalje na e-mail: [email protected] Kada se na osnovu prijave za predupis utvrdi
da kandidat ispunjava uslove za upis, studentska služba će kandidata obavijestiti o
tome, kao i o vremenu kada treba da donese potrebna dokumenta za upis, ispuni test
sklonosti i sposobnosti u obliku intervjua, zaključi ugovor o studiranju i uplati akontaciju
dijela školarine. Student će dobijati obavještenja putem telefona ili pismeno, poštom,
odnosno elektronskom poštom.
Troškovi školovanja za akademsku godinu
Visina naknade za upis i troškove školovanja u 2013/14. akademskoj godini (za oba
semestra) iznosi 2.300 KM (isto kao prethodnih godina). Školarina se srazmjerno
umanjuje za studente kada iz jedne porodice na BLC-u studira dvoje i više studenata.
Navedena školarina pokriva troškove:
- nastave (predavanja, vježbe, konsultacije) za upisanu akademsku godinu,
- prijavljivanja i polaganja ispita,
- korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature,
- korištenja biblioteke i elektronske biblioteke,
- korištenja informatičkih kabineta i interneta,
- korištenja integrisanog informacionog sistema BLC-a na web tehnologiji i
- postupka upisa i ovjere semestra.
U naknadu za troškove školovanja uračunato je i po potrebi korištenje informatičkog
sistema “učenja na daljinu”.
Način uplate troškova školovanja: student može troškove školovanja uplatiti po
svom izboru na jedan od sljedećih načina: u cjelosti prilikom upisa na studij ili u više
jednakih rata (bez kamata).
Krediti preko banaka: studenti mogu da uplate troškove školovanja u 12 mjesečnih
rata putem kredita za studente kod Komercijalne banke ili Nove banke u Banjoj Luci.
Posebna pogodnost za odlične učenike.
Organizacija studija
Banja Luka College
Početak, oblici i raspored nastave
Akademska godina obuhvata zimski i ljetnji semestar. Semestar sadrži 15 sedmica
nastave, a poslije nastave slijede ispitni rokovi.
Početak i raspored nastave određeni su u kalendaru za akademsku godinu.
Prema kalendaru za akademsku 2013/14. godinu:
Nastava na prvoj godini studija po pravilu počinje 1. oktobra svečanim prijemom i
upoznavanjem studenata sa studijskim programom, pravima i dužnostima nastavnika
i studenata, kao i načinom korištenja savremene komunikacione i informativne
tehnologije u nastavi.
VANREDNI STUDIJI i OBRAZOVANJE NA DALJINU
S ciljem dostupnosti većem broju studenata, predavanja su organizovana radnim
danima u poslijepodnevnim časovima i subotom.
Pored toga, rasporedom nastave predviđena je za vanredne i druge studente
konsultativna nastava, prema broju i vremenskim mogućnostima studenata.
Posebnu pogodnost predstavlja obrazovanje na daljinu, koje omogućava racionalno
korištenje vremena, a koje je neophodno za vanredne i druge studente koji nisu u
mogućnosti da redovno prisustvuju nastavi. Obrazovanje na daljinu godinama se
uspješno realizuje putem web sajta na kojem su studentima dostupna uputstva
nastavnika i saradnika i druge informacije potrebne za studij i polaganje ispita.
PRIMJENA KOMUNIKACIONE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NASTAVI
BLC uvodi studente u svijet informatički organizovanog visokog obrazovanja. Studenti
mogu da koriste integrisani informacioni sistem pomoću korisničkog imena i lozinke:
sajt, dva informatička kabineta sa neprekidnim pristupom internetu, informativne
pultove. Primjena komunikacione i informativne tehnologije realizuje se kroz
prezentaciju na web sajtu www.blc.edu.ba tako da su uvijek dostupni studentima:
- akademski kalendar sa rasporedom nastave (predavanja, vježbi, konsultacija) i
ispitnih termina,
- svaki nastavni predmet (sadržaj, literatura, nastavni materijal, ispitna pitanja,
kolokvijumi),
- nastavni plan za studijski program za svaki semestar i godinu studija, mogući
istraživački projekti i teme za seminarske i diplomske radove, objašnjenje i uputstvo o
načinu rada u web okruženju i za samostalnu pretragu izvora,
- elektronska biblioteka, objašnjenje i uputstvo o načinu korištenja. Primjena komunikacione i informatičke tehnologije neposredno u nastavi realizuje
se putem elektronske table, video-bima i drugih sredstava, kroz elektronsko praćenje
realizacije nastavnog procesa i učešća nastavnika i studenata u nastavi.
Korištenje personalnog računara prednost je za uspješan studij.
BLC pomaže svojim studentima da po najpovoljnijim uslovima, putem kredita,
nabave personalni računar i tako koriste prednosti informatičke tehnologije u nastavi
i mogućnost obrazovanja na daljinu.
Apple i Banja Luka College
Partnerstvo za savremeno obrazovanje
Banja Luka College je potpisao partnerstvo sa Apple-om, što omogućava: progresivno
istraživanje novih pristupa nastavi, pristup Apple bogatim obrazovnim resursima u
Evropi i van nje, pristup najvećoj i najboljoj svjetskoj zajednici tehnološki baziranih
edukatora, dodatni marketinški benefit kroz Apple globalni i lokalni marketing, visok
nivo podrške, ne samo od strane Apple-a, već i od strane velikog broja partnera,
organizacija i grupa, pristup brzorastućoj zajednici Apple partnerskih obrazovnih
institucija širom Evrope, kao i povoljnije cijene svih aranžmana, kako za samu instituciju,
tako i za sve zaposlene i studente.
Osim toga, Apple nudi BLC-u mogućnost stvaranja autorizovanog Regionalnog trening
centra, i to prvog Apple trening centra u Republici Srpskoj!
Na taj način studenti BLC -a, ali i profesori, mogu dobiti sertifikat Apple.
Studiranje na BLC-u
OBLICI I NAČIN PROVJERE ZNANJA
Znanje studenata se provjerava tokom nastave putem kolokvijuma i na drugi način
(kroz dijalog nastavnika i studenata, prezentaciju seminarskih i drugih pismenih radova,
ocjenu rada na vježbama) i poslije završetka nastave na završnom ispitu. Provjere
znanja obuhvataju znanja predavana na nastavi, navedena u ispitnim pitanjima.
Nastavnici na početku nastave predstavljaju studentima sadržaj nastavnog predmeta,
raspored nastave i kolokvijuma, udžbenik i drugu obaveznu literaturu i ispitna pitanja.
Završni ispiti su raspoređeni na kraju semestra u ispitnim rokovima i predstavljaju
provjeru znanja na kojima se u pravilu, verifikuju rezultati koje je student pokazao
tokom nastave. Studenti koji nisu u toku semestra, kroz redovne oblike provjere znanja
uspješno ispunili obaveze na pojedinim nastavnim predmetima, polažu integralne
ispite iz tih nastavnih predmeta. Vanredni studenti mogu, po svom izboru, da polažu
kolokvijume i završne ispite zajedno sa redovnim studentima ili da polažu ispite u
okviru ispitnih rokova.
FAKULTATIVNI (DODATNI) OBLICI OBRAZOVANJA
Studenti imaju mogućnost da se prema sopstvenoj volji i izboru odluče za dodatno
obrazovanje iz pojedinih nastavnih predmeta koje nisu obavezni polagati. U pitanju
su nastavni predmeti koji se po pravilu nalaze na listi izbornih nastavnih predmeta na
smjeru koji su upisali, a koje studenti nisu obavezni polagati u okviru obima studija koji
iznosi 60 ECTS bodova u toku akademske (školske) godine.
Ugovori o međunarodnoj saradnji
Između ostalih BLC ima ugovore o saradnji sa
- “Alma Mater” Univerzitet u Rumuniji
- Fachhochshule Wiener Neustadt für Wirschaft und Technik Ges.m.b.H, Austrija
- Univerzitet “Ćirilo i Metodije” iz Trnave, Slovačka
- Institut za edukaciju Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
- članstvo u globalnoj mreži za razvoj menadžmenta CEEMAN
- jedinica za izdavaštvo Savjeta Evrope u Strazburu
Alumni
Banja Luka College ima osnovan i razvijen Alumni klub u kome djeluju svršeni studenti
BLC-a. Svrha kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove
trajne saradnje. Osnovna ideja Udruženja je da se kroz Alumni obezbjeđuje trajan i
organizovan kontakt sa Banja Luka College-om, održava veza između svih članova
međusobno, pomoć u poboljšanju položaja studenata i njihovo usavršavanje,
promocija BLC-a, organizacija stručnih skupova, objavljivanje knjiga, studija, brošura
i drugih publikacija.
PREDSTAVLJANJE I ZAŠTITA PRAVA I INTERESA STUDENATA
Najveća pažnja pridaje se redovnoj komunikaciji i dijalogu između Senata i
Studentskog parlamenta, nastavnika i studenata kao načinu preventivne zaštite
kolektivnih i individualnih prava studenata. To se posebno odnosi na organizaciju,
način i kvalitet nastave i ispita. Svakog semestra komisija sastavljena od nastavnika i
studenata provodi među studentima anketu o radu i ponašanju akademskog i drugog
osoblja. Rezultati ankete su važni za Senat koji svakog semestra provodi evaluaciju
rada nastavnika i saradnika i razmatra inicijative i prijedloge studentskog parlamenta.
Prema potrebi i na zahtjev studenata održavaju se pedagoški forumi koji imaju za cilj
unapređenje nastave na osnovi dijaloga nastavnika i studenata na jednom studijskom
programu ili godini studija.
STUDENTSKI PARLAMENT
Studenti biraju članove Studentskog parlamenta i druge svoje predstavnike. Studentski
parlament je autonoman organ koji izražava stavove i mišljenja studentske zajednice,
posebno o aktima kojima se uređuju prava i dužnosti studenata, razmatra izvještaj o
kvalitetu izvođenja studijskog programa, priprema i provodi program vanstudijskih
djelatnosti studenata i vrši druge poslove za koje studenti pokažu interesovanje.
Studenti mogu tražiti zaštitu pojedinačnih prava i kolektivnih interesa obraćanjem
organima visokoškolske ustanove u zakonom i Statutom propisanom obliku.
SLOBODNE AKTIVNOSTI STUDENATA
U okviru vanstudijskih djelatnosti studenti mogu, po svom izboru, djelovati kroz
udruženja, sekcije, kreativne radionice, redakciju studentskog biltena i radija, putem
portala i na drugi način. Studenti se organizuju u mjeri u kojoj su zainteresovani da
kreativno koriste slobodno vrijeme i oslobode energiju kroz umjetničke, filmske
ili zabavne večeri u multimedijalnom centru i studentskom klubu. Tako pokazuju
individualne i generacijske kreativne sposobnosti i grade afirmaciju međusobno i u
javnosti.
SPORTSKE AKTIVNOSTI STUDENATA
Poseban značaj daje se razvoju sportske kulture. Za studente koji to žele organizuju
se sportske aktivnosti, tako da se mogu baviti fudbalom, košarkom, odbojkom,
plivanjem, padobranstvom, jedriličarstvom, motornim letenjem i drugim, zavisno od
pokazanog interesovanja i sklonosti. Studentski parlament BLC-a organizuje razna
sportska takmičenja i učešće tima BLC-a na takmičenjima, a kao primjer mogu se
izdvojiti godišnje otvoreno stonotenisko prvenstvo studenata Banje Luke ili uspjesi
fudbalske ekipe BLC-a na turnirima u malom fudbalu u Sportskoj dvorani “Borik”.
NAGRADE USPJEŠNIM STUDENTIMA
Student koji postigne najbolje rezultate na studiju (na prvoj, drugoj ili trećoj godini
studija) nagrađuje se besplatnim upisom za narednu akademsku godinu i nosilac
je Zlatne značke.
Studenti koji postignu prosjek ocjena veći od 9,01 nosioci su Zlatne značke. Studenti
koji postignu prosjek ocjena veći od 8,01 nosioci su Srebrne značke. Studenti koji
postignu izuzetne rezultate i u vannastavnim aktivnostima u toku studija mogu biti
nagrađeni oslobađanjem /u cjelosti ili djelimično/ plaćanja školarine ili troškova stručne
ekskurzije ili kroz druge oblike priznanja za uspješan rad. U vrednovanju rezultata rada
i uspjeha s ciljem nagrađivanja studenata učestvuju predstavnici studenata.
GRAFIČKI ATELJE
Opremljen savremenim digitalnim mašinama za kolor i crno-bijelu štampu,
kompjuterima sa softverima za pripremu i dizajn, mašinama za grafičku doradu i
primijenjenu grafiku, te klasičnim tehnologijama za izradu umjetničkih grafika atelje
pruža sve uslove za nastavu i praksu grafičkog dizajna. Grafički atelje organizuje
umjetničke radionice i kurseve iz oblasti umjetničke digitalne grafike, a najbolji radovi
izlažu se na godišnjoj izložbi i objavljuju u katalogu radova.
MULTIMEDIJALNI STUDIO
Multimedijalni studio omogućava kvalitetan studij i praktičan rad na studijskim
programima Mediji i komunikacije i Grafički dizajn i vizuelne komunikacije. Studenti
uče metode i tehnike korištenja računara, kamere i drugih sredstava koji se koriste u
multimedijalnom svijetu. Tako ulaze u teoriju i praksu TV, radio i internet produkcije.
Studio je namijenjen za praktično osposobljavanje za kreiranje, stvaranje i plasiranje
medijskih poruka u štampanim, elektronskim i novim medijima.
AKTUELNOSTI
BLC od 1996. godine izdaje naučni časopis za društvena pitanja “Aktuelnosti” (nalazi
se na preliminarnoj rang-listi kategorisanih nacionalnih naučnih časopisa Ministarstva
nauke i tehnologije). Sadrži članke značajnih istraživača iz regiona, a na regionalnom
pristupu su sastavljeni redakcija i uredništvo časopisa. “Aktuelnosti” izlaze četiri puta
godišnje. To je relevantan časopis i objavljeni radovi autorima služe da pokažu da
ispunjavaju uslove za izbor u akademska zvanja. Časopis se u elektronskoj verziji nalazi
na web sajtu BLC-a, tako da je dostupan cjelokupnoj naučnoj i stručnoj javnosti.
ZBORNIK STUDENTSKIH RADOVA
Sadrži pregled odbranjenih diplomskih radova i kraće izvode iz ovih radova po izboru
redakcije zbornika. Prijedlog za objavljivanje diplomskog rada mogu dati mentor ili
član komisije za odbranu diplomskog rada. Zbornik studentskih radova biće objavljen
na sajtu www.blc.edu.ba. Studentu čiji je rad predstavljen u obliku kratkog izvoda biće
dostavljen štampani primjerak prilikom dodjele diplome.
PORTAL
Portal koji priprema BLC namijenjen je studentima i srednjoškolcima, kao i drugim
zainteresovanim za informacije i web servise koji su u vezi sa naukom, istraživanjem,
razvojem i obrazovanjem. Portal će pored tih objaviti i druge informacije relevantne
za poznavanje Republike Srpske. Na portalu se razvija virtuelna zajednica (društvena
mreža Banja Luka College) koja ima za cilj okupljanje bivših, sadašnjih i budućih
studenata i partnera (saradnika) BLC-a.
Na web portalu, između ostalih, razvijeni su i sljedeći web servisi: e-znanje, e-izdavaštvo,
e-informacije, e-društvene relacije, e-marketing.
BLC – studentSki radio
COLLEGE RADIO započeo je emitovanje programa u toku ljetnjeg semestra
akademske 2010/11. godine. To je prvi radio jedne visokoškolske ustanove kod nas,
koji će emitovati program putem interneta, i to na sajtu: www.blc.edu.ba. Program
studentskog radija kreiraju zajedno nastavnici i studenti BLC-a, posebno sa studijskog
programa Mediji i komunikacije i tako su u prednosti u odnosu na studente drugih
visokoškolskih ustanova sa sličnih studijskih programa. Studenti mogu da razviju
kreativne sposobnosti i stiču praktična znanja neophodna da poslije završetka studija
profesionalno rade kao novinari, menadžeri u medijima, menadžeri producenti,
menadžeri u kulturi, u marketingu... S ciljem korištenja raspoloživih resursa u širem
društvenom interesu i afirmaciji privatno-javnog partnerstva, redakcija radija razvija
saradnju sa nastavnicima i studentima drugih visokoškolskih studija i srednjoškolcima.
BLC – studentski časopis
Studentski časopis bavi se aktuelnim studentskim pitanjima, kao i pojavama i
ličnostima iz svijeta kulture, sporta i zabave. Cilj je da studenti steknu iskustvo pisanja
koje se stiče samo praksom koja priprema studenta za bolje snalaženje u poslovnim
vodama. Studentski list prava je prilika za sticanje vrijednog iskustva iz oblasti medija.
BLC studentski časopis je neograničeni virtuelni prostor namijenjen objavljivanju
studentskih priloga. Raznolikost tema i novinskih radova koji se objavljuju primjer
su kako je ovaj medijski prostor otvoren svima. Važno je samo pisati i pokazati svoja
znanja i stečene vještine. Objavljene tekstove moguće je dalje dijeliti i prenositi
virtuelnim prostorom, što je izvrstan način za promociju budućih profesionalaca,
njihovih vještina i radova.
Sajt e-skup
Na web sajtu: e-skup.info biće objavljeni podaci o knjigama objavljenim u izdanju
BLC-a i drugim značajnim knjigama iz naučnih oblasti koje su predmet studija na
BLC-u, naučni i stručni članci i drugi pisani radovi, program skupova, pozivi autorima i
drugim zainteresovanim za učešće, metodološka uputstva za autore, galerije, kontakt
informacije i druge informacije o naučnim skupovima i promocijama. BLC redovno
organizuje naučne i stručne skupove.
Solarno grijanje
Banja Luka College je prva visokoškolska ustanova koja je ugradila solarno
kolektorsko grijanje. Ovaj projekat je djelo profesora i studenata čiji je zajednički cilj
da se probudi ekološka svijest, a u korist svih. Solarnim kolektorskim grijanjem se grije
sanitarna voda tokom godine, a primjenjuje se i na instalacijama centralnog grijanja
u zimskom periodu. Prednosti ovakvog oblika grijanja sanitarne vode su, između
ostalog: energija sunca je stalna, teorijski se koristi 365 dana u godini, energija sunca
je ekološki čista i besplatna.
Zašto studirati na BLC-u?
Zato što je BLC prva škola kojoj je rješenjem o akreditaciji priznat kvalitet obrazovanja i
diplome, a što pokazuje vrijednost principa da konkurencija obrazovnih ustanova vodi
povećanju kvaliteta i efikasnosti studija!
Zato što je BLC prepoznat kao akademska ustanova koja uspješno ostvaruje misiju i
viziju visokog obrazovanja i čuva kvalitet visokog obrazovanja i akademske vrijednosti!
Zato što je BLC priznat kao kvalitetna akademska ustanova koja spaja intelektualni
potencijal studenata i nastavnika i pruža partnerski odnos u kojem se međusobni
odnosi studenata i nastavnika grade na uvažavanju i odgovornosti.
Zato što je BLC potvrđen kao kvalitetan studij koji omogućava profesionalni uspjeh
i karijeru studenata koji vjeruju u svoje intelektualne sposobnosti i žele da razviju
individualni stil učenja prilagođen sposobnostima i kadrovskim potrebama!
Zato što BLC razvija koncept cjeloživotnog učenja u okolnostima pretvaranja društva u
“društvo znanja”, a u kome je neprekidno sticanje znanja uslov profesionalnog uspjeha!
Zato što BLC doprinosi socijalnoj integraciji i aktivnoj ulozi studenata u društvu, što je
studij vrijeme kada se uspostavljaju i razvijaju prijateljstva za čitav radni i životni vijek.
Akreditovani i licencirani studij
Garancija sigurnosti i kvaliteta
Banja Luka College
Miloša Obilića 30
78000 Banja Luka
+387 (0)51 433 010
+387 (0)51 433 012
+387 (0)51 433 815
+387 (0)65 281 381
[email protected]
www.blc.edu.ba
Download

Vodič za brucoše - Banja Luka College