INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU
—1
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INFORMATOR
za upis na osnovne akademske studije
Izdavač:
Izdavački centar Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru
Urednik:
Enis Ujkanović
Tehnički urednik:
Irhad Salihagić
Korice:
Dženan Hajrović
Novi Pazar
2010
—2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INFORMATOR
za upis studenata na osnovne akdemske studije
2010/2011
Novi Pazrar, 2010
—3
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
SADRŽAJ:
O Internacionalnom univerziteu u Novom Pazaru
6
Upisne kvote
8
Uslovi upisa
10
Test opšteg zananja
13
Departman za pravne nauke
Studijski program pravo
29
Departman za ekonomske nauke
Studijski program ekonomija
43
Departman za pedagoško-psihološke nauke
Studijski program psihologija
Studijski program vaspitač dece predškolskog uzrasta
57
66
Departman za filološke nauke
Studijski program srpski/bosanski jezik i književnost
Studijski program anglistika/germanistika
77
86
Departman za prirodno-tehničke nauke
Studijski program informatika
105
Departman umjetnosti
Studijski program likovna umjetnost
Studijski program primenjena umjetnost
117
121
—5
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» O INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
» Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i
prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da
obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog
podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija
po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene
su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz
mogućnost realizacije programa razmjene studenata.
» Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:
» American City University ( ACU ), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut „Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši studenti deo školovanja obave
u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu ( Mađarska ); Koledž u Dunaujvaroši (
Mađarska ); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara ( BiH ); Univerzitet u Bihaću
( BiH ); Državni univerzitet u Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ ( MK ).
» Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope,
odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od zajedničkog
interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; bezteretnu razmjenu
neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih
principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke
procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.
» Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih
studijskih programa, saradnja sa „Gete institutom“ iz Beograda, itd.
» Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo
snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni - Univerzitet u Novom
Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o
dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.
—6
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» OSOBENOSTI INTERNACIONALNOG - UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU
» Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po modelu zapadno evropskih zemalja.
» Studije traju 4 + 1 + 3 studijske godine. Izuzetak čini studijski program na Departmanu za pedagogiju i psihologiju Vaspitač djece predškolskog uzrasta gdje studije traju 3 godine.
» Na studijskim odsjecima i smjerovima na kojima nastava, na prvom stepenu, traje četiri studijske
godine student po okončanju četvrte studijske godine može polagati zavrni ispit i time steći diplomu
o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (BACHELOR, 240 ECTS kredita).
» Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisivati studije u trajanju od jedne
studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (DIPLOMIRANI-MASTER 60 ETCS kredita)
» Po okončanju drugog stepena visokog obrazovanja, kandidati mogu upisati treći stepen visokog
obrazovanja, za sticanje zvanja doktor nauka –Ph.D, tj.180 ECTS, odnosno tri studijske godine;
» Kandidati sa završenim postdiplomskim studijama i zvanjem MAGISTAR, u skladu sa ranijim Zakonom o visokom obrazovanju, mogu prijavljivati DOKTORSKE DISERTACIJE, za sticanje zvanja DOKTOR
NAUKA.
» Intencija nastavnih planova i programa, kao i cjelokupnog rada na Univerzitetu je ostvarivanje
jedinstva teorijskih i praktičnih znanja, vještina i navika, kao preduslova za sigurnu profesionalnu i
poslovnu karijeru;
» Primjenjuju se visoki profesionalni i tehnički standardi, uz angažovanje eminentnih stručnjaka u
zemlji i inostranstvu za sve nastavno-naučne oblasti;
» Nastava se izvodi u moderno dizajniranom i tehnički opremljenom prostoru: učionicama,
vježbaonicama, laboratorijama, salama i amfiteatrima.
—7
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» UPISNE KVOTE
» NAČIN OCJENJIVANJA STUDENATA
» DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE (90
studenata)
» Ocjenjivanje studenata vrši se po starom sistemu
od 5 do 10, na osnovu poena stečenih na predispitnim
obavezama i poena osvojenih na završnom ispitu.
a) Studijski program: Srpski/bosanski jezik i
književnost:
-zvanje: Profesor srpskog/bosanskog jezika i
književnosti (30 studenata);
» Napravićemo prije ocjenjivanja mali osvrt na ESPB
bodove, koji predstavljaju kvantitavnino mjerilo
opterećenja studenata
b) Studijski program: Anglistika/germanistika
- zvanje: Filolog anglista (30 studenata)
- zvanje: Filolog germanista (30 studenata)
» ESPB BODOVI
Nezavisno od ocjene koju student ostvari stiče jednak
broj ESPB bodova.
ESPB bodovi se upisuju u indeks studenta prilikom
polaganja završnog ispita.
Broj ESPB bodova za svaki predmet pojedničano u
okviru jednog semestra predviđen je kurikulumom i
nastavnim programom.
» DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE
NAUKE (60 studenata)
a) Studijski program: Vaspitač djece predškolskog
uzrasta
- zvanje: Vaspitač djece predškolskog uzrasta
(30 studenata);
Primjer 1:
Ako jedan predmet ima 6 ESPB bodova
2 + 2 (2 časa predavanja i dva vežbi)
4 časa x 15 nedelja= 60 aktivne nastave
Neophodno je 120 sati individulanog rada u toku
semestra.
60+120=180 (aktivna nastava + individulani rad)
180:6=30 (ukupno sati podjeljeno sa brojem bodova)
b) Studijski program: Psihologija
- zvanje: Psiholog (30 studenata).
» DEPARTMAN UMJETNOSTI
(40 studenata)
a) Studijski program: Likovna umjetnost
- zvanje: Likovni umjetnik (20 studenata).
nedelja
40 radnih sati nedeljno (20 sati aktivne nastave i 20 sati
individualnog rada)
semestar
15 nedalja aktivne nastave
godina
45 radnih nedelja 2 x 15 u nastavi i 15 za pripremu
ispita
Ukupno 1800 radnih sati na nivou godine
b) Studijski program: Primenjena umjetnost
- zvanje: Primjenjeni umjetnik (20 studenata)
» DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
(60 studenata)
a) Studijski program: Pravo
Smjer: Opšte pravo
- zvanje: Pravnik (30 studenata)
Smjer: Pravo unutrašnjih poslova (Kriminalistika)
- zvanje: Pravnik unutrašnjih poslova (30 studenata)
1ESPB= 30 sati
1800: 30 = 60 ESPB bodova za godinu
30 ESPB bodova po semestru
Ukupno časova rada u semestru 900 što iznosi 30 ESPB
bodova u semestru
» DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
(60 studenata)
Nije moguće ostvariti 30 ESPB ako nema časova
individualnog rada tokom semestra!
a) Studijski program: Ekonomija
- zvanje: Ekonomista (60 studenata)
U toku semestra studenti moraju biti ocjenjivani da bi
dobili dio ocjene za predispitne obaveze!
» DEPARTMAN ZA PRIRODNO-TEHNIČKE NAUKE
(50 studenata)
a) Studijski program: Informatika
- zvanje: Informatičar (50 studenata)
—8
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PREDISPITNE OBAVEZE
1. Aktivnost u nastavi do 20 poena, a od toga do 15
poena predavanja i vježbe
• ukoliko predmet ima samo predavanja onda se svih
15 poena dodjeljuje za predavanja
• ukoliko predmet ima samo vježbe svih 15 poena
dodeljuje se vježbama
• ukoliko predmet ima više predavanja nego vježbi
onda je za predavanja 8 a za vježbe 7 poena
• ukoliko predmet ima više vježbi nego predavanja
onda 7 poena nose predavanja a 8 nose vježbe
• ukoliko predmet ima jednako predavanja i vježbi
onda je po 7,5 poena za predavanja i za vj ežbe - do 5
poena ostalo ( domaći zadaci, isticanje …)
2. Kolokvijumi do 20 poena
(2 kolokvijuma x po 10 poena)
-12 poena: (9 poena predavanja i vježbe 3 poena
ostalo)
II- Kolokvijumi
-10 poena (2 kolokvijuma 5+5 poena)
III seminarski rad
-5 poena
Student 3 osvojio je 27 predispitnih poena i nije
stekao pravo na polaganje završnog ispita.
Predispitne obaveze mora ispuniti u sledećoj
akademnskoj godini.
» ZAVRŠNI ISPIT
» Student mora steći minimalno 51 poen (iz
predispitnih obaveza i završnog ispita) kako bi položio
ispit.
» Ocjenjivanje završnog ispita:
3. Seminarski rad do 10 poena
( jedan seminarski rad)
» Ukupan maksimalan broj predispitnih poena koje
student može da osvoji iznosi 50.
» Student koji ne osvoji 30 predispitnih poena nema
pravo na polaganje ispita u toj godini već pravo
polaganja stiče ispunjenjem predispitnih obaveza u
narednoj godini za isti predmet.
» Student ima pravo da predmet polaže ukupno 3 puta
Primjer 2:
Student broj 1
I- aktivnost u nastavi
-20 poena: (15 poena predavanja i vježbe, a 5 poena
ostalo)
II- Kolokvijumi
-20 poena (2 kolokvijuma po 10 poena)
III seminarski rad
-10 poena
Student 1 je osvojio maksimalnih 50 predispitnih
poena
Primjer 3:
Student broj 2
I- aktivnost u nastavi
-15 poena: (12 poena predavanja i vježbe 3 poena
ostalo)
II- Kolokvijumi
-14 poena (2 kolokvijuma 6+8 poena)
III seminarski rad
-8 poena
Student 2 je osvojio 37 predispitnih poena i stekao
pravo na polaganje završnog ispita
Primjer 4:
Student 3
I- aktivnost u nastavi
—9
Ocjenjivanje se vrši u skladu sa pravilnikom o
ocjenjivanju:
31-50 poena ocjena 5 - nije položio/la
51-60 poena ocjena 6
- položio/la
61-70 poena ocjena 7
- položio/la
71-80 poena ocjena 8
- položio/la
81-90 poena ocjean 9
- položio/la
91-100 poena ocjena 10 - položio/la
» Sadašnji sisitem ocjenjivanja biće dograđivan
saglasno pozitivnim propisima i opštim aktima
Internacionalnog - Univerziteta u Novom Pazaru.
» Ocjenjivanje kolokvijuma:
Maksimalan broj poena na kolokvijumu iznosi 10
poena (2 kolokvijuma po 10 poena =20).
Ocjenjivanje na kolokvijumu vrši se na bazi skale
poena koju utvrđuje svaki predmetni profesor.
Svako pitanje je pojedinačno vrednovano i ukupna
vrjednost poena na kolokvijumu ne može preći 10.
» Ocjenjivanje seminarskog rada
Seminarski rad nosi maksimalno 10 poena.
Rad se ne može ocjeniti ocjenom manjom od 5 i višom
od 10 poena ukoliko je prihvaćen od strane profesora.
Ukoliko student nije zadovoljan ponuđenom ocjenom
seminarskog rada može zatražiti javnu odbranu
seminarskog rada pred studentima i tom prilikom biti
dodatno ocjenjen od profesora.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» USLOVI UPISA
» Shodno odredbama Statuta i Pravilnika o studijama,
na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru
utvrđeni su slijedeći opšti uslovi za upis na sve
departmane Internacionalnog univerziteta u Novom
Pazaru:
» U prvu godinu osnovnih studija, u skladu sa
objavljenim Konkursom, mogu se upisati kandidati
koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem
trajanju.
» Izbor kandidata vrši se na osnovu slijedećih mjerila:
1. Rezultata sa testa opšteg znanja,
(maksimalnih 30 bodova);
2. Rezultata sa testa posebnih znanja,
(maksimalnih 30 bodova);
3.Opšteg uspjeha u srednjem obrazovanju - sva četiri
razreda, (maksimalnih 40 bodova);
» Na osnovu pomenutih mjerila sačinjava se rang
lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata
pojedinačno. Svaki kandidat može osvojiti maksimalno
100 bodova.
» Rang lista se utvrđuje za svaki departman, odsjek ili
smjer, a mjesto na rang listi određuje status studenta.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati dostavljaju ovjerene
fotokopije, a na uvid original dokumenta, i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. svjedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg
obrazovanja;
3.
diplomu
o
završenom
četvorogodišnjem
obrazovanju;
4. dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog
ispita u iznosu od 20 eura u dinarskoj protivvrijednosti.
» Predaja dokumenata vrši se u vremenu: za prvi upisni
rok od 07.06-19.06.2010. godine, za drugi upisni rok
od 30.08-11.09.2010. godine.
» Prijemni ispit se polaže: prvi upisni rok od 28.06
do 02.07.2010. godine i drugi upisni rok od 20.09 do
23.09.2010. godine
» Rezultati prijemnog ispita biće istaknuti na oglasnoj
tabli: prvi upisni rok 05.07.2010. godine i drugi upisni
rok 27.09.2010. godine
» Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita
ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.
» Kandidati koji steknu pravo da se upišu, prilažu:
1. original dokumenta:
2. dva obrasca ŠV 20 (mogu se naći u Studentskoj
—10
službi Univerziteta);
3. indeks (koji se uzima u Studentskoj službi Univerziteta
- cijena 10 eura€ u dinarskoj protivvrijednosti);
4. dvije fotografije formata 4*6;
5. dokaz o uplati školarine za prvi semestar osnovnih
studija (uplata se vrši u Univerzitetskoj blagajni );
» Kandidat može podnijeti prigovor na redoslijed na
rang listi, u roku od tri dana od objavljivanja liste.
» Upis primljenih kandidata se vrši: prvi upisni rok od
05.07 do 09.07.2010. godine drugi upisni rok od 27.09
do 01.10.2010. godine
» Ukoliko se kandidati izabrani po Konkursu ne upišu u
predviđenom roku, Univerzitet će umjesto njih upisati
odgovarajući broj drugih kandidata prema redoslijedu
na rang listi.
» SISTEM BODOVANJA NA
PRIJEMNOM ISPITU
» Maksimalan broj bodova na osnovu uspjeha iz
srednje škole je 40. Ovaj broj se dobija tako što se
sabere opšti uspjeh u sva četiri razreda srednje škole,
pa se taj zbir pomnoži sa dva.
Na primjer:
Ako je učenik N.N. u toku srednje škole imao slijedeći
uspjeh:
- I razred: 3.78,
- II razred: 3.86,
- III razred: 3,47 i
- IV razred 4,26
To ukupno iznosi: 15,37 x 2 = 30,74 bodova.
» Uz bodovanje uspjeha iz osnovne škole, uzimaju se u
obzir i rezultati testa i intervjua;
» Maksimalan broj bodova na testu opšteg znanja je
30 bodova;
» Maksimalan broj bodova na intervjuu pred Komisijom
je 30 bodova.
Nakon utvrđivanja broja osvojenih bodova za svakog
prijavljenog kandidata, Komisija za prijemne ispite
sačinjava rang listu (rejting skalu). Kandidati koji se
nađu iznad tzv. crte, smatraće se primljenim.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
» UTVRĐIVANJE REZULTATA
PRIJEMNOG ISPITA
» Prijemni ispit se sastoji iz slijedećih dijelova:
1. Test opšteg znanja;
2. Test posebnih znanja.
Oba testa se rade pismeno.
» Intervju ispred Komisije vodi ovlašćeno lice, na
osnovu unaprijed pripremljenog protokola intervjua.
Najveći broj pitanja u protokolu intervjua, vezan je
za oblast izabrane struke (zanimanja). Na osnovu
intervjua Komisija ocjenjuje, odnosno boduje utvrđeni
stepen sklonosti i sposobnosti za izabranu struku
(zanimanje).
» Rezultati testa opšteg znanja i test posebnih znanja
se utvrđuju pregledom od strane stručne Komisije, na
osnovu čega se pomoću posebnog kompjuterskog
programa vrši automatska obrada podataka
(bodovanje i rejting skala).
» Konačna lista sa brojem osvojenih bodova, u čiji
sastav ulaze: bodovi sa ostvarenog uspjeha iz srednje
škole, bodovi sa testa opšteg znanja i bodovi sa testa
posebnih znanja, sačinjava se u procesu automatske
obrade podataka putem računara.
» Kandidati čija se imena nađu ispod propisane
crte ili budu izrazili sumnju u regularnost i tačnost
vrijednovanja, dobiće posebna uputstva o daljim
mogućnostima ostvarivanja prava na upis.
» SISTEM VISOKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI
—11
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—12
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
TEST OPŠTEG ZNANJA
—13
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
1. Odakle potiče Ep o Gilgamešu?
a) Mesopotamija;
b) Egipat;
c) Vavilon;
d) Grčka.
10. Onaj koji ima dvojaku vrijednost?
a) dvovrijedan;
b) dupli;
c) licemjer;
d) ambivalentan.
2. Cezareve riječi kada je prešao rijeku Rubikon?
a) Alea iacta est (Kocka je bačena);
b) Zar i ti sine Brute;
c) Hrabrima sreća pomaže;
d) Neka se čuje i druga strana.
11. Plitvička jezera se nalaze u?
a) Hrvatskoj;
b) Sloveniji;
c) Rumuniji;
d) Crnoj Gori.
3. Koji grad je, po biblijskoj legendi, uništen zbog grijehova njegovih stanovnika?
a) Jerusalim;
b) Gomora;
c) Atlantida;
d) Vavilon.
12. Jedinica za mjerenje jačine električne struje:
a) vat;
b) amper;
c) džul;
d) om.
4. Glavni junak djela ‘’Jazavac pred sudom’’?
a) Ilija Jurić;
b) David Štrpac;
c) Stanko Ilić;
d) Filip Višnjić.
13. Kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u
magnetnom polju u dinamo mašinama?
a) elektromotor;
b) stator;
c) rotor;
d) anker.
5. Najviši čin u ratnoj mornarici?
a) Kapetan;
b) Admiral;
c) Pilot;
d) General.
14. Gibraltarski moreuz spaja?
a) Jadransko more i Tihi okean;
b) Sjeverno more i Indijski okean;
c) Sredozemno more i Atlantski okean;
d) Mrtvo more i Crveno more.
6. Jedina žena koja je boravila na Svetoj Gori je?
a) carica Milica;
b) Majka Tereza;
c) princeza Dajana;
d) carica Jelena.
15. Simbol medicine je?
a) pacov;
b) slijepi miš;
c) bijeli miš;
d) zmija.
7. Pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima
prethodnog stiha su?
a) akrogrami;
b) soneti;
c) ep;
d) dvanaesterci.
16. Prodaja robe po nižim cijenama inostranim kupcima naziva se?
a) kontigent;
b) damping;
c) loše poslovanje;
d) kvota.
8. Rijeka Dunav izvire?
a) u Engleskoj;
b) u Sao Paolu;
c) na Švarcvaldu;
d) na Kilimandžaru.
17. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom, dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih
zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je?
a) hardver;
b) Pascal;
c) Need for speed;
d) aplikativni softver.
9. Hipokratovu zakletvu polažu?
a) inženjeri;
b) kosmonauti;
c) ljekari;
d) filozofi.
18. Izbaciti “uljeza”?
a) Bah;
b) Betoven;
c) Berluskoni;
d) Vagner.
—14
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
19. Najveći most u Evropi je?
a) Vasko de Gama (Portugalija);
b) Golden gate (San Francisko);
c) Brankov most (Beograd);
d) Bosforski most (Istambul).
28. Alfred Nobel proslavio se otkrićem?
a) dinamita;
b) žiroskopa;
c) nitroglicerina;
d) baruta.
20. Najveće jezero na svijetu je?
a) Gazivode;
b) Kaspijsko jezero;
c) Palićko jezero;
d) Mičigen jezero.
29. Luciano Pavarotti je bio?
a) pjesnik;
b) japanski car;
c) italijanski slikar;
d) najpoznatiji tenor.
21. Pitagora je tvorac?
a) teoreme;
b) Ezopove priče;
c) Univerzitetske misli;
d) romana RAT I MIR.
30. Nefertiti je?
a) disko klub;
b) programski jezik;
c) egipatska kraljica;
d) engleska kraljica.
22.‘’Mjesečevu sonatu’’ komponovao je?
a) J.J. Zmaj;
b) P.I. Čajkovski;
c) W.A. Mocart;
d) L.W. Betoven.
31. Mauricijus je?
a) rijeka;
b) država;
c) planina;
d) fotomodel.
23. Koja od navedenih ličnosti je nobelovac?
a) Đura Daničić;
b) W. Šekspir;
c) Predrag Marković;
d) Ivo Andrić.
32. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija
je?
a) paranoja;
b) delirijum;
c) umišljanje;
d) iluzija.
24. Salvador Dali je?
a) glumac;
b) slikar;
c) fizičar;
c) španski premijer.
33. Jedinica mjere u astronomiji kojom se izražava
udaljenost zvijezda i galaksije?
a) paskal;
b) svjetlosna godina;
c) parsek;
d) barel.
25. Koagulacija je?
a) razumjevanje;
b) zgrušavanje;
c) ispovjedanje;
d) saradnja.
34. Njufaundlender?
a) rasa psa;
b) enciklopedija;
c) ostrvo;
d) oblast u Kanadi.
26. Oboa je?
a) oblast u Rusiji;
b) rijeka;
c) duvački instrument;
d) planina.
35. Kvarternarni period je?
a) period inkubacije;
b) interval geološkog vremena;
c) životni ciklus preduzeća;
d) pauza od četiri dana u radu.
27. Naziv “vječni grad” pripada gradu|?
a) Parizu;
b) Rimu;
c) Njujorku;
d) Londonu.
36. Kada se za narod kaže da živi u dijaspori, to znači
da?
a) živi u oskudici;
b) ratuje sa susjedima;
c) živi u blagostanju;
d) je rasut po svijetu.
—15
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
37. Javorov list je simbol?
a) Argentine;
b) Meksika;
c) Srbije;
d) Kanade.
46. Podjela pacijenata radi prioriteta?
a) raspodjela;
b) preraspodjela;
c) participacija;
d) trijaža.
38. Ptica Feniks je simbol?
a) besmrtnosti;
b) pustošenja;
c) božanske mudrosti;
d) brige za potomstvom.
47. Ukulele je?
a) mala havajska gitara;
b) vulkan;
c) afričko pleme;
d) riječno dno Amazona.
39. Pankreas je?
a) žlijezda;
b) mišić;
c) krvna plazma;
d) vrsta bolesti.
48. Fiziokratizam je?
a) tradicionalna nošnja Grka;
b) historijska epoha;
c) period inkvizicije;
d) filozofska škola.
40. Prenošenje znanja sa Boga na ljude je?
a) corpus delikt;
b) kolonada;
c) otkrovenje;
d) radijacija.
49. Tekvondo?
a) ritual Japanaca;
b) tradicionalna igra Španije;
c) korejska borilačka vještina;
d) indijska pokrajina.
41. Svaka hemijska reakcija u kojoj dolazi do razmjene
elektrona?
a) analiza;
b) sinteza;
c) oksidoredukcija;
d) osmoza.
50. U logici iskaz koji se ne može opovrgnuti bez
nedosljednosti je?
a) indukcija;
b) tautologija;
c) ekvivalencija;
d) komutacija.
42. Orfizam je?
a) muzički pravac;
b) trend u kubizmu;
c) vrsta plesa;
d) stil pisanja.
51. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crticama ili praznim
slovima je?
a) vukova azbuka;
b) glagoljica;
c) klinasto pismo;
d) morzeova azbuka.
43. Jedini grad koji se prostire na dva kontineta?
a) Jemen;
b) Chicago;
c) Istambul;
d) Kairo.
52. Industrijska revolucija je započela u Engleskoj?
a) u VII vijeku;
b) u XVIII vijeku;
c) pr.n.e;
d) u XI vijeku.
44. Input-output analiza je?
a) ekonomska analiza;
b) književna analiza;
c) matematička analiza;
d) sportska analiza.
53. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su?
a) Bušmani;
b) Hotentoti;
c) Eskimi;
d) Indusi.
45. Naum je?
a) predsjedavajući EU;
b) ideolog;
c) jedan od nižebiblijskih proroka;
d) književni kritičar.
54. Markiz je?
a) iseljavanje stanovništva;
b) probno snimanje;
c) evropska plemićka titula;
d) dio nervnog sistema.
—16
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
55. Anis se koristi kao?
a) začin;
b) vještina prodaje;
c) dio garderobe Jevreja;
d) magija.
64. Bermudski trougao se nalazi?
a) Veliki (Tihi) okean;
b) Atlantski okean;
c) Indijski okean;
d) Sjeverno ledeno more.
56. Galijano je aktuelni kreator?
a) Versaćea;
b) Christian Diora;
c) Guccia;
d) Louis Vuitona.
65. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je?
a) AKL;
b) DHL;
c) LSD;
d) NBA.
57. Numizmatičar je?
a) čovjek oboljeo od raka;
b) osoba u invalidskim kolicima;
c) sakupljač starog novca;
d) starogrčki bog.
66. Džon Lenon bio je član grupe?
a) Roling Stones;
b) Duran Duran;
c) Beatles;
d) Atomsko sklonište.
58. Vještačka manipulacija, modifikacija i vještačko
prespajanje DNK je?
a) genetski inženjering;
b) geneza;
c) genetika;
d) kloniranje.
67. Američki crtač animiranih filmova i producent
zabavnog programa bio je?
a) Volt Dizni;
b) Miki Maus;
c) Jonny Deep;
d) Paja Patak.
59. Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u
noćnom klubu je?
a) disk džokej;
b) džokej;
c) muzičar;
d) neumoran čovjek.
68. U Vostoku 1 letio je?
a) Marija Kiri;
b) Wil Smit;
c) Jurij Gagarin;
d) Mihail Nikolajevič.
60. Naziv za pojas seizmičkih vulkanskih aktivnosti koji
okružuju pacific?
a) vatreni poljubac;
b) vatreno okruženje;
c) vatreni prsten;
d) pacifički prsten.
61. Kolumbo je otkrio Ameriku?
a) tražeći kuću;
b) tražeći pomorski put za Indiju;
c) bježeći od neprijatelja;
d) pišući vijest.
69. DEVIS KUP međunarodno takmničenje?
a) košarci;
b) fudbalu;
c) odbojci;
d) tenisu.
70. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita?
a) jedan;
b) dva;
c) tri;
d) sedam.
71. “Zlatna palma” je?
a) filmsko priznanje;
b) pozorišna nagrada;
c) statua u San Remu;
d) biblijski simbol za raj.
62. Pseudonim Branislava Nušića je?
a) Ben Akiba;
b) Dr. Džons;
c) Džejms Kamerun;
d) Mihail Mihajlovič.
72. Treće slovo grčke azbuke?
a) teta;
b) delta;
c) alfa;
d) gama.
63. Svjetski rekorder u skoku s motkom je?
a) Sergej Lavrov;
b) Sergej Bubka;
c) Sergej Trifunović;
d) Anatolij Karpov.
—17
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
73. Forenzična medicina je?
a) sudska medicina;
b) hirurgija;
c) ginekologija;
d) pedijatrija.
82. Najstarija visokoobrazovna institucija u SAD?
a) Kolumbija Univerzitet;
b) Jejl;
c) Harvard;
d) Sorbona.
74. Franc Ferdinad je ubijen?
a) 1918 u Zagrebu;
b) 1917 u Nišu;
c) 1914 u Sarajevu;
d) 1927 u Podgorici.
83. Harfa je?
a) muzički instrument;
b) duvački instrument;
c) saobraćajni znak;
d) automobil.
75. Sigmund Frojd je?
a) pedagog;
b) andragog;
c) psiholog;
d) historičar umjetnosti.
84. WWW je skraćenica za?
a) World World World;
b) World Web Wide;
c) vremenske prognoze;
d) programski jezik.
76. Čime se hrani svilena buba?
a) larvama mrava;
b) dudovim lišćem;
c) smolom;
d) lišajevima.
85. Francuski kralj Šarl III u narodu je bio poznat kao?
a) Šarl blistavi um;
b) Šarl glupi;
c) Šarl zavodnik;
d) Šarl mudri.
77. Kada se kaže da je neka biljna vrsta autohtona, to
znači da je ona?
a) istrijebljena;
b) dragocjena;
c) samonikla;
d) dobro rodila.
86. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa
Šantić?
a) O klasje moje;
b) Emina;
c) Tamnica;
d) Veče na školju.
78. Muslimanski narod koji živi u raznim krajevima zapadne Afrike su?
a) seldžuci;
b) fulani;
c) suniti;
d) beduini.
87. Ko među navedenima nije bio vojskovođa?
a) Hanibal;
b) Vergilije;
c) Atila;
d) Julije Cezar.
79. U kom gradu se nalazi Zabranjeni grad?
a) u Kairu;
b) u Pekingu;
c) u Teherenu;
d) u Nju Delhiju.
80. Ako kažemo za nekog da je fundamentalista on je?
a) vrijedan radnik;
b) samouki zanatlija;
c) patrijarhalno vaspitan;
d) konzervativni vjernik.
81. Najpotpunija i najsavršenija
vavilonskih zakona je?
a) Dušanov zakonik;
b) Vavilonski zakonik;
c) Hamurabijev zakonik;
d) Vavilonska knjižica.
postojeća zbirka
—18
88. Džordžijanski stil je stil u?
a) lijepom pisanju;
b) historiji;
c) filozofiji;
d) arhitekturi.
89. Šta ne predstavlja par suprotnosti?
a) jednostavan-kompleksan;
b) duhovno-svetovno;
c) neskladan-disharmoničan;
d) konkavan-konveksan.
90. Čukur česma se nalazi u?
a) Šapcu;
b) Beogradu;
c) Nišu;
d) Pančevu.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
91. Černobiljska katastrofa je?
a) nesreća u nuklearnoj elektrani;
b) nesreća u termoelektrani;
c) nesreća u hidroelektrani;
d) nesreća u rudniku.
92. Kompozitor koji je komponovao muziku za balet
“Uspavana ljepotica”?
a) W.A. Mocart;
b) L.W. Betoven;
c) P.I. Čajkovski:
d) S.W. Rahmanjinov.
93. Koja od navedenih biljaka ne pripada rodu citrus?
a) limun;
b) narandža;
c) grejpfrut;
d) kivi.
100. Albanski vođa i prvi komunistički predsjednik bio
je?
a) Enver Hodža;
b) Hašim Tači;
c) Agim Čeku;
d) Ibrahim Rugova.
101. Metod bilježenja ili reprodukovanja trodimenzionalne slike ili holograma?
a) 3D fotografija;
b) hologramija;
c) holografija;
d) kopiranje.
102. Zabrana dodirivanja, izricanja ili činjenja nečeg iz
straha od neposredne kazne natprirodne sile je?
a) tabu;
b) strah;
c) bogobojaznost;
d) strahopoštovanje.
94. Autor bestselera “Da Vinčijev kod” je?
a) Den Braun;
b) Paolo Koeljo;
c) Marfi Patrik;
d) Semjuel Beket.
103. Aktuelni predsjednik Srbije, Boris Tadić, rođen je
u?
a) Podgorici;
b) Sofiji;
c) Sarajevu;
d) Beogradu.
95. Sterijina nagrada se uručuje za?
a) najbolje napisan esej;
b) najbolju sporednu ulogu;
c) najbolji kostim;
d) najbolju pozorišnu predstavu.
104. Ljuba Tadić je bio?
a) glumac;
b) pijanista;
c) premijer Srbije;
d) režiser.
96. Fiktivna sila, karakteristična za kružno kretanje je?
a) centrifugalna sila;
b) centripetalna sila;
c) električna sila;
d) sila gravitacije.
97. Centralno autonomna obaveštajna služba SAD-a
je?
a) BIA;
b) CIA;
c) FIA;
d) AFI.
98. “Mesnevija” je čuveno djelo?
a) Dželaludina al-Rumija;
b) Salmana Rušdija;
c) Muhameda El-Gazalija;
d) Muhameda Alija.
105. Tokom evolucije, najbliži preci ptica bili su?
a) papkari;
b) gmizavci;
c) kljunari;
d) zglavkari.
106. Takla Makan pustinja se nalazi u?
a) Aziji;
b) Africi;
c) Južnoj Americi;
d) Australiji.
107. Tamoksifen ili Nolvadeks je?
a) sintetička droga;
b) sintetički materijal;
c) sintetički hormon;
99. Najbrži pas na svijetu je?
a) Hrt;
b) Haski;
c) Labrador;
d) Ovčar.
108. TANJUG je novinska agencija osnovana?
a) 5. novembra 1943;
b) 12. februara 1972;
c) 27. marta 1982;
d) 17. novembara 1930.
—19
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
109. Brzina otkucaja srca preko 100 do 240 u minuti je?
a) aritmija;
b) strah;
c) uzbuđenje;
d) tahikardija.
118. ‘’Hvalisavac’’je jedini roman simboliste?
a) Stefana Malarmea;
b) R.M. Rilkea;
c) Oskara Deviča;
d) Šarl Bodlera.
110. Scensko izvođenje sastavljeno od burlesknih
skečeva, skaradnog humora, horskog pjevanja i solo
pjevanja je?
a) burleskni šou;
b) kabare;
c) mjuzikl;
d) opera.
119. Mješavina hidrokarbonata, koja se dobija od nafte
i crne ili tamno smeđe boje, zove se?
a) bitumen;
b) cement;
c) malter;
d) najlon.
111. Bulonjska šuma (park) nalazi se u?
a) Beču;
b) Detroitu;
c) Parizu;
d) Ohaju.
120. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od
pacijenta i ispituju naziva se?
a) analiza;
b) sinteza;
c) biopsija;
d) pregled.
112. B-ćelije i T-ćelije su vrste?
a) limfocita;
b) trombocita;
c) leukocita;
d) eritrocita.
121. Binarni kod se uglavnom koristi kod?
a) raketa;
b) telefona;
c) digitalnih kompjutera;
d) zvučnika.
113. Pozorišni kvart u New Yorku je?
a) Piaca di Spana;
b) Via del Corso;
c) Picadili Sqver;
d) Brodvej.
122. Stil njemačke i austrijske umjetnosti u izradi
namještaja i ukrasa, koji se razvio izmedju 1815-1848,
zove se?
a) barokni stil;
b) jonski stil;
c) postmoderni stil;
d) bidermajer stil.
114. British-American tobacco je?
a) duvanska industrija;
b) avio industrija;
c) industrija automobila;
d) elektronska industrija.
123. Big Ben je dizajnirao?
a) Grof Jonson;
b) Ser Edmund Beket;
c) Lord David;
d) Ser Nikol Anton.
115. Sjedište NATO-a je u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Budimpešti;
d) Liverpulu.
124. Bernardo Bertoluči je priznati italijanski?
a) režiser;
b) pjevač;
c) kritičar;
d) pijanista.
116. Matadori su?
a) koljači;
b) vatrogasci;
c) krojači;
d) ništa od navedenog.
125. Prvo sasvim slobodno internacionalno tržište
(Belgije, Luksemburga i Holandije) koje je doprinijelo
razvoju Evropske ekonomske zajednice je?
a) NAFTA;
b) MIGA;
c) Beneluks;
d) WTO.
117. Boljšoj teatar nalazi se u?
a) Moskvi;
b) Sant Peterburgu;
c) Lenjingradu;
d) Kijevu.
—20
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
126. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku koji govore
arapski jezik su?
a) beduini;
b) Libanci;
c) melezi;
d) bantu crnci.
135. Oštar porast u aerodinamičnom povlačenju koji se
javlja kada se letjelica približi blizini zvuka je?
a) zvučna brzina;
b) zvučnik;
c) zvučni signal;
d) zvučna barijera.
127. Jedina očuvana džamija na teritoriji Beograda je?
a) Aja Sofija;
b) Bajrakli džamija;
c) Sultan Selimova džamija;
d) Begova džamija.
136. U kom sportu je pobjednik onaj ko sa najmanje
udaraca/pokušaja dođe do kraja igre?
a) tenis;
b) boks;
c) golf;
d) streličarstvo.
128. Osnivač moderne Turske je?
a) Sulejman Demirel;
b) Sultan Fatih;
c) Mustafa Sandal;
d) Mustafa Kemal Ataturk.
129. Jedan od dva trenutka u godini kada se sunce
nađe tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako
dugi na cijeloj zemlji je?
a) ravnodnevica;
b) meridijan;
c) ekvincij;
d) uporednik.
130. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove
električni udar dovoljno jak da ošamuti čovjeka je?
a) električna jegulja;
b) električna pastrmka;
c) električna ajkula;
d) električna meduza.
137. Zlatna bula je (1356) ustav za Sveto rimsko carstvo
koje je obznanio?
a) Karlo IV;
b) Napoleon;
c) Luj XVI;
d) Karlo IV.
138. U islamu “iblis’’, u hrišćanstvu “satana’’ - to su sinonimi za?
a) dobročinstvo;
b) proroka;
c) apostola;
d) đavola.
139. Prvi car Rusije poznat je pod imenom?
a) Ivan Grozni;
b) Roman Abramovič;
c) Ivan Vasiljevič;
d) L.N.Tolstoj.
140. Hadis je?
a) priča;
b) prenošenje rečenog;
c) dijalog.
131. Zapis na grobu u stihu ili prozi je?
a) oproštajni stih;
b) onomatopeja;
c) tužbalica;
d) epitaf.
141. Grad Piza se nalazi na rijeci?
a) Nevi;
b) Po;
c) Arno;
d) Dunav.
132. Najviši aktivni vulkan u Evropi je?
a) Etna;
b) Vezuv;
c) Dunav,
d) Po.
133. Međunarodni sud pravde se nalazi u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Hagu;
d) Ženevi.
142. Rana forma romana, najčešće pisana u prvom licu
u kojem se pokazuju dogodovštine nekog vagabunda
ili avanturiste je?
a) pikarski roman;
b) romančić;
c) rani roman.
134. Simbol urezan na komadu srebra ili zlata kao potvrda da zadovoljava utvrđene standarde čistote je?
a) zaštitni znak;
b) žig;
c) čistnik.
143. Izražavanje riječi i ideja kroz crteže je?
a) crtanje;
b) skiciranje;
c) dizajniranje;
d) piktografija.
—21
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
144. Obred u hrišćanstvu koji se koristi za istjerivanje
demona je?
a) egzorcizam;
b) istjerivanje anđela;
c) krštenje;
d) osvještavanje.
153. Padanje radioaktivnih supstancija iz atmosfere na
zemlju zove se?
a) radioaktivna padavina;
b) padavina supstanci;
c) brza padavina;
d) kiša mandarina.
145. Jezik vrlo ograničenog rječnika i pojednostavljene
gramatike je?
a) jezik znakova;
b) pidžin;
c) ograničeni jezik.
154. Raža je jedna od 300 vrsta kakve morske ribe?
a) spljoštene;
b) pastrmke;
c) beskičmene;
d) hrskavičave.
146. Eros i Amor su jedan drugome?
a) kontrast;
b) unikat;
c) pandan;
d) idol.
155. Prva mašina sa više vretena za ispredanje vune
ili pamuka je?
a) parna mašina;
b) razboj;
c) vreteno.
147. Stanovište u politici po kojem moć u demokratskim društvima treba da bude podijeljena na različite
ideološke i ekonomske interesne grupe i ne smije da
bude u rukama vladajuće elite je?
a) demokratija;
b) autokratija;
c) samovolja;
d) pluralizam.
156. Resavska škola je poznata i kao?
a) Raška škola;
b) škola lijepih umjetnosti;
c) prepisivačka škola;
d) brzo školovanje.
148. Dijapazon je?
a) antički bog igre;
b) opseg;
c) geometrijsko tijelo;
d) preteča foto-aparata.
149. Prenosivo svetilište koje je napravio Mojsije u
jevrejskoj historiji zove se?
a) tabernakul;
b) crkva;
c) katedrala.
150. Savezna teritorija Pondišeri se nalazi u?
a) Pakistanu;
b) Azerbejdžanu;
c) Indiji.
151. Španski nacionalni muzej likovnih umjetnosti zove
se?
a) Prado;
b) Muzej umjetnosti;
c) Pikaso.
152. Najprestižnije svjetsko priznanje u oblasti arhitekture je?
a) nagrada za najboljeg;
b) Prickerova nagrada;
c) najbolji arhitekta;
d) Nobelova nagrada.
—22
157. Restauracija je?
a) razdvajanje;
b) obnavljanje;
c) pronalaženje.
158. Opadajući trend u poslovnom ciklusu je?
a) regresija;
b) progresija;
c) linearni niz;
d) recesija.
159. U jeziku, gramatička kategorija koja suprotstavlja
razlike polova je?
a) rod;
b) broj;
c) padež.
160. Protagonist je?
a) glavna ličnost;
b) nosač;
c) nametljivac.
161. Dragi kamen sastavljen od prozirnog crvenog korunda je?
a) safir;
b) rubin;
c) smaragd.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
162. Vrijeme koje protekne od trenutka kada se neko
zarazi do pojave prvih simptoma bolesti se naziva?
a) relaksacija;
b) inkubacija;
c) stagnacija;
d) stabilizacija.
163. Uređaj sa glavom u sredini iz koje se pružaju
sječiva postavljena tako da svaka formira dio jedne
spiralne površine, da bi se obezbijedio potisak na brod
ili avion je?
a) krilo;
b) jarbol;
c) propeler;
d) sidro.
164. Šta je “bijela kuga”?
a) osiromašenje građana;
b) smanjenje nataliteta;
c) sve češća pojava trovanja;
171. RAF je?
a) Britanski aerodrom;
b) Britansko kraljevsko vazduhoplovstvo;
c) naziv kraljevskih letjelica;
d) Britanska spasilačka garda.
172. Homogena mješavina (u hemiji) dvije ili više supstanci u relativnim odnosima koji mogu neprestano
varirati je?
a) jedinjenje;
b) homogena masa;
c) rastvor.
173. Upotreba vještačkog izvora svjetlosti za osvjetljenje je?
a) osvjetljenje;
b) rasvjeta.
174. Rajska ptica je?
a) vrsta ptice;
b) vrsta životinje;
c) ukrasna biljka;
d) reptil.
165. Rols-Rojs PLC je britanski proizvođač?
a) slatkiša;
b) odjeće;
d) luksuznih automobila.
175. Legendarni engleski odmetnik, junak balada koje
datiraju još iz XVI vijeka je?
a) Robin Hud;
b) Herkul;
c) Ričard lavlje srce.
166. Grčko ostrvo Rodos se nalazi u?
a) Egejskom moru;
b) Sredozemnom moru;
c) Crvenom moru;
d) Crnom moru.
176. Najviša planina u Šumadiji je?
a) Šar planina;
b) Rogozna;
c) Kopaonik;
d) Rudnik.
167. Rogač je?
a) životinja štetočina;
b) mahunasta zimzelena biljka;
c) cvijet;
d) vrsta papagaja.
168. Rioan, japanski budistički hram na Kjotou poznat
je po?
a) cvjetnim vrtovima;
b) arhitekturi;
c) svojoj bašti za apstraktnu meditaciju.
177. Odluka VRHOVNOG SUDA SAD koja je ustanovila
pravo žene na abortus bez neprimjenjenog uplitanja
vlasti je donijeta?
a) 1903 god;
b) 1973 god;
c) 1894 god;
d) 1979 god.
169. Riman Georg Fridrih Bernard je poznati?
a) njemački matematičar;
b) njemački pisac;
c) borac za ljudska prava;
d) šansonjer.
178. Metropola sa više od 130 stećaka iz XV-XVI vijeka
koja se nalazila na teritoriji današnje Hercegovine je?
a) Radimlja;
b) Radilj;
c) Varoš.
170. Vještina efektnog pismenog
izražavanja je?
a) komunikativnost;
b) manipulacija;
c) retorika;
d) deskripcija.
179. Kvantitativna mjera kiselosti ili bazičnosti nekog
rastvora je?
a) kisela mjera;
b) kiselina;
c) pH vrijednost.
i
usmenog
—23
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
180. Koje od navedenih država su na obalama istog
okeana?
a) Južna Koreja i Indija;
b) Brazil i Francuska;
c) Brazil i Peru;
d) Indija i Maroko.
189. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) proizvođač;
b) ratni zarobljenik;
c) kmet;
d) begunac.
181. Vrsta puževa koji imaju spljoštenu školjku zovu
se?
a) priljepak;
b) golać;
c) sluzavi puž.
190. Pizza je hrana kog porijekla?
a) američkog;
b) rimskog;
c) francuskog;
d) napolitanskog.
182. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju
kandidati za izbore na javne funkcije je?
a) izborni sistem;
b) preliminarni izborni sistem;
c) odabir;
d) protekcija.
191.Vavilonska ljubavna priča koju Ovidije prenosi u
svojim “Metarmofozama” je?
a) Romeo i Julija;
b) Piram i Tizba;
c) Kreont i Antigona;
d) Omer i Merima.
183. Kada za nekoga kažemo da je eks- šampion u
boksu, to znači da je on?
a) neporažen napustio ring;
b) postao šampion bez borbe;
c) počasni šampion;
d) bivši šampion.
192. Pomoću busole možemo odrediti?
a) jačinu vetra;
b) vazdušni pritisak;
c) pravac kretanja;
d) brzinu hoda.
184. Lice bez državljanstva naziva se?
a) apatrid;
b) emigrant;
c) getoista;
d) kosmopolit.
185. Uzdržavanje od hrane obično iz etičkih ili religioznih razloga je?
a) gladovanje;
b) post;
c) meditacija.
193. Skorbut je?
a) nedostatak vitamina D;
b) hipervitaminoza;
c) nedostatak vitamina C;
d) prezasićenost organizma.
194. Koji nekadašnji grad se prostirao na Kalemegdanu?
a) Singidunum;
b) Ras;
c) Carigrad.
186. Venecijanski trgovac i putnik koji je došao do Azije
u XIII vijeku bio je?
a) Amerigo Vespuči;
b) K. Kolumbo;
c) Marko Polo.
195. Naziv za svaku od različitih klasa polimera koji se
proizvode kao fluidi, smole ili slastomeri je?
a) bitumen;
b) silikon;
c) plastika;
d) guma.
187. Skraćenica za polivinil-hlorid je?
a) PVC;
b) PDV;
c) ACTS;
d) FIFA.
196. Seriografija je tehnika?
a) prepisivanja;
b) pravljenja serija;
c) čuvanja autentičnosti;
d) umnožavanja.
188. Zapisi plesnih pokreta zovu se?
a) plesni zapisi;
b) ples;
c) plesna kompozicija;
d) plesna notacija.
197. Hemijski naziv običnog šećera je?
a) glukoza;
b) polisaharid;
c) saharoza;
d) disaharid.
—24
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
198. Seizmički talas je?
a) talas mora;
b) vibracija izazvana zemljotresom;
c) strujanje vode.
199. Sertifikat je?
a) potvrda;
b) zajam;
c) molba;
d) tužba.
200. Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom
je?
a) sirena;
b) privid;
c) kiklop;
d) sfinga.
REŠENJA:
1.c
2.a
3.b
4.b
5.b
6.d
7.a
8.c
9.c
10.d
11.a
12.b
13.c
14.c
15.d
16.b
17.d
18.c
19.a
20.b
21.a
22.c
23.d
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.d
30.c
31.b
32.a
33.c
34.a
35.b
36.d
37.d
38.a
39.a
40.c
41.c
42.b
43.c
44.a
45.c
46.d
47.a
48.d
49.c
50.b
51.d
52.b
53.c
54.c
55.a
56.b
57.c
58.a
59.a
60.c
61.b
62.a
63.b
64.a
65.d
66.c
67.a
68.c
69.d
70.a
71.a
72.d
73.a
74.c
75.c
76.b
77.c
78.d
79.b
80.d
81.c
82.c
83.a
84.b
85.b
86.c
87.b
88.d
89.c
90.b
91.a
92.c
93.d
94.a
95.d
96.a
97.b
98.b
99.a
100.a
101.c
102.a
103.c
104.a
105.b
106.a
107.c
108.a
109.d
110.a
111.c
112.a
113.d
114.a
115.b
116.d
117.a
118.d
119.a
120.c
121.c
122.d
123.b
124.a
125.c
126.a
—25
127.b
128.d
129.a
130.a
131.d
132.a
133.c
134.b
135.d
136.c
137.a
138.d
139.a
140.b
141.c
142.a
143.d
144.a
145.b
146.c
147.d
148.b
149.a
150.c
151.a
152.b
153.a
154.a
155.b
156.c.
157.b
158.d
159.a
160.a
161.b
162.b
163.c
164.b
165.d
166.a
167.b
168.c
169.a
170.c
171.b
172.c
173.b
174.c
175.a
176.d
177.b
178.a
179.c
180.b
181.a
182.b
183.d
184.a
185.b
186.c
187.a
188.d
189.c
190.d
191.b
192.c
193.c
194.a
195.b
196.d
197.c
198.b
199.a
200.d
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—26
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PRAVNE NAUKE
—27
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—28
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Studije Prava su organizovane kao
četvorogodišnje
osnovne
akademske
studije.
Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog
programa je pravnik/pravnik unutrašnjih poslova.
Uslov za upis na studijski program je završena
četvorogodišnja škola i položen prijemni ispit. Strani
državljani upisuju se u prvu godinu osnovnih studija
pod jednakim uslovima kao i državljani Srbije uz
obavezu nostrifikacije diplome stečene u inostranstvu.
Studijski program Pravo, sastoji se od dva
smjera, smjer opšte pravo i smjer pravo unutrašnjih
poslova (kriminalistika). Prva i druga studijska
godina osnovnih studija su zajedničke za oba smjera.
U trećoj studijskog godini studenti se opredeljuju za
jedan od dva ponuđena smjera.
Studijski
program
Prava
osnovnih
akademskih studija sadrži 49 predmeta, od toga 33
obaveznih i 16 izbornih. Svaki predmet na osnovnim
studijama nosi od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti
od težine gradiva za određeni predmet, tempa i
utrošenog vremena za ovladavanje predviđenom
materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj
godini na osnovnim studijama, po pravilu se izučavaju
akademsko opšte obrazovani predmeti, u drugoj,
trećoj i četvrtoj godini izučavaju se akademsko opšte
obrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i
stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti
nakon teorijskog upoznavanja, uče kako stečeno
znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u
sudovima, tužilaštvima, advokaturi, upravi, lokalnoj
samoupravi i preduzećima. Pri tome se razvijaju
individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati
i projekti različitog obima. Nastava je potpuno
interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama
u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom,
prisustvom na suđenjima, posetom zatvorima i drugim
državnim organima (Katastru, Centru za socijalni
rad, organima lokalne samouprave i preduzećima).
Vježbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na
praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim
za samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja
sticanju sposobnosti kritične i praktične primjene
stečenih znanja u rješavanju konkretnih poslovnih
problema.
Studijski program ima jasno definisanu svrhu
i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.
Svrha studijskog programa Pravo – smjer
opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbeđivanje
potrebnih kompetencija za slijedeće profesije:
»sudije, tužioci, advokati;
»pravnici u drugim državnim organima i službama,
—29
fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i
preduzećima;
»sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.
Svrha studijskog programa Pravo –
smjer pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika),
osposobljava studente za primenu naučnih znanja
i vještina iz oblasti kriminalističkih i policijskobezbjednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni
proces. Završetkom osnovnih akademskih studija,
studenti ovog smera stiču potreban nivo naučnih i
stručnih znanja i vještina koji je neophodan policijskim
službenicima u matičnoj oblasti kriminalističkih i
policijsko-bezbjednosnih nauka. Stečena znanja
studentu
omogućavaju
uspešno
obavljanje
profesionalnih zadataka, razvijanje sposobnosti koje
su neophodne za nastavak studija, sposobnosti
za prikupljanje i tumačenje potrebnih podataka,
sposobnosti razmišljanja o relevantnim društvenim,
naučno-stručnim i etičkim pitanjima i da ishodima
svoga rada obavještavaju stručnu i širu javnost. Smjer
pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) osnovnih
akademskih studija zasnovan je na uvažavanju
potreba organa unutrašnjih poslova koje se odnose na
izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za
glavne vrste kriminalističkih i policijsko-bezbjednosnih
poslova u organima unutrašnjih poslova.
Studijski program Pravo ima jasno definisane
ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj
kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim
i praktičnim vještinama i metodama za postizanje
stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave
i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne
djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno
organizovanje poslova i pripremanje uslova za
neometano odvijanje procesa rada rukovođenja
i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti
zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u
Srbiji i Evropskoj Uniji.
Konkretni ciljevi studijskog programa su:
»omogućavanje studentu, da izborom predmeta
aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja,
»omogućavanje studentu savladavanje naučno
obrazovnog procesa,
»omogućavanje da studenti koji uspešno završe
prvostepene studije, da se lako uključe na drugi stepen
akademskih studija koji je organizovan na Univerzitetu,
»omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja
kroz vježbe koja će biti organizovane u saradnji sa
sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad,
organima državne uprave i lokalne samouprave,
preduzećima, ustanovama i dr.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom
metoda interaktivne nastave, koji će omogućiti da
studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu
praktična znanja i vještine.
Nakon završenog školovanja studenti su
potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja
u svom daljem radu. Realno procenjuju informacije
i argumente pri donošenju i rješavanju odluka.
Razmjenjuju informacije i ideje sa odgovarajućim
stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate
i savremene metode rada. Strogo se pridržavaju
zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju
permanentno obrazovanje u struci.
Savladavanjem
studijskog
programa
studenti stiču opšta i posebna znanja, sposobnosti i
vještine:
»sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava
za uređenje društvenih odnosa,
»komuniciranja sa javnošću,
»osnovnih načela profesionalne etike,
»sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju
stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih
državnih funkcija,
»sposobnost rešavanja pravnih sporova primenom
procesnog i materijalnog prava,
»poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih
državnih organa,
»sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih
odluka,
»sposobnost rešavanja radnih i međuljudskih odnosa.
»obavljanje
najsloženijih
poslova
iz
oblasti
kriminalističko i policijsko-bezbednosnih delatnosti,
»rukovođenje sistemom bezbednosti u privatnim,
državnim i javnim institucijama i organizacijama,
»korićenja tehnike i metode kontrole poslova, mera i
procedura u oblasti bezbednosti.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
2
3
6
1
Uvod u pravo
2
Opšta istorija države i prava
1
2
2
5
3
Engleski jezik 1
1
2
0
5
4
Osnovi ekonomije
1
3
2
8
5
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje
2. Pravo lokalne samouprave
1
2
2
2
2
6
6
Ustavno pravo
2
2
3
7
1
7
Informatika
2
2
2
7
8
Rimsko pravo
2
3
4
8
9
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje 2
2. Nacionalna istorija države i prava
2
2
2
2
2
6
10
Straučna praksa
2
—30
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
3
3
9
1
Uvod u građansko pravo i stvarno pravo
2
Kriminologija
3
2
2
6
3
Osnovi kriminalistike
3
3
3
3
4
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje 3
2. Porodično pravo
3
2
2
2
2
6
5
Sociologija
4
2
0
4
6
Krivično pravo
4
4
3
10
7
Upravno pravo
4
4
3
8
8
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje 4
2. Nasledno pravo
4
2
2
2
2
6
9
Straučna praksa
4
3
2
- Treća godina - modul Pavo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Krivično procesno pravo
5
4
3
8
2
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje 5
2. Ljudska prava
5
2
2
2
2
6
3
Međunarodno javno pravo
5
3
2
8
4
Autorsko pravo
5
2
2
6
5
Prekršajno pravo
6
3
3
10
6
Obligaciono pravo
6
3
3
8
7
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Specijalno fizičko obrazovanje 6
6
2
2
2
2
6
9
Straučna praksa
6
—31
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina - modul Pavo unutrašnjih poslova
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Krivično procesno pravo
5
4
3
8
2
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko vaspitanje 5
2. Ljudska prava
5
2
2
2
2
6
3
Kriminalistička taktika
5
3
2
8
4
Kriminalistička tehnika
5
2
2
6
5
Nacionalna bezbednost
6
3
3
10
6
Kriminalistička operativa
6
3
3
8
7
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Specijalno fizičko obrazovanje 6
6
2
2
2
2
6
9
Straučna praksa
6
2
- Četvrta godina - modul Pavo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
2
2
2
2
6
1
Izborni predmet
1. Saobraćajno pravo
2. Prevencija kriminaliteta
2
Radno pravo
7
3
3
9
3
Politički sistemi
7
3
3
10
4
Međunarodno privatno pravo
7
2
2
5
5
Maloletničko prestupništvo
8
2
3
4
6
Finansije i finasijsko pravo
8
2
3
7
Straučna praksa
8
8
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Specijalno fizičko obrazovanje 6
8
2
2
2
2
6
9
Građansko procesno pravo
8
4
2
10
10
Završni rad
8
7
—32
4
2
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Pavo unutrašnjih poslova
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
6
1
Izborni predmet
1. Saobraćajno pravo
2. Prevencija kriminaliteta
7
2
2
2
2
2
Kriminalistička metodika
7
3
4
9
3
Organizovani kriminal
7
2
3
10
4
Privredni kriminal
7
2
2
5
5
Maloletničko prestupništvo
8
2
3
4
6
Finansije i finasijsko pravo
8
2
3
7
Straučna praksa
8
8
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Specijalno fizičko obrazovanje 6
8
2
2
2
2
6
9
Savremeni obaveštajni sistemi
8
4
2
10
10
Završni rad
8
—33
4
2
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO
1. Čije interese pravo mora zaštititi u procesu usvojenja?
a) usvojene djece
b) odraslih
c) instituta
d) bioloških roditelja
9. Tvorac Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru
(Crnogonski građanski zakon) je Valtazar Bogišić?
a) da;
b) ne.
10. Prva klasa diplomatskog predstavnika koje jedna
država kandiduje kod druge, nazivaju se?
a) atentator;
b) agent;
c) ambasador.
2. Koje je značenje riječi latentni u tekstu?
a) prikriveni
b) bočni
c) tajni
d) Odložen
11. Šta od navedenog ne predstavlja hartiju od
vrednosti?
a) menica
b) ček
c) ugovor
d) obveznice
3. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje
riječi konvencija.
a) poslušnost
b) pravilo
c) skupština
d) Sporazum
12. U Evropi se primjenjuje pravo?
a) anglosaksonsko;
b) kontinentalno.
4. Dopunite relaciju: kompetentnost – nadležnost :
konfiskacija – ?
a) zapljena
b) neodgovornost
c) nepravda
d) Prisila
13. Obavještajna služba SR Nemačke je?
a) BKA;
b) BND;
c) MI5;
d) MI6.
14. Šta od navedenog nije nepokretna stvar?
a) zgrada
b) zemljišna parcela
c) pisaći sto
d) poslovni prostor
5. Zakonodavnu vlast u Starom Rimu imao je?
a) rob;
b) predsjednik;
c) senat;
d) papa;
6. Foto-robot je konstruisanje portreta nepoznatog
učesnika krivičnog djela prema opisu koji daju
svjedoci?
a) da;
b) ne.
15. Pravo građana da slobodno misle i izaberu svoj
pogled na svijet je?
a) sloboda govora;
b) sloboda misli i opredjeljenja.
16. Naziv za slobodu izražavanja mišljenja i informisanja je?
a) sloboda naučnog i umjetničkog
shvatanja;
b) sloboda štampe.
7. Francuska buržoaska revolucija odigrala se?
a) 1917;
b) 1941;
c) 1789.
8. Kada i gde je Dunav proglašen za međunarodnu
reku?
a) 25. aprila 1753 u Rimu
b) 28 avgusta 1925 u Londonu
c) 30. marta 1856 u Parizu
17. Prvi ustav Srbije - Sretenjski ustav donijet je?
a) 1805;
b) 1811;
c) 3. februara 1835.
—34
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
18. Posebna naučna disciplina koja na zajedničkom
planu izučava sve patološke pojave kao što su kriminalitet, delikvencija, prostitucija, alkoholizam, skitnja,
prosjaštvo, samoubistvo i slične pojave koje proizvode
štetna dejstva u društvu naziva se?
a) sociologija;
b) psihologija;
c) socijalna patologija.
19.Šta od navedenog na predstavlja elemenat
državnosti?
a) teritorija
b) stanovništvo
c) kulturno nasleđe
d) državna vlast
27. Vakuf je neotuđivo dobro?
a) da;
b) ne.
28. Šerijatsko pravo je muslimansko vjersko pravo.
U osnovi, plod učenja i prakse Muhammedovog a.s,
nastalo je u kolijevci islama-Arabiji (VII vijek)?
a) da;
b) ne.
29. Šta je kroki?
a) mali reptil;
b) jelo od krompira;
c) svečana pesma;
d) jednostavna skica.
20. Testament je naredba posljednje volje, data u
zakonom propisanoj formi, kojom zavještalac čini
raspored svoje imovine za slučaj smrti?
a) da;
b) ne.
30. Kod od navedenih ne pripada prvom rodu
nasleđivanja?
a) supružnici
b) rođena ili usvojena deca
c) strine i ujaci
21. Utvrđivanje pravnog značenja (smisla pravne
norme) naziva se tumačenje prava?
a) da;
b) ne.
31. Javno mnjenje je mišljenje društvene skupine
o važnim pojavama i pitanjima koja je kao skupinu
interesuju?
a) da;
b) ne.
22. Univerzalnu deklaraciju o pravima (Dan prava
čovjeka) Ujedinjene nacije su usvojile u Parizu?
a) 1948;
b) 1956;
c) 1963.
32. Ročište je vrijeme namijenjeno usmenim radnjama
stranaka u parnici?
a) da;
b) ne.
23. Uobičajni naziv za svako ponašanje putem
poređenja dva ili više pravnih sistema, grana prava ili
pravnih instituta najmanje dvije zemlje je uporedno
(komparativno pravo)?
a) da;
b) ne.
33. Prva faza u postupku izbora, koja se sastoji u
predlaganju ličnosti koje će biti kandidovane za izbore
u predstavnička tijela je kandidovanje?
a) da;
b) ne.
24. Šta je predmet radnog prava?
a) porodični odnosi
b) rad i radni odnosi
c) ljudska prava i slobode
34. Koja od navedenih radni nije istražna radnja?
a) uviđaj;
b) pretresanje;
c) praćenje;
d) veštačenje.
25. Kriminalci koji su izvršili dva ili više krivičnih djela
su?
a) prestupnici;
b) povratnici;
c) NN lica.
35. Evazija poreza je?
a) plaćanje poreza;
b) obračunavanje poreza;
c) utaja poreza.
26. Sjedište vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve
(Sveta stolica) je u Vatikanu?
a) da;
b) ne.
36. Šta ne spada u autoritativne radnje?
a) mere prinude
b) praćenje
c) mere ograničenja
—35
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
37. Justicija, kod starih Rimljana, bila je?
a) boginja pravde;
b) boginja ljubavi;
c) boginja srdžbe.
46. Pismeni zahtjev građana upućen predstavnicima
vlasti naziva se?
a) pitanje povjerenja;
b) peticija;
c) štrajk.
38. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan?
a) uredbi;
b) pravilniku;
c) rješenju;
d) ustavu.
47. Naziv za predsjednika vlade u našoj zemlji je
____________________________________________
48. Prinudna mjera kojom se bez naknade oduzima
jedan dio ili cijela imovina jednog lica je?
a) preambula;
b) konfiskacija;
c) aneksija.
39. Kratkotrajno burno ovladavanje čovjekom od
strane njegovih osjećaja naziva se?
a) afekt;
b) piratstvo;
c) defekt.
49. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da
razlikujemo šta je dobro, a šta zlo, definicija je za?
a) moral;
b) nemoral;
c) prekršaj.
40. Skup imovinskih prava koja pripadaju jednom
pravnom subjektu naziva se?
a) ugovor;
b) imovina;
c) obligacija (obaveza);
d) patent.
50. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa
ostvarenim pronalascima i tehničkim unapređenjima
tiču se?
a) pronalazačkog prava;
b) stvarnog prava;
c) ličnog prava.
41. Osnivanje preduzeća počinje donošenjem?
a) osnivačkog akta;
b) osnivačkog uloga;
c) samovoljom pojedinca.
51. Mors ambigua je?
a) prirodna smrt;
b) sumnjiva smrt;
c) nasilna smrt;
d) kličnička smrt.
42. Oslobađanje od gonjenja naziva se?
a) amnestija;
b) aneksija;
c) amnezija.
52. Čime se pokreće upravni spor?
a) tužbom
b) zahtevom
c) molbom
43. Antagonizam je vrsta?
a) suprotnosti;
b) sličnosti;
c) ravnodušnosti.
53. Ujedinjenje više članova ili cijele grupe za efektivnu potporu ili za zajedničku aktivnost je?
a) publika;
b) koalicija;
c) divizija.
44. Državna tvorevina koja je postojala u
starovjekovnom robovlasničkom društvu naziva se?
a) antička država;
b) antanta;
c) klasa.
45. Sastanci predstavnika više država, odnosno subjekata međunarodnog prava radi razmjene mišljenja
o nekom pitanju od međunarodnog interesa nazivaju
se?
a) međunarodne sankcije;
b) međunarodni statusi;
c) međunarodne konferencije.
—36
54. Stanje kada ne živi niti jedan dio čovjeka naziva
se?
a) biološka inteligencija;
b) biološki sat;
c) biološka smrt.
55. Tendencija da se nešto napadne ili ošteti naziva
se?
a) agonija;
b) depresija;
c) agresivnost.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
56. Određeno stanje ili pravac kretanja odnosa
između centralnih i organa državne vlasti naziva se?
a) koalicija;
b) decentralizacija;
c) agresivnost.
65. Berlinski kongres održan je godine?
a) 1878.
b) 1803.
c) 1939.
d) 1978.
66. Služba koja vrši zastupanje fizičkih i pravnih lica,
odbranu okrivljenog u kaznenim postupcima, kao i
vršenje drugih vidova pravne pomoći naziva se?
a) akcionarsko društvo;
b) advokatura;
c) društvo kapitala.
57. Za koje zločine nije nadležan stalni Međunarodni
krivični sud?
a) genocid
b) agresija
c) ratni zločin
d) razbojništvo
67. Služba za zaštitu bezbjednosti Bijele kuće,
odnosno predsjednika SAD naziva se?
a) FBI;
b) USSS;
c) DEA;
d) SWAT.
58. Srednjovjekovno sudsko policijsko istraživanje
raznih prestupa pripadnika katoličke crkve i njihovo
kažnjavanje u organizaciji crkvenih vlasti naziva se?
a) inicijativa;
b) klasifikacija;
c) inkvizicija.
68. Jedno od osnovnih i najstarijih političkih prava
građana u savremenim demokratskim društvima
naziva se?
a) biračko mjesto;
b) biračko pravo;
c) birokratija.
59. Specifičan vid narodnog stvaralaštva, predanja
i vjerovanja, koji se sastoji od fantastičnih priča
o natprirodnim bićima, božanstvima, pojavama i
događajima, naziva se?
a) mit;
b) rasizam;
c) provokacija.
69. Spisak lica osumnjičenih da se nalaze u opoziciji
prema određenom društveno političkom sistemu,
odnosno režimu, naziva se?
a) crvena lista;
b) crna lista;
c) crna berza.
60. Poslovi lokalne samouprave mogu biti?
a) preneseni
b) nasledni
c) zasluženi
70. Osoba koja na osnovu izbora ili naslijeđa ima
pravo da vrši dužnosti vladara, naziva se?
a) ministar;
b) kralj;
c) poslanik.
61. Ko je i kada prvi predložio definiciju agresije?
a) SAD 1984
b) Nemačka 1918
62. Najprimitivniji oblici ljudske organizacije javljaju
se u?
a) feudalizmu;
b) kapitalizmu;
c) prahistoriji.
71. Suđenje Međunarodnog vojnog suda u Nirnbergu
“glavnim ratnim zločincima evropske Osovine” naziva
se?
a) Nirnberški proces;
b) Nirnberško suđenje;
c) Nirnberški prevrat.
63. Bolesno stanje u kojem bolesnik ima nagon da
podmetne vatru naziva se?
a) piratstvo;
b) piromanija;
c) pijano stanje.
72 . Međunarodna organizacija kriminalističke policije
naziva se?
a) IAK;
b) INTERPOL;
c) IPA;
d) EUROPOL.
64. Nagli preokret u političkim i društvenim odnosima, koji se sastoji u smjeni vlasti nasilnim putem,
naziva se?
a) međunarodni konflikt;
b) prevrat;
c) pripravno stanje;
d) prioritet.
—37
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
73. Prva klasa diplomatskog predstavnika kojeg jedna
država kandiduje kod druge naziva se?
a) ambasador;
b) atentator;
c) agent.
74. Organizacija ili grupa sa zajedničkim interesima,
koja teži da utječe na određeno glasanje članova
zakonodavnog tijela naziva se?
a) obavještajna služba;
b) lobi;
c) društvo kapitala.
81. Mjesto u kome se lice nastani u namjeri da stalno
boravi i koje predstavlja centar njegovih životnih
interesa naziva se?
a) preambula;
b) prebivalište;
c) statut.
82. Ministarstvo, odnosno Sekretarijat inostranih poslova SAD, sa sjedištem u Vašingtonu, naziva se Stejt
department?
a) da;
b) ne.
75. Imperijalistički rat za podjelu svijeta vođen od
1914. do 1919. godine poznat je kao?
a) I svjetski rat;
b) II svjetski rat;
c) Balkanski rat.
83. Žena sa povezom preko oćiju i vagom u ruci je
simbol?
a) slijepila;
b) feminizma;
c) stradanja;
d) pravde.
76. MOSSAD je obavještajna služba?
a) Albanije;
b) Italije;
c) Izraela;
d) Francuske.
84. Ustupanje određenog prava ili teritorije naziva se?
a) cesija;
b) census;
c) cenzura.
77. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim
ponavljanjem nekog ponašanja od strane neorganizovane, difuzne mase naziva se?
a) običaj;
b) zakon;
c) pravni akt.
85. Naziv za razdoblje nacionalističke vladavine u
Njemačkoj je?
a) Treći svijet;
b) Treći stalež;
c) Treći rajh.
78. Palestinsko pitanje, pokrenuto pred Ujedinjenim
Nacijama 1947. godine, tiče se sukoba između Arapa i
Jevreja povodom osnivanja?
a) Izraela;
b) Irana;
c) Sudana.
79. Termin koji vodi porijeklo od francuskog vojnika
Šovena, poklonika zavojevačke politike Napoleona i
označava ekstreman, reakcionaran oblik nacionalizma
koji karakteriše nacionalna isključivost, naziva se?
a) Lenjinizam;
b) Marksizam;
c) Šovinizam.
80. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) kmet;
b) proizvođač;
c) ratni zarobljenik.
86. Kašnjenje u ispunjenju ugovorenih obaveza naziva
se?
a) docnja;
b) autorsko pravo;
c) nalog.
87. Nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili
straha, odnosno povreda ličnih dobara čovjeka ( časti,
ugleda i sl.) naziva se?
a) nematerijalna šteta;
b) materijalna šteta;
c) imovinska šteta.
88. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana
deliktom, tj. protivpravnom radnjom je?
a) deliktna odgovornost;
b) ugovorna odgovornost;
c) imovinska odgovornost.
89. Odnos između povjerioca i trećeg lica kao jemca,
koje se treće lice ( jemac) obavezuje prema povjeriocu da će da ispuni punovažnu i dospjelu obavezu
dužnika ako to ovaj ne učini, naziva se?
a) autorsko pravo;
b) otpuštanje duga;
c) jemstvo.
—38
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
90. Grupa istaknutih intelektualaca i eksperata koja se
formira pored kakvog osnovnog organa odlučivanja
naziva se?
a) Trumanova doktrina;
b) Trust mozgova;
c) Udruženje građana.
91. Položaj zemlje koja se bavi objavom rata ili je bez
nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili više
država naziva se?
a) ravnopravnost;
b) ratno stanje;
c) reciprocitet.
95. Biblija je sveta knjiga?
a) hrišćana;
b) jehovinih svedoka;
c) budista;
d) muslimana.
96. Početak ljudske civilizacije vezan je za?
a) Bliski Istok;
b) Afriku;
c) Evropu.
97. Odvajanje odgoja i škole od religioznog utjecaja
naziva se?
a) Sakrament;
b) Sekularizacija;
c) Doktrina.
92. Ljubav prema domovini, zemlji i narodu, naziva se
____________________________________________
93. Naziv vezan za Džordža Maršala, koji se odnosi na
program pomoći vlade SAD zemljama Zapadne Evrope
za posljeratnu obnovu i razvoj nosi ime?
a) Marksizam – Lenjinizam;
b) Maršalov plan;
c) Niksonov plan.
94. Pripadnici organizovanog pokreta “Slobodni zidari”
poniklog početkom XVIII vijeka u Engleskoj i Škotskoj
nazivaju se?
a) milioneri;
b) masoni;
c) lobisti.
98. Nauka o idejama naziva se
____________________________________________
99. Učenje i praksa koja traži da se svaki čin izvodi po
zakonu naziva se?
a) legalizam;
b) laicizacija;
c) misticizam.
100. Grana historijske nauke koja se bavi srednjim
vijekom naziva se?
a) medievalistika;
b) indukcija;
c) dedukcija.
REŠENJA:
*47.premijer
*92.patriotizam
1.a
2.a
3.c
4.a
5.c
6.a
7.c
8.c
9.a
10.c
11.c
12.b
13.b
14.c
15.b
16.b
17.c
18.c
19.c
20.a
21.a
22.a
23.a
24.b
25.b
26.a
27.a
28.a
29.d
30.c
31.a
32.a
33.a
34.c
35.c
36.b
37.a
38.d
39.a
40.b
41.a
42.a
43.a
44.a
45.c
46.b
47.
48.b
49.a
50.a
51.b
52.a
53.b
54.c
55.c
56.b
57.d
58.c
59.a
60.a
—39
61.d
62.c
63.c
64.b
65.a
66.b
67.b
68.b
69.b
70.b
71.b
72.b
73.a
74.c
75.a
76.c
77.a
78.a
79.c
80.a
81.b
82.a
83.d
84.a
85.c
86.a
87.a
88.a
89.c
90.b
91.b
92.a
93.b
94.b
95.a
96.a
97.b
98.c
99.a
100.a
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—40
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
EKONOMSKE NAUKE
—41
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—42
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA
Studijski program osnovnih akademskih
studija Ekonomije sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije se izvode u toku četiri školske godine,
odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je
240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se
od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma,
ispita, stručne prakse i završnog rada. Na ovaj studijski
program moguće je preći sa sličnih ili srodnih oblasti
studija uz polaganje diferencijalnih ispita i stečenih 37
bodova po godini.
Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju
neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg
akademskog zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta
se izvodi u toku jednog semestra. Na studijskom programu se primjenjuju savremene metode nastave,
koje uključuju interaktivno učenje, prezentacije na
računaru dostupne studentima, korišćenje savremenih
računarskih programa, mentorsko vođenje, posete
naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama.
Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organizuju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne akademske
studije nude studentima široko obrazovanje iz raznih
ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju strukture studijskog
programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje
studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.
Osnovna svrha studijskog programa ekonomije je da obrazuje kvalitetne i kompetentne
kadrove koji nose stručni naziv ekonomista. Studijski program ima svrhu da završenim studentima
osnovnih studija pruži sve elemente potrebne da
kvalitetno obavljaju poslove srednjeg nivoa upravljanja
u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu
finansijskih izveštaja te primjenu teorijskih znanja iz
preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha
realizacije studijskog programa ekonomije jasno je
formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz
teorijskih i aplikativnih predmeta, od opšte-obrazovnih
do usko-specijalističkih. Time završeni student osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen
da razumije probleme i rješava postavljene zadatke u
savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove
ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na
najbolji način. Na taj način studijski program ekonomije obezbjeđuje sticanje znanja, vještina i kompetencija,
koje su društveno opravdane i korisne.
—43
Zvanje ekonomista omogućava rad u
najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha programa ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz
ekonomije, koja studentu omogućavaju zapošljavanje
u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak
obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija,
u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili
nekom drugom univerzitetu.
Cilj studijskog programa ekonomije je
da omogući studentima da, kroz spektar predmeta koje savladaju tokom studija, sagledaju različite
metodološke pristupe pri rješavanju postavljenih
problema i primjene stečena znanja na adekvatan
način. Studentima se pruža mogućnost da uključe
svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup
prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim
vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj
način se ostvaruje osnovni cilj studijskog programa,
koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje
ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja
na višem nivou studija.
Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva
svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi studijskog programa se realizuju kroz izbalansiran odnos
predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.
Ciljevi studijskog programa obuhvataju:
»usmjeravanje studija ka sticanju znanja i vještina
potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz
oblasti ekonomije
»sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni
studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim
mjestima u javnom ili privatnom sektoru
»omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po
sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju
»stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje
u procesima ekonomske tranzicije i da svoj doprinos
ekonomskom razvoju zemlje
»neprekidan i sistematski rad na unapređenju studjskih programa
»sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje
omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih
tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje
usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
»sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo,
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan
preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
»sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz niza
različitih područja, kojima se bavi ekonomija i srodne
nauke, čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija
i akademskih vještina za razumijevanje i rješavanje
različitih ekonomskih i drugih problema;
»sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti ekonomije (kroz različite vidove nastave i stručnu
praksu), čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija i
akademskih vještina neophodnih za uspešan rad u spomenutim oblastima;
»razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa
ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i
kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
»sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima
studija.
—44
Savladavanjem studijskog programa ekonomije student stiče predmetno-specifične kompetencije:
»detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru
ekonomije,
»rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih
i praktičnih metoda,
»povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
»praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
»primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u
struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Osnovi ekonomije
1
3
2
8
2
Matematika
1
3
3
9
3
Finansijsko računovodstvo
1
3
4
8
4
Sociologija
1
2
0
4
5
Engleski jezik 1
2
2
0
5
6
Poslovna statistika
2
3
3
8
7
Osnovi menadžmenta
2
3
3
7
8
Engleski jezik 2
2
2
0
4
9
Informatika
2
2
2
7
P
V
ESPB
3
3
9
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
Mikroekonomija
3
2
Kvantitativne metode za meadžere
3
3
3
8
3
Marketing
3
3
2
7
4
Engleski jezik 3
3
3
0
4
5
Međunarodna ekonomija
4
3
0
7
6
Makro ekonomija
4
3
0
6
7
Engleski jezik 4
4
3
0
4
8
Organizacija preduzeća
4
3
3
7
9
Upravljačko računovodstvo
4
3
3
8
—45
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
5
P
V
ESPB
3
2
7
1
Upravljački informacioni sistemi u ekonomiji
2
Poslovno pravo
5
2
2
6
3
Strategijski menadžment
5
3
2
7
4
Monetarni i bankarski menadžment
5
3
3
7
5
Finansijski menadžment
6
3
3
8
6
Engleski jezik 5
6
3
0
7
7
Izborni predmet 1
1. Fiskalni menadžement
2. Menadžment usluga
6
3
3
2
2
8
8
Izborni predmet 2
1. Upravljanje marketingom
2. Berza i berzansko poslovanje
6
3
3
3
3
8
9
Stručna praksa
6
2
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Preduzetništvo
7
3
2
7
2
Engleski jezik 6
7
4
0
6
3
Izborni predmet 3
1. Islamske finansije i ekonomija
2. Menadžment životne sredine
7
2
2
2
2
6
4
Izborni predmet 4
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Trgovinski menadžmnet
7
2
2
3
3
6
5
Uparavljanje investicionim projektima
8
3
2
7
6
Istraživanje tržišta
8
3
2
7
7
Izborni predmet 5
1. Marketing logistika
2. Menadžment kvaliteta
8
2
2
3
3
7
8
Izborni predmet 6
1. Menadžent malih isrednjih preduzeća
2. Finansijsko izveštavanje
8
3
3
2
2
7
9
Završni rad
8
—46
6
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA
1. Naziv za razliku između lijeve i desne strane u sistemu knjigovodstvenih računa je:
a) bilans stanja;
b) saldo;
c) aktiva;
d) bruto.
2. Poznati ekonomista, Adam Smith, sile koje djeluju
na tržištu naziva:
a) slobodne sile;
b) tržišni intervnecionalizam;
c) “nevidljiva ruka” tržišta;
d) tržišni protekcionizam.
3. Produktivnost predstavlja:
a) količinu proizvedenih roba i usluga po
jednom radniku;
b) količinu proizvedenih roba i usluga po
jednoj jedinici kapitala ;
c) stopu povraćaja uloženog kapitala;
d) sinonim za profit.
4. Marketing je isto što i reklama.
a) DA;
b) NE.
5. Dokument kojim kupac naručuje određenu vrstu
robe ili usluge je:
a) porudžbina;
b) dokumentacija;
c) zaduživanje;
d) veresija.
6. Ukoliko je organizacija neprofitna znači:
a) da nije u stanju ostvariti profit;
b) da ne smije ostvarivati profit;
c) da joj profit nije cilj;
d) ništa od navedenog.
9. Inflacija predstavlja:
a) opšti porast nivoa cijena;
b) porast cijena energenata;
c) smanjenje plata;
d) porast tražnje.
10. Biti likvidan znači:
a) biti likvidiran sa tržišta;
b) biti sposoban izmirivati dospjele novčane
obaveze;
c) biti profitabilan;
d) biti insolventan.
11.Proces menadžmenta obuhvata:
a) Promociju, distribuciju i prodaju
proizvoda;
b) pripremu proizvodnje;
c) planiranje, organizovanje,vođenje i
kontrolu;
d) usmjeravanje sistema iz početnog
ka željenom stanju.
12. Žirant je:
a) vlasnik kapitala;
b) kreditor;
c) garant ( jemac).
13. Strategija predstavlja:
a) pravac rasta i razvoja preduzeća;
b) taktika;
c) proces integrisanja;
d) pravilo.
14. Emisiju i plasman novca vrši:
a) vlada;
b) ministarstvo finansija;
c) ministarstvo ekonomije;
d) centralna banka.
7. Nepovoljno ekonomsko stanje nekog privrednog
subjekta koje se ogleda u kreditnoj nesposobnosti i
nelikvidnosti je:
a) bankrot;
b) stečaj:
c) pljačka;
d) pustoš.
8. Prodavanje robe na stranom tržištu ispod komercijalne cijene koštanja naziva se:
a) subvencija;
b) devalvacija;
c) damping;
d) nipodaštavanje.
—47
15. Sinergijom se postiže impozantan efekat, tj. učinak
cjeline je veća od zbira pojedinačnih učinaka.
a) Da
b) Ne
16. Društvo sa ograničenom odgovornošću:
a) forma preduzeća
b) međunarodna organizacija
b) udruženje industrijalaca
17. Ima li i može li biti rasta bez razvoja i razvoja bez
rasta: ___________________________________________________
_________________________________________________________
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
18. U islamskoj ekonomiji kamata je:
a) dozvoljena;
b) zabranjena;
c) pokuđena.
28. Međunarodna organizacija za standardizaciju propisala je standarde kvaliteta na međunarodnom tržištu.
Koji od slijedećih standarda se odnosi na zaštitu
životne sredine:
a) ISO 14000;
b) ISO 9001;
c) ISO 8402;
d) ISO 9000.
19. Porezima se prvenstveno bavi:
a) fiskalna politika;
b) monetarna politika;
c) ništa od navedenog.
20. Ako je inflacija na mjesečnom nivou iznad 50%,
onda je to:
a) galopirajuća inflacija;
b) hiperinflacija;
c) mega inflacija.
21. „Otac“ naučnog menadžmenta je:
a) Meri Parker Folet;
b) Elton Majo;
c) Henri Fajol;
d) Frederik Tejlor.
22. Zakon potražnje glasi:
a) ukoliko se cena poveća, tražnja će se
smanjiti i obrnuto.
b) ukoliko se porezi povećaju, tražnja će se
smanjiti i obrnuto
c) ukoliko se broj proizvođaća poveća, i
tražnja će se povećati
23. Varijabilni troškovi:
a) se mijenjaju u odnosu na broj prodatih
proizvoda;
b) se mijenjaju u odnosu na obim
proizvodnje;
c) variraju u odnosu na stanje na tržištu;
29. U sindikate se udružuju:
a) radnici s ciljem ostvarivanja većih
nadnica i poboljšanja uslova rada;
b) Penzioneri s ciljem poboljšanja svog
statusa u društvu;
c) Samo zaposleni u prosveti i zdravstvu
s ciljem zajedničkog nastupanja prema
vladi
30. „Pozitivna nula” predstavlja:
a) situaciju u kojoj je preduzeće pred
zatvaranjem
b) poslovni rezultat kada je ostvareni
ukupan prihod jednak troškovima
poslovanja;
c) situaciju u kojoj preduzeće nema
direktnih konkurenata;
31. Ukoliko postoji deficit trgovinskog bilanasa to znači
da država:
a) više uvozi nego što izvozi;
b) više izvozi nego što uvozi;
c) ima uravnotežen uvoz i izvoz.
32. Cjenovna diskriminacija je:
a) postavljanje visokih cijena za proizvode
niskog kvaliteta;
b) određivanje cijena na nižem nivou od
konkurencije
c) poslovna praksa prodaje istog dobra po
različitim cijenama različitim potrošačima.
24. Poslovnu politiku preduzeća kreiraju:
a) kupci;
b) top menadžment;
c) sindikat i zaposleni.
25. U ekonomiji jedan dinar danas je isto što i jedan
dinar sutra.
a) Da
b) Ne
26. Denominacija neke valute je:
a) povećanje nominalnog deviznog kursa;
b) smanjenje nominalnog deviznog kursa;
c) postupak brisanja nula sa novčanica
(tj. na manje apoene).
33. Zemlje fiskalnog raja su:
a) Latinoameričke države
b) Evropske države (Njemačka, Italija,
Francuska itd. );
c) Sejšelska i Kajmanska ostrva, ostrva
Bahami i Panama;
d) Azijatski tigrovi (Japan, Hong Kong,
Malezija,itd. ).
34. Oligopol je:
a) tržišna struktura gdje mali broj
preduzeća prodaje sličan ili identičan
proizvod
b) Udruženje bezbednosnih agencija
c) vlasnik većeg broja preduzeća
27. Postojanje monopola je:
a) dobro za privredu jer smanjuje ukupne
troškove;
b) loše za privredu jer smanjuje ponudu, a
povećava cijenu proizvoda.
—48
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
35. NAFTA je:
a) Sjevernoamerička zona slobodne
trgovine;
b) Udruženje zemalja izvoznica nafte;
d) ništa od navedenog.
45. Javni suficit postoji kada država troši više nego što
ostvaruje prihoda:
a) Da
b) Ne
46. Konzumerizam je pokret stvoren da pomogne i
zaštiti potrošače, preduzimanjem pravnog, moralnog
i ekonomskog pritiska na privredu i državu:
a) Da
b) Ne
36. Efektivna kamatna stopa je:
a) Stvarni kamatni trošak kredita;
b) kamatna stopa bez inflacije;
c) kamatna stopa na ostatak duga;
d) kamatna stopa u slučaju kašnjenja
uplate rate kredita.
47. Bruto domaći proizvod predstavlja:
a) ukupna vrijednost svih proizvedenih
roba i usluga u jednoj državi za godinu
dana
b) ukupna zarada svih preduzeća u jednoj
državi u toku godine dana
c) ukupni izvoz jedne zemlje za
godinu dana
37. Akvizicija preduzeća predstavlja:
a) kupovinu jednog preduzeća od
strane drugog;
b) spajanje dva preduzeća;
c) stečaj;
d) bankrot.
38. Biti efikasan znači:
a) raditi prave stvari;
b) raditi stvari na pravi način;
c) uključiti se u proces.
48. Devalvacija predstavlja:
a) pad cena proizvoda u stranoj valuti;
b) pad deviznog kursa jedne valute u
odnosu na drugu;
c) gubitak vrijednosti akcija;
39. Vlasnik debitne platne kartice:
a) može trošiti više sredstava nego što ima
na računu;
b) ne može trošiti više sredstava nego što
ima na računu;
c) zavise od proizvoda.
49. Dobavljači obezbjeđuju resurse neophodne za
proizvodnju robe i usluga, koji su važan dio sistema
isporučivanja vrijednosti:
a) Da
b) Ne
40. Šta je finansiranje:
a) pribavljanje novčanih sredstava
b) ulaganje novčanih sredtava
c) kupovina akcija
41. Posebni proizvodi su oni proizvodi za čiju kupovinu
potrošači ulažu minimalni napor.
a) Da
b) Ne
42. Osnovni razlozi za smanjenje cijena su:
a) višak proizvodno – tehničkih kapaciteta;
b) smanjenje udjela na tržištu;
c) težnja za povećanjem udjela na tžištu;
d) prekomjerna tražnja za proizvodnjom.
50. Ekonomija obima je:
a) Način poslovanja velikih firmi
b) Godišnja proizvodnja jedne privrede
c) smanjenje prosečnih troškova
kao posljedica povećanja obima
proizvodnje
51. Cijena je novčani iznos proizvoda ili usluge.
a) Da
b) Ne
52. Šta je GATT:.
a) Opšti sporazum o carinama i trgovini;
b) Opšti sporazum o monetarnoj uniji;
c) Opšti sporazum o stadardima kvaliteta;
53. Sirovine su osnovni materijali koji nakon obrade
postaju dio fizičkog proizvoda.
a) Da
b) Ne
43. Klasični faktori proizvodnje su:
a) rad, kapital i zemlja
b) novac i rad
c) rad i tehnologija
44. Kada pomnožimo obim prodaje sa prodajnom cijenom dobijamo iznos:
a) ukupnog bruto profita
b) ukupnog prihoda
c) ukupnog neto profita
—49
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
54. Instrumenti marketinga su:
a) cijena;
b) segmentacija;
c) proizvod;
d) promocija;
e) dizajn.
64. Globalna preduzeća se suočavaju sa sljedećim
problemima:
a) klimom;
b) promjenljivim deviznim kursom;
c) zaštitnim carinama i
trgovinskim preprekama;
d) očekivanjima.
55. Šta je anuitet:
a) Iznos periodične otplate kredita
koji obuhvata otplatu glavnice i kamatu
b) dodatak na
56. Publicitet predstavlja objavljivanje pozitivnih informacija o preduzeću koje nisu plaćene na direktan
način.
a) Da
b) Ne
57. Velika ekonomska kriza – depresija se desila:
a) krajem XIX vijeka;
b) 70-tih godina XX vijeka;
c) 80-tih godina XX vijeka;
d) 30-tih godina XX vijeka;
65. Šta generiše ekonomske probleme:
a) vlade;
b) nesklad između neograničenih želja
i potreba ljudi i ograničenih dobara
i usluga;
c) nepoznavanje ekonomske nauke;
d) prevelika pohlepa ljudi.
66. Ekonomija je nauka koja odgovara na tri pitanja:_________, ___________ i ____________ proizvoditi.
67. Riječ ekonomija vodi porijeklo od grčkih riječi "iokos" što znači __________, i "nomos" što znači __________.
58. Monopolist je isključivi prodavac ili kupac na
nekom tržištu.
a) Da
b) Ne
59. Osnovna funkcija uspostavljanja i razvoja marketing informacionog sistema u preduzeću jeste da
pospješi distribuciju i ličnu prodaju.
a) Da
b) Ne
60. Zadovoljan potrošač:
a) kupuje više;
b) neredovno plaća;
c) postaje lojalan;
d) očekuje nagradu.
68. Budžetski deficit nastaje kada:
a) vlada troši više sredstava za finansiranje
javnih i drugih potreba nego što su pores
kim putem prikupljeni budžetski prihodi;
b) vlada zamrzne plate zaposlenih u
javnom sektoru na niskom nivou;
c) domaća valuta devalvira u odnosu
na stranu valutu;
d) kada je uvoz veći od izvoza.
69. Autarhična ekonomija je:
a) ekonomija sa jednim učenikom;
b) otvorena ekonomija;
c) tržišna ekonomija;
d) zatvorena ekonomija.
70. Siva ekonomija podrazumijeva:
a) trgovinu srebrom;
b) trgovinu krijumčarenom robom
bez plaćanja carine i poreza;
c) trgovinu između zemalja u razvoju;
61. Green field investicije su:
a) investicije u izgradnju novih objekata
i kapaciteta;
b) investicije u obasti zaštite životne
sredine;
c) investicije u poljoprivredu.
71. "Nevidljiva ruka" tržišta predstavlja:
a) učesnike na tržištu koji se bave
nelegalnom ekonomijom;
b) odnos zakona ponude i potražnje
na tržištu;
c) intervenciju vlade na tržištu;
d) ništa od navedenog.
62. Akcije predstavljaju:
a) vlasničke hartije od vrijednosti ;
b) dužničke hartije od vrijednosti;
c) hatrije od vrijednosti koje
emituje država;
63. Međunarodno preduzeće je ono koje nabavlja
sirovine u inostranstvu.
a) Da
b) Ne
—50
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
72. Korisnost je:
a) sposobnost dobra ili usluge da zadovolje
potrebe potrošača;
b) karakteristika dobra da zadrži
svoje funkcionalne osobine za duži
vremenski period;
c) odnos cijene i kvaliteta izrade proizvoda;
d) ništa od navedenog.
79. Granični trošak je:
a) trošak proizvodnje jedne
dodatne jedinice proizvoda;
b) trošak čiji je iznos zanemarljivo mali;
c) trošak koji nastaje zbog pružanja
dodatnih usluga uz osnovni proizvod
d) razlika između planiranih i
stvarnih troškova.
73. Dividenda je:
a) prihod od iznajmljivanja kapitala;
b) prihod od akcija;
c) vanredni trošak;
d) vanredni prihod.
80. Prosječni trošak predstavlja:
a) trošak proizvodnje osnovnog proizvoda;
b) ukupni trošak podijeljen ukupnim
brojem proizvedenih jedinica;
c) trošak proizvodnje jedne dodatne
jedinice proizvoda;
d) ništa od navedenog.
74. Kartel je:
a) udruženje dva ili više preduzeća sa
ciljem uspostavljanja dominacije
na određenom tržištu;
b) tajna međunarodna organizacija
trgovaca drogom;
c) igra kartama;
d) poseban tip organizacije preduzeća u
kom radnici imaju pravo učešća
u formiranju politike preduzeća.
81. Monopson predstavlja:
a) situaciju kada postoji samo jedan kupac
na određenom tržištu
b) preduzeće koje ima samo jedan
proizvod;
c) preduzeće koje se bavi nezakonitim
aktivnostima;
d) situaciju kada postoji samo jedan
prodavac na određenom tržištu.
75. Javno preduzeće je preduzeće:
a) čije je poslovanje transparentno;
b) čije su usluge besplatne;
c) koje proizvodi javno dobro i pruža
javnu uslugu;
d) koje proizvodi robu široke potrošnje.
82. Profit je:
a) broj prodatih jedinica proizvoda
pomnožen sa prodajnom cijenom;
b) razlika između ukupnog prihoda
ukupnih rashoda;
c) dodatni novac koju preduzeće dijeli
zaposlenima preko njihove redovne plate;
d) ništa od navedenog.
76.Privatizacija predstavlja:
a) proces pretvaranja imovine (kapitala)
preduzeća iz režima društvene i državne
svojine u privatnu svojinu;
b) nelegalno prisvajanje javnih dobara i
njihovo korišćšćenje isključivo u
privatne svrhe.
83. Raditi nešto efektivno znači:
a) raditi pravu stvar;
b) raditi na pravi način;
c) raditi na najbrži način;
d) ništa od navedenog.
77. Fiksni troškovi predstavljaju:
a) troškove koji se ne mijenjaju
sa povećanjem broja radnika;
b) troškove čiji ukupan iznos ne zavisi
od obima proizvodnje;
c) troškove koji su fiksni bez obzira
na promjene na tržištu;
d) troškove koji su jednaki tokom dužeg
niza godina.
84. Raditi nešto efikasno znač:
a) raditi sam;
b) angažovati druge da rade vaš posao
c) raditi u profitabilnim granama;
d) ništa od navedenog.
78. Supstituti su:
a) dobra koja se moraju koristiti zajedno
u potrošnji;
b) dobra koja proizvodi isto preduzeće;
c) dobra koja mogu zamijeniti jedno drugo
u potrošnji;
d) dobra koja koštaju isto.
—51
85. GDP je engleska skraćenica za:
a) glavni domaći proizvod;
b) platni bilans;
c) bruto domaći proizvod;
d) ništa od navedenog.
86. PDV je skraćenica za:
a) plati duplo više;
b) porez na dodatnu vrijednost;
c) ništa od navedenog.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
87. Inflacija predstavlja:
a) smanjenje plata;
b) pad vrijednosti domaće valute u
odnosnu na stranu;
c) opšti porast nivoa cijena;
d) ništa od navedenog.
95. Subvencija je:
a) ugovor između partnera u
ortačkom društvu;
b) konkurencija između dva preduzeća
koja proizvode isti proizvod;
c) proizvod koji može zamijeniti neki
drugi proizvod u potrošnji;
d) isplata države preduzeću ili
domaćinstvu koje proizvodi određenu robu.
88. Hipotekarni kredit se dobija na bazi:
a) prijateljstva;
b) poznanstva;
c) hipoteke.
96. Komplementarni proizvodi su prizvodi koji su:
a) potrošnja jednog proizvoda
uslovljava potrošnju drugog proizvoda
b) potrošnja jednog proizvoda isključuje
potrošnju drugog proizvoda
c) proizvodi koji imaju istu cijenu
89. Banka Federalnih Rezervi je centralna banka:
a) Bosne i Hercegovine;
b) Velike Britanije;
c) SAD-a;
d) ništa od navedenog.
97. Razlika između ukupnog iznosa koji bi potrošači
bili voljni platiti, da bi konzumirali određenu količinu
robe koja se prodaje na tržištu i iznos koji stvarno
moraju da plate je potrošački višak.
a) Da
b) Ne
90. Prihod od akcija je:
a) regres;
b) dividenda;
c) rabat;
d) ništa od navedenog.
91. Kupovina i prodaja akcija vrši se:
a) u bankama;
b) u organima lokalne samouprave;
c) na berzama;
d) gdje god se kupac i prodavac dogovore.
92. Špekulacija je:
a) kupovina ili prodaja sa ciljem
dalje kupovine ili prodaje u cilju
sticanja profita ukoliko se promijene
cijene ili devizni kurs;
b) trgovina krijumčarenom robom;
c) prodaja neispravnih proizvoda:
98. Otpis vrijednosti osnovnih sredstava naziva se:
a) amortizacija;
b) benificija;
c) potencijalni trošak.
99. Standardna devijacija je:
a) mjera srednje vrijednosti;
b) mjera disperzije;
c) mjera oblika rasporeda.
100. Vrsta javne dažbine koju država naplaćuje prilikom njenog prelaska preko granice je:
a) prirez;
b) porez;
c) carina.
93. Javni suficit nastaje kada su:
a) državni prihodi jednaki državnim
izdacima;
b) državni prihodi manji od državnih
izdataka;
c) državni prihodi veći od državnih
izdataka;
d) ništa od navedenog.
94. Obveznice su:
a) dužničke hartije od vrijednosti;
b) vlasničke hartije od vrijednosti;
c) isprave koje se daju dobavljačima kao
osiguranje njihovih potraživanja
d) ništa od navedenog.
—52
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
RJEŠENJA:
1.b
2.c
3.a
4.b
5.a
6.c
7.a
8.c
9.a
10.b
11.c
12.c
13.a
14.d
15.a
16.da
17.*
18.b
19.b
20.b
21.d
22.a
23.b
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.b
30.b
31.a
32.c
33.c
34.da
35.a
36.a
37.a
38.b
39.b
40.b
41. b
42.a
43.a
44.b
45.b
46.a
47.a
48.b
49.a
50.c
51.a
52.a
53.a
54.a,c,d
55. a
56.a
57.d
58.a
59.b
60. c
*17. Ima rasta bez razvoja,nema razvoja bez rasta.
**66. šta, kako i za koga.
***67. Gazdinstvo,zakon.
—53
61.a
62.a
63.b
64.c
65.b
66.**
67.***
68.a
69.d
70.b
71.b
72.a
73.b
74.a
75.c
76.a
77.b
78.c
79.a
80.b
81.a
82.b
83.a
84.d
85.c
86.b
87.c
88.c
89.c
90.b
91.c
92.b
93.c
94.a
95.d
96. a
97.a
98.a
99.b
100.c
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—54
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
—55
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—56
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA
Osnovne akademske studije Psihologije
se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba
da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240. Plan
osnovnih akademskih studija psihologije obuhvata niz
obaveznih i izbornih predmeta.
Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti
koje su temeljne za razumjevanje osnovnih teorijskih pretpostvaki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena psihologija: kao što su predmeti iz
opšte psihologije, predmeti iz metodologije naučnog
istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških
osnova psihičkog života, predmeti iz razvojne psihologije, iz psihologije ličnosti, iz socijalne psihologije
i iz osnovnih oblasti primjenjene psihologije. Osnovna
znanja i vještine student stiče kako kroz interaktivnu
nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad
u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici kao i
kroz rad na terenu, uglavnom testirajući psihološkim
instrumentarijem odgovarjuće ispitanike.
Student ima obavezu da, pored obaveznih
predmeta, odabere i izvjestan broj izbornih predmeta,
u meri koja mu je potrebna da obezbedi zahtjevani broj
ESPB bodova. Student ima na rasplaganju savjetnika iz
reda asistenata ili nastavnika koji mu pomaže u izboru
izbornih predmeta u skladu sa njegovim interesovanjima i potrebama daljeg školovanja. Student bira bilo
koji predmet iz određene grupe izbornih predmeta.
Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši 30, a najkasnije
10 dana pre upisa semestra u kojem postoje izborni
predmeti. Nastava iz datog predmeta će se organizovati ako ukupan broj prijavljenih studenata za taj
predmet bude veći od limita predviđenog studijskim
programom, odnosno 10% od broja upisanih studenata. Student obavezno bira jedan strani jezik prilikom
upisa koji zatim sluša tokom četiri semestra. Student
je slobodan da za izborni predmet bira i predmet sa
drugih studijskih grupa. Programi izbornih predmeta
sa drugih studijskih grupa i predmeta stranog jezika
su sastavni deo Studijskih programa odgovarajućih
departmana na Univerzitetu te se ovde posebno ne
navode.
Svrha studijskog programa Osnovnih akademskih studija psihologije je pružanje bazične
edukacije iz vodećih teorijskih sistema i koncepata i
istraživačkih metoda sa ciljem razumjevanja ponašanja
pojedinaca i manjih grupa kako u socijalnom kontekstu, tako i u kontekstu razvoja čovjeka. Na ovam nivou
—57
studija naglasak je posebno stavljen na usvajanje i
demonstraciju konceptualnog znanja iz suštinskih
oblasti psihologije zajedno sa razumjevanjem empirijske osnove discipline. Suštinske oblasti uključuju
psihologiju ličnosti, razvojnu i socijalnu psihologiju i
naravno, istraživačke metode. Ovakva struktura studijskog programa oprema svršenog studenta vještinama
analiziranja i integrisanja različitih teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalje studiranje psihologije ili
drugih sličnih studija.
U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija
omogućava svršenom studentu da kritički interpretira
naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno
evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko
rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da
organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući
znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj nivo studija daje
profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje
profesija koje zahtevaju razumjevanje uzrokovanja,
statističke obrade podataka u humanističkim naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu,
izvođenje unaprijed osmišljenih psiholoških projekata.
Studijski program je takođe osnova za nastavak studija
psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i
vještina.
Ciljevi studijskog progarama su:
»upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim
metodama i razvojem psihologije kao nauke i struke,
»osposobljavanje studenta za samostalnu primjenu
statističkih metoda u oblasti društveno¬humanističkih
nauka i srodnim disciplinama,
»ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i
vodećim teorijskim sistemima,
»upoznavanje studenta sa osnovnim principima
psihičkog razvoja čovjeka,
»osposobljavanje studenta za razumjevanje ponašanja
pojedinaca i grupa u užem i širem socijalnom kontekstu,
»uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primjene psihologije u cilju njegovog opredeljenja za
određeni profesionalni profil.
Po završetku osnovnih akademskih studija
psihologije očekuje se da student pokaže sveobuhvatno znanje i razumjevanje predmeta, osnovnih
metoda, razvoja i aktuelnog statusa psihologije kao
nauke i struke, razumjevanje psiholoških pojmova i
širih i užih teorijskih sistema, poznavanje osnovnih
metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja,
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
poznavanje pravila kanstrukcije i evaluacije psiholoških
mernih instrumenata, detaljno poznavanje statističkih
procedura i razumjevanje uloge statistike u psihologiji,
sveobuhvatno poznavanje i razumjevanje principa
i faktora psihičkog razvoja čovjeka kao i poznavanje
tipičnih oblasti primjenjenih grana psihologije i njihovog odnosa sa psihologijom kao naukom.
Od svršenog studenta se očekuje i da bude
sposoban da samostalno analizira i komparira različite
teorijske sisteme i modele, da razumije i adekvatno i
koherentno interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i evaluira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se
bavi i o metodologiji bavljenja tim pojavama u skladu
sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom
struke, da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom, da ostvaruje timsku komunikaciju. Od studenta se nakon završetka osnovnih studija psihologije
očekuje da bude sposoban da samostalno analizira
probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološkoteorijskih perspektiva, da samostalno primjenjuje
statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i
društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i
realizaciji različitih psiho-socijalnih programa.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
1
Opšta psihologija 1
SEMESTAR
1
P
V
ESPB
2
4
8
2
Fiziološke osnove psihičkog života
1
2
2
5
3
Škole i pravci u psihologiji
1
2
2
7
4
Informatika
1
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Engleski jezik 1
2. Nemački jezik 1
1
2
2
0
0
5
6
Opšta psihologija 2
1
2
4
6
7
Srpski/bosanski jezik
2
2
2
6
8
Motivacija i emocije
2
2
4
10
Socilogija
2
2
0
4
9
Izborni predmet
1. Engleski jezik 2
2. Nemački jezik 2
2
2
2
0
0
4
10
Stručna praksa 1 i 2
2
—58
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Edukacijska psihologija 1
3
2
3
8
2
Metodologija psiholoskih istraživanja
3
2
4
6
3
Razvojna psihologija 1
3
2
3
10
4
Izborni predmet
1. Psihometrija
2. Psihologija stresa
3
2
2
2
2
6
5
Psihopatologija
4
2
4
8
6
Pedagogija sa didaktikom
4
7
Psihologija ličnosti
4
2
4
8
8
Razvojna psihologija
4
2
4
8
9
Izborni predmet
1. Psihologija ometenih u razvoju
2. Psihologija menadženta
4
2
2
0
0
6
10
Stručna praksa 3 i 4
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Edukacijska psihologija 2
5
2
4
8
2
Osnovi socijalne psihologije
5
4
2
9
3
Psihologija porodice
5
2
2
7
4
Izborni predmet
1. Ispitivanje i merenje ličnosti
2. Andagogija
5
2
2
2
2
6
5
Metodika nastave psihologije
6
3
3
8
6
Psihologija rada
6
3
3
10
7
Psihologija pojedinca grupe i organizacije
6
2
2
8
8
Izborni predmet
1. Socijalna patologija
2. Kultura govora
6
2
2
2
2
4
9
Stručna praksa 5 i 6
6
—59
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Klinička psihologija 1
7
4
3
9
2
Psihoterapija i savjetovanje
7
3
2
8
3
Psihodijagnostika
7
2
4
8
4
Izborni predmet
1. Filozofija vaspitanja
2. Psihologija međuljudskih odnosa
7
2
2
0
0
4
5
Metodologija naučno istraživačkog rada
8
2
2
4
6
Psihofijagnostika 2
8
2
4
6
7
Klinička psihologija 2
8
3
3
8
8
Izborni predmet
1. Kvalitativna istraživanja u psihologiji
2. Savremene religije sveta
8
2
2
0
0
7
9
Završni rad
8
2
10
Stručna praksa 7 i 8
8
6
—60
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA
1.Kako spoznajemo sebe i svijet oko sebe?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
(upišite sopstveno mišljenje ukratko)
2. Šta je naučna psihologija.
a) filozofska rasprava;
b) religiozna rasprava;
c) čovjekova sudbina;
d) izučavanje psihičkog života ljudi.
3. Ko je osnivač psihologije.
a) Sigmund Frojd;
b) Karl Jung;
c) Vilhelm Vunt.
11. Hipotalamus je centar za kontrolu kojih reakcija.
a) visceralnih reakcija;
b) pažnje;
c) tjelesne funkcije.
12. Po čemu se ljudski govor razlikuje od načina komuniciranja kod životinja:
a) govor je nosilac riječi;
b) riječi su nosioci značenja;
c) riječi imaju signitifikativnu funkciju;
d) životinje koriste ograničeni broj riječi.
13. Koja su to razdoblja u razvoju čovjeka i kada se
javljaju.
a) djetinjstvo, mladalaštvo, zrelost, starost.
b) rođenje, mladalaštvo, zrelost, starost.
c) rođenje, djetinjstvo, zrelost, starost.
4. Šta je “bihejviorizam”:
a) tehnika u psihologiji;
b) metoda u psihologiji;
c) pravac u psihologiji.
14. Šta je prva impresija.
a) prvi susret;
b) kratko poznanstvo;
c) prva formirana slika pri prvom susretu.
5. Imaju li životinje psihički život?
Da/Ne
15. Kako definišemo pojam učenja:
a) relativno trajno mijenjanje ponašanja
pod uticajem stečenog iskustva;
b) trajno mijenjanje ponašanja pod
uticajem iskustva;
c) usvajanje školskog gradiva.
6. Najjednostavniji saznajni psihički procesi su.
a) mirisi;
b) ukusi;
c) temperature;
d) osjeti.
16. Šta je pamćenje - memorisanje:
a) hotimično zadržavanje
određenog sadržaja;
b) nehotimično zadržavanje
nekih doživljenih sadržaja;
c) opšti oblik zadržavanja ranije doživljenih
sadržaja.
7. Šta čini psihički život:
a) pogled na svijet;
b) psihički procesi i psihičke osobine;
c) psihicke osobine.
8. Kakvi mogu biti psihički procesi:
a) voljni;
b) emocionalni;
c) intelektualni, emocionalni, konativni.
17. Asocijacije su.
a) sticanje različitih vještina i navika;
b) riječi različitog smisla;
c) povezanost među različitim
psiho-motornim aktivnostima.
9. Neuron ima dvije osnovne osobine, a to su.
a) pokretljivost i gipkost;
b) osjetljivost i sprovodljivost;
c) elastičnost i osjetljivost.
18. Koje su to osnovne emocije.
a) strah od mraka;
b) afekti, raspoloženja, ljubav;
c) strah, srdžba, ljubav, radost i tuga;
d) ljubav, radost, briga, strast.
10. Šta je sinapsa:
a) akson;
b) prenosilac nervnog uzbuđenja iz jednog
neurona u drugi;
c) složeni organ i sastoji se od više
struktura neurona.
19. Afekat je emocionalno stanje vrlo jakog intenziteta, bez kontrole svijesti i kratkog trajanja.
Da/Ne
—61
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
20. Anksioznost je strepnja, uzbuđenost, neodređeni
strah.
Da/Ne
21. Ego je:
a) sebičnost;
b) svjesni dio ličnosti;
c) uživljavanje u psihička stanja i
probleme drugih.
31. Senzitizacija u učenju je:
a) jednostavan oblik učenja;
b) električni udar;
c) taktilna stimulacija.
32. Bazični socijalni stavovi su konzervativizam, konformizam, autoritarnost:
Da/Ne
21. Impulsivna ličnost je ona ličnost u čijem ponašanju
dominiraju nagoni i emocije.
Da/Ne
22. Konflikt je:
a) pasivno prihvatanje standarda;
b) logička suprotnost;
c) sukob dva ili više motiva koji su
podjednake snage, a ne mogu se
istovremeno zadovoljiti.
33. Metod je opšti pristup putem kojeg utvrđujemo
naučne činjenice i otkrivamo naučnu istinu. U tom
smislu koje metode razlikujemo.
a) analitičke;
b) sintetičke;
c) fizičke;
d) komparativne;
e) deskriptivne;
f) individualne;
g) genetičke.
34. Na zaključivanje utiču predrasude, simpatije i antipatije, autoriteti, javno mnjenje i vaspitanje.
Da/Ne
23. Trauma je povreda, rana tjelesna ili duševna.
Da/Ne
24. Transfer je:
a) dopisivanje teksta;
b) dopunjavanje rečenica;
c) prenošenje uticaja ranijeg učenja na
kasnije učenje.
25. Klinička psihologija se bavi proučavanjem tegoba
u psihičkom životu, utvrđivanjem njihove prirode i uzroka (dijagnoza) i njihovim otklanjanjem (terapija).
Da/Ne
26. Zrelost ličnosti je višedimenzionalni kvalitet koji
obuhvata nekoliko osnovnih aspekata.
a) fizičku zrelost;
b) uspjeh u rješavanju kvaliteta;
c) intelektualnu efikasnost;
d) materijalnu osnovu psihičkog života;
e) socijalnu zrelost;
f) emocionalnu zrelost;
g) psihoseksualnu zrelost.
27. U taktilne osjete spadaju osjeti dodira, pritiska i
vibracija.
Da/Ne
28. Iluzije su:
a) zakonitosti u opažanju predmeta;
b) pogrešno opažanje objektivno
postojećih karakteristika predmeta;
c) nepovoljni uticaji u opažanju objekta.
30. Halucinacije imaju utisak realnosti i uvjerljivosti,
tako da osoba nije sigurna u ono što opaža.
Da/Ne
—62
35. Činioci uspješnog učenja su:
a) intelektualne sposobnosti;
b) objektivni činioci;
c) senzorne sposobnosti;
d) usavršavanje;
e) psihomotorne sposobnosti;
f) spoljna motivacija.
36. Razlikujemo pet vrsta sudova, a to su: sudovi zasnovani na perceptivnoj evidentnosti, logičkoj evidentnosti, autoritetu, subjektivnom iskustvu, afektivnom
odnosu:
Da/Ne
37. Šta je nivo aspiracija:
a) nivo zahtjeva koje pojedinac sebi
postavlja u određenim aktivnostima;
b) vrijednost krajnjeg rezultata u nekim
aktivnostima.
38. Pojmovi se u psihologiji odnose na zajedničke
osobine koje se pridaju određenoj klasi predmeta ili
pojava.
Da/Ne
39. Razlikujemo dvije vrste imaginativnog mišljenja:
a) mišljenje koje je usmjereno na
stvarnost i na stvaranje proizvoda;
b) mišljenje koje je usmjereno na
rješavanje problema;
c) mišljenje koje je izraz želja i snova.
40. IQ za visoku inteligenciju iznosi 115 - 130.
Da/Ne
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
41. Ličnost NE posjeduje određena svojstva:
a) integritet;
b) osobenost;
c) dinamičnost;
d) dosljednost;
e) usmjerenost;
f) principijalnost;
g) svijest o sebi;
h) identitet.
42. Prvu tipologiju ličnosti dao je Hipokrat na osnovu
tjelesnih tečnosti. Koji su to tipovi:
a) sangvinik;
b) interpersonalni;
c) kolerik;
d) introvertan;
e) flegmatik;
f) ekstavertan;
g) melanholik.
43. Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čovjeka,
usmjeravanja njegove aktivnosti na određene objekte
i regulisanje te aktivnosti radi postizanja određenih
ciljeva:
Da/Ne
44. Klasifikacija stresa na osnovu vrste objektivnih faktora je:
a) fizički stres;
b) svakodnevni;
c) biološki i fiziološki;
d) hronični;
e) psihološki.
f) distres;
g) socijalni.
45. Adaptacija ili prilagođavanje ima četiri osnovna
značenja u psihologiji:
a) biološko;
b) psihološko;
c) socijalno;
d) profesionalno;
e) geografsko.
46. Zrelost ličnosti je stepen postignute ravnoteže
između integriteta i identiteta jedne ličnosti.
Da/Ne
47. Frustracije su:
a) ometanje zadovoljavanja motiva i potreba;
b) neispunjene želje;
c) ometanje zadovoljenja nagona.
48. Situacija sukoba dva ili više motiva istog ili približno
jednakog intenziteta naziva se konflikt.
Da/Ne
—63
49. Najznačajniji mehanizmi odbrane su:
a) racionalizacija;
b) kompenzacija;
c) projekcija;
d) samopotvrđivanje;
e) sublimacija;
f) identifikacija;
g) progresija;
h) regresija;
i) agresivnost.
50. Moral je skup načela i shvatanja pravila, običaja i
društvenih normi u određenom društvu.
Da/ Ne
51. Za sve neurotične osobe karakteristično je:
a) da se osjećaju unesrećenim i
nesigurnim;
b) da se ponašaju nerealistički u
određenim situacijama;
c) da pokazuju različite oblike;
d) da prekidaju kontakt sa drugim ljudima;
e) da nisu u stanju da
obavljaju redovne poslove.
52. Psihoze su teža duševna oboljenja i dijele se u dvije
velike grupe, a to su:
a) organske;
b) fiziološke;
c) funkcionalne;
d) mentalne.
53. Psihopatije obuhvataju različite oblike poremećaja
ponašanja:
a) alkoholizam;
b) uzimanje droga;
c) razne oblike seksualne nastranosti;
d) delikventno i kriminalno ponašanje;
e) stanje melanholije;
f) manijakalno ponašanje.
54. Rem - faza je pokretanje očiju snijevača u toku sna
kojima prati slike koje vidi u snu.
Da/Ne
55. BIO-FIDBEK tj. “biološka povratna informacija”
jesu signali ili informacije o unutrašnjim organskim
promjenama koje se stalno odigravaju.
Da/Ne
56. Mišići su jedna od dvije vrste efektora. Ima ih tri
vrste:
a) hrapavi;
b) glatki;
c) spiralni;
d) prugasti;
e) srčani.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
57. Razlikujemo sedam koeficijenata korelacije:
a) linerna korelacija;
b) metoda rang-razlike;
c) biserijska korelacija;
d) metoda opisivanja;
e) point-biserijska korelacija;
f) metoda zaključivanja;
g) tetrahorična korelacija;
h) fi koeficijent;
i) koeficijent kontigencije.
66. Urođene radnje u funkciji opstanka vrste nazivaju
se:
a) karakter;
b) instinkt;
c) potreba.
58. Homeostaza je tendencija da se održi stanje
ravnoteže ili balansa unutrašnjih procesa u organizmu.
Da/Ne
59. Maslova hijerarhija motiva obuhvata pet nivoa:
a) fizološke potrebe;
b) potrebe za izolacijom;
c) potrba za sigurnošću;
d) potreba za mirom u svijetu;
e) potreba za pripadanjem i ljubavlju;
f) potreba za poštovanjem;
g) potreba za samoaktuelizacijom.
60. Svijest o sebi je proces opažnja, osjećanja i misli o
vlastitoj ličnosti.
Da/Ne
61. Identitet je:
a) skup svih osobina kojima se karakteriše
jedna ličnost;
b) naša prošlost;
c) naša genetika.
62. Po Frojdu, razvoj ličnosti prolazi kroz određene stadijume:
a) oralni;
b) libida;
c) analni;
d) falusni;
e) Edipovog kompleksa.
67. Namjerno djelovanje na mišljenje, stavove,
osjećanja i ponašanje drugih osoba, a da one toga nisu
svjesne je:
a) hipnoza;
b) frustracija;
c) sugestija.
68. Neosnovani negativni stavovi sa velikom emocionalnom snagom su:
a) nagoni;
b) predrasude;
c) refleksi.
69. Vrijeme možemo opažati na dva načina:
a) objektivno;
b) aktivno;
c) subjektivno;
d) pasivno.
70. Potkrijepljenje u određenim aktivnostima ima za
rezultat:
a) nagradu;
b) ukor;
c) kaznu;
d) želju.
71. Zastoj, granica u napredovanju pri učenju je:
a) plato;
b) retencija;
c) retroaktivna inhibicija.
72. Osjećanja jakog intenziteta i dugog trajanja su:
a) strasti;
b) fobije;
c) trauma.
63. Sistem simptoma koji u datom sklopu predstavlja
znak određene bolesti je:
a) sinapsa;
b) receptor;
c) sindrom.
73. Nesposobnost osmišljavanja opaženih predmeta i
situacija je:
a) poremećaj pažnje;
b) agnozija;
c) averzija.
64. Jednoobrazni načini ponašanja i mišljenja izvedeni
i uopćeni na osnovu ograničenog broja percepcija nazivaju se stereotipije.
Da/Ne
74. Prilikom učenja svaki nervno-moždani proces ostavlja za sobom određeni trag ili otisak koji se zove:
a) engram;
b) anagram;
c) utisak.
65. Draž koja izaziva neku refleksnu reakciju je:
a) bezuslovna draž;
b) altruizam;
c) anoreksija.
—64
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
75. U praksi postoji veliki broj različitih vrsta psiholoških
testova. Koji se najviše koriste.
a) znanja;
b) umijeća;
c) ličnosti;
d) opšti sposobnosti-inteligencije;
e) rješavanja problema.
76. Informacije koje držimo samo za neposrednu
upotrebu 10-20 sekundi, a onda ih brzo zaboravljamo
nazivaju se:
a) kratkoročno pamćenje;
b) memorisanje;
c) opažanje”.
78. Metoda koja počiva na principu postupnosti,
učenju dio po dio je:
a) globalna;
b) partitativna;
c) progresivna.
79. Zakon kontrasta ogleda se u suprotnosti sadržaja:
a) jutro-svitanje;
b) noć-dan;
c) brz-hitar;
d) kreativan-interesantan.
80. Period u razvoju ličnosti, uglavnom od 12 do 18
godina, naziva se..
77. Gilford navodi šest karakteristika stvaralačkog
mišljenja. Jedna od njih je fluentnost, koja ima značenje:
a) sposobnost mijenjanja
usmjerenosti mišljenja;
b) sposobnost da se proizvede
mnogo ideja;
c) sposobnost pronalaženja novih
i neobičnih ideja.
REŠENJA:
1
2.d
3.c
4.c
5.da
6.d
7.b
8.c
9.b
10.b
11.a
12.a
13.a
14.c
15.a
16.c
17.c
18.c
19.da
20.da
21.b
22.
23.c
24.da
25.c
26.da
27.a.c.e.f.g
28.da
29.b
30.ne
31.a
32.da
33.a.b.f.g
34.da
35.a.e.f
36.da
37.a
38.da
39.c
40.ne
41.c.f.
42.
43.
44.a.c.e.g
45.a.b.c.d
46.da
55.da
64.da
47.da
56.b.d.e
65.
48.
57.a.b.c.e.g.h.i
49.a.b.c.e.f.h.i
58.da
50.
59.a.c.e.f.g 68.b
51.a.b.c
60.da
69.a.c
52.a.b.c
61.a
70.a.c
53.a.b.c.d 62.a.c.d
71.a
54.ne
63.c
72.a
—65
73.b
74.a
66.b
67.c
77.b
78.b
79.b
80.
75.a.c.d
76.a
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Studijski
program
Vaspitač
djece
predškolskog uzrasta traje 3 godine odnosno 6 semestara. Uslovi za upis na studijski program: srednje
obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen prijemni ispit, mesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote. Akademski naziv koji se stiče završetkom
ovog programa je Vaspitač djece predškolskog uzrasta.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da usvoje neophodna
znanja i vještine – kvalifikacije, koje podrazumijevaju
sposobnosti za profesionalno obavljanje delatnosti u
oblasti predškolskog vaspitanja.
Svrha studijskog programa Vaspitač djece
predškolskog uzrasta sastoji se u obrazovanju studenata za profesionalno obavljanje veoma važnog poziva
– vaspitača djece predškolskog uzrasta i njihovu pripremu za školu. Vaspitač djece predškolskog uzrasta
je studijska grupa koja svojim studijskim programom,
stručnim kadrom, odgovarajućim nastavnim metodama, adekvatnim sredstvima osposobljava studente za
uspešno samostalno obavljanje djelatnosti vaspitača.
Vizija studijskog programa Vaspitač djece
predškolskog uzrasta je da uz stalno inoviranje studijskih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika
edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i
kompetentne stručnjake u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Dakle, u skladu sa vizijom studijske grupe, studijski program mora obezbediti sticanje
kompetencija neophodnih da mladi vaspitač kvalitetno obavlja posao u svim predviđenim programima i
oblicima rada koji postoje u strukturi djelatnosti u
predškoskim ustanovama.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da steknu neophodna
znanja i vještine – kvalifikacije i kompetencije koje
podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje vaspitno – obrazovne delatnosti u predškolskim
ustanovama. Ovaj studijski program je tako i koncipiran. Svi predmeti, predviđeni studijskim programom,
neposredno su povezani sa budućom strukom. Pre
svega obrađuju pedagošku teoriju i praksu, kao i psihologiju, prirodne, književnost, umetnosti i dr.
Značajan udeo imaju pedagoške prakse
(hospitovanja) kao i metodičke prakse u okviru metodika koje se organizuju i realizuju nakon svakog semestra. Na taj način student od samog početka studiranja dolazi u dodir sa budućim pozivom, neposredno
—66
radeći u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi.
U okviru pedagoške prakse, velika pažnja
se poklanja upoznavanju studenata sa planiranjem,
programiranjem i evaluacijom vaspitno – obrazovnog
rada, vođenjem evidencije (pedagoške dokumentacije), radom stručnih tijela (upravni odbor, aktiv
vaspitača, savetodavni rad...). U trećoj studijskoj godini predviđena je metodička praksa u okviru koje se
studenti osposobljavaju za izvođenje vaspitno – obrazovnih aktivnosti predviđenih po oblastima razvoja, tj.
iz oblasti šest metodika datih u studijskom programu.
Studijski program omogućiće da budući vaspitač
uspešno ispuni svoje osnovne zadatke u okviru svog
posla :
»da stvara afektivnu klimu koja deci obezbeđuje
osjećanje sigurnosti i povoljan razvoj njihove ličnosti;
»da stvara povoljne uslove i situacije za optimalan
tjelesni, socioemocionalni i kognitivni razvoj, kao i razvoj komunikacije i stvaralaštva;
»da bogati i osmišljava socijalno iskustvo djece;
»da kreira kulturni kontekst u kome djete odrasta;
»da unapređuje razvoj govora, kao i dramskog,
likovnog, muzičkog i plesnog stvaralaštva;
»da pomaže djetetu u sticanju osnovnih pojmova
o živom i neživom svijetu, o vremenu, prostoru i
količinama;
»da sarađuje sa porodicom pomažući joj u ostvarivanju
njene vaspitne uloge, kao i sa školskom i društvenom
sredinom;
»da priprema djete za uključivanje u osnovnoškolsku
nastavu.
Savladavanjem studijskog programa student
stiče opšte kompetencije usvajajući opšte zakonitosti,
osnovne principe, razumjevanje vaspitno-obrazovnog
procesa, razvoj odgovarajućih sposobnosti analize,
sinteze i predviđanja rješenja i nastalih posledica, kao i
istraživačke metode i tehnike za oblasti koje studiraju.
Svršeni studenti stiču pravo neposrednog zapošljavanja
u ustanovama za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.
Polazeći od cilja visokoškolskog obrazovanja
vaspitača, uloga i zadataka vaspitača u predškolskim
i drugim ustanovama, kao poželjni ishodi njihovog
školovanja, tj. kompetencije koje označavaju završetak
osnovnih strukovnih studija ističu se:
»da vaspitači steknu odgovarajuća znanja i razumjevanje koje se naslanja na srednje obrazovanje, razviju
sposobnosti i usavrše vještine koje će im omogućiti da
odgovorno, stručno, kreativno i srazmerno samostalno ostvaruju svoje konkretne uloge u vaspitno-obra-
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
zovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta;
»da u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima
ustanove u kojoj rade, kao i roditeljima djece, stručnim
službama lokalne zajednice, budu osposobljeni za
obavljanje svih faza vaspitno-obrazovnog rada, od uvida u potrebe djece i roditelja, kao i konkretne uslove u
kojima se ovaj rad odvija, do programiranja i planiranja
rada i evaluacije ostvarenog koja predstavlja i uvod u
novu fazu programiranja i planiranja;
»da prate savremena dostignuća nauka (razvojna psihologija, predškolska pedagogija, opšta i posebne
metodike vaspitno-obrazovnog rada i dr.) i u skladu sa
njima budu osposobljeni za primjenu modernih inter-
aktivnih, kooperativnih, radioničkih i drugih metoda,
organizacionih oblika i načina rada, uvažavajući pritom
dečja prava, mogućnosti, potrebe i interesovanja djece
koju vaspitavaju i obrazuju;
»da savladaju praktična umećnja i veštine potrebne
vaspitaču kao uzoru za učenje po modelu (iz oblasti
svih umetnosti, ručnog rada, informatike, prve pomoći,
zaštite životne sredine i dr.);
»da posjeduju sposobnost da samostalno započnu
dodatne studije.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Opšta pedagogija
1
2
4
7
2
Informatika
1
2
2
5
3
Filozofija sa estetikom
1
2
2
7
4
Engleski jezik 1
1
2
2
2
5
Izborni predmet
1. Sportsko - rekreativne aktivnosti
2. Vokalno - instrumentalna nastava
1
4
4
2
2
6
6
Srpski/bosanski jezik
2
2
2
8
7
Socilogija
2
2
0
4
8
Opšta psihologija
2
2
2
6
9
Predškolska pedagogija
2
2
4
6
10
Izborni predmet
1. Scenska i lutkarska umetnost
2. Komunikologija
2
2
2
2
2
6
11
Stručna praksa
2
—67
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Zdrastvena nega i zaštita
3
2
0
4
2
Razvojna psihologija
3
2
2
6
3
Porodična pedagogija
3
4
2
8
4
Razvoj kurikuluma
3
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Teorija vaspitanja i obrazovanja
2. Andragogija
3
2
2
2
2
6
6
Didaktika
4
4
2
6
7
Predškolska pedagogija
4
2
2
8
8
Metodika vaspitno - obrazovnog rada
4
2
2
6
9
Menadžment životne sredine
4
2
0
6
10
Izborni predmet
1. Kultura govora
2. Retorika
4
2
2
2
2
4
11
Stručna praksa
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Metodika razvoja govora
5
2
2
6
2
Metodika razvoja početnih matematičkih
pojmaova
5
2
2
6
3
Metodika likovnog vaspitanja
5
2
2
5
4
Metodika upoznavanja okoline
5
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Pedagoška komunikologija
2. Specijalna pedagogija
5
2
2
2
2
7
6
Pedagoška psihologija
6
4
2
4
7
Metodika fizičkog vaspitanja
6
2
2
4
8
Metodika muzičkog vaspitanja
6
2
2
2
9
Pedagoška psihologija
6
2
2
4
10
Izborni predmet
1. Filozofija vaspitanja
2. Uloga medija u vaspitanju
6
2
2
2
2
4
11
Metodička praksa
6
2
12
Završni rad
6
2
—68
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ
DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
1.Pedagogija je:
a) nauka o građi čovjeka;
b) nauka o vaspitanju;
c) nauka prirodnim pojavama.
10. Johan Hajnrih Pestaloci je:
a) švajcarski pedagog;
b) nemački pedagog;
c) ruski pedagog;
d) makedonski pedagog.
2. Proces vaspitanja se zasniva na polazištima:
a) psiho-socijalnim;
b) hemijskim;
c) filozofskim;
d) antroploško-kulturalnim;
e) geografskim.
11. Žan Žak Ruso je bio:
a) češki pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
3. U našem jeziku koristi se više termina za označavanje
nauke o vaspitanju:
a) pedagogika;
b) pedologija;
c) pedagogija;
d) pedocentrizam.
4. Pedagogija je tijesno povezana sa:
a) sociologijom;
b) fizikom;
c) biologijom;
d) psihologijom;
e) filozofijom;
f) ekonomijom;
12. Najpoznatije djelo Ž. Ž. Rusoa je:
a) „Vaspitanje djeteta“;
b) „Emil ili o vaspitanju“;
c) „Misli o vaspitanju“.
13. Žan Žak Ruso je bio pobornik:
a) vaspitanja u školama;
b) porodičnog vaspitanja;
c) vaspitanja u prirodi.
14. Džon Lok je bio:
a) engleski pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
15. Najpoznatije djelo Dž. Loka je:
a) „Vaspitanje djeteta“;
b) „Emil ili o vaspitanju“;
c) „Misli o vaspitanju“.
5. Najpoznatiji predstavnik humanizma je:
a) J. A. Komenski;
b) M. Montesori;
c) M. Fabije Kvintilijan.
16. Johan Fridrih Frebel je poznat kao utemeljivač:
a) školske pedagogije;
b) predškolske pedagogije;
c) didaktike:
d) porodične pedagogije.
6. Najpoznatije djelo Jana Amosa Komenskog je:
a) „Velika didaktika“;
b) „Materinska škola“;
c) „Svet u slikama“.
7. Jan Amos Komenski je napisao prvo djelo o vaspitanju predškolske djece, a to je:
a) „Vek deteta“;
b) „Materinska škola“;
c) „Vaspitanje čovjeka“.
8. Jan Amos Komenski je utemeljivač:
a) pedagogije;
b) psihologije;
c) didaktike.
17. O vaspitnom značaju igara i igračaka prvi je pisao:
a) M. F. Kvintilijan;
b) J. H. Pestaloci;
c) J. F. Frebel.
18. Najpoznatije djelo Frebela je:
a) „Vijek djeteta“;
b) „Materinska škola“;
c) „Vaspitanje čovjeka“.
19. Frebelove „darove“ čine:
a) pokloni;
b) didaktrički materijal za djecu
predškolskog uzrasta;
c) igračke.
9. Najvažniji princip, po Komenskom, je:
a) princip naučnosti;
b) princip očiglednosti;
c) princip ekonomičnosti.
—69
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
20. Poznati lekar, pedagog i spiholog Maria Montesori
bile je:
a) engleskinja;
b) grkinja;
c) italijanka.
21. M. Montesori se bavila:
a) vaspitanjem djece ometene u razvoju;
b) obučavanjem učitelja;
c) obrazovanjem odraslih.
22. Prva ustanova za djecu koju je otvorila M. Montesori, zvala se:
a) „Dom za ometene“;
b) „Dečji dom“;
c) „Cassa dei bambini“.
23. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i
pedagog Elen Kej, autor je djela:
a) „Šta je prosvijećenost“;
b) „Žene su u pravu“;
c) „Vijek djeteta“.
24. Prvu predškolsku ustanovu u Nemačkoj otvorio je:
a) J. H. Pestaloci;
b) J. F. Frebel;
c) R. Oven;
d) O. Dekroli.
25. Navedi stepene obrazovnog sistema:
____________________________________________
____________________________________________
26. Šta čini školski sistem?
____________________________________________
____________________________________________
27. Koji je, od navedenih, najširi pedagoški pojam i
proces?
a) sistem vaspitanja;
b) sistem obrazovanja;
c) školski sistem.
28. Navedi koji su stepeni vaspitnog sistema:
____________________________________________
____________________________________________
31. Predmet proučavanja historije pedagogije je:
a) razvoj pedagoške misli u prošlosti;
b) ratove i sukobe u prošlosti;
c) razvoj kulture u prošlosti.
32. Predmet proučavanja predškolske pedagogije je:
a) igre i ishrana djece u predškolskim
ustanovama;
b) vaspitanje i obrazovanje školske djece;
c) vaspitanje i obrazovanje djece ranih
uzrasta (od rođenja do polaska u školu).
33. Vaspitno – obrazovne oblasti u predškolskom
vaspitanju su:
a) fizičko i zdravstveno vaspitanje, razvoj
govora, razvoj matematičkih pojmova,
upoznavanje okoline, likovno i muzičko
vaspitanje;
b) matematika, fizičko i likovno vaspitanje;
c) muzičko, fizičko i likovno vaspitanje.
34. Ustanova u kojoj se odvija sistematsko vaspitanje
predškolske djece je:
a) škola;
b) predškolska ustanova;
c) dom za djecu.
35. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obavezno je
za:
a) mlađi uzrast;
b) srednji uzrast;
c) stariji uzrast.
36. Nauka koja je najtešnje povezana sa predškolskom
pedagogijom je:
a) školska pedagogija;
b) porodična pedagogija
c) andragogija.
37. Predmet proučavanja porodične pedagogije je:
a) porodica i odnosi u njoj;
b) vaspitanje i obrazovanje u porodici;
c) obaveze roditelja prema djeci.
38. Predmet proučavanja školske pedagogije je:
a) uređenje i održavanje školskih
prostorija;
b) smisao i potrebe izgradnje školskih
objekata;
c) vaspitanje i obrazovanje u školi.
29. Leksema „odgoj“ potiče od termina:
a) odgajati
b) ugojiti
c) gayas
39. Didaktika je:
a) teorija morala;
b) teorija nastave;
c) teorija curriculuma.
30. Leksema „vaspitanje“ potiče od termina:
a) vaspominanije;
b) vos+pitat (uz+hraniti);
c) pitanje i odgovori.
—70
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
40. Zadaci nastave su:
a) materijalni;
b) teorijski;
c) formalni
d) vaspitni;
e) edukativni.
9. Domska pedagogija je:
a) nauka o izgradnji domova;
b) grana pedagogije koja proučava rad
domova kulture;
c) pedagoška disciplina koja
proučava specifičnosti vaspitno
– obrazovnog rada u domovima za djecu
i odrasle.
41. Glavni činioci nastave su:
a) nastavnik i učenici;
b) učenici;
c) nastavnik, učenici i sadržaji.
50. Predmet proučavanja specijalne pedagogije je:
a) vaspitanje specijalaca;
b) pedagoška disciplina koja proučava
specifičnosti vaspitno – obrazovnog rada
sa licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
42. Osnovni didaktički sistemi su:
a) direktni, indirektni i programirani s
istem nastave;
b) direktni i indirektni sistem nastave;
c) direktni i programirani sistem nastave.
51. Tiflopedagogija je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem
mentalno zaostalih osoba;
c) pedagoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem
gluhonijemih osoba.
43. Metodika je:
a) teorija o metodama;
b) uputstvo za izradu metaka;
c) teorija nastave jednog nastavnog
predmeta ili grupe srodnih predmeta.
44. Predmet proučavanja teorije vaspitanja je:
a) moral;
b) vaspitanje djece u školi;
c) vaspitno djelovanje po oblastima
vaspitanja: fizičko – zdravstveno,
intelektualno, moralno, radno i estetsko.
45. Predmet proučavanja visokoškolske pedagogije je:
a) upravljanje visokim školama;
b) vaspitanje i obrazovanje u
visokoškolskim ustanovama;
c) uslove i mogućnosti otvaranja fakulteta,
odsjeka i smerova.
46. Andragogija je:
a) nauka o andragozima;
b) disciplina iz oblasti ekonomije;
c) grana pedagogije čiji je predmet
proučavanja obrazovanje i vaspitanje
odraslih osoba.
47. Predmet proučavanja industrijske pedagogije
(pedagogije rada) je:
a) razvoj industrije;
b) vaspitanje i obrazovanje ljudi u
proizvodnim uslovima;
c) rad i radni odnosi.
48. Predmet proučavanja komparativne pedagogije je:
a) uporedno napredovanje djece i odraslih;
b) uporedni razvoj pedagoške nauke
u svijetu;
c) komparacija školskih uspjeha učenika
u svijetu.
—71
52. Surdopedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih
osoba;
b) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem
gluhonijemih osoba;
53. Predmet proučavanja oligofrenopedagogije je:
a) vaspitanjem i obrazovanje
gluhonijemih osoba;
b) vaspitanjem i obrazovanjem slijepih
osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje mentalno
zaostalih osoba.
54. Predmet proučavanja logopedije je:
a) vaspitanje i obrazovanje gluhonijemih
osoba;
b) vaspitanje i obrazovanje slijepih osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje djece sa
metnjama u govoru;
d) vaspitanje i obrazovanje mentalno
zaostalih osoba.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
55. Medicinska pedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem osoba koje
se nalaze na liječenju;
b) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih
osoba;
d) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem medicinskih
sestara;
e) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih
osoba;
56. Predmet proučavanja religijske pedagogije je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem mentalno
zaostalih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata;
c) pedagoška disciplina koja se bavi
vjerskim vaspitanjem.
62. Multifaktorska teorija u pedagogiji je:
a) teorija o mnogo faktora rada;
b) multifaktorska prerada odjeće;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
63. Komponente vaspitanja su:
a) fizičko i zdravstveno vaspitanje;
b) intelektualno vaspitanje;
c) moralno vaspitanje;
d) radno vaspitanje;
e) prevaspitanje;
f) dovaspitanje;
g) lijepo vaspitanje;
h) estetsko vaspitanje.
64. Predmet proučavanja psihologije je:
a) svijet oko nas;
b) objektivna stvarnost;
c) unutrašnji procesi ljudi (pažnja,
pamćenje, mišljenje, učenje...).
65. Psihologija kao nauka ima dva zadatka:
a) konkretne zadatke;
b) tajne zadatke;
c) teorijske zadatke;
d) praktične zadatke.
57. Predmet proučavanja vojne pedagogije je:
a) specifičnosti vaspitanja i obrazovanja
u vojsci;
b) pedagoška disciplina koja proučava
specifičnosti vaspitno – obrazovnog rada
sa licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
66. Opšta psihologija proučava:
a) opšti život ljudi;
b) generalni život ljudi;
c) osnovne psihičke osobine ljudi.
67. Fiziološka psihologija proučava:
a) zavisnost psihičkih pojava od organskih
osnova;
b) fiziološke potrebe ljudi;
c) unutrašnje organe čovečijeg tijela.
58. Pedagoška futurologija je:
a) nauka o predviđanju vremenske
prognoze;
b) grana pedagogije koja se
bavi proučavanjima perspektiva
obrazovanja i vaspitanja;
c) nauka koja proučava odnos prezenta i
futura.
68. Razvojna ili genetička psihologija proučava:
a) razvitak psihičkog života od rođenja
do starosti;
b) razvoj ljudskog odnosa prema životu;
c) genezu ljudi.
59. Pedagoška metodologija je:
a) didaktička disciplina o metodama rada;
b) metoda logike o vaspitnim pitanjima;
c) teorija pedagoških istraživanja.
69. Socijalna psihologija proučava:
a) razvoj socijalizma u svijetu;
b) ponašanje pojedinca u grupi;
c) vaspitanje u socijalnim ustanovama.
60. Empirizam u pedagogiji je:
a) teorija o porijeklu vaspitanja;
b) teorija o utjecaju svjetlosti na tlo;
c) teorija o historiji filozofije.
70. Psihometrija je:
a) jedinica za mjerenje pamćenja;
b) grana psihologije koja se bavi
mjerenjem psihičkih procesa;
c) metodologija prevencije psihičkih
bolesti.
61. Nativizam u pedagogiji je:
a) teorija o naturalnoj privredi;
b) teorija o normativizmu;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
—72
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
71. Pedagoška psihologija je:
a) psihološka disciplina pedagogije;
b) grana psihologije koja se bavi
proučavanjem psiholoških osnova
vaspitanja i obrazovanja;
c) pedagoška osnova psihološke
strane ljudi.
81. Djetinjstvo je:
a) đačko doba;
b) doba od rođenja do puberteta;
c) predškolsko doba.
82. Mladalačko doba je:
a) doba kada mladenci stupaju u brak;
b) doba mladosti;
c) doba rane zrelosti.
72. Psihologija rada je:
a) radna disciplina;
b) psihologija radosti;
c) grana psihologije koja se bavi
proučavanjem zavisnosti uspjeha u radu
od različitih psihičkih faktora.
73. Mentalna higijena je:
a) grana u privredi koja se bavi ekologijom;
b) grana u pedagogiji za mentalno zdravlje;
c) grana u psihologiji koja se bavi
primjenom psiholoških saznanja na
očuvanje duševnog zdravlja čovjeka.
74. Osnivačem psihologije smatra se:
a) Čarls Darvin;
b) Stenli Hol;
c) Vilijem Vunt.
83. Doba zrelosti je:
a) doba od oko 18-te do oko 60-te
godine života;
b) period sazrijevanja plodova u prirodi;
c) doba kad se ubiraju plodovi.
84. Period starosti je:
a) period od oko 60-te godine do
kraja života;
b) period poslije 70-te godine;
c) period u kojem su živjeli Stari Sloveni.
85. Pažnja je:
a) znak upozorenja na putu;
b) usmjerenost naše svijesti i aktivnosti
na jedan sadržaj;
c) maštanje o dobroti ljudi.
75. Introspekcija je:
a) interna inspekcija;
b) interna spekulacija;
c) samoposmatranje.
86. Učenje je:
a) relativno zapamćivanje gradiva;
b) proces relativno trajnih promjena
pojedinca;
c) dugo sjedenje i uporno čitanje.
76. Receptori su:
a) recepti za lijekove;
b) čulni organi;
c) radnici na recepcijama hotela.
87. Zaboravljanje je:
a) proces brisanja sjećanja;
b) slabljenje ili potpuno gubljenje
mogućnosti prepoznavanja ili
reprodukcije sadržaja;
c) gubljenje stvari u autobusima.
77. Hipofiza je:
a) žlijezda koja se nalazi u bazi mozga;
b) dio hipotalamusa;
c) hiperaktivnaćelija.
88. Mišljenje je:
a) udubljivanje u samog sebe;
b) proces razdvajanja bitnog od manje
bitnog;
c) najsloženiji vid čovjekove psihičke
aktivnosti.
78. Nadbubrežne žlijezde luče:
a) crvena krvna zrnca;
b) hormonekortin i adrenalin;
c) tečnost za razbijanje kamena u bubregu.
79. Štitna žlijezda je smještena:
a) ispod lijevog plućnog krila;
b) blizu gornjeg kraja dušnika;
c) neposredno uz jetru.
89. Inteligencija je:
a) vještina varanja na kartama u igri;
b) sposobnost snalaženja u novim
situacijama;
c) sposobnost brzog zarađivanja novca.
80. Mozak je:
a) karakteristika ljudi koji pamte;
b) glavni dio nervnog sistema;
c) aparat za izradu mozaika.
90. Strah kod ljudi je:
a) psihički proces bježanja od opasnosti;
b) intenzivna neugodna emocija;
c) neprijatno i nelagodno stanje.
—73
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
91. Filozofija je:
a) nauka o filozofiranju;
b) nauka o opštem pogledu na svet;
c) nauka o filozofima.
96. Prvu periodizaciju ličnosti dao je:
a) Sokrat;
b) Platon;
c) Aristotel.
92. Filozofi koji su doprineli razvoju pedagoške
misli su:
a) Sokrat;
b) Anaksimen;
c) Platon;
d) Euklid;
e) Aristotel.
97. Najpoznatije Platonovo djelo je:
a) „Država“;
b) „Vijek djeteta“;
c) „Ideje“.
98. Platonova škola imala je naziv:
a) Država;
b) Akademija;
c) Poligon.
93. Filozofske discipline su:
a) estetika;
b) kulturologija;
c) etika;
d) radiologija;
e) gnoseologija.
99. Aristotel je bio učenik:
a) Sokratov;
b) Platonov;
c) Protagorin.
94. Sokratova filozofska učenja najviše su doprinela
razvoju ideja o:
a) moralnom vaspitanju;
b) fizičkom vaspitanju;
c) radnom vaspitanju.
100. Sociologija je:
a) nauka o sociolozima;
b) nauka o društvu;
c) teorija društvenog uređenja.
95. Sokrat je osuđen na smrt pod optužbom da je:
a) širio laži;
b) otkrivao tajne;
c) kvario omladinu.
1.b.
2.a.c.d.
3.a.c.
4.a.d.e.
5.a.
6.a.
7.b.
8.c.
9.b.
10.a.
11.b.
12.b.
13.c.
14.a.
15.c.
16.b.
17.c.
18.c.
19.b.
20.c.
21.a.
22.c.
23.c.
24.b.
25.*
26.*
27.a.
28.*
29.c.
30.c.
31.a.
32.c.
33.a.
34.b.
35.c.
36.b.
37.b.
38.c.
39.b.
40.a.c.d.
41.c.
42.a.
43.c.
44.c.
45.b.
46.c.
47.b.
48.b.
49.c.
50.b.
51.a.
52.a.
53.c.
54.c.
55.a.
56.c.
57.a.
58.b.
59.c.
60.a.
61.c.
71.b.
62.c.
72.c.
63.a.b.c.d.h. 73.c.
64.c.
74.c.
65.c.d.
75.c.
66.c.
76.b.
67.a.
77.a.
68.a.
78.b.
69.b.
79.b.
70.b.
80.b.
81.b.
82.b.
83.a.
84.b.
85.b.
86.b.
87.b.
88.c.
89.b.
90.b.
91.b.
92.a.c.e.
93.a.c.e.
94.c.d.e.
95.c.
96.b.
97.a.
98.b.
99.b.
100.b.
*25. predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, visoke škole, obrazovanje odraslih i permanentno obrazovanje.
*26. osnovna škola, specijalne škole, gimnazija, srednje stručne škole, više i visoke škole.
*28. porodica, grupe vršnjaka, predškolska ustanova, škola, sredstva masovne komunikacije, slobodno vrijeme,
permanentno obrazovanje.
—74
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
FILOLOŠKE NAUKE
—75
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—76
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM SRPSKI/BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI
Osnovne akademske studije Srpski/bosanski jezik i književnost traju 4 godine (8 semestara).
Opterećenje studenata u toku radne nedelje je 20
časova aktivne nastave (predavanja i vježbe), a svaki
semestar ima 15 radnih nedelja.
Predmeti su bodovani u rasponu od 4 do
8 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem
studenata, ishodom učenja, časovima kontakata,
sadržajem predmeta.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen
prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene
upisne kvote.
Studijski program Srpski/bosanski jezik i
književnost ima za cilj da studentima pruži temeljna
znanja koja će ih osposobiti da rade u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama kao nastavnici
srpskog/bosanskog jezika i književnosti, da obavljaju
djelatnosti u oblastima primjenjene lingvistike i da
nastave obrazovanje na diplomskim, specijalističkim i
doktorskim studijama.
Akademski naziv koji se stiče završetkom
ovog programa je Profesor srpskog i bosanskog
jezika i književnosti.
Savladavanjem opštih i specifičnih kompetencija student je osposobljen za sljedeće profesionalne delatnosti:
»nastavnik srpskog/bosanskog jezika i književnosti u
osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama
opšteg i filološkog usmerenja,
»lektor i redaktor u medijskim i izdavačkim kućama i
institucijama kulture.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
P
V
ESPB
2
2
8
1
Uvod u lingvistiku
2
Informatika
1
2
2
5
3
Staroslovenski jezik
1
2
2
5
4
Stara bošnjačka književnost
1
2
2
7
5
Izborni predmet
1. Engleski 1
2. Nemački 1
1
2
2
0
0
5
6
Savremen srpski/bosanski jezik
2
2
2
8
7
Uvod u teoriju književnosti
2
2
2
7
8
Pravopis
2
2
2
5
9
Stara srpska književnost
2
2
4
5
10
Izborni predmet
1. Engleski 2
2. Nemački 2
2
2
2
0
0
5
11
Stručna praksa 1
2
—77
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni srpski/bosanski jezik 2
3
4
4
7
2
Psihologija
3
2
0
6
3
Opšta književnost 1
3
2
2
6
4
Pedagogija sa didaktikom
3
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
3
2
2
0
0
7
6
Savremen srpski/bosanski jezik 3
4
3
4
8
7
Opšta književnost 2
4
2
2
4
8
Bošnjačka knjževnost 19. veka
4
2
2
7
9
Opšta lingvistika
4
2
2
6
10
Izborni predmet
1. Engleski 3
2. Nemački 3
4
2
2
0
0
5
11
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremen srpski/bosanski jezik 4
5
2
4
8
2
Opšta književnost 3
5
4
2
4
3
Istorijska gramatika
5
2
2
5
4
Metodika nastave 1
5
2
1
6
5
Izborni predmet
1. Tvorba reči
2. Sociolingvistika
5
2
2
2
2
5
6
Savremen srpski/bosanski jezik 5
6
4
2
8
7
Lingvistička stilistika 1
6
2
2
8
8
Metodika nastave 2
6
2
4
7
9
Izborni predmet
1. Retorika
2. Kultura govora
6
2
2
2
2
7
10
Stručna praksa 3
6
2
2
2
—78
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Akcentologija sa dijalektikom
7
3
2
8
2
Lingvistička stilistika 2
7
2
2
8
3
Srpska književnost 20. veka
7
3
4
7
4
Izborni predmet
1. Mediji
2. Zakonodavstvo u obrazovanju
7
2
2
2
2
7
5
Semantika
8
2
2
8
6
Bošnjačka književnost 20. veka
8
3
4
7
7
Istorija književnog jezika
8
3
2
8
8
Izborni predmet
1. Akademsko pisanje
2. Menadžment ljudskih resursa
8
2
2
2
2
7
9
Stručna praksa 4
8
2
10
Završni rad
8
6
—79
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM
SRPSKI-BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1. Ahmet Hromadžić je.
a) poznati dramski pisac
b) poznati pisac za djecu
c) poznati književni kritičar
2. Kako glasi prisvojni pridjev od ženskog imena Milica:
a) Miličin
b)Milicin
3. Ep “Ženidba Smailagić Meha” ispjevao je?
a) Filip Višnjić
b) Ćor Huso Husović
c) Avdo Međedović
12. Nauka o glasovima i glasovnim promjenama se
zove:
a) morfologija
b) fonologija
c) fonetika
13. Termin hronotpo označava:
a) vremensko određenje radnje
b) mjesno određenje radnje
c) vremensko i mjesno određenje radnje
14. Sintaksa je:
a) nauka o oblicima riječi
b) nauka o rečenici
c) nauka o glasovima.
4. Šta je pravilno napisano:
a) Banja Luka
b) Banjaluka
v) oba su pravilna
15. Kako se zove autor romana “Bihorci”?
a) Safet Sijarić
b) Ćamil Sijarić
c) Ragip Sijarić
5. Šta je pravilno napisano:
a) Smail aga, Omer paša
b) Smail-aga, Omer-paša
16. Koja glasovna promjena je izvršena u riječima:
cvijeće, solju, brži, tuplji:
a) palatalizacija
b) jotovanje
6. Kojim jezikom je napisana "Povelja Kulina bana":
a) srpskim
b) bosanskim
7. Šta je pravilno:
a)hrđa, hrzati, nahuditi
b) rđa, rzati, nauditi
17. Koja glasovna promjena je izvršena u rečima ruski,
bolesna, bezvučni:
a) sibilarizacija
b )gubljenje suglasnika
8. Pjesmu “Kraj tanahna šadrvana” napisao je:
a) Safvet-beg Bašagić
b)Hajnrih Hajne
c) Aleksa Šantić
18. U kojem vijeku je objavljen prvi rječnik bosanskog
jezika:
a) u 19. vijeku
b) u 17. vijeku
9. Žena kokoj je Petrarka posvetio svoj “Kanconier”
zvala se:
a) Barna
b)Laura
c) Monika
19. U kojem vijeku je objavljen prvi rječnik srpskog
jezika:
a) u 19. vijeku
b) u 18. vijeku
10. Kako se pravilno piše:
a) čitaoc, delioc
b) čitalac, delilac
20. Koliko vrsta riječi ima u srpskom jeziku:
a) pet
b) sedam
c) deset
11. U kom gradu se dešava radnja romana “Uliks”
Džejmsa Džojsa?
a) u Dablinu
b) u Londonu
c) u Parizu
21. Morfema je:
a) slog
b) najmanja jezička jedinica koja je nosilac
značenja
c) korjen
—80
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
22. Riječi: car, kralj, knez mogu biti akcentovane:
a) samo silaznim akcentima
b) samo uzlaznim akcentima
c) bilo kojim akcentom
32. Najbolji prijatelj Toma Sojera je:
a) Hakleberi Fin
b) Džonaton Vajt
c) Mark Tven
23. Miroslav Krleža je autor romana:
a) Povratak Filipa Latinovića
b) U registraturi
c) Kiklop
33. Poznati basnopisac se zove:
a) Ezop
b) Sofokle
c) Ticijan
24. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u
datoj složenoj rečenici:
Ako i nije bio potpuno nezemaljski, taj prizor je bio
neobičan zbog one posebne svjetlosti u sumrak,
kada zemlju napušta sjaj i jasnost obrisa.
a) 2
b) 3
c) 5
34.Riječi: čokolada, kolači, limunada, imaju:
a) kratkosilazni akcenat
b) kratkouzlazni akcenat
c) dugouzlazni akcenat
25. Nataši je bilo nepunih sedamnaest godina kada je
zaigrala na prvom balu.
Boldovani deo rečenice u službi je:
a) logičkog subjekta
b) atributa
c) nepravog objekta
36. Skraćenica od riječi "gospodja" glasi:
a) g-dja
b) gdja
26. Mećava je još trajala, mada je oslabila.
Boldovana rečenica je:
a) načinska
b) dopusna
c) vremenska
35. Skraćenica od riječi "lingvistika" glasi:
a) lingv
b) lingv.
37. Aleksa Šantić se rodio u:
a) Trebinju
b) Banja Luci
c) Mostaru
38. Riječ "baštenski- po sastavu je:
a) prosta
b) izvedena
c) složena
27. Zagonetke pripadaju:
a) usmenoj književnosti
b) pisanoj književnosti
c) i pisanoj I usmenoj književnosti
28. Od koje godine posebno egzistiraju srpski I bosanski jezik:
a) od 1991.god.
b) od 1847. god.
29. Glagolski oblik "Bejahu se ustumarali" je:
a) pluskvamperfekat
b) imperfekat
c) aorist
30. Koji se dijalekat nalazi u osnovi srpskog književnog
jezika, ekavskog izgovora:
a) kosovsko-resavski
b) šumadijsko-vojvođanski
c) istočnohercegovački
31. Baladu “Hasanaginica” zabilježio je:
a) Vuk Karadžić
b) Alberto Fortis
c) Ludvik Kuba
—81
39. Glagolski oblik "naveden" zove se:
a) aorist
b) trpni glagolski pridev
c) glagolski pprilog prošli
40. U riječima "pozlaćen" i "mjesečina" izvršena je po
jedna glasovna promena:
a) jotovanje i palatalizacija
b) jotovanje i nepostojano a
41. Turski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu je:
a) Namik kemal
b) Orhan Pamuk
c) Jakup Kadri Karaosmanoglu
42. Pridevi "zatvoren" i "otvoren" ilustruju jezičku pojavu koja se zove:
a) polisemija
b) sinonimija
c) antonimija
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
43. To ždralovi putuju na jug i dozivaju se kroz maglu.
Nezavisni odnos kojim su povezane rečenice je:
a) rastavni
b) zaključni
c) sastavni
44. Metafora je:
a) vrsta pjesme
b) vrsta stiha
c) stilska figura
54. Riječ-Nekakav-po sastavu je:
a) prosta
b) izvedena
c) složena
55. Haiku je:
a) vrsta lirske pjesma
b) stilska figura
c) naratološka tehnika
56. Prezentska osnova glagola "Navesti" glasi:
a) naved
b) navede
c) naves
45. Odrični glagolski oblik "Ne budem najavio" je:
a) futur ll
b) potencijal
c) imperfekat
57. Jelo se ćutke, samo je Petar pričao o pijanom vojniku sa ćilimom.
Nezavisni odnos kojim su povezane rečenice je:
a) isključni
b) zaključni
c) sastavni
46. Glagolski oblik "Potpisali bi se" zove se:
a) potencijal
b) futur ll
c) futur l
58. Alhamijado književnost je:
a) književnost na bosanskom jeziku i
arapskom pismu
b) književnost na arapskom jeziku i
bosanskom pismu
c) književnost na bosanskom jeziku i
bosanskom pismu
47. Autor romana “Sto godina samoće” je
a) Ljosa
b) Markez
c) Koeljo
48. Riječi "Travnjak, biljka, cvjeće" imaju:
a) kratkosilazni akcenat
b) dugosilazni akcenat
c) dugouzlazni akcenat
49. U riječi "Gušći" izvršene su dvije glasovne promene:
a) jotovanje I jednačenje suglasnika
po mestu tvorbe
b) jotovanje I palatalizacija
50. Budalina Tale je junak:
a) bošnjačkih junačkih pjesama
b) srpskih junačkih pjesama
c) crnogorskih junačkih pjesama
59. Glagolski oblik "Budemo išli" je:
a) futur ll
b) potencijal
c) imperfekat
60. Sonet je pjesma od:
a) dva katrena, jednu tercinu i jedan distih
b) dva katrena i dvije tercine
c) dvije tercine i dva katrena
61. Najpoznatiji južnoslavenski putopisac je:
a)Ljuba nenadović
b) Ivan Mažuranić
c) Zuko Džumhur
51. Popularna pjesnička forma se zove:
a) gradski vrabac
b) partizanski vrabac
c) seoski vrabac
62. Enklitike su riječi koje:
a) mogu imati samo silazne akcente
b) mogu imati samo uzlazne akcente
c) nemaju svoj akcenat
52. Stresli smo se od zime i dotrčali do tvrdjave.
Boldovani deo rečenice u službi je:
a) odredbe mesta
b) logičkog subjekta
c) atributa
53. Moja razmišljanja prekine Saveljič, koji udje noseći
šolju čaja. Boldovana zavisna rečenica je:
a) namerna
b) načinska
c) odnosna
—82
63. Gnev je carev glasnik smrti, ali mudar čovek ublažiće
ga.
Nezavisan odnos kojim su povezane rečenice je:
a) suprotni
b) zaključni
c) isključni
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
64. Vasko Popa je poznati srpski:
a) putopisac
b) romanopisac
c) pjesnik
75. Rodonačelnik simbolizma je:
a) Segej Jesenjin
b) Johan Volfgang Gete
c) Šarl Bodler
65. Riječ "Uljudan" po sastavu je:
a) prosta
b) složena
c) izvedena
76. U riječi "Pokvarenjak" boldovane morfeme su:
a) infiks I sufiks
b) prefiks I sufiks
c) koren I sufiks
66. Autor romana “Kad su cvetale tikve” je
a) Dragoslav Mihajlović
b) Danilo Kiš
c) Miloš Crnjanski
77. Autor poeme “Jama” je:
a) Ivan Goran Kovačić
b) Skender Kulenović
c) Ali Podrimi
67. Koje dvije glasovne promjene su izvršene u riječi
"Momčić":
a) nepostojano a i palatalizacija
b) jotovanje i palatalizacija
78. Sinonim riječi "Prsa" je:
a) bedra
b) nedra
c) ledja
68. Glagolski oblik "Neka odraste" je:
a) imperativ
b) imperfekat
c) prezent
79.Potencijal glagola "Odrasti" u odričnom obliku 1.
lica množine glasi:
a) nećemo odrasti
b) ne bismo odrasli
c) ne budemo odrasli
69. Riječ "Drevan" je:
a) istorizam
b) neologizam
c) arhaizam
70. Stajao je pored granatog bresta na proplanku.
Boldovani padežni oblici u rečenici su:
a) akuzativ i lokativ
b) genitiv i lokativ
c) genitive i dativ
71. Zaključao je kuću na osobit način udešenim
kračunom.
Boldovane riječi u rečenici su:
a) imenica i prilog
b) pridjev i prilog
c) pridjev i imenica
72. Laza Kostić je napisao pjesmu:
a) Dolap
b) Među javom i međ’ snom
c) Na liparu
73. Glagolski prilog prošli od glagola "Obuti se" glasi:
a) obuvajući se
b) obuvši se
c) obukavši se
74. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u
datoj složenoj rečenici:
Priča valja, a I zamka nije loša čim deluju, ali sve će se
ipak znati tek kad se vidi donose li koristi ili štete.
a) 4
b) 5
c) 6
—83
80. Poznati bošnjački ljetopisac se zvao:
a) Mehmed-beg kapetanović Ljubušak
b) Abdurahman Siri
c) Mula Mustafa Bašeskija
81. U riječi "Vinograd" boldovane morfeme su:
a) koren i koren
b) prefiks i sufiks
c) sufiks i sufiks
82. U pridjevu "Utešne" izvršene su dvije glasovne
promjene:
a) palatalizacija i nepostojano a
b) sibilarizacija i palatalizacija
83. Najpoznatija zbirka pjesama Maka Dizdara se
zove:
a) Kameni svjedok
b) Kameni spavač
c) Kameni šutač
84. U Marinom prisustvu pak ništa više nije bilo ni prosto ni jasno.
Boldovane riječi po vrsti su:
a) pridev I pridev
b) imenica I pridev
c) imenica I prilog
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
85. Rekao im je da se popnu, pa da onda razgovaraju
sa njim.
Boldovani glagolski oblik je:
a) prezent
b) perfekat
c) aorist
86. U riječi "Oslobadjati" prema riječi "Osloboditi"
izvršene su dvije glasovne promjene:
a) nepostojano a i jotovanje
b) prevoj vokala i jotovanje
c) prevoj vokala i palatalizacija
87. Glavni lik romana “Derviš i smrt” je:
a) Ahmet Šabo
b) Mula Jusuf
c) Ahmed Nurudin
94. Idiomi su:
a) ustaljeni jezički izrazi
b) stilske figure
c) žargonski izrazi
95. Vjetar je zavijao kao da je živo biće.
Boldovana zavisna rečenica je:
a) načinska
b) uzročna
c) odnosna
96. Glagolski oblik "Bejahu" se ustumarali-je:
a) imperfekat
b) aorist
c) pluskvamperfekat
97. Sinonim riječi "Nemaština" je:
a) obilje
b) siromaštvo
c) bogatstvo
88. Autor poetskog romana “Evgenije Onjegin” je:
a) Turgenjev
b) Puškin
c) Jesenjin
98. Bejah veoma radostan toga dana.
Boldovani glagolski oblik je:
a) aorist
b) prezent
c) imperfekat
89. Glagolski prilog sadašnji I glagolski prilog prošli
a) mogu da budu predikati u rečenici
b) ne mogu biti predikati u rečenici
90. Ni tu nije bilo lako, ali su barem bili slobodni.
Podvučeni dio rečenice u službi je:
a) subjekta
b) atributa
c) imenskog dijela predikata
99. Ako nekom uputimo izvinjenje, mi smo se:
a) izvinuli
b) izvinili
100. Ćutke sam izbrojala devetnaest slika u toj sobi.
Boldovana reč je:
a) prilog
b) prijedlog
c) rječca
91. Antonim prideva-Sitan-je:
a) krupan
b) veliki
c) mali
92. Metrika proučava:
a) stih
b) dramski tekst
c) prozaični diskurs
99. Komediju “Sumnjivo lice” napisao je:
a) Dušan Kovalević
b) Branislav Nušić
c) Jovan Sterija Popović
—84
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
REŠENJA:
1.b
2.a
3c
4.v
5.b
6.b
7.b
8.b
9.b
10.b
11.a
12.c
13.c
14.b
15.b
16.b
17. b
18. b
19.a
20. c
21.b
22.a
23. a
24. b
25.a
26.b
27.a
28.a
29.a
30.b
31.b
32.a
33a
34.c
35.b
36.b
37.b
38.b
39.b
40.a
41.b
42. c
43. c
44. c
45.a
46. a
47. b
48. b
49. a
50. a
51. a
52. a
53.c
54. c
55. a
56. b
57. a
58. a
59.a
60.b
61.c
62. c
63. a
64. c
65. b
66. a
67. a
68. a
69. c
70.b
71.c
72. b
73. b
74. c
75.c
76. c
77.a
78. b
79. b
80. c
81.a
82.a
83.b
84.c
85.a
86.b
87.c
88.b
89.b
90.c
91.a
92.a
93.a
94.a
95.a
96.c
97.b
98.c
99.b
100.a
—85
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM ANGLISTIKA/GERMANISTIKA
Osnovne akademske studije Anglistika/Germanistika traju četiri godine, odnosno osam semestara.
Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa
je Filolog anglista/Filolog germanista. Svaki predmet na osnovnim studijama nosi od 5 do 9 ESPB bodova, u zavisnosti
od težine gradiva za određeni predmet, tempa i utrošenog
vremena za ovladavanje predviđenom materijom. Bodovna
vrijednost svakog predmeta iskazuje se u priloženom spisku
obaveznih i izbornih studijskih predmeta.
Studijski program Anglistika/Germanistika, sastoji se od dva smjera: smjer anglistika i smjer germanistika.
Prve dvije godine su zajedničke s tim što u svakom semestru imaju po dva obavezna predmeta i po dva izborna bloka
tako da svaka studijska grupa iz izbornog bloka bira predmet koji je vezan za njihovu struku. Treća i četvrta godina
studijskog programa anglistika/germanistika je različita s
tim da imaju zajednički izborni blok i svjetski jezik kao izborni.
Ciljevi studijskog programa:
»Student koji završi osnovne akademske studije iz oblasti
anglistike osposobljen je za samostalni rad u sledećim
oblastima: nastava engleskog jezika kao stranog jezika;
prevođenje; druge djelatnosti koje zahtevaju temeljno
poznavanje engleskog jezika i književnosti.
»Student koji završi osnovne akademske studije iz oblasti
germanistike osposobljen je za samostalni rad u sljedećim
oblastima: nastava nemačkog jezika kao stranog jezika;
prevođenje; druge djelatnosti koje zahtevaju temeljno
—86
poznavanje nemačkog jezika i književnosti.
Student je takođe osposobljen za nastavak i
završetak diplomskih akademskih studija-master iz oblasti
anglistike odnosno germanistike, za izradu diplomskog master rada, kao i za permanentno učenje tokom života.
Sticanjem opštih i specifičnih kompetencija studenti anglistike su osposobljeni da obavljaju sljedeće profesionalne delatnosti:
»nastavnici engleskog jezika u osnovnim, srednjim stručnim
školama i gimnazijama;
»prevodioci za engleski jezik;
»druge djelatnosti koje zahtevaju temeljno poznavanje engleskog jezika i književnosti.
Sticanjem opštih i specifičnih kompetencija studenti germanistike su osposobljeni da obavljaju sljedeće profesionalne djelatnosti:
»nastavnici nemačkog jezika u osnovnim, srednjim stručnim
školama i gimnazijama;
»prevodioci za nemački jezik;
»druge djelatnosti koje zahtevaju temeljno poznavanje
nemačkog jezika i književnosti.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Uvod u opštu lingvistiku
1
2
2
8
2
Informatika
1
2
2
5
3
Izborni predmet
1. Savremeni engleski jezik 1
2. Savremeni nemački jezik 1
1
2
2
6
6
8
4
Izborni predmet
1. Engleski jezik 1 - gramatika
2. Nemački jezik 1 - gramatika
1
1
1
3
3
8
5
Uvod u teorije književnosti
2
2
2
7
6
Srpski/bosanski jezik
2
2
2
6
7
Izborni predmet
1. Engleska književnost 1
2. Nemačka književnost 1
2
2
2
2
2
8
8
Izborni predmet
1. Savremeni engleski jezik 2
2. Savremeni nemački jezik 2
2
2
2
6
6
8
9
Stručna praksa 1
2
2
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Pedagogija sa didaktikom
3
2
2
5
2
Psihologija
3
2
0
6
3
Izborni predmet
1. Savremeni engleski jezik 3
2. Savremeni nemački jezik 3
3
1
1
7
7
9
4
Izborni predmet
1. Engleski jezik 2 - gramatika
2. Nemački jezik 2 - gramatika
3
2
2
4
4
8
5
Retorika
4
2
2
5
6
Metode i tehnike u nastavi stranih jezika
4
2
2
7
7
Izborni predmet
1. Engleska književnost 2
2. Nemačka književnost 2
4
2
2
2
2
9
8
Izborni predmet
1. Savremeni engleski jezik 4
2. Savremeni nemački jezik 4
4
1
1
7
7
9
9
Stručna praksa 2
4
—87
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 5
5
2
6
8
2
Engleska književnost 3
5
2
4
8
3
Metodika nastave engleskog jezika
5
2
2
8
4
Izborni predmet
1. Nemački jezik 1 (za angliste)
2. Engleski jezik 1 (za germaniste)
5
2
2
0
0
5
5
Savremeni engleski jezik 6
6
2
6
8
6
Američka književnost
6
2
4
8
7
Engleski jezik 3 -gramatika
6
1
3
8
8
Izborni predmet
1. Nemački jezik 2 (za angliste)
2. Engleski jezik 2 (za germaniste)
6
2
2
0
0
5
9
Stručna praksa 3
6
2
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 7
7
1
7
8
2
Poslovni engleski jezik
7
2
2
6
3
Angloamerička književnost
7
2
4
8
4
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
7
2
2
0
0
7
5
Savremeni engleski jezik 8
7
1
7
8
6
Susreti naroda i kultura u engleskoj modernoj
prozi
8
2
2
7
7
Engleski jezik 4 -gramatika
8
2
4
6
8
Izborni predmet
1. Nemački jezik 3 (za angliste)
2. Engleski jezik 3 (za germaniste)
8
2
2
0
0
5
Stručna praksa 4
8
2
Završni rad
8
5
9
—88
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM
ANGLISTIKA-GERMANISTIKA
- Anglistika
1. _ _ _ _ Paris? - It's in France
a) Who's
b) Who is
c) Where's
d) What's
10. It ............. make any sense to me.
11. A car is _ _ _ _ a bicycle.
a) more expensive as
b) more expensive than
c) expensiver as
d) expensiver than
2. .......... do you do for living? – I’m a doctor.
a) where
b) when
c) how
d) what
12. You don’t have to do laundry every day, ............?
a) don’t you
b) do you
c) did you
d) didn’t you
13. Do you know how to _ _ _ _ this problem?
a) loose
b) lose
c) solve
d) solute
3. _ _ _ _ a drink? - No, thanks.
a) Want you
b) Would you like
c) Do you like
d) You like
4. What’s the weather......? – It’s sunny.
a) do
b) as
c) like
d) doing
5. Are you doing your homework? No, I'm_________ doing my homework.
6. Who’s that guy standing over ........? – It’s Mike.
a) there
b) here
c) where
d) nowhere
7. I _ _ _ _ work on Sundays.
a) don't have to
b) am never
c) not have to
d) have not to
14. I ................. that movie so many times.
a) am watching
b) watches
c) have seen
d) didn’t see
15. Alan goes to bed late. I normally_ _ _ _ _ to bed
before ten o'clock.
16. I .............. go there because my parents made me
do so.
a) had to
b) haven’t to
c) has to
d) haven’t has to
17. We're going to be late _ _ _ _ our bus arrives soon.
a) in case
b) if
c) when
d) unless
8. What ......... you know about cricket? – I don’t know
anything about it.
a) did
b) have
c) do
d) had
18. Don’t yell at me. I didn’t do anything........
a) right
b) wrong
c) guilty
d) free
9. I have been living here _ _ _ _.
a) two weeks ago
b) for two weeks
c) before two weeks
d) since two weeks
—89
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
19. I _ _ _ _ leave before six o'clock. I had a match to
go to.
a) must
b) have to
c) had to
d) have had to
20. I didn’t think ............... the matter that much.
a) as
b) how
c) instead
d) about
21. Dave retired last year and now he has lots of time
on his _ _ _ _.
a) table
b) brain
c) hands
d) days
22. It’s so .............. that he lost everything he had.
a) lucky
b) sad
c) sorrow
d) lovely
23. Some of the people _ _ _ _ to the meeting can't
come
a) inviting
b) invited
c) who invited
d) they were invited
24. How come you .............. a chance to meet her?
a) hadn’t
b) hasn’t
c) didn’t have
d) didn’t had
25. If you___________ Prime Minister, would you decrease taxes?
26. She’s been crying all day long. She broke ................
with her boyfriend.
a) out
b) in
c) down
d) up
27. If people _ _ _ _ about it they would not believe it.
a) will hear
b) would hear
c) are hearing
d) heard
—90
28. I wish you ............ that lucky.
a) are
b) were
c) is
d) don’t
29. "What time will you arrive?" "I don't know. It depends
_ _ _ _ the weather"
A) of
B) for
C) from
D) on
30. He makes such a ..............
a) sound
b) noise
c) bark
d) way
31. The journalist had been tipped _ _ _ _ about Madonna's arrival.
a) up
b) in
c) off
c) on
32. ........ your own business.
a) have
b) leave
c) mind
d) be
33. Although she knew all the facts. Janet _ _ _ _ the
wrong conclusions.
a) took
b) thought
c) told
d) drew
34. If I left earlier, I .............. be late.
a) won’t
b) wouldn’t
c) will
d) can
35. We were late because the car broke____________ on
the way here.
36. He made a good first ...................
a) look
b) impression
c) impressing
d) looking
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
37. I don't think Alan will make a good teacher. He has
_ _ _ _ patience.
a) few
b) a few
c) little
d) a little
46. I was kept awake last night _ _ _ _ the baby next
door.
a) in
d) by
c) from
d) with
38. I don’t know .............. it is true or not.
a) how
b) why
c) whether
d) as
47. I'm very disappointed _ _ _ _ him.
a) that
b) on
c) in
d) to
39. Can you give me the _ _ _ _ for this cake, it's delicious?
a) information
b) recipe
c) notes
d) receipt
48. Alan muttered something under his _ _ _ _. Unfortunately I couldn't hear what he said.
a) breath
b) lips
c) mouth
d) nose
40. If you come here on time, I .................. make an
appointment.
a) would
b) wouldn’t
c) won’t
d) will
49. David _ _ _ _ himself on his ability to play golf.
A) boasts
B) denies
C) prides
D) likes
41. We must prevent our competitors _ _ _ _ gaining
an advantage.
a) from
b) to
c) with
d) for
50. I can't work unless I am in the right_________of mind.
51. He is __________ .
A) in home
B) in the home
C) at home
D) at the home
42. The boss decided to shut _ _ _ _ production.
a) up
b) in
c) down
d) to
52. Their daughter is with __________ .
A) he
B) here
C) his
D) him
43. The boss has _ _ _ _ to close the factory
a) threatened
b) suggested
c) indicated
d) recommended
53. Are you __________ ?
44. I discovered _ _ _ _ my surprise that I had a cousin.
a) to
b) with
c) for
d) of
45. Can you please look_____________our dog while we
are in France?
—91
A) on work
B) at work
C) on job
D) work
54. I __________ speak English.
A) don't can
B) cannot
C) doesn't can
D) not can
55. Peter __________ watching TV.
A) not like
B) doesn't like
C) don't
D) like
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
56. I __________ English.
A) is learning
B) learning
C) am learning
D) are learning
65. __________ TV last night?
A) Will you
B) Watched you
C) Did you watch
D) Do you watched
57. What do you say at 9 a.m.?
A) Good afternoon
B) Good-bye
C) Good evening
D) Good morning
66. I _________ this test.
A) doing
B) am doing
C) do doing
D) does
58. Do you like it?
A) Yes, I like you.
B) Yes, I do.
C) No, I do.
D) Yes, you do.
67. He is __________ .
A) so old as me
B) as old as I
C) old as me
D) as old as me
59. How __________ you do?
A) are
B) is
C) do
D) old
68. Peter doesn't like it.
A) Neither does Mary.
B) Mary doesn't too.
C) So doesn't Mary.
D) Either doesn't Mary .
60. __________ early in the morning?
A) Does he get up
B) Does he up
C) Gets he up
D) Get he up
69. He __________ .
A) arrived two weeks ago
B) arrived since two weeks
C) has arrived two weeks ago
D) has arrived since two weeks
61. These books are __________ .
A) to you
B) yours
C) your
D) of you
70. We __________ since Friday.
A) travel
B) are travelling
C) have been travelling
D) was travelling
62. He is __________ there.
A) having
B) going
C) getting
D) holding
21. I'll call you as soon as I __________ there.
A) will get
B) got
C) get
D) shall get
63. Is your car __________ Peter's?
A) nicer than
B) more nice
C) nicely than
D) nicer
72. I __________ the BBC.
A) listen
B) listened
C) am listening to
D) listen with
64. I live __________ Brno.
A) at
B) in
C) on
D) to
73. I __________ to him on the phone.
A) spoked
B) spoken
C) speaked
D) spoke
—92
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
74. I made __________ last month.
A) a lot of money
B) lots money
C) so many money
D) many money
83. He reminds me __________ someone.
A) with
B) from
C) of
D) with
75. I won't go there if it __________ tomorrow.
A) rain
B) rains
C) would rain
D) will rain
84. The race __________ in Prague.
A) was holded
B) was held
C) were hold
D) was hold
76. Could you look __________ it?
A) to
B) with
C) on
D) at
85. I __________ this test for 15 minutes.
A) have been doing
B) have done
C) do
D) am doing
77. I have __________ in this test.
A) made a lot of mistakes
B) made a lot of faults
C) done a lot of mistakes
D) done a lot of faults
86. I will have a __________ with the boss.
A) word
B) sentence
C) speak
D) dialogue
78. I saw her __________ .
A) for 2 years
B) since 2 years
C) before 2 years
D) 2 years ago
87. I never expected you to turn __________ at the meeting. I thought you were abroad.
A) up
B) around
C) in
D) with
79. She speaks English very well __________ she's blind.
A) in spite of
B) despite
C) although
D) through
80. We __________ English for two years in December.
A) will have been learning
B) are going to learn
C) will be learning
D) will learn
88. He asked if we __________ to go there.
A) want
B) could want
C) will want
D) wanted
89. I haven't read the book yet and besides, I __________
it at home.
A) forget
B) left
C) forgot
D) let
81. She was wearing __________ beautiful clothes.
A) so
B) such
C) such a
D) a so
90. He's always __________ jokes.
A) talking
B) speaking
C) saying
D) telling
82. I __________ you but I was very busy.
A) should have called
B) should call
C) must have called
D) had to call
91. If she were my daughter, I __________ her stop.
A) make
B) will make
C) would make
D) had made
—93
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
92. I realised that if we __________ we could be very
tired.
A) will continue
B) continued
C) would continue
D) continue
93. I always __________ money.
A) run out of
B) get out of
C) run out
D) get out
94. I __________ down in bed.
A) lay
B) laid
C) lied
D) lain
95. I must __________ the computer off.
A) had switched
B) switched
C) have been switched
D) have switched
96. It seemed like ages since I __________ her.
A) have last seen
B) had last seen
C) last saw
D) last see
97. I __________ London before, but I had never seen
the Big Ben.
A) have been to
B) had been in
C) had been to
D) have been in
98. She asked __________ ?
A) what the point was
B) what's the point
C) what will be the point
D) what should be the point
Find the word that doesn't belong to the sentence:
99. I had never set foot out in a place like this.
A) in
C) out
B) foot
D) a
100. I apologize myself for taking so much of your
time.
A) taking
C) for
B) of
D) myself
—94
ANSWERS:
01 Where's Paris?
02 What
03 Would you like a drink? - No, thanks.
04 Like
05 Are you doing your homework? No I'm not doing
my homework.
06 There
07 I don't have to work on Sundays.
08 Do
09 I have been living here for two weeks.
10
11 A car is more expensive than a bicycle.
12 Do you
13 Do you know how to solve this problem?
14 Have seen
15 Alan goes to bed late. I normally go to bed before
ten o'clock.
16 Had to
17 We're going to be late unless our bus arrives soon.
18 Wrong
19 I had to leave early. I had a match to go to.
20 About
21 Dave retired last year and now he has lots of time
on his hands.
22 Sad
23 Some of the people invited to the meeting can't
come.
24 Dont have
25 If you were Prime Minister, would you reduce taxes?
26 Up
27 If people heard about it they would not believe it.
28 Were
29 "What time will you arrive?" "I don't know. It depends on the weather."
30 Noise
31 The journalist had been tipped off about Madonna's
arrival
32 Mind
33 Although she knew all the facts. Janet drew the
wrong conclusions.
34 Wouldn't
35 We were late because the car broke down on the
way here.
36 Impression
37 I don't think Alan will make a good teacher. He has
little patience.
38 Whether
39 Can you give me the recipe for this cake, it's delicious?
40 Will
41 We must prevent our competitors from getting an
advantage.
42 The boss decided to shut down production.
43 The boss has threatened to close the factory.
44 I discovered to my surprise that I had a cousin.
45 Can you please look after our dog while we are in
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
France
46 I was kept awake last night by the baby next door.
47 I'm very disappointed in him.
48 Alan muttered something under his breath. Unfortunately I couldn't hear
what he said.
49 David prides himself on his ability to play golf.
50 I can't work unless I am in the right frame of mind.
51. He is at home.
52. Their daughter is with him.
53. She is at work.
54. I cannot speak English.
55. Peter doesn't like watching TV.
56. I am learning English.
57. What do you say at 9 a.m.? Good morning
58. Do you like it? Yes, I do.
59.How do you do?
60. Does he get up early in the morning?
61. These books are yours.
62. He is going there.
63. Is your car nicer than Peter's?
64. I live in Brno.
65. Did you watch TV last night?
66. I am doing this test.
67. He is as old as me.
68. Peter doesn't like it. Neither does Mary.
69. He arrived two weeks ago.
70. We have been travelling since Friday.
71. I'll call you as soon as I get there.
72. I am listening to the BBC.
73. I spoke to him on the phone.
74. I made a lot of money last month.
75. I won't go there if it rains tomorrow.
76. Could you look at it?
—95
77. I have made a lot of mistakes in this test.
78. I saw her 2 years ago.
79. She speaks English very well although she's blind.
80. We will have been learning English for two years
in December.
81. She was wearing such beautiful clothes.
82. I should have called you but I was very busy.
83. he reminds me of someone.
84. The race was held in Prague.
85. I have been doing this test for 15 minutes.
86. I will have a word with the boss.
87. I never expected you to turn up at the meeting. I
thought you were abroad.
88. He asked if we wanted to go there.
89. I haven't read the book yet and besides, I left it at
home.
90. He's always telling jokes.
91. If she were my daughter, I would make her stop.
92. I realised that if we continued, we could be very
tired.
93. I always run out of money.
94. I lay down in bed.
95. I must have switched the computer off.
96. It seemed like ages since I had last seen her.
97. I had been to London before, but I had never seen
the Big Ben.
98. She asked herself what the point was?
99. I had never set foot out in a place like this.
100. I apologize myself for taking so much of your time.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM ANGLISTIKAGERMANISTIKA
- Germanistika
1. Warum haben sie sich für dieses Studium entschieden?
2. Welche Mittelschule haben Sie beendet?
3. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
13. Welchen Artikel hat dieses Wort?
- Tat
A. der
B. die
C. das
14. Welchen Artikel hat dieses Wort?
- Reichtum
A. der
B. die
C. das
4. Wo möchten Sie nach dem Studium arbeiten?
5. Waren Sie in Deutschland?
6. Welches Wort ist falsch geschrieben?
A. die Physik
B. die Säge
C. die Pfläge
15. Welchen Artikel hat dieses Wort?
- Anstalt
A. der
B. die
C. das
7. Welches Wort ist falsch geschrieben?
A. interresant
B. das Thema
C. die Beamtin
16. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
A. der Tisch - die Tische
B. das Mädchen - die Mädchen
C. das Glied - die Gliede
8. Welches Wort ist falsch geschrieben?
A. nähmlich
B. ähnlich
C. verächtlich
17. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
A. die Art - die Arten
B. der Baum - die Bäume
C. der Preis - die Preisen
9. Welches Wort ist falsch geschrieben?
A. die Kravatte
B. die Sekretärin
C. der Unfall
18. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
A. der Ort - die Örter
B. die Nachricht - die Nachrichten
C. das Museum - die Museen
10. Welches Wort ist falsch geschrieben?
A. der Pass
B. schnitzen
C. die Iniziatiwe
11. Welchen Artikel hat dieses Wort?
- Vorteil
A. der
B. die
C. das
19. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
A. das Stipendium - die Stipendien
B. das Visum - die Visen
C. das Gerät - die Geräte
20. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
A. das Schild – die Schilder
B. der Verlag – die Verlage
C. der Böschungswinkel – die
Böschungswinkeln
12. Welchen Artikel hat dieses Wort?
- Holz
A. der
B. die
C. das
21. Ergänzen Sie den Satz!
Wie arbeiten hier ............... vorigem Jahr.
A. von
B. ab
C. seit
—96
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
32. Ergänzen Sie!
Ich habe ............... Sonntag die Zeit angenehm verbracht.
222. Ergänzen Sie den Satz!
Sie leidet .......... Kopfschmerzen.
A. von
B. unter
C. an
33. Ergänzen Sie!
Hast du Geld ............... dir?
23. Ergänzen Sie den Satz!
Das Meer ist ............... .
A. der See
B. die See
C. die Messe
34. Ergänzen Sie!
Das Wetter hat ............... geändert.
35. Ergänzen Sie!
Sie fährt ............... München.
24. Ergänzen Sie den Satz!
............... haben wir heute?
A. Was für einen Datum
B. Welches Datum
C. Welchen Datum
36. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an erster
Stelle)!
Mutter, Bahnhof, fahren, deine, mich, hätte, zum,
sollen.
25. Ergänzen Sie den Satz!
Die Leute sagen: "Wer sucht, ...............".
A. der fordert
B. der flickt
C. der findet
37. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der ersten Stelle)!
Schlüssel, nirgends, gefunden, ich, den, habe.
38. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der ersten Stelle)
worden, ich, nie, von, gefragt, ihm, bin.
26. Entdecken Sie den Fehler!
A. Der Zug hat die Grenzstation passiert.
B. Der Unfall hat an der Kreuzung passiert.
C. Das ist mir noch nie passiert.
39. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der ersten Stelle)!
Mutter, etwas, meine, hat, Gutes, gekocht, heute.
27. Entdecken Sie den Fehler!
A. Er kam mich auf der Strasse entgegen.
B. Ich will dirr ein Geheimnis anvertrauen.
C. Die Waldarbeiter haben den Baum
gefällt.
40. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der ersten Stelle)!
ich, sofort, habe, telefoniert / damit, die, mein,
bekommt, Bruder, Wohnung.
28. Entdecken Sie den Fehler!
A. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, wie
man sich richtig verhalten muss.
B. Der kleine Junge schiebt die Schuld an
seinen Freund.
C. Die Polizei untersucht einen schwierigen
Fall.
41. Schreiben Sie die Stammformen (Infinitiv, Präteritum und Partizip II) folgender Verben: bleiben, kommen, fliegen.
29. Entdecken Sie den Fehler!
A. Ich höre Musik, wenn ich Zeit frei habe.
B. Wodurch wird die Umwelt verschmutzt?
C. Wenden Sie sich bitte an den
Angestellten im Zimmer 12!
43. Schreiben Sie den folgenden Satz in der 3. Person
Singular Präsens!
Ich esse sehr oft Obst und Gemüse.
42. Schreiben Sie den folgenden Satz in der 3. Person
Singular Präsens!
Ich fahre mit dem Zug.
44. Setzen Sie das entsprechende Reflexivpronomen
ein!
Warum beeilt ihr ............... nicht? Ich kaufe ...............
einen Sommerhut.
30. Entdecken Sie den Fehler!
A. Er ist immer für die Armen eingetreten.
B. Er ist ans andere Ende des Strandes
gelaufen.
C. Der Kiefer wächst auf sandigem Boden.
45. Setzen Sie das entsprechende Reflexivpronomen
ein!
Ich freue ............... auf deinen Besuch. Wir interessieren ............... für Sport.
31. Ergänzen Sie!
Du fährst ganz langsam. ............... doch bitte schneller!
46. In der deutschen Sprache gibt es ............... Modal—97
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
verben. Das sind: ........................................................................
...................................................................... .
47. Bilden Sie Präteritumformen!
- Im Winter ............... wir oft Ski. (laufen)
- Der Junge ............... über den Fluss. (schwimmen)
62. Bilden Sie einen Wunschsatz in der Gegenwartsform!
Ich habe noch keine Ferien.
63. Bilden Sie diesen Aktiv-Satz ins Passiv!
Er verkauft die Zeitung.
48. Bilden Sie Präteritumformen!
Die besten Studenten ............... immer an solchen
Veranstaltungen .......... . (teilnehmen)
Er ............... seine Mutter jeden Tag .......... . (anrufen)
64. Setzen Sie den folgenden Satz ins Passiv!
Der Lärm weckt die Kinder.
49. Wie wird das Plusquamperfekt gebildet?
66. Wie lauten die folgenden Substantive im Singular?
Frauen, Museen, Zentren, Menschen, Alben
65. Setzen Sie folgenden Satz ins Passiv!
Man erfand diese Maschine vor einigen Jahren.
50. Wie wird das Futur I gebildet?
67. Bilden Sie den Genitiv!
- das Fahrrad (der Junge) ..............................
- die Rede (der Präsident) ..............................
- der Mantel (der Herr) ..............................
51. Wie wird das Futur II gebildet?
52. Sein oder haben?
Er ............... in der letzten Zeit viele Bücher gelesen.
Gestern ............... ich mich nicht rasiert.
Die Menschen ............... nervös geworden.
59. Wie lautet der Konjunktiv Präsens des Verbs
werden?
...................................................................................................
...................................................................................................
54. Bilden Sie aus folgendem Material den Satz im Perfekt!
treffen, Manfred, ein alter Freund.
55. Bilden Sie aus folgendem Material den Satz im Perfekt!
gehören, das Auto, der Herr
56. Bilden Sie aus folendem Material den Satz im Perfekt!
schicken, wir, das Mädchen, nach Hause.
57. Bilden Sie Imperativsätze in der 2. Pers. Sg.!
mir helfen; mit deinem Freund sprechen, früh wegfahren
58. Formulieren Sie Imperativsätze in der 2. Pers. Sg.!
das Geld mitnehmen; zuhören; mit mir essen
59. Wie lautet Konjunktiv Präteritum von folgenden
Verben: kommen, geben
60. Wie lautet Konjunktiv Plusquamperfekt von folgenden Verben: kommen, geben
61. Bilden Sie einen Wunschsatz in der Gegenwartsform!
Der Sommer ist noch nicht da.
—98
68. Wie lauten die folgenden Substantive im Plural?
- der Staat - ..............................
- der Professor - ..............................
- das Haus - ..............................
69. Ergänzen Sie den Artikel, wo es notwendig ist!
............... Paris ist ............... Hauptstadt von ...............
Frankreich.
............... Bern ist ............... Hauptstadt von ............... Schweiz.
70. Ergänzen Sie den Artikel, wo es notwendig ist!
Er ist ............... Arzt. Sein Vater war auch ............... guter
Arzt.
In ............... Vereinigten Staaten leben über 200 Millionen Menschen.
71. Ergänzen Sie, aber nur, wo es nötig ist!
Willst du dir auch solch..... ein..... Rock kaufen? Dann
haben wir beide d.....selb..... Röcke.
Bist du auch mit dies..... Bus gekommen? Ja, wir haben in d.....selb..... Bus gesessen.
Dies..... Bus fährt immer pünktlich.
72. Setzen Sie das entsprechende possessive Determinativ ein!
Meine Schwester ist noch Studentin; ............... Studium
dauert sehr lange. Ich bin Arzt;
............... Ausbildung hat auch sehr lange gedauert.
............... Mutter ist berufstätig.
73. Setzen Sie das fehlende Pronomen ein!
Emma und Anna sind fleißige Studentinnen. ..........
leben in Bonn. .......... Mütter sind Geschwister.
Heute gehen .......... mit .......... ins Kino. Sie haben ..........
eingeladen.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
74. Dativ oder Akkusativ?
Hilf ..............., bitte! (1. Pers. Sg.)
Er informierte ............... über die neuesten Nachrichten. (1. Pers. Pl.)
Er verkauft ............... seinen alten Wagen. (3. Pers. Sg.)
75. Dativ oder Akkusativ!
Der Arzt hat ............... gründlich untersucht. (1. Pers.
Sg.)
Wie fühlt ihr ............... heute? (2. Pers. Pl.)
Ihr Vater hat ............... genügend Taschengeld gegeben. (3. Pers. Sg.)
76. Ergänzen Sie die Fragewörter!
............... bist du gegangen? In den Park.
............... kommst du? Aus der Schweiz.
............... schreibst du? Mit dem Füller.
84. Was ist das Gegenteil von:
jung - .........................
leer - .........................
krank - .........................
dunkel - .........................
85. Wie heisst das Gegenwort zu den folgenden Substantiven?
Geburt - .........................
Liebe - .........................
Wärme - .........................
Krieg - .........................
86. Bilden Sie aus den Substantivpaaren Zusammensetzungen, und bezeichnen Sie ihr Genus!
Schokolade + Kuchen; Lehrer + Zimmer; Post +
Karte; Oper + Haus
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................
87. Was ist ein Seidenkleid? .....................................................
.......................................................
77. Ergänzen Sie Fragewörter!
............... bist du gewesen? Zu Hause.
............... gehen wir schwimmen? Um drei.
............... denkst du? An meinen Freund.
78. Ergänzen Sie die Adjektivendungen!
mein treu..... Hund; ein zerbrochen..... Glas; eine
gut..... Freundin
79. Ergänzen Sie die Adjektivendungen!
ein brav..... Kind; meine neu..... Wohnung; ein
gut..... Film
80. Ergänzen Sie die entsprechende Präposition!
Der Zug aus München ist pünktlich ............... 14 Uhr
angekommen.
Das Museum ist ............... nächsten Sonntag wieder
geschlossen.
Die Geschäfte sind ............... 9 ............... 18 Uhr geöffnet.
81. Ergänzen Sie die entsprechende Präposition, die
vom jeweiligen Verb abhängt.
Wir freuen uns .......... Annas Besuch.
Sie hat sich sehr .......... das Geschenk, das sie von
Anna bekommen hat, gefreut.
Ich legte den Füller auf den Tisch, schaute zum
Fenster hinaus und träumte ......... dem Urlaub am
Meer.
82. Fragen Sie nach dem hervorgehobenen Satzteil!
Der Hund hat Angst vor dem Gewitter. ..........................
........................................................
Früher haben wir in Wien gewohnt. ................................
........................................................
83. Setzen Sie das entsprechende Fragewort ein!
..................... Geschwister haben Sie? Der .................... ist
heute? .................... dauerte die
Sitzung? .................... Uhr fuhrst du los?
—99
88. Was ist ein Hosenrock?
.................................................................................................
................
89. Schreiben Sie die folgenden Zahlen!
30 ............................................................
12 ..............................................................
86 ............................................................
49 ..............................................................
90. Schreiben Sie in normaler Schrift!
IN UNSERER ZEIT HERRSCHTE DER MOTOR AUF
DEM LAND, AUF DEM WASSER UND IN DER LUFT.
DAS STUDENTENTREFFEN FINDET AM SAMSTAG
STATT.
91. Nennen Sie 5 Präpositionen, die nur den Dativ
regieren!
..............................................................................................................
..............................................
92. Nennen Sie 5 Präpositionen, die nur den Akkusativ
regieren!
..............................................................................................................
..............................................
93. Nennen Sie 5 Präpositionen, die nur den Genitiv
regieren!
..............................................................................................................
..............................................
94. Nennen Sie 5 Präpositionen, die den Dativ oder
den Akkusativ regieren!
..............................................................................................................
..............................................
95. Wie lauten die Stammformen folgender Verben?
biegen ...........................................................
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Rješenje:
..................................................................
verlassen ....................................................... .
.................................................................
denken ...........................................................
.................................................................
96. In der deutschen Sprache gibt es 3 Modi und das
sind:
........................., ......................... und ........................... .
97. Nenne 5 betonte (trennbare) Verbpräfixe!
.........., .........., .........., .........., ..........
98. Wie lauten die Steigerungsformen der folgenden
Adjektive?
alt ......................., ......................., .......................
jung ......................., ......................., .......................
99. Nennen Sie drei homonyme Substantive!
100. Deklinieren Sie das Substantiv ein Kranker!
Genitiv: ..............................................;
Dativ: .....................................................
Akkusativ: ..........................................................
1. Zašto stese odlučili za ovaj studij? (lični odgovor)
2. Koju srednju školu ste završili? (lični odgovor)
3. Gdje ste naučili njemački jezik? (lični odgovor)
4. Gdje želite raditi nakon studija? (lični odgovor)
5. Jeste li bili u Njemačkoj? (lični odgovor)
6. C. - die Pflege
7. A. - interessant
8.
A. nämlich
9. A. - die Krawatte
10. C. - die Initiative
11. A. - der
12. C. - das
13. B. - die
14. A. der Reichtum
15. B. - die
16. C. - die Glieder
17. C. - die Preise
18. A. - die Orte
19. B. - die Visa
20. C. die Böschungswinkel
21. C. an
22. A. - an Krebs
23. B. - die See
24. B. - Welches Datum
25. C. - der findet
26. B. - Der Unfall ist an der Kreuzung passiert.
27. A. - Er kam mir auf der Straße entgegen.
28 Fahr doch bitte schneller!
29. A. - Ich höre Musik, wenn ich freie Zeit habe.
30. C. - Die Kiefer wächst auf sandigem Boden.
31. Sei
32. am
33. bei
34. sich
35. nach
36. Deine Mutter hätte mich zum Bahnhof fahren sollen.
37. Ich habe den Schlüssel nirgends gefunden.
38. Ich bin von ihm nie gefragt worden.
39. Meine Mutter hat heute etwas Gutes gekocht.
40. Ich habe sofort telefoniert, damit mein Bruder die
Wohnung bekommt.
41. bleiben - blieb - ist geblieben
kommen - kam - ist gekommen
fliegen - flog - ist geflogen
42. Er fährt mit dem Bus.
43. Er/ Sie/ Es isst sehr oft Obst und Gemüse.
44. euch; mir
45. mich; uns
46. 6; können, dürfen, müssen, mögen, sollen, wollen
47. liefen
schwammen
48. nahmen .......... teil;
rief .......... an
49. haben / sein im Präteritum + Partizip II
50. werden + Infinitiv Präsens
51. werden + Infinitiv Perfekt
—100
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
52. hat; habe; sind
53. hat; ist; ist
54. Manfred hat einen alten Freund getroffen.
55. Das Auto hat dem Herrn gehört.
56. Wir haben das Mädchen nach Hause geschickt.
57. Hilf mir!; Sprich mit deinem Bruder!; Fahr früh weg!
58. Nimm das Geld mit!; Hör zu!; Iss mit mir!
59. er käme; er gäbe
60. er wäre gekommen; er hätte gegeben
61. Wenn der Sommer nur da wäre! / Wäre nur der
Sommer da!
62. Wenn ich doch schon Ferien hätte! / Hätte ich doch
schon Ferien!
63. Die Zeitung wird (von ihm) verkauft.
64.Die Kinder werden durch den Lärm geweckt
65. Diese Maschine wurde vor einigen Jahren erfunden.
66. die Frau; das Museum; das Zentrum; der Mensch;
das Album
67. des Jungen; des Präsidenten; des Herrn
68. die Staaten; die Professoren; die Häuser
69. ich werde, du werdest, er/ sie/ es werde; wir werden,
ihr werdet, sie werden
70. -, ein ; den
71. soch einen, dieselben; diesem; demselben; dieser
72. ihr; meine; Unsere
73. Sie; Ihre; sie; mir; mich
74. mir; uns; ihm
75. mich; euch; ihr
76. Wohin; Woher; Womit
77. Wo; Um wieviel Uhr; An wen
78. -er; -es; -e
79. -e; -er; -er
80. um; am; von ... bis
81. an; über; für
82. Wovor hat der Hund Angst?
Wo habt ihr früher gewohnt?
83. Wieviel; wievielte; Wie lange; Um wieviel
84. alt
voll
gesund
hell
85. Tod
Hass
Kälte
Frieden
86. der Schokoladenkuchen; das Lehrerzimmer; die
Postkarte; das Opernhaus
87. Das ist das Kleid aus Seide.
88. Das ist eine Hose mit einem Rock drüber.
89. dreißig
zwölf
sechsundachtzig
neunundvierzig
90. In unserer Zeit herrschte der Motor auf dem Land,
auf dem Wasser und in der Luft.
Das Studententreffen findet am Samstag statt.
in die Schule und bringt ganz gute Noten mit nach
Hause.
91. ab, aus, ausser, bei, entgegen, entsprechend, gegenüber, gemäß, mit, nach, seit, von, zu....
92. durch, für, gegen, ohne, um, wider, bis, entlang
93. während, wegen, anlässlich, ausserhalb, binnen,
abseits, oberhalb, unterhalb, aufgrund, trotz....
94. in, an, auf, über, unter, vor, neben, zwischen
95. biegen - bog - hat gebogen; verlassen - verließ hat verlassen; denken - dachte - hat gedacht
96. Singular und Plural.
97. an-, ab- ein-, auf-, aus98. alt, älter, am ältesten
jung, jünger, am jüngsten
99. der See - die See; der Verdienst - das Verdienst; der
Band - das Band
100. Genitiv: eines Kranken; Dativ: einem Kranken; Akuzativ: einen Kranken
—101
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—102
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PRIRODNO-TEHNIČKE NAUKE
—103
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—104
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA
Studijski program Informatika predstavlja
osnovne akademske studije iz oblasti informatike i
računarskih nauka u trajanju od 4 školske godine. Za
završetak studija na ovom nivou potrebno je ostvariti
240 ESPB čime se stiče stručni naziv informatičar.
Nastava na studijskom programu Informatika se izvodi uz primjenu savremenih vizuelnih
sredstava a vježbe su po potrebi predmeta podržane
korišćenjem računara. Uslov za upis na studijski program je završena četvorogodišnja srednja škola i
položen ispit sklonosti. Na ovaj studijski program je
moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz
polaganje diferencijalnih ispita i stečenih 37 bodova
po godini. Studijski program informatika osnovnih
akademskih studija sadrži 40 predmeta od toga 9
izbornih i 31 obaveznih. Svaki predmet na osnovnim
studijama nosi od 4 do 7 ESPB bodova, odnosno u zavisnosti od težine gradiva za određeni predmet, tempa
i utrošenog vremena za ovladavanje predviđenom materijom. Po rasporedu predmeta izučavaju se akademsko opšte obrazovani predmeti koji obezbeđuju znanja iz Sociologije, Engleskog jezika, Interakcije čovjek
računar, Računarstvo i društvo i Menadžment. Kroz
četiri godine raspoređeni su teorijsko metodološki,
naučno-stručni, stručno-aplikativni predmeti kao i
Stručna praksa. Posle ispunjenih obaveza i položenih
svih ispita studenti brane završni rad.
U drugoj i trećoj i četvrtoj godini izučavaju
se predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja svoje znanje upotrebljavaju na
konkretnim slučajevima iz informatike u privredi i van
privrede. Stručna praksa se realizuje tokom svih godina studija po uputstvima nastavnika mentora i mentora iz preduzeća.
Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se
najsavremenijim metodama u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama. Vježbe se izvode
u malim grupama, akcenat je na praktičnom radu i
ovladavanju vještinama potrebnim za projektovanje i
analizu, razvoj i upravljanje komponentama poslovnih
procesa kao i poslovnim procesima i sistemima u cjelini.
Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritičke primjene stečenih znanja u primjeni alata, metoda i tehnika u projektovanju mreža,
informacionih sistema i izradi različitih vrsta aplikativnog softvera. Kroz nastavni proces studenti stiču i
kompetencije za razumjevanje osnovnih koncepata
u oblasti informatike i informaciono-komunikacionih tehnologija, sposobnost prikupljanja, analize i
objašnjenja relevantnih informacija, sposobnost razmjene informacija, ideja, problema i rješenja u procesu
komuniciranja i sposobnosti primjene znanja i vještina
u rješavanju konkretnih poslovnih problema. Ovladavanje kompetencijama organizacije preduzeća, planiranja i realizacije organizacionih aspekata projekata uz
korišćenje savremenih alata planiranja, organizovanja,
rukovođenja i kontrole kao i razumevanje toka organizacionih promena u preduzećima.
Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje stručnog
kadra za rad u raznim privrednim organizacijama i institucijama na poslovima koji zahtjevaju razvoj i primjenu
softvera i informacionih tehnologija. Studentima koji
izaberu izborne predmete iz grupe predmeta orijentisanih ka nastavi informatike bi se eventualno pružila
mogućnost da rade i kao nastavnici informatike u
školama. Konačno, svrha ovog studijskog programa je
i da pruži odgovarajuću podlogu daljem usavršavanju i
obrazovanju iz oblasti računarskih nauka, prije svega u
okviru dilomskih akademskih studija ovog obrazovnog
profila.
Svrha studijskog programa Informatika je
obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih
kompetencija za slijedeće profesije:
»rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.)
»sistem analitičar (projektant IS)
»projektant i administrator baza podataka
»projektant i administrator računarskih mreža
»menadžer za IT bezbednost
»programer – razvoj aplikativnog softvera
Ciljevi studijskog programa Informatika su
razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata
akademskim i praktičnim vještinama i metodama za
postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Pri tome se razvijaju individualne
i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti
različitog obima. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje
informatičkim centrima u organizacijama različitih
djelatnosti.
—105
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Studenti se osposobljavaju da:
»spoznaju povezanost informacionog i organizacionog sistema
»spoznaju povezanost elemenata informacionog sistema i upravljanja preduzećima
»upotrebljavaju savremenu informacionu tehnologiju
»poznaju metodološka sistemska polazišta projektovanja i implementacije informacionih sistema u organizacijama
»učine raspoloživim prave i proverene informacije
»da ovladaju vještinama programiranja raznih aplikacija
»da se osposobe za projektovanje i realizaciju
račuraskih mreža kao i za administriranje mreže
»da se osposobe za izradu Web aplikacija u funkciji
elektronskog poslovanja
Savladavanjem studijskog programa student stiče
slijedeće opšte i predmetno-specifične sposobnosti:
»sposobnost algoritamskog razmišljanja i rješavanja
zadataka, kao i poznavanje više savremenih programskih jezika.
»sposobnost kreiranja grafičkih aplikacija, korišćenjem
standardnih programskih jezika i specijalizovanih alata.
»sposobnost projektovanja informacionih sistema uz
korišćenje savremenih metoda i tehnika softverskog
inženjeringa
»spoznavanje funkcionisanja elemenata računarskih
mreža i sposobnost samostalnog projektovanja lokalnih računarskih mreža
»poznavanje načina funkcionisanja, korišćenja i izrade
baza podataka, korišćenjem nekog od komercijalnih
alata.
»poznavanje analize poslovnih procesa, pravilnog izbora i korišćenja informatičkih alata i tehnika za analizu
poslovanja.
»sposobnost praćenja i primjena novih informatičkih
rješenja.
»sposobnost profesionalnog i etičkog korišćenja dobijenih podataka, informacija i informatičkih alata.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
P
V
ESPB
2
0
4
1
Sociologija
2
Matematika 1
1
3
4
7
3
Engleski jezik 1
1
2
0
5
4
Osnove informatike
1
2
2
6
5
Strukture podataka
1
2
3
6
6
Matematika 2
2
3
3
6
7
Računarska tehnika
2
2
2
6
8
Programiranje
2
2
2
6
9
Engleski jezik 2
2
2
0
5
10
Izborni predmet
1. Poslovne aplikacije
2. Planiranje i organizacija procesa rada
2
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
2
—106
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Diskretna matematika
3
3
3
7
2
Baze podataka
3
2
2
6
3
Arihitektura računara
3
2
2
6
4
Engleski jezik 3
3
2
0
5
5
Izborni predmet
1. Marketing
2. Proizvodni i uslužni sistemi
3
2
2
2
2
5
6
Programski jezici
4
3
3
6
7
Informacioni sistemi
4
2
2
5
8
Operativni sistemi 1
4
2
2
6
9
Engleski jezik 4
4
2
0
5
10
Izborni predmet
1. Elektronski marketing
2. Upravljanje procesima pomoću računara
4
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
4
4
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Verovatnoća i satistika
5
2
2
5
2
Objektno orjentisano programiranje
5
2
3
6
3
Operativni sistemi 2
5
2
2
6
4
Računarska grafika
5
2
3
6
5
Izborni predmet
1. Grafički dizajn
2. Računarski obrazovni softver
5
2
2
2
2
6
6
Elektronsko poslovanje
6
2
2
6
7
Interakcija čovek računar
6
2
0
4
8
Web dizajn
6
2
2
6
9
Računarske mreže
6
2
2
6
10
Izborni predmet
1. Dizajn aplikativnog softvera
2. Pedagogija sa didaktikom
6
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
6
—107
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvra godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Internet programiranje
7
2
3
4
2
Multimedijalni sistemi
7
2
3
5
3
Računarstvo i društvo
7
2
0
4
4
Izborni predmet
1. Razvoj WEB aplikacija
2. Metodika nastave informatike
7
2
2
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Projektovanje pomoću računara
2. Informatičke tehnologije u obrazovanju
7
2
2
2
2
5
6
Širokopojasne komunikacione mreže
8
2
3
4
7
Zaštita računarskih sistema
8
2
3
5
8
Menadžment
8
2
0
4
9
Izborni predmet
1. Projektovanje mreža
2. Administracija i održavanje sistema
8
2
2
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Bežične i mobilne komunikacije
2. Sistemi virtuelne realnosti
8
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
8
2
4
12
Završni rad
8
2
10
—108
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - STUDIJSKI PROGRAM
INFORMATIKA
1. Naziv prvog elektronskog digitalnog računara je:
a) ABAKUS;
b) ENIAC;
c) NOKIA.
11. Aplikativni programi su:
a) programi za obradu podataka korisnika;
b) programi koji služe samo za obradu slika;
c) programi koji služe samo za obradu
teksta.
2. Računari prve generacije bili su zasnovani na:
a) tranzistorima;
b) korišćenju vakuumskih cijevi;
c) primjeni čtipova.
12. Koji od navedenih delova računarskog sistema ne
spada u izlazne uređaje:
a) disketa;
b) štampač;
c) monitor.
3. Adresna magistrala je:
a) uređaj za dekodiranje adresa;
b) magistrala kojom putuju adrese od pro
cesora do uređaja;
c) uređaj za adresiranje magistrala.
13. Da li računar ima mogućnosti razmišljanja:
a) DA;
b) NE.
4. Koji je od navedenih elementarni programski jezik;
a) WORD;
b) EXCEL;
c) BASIC.
14. RAM memorija je memorija koja omogućava:
a) samo čitanje sadržaja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
5. Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila
neka obrada je:
a) program;
b) hardver;
c) CD-ROM.
15. Da li se sadržaj RAM memorije po isključenju
računara briše.
a) NE;
b) DA.
6. Hardver je:
a) isto što i softver;
b) tehnička komponenta računarskog
sistema;
c) operativni system.
16. ROM memorija omogućava:
a) samo čitanje sadraja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
17. Disketa od 3,5 "(3,5 inča) je kapaciteta od:
a) 3,5 MB;
b) 2,88 MB;
c) 1,44 MB.
7. Softver je:
a) programska komponenta
računarskog sistema;
b) isto što i hardver ;
c) tvrdi disk.
8. Dopunite rečenicu:
Riječ " bit" se koristi kao skraćenica za ___i___ , a niz
bitova se naziva ________.
9. Sa osam bitova moguće je ostvariti:
a) 312;
b) 156;
c) 256 binarnih zapisa.
10. Jedan od najčešće korišćenih standarda binarnog
kodiranja naziva se:
a) BOSCH kod;
b) ASCII kod;
c) EURO kod.
18. Multimedija podrazumeva:
a) kombinaciju teksta,slike,zvuka,videa i
animacije
b) samo kombinaciju zvuka i slike
c) samo kombinaciju videa i zvuka
19. Najpoznatiji program za izradu multimedijalnih
sadržaja je:
a) Microsoft Word
b) Adobe Flash CS4
c) Microsoft PowerPoint
20. Piksel je termin vezan za:
a) rezoluciju ekrana;
b) dirku na tastaturi;
c) ikonu.
—109
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
21. Sve informacije u računaru su predstavljene kao niz
a) bitova;
b) slova abecede;
d) dekadnih cifara.
22. Mala elektronska komponenta izgrađena u integrisanoj tehnologiji, sa više hiljada elektronskih kola i
sa po nekoliko miliona tranzistora, poznata je pod nazivom:
a) čip;
b) džip;
c) radio.
23. Koji od navedenih programskih jezika je proceduralni:
a) Pascal
b) C++
c) PHP
24. Najpoznatiji program
je__________________.
za
obradu
teksta
25. Za aktiviranje numeričkog dijela tastature služi
taster:
a) CAPS LOCK;
b) SHIFT;
c) NUM LOCK.
26. Google je zvanično najavio plan o razvoju operativnog sistema pod nazivom:
a) Ubuntu
b) Chrome OS
c) Symbian OS
27. Uz pomoć koje opcije u Microsoft Wordu se vrši
crtanje linija, strelica i
geometrijskih figura (kvadrata, ovalnih oblika):
a) Drawing
b) Table
c) Shapes
28. Program za rad sa grafikom je:
a) WORD;
b) COREL DRAW;
c) PASCAL.
29. Uz pomoć koje opcije se u Microsoft Excel-u vrši
definisanje obeležja
posmatranja (numeričko, atributivno):
a) Format cells
b) Format row
c) Format column
30. Da li računar zna da razlikuje cijele, realne, negativne i pozitivne brojeve.
a) DA;
b) NE.
31. Kod nas najpoznatiji grafički operativni sistem za
PC računare je:
a) Ubuntu;
b) Fedora;
c) Windows;
d) Mac OS X.
32.Radna površina Windows-a naziva se:
a) Taskbar;
b) Desktop;
c) Recycle Bin.
33. Informacioni sistem je
a) Sistem informacija među objektima
b) Sistem u kome se veze među objektima i
okolinom ostvaruju razmenom
informacija
d) Sistem za informisanje korisnika
34. Računar sa operativnim sitemom Windows gasimo
na sljedeći način:
start - programs - microsoft word
a) DA
b) NE
35. Operativni sistem je:
a) Aplikativni program;
b) Deo Microsoft Office paketa,
c) Kolekcija programa koji omogućavaju
rad računarskih uređaja.
36. Programi izgrađeni za potrebe podrške rada
uređaja računarskog sistema i manipulaciju sa
podacima u sistemu, jednim imenom se nazivaju:
a) editori;
b) sistemski programi,
c) instalacioni programi.
37. U kojoj opciji se nalazi komanda copy?
a) File
b) Edit
c) Format
38. Folder (direktorijum) je naziv za:
a) ime fajla;
b) ime diska;
c) mjesto gde se čuvaju fajlovi ili podfolderi.
39. Šta je od navedenog operativni sistem:
a) Word;
b) Linux;
c) Paint.
40. Uz pomoć koje opcije vršimo numerisanje strana
teksta?
a) File
b) Edit
c) Insert
—110
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
41. Za kreiranje novog foldera koristi se:
a) New Folder,
b) Rename;
c) Delete.
42. Deo Web stranice koji sadrži oglas ili reklamu ili
ima link ka Web sajtu oglašivača, naziva se:
a) Baner;
b) Browser;
c) Home page.
43. Start meni se nalazi u:
a) Scroll Bar - liniji;
b) Task Bar-liniji;
c) Toolbaru.
50. Prenos podataka sa mrežnog servera na korisnički
računar poznat je pod terminom:
a) Download;
b) Translate;
c) Attachment.
51. Koja od skraćenica označava vrstu porta?
a) UTP
b) UPS
c) USB
d) URL
52. Zaokruži najnoviju generaciju mikroprocesora:
a) Core2Duo
b) Pentium IV;
c) 486.
44. Šta sadrži meni Control Panel - a:
a) programe za podešavanje parametara
sistema;
b) igrice;
c) dokumente.
53. Baza podataka se najbolje može opisati kao:
a) hardver;
b) elektronska biblioteka preduzeća;
c) korisne informacije.
54. Komanda za kopiranje je:
a) Rename;
b) Copy;
c) Del.
45. Koji su od navedenih internet servisi?
a) WWW
b) Tabulator
c) UTP
d) Formatiranje diska
55. Clipboard je:
a) privremena memorija;
b) radna površina;
c) hardver.
46. Tasterom CAPS LOCK aktiviraju se:
a) sva velika slova;
b) naizmjenično velika i mala slova;
c) kosa slova.
47. Koji je od navedenih iskaza tačan?
a) Operativni sistem komunicira sa
perifernim uređajima računara
b) Operativni sistem je zadužen za
racionalizaciju u korišćenju radne memorije
c) Ne postoji više vrsta operativnih sistema
kao što na primer postoji više vrsta pro
grama za obradu teksta
d) Rad sa računarom nije moguć bez
operativnog sistema
48. Program za navigaciju i pristup informacijama na
internetu je:
a) HTML;
b) Google;
c) Browser.
49. Najpoznatiji program za tabelarne proračune naziva se:
a) Microsoft Acces;
b) Front Page;
c) Microsoft Excel.
56. Šta je sadržaj CMOS RAM-a?
a) Program koji se trenutno izvršava
b) Osnovni parametri BIOS-a i datum
c) Operativni sistem
d) Parametri rada procesora
57. U heksadecimalnom brojnom sistemu postoji:
a) 10 cifara;
b) 8 cifara;
c) 16 cifara.
58. Start meni se otvara kombinacijom tastera:
a) Ctrl+Esc;
b) Ctrl+Alt+Del.
59. Program WinRar služi za:
a) pakovanje fajlova;
b) skraćivanje fajlova;
c) preimenovanje fajlova.
60. Koji uređaji mogu da koriste PCMCIA interfejs?
a) Hard disk
b) Notebook
c) Tastatura
d) Monitor
—111
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
61. Opcija za pregled prije štampanja je:
a) Print Preview;
b) Print;
c) Page Setup.
71. Koji su od navedenih iskaza tačni?
a) Podaci se sa RAM-a ne mogu prenositi
na hard disk
b) Pristup podacima na hard diku je brži
nego podacima na RAM-u
c) Prilikom isključenja računara gubi se
sadržaj diskete ako ostane u drajvu
d) Ako veličina RAM-a nije dovoljna može
se desiti da neki programi ne mogu da se
izvršavaju
62. Za iskošena slova koristi se opcija:
a) B (bold);
b) I (italic);
c) U (underline).
63. Koji je od navedenih fontova standard:
a) Vivaldi;
b) Time New Roman;
c) Coca Cola.
72. Komanda za promjenu imena u operativnom sistemu DOS je:
a) RENAME;
b) TYPE;
c) START.
64. Opcija Landscape je za:
a) položenu postavku stranice;
b) uspravnu postavku stranice;
c) pod uglom od 45 ( stepeni ).
73. Koja od navedenih ekstenzija nije izvršiva:
a) EXE;
b) TXT;
c) BAT.
65. Veličina fonta se mjeri u:
a) bajtima (bytes);
b) metrima (m);
c) pointima (pt).
66. Šta znači pojam: kapacitet memorije?
a) Odnos veličine zauzete i
slobodne memorije
b) Maksimalan broj podataka koji je moguće
upisati u memoriju
c) Veličina prostora koji program zahteva za
svoj rad
67. DOS je grafički operativni sistem:
a) DA
b) NE
74. Koji od navedenih imena domena nisu ispravno
napisani?
a) Wwww.mtsystem.com
b) Www.mtsystem.com
c) [email protected]
d) Www.mt.system
75. Margine su:
a) markirani dio teksta;
b) lijepo oblikovana slova;
c) bjeline na stranici.
76. A4 je format papira koji ima dimenzije:
a) 148x210 mm;
b) 210x297 mm;
c) 257 x 364 mm.
68. Koji su od navedenih iskaza tačni?
a) Operativni sistem ne upravlja radom
radne memorije
b) Operativni sistem je osnovni program
bez kojeg rad sa računarom nije moguć
c) Rad operativnog sistema se odvija u
RAM-u
d) Postoji više vrsta operativnih sistema ali
na jednom računaru može biti instaliran
samo jedan
77. Koji se od navedenih protokola ne koriste za URL
adrese?
a) http://
b) ftp://
c) news://
d) mailto://
78. Navesti tri strukture za upravljanje tokom
izvršavanja programskog koda:
a) ________________
b) ________________
c) _________________
69. Kreiranje podkataloga u DOS -u vrši se:
a) komandom COPY;
b) komandom MD;
c) komandom RD.
70. Koja je od navedenih komandi za brisanje ekrana
u DOS -u:
a) EXIT;
b) CLS;
c) FORMAT.
—112
79. Koji od navedenih programskih jezika je objektnoorjentisan:
a) C
b) Java
c) Pascal
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
80. Novi Excel- ov radni list ima ekstenziju:
a) .DOC
b) .EXE
c) .XLSX
81. Programski jezik namenjen za internet programiranje je:
a) Pascal
b) PHP
c) C
82. Koja je ispravna dopuna rečenice?
Adresa koja je pridružena IP adresi, a lako se pamti,
je…
a) DNS
b) WEB adresa
c) Ime domena
d) e-mail
89. Zaokružite tačan odgovor:
a) Elektronska poruka može da se pošalje
samo na adresu koja se nalazi u adresnoj
liniji
b) Elektronska poruka u polju Subject može
da sadrži sliku
c) Elektronska poruka u polju Subject
može da sadrži formatirani tekst
d) Elektronskoj poruci može da se dodeli
prioritet
90. Da li je Windows 7 dostupna za procesore sa
32-bitnom strukturom?
a) da
b) ne
91. Da li novi Microsoft Office paket dolazi fabrički uz
Windows 7?
a) da
b) ne
83. Windows 7 je
a) pretraživač;
b) programski jezik;
c) operativni system.
84. Šta znači izraz: on-line robna kuća?
a) Izrada kataloga proizvoda na CD-ROM-u
b) Korišćenje tehnologije bar-koda u
knigovodstvu
c) Prikazivanje kataloga proizvoda na Web
prezentaciji
d) Korišćenjem Interneta moguće je obaviti
kupovinu.
92. Novi Microsoft Office paket nosi oznaku:
a) Vista;
b) 2007;
c) 2010.
93. Najnovija verzija Microsoft-ovog operativnog sistema za mobilne telefone i PDA uređaje je:
a) Windows Mobile 5;
b) Windows Mobile 6;
c) Windows Mobile 2007.
85. Windows 7 ima novi grafički interfejs pod nazivom:
a) Hero;
b) Aero;
c) Vista.
94. Dizajn Windows Mobile 6 operativnog sistema za
mobilne telefone i PDA podsjeća na:
a) Windows XP;
b) Windows 2000;
c) Windows 7.
86. Da li Windows Vista ima podršku za zadavanje glasovnih komandi?
a) da
b) ne
95. Microsoft Office 2010 poznat je pod nazivom:
a) Office Vista;
b) Office 12;
c) Office 13.
87. Šta je doprinelo razvoju e-Commerce-a?
a) Razvoj računarskih mreža;
b) Veći profit;
c) Smanjenje poreza na robu;
d) Troškovi poslovanja su manji;
96. Potpuno novi grafički interfejs za Office 2010,
umjesto padajućih menija i palete alatki
koristi:
a) Ribbon;
b) Toolbars;
c) Menu 2010.
88. Novi Internet Explorer dolazi fabrički uz Windows
7.
a) da
b) ne
97. Ribbon je traka sa alatkama koja vam na jednom
mjestu prikazuje sve moguće alatke
(organizovane u tzv. ehunk-ove) i vezane za aktivnost
koju trenutno sprovodite.
a) da
b) ne
—113
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
98. Oznaka Core Duo označava:
a) procesore sa 64-bitnom strukturom;
b) procesore sa dva jezgra;
c) duplo brže procesore.
99. Sta je ADSL?
a) uređaj za korišćenje satelitskog interneta;
b) vrsta novih grafičkih kartica;
c) tehnologija za prenos digitalnih
podataka velikom brzinom, preko
postojeće telefonske linije. Omogućava
stalnu vezu sa internetom.
100. Da li korisnik može da koristi ADSL i telefon istovremeno?
a) da
b) ne
RJEŠENJA:
1.b
11.a
21.a
31.c
41.a
51.c
61.a
71.d
81.b
91.a
2.b
12.a
22.a
32.b
42.a
52.a
62.b
72.a
82.a
92.b
3.b
13.b
23.a
33.b
43.b
53.b
63.b
73.b
83.c
93.b
4.c
14.c
24.*
34.b
44.a
54.b
64.a
74.c
84.d
94.a
5.a
15.b
25.C
35.c
45.a
55.a
65.c
75.c
85.b
95.c
6.b
16.c
26.b
36.b
46.a
56.b
66.b
76.b
86.a
96.a
8.*
24.*
78.*
O i 1; bajt
Microsoft Word
a) if; b) case; c) for. – ne razumem ovo pitanje..
—114
7.a
17.c
27.c
37.b
47.a
57.c
67.b
77.a
87.b
97.a
8.*
18.a
28.b
38.c
48.c
58.a
68.a
78.*
88.a
98.c
9.c
19.b
29.b
39.b
49.c
59.a
69.b
79.b
89.a
99.c
10.b
20.a
30.a
40.c
50.a
60.b
70.b
80.c
90.a
100.a
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN UMJETNOSTI
—115
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—116
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNA UMJETNOST
Studijski program Likovna umjetnost organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog
obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske
reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od
individualne i interaktivne nastave, na taj način što je
prisutan veliki broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska nastava i izborni
predmeti.
Nastava studijskog programa Likovna
umjetnost organizovana je kroz jednosemestralne
cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima je
olakšano savlađivanje programa.
Studijski program Likovna umjetnost, sastoji se od dva smjera, smjer slikanje i smjer grafika.
Prve dvije godine studijskog programa su opšteg
karaktera sa zajedničkim predmetima za smjerove
slikanja i grafike. U trećoj godini, studenti se shodno
svojim afinitetima, u skladu sa stručnim savjetima
i preporukama mentora, opredijeljuju za jedan od
ponuđenih smjerova. Na trećoj i četvrtoj godini studijskog programa postoje zajednički predmeti za oba
smjera slikarstva i grafike, ali je razlika u tome što
će studenti svoja usmjerenja na slikarstvo ili grafiku
ostvariti kroz istoimene izborne predmete do kraja
školovanja na osnovnim studijama. Praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru
svakog predmeta definisane su predispitne obaveze
sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Likovna umjetnost početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela,
razumjevanju anatomije čovjeka, pejzaža, grafičkoj
organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih
materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumjevanje
umjetnosti uopšte. U daljem toku studiranja program
sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom,
formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih
likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti
formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih
znanja i vještina vezanih za polje likovnosti.
Studenti mogu steći neophodne kvalifi-
kacije koje će im obezbediti kvalitetno razumjevanje
društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti
likovne kulture u osnovnim školama.
Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi
kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom
studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama
izložbama, muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih
predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama
video prezentacije, razgovora, konsultacija.
Studije slikarstva i grafike omogućuju
pokretljivost studenata u skladu sa načelima Bolonjskog procesa.
Umjetnost predstavlja najbolji produkt ljudskog duha te je zato umjetničko obrazovanje glavni
interaktivni činilac sveopšteg saznanja.
Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima,
svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje
likovnog senzibiliteta, odnosno svih komponenata
kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti,
formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bavi umjetničkim
stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje
studenata akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti
likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni
umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne
umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne
da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i
pedagoškim radom u osnovnim školama. Studenti se
osposobljavaju za samostalano likovno izražavanje i
ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim
poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog dela, da
razumeju profesiju likovni umjetnik i njegovu ulogu
u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim
—117
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
vještinama koje pripadaju likovnom stvaralaštvu,
da poznaju istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku
tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.
Posle završenih osnovnih akademskih
studija student slikarstva je osposobljen za izvođenje
nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnoj
školi. Osposobljen je da prepozna i radi u cilju ličnog,
kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja.
Student je stekao sva neophodna saznanja te koristi
kompjuterske vještine, upotrebljava internet u cilju
komunikacije i kao izvor informacija; sposoban je za
samokritiku u odnosu na svoj rad, može da organizuje i
vodi likovne radionice za niži uzrast. Osposobljen je za
izradu mozaika, dekoracija i murala. Poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i novim grafičkim tendencijama;
stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti
slikarstva, grafike i likovne pedagogije i poseduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija
(master).
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
P
V
ESPB
2
4
8
1
Crtanje 1
2
Anatomsko crtanje 1
1
1
3
7
3
Historija umjetnosti 1
1
1
2
3
4
Sociologija
1
2
0
2
5
Informatika
1
1
2
6
6
Engleski jezik 1
1
2
0
2
7
Crtanje 2
2
2
4
8
8
Anatomsko crtanje 2
2
1
3
7
9
Historija umjetnosti 2
2
1
2
3
10
Psihologija
2
2
0
2
11
Kompjuterski dizjan
2
1
2
6
12
Engleski jezik 2
2
2
0
2
13
Stručna praksa
2
—118
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Slikanje 1
3
2
5
7
2
Grafika 1
3
2
4
6
3
Likovna forma 1
3
1
2
6
4
Istorija umjetnosti 3
3
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Maili crtež 1
2. Vajanje 1
3
1
1
1
1
4
6
Slikanje 2
4
2
4
7
7
Grafika 2
4
2
3
6
8
Likovna forma 2
4
1
2
6
9
Istorija umjetnosti 4
4
1
1
3
10
Pedagogija
4
2
0
4
11
Izborni predmet
1. Maili crtež 2
2. Vajanje 2
4
1
1
1
1
4
12
Stručna praksa 2
4
4
- Treća godina
Redni
broj
1
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
Crtanje 3
5
P
V
ESPB
2
4
6
2
Večernji akt 1
5
1
2
5
3
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
5
4
Istorija umetnosti 5
5
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Slikanje 3
2. Grafika 3
5
3
3
4
4
9
6
Crtanje 4
6
2
4
6
7
Večernj akt 2
6
1
2
5
8
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
5
9
Istorija umetnosti 6
6
1
1
3
10
Izborni predmet
1. Slikanje 4
2. Grafika 4
6
3
3
4
4
9
11
Stučna praksa 3
6
—119
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 5
7
2
4
7
2
Monumentalno slikarstvo sa tehnologijom
7
1
2
7
3
Istorija umetnosti 7
7
1
1
3
4
Estetika
7
2
0
2
5
Izborni predmet
1. Slikanje 5
2. Grafika 5
7
2
2
5
5
9
6
Crtanje 6
8
2
3
4
7
Mozaik sa tehnologijaom
8
1
2
4
8
Istorija umetnosti 8
8
1
1
3
9
Kompjuterska grafika
8
1
2
6
10
Izborni predmet
1. Slikanje 6
2. Grafika 6
8
2
2
5
5
7
11
Stučna praksa 4
8
4
12
Završni rad
8
4
—120
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA UMJETNOST
Studijski program Primjenjena umjetnost
organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog
obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske
reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne
i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki
broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i
konsultacije), teoretska nastava i izborni predmeti.
Studijski program Primjenjena umjetnost, sastoji se od
dva smjera, smjer enterijer i smjer dizajn i modna kreacija. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine,
u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB. To znači
da osnovne studije traju četiri godine (240 ESPB) .
Nastava studijskog programa Primjenjena
umjetnost organizovana je kroz jednosemestralne
cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima
je olakšano savlađivanje programa. Prve dvije godine studijskog programa su opšteg karaktera sa
zajedničkim predmetima za smjerove enterijera i
dizajna i modne kreacije. U trećoj godini, studenti se
shodno svojim afinitetima u skladu sa stručnim savjetima i preporukama mentora, opredjeljuju za jedan
od ponuđenih smjerova enterijera i dizajna i modne
kreacije. Na trećoj i četvrtoj godini studijskog programa postoje zajednički predmeti za oba smjera
ali je razlika u tome što će studenti svoja usmerenja
ostvariti kroz istoimene izborne predmete do kraja
školovanja na osnovnim studijama. Praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru
svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa
brojem poena koje nose i završni ispit na koji student
obavezno mora da izađe.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Primjenjena umjetnost početni
koraci kurukiluma, zasnovani su na studijama mrtve
prirode,
živog modela, razumjevanju anatomije
čovjeka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora,
tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumjevanje umetnosti uopšte. U
daljem toku studiranja program sugeriše studentima
da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i
bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i
autentičnosti izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina ve-
zanih za polje primjenjene umjetnosti.
Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi
kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom
studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama
izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi,
muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video
prezentacije, razgovora, konsultacija.
Umjetnost predstavlja najbolji produkt ljudskog duha te je zato umjetničko obrazovanje glavni
interaktivni činilac sveopšteg saznanja.
Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima,
svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje
likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih
komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i
odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti,
društveno odgovorne, sposobne da se samostalno
bavi umjetničkim stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama
i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u
oblasti primjenjene umjetnosti, te da se edukuju kao
samostalni primjenjeni umjetnici i likovni pedagozi kao
kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno
odgovorne, sposobne da se samostalno bave
umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama. Studenti se osposobljavaju za samostalano likovno i primjenjeno izražavanje i ovladavanje
materijalima i tehnikama na svim likovnim i primjenjenim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju
ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog i
primjenjenog dela, da razumieju profesiju primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju
crtačkim, slikarskim, primenjenim i drugim vještinama
koje pripadaju polju enterijera i dizajna i modne kreacije likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju
istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška
načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.
—121
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Posle završenih osnovnih akademskih studija student enterijera i dizajna i modne kreacije je osposobljen za izvođenje nastave iz predmeta Likovna
kultura u osnovnoj školi. Osposobljen je da prepozna
i radi u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja. Student je stekao sva neophodna
saznanja te koristi kompjuterske vještine, upotrebljava
internet u cilju komunikacije i kao izvor informacija;
sposoban je za samokritiku u odnosu na svoj rad,
može da organizuje i vodi likovne i radionice primjenjene umetnosti za niži uzrast. Osposobljen je za izradu
mozaika, dekoracija i murala, enterijera kao i za razne
projekte iz oblasti unutrašnje arhitekture i sveukupnog
dekorisanja prostora. S druge strane studenti dizajna
i modne kreacije će biti kompetentni u u praktičnoteoretskoj izvedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i
ostale probleme modne kreacije, koje pred njih bude
postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Student
će poznavati tehnologiju sito štampe, modeliranja u
modnom dizajnu, šivenje tekstila, linoreza, bakropisa
i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke,
slikarske, dizajnerske i enterijerske
tendencije;
stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti
primjenjene umjetnosti sa specifičnim akcentom na
enterijer i dizajn i modnu kreaciju. Student je stekao
kompetencije vezane za likovnu i primjenjenu pedagogiju i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na
drugom nivou studija.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 1
1
2
4
8
2
Anatomsko crtanje 1
1
1
3
7
3
Istorija umetnosti 1
1
1
2
3
4
Sociologija
1
2
0
2
5
Informatika
1
1
2
6
6
Engleski jezik 1
1
2
0
2
7
Crtanje 2
2
2
4
8
8
Anatomsko crtanje 2
2
1
3
7
9
Istorija umetnosti 2
2
1
2
3
10
Psihologija
2
2
0
2
11
Kompjuterski dizajn 1
2
1
2
6
12
Engleski jezik 2
2
2
0
2
13
Stručna praksa 2
2
—122
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Slikanje 1
3
2
5
8
2
grafika 1
3
2
4
7
3
Likovna fprma 1
3
1
2
6
4
Istorija umetnosti 3
3
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Mali crtež 1
2. Vajanje 1
3
1
1
1
1
4
6
Slikanje 2
4
2
4
8
7
Grafika 2
4
2
3
7
8
Likovna forma 2
4
1
2
6
9
Istorija umetnosti 4
4
1
1
3
10
Pedagogija
4
2
0
4
11
Izborni predmet
1. Mali crtež 2
2. Vajanje 1
4
1
1
1
1
4
12
Stručna praksa 2
4
4
- Treća godina - modul Dizajn i modna kreacija
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeno odevanje 1
5
2
5
8
2
Večernji akt 1
5
2
3
6
3
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
5
4
Istorija umetnosti 5
5
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Modna ilustracija 1
2. Kompjuterski dizajn 2
5
1
1
3
3
6
6
Savremeno odevanje 2
6
2
5
8
7
Dizajn šampanog tekstila
6
2
3
6
8
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
5
9
Istorija umetnosti 6
6
1
1
3
10
Izborni predmet
1. Modna ilustracija 2
2. Kompjuterski dizajn 3
6
1
1
3
3
6
12
Stručna praksa 2
6
—123
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvra godina - modul Dizajn i modna kreacija
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeno odevanje 3
7
2
6
7
2
Dizajn tekstila 1
7
2
2
7
3
Estetika
7
2
0
2
4
Istorija umetnosti 7
7
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Istorija kostima
2. Kompjuterski dizajn 4
7
1
1
3
3
7
6
Savremeno odevanje 4
8
2
6
6
7
Dizajn tekstila 2
8
2
2
6
8
Istorija umetnosti 8
8
1
1
3
9
Kompjuterska gafika
8
1
2
6
10
Izborni predmet
1. Dizajn tekstila i odeće
2. Kompjuterski dizajn 5
8
1
1
2
2
5
11
Završni rad
8
1
2
4
12
Stručna praksa 2
8
4
- Treća godina - modul Enetrijer
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Oblikovanje enterijera
5
3
4
8
2
Nacrtna geometrija sa perspektivom
5
2
3
6
3
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
5
4
Istorija umetnosti 5
5
1
1
3
5
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 1
2. Kompjuterski dizajn 2
5
1
1
3
3
6
6
Kompjuterska obrada enterijera 1
6
3
4
8
7
Crtanje enterijera 1
6
2
3
6
8
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
5
9
Istorija umetnosti 6
6
1
1
3
10
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 2
2. Kompjuterski dizajn 3
6
1
1
3
3
6
11
Stučna praksa 3
6
—124
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Enetrijer
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Kompjuterska obrada enterijera 2
7
2
4
7
2
Crtanje enterijera 2
7
2
4
7
3
Istorija umetnosti 7
7
1
1
3
4
Estetika
7
1
1
2
5
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 3
2. Kompjuterski dizajn 4
7
1
1
3
3
7
6
Kompjuterska obrada enterijera 3
8
2
4
6
7
Crtanje enterijera 3
8
2
4
6
8
Istorija umetnosti 8
8
1
1
3
9
Kompjuterska grafika
8
1
2
6
10
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 4
2. Kompjuterski dizajn 5
8
1
1
2
2
5
11
Završni rad
8
4
12
Stučna praksa 3
8
4
—125
Download

informator - Univerzitet u Novom Pazaru