INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU
—1
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INFORMATOR
za upis na osnovne akademske studije
Izdavač:
Izdavački centar Internacionalnog-Univerziteta u Novom Pazaru
Urednik:
Enis Ujkanović
Tehnički urednik:
Irhad Salihagić
Korice:
Dženan Hajrović
Novi Pazar
2012
—2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
INFORMATOR
za upis studenata na osnovne akdemske studije
2012/2013
Novi Pazar, 2012.
—3
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
SADRŽAJ:
str.
O Internacionalnom - Univerzitetu u Novom Pazaru
6
Upisne kvote8
Uslovi upisa
10
Test općeg zananja
13
Departman za pravne nauke
Pravo i Pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika)
29
Departman za ekonomske nauke
Ekonomija; Turizam; Revizija i osiguranje
43
Departman za pedagoško-psihološke nauke
Psihologija61
Vaspitač djece predškolskog uzrasta 70
Departman za filološke nauke
Bosanski jezik i bošnjačka književnost81
Bosanski jezik i bošnjačka književnost - Prevodilaštvo84
Srpski jezik i književnost 87
Anglistika; Anglistika - Prevodilaštvo
96
Germanistika107
Departman za prirodno-tehničke nauke
Informatika119
Departman umjetnosti
Likovna umjetnost131
Primjenjena umjetnost136
—5
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» O INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
» Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i
prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da
obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog
podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija
po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene
su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz
mogućnost realizacije programa razmjene studenata.
» Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:
» American City University ( ACU ), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut „Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši studenti deo školovanja obave
u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu ( Mađarska ); Koledž u Dunaujvaroši (
Mađarska ); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara ( BiH ); Univerzitet u Bihaću
( BiH ); Državni univerzitet u Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ ( MK ).
» Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope,
odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od zajedničkog
interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.
» Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih
studijskih programa, saradnja sa „Gete institutom“ iz Beograda, itd.
» Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo
snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni - Univerzitet u Novom
Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o
dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.
—6
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» OSOBENOSTI INTERNACIONALNOG - UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU
» Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po modelu zapadnoevropskih zemalja.
» Studije traju 4 + 1 + 3 studijske godine. Izuzetak čini studijski program na Departmanu za pedagogiju i psihologiju Vaspitač djece predškolskog uzrasta gdje studije traju 3 godine.
» Na studijskim odsjecima i smjerovima na kojima nastava, na prvom stepenu, traje četiri studijske
godine student po okončanju četvrte studijske godine polaganjem završnog ispita stiče se diploma
o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (BACHELOR, 240 ECTS kredita).
» Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisivati studije u trajanju od jedne
studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (MASTER 60 ETCS kredita)
» Po okončanju drugog stepena visokog obrazovanja, kandidati mogu upisati treći stepen visokog
obrazovanja, za sticanje zvanja doktor nauka – Ph.D, tj.180 ECTS, odnosno tri studijske godine;
» Kandidati sa završenim postdiplomskim studijama i zvanjem MAGISTAR, u skladu sa ranijim Zakonom o visokom obrazovanju, mogu prijavljivati DOKTORSKE DISERTACIJE, za sticanje zvanja DOKTOR
NAUKA.
» Intencija nastavnih planova i programa, kao i cjelokupnog rada na Univerzitetu je ostvarivanje
jedinstva teorijskih i praktičnih znanja, vještina i navika, kao preduslova za sigurnu profesionalnu i
poslovnu karijeru;
» Primjenjuju se visoki profesionalni i tehnički standardi, uz angažovanje eminentnih stručnjaka u
zemlji i inostranstvu za sve nastavno-naučne oblasti;
» Nastava se izvodi u moderno dizajniranom i tehnički opremljenom prostoru: učionicama,
vježbaonicama, laboratorijama, salama i amfiteatrima.
—7
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» UPISNE KVOTE
» NAČIN OCJENJIVANJA STUDENATA
» DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
(120 studenata)
» DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
(100 studenata)
a) Srpski jezik i književnost:
(30 studenata);
a) Ekonomija - opšti smjer (60 studenata)
b) Turizam (20 studenata)
b) Bosanski jezik i književnost:
(30 studenata);
- Opšti smjer
- Prevodilaštvo
c) Revizija i osiguranje (20 studenata)
b) Anglistika (30 studenata)
- Opšti smjer
- Prevodilaštvo
» DEPARTMAN ZA PRIRODNO-TEHNIČKE NAUKE
(50 studenata)
b) Germanistika (30 studenata)
a) Informatika (50 studenata)
» DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE
NAUKE (60 studenata)
» Ocjenjivanje studenata vrši se po starom sistemu
od 5 do 10, na osnovu poena stečenih na predispitnim
obavezama i poena osvojenih na završnom ispitu.
a)Vaspitač djece predškolskog uzrasta
(30 studenata);
» ESPB BODOVI
b) Psihologija (30 studenata).
Nezavisno od ocjene koju student ostvari stiče jednak
broj ESPB bodova.
ESPB bodovi se upisuju u indeks studenta prilikom
polaganja završnog ispita.
Broj ESPB bodova za svaki predmet pojedničano u
okviru jednog semestra predviđen je kurikulumom i
nastavnim programom.
» DEPARTMAN UMJETNOSTI (40 studenata)
a) Likovna umjetnost
(20 studenata)
- Grafika
- Slikarstvo
Primjer 1:
Ako jedan predmet ima 6 ESPB bodova
2 + 2 (2 časa predavanja i dva vežbi)
4 časa x 15 nedelja= 60 aktivne nastave
Neophodno je 120 sati individulanog rada u toku
semestra.
60+120=180 (aktivna nastava + individulani rad)
180:6=30 (ukupno sati podjeljeno sa brojem bodova)
b) Primenjena umjetnost
(20 studenata)
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera
nedelja
40 radnih sati nedeljno (20 sati aktivne nastave i 20 sati
individualnog rada)
semestar
15 nedalja aktivne nastave
godina
45 radnih nedelja 2 x 15 u nastavi i 15 za pripremu
ispita
Ukupno 1800 radnih sati na nivou godine
» DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (60 studenata)
a) Pravo
- Opšte pravo (30 studenata)
- Pravo unutrašnjih poslova (Kriminalistika)
(30 studenata)
—8
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
1ESPB= 30 sati
1800: 30 = 60 ESPB bodova za godinu
30 ESPB bodova po semestru
Ukupno časova rada u semestru je 900 što iznosi 30
ESPB bodova u semestru
Nije moguće ostvariti 30 ESPB ako nema časova
individualnog rada tokom semestra!
» ZAVRŠNI ISPIT
» Mora se steći minimalno 51 poen (iz predispitnih
obaveza i završnog ispita) kako bi student položio ispit.
» Ocjenjivanje završnog ispita:
Rad studenta se ocenjuje tokom semestra i time se
ostvaruju predispitne obaveze!
Ocjenjivanje se vrši u skladu sa pravilnikom o
ocjenjivanju:
do 50 poena ocjena 5 - nije položio/la
51-60 poena ocjena 6
- položio/la
61-70 poena ocjena 7
- položio/la
71-80 poena ocjena 8
- položio/la
81-90 poena ocjean 9
- položio/la
91-100 poena ocjena 10 - položio/la
» PRIMJER PREDISPITNIH OBAVEZA
» Sadašnji sisitem ocjenjivanja biće dograđivan
saglasno pozitivnim propisima i opštim aktima
Internacionalnog - Univerziteta u Novom Pazaru.
1. Za prisustvo u nastavi do 20 poena, a od toga do 15
poena predavanja i vježbe
• ukoliko predmet ima samo predavanja onda se svih
15 poena dodjeljuje za predavanja
• ukoliko predmet ima više predavanja nego vježbi
onda je za predavanja 8 a za vježbe 7 poena
• ukoliko predmet ima više vježbi nego predavanja
onda 7 poena nose predavanja a 8 nose vježbe
• ukoliko predmet ima jednako predavanja i vježbi
onda je po 7,5 poena za predavanja i za vježbe - do 5
poena ostalo ( domaći zadaci, isticanje …)
2. Kolokvijumi do 20 poena
3. Seminarski rad do 10 poena
» Ukupan maksimalan broj predispitnih poena koje
student može da osvoji iznosi 50.
» Student ima pravo da predmet polaže ukupno 3 puta
Primjer:
Student
I- aktivnost u nastavi
-15 poena: (12 poena predavanja i vježbe 3 poena
ostalo)
II- Kolokvijumi
-14 poena (2 kolokvijuma 6+8 poena)
III seminarski rad
-8 poena
Student je osvojio 37 predispitnih poena i stekao pravo
na polaganje završnog ispita
—9
» Ocjenjivanje kolokvijuma:
Maksimalan
kolokvijumu
poena =20).
Ocjenjivanje
poena koju
broj poena koje student može steći na
iznosi 10 poena (2 kolokvijuma po 10
na kolokvijumu vrši se na bazi skale
utvrđuje svaki predmetni profesor.
» Ocjenjivanje seminarskog rada
Seminarski rad nosi maksimalno 10 poena.
Rad se ne može ocjeniti ocjenom manjom od 5 i višom
od 10 poena ukoliko je prihvaćen od strane profesora.
Ukoliko student nije zadovoljan ponuđenom ocjenom
seminarskog rada može zatražiti javnu odbranu
seminarskog rada pred studentima i tom prilikom biti
dodatno ocjenjen od profesora.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» USLOVI UPISA
» Kandidat može podnijeti prigovor na redoslijed na
rang listi, u roku od tri dana od objavljivanja liste.
» Shodno odredbama Statuta i Pravilnika o studijama,
na Internacionalnom - Univerzitetu u Novom Pazaru
utvrđeni su slijedeći opšti uslovi za upis na sve
departmane Internacionalnog - Univerziteta u Novom
Pazaru:
» U prvu godinu osnovnih studija, u skladu sa
objavljenim Konkursom, mogu se upisati kandidati
koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem
trajanju.
» Izbor kandidata vrši se na osnovu slijedećih mjerila:
1. Rezultata sa testa opšteg znanja,
(maksimalno 30 bodova);
2. Rezultata sa testa posebnih znanja,
(maksimalno 30 bodova);
3.Opšteg uspjeha u srednjem obrazovanju - sva četiri
razreda, (maksimalno 40 bodova);
» Na osnovu pomenutih mjerila sačinjava se rang
lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata
pojedinačno. Svaki kandidat može osvojiti maksimalno
100 bodova.
» Rang lista se utvrđuje za svaki departman, odsjek ili
smjer, a mjesto na rang listi određuje status studenta.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati dostavljaju ovjerene
fotokopije, a na uvid original dokumenta, i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. svjedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg
obrazovanja;
3.
diplomu
o
završenom
četvorogodišnjem
obrazovanju;
4. dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog
ispita u iznosu od 20 eura u dinarskoj protivvrijednosti.
» Rokovi za predaju dokumenata, prijemni ispit,
rezultate upisnog roka i upis kandata biće objavljeni
putem javnih glasila i na internet stranici Univerziteta.
(www.uninp.edu.rs)
» Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita
ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.
» Kandidati koji steknu pravo da se upišu, prilažu:
1. original dokumenta:
2. dva obrasca ŠV 20 (mogu se naći u Studentskoj
službi Univerziteta);
3. indeks (koji se uzima u Studentskoj službi Univerziteta
- cijena 10 eura u dinarskoj protivvrijednosti);
4. dvije fotografije formata 4*6;
5. dokaz o uplati školarine za prvi semestar osnovnih
studija (uplata se vrši u Univerzitetskoj blagajni );
—10
» Ukoliko se kandidati izabrani po Konkursu ne upišu u
predviđenom roku, Univerzitet će umjesto njih upisati
odgovarajući broj drugih kandidata prema redoslijedu
na rang listi.
» SISTEM BODOVANJA NA
PRIJEMNOM ISPITU
» Maksimalan broj bodova na osnovu uspjeha iz
srednje škole je 40. Ovaj broj se dobija tako što se
sabere opći uspjeh u sva četiri razreda srednje škole,
pa se taj zbir pomnoži sa dva.
Na primjer:
Ako je učenik N.N. u toku srednje škole imao slijedeći
uspjeh:
- I razred: 3.78,
- II razred: 3.86,
- III razred: 3,47 i
- IV razred 4,26
To ukupno iznosi: 15,37 x 2 = 30,74 bodova.
» Uz bodovanje uspjeha iz osnovne škole, uzimaju se u
obzir i rezultati testa opštih i posebnih znanja;
» Maksimalan broj bodova na testu općeg znanja je
30 bodova;
» Maksimalan broj bodova na testu posebnih znanja
je 30 bodova.
Nakon utvrđivanja broja osvojenih bodova za svakog
prijavljenog kandidata, Komisija za prijemne ispite
sačinjava rang listu (rejting skalu). Kandidati koji osvoje
dovoljan broj bodova smatraće se primljenim.
» POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
» Prijemni ispit se sastoji iz sljedećih dijelova:
1. Test općeg znanja;
2. Test posebnih znanja.
Oba testa se rade pismeno.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» UTVRĐIVANJE REZULTATA
PRIJEMNOG ISPITA
» Rezultati testa općeg znanja i test posebnih znanja
se utvrđuju pregledom od strane stručne Komisije, na
osnovu čega se pomoću posebnog kompjuterskog
programa vrši automatska obrada podataka
(bodovanje i rejting skala).
» Konačna lista sa brojem osvojenih bodova, u čiji
sastav ulaze: bodovi sa ostvarenog uspjeha iz srednje
škole, bodovi sa testa općeg znanja i bodovi sa testa
posebnih znanja, sačinjava se u procesu automatske
obrade podataka putem računara.
» Kandidati čija se imena nađu ispod propisane
crte ili budu izrazili sumnju u regularnost i tačnost
vrijednovanja, dobiće posebna uputstva o daljim
mogućnostima ostvarivanja prava na upis.
» SISTEM VISOKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI
—11
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—12
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
TEST OPĆEG ZNANJA
—13
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
1. Odakle potiče Ep o Gilgamešu?
a) Mesopotamija;
b) Egipat;
c) Vavilon;
d) Grčka.
10. Onaj koji ima dvojaku vrijednost?
a) dvovrijedan;
b) dupli;
c) licemjer;
d) ambivalentan.
2. Cezareve riječi kada je prešao rijeku Rubikon?
a) Alea iacta est (Kocka je bačena);
b) Zar i ti sine Brute;
c) Hrabrima sreća pomaže;
d) Neka se čuje i druga strana.
11. Plitvička jezera se nalaze u?
a) Hrvatskoj;
b) Sloveniji;
c) Rumuniji;
d) Crnoj Gori.
3. Koji grad je, po biblijskoj legendi, uništen zbog grijehova njegovih stanovnika?
a) Jerusalim;
b) Gomora;
c) Atlantida;
d) Vavilon.
12. Jedinica za mjerenje jačine električne struje:
a) vat;
b) amper;
c) džul;
d) om.
4. Glavni junak djela ‘’Jazavac pred sudom’’?
a) Ilija Jurić;
b) David Štrpac;
c) Stanko Ilić;
d) Filip Višnjić.
13. Kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u
magnetnom polju u dinamo mašinama?
a) elektromotor;
b) stator;
c) rotor;
d) anker.
5. Najviši čin u ratnoj mornarici?
a) Kapetan;
b) Admiral;
c) Pilot;
d) General.
14. Gibraltarski moreuz spaja?
a) Jadransko more i Tihi okean;
b) Sjeverno more i Indijski okean;
c) Sredozemno more i Atlantski okean;
d) Mrtvo more i Crveno more.
6. Jedina žena koja je boravila na Svetoj Gori je?
a) carica Milica;
b) Majka Tereza;
c) princeza Dajana;
d) carica Jelena.
15. Simbol medicine je?
a) pacov;
b) slijepi miš;
c) bijeli miš;
d) zmija.
7. Pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima
prethodnog stiha su?
a) akrogrami;
b) soneti;
c) ep;
d) dvanaesterci.
16. Prodaja robe po nižim cijenama inostranim kupcima naziva se?
a) kontigent;
b) damping;
c) loše poslovanje;
d) kvota.
8. Rijeka Dunav izvire?
a) u Engleskoj;
b) u Sao Paolu;
c) na Švarcvaldu;
d) na Kilimandžaru.
17. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom, dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih
zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je?
a) hardver;
b) Pascal;
c) Need for speed;
d) aplikativni softver.
9. Hipokratovu zakletvu polažu?
a) inženjeri;
b) kosmonauti;
c) ljekari;
d) filozofi.
18. Izbaciti “uljeza”?
a) Bah;
b) Betoven;
c) Berluskoni;
d) Vagner.
—14
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
19. Najveći most u Evropi je?
a) Vasko de Gama (Portugalija);
b) Golden gate (San Francisko);
c) Brankov most (Beograd);
d) Bosforski most (Istambul).
28. Alfred Nobel proslavio se otkrićem?
a) dinamita;
b) žiroskopa;
c) nitroglicerina;
d) baruta.
20. Najveće jezero na svijetu je?
a) Gazivode;
b) Kaspijsko jezero;
c) Palićko jezero;
d) Mičigen jezero.
29. Luciano Pavarotti je bio?
a) pjesnik;
b) japanski car;
c) italijanski slikar;
d) najpoznatiji tenor.
21. Pitagora je tvorac?
a) teoreme;
b) Ezopove priče;
c) Univerzitetske misli;
d) romana RAT I MIR.
30. Nefertiti je?
a) disko klub;
b) programski jezik;
c) egipatska kraljica;
d) engleska kraljica.
22.‘’Mjesečevu sonatu’’ komponovao je?
a) J.J. Zmaj;
b) P.I. Čajkovski;
c) W.A. Mocart;
d) L.W. Betoven.
31. Mauricijus je?
a) rijeka;
b) država;
c) planina;
d) fotomodel.
23. Koja od navedenih ličnosti je nobelovac?
a) Đura Daničić;
b) W. Šekspir;
c) Predrag Marković;
d) Ivo Andrić.
32. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija
je?
a) paranoja;
b) delirijum;
c) umišljanje;
d) iluzija.
24. Salvador Dali je?
a) glumac;
b) slikar;
c) fizičar;
c) španski premijer.
33. Jedinica mjere u astronomiji kojom se izražava
udaljenost zvijezda i galaksije?
a) paskal;
b) svjetlosna godina;
c) parsek;
d) barel.
25. Koagulacija je?
a) razumjevanje;
b) zgrušavanje;
c) ispovjedanje;
d) saradnja.
34. Njufaundlender?
a) rasa psa;
b) enciklopedija;
c) ostrvo;
d) oblast u Kanadi.
26. Oboa je?
a) oblast u Rusiji;
b) rijeka;
c) duvački instrument;
d) planina.
35. Kvarternarni period je?
a) period inkubacije;
b) interval geološkog vremena;
c) životni ciklus preduzeća;
d) pauza od četiri dana u radu.
27. Naziv “vječni grad” pripada gradu|?
a) Parizu;
b) Rimu;
c) Njujorku;
d) Londonu.
36. Kada
da?
—15
se za narod kaže da živi u dijaspori, to znači
a) živi u oskudici;
b) ratuje sa susjedima;
c) živi u blagostanju;
d) je rasut po svijetu.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
37. Javorov list je simbol?
a) Argentine;
b) Meksika;
c) Srbije;
d) Kanade.
46. Podjela pacijenata radi prioriteta?
a) raspodjela;
b) preraspodjela;
c) participacija;
d) trijaža.
38. Ptica Feniks je simbol?
a) besmrtnosti;
b) pustošenja;
c) božanske mudrosti;
d) brige za potomstvom.
47. Ukulele je?
a) mala havajska gitara;
b) vulkan;
c) afričko pleme;
d) riječno dno Amazona.
39. Pankreas je?
a) žlijezda;
b) mišić;
c) krvna plazma;
d) vrsta bolesti.
48. Fiziokratizam je?
a) tradicionalna nošnja Grka;
b) historijska epoha;
c) period inkvizicije;
d) filozofska škola.
40. Prenošenje znanja sa Boga na ljude je?
a) corpus delikt;
b) kolonada;
c) otkrovenje;
d) radijacija.
49. Tekvondo?
a) ritual Japanaca;
b) tradicionalna igra Španije;
c) korejska borilačka vještina;
d) indijska pokrajina.
41. Svaka hemijska reakcija u kojoj dolazi do razmjene
elektrona?
a) analiza;
b) sinteza;
c) oksidoredukcija;
d) osmoza.
50. U logici iskaz koji se ne može opovrgnuti bez
nedosljednosti je?
a) indukcija;
b) tautologija;
c) ekvivalencija;
d) komutacija.
42. Orfizam je?
a) muzički pravac;
b) trend u kubizmu;
c) vrsta plesa;
d) stil pisanja.
51. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crticama ili praznim
slovima je?
a) vukova azbuka;
b) glagoljica;
c) klinasto pismo;
d) morzeova azbuka.
43. Jedini grad koji se prostire na dva kontineta?
a) Jemen;
b) Chicago;
c) Istambul;
d) Kairo.
52. Industrijska revolucija je započela u Engleskoj?
a) u VII vijeku;
b) u XVIII vijeku;
c) pr.n.e;
d) u XI vijeku.
44. Input-output analiza je?
a) ekonomska analiza;
b) književna analiza;
c) matematička analiza;
d) sportska analiza.
53. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su?
a) Bušmani;
b) Hotentoti;
c) Eskimi;
d) Indusi.
45. Naum je?
a) predsjedavajući EU;
b) ideolog;
c) jedan od nižebiblijskih proroka;
d) književni kritičar.
54. Markiz je?
a) iseljavanje stanovništva;
b) probno snimanje;
c) evropska plemićka titula;
d) dio nervnog sistema.
—16
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
55. Anis se koristi kao?
a) začin;
b) vještina prodaje;
c) dio garderobe Jevreja;
d) magija.
64. Bermudski trougao se nalazi?
a) Veliki (Tihi) okean;
b) Atlantski okean;
c) Indijski okean;
d) Sjeverno ledeno more.
56. Galijano je aktuelni kreator?
a) Versaćea;
b) Christian Diora;
c) Guccia;
d) Louis Vuitona.
65. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je?
a) AKL;
b) DHL;
c) LSD;
d) NBA.
57. Numizmatičar je?
a) čovjek oboljeo od raka;
b) osoba u invalidskim kolicima;
c) sakupljač starog novca;
d) starogrčki bog.
66. Džon Lenon bio je član grupe?
a) Roling Stones;
b) Duran Duran;
c) Beatles;
d) Atomsko sklonište.
58. Vještačka manipulacija, modifikacija i vještačko
prespajanje DNK je?
a) genetski inženjering;
b) geneza;
c) genetika;
d) kloniranje.
67. Američki crtač animiranih filmova i producent
zabavnog programa bio je?
a) Volt Dizni;
b) Miki Maus;
c) Jonny Deep;
d) Paja Patak.
59. Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u
noćnom klubu je?
a) disk džokej;
b) džokej;
c) muzičar;
d) neumoran čovjek.
68. U Vostoku 1 letio je?
a) Marija Kiri;
b) Wil Smit;
c) Jurij Gagarin;
d) Mihail Nikolajevič.
60. Naziv za pojas seizmičkih vulkanskih aktivnosti koji
okružuju pacific?
a) vatreni poljubac;
b) vatreno okruženje;
c) vatreni prsten;
d) pacifički prsten.
61. Kolumbo je otkrio Ameriku?
a) tražeći kuću;
b) tražeći pomorski put za Indiju;
c) bježeći od neprijatelja;
d) pišući vijest.
69. DEVIS KUP međunarodno takmničenje?
a) košarci;
b) fudbalu;
c) odbojci;
d) tenisu.
70. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita?
a) jedan;
b) dva;
c) tri;
d) sedam.
71. “Zlatna palma” je?
a) filmsko priznanje;
b) pozorišna nagrada;
c) statua u San Remu;
d) biblijski simbol za raj.
62. Pseudonim Branislava Nušića je?
a) Ben Akiba;
b) Dr. Džons;
c) Džejms Kamerun;
d) Mihail Mihajlovič.
72. Treće slovo grčke azbuke?
a) teta;
b) delta;
c) alfa;
d) gama.
63. Svjetski rekorder u skoku s motkom je?
a) Sergej Lavrov;
b) Sergej Bubka;
c) Sergej Trifunović;
d) Anatolij Karpov.
—17
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
73. Forenzična medicina je?
a) sudska medicina;
b) hirurgija;
c) ginekologija;
d) pedijatrija.
82. Najstarija visokoobrazovna institucija u SAD?
a) Kolumbija Univerzitet;
b) Jejl;
c) Harvard;
d) Sorbona.
74. Franc Ferdinad je ubijen?
a) 1918 u Zagrebu;
b) 1917 u Nišu;
c) 1914 u Sarajevu;
d) 1927 u Podgorici.
83. Harfa je?
a) muzički instrument;
b) duvački instrument;
c) saobraćajni znak;
d) automobil.
75. Sigmund Frojd je?
a) pedagog;
b) andragog;
c) psiholog;
d) historičar umjetnosti.
84. WWW je skraćenica za?
a) World World World;
b) World Web Wide;
c) vremenske prognoze;
d) programski jezik.
76. Čime se hrani svilena buba?
a) larvama mrava;
b) dudovim lišćem;
c) smolom;
d) lišajevima.
85. Francuski kralj Šarl III u narodu je bio poznat kao?
a) Šarl blistavi um;
b) Šarl glupi;
c) Šarl zavodnik;
d) Šarl mudri.
77. Kada se kaže da je neka biljna vrsta autohtona, to
znači da je ona?
a) istrijebljena;
b) dragocjena;
c) samonikla;
d) dobro rodila.
86. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa
Šantić?
a) O klasje moje;
b) Emina;
c) Tamnica;
d) Veče na školju.
78. Muslimanski narod koji živi u raznim krajevima zapadne Afrike su?
a) seldžuci;
b) fulani;
c) suniti;
d) beduini.
87. Ko među navedenima nije bio vojskovođa?
a) Hanibal;
b) Vergilije;
c) Atila;
d) Julije Cezar.
79. U kom gradu se nalazi Zabranjeni grad?
a) u Kairu;
b) u Pekingu;
c) u Teherenu;
d) u Nju Delhiju.
80. Ako kažemo za nekog da je fundamentalista on je?
a) vrijedan radnik;
b) samouki zanatlija;
c) patrijarhalno vaspitan;
d) konzervativni vjernik.
81. Najpotpunija i najsavršenija
vavilonskih zakona je?
a) Dušanov zakonik;
b) Vavilonski zakonik;
c) Hamurabijev zakonik;
d) Vavilonska knjižica.
postojeća zbirka
—18
88. Džordžijanski stil je stil u?
a) lijepom pisanju;
b) historiji;
c) filozofiji;
d) arhitekturi.
89. Šta ne predstavlja par suprotnosti?
a) jednostavan-kompleksan;
b) duhovno-svetovno;
c) neskladan-disharmoničan;
d) konkavan-konveksan.
90. Čukur česma se nalazi u?
a) Šapcu;
b) Beogradu;
c) Nišu;
d) Pančevu.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
91. Černobiljska katastrofa je?
a) nesreća u nuklearnoj elektrani;
b) nesreća u termoelektrani;
c) nesreća u hidroelektrani;
d) nesreća u rudniku.
92. Kompozitor koji je komponovao muziku za balet
“Uspavana ljepotica”?
a) W.A. Mocart;
b) L.W. Betoven;
c) P.I. Čajkovski:
d) S.W. Rahmanjinov.
93. Koja od navedenih biljaka ne pripada rodu citrus?
a) limun;
b) narandža;
c) grejpfrut;
d) kivi.
100. Albanski vođa i prvi komunistički predsjednik bio
je?
a) Enver Hodža;
b) Hašim Tači;
c) Agim Čeku;
d) Ibrahim Rugova.
101. Metod bilježenja ili reprodukovanja trodimenzionalne slike ili holograma?
a) 3D fotografija;
b) hologramija;
c) holografija;
d) kopiranje.
102. Zabrana dodirivanja, izricanja ili činjenja nečeg iz
straha od neposredne kazne natprirodne sile je?
a) tabu;
b) strah;
c) bogobojaznost;
d) strahopoštovanje.
94. Autor bestselera “Da Vinčijev kod” je?
a) Den Braun;
b) Paolo Koeljo;
c) Marfi Patrik;
d) Semjuel Beket.
103. Aktuelni predsjednik Srbije, Boris Tadić, rođen je
u?
a) Podgorici;
b) Sofiji;
c) Sarajevu;
d) Beogradu.
95. Sterijina nagrada se uručuje za?
a) najbolje napisan esej;
b) najbolju sporednu ulogu;
c) najbolji kostim;
d) najbolju pozorišnu predstavu.
104. Ljuba Tadić je bio?
a) glumac;
b) pijanista;
c) premijer Srbije;
d) režiser.
96. Fiktivna sila, karakteristična za kružno kretanje je?
a) centrifugalna sila;
b) centripetalna sila;
c) električna sila;
d) sila gravitacije.
97. Centralno autonomna obaveštajna služba SAD-a
je?
a) BIA;
b) CIA;
c) FIA;
d) AFI.
98. “Mesnevija” je čuveno djelo?
a) Dželaludina al-Rumija;
b) Salmana Rušdija;
c) Muhameda El-Gazalija;
d) Muhameda Alija.
105. Tokom evolucije, najbliži preci ptica bili su?
a) papkari;
b) gmizavci;
c) kljunari;
d) zglavkari.
106. Takla Makan pustinja se nalazi u?
a) Aziji;
b) Africi;
c) Južnoj Americi;
d) Australiji.
107. Tamoksifen ili Nolvadeks je?
a) sintetička droga;
b) sintetički materijal;
c) sintetički hormon;
99. Najbrži pas na svijetu je?
a) Hrt;
b) Haski;
c) Labrador;
d) Ovčar.
108. TANJUG je novinska agencija osnovana?
a) 5. novembra 1943;
b) 12. februara 1972;
c) 27. marta 1982;
d) 17. novembara 1930.
—19
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
109. Brzina otkucaja srca preko 100 do 240 u minuti je?
a) aritmija;
b) strah;
c) uzbuđenje;
d) tahikardija.
118. ‘’Hvalisavac’’je jedini roman simboliste?
a) Stefana Malarmea;
b) R.M. Rilkea;
c) Oskara Deviča;
d) Šarl Bodlera.
110. Scensko izvođenje sastavljeno od burlesknih
skečeva, skaradnog humora, horskog pjevanja i solo
pjevanja je?
a) burleskni šou;
b) kabare;
c) mjuzikl;
d) opera.
119. Mješavina hidrokarbonata, koja se dobija od nafte
i crne ili tamno smeđe boje, zove se?
a) bitumen;
b) cement;
c) malter;
d) najlon.
111. Bulonjska šuma (park) nalazi se u?
a) Beču;
b) Detroitu;
c) Parizu;
d) Ohaju.
120. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od
pacijenta i ispituju naziva se?
a) analiza;
b) sinteza;
c) biopsija;
d) pregled.
112. B-ćelije i T-ćelije su vrste?
a) limfocita;
b) trombocita;
c) leukocita;
d) eritrocita.
121. Binarni kod se uglavnom koristi kod?
a) raketa;
b) telefona;
c) digitalnih kompjutera;
d) zvučnika.
113. Pozorišni kvart u New Yorku je?
a) Piaca di Spana;
b) Via del Corso;
c) Picadili Sqver;
d) Brodvej.
122. Stil njemačke i austrijske umjetnosti u izradi
namještaja i ukrasa, koji se razvio izmedju 1815-1848,
zove se?
a) barokni stil;
b) jonski stil;
c) postmoderni stil;
d) bidermajer stil.
114. British-American tobacco je?
a) duvanska industrija;
b) avio industrija;
c) industrija automobila;
d) elektronska industrija.
123. Big Ben je dizajnirao?
a) Grof Jonson;
b) Ser Edmund Beket;
c) Lord David;
d) Ser Nikol Anton.
115. Sjedište NATO-a je u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Budimpešti;
d) Liverpulu.
124. Bernardo Bertoluči je priznati italijanski?
a) režiser;
b) pjevač;
c) kritičar;
d) pijanista.
116. Matadori su?
a) koljači;
b) vatrogasci;
c) krojači;
d) ništa od navedenog.
125. Prvo sasvim slobodno internacionalno tržište
(Belgije, Luksemburga i Holandije) koje je doprinijelo
razvoju Evropske ekonomske zajednice je?
a) NAFTA;
b) MIGA;
c) Beneluks;
d) WTO.
117. Boljšoj teatar nalazi se u?
a) Moskvi;
b) Sant Peterburgu;
c) Lenjingradu;
d) Kijevu.
—20
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
126. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku koji govore
arapski jezik su?
a) beduini;
b) Libanci;
c) melezi;
d) bantu crnci.
135. Oštar porast u aerodinamičnom povlačenju koji se
javlja kada se letjelica približi blizini zvuka je?
a) zvučna brzina;
b) zvučnik;
c) zvučni signal;
d) zvučna barijera.
127. Jedina očuvana džamija na teritoriji Beograda je?
a) Aja Sofija;
b) Bajrakli džamija;
c) Sultan Selimova džamija;
d) Begova džamija.
136. U kom sportu je pobjednik onaj ko sa najmanje
udaraca/pokušaja dođe do kraja igre?
a) tenis;
b) boks;
c) golf;
d) streličarstvo.
128. Osnivač moderne Turske je?
a) Sulejman Demirel;
b) Sultan Fatih;
c) Mustafa Sandal;
d) Mustafa Kemal Ataturk.
129. Jedan od dva trenutka u godini kada se sunce
nađe tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako
dugi na cijeloj zemlji je?
a) ravnodnevica;
b) meridijan;
c) ekvincij;
d) uporednik.
130. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove
električni udar dovoljno jak da ošamuti čovjeka je?
a) električna jegulja;
b) električna pastrmka;
c) električna ajkula;
d) električna meduza.
131. Zapis na grobu u stihu ili prozi je?
a) oproštajni stih;
b) onomatopeja;
c) tužbalica;
d) epitaf.
137. Zlatna bula je (1356) ustav za Sveto rimsko carstvo
koje je obznanio?
a) Karlo IV;
b) Napoleon;
c) Luj XVI;
d) Karlo IV.
138. U islamu “iblis’’, u hrišćanstvu “satana’’ - to su sinonimi za?
a) dobročinstvo;
b) proroka;
c) apostola;
d) đavola.
139. Prvi car Rusije poznat je pod imenom?
a) Ivan Grozni;
b) Roman Abramovič;
c) Ivan Vasiljevič;
d) L.N.Tolstoj.
140. Hadis je?
a) priča;
b) prenošenje rečenog;
c) dijalog.
141. Grad Piza se nalazi na rijeci?
a) Nevi;
b) Po;
c) Arno;
d) Dunav.
132. Najviši aktivni vulkan u Evropi je?
a) Etna;
b) Vezuv;
c) Dunav,
d) Po.
133. Međunarodni sud pravde se nalazi u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Hagu;
d) Ženevi.
142. Rana forma romana, najčešće pisana u prvom licu
u kojem se pokazuju dogodovštine nekog vagabunda
ili avanturiste je?
a) pikarski roman;
b) romančić;
c) rani roman.
134. Simbol urezan na komadu srebra ili zlata kao potvrda da zadovoljava utvrđene standarde čistote je?
a) zaštitni znak;
b) žig;
c) čistnik.
143. Izražavanje riječi i ideja kroz crteže je?
a) crtanje;
b) skiciranje;
c) dizajniranje;
d) piktografija.
—21
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
144. Obred u hrišćanstvu koji se koristi za istjerivanje
demona je?
a) egzorcizam;
b) istjerivanje anđela;
c) krštenje;
d) osvještavanje.
153. Padanje radioaktivnih supstancija iz atmosfere na
zemlju zove se?
a) radioaktivna padavina;
b) padavina supstanci;
c) brza padavina;
d) kiša mandarina.
145. Jezik vrlo ograničenog rječnika i pojednostavljene
gramatike je?
a) jezik znakova;
b) pidžin;
c) ograničeni jezik.
154. Raža je jedna od 300 vrsta kakve morske ribe?
a) spljoštene;
b) pastrmke;
c) beskičmene;
d) hrskavičave.
146. Eros i Amor su jedan drugome?
a) kontrast;
b) unikat;
c) pandan;
d) idol.
155. Prva mašina sa više vretena za ispredanje vune
ili pamuka je?
a) parna mašina;
b) razboj;
c) vreteno.
147. Stanovište u politici po kojem moć u demokratskim društvima treba da bude podijeljena na različite
ideološke i ekonomske interesne grupe i ne smije da
bude u rukama vladajuće elite je?
a) demokratija;
b) autokratija;
c) samovolja;
d) pluralizam.
156. Resavska škola je poznata i kao?
a) Raška škola;
b) škola lijepih umjetnosti;
c) prepisivačka škola;
d) brzo školovanje.
148. Dijapazon je?
a) antički bog igre;
b) opseg;
c) geometrijsko tijelo;
d) preteča foto-aparata.
149. Prenosivo svetilište koje je napravio Mojsije u
jevrejskoj historiji zove se?
a) tabernakul;
b) crkva;
c) katedrala.
150. Savezna teritorija Pondišeri se nalazi u?
a) Pakistanu;
b) Azerbejdžanu;
c) Indiji.
151. Španski nacionalni muzej likovnih umjetnosti zove
se?
a) Prado;
b) Muzej umjetnosti;
c) Pikaso.
152. Najprestižnije svjetsko priznanje u oblasti arhitekture je?
a) nagrada za najboljeg;
b) Prickerova nagrada;
c) najbolji arhitekta;
d) Nobelova nagrada.
—22
157. Restauracija je?
a) razdvajanje;
b) obnavljanje;
c) pronalaženje.
158. Opadajući trend u poslovnom ciklusu je?
a) regresija;
b) progresija;
c) linearni niz;
d) recesija.
159. U jeziku, gramatička kategorija koja suprotstavlja
razlike polova je?
a) rod;
b) broj;
c) padež.
160. Protagonist je?
a) glavna ličnost;
b) nosač;
c) nametljivac.
161. Dragi kamen sastavljen od prozirnog crvenog korunda je?
a) safir;
b) rubin;
c) smaragd.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
162. Vrijeme koje protekne od trenutka kada se neko
zarazi do pojave prvih simptoma bolesti se naziva?
a) relaksacija;
b) inkubacija;
c) stagnacija;
d) stabilizacija.
163. Uređaj sa glavom u sredini iz koje se pružaju
sječiva postavljena tako da svaka formira dio jedne
spiralne površine, da bi se obezbijedio potisak na brod
ili avion je?
a) krilo;
b) jarbol;
c) propeler;
d) sidro.
164. Šta je “bijela kuga”?
a) osiromašenje građana;
b) smanjenje nataliteta;
c) sve češća pojava trovanja;
171. RAF je?
a) Britanski aerodrom;
b) Britansko kraljevsko vazduhoplovstvo;
c) naziv kraljevskih letjelica;
d) Britanska spasilačka garda.
172. Homogena mješavina (u hemiji) dvije ili više supstanci u relativnim odnosima koji mogu neprestano
varirati je?
a) jedinjenje;
b) homogena masa;
c) rastvor.
173. Upotreba vještačkog izvora svjetlosti za osvjetljenje je?
a) osvjetljenje;
b) rasvjeta.
174. Rajska ptica je?
a) vrsta ptice;
b) vrsta životinje;
c) ukrasna biljka;
d) reptil.
165. Rols-Rojs PLC je britanski proizvođač?
a) slatkiša;
b) odjeće;
d) luksuznih automobila.
175. Legendarni engleski odmetnik, junak balada koje
datiraju još iz XVI vijeka je?
a) Robin Hud;
b) Herkul;
c) Ričard lavlje srce.
166. Grčko ostrvo Rodos se nalazi u?
a) Egejskom moru;
b) Sredozemnom moru;
c) Crvenom moru;
d) Crnom moru.
176. Najviša planina u Šumadiji je?
a) Šar planina;
b) Rogozna;
c) Kopaonik;
d) Rudnik.
167. Rogač je?
a) životinja štetočina;
b) mahunasta zimzelena biljka;
c) cvijet;
d) vrsta papagaja.
168. Rioan, japanski budistički hram na Kjotou poznat
je po?
a) cvjetnim vrtovima;
b) arhitekturi;
c) svojoj bašti za apstraktnu meditaciju.
177. Odluka VRHOVNOG SUDA SAD koja je ustanovila
pravo žene na abortus bez neprimjenjenog uplitanja
vlasti je donijeta?
a) 1903 god;
b) 1973 god;
c) 1894 god;
d) 1979 god.
169. Riman Georg Fridrih Bernard je poznati?
a) njemački matematičar;
b) njemački pisac;
c) borac za ljudska prava;
d) šansonjer.
178. Metropola sa više od 130 stećaka iz XV-XVI vijeka
koja se nalazila na teritoriji današnje Hercegovine je?
a) Radimlja;
b) Radilj;
c) Varoš.
170. Vještina efektnog pismenog
izražavanja je?
a) komunikativnost;
b) manipulacija;
c) retorika;
d) deskripcija.
179. Kvantitativna mjera kiselosti ili bazičnosti nekog
rastvora je?
a) kisela mjera;
b) kiselina;
c) pH vrijednost.
i
usmenog
—23
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
180. Koje od navedenih država su na obalama istog
okeana?
a) Južna Koreja i Indija;
b) Brazil i Francuska;
c) Brazil i Peru;
d) Indija i Maroko.
189. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) proizvođač;
b) ratni zarobljenik;
c) kmet;
d) begunac.
181. Vrsta puževa koji imaju spljoštenu školjku zovu
se?
a) priljepak;
b) golać;
c) sluzavi puž.
190. Pizza je hrana kog porijekla?
a) američkog;
b) rimskog;
c) francuskog;
d) napolitanskog.
182. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju
kandidati za izbore na javne funkcije je?
a) izborni sistem;
b) preliminarni izborni sistem;
c) odabir;
d) protekcija.
191.Vavilonska ljubavna priča koju Ovidije prenosi u
svojim “Metarmofozama” je?
a) Romeo i Julija;
b) Piram i Tizba;
c) Kreont i Antigona;
d) Omer i Merima.
183. Kada za nekoga kažemo da je eks- šampion u
boksu, to znači da je on?
a) neporažen napustio ring;
b) postao šampion bez borbe;
c) počasni šampion;
d) bivši šampion.
192. Pomoću busole možemo odrediti?
a) jačinu vetra;
b) vazdušni pritisak;
c) pravac kretanja;
d) brzinu hoda.
184. Lice bez državljanstva naziva se?
a) apatrid;
b) emigrant;
c) getoista;
d) kosmopolit.
185. Uzdržavanje od hrane obično iz etičkih ili religioznih razloga je?
a) gladovanje;
b) post;
c) meditacija.
193. Skorbut je?
a) nedostatak vitamina D;
b) hipervitaminoza;
c) nedostatak vitamina C;
d) prezasićenost organizma.
194. Koji nekadašnji grad se prostirao na Kalemegdanu?
a) Singidunum;
b) Ras;
c) Carigrad.
186. Venecijanski trgovac i putnik koji je došao do Azije
u XIII vijeku bio je?
a) Amerigo Vespuči;
b) K. Kolumbo;
c) Marko Polo.
195. Naziv za svaku od različitih klasa polimera koji se
proizvode kao fluidi, smole ili slastomeri je?
a) bitumen;
b) silikon;
c) plastika;
d) guma.
187. Skraćenica za polivinil-hlorid je?
a) PVC;
b) PDV;
c) ACTS;
d) FIFA.
196. Seriografija je tehnika?
a) prepisivanja;
b) pravljenja serija;
c) čuvanja autentičnosti;
d) umnožavanja.
188. Zapisi plesnih pokreta zovu se?
a) plesni zapisi;
b) ples;
c) plesna kompozicija;
d) plesna notacija.
197. Hemijski naziv običnog šećera je?
a) glukoza;
b) polisaharid;
c) saharoza;
d) disaharid.
—24
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
198. Seizmički talas je?
a) talas mora;
b) vibracija izazvana zemljotresom;
c) strujanje vode.
199. Sertifikat je?
a) potvrda;
b) zajam;
c) molba;
d) tužba.
200. Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom
je?
a) sirena;
b) privid;
c) kiklop;
d) sfinga.
REŠENJA:
1.c
2.a
3.b
4.b
5.b
6.d
7.a
8.c
9.c
10.d
11.a
12.b
13.c
14.c
15.d
16.b
17.d
18.c
19.a
20.b
21.a
22.c
23.d
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.d
30.c
31.b
32.a
33.c
34.a
35.b
36.d
37.d
38.a
39.a
40.c
41.c
42.b
43.c
44.a
45.c
46.d
47.a
48.d
49.c
50.b
51.d
52.b
53.c
54.c
55.a
56.b
57.c
58.a
59.a
60.c
61.b
62.a
63.b
64.a
65.d
66.c
67.a
68.c
69.d
70.a
71.a
72.d
73.a
74.c
75.c
76.b
77.c
78.d
79.b
80.d
81.c
82.c
83.a
84.b
85.b
86.c
87.b
88.d
89.c
90.b
91.a
92.c
93.d
94.a
95.d
96.a
97.b
98.b
99.a
100.a
101.c
102.a
103.c
104.a
105.b
106.a
107.c
108.a
109.d
110.a
111.c
112.a
113.d
114.a
115.b
116.d
117.a
118.d
119.a
120.c
121.c
122.d
123.b
124.a
125.c
126.a
—25
127.b
128.d
129.a
130.a
131.d
132.a
133.c
134.b
135.d
136.c
137.a
138.d
139.a
140.b
141.c
142.a
143.d
144.a
145.b
146.c
147.d
148.b
149.a
150.c
151.a
152.b
153.a
154.a
155.b
156.c.
157.b
158.d
159.a
160.a
161.b
162.b
163.c
164.b
165.d
166.a
167.b
168.c
169.a
170.c
171.b
172.c
173.b
174.c
175.a
176.d
177.b
178.a
179.c
180.b
181.a
182.b
183.d
184.a
185.b
186.c
187.a
188.d
189.c
190.d
191.b
192.c
193.c
194.a
195.b
196.d
197.c
198.b
199.a
200.d
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—26
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PRAVNE NAUKE
—27
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—28
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PRAVO
Studije Prava su organizovane kao
četvorogodišnje osnovne akademske studije.
Uslov za upis na studijski program je
završena četvorogodišnja srednja škola i položen
prijemni ispit. Strani državljani upisuju se u prvu
godinu osnovnih studija pod jednakim uslovima kao
i državljani Srbije uz obavezu nostrifikacije diplome
stečene u inostranstvu.
Studijski program Pravo, sastoji se od dva
smjera, smjer opšte pravo i smjer pravo unutrašnjih
poslova (kriminalistika). Prva i druga studijska
godina osnovnih studija su zajedničke za oba smjera.
U trećoj studijskog godini studenti se opredeljuju za
jedan od dva ponuđena smjera.
Studijski
program
Prava
osnovnih
akademskih studija sadrži 49 predmeta, od toga 33
obaveznih i 16 izbornih. Svaki predmet na osnovnim
studijama nosi od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti
od težine gradiva za određeni predmet, tempa i
utrošenog vremena za ovladavanje predviđenom
materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj
godini na osnovnim studijama, po pravilu se izučavaju
akademsko opšte obrazovani predmeti, u drugoj,
trećoj i četvrtoj godini izučavaju se akademsko opšte
obrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i
stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti
nakon teorijskog upoznavanja, uče kako stečeno
znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u
sudovima, tužilaštvima, advokaturi, upravi, lokalnoj
samoupravi i preduzećima. Pri tome se razvijaju
individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati
i projekti različitog obima. Nastava je potpuno
interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama
u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom,
prisustvom na suđenjima, posetom zatvorima i drugim
državnim organima (Katastru, Centru za socijalni
rad, organima lokalne samouprave i preduzećima).
Vježbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na
praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim
za samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja
sticanju sposobnosti kritične i praktične primjene
stečenih znanja u rješavanju konkretnih poslovnih
problema.
Studijski program ima jasno definisanu svrhu
i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.
Svrha studijskog programa Pravo – smjer
opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbeđivanje
potrebnih kompetencija za slijedeće profesije:
»sudije, tužioci, advokati;
»pravnici u drugim državnim organima i službama,
fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i
preduzećima;
»sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.
—29
Svrha studijskog programa Pravo –
smjer pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika),
osposobljava studente za primenu naučnih znanja
i vještina iz oblasti kriminalističkih i policijskobezbjednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni
proces. Završetkom osnovnih akademskih studija,
studenti ovog smera stiču potreban nivo naučnih i
stručnih znanja i vještina koji je neophodan policijskim
službenicima u matičnoj oblasti kriminalističkih i
policijsko-bezbjednosnih nauka. Stečena znanja
studentu
omogućavaju
uspešno
obavljanje
profesionalnih zadataka, razvijanje sposobnosti koje
su neophodne za nastavak studija, sposobnosti
za prikupljanje i tumačenje potrebnih podataka,
sposobnosti razmišljanja o relevantnim društvenim,
naučno-stručnim i etičkim pitanjima i da ishodima
svoga rada obavještavaju stručnu i širu javnost. Smjer
pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) osnovnih
akademskih studija zasnovan je na uvažavanju
potreba organa unutrašnjih poslova koje se odnose
na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila
za sve vrste kriminalističkih i policijsko-bezbjednosnih
poslova u organima unutrašnjih poslova.
Studijski program Pravo ima jasno definisane
ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj
kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim
i praktičnim vještinama i metodama za postizanje
stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave
i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne
djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno
organizovanje poslova i pripremanje uslova za
neometano odvijanje procesa rada rukovođenja
i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti
zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u
Srbiji i Evropskoj Uniji.
Konkretni ciljevi studijskog programa su:
»omogućavanje studentu, da izborom predmeta
aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja,
»omogućavanje studentu savladavanje naučno
obrazovnog procesa,
»omogućavanje da studenti koji uspešno završe
prvostepene studije, da se lako uključe na drugi stepen
akademskih studija koji je organizovan na Univerzitetu,
»omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja
kroz vježbe koje će biti organizovane u saradnji sa
sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad,
organima državne uprave i lokalne samouprave,
preduzećima, ustanovama i dr.
Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom
metoda interaktivne nastave, koji će omogućiti da
studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu
praktična znanja i vještine.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Nakon završenog školovanja studenti su
potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja
u svom daljem radu. Realno procenjuju informacije
i argumente pri donošenju i rješavanju odluka.
Razmjenjuju informacije i ideje sa odgovarajućim
stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate
i savremene metode rada. Strogo se pridržavaju
zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju
permanentno obrazovanje u struci.
Savladavanjem
studijskog
programa
studenti stiču opšta i posebna znanja, sposobnosti i
vještine:
»sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava
za uređenje društvenih odnosa,
»komuniciranja sa javnošću,
»osnovnih načela profesionalne etike,
»sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju
stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih
državnih funkcija,
»sposobnost rešavanja pravnih sporova primenom
procesnog i materijalnog prava,
»poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih
državnih organa,
»sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih
odluka,
»sposobnost rešavanja radnih i međuljudskih odnosa.
»obavljanje
najsloženijih
poslova
iz
oblasti
kriminalističko i policijsko-bezbednosnih delatnosti,
»rukovođenje sistemom bezbednosti u privatnim,
državnim i javnim institucijama i organizacijama,
»korićenja tehnike i metode kontrole poslova, mera i
procedura u oblasti bezbednosti.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Uvod u pravo
1
2
2
6
2
Ustavno pravo
1
3
3
7
3
Engleski jezik 1
1
2
0
5
4
Osnovi ekonomije
1
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko obrazovanje 1
2. Pravo lokalne samouprave
3. Medijsko pravo
1
2
2
2
2
2
2
6
Opća historija države i prava
2
3
2
7
7
Informatika
2
2
2
7
8
Rimsko pravo
2
4
3
8
9
Izborni predmet
1. Specijalno fizičko obrazovanje 2
2. Manjinska prava
3. Porodično pravo
2
2
2
2
2
2
2
10
Stručna praksa
2
—30
6
6
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Stvarno pravo
3
3
3
8
2
Kriminologija
3
3
2
8
3
Osnovi kriminalistike
3
3
2
8
4
Izborni predmet
1. Nasljedno pravo
2. Disciplinsko pravo
3
2
2
2
2
6
5
Sociologija
4
2
0
4
6
Krivično pravo
4
4
4
10
7
Upravno pravo
4
4
2
8
8
Izborni predmet
1. Međunarodno krivično pravo
2. Posebno upravno pravo
4
2
2
2
2
6
9
Stručna praksa
4
2
- Treća godina - modul Opšte pravo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Krivično procesno pravo
5
4
2
9
2
Izborni predmet
1. Autorsko pravo
2. Socijalna patologija
5
2
2
2
2
6
3
Međunarodno javno pravo
5
3
2
7
4
Uvod u građansko pravo
5
3
2
6
5
Obligaciono pravo
6
4
3
9
6
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Prevencija kriminaliteta
6
2
2
2
2
6
7
Prekršajno pravo
6
2
2
7
8
Poslovno pravo
6
2
3
8
9
Stručna praksa
6
—31
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina - modul Pavo unutrašnjih poslova
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Krivično procesno pravo
5
4
2
9
2
Izborni predmet
1. Autorsko pravo
2. Socijalna patologija
5
2
2
2
2
6
3
Kriminalistička taktika
5
3
2
7
4
Kriminalistička tehnika
5
3
2
6
5
Obligaciono pravo
6
4
3
9
6
Izborni predmet
1. Viktimologija
2. Prevencija kriminaliteta
6
2
2
2
2
6
7
Nacionalna bezbjednost
6
2
2
7
8
Kriminalistička operativa
6
2
3
8
9
Straučna praksa
6
2
- Četvrta godina - modul Opšte pravo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Izborni predmet
1. Berzansko pravo i poslovanje
2. Peneologija
7
2
2
2
2
6
2
Radno pravo
7
3
2
7
3
Politički sistemi
7
3
2
9
4
Međunarodno privatno pravo
7
3
3
8
5
Maloljetničko prestupništvo
8
2
3
6
6
Finansije i finasijsko pravo
8
3
3
4
7
Izborni predmet
1. Osnovi forenzike
2. Kriminalistička analitika
8
2
2
2
2
6
8
Građansko procesno pravo
8
3
2
8
9
Stručna praksa
8
2
10
Završni rad
8
4
—32
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Pavo unutrašnjih poslova
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Izborni predmet
1. Berzansko pravo i poslovanje
2. Peneologija
7
2
2
2
2
6
2
Savrameni obaveštajni sistemi
7
3
2
7
3
Kriminalistička metodika
7
3
2
9
4
Organizovani kriminal
7
3
3
8
5
Maloljetničko prestupništvo
8
2
3
6
6
Finansije i finasijsko pravo
8
3
3
4
7
Izborni predmet
1. Osnovi forenzike
2. Kriminalistička analitika
8
2
2
2
2
6
8
Privredni kriminal
8
3
2
8
9
Stručna praksa
8
2
10
Završni rad
8
4
—33
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - PRAVO
1. Čije interese pravo mora zaštititi u procesu usvojenja?
a) usvojene djece
b) odraslih
c) instituta
d) bioloških roditelja
9. Pisac Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru
(Crnogonski građanski zakon) je Valtazar Bogišić?
a) da;
b) ne.
10. Prva klasa diplomatskog predstavnika koje jedna
država kandiduje kod druge, nazivaju se?
a) atentator;
b) agent;
c) ambasador.
2. Koje je značenje riječi latentni u tekstu?
a) prikriveni
b) bočni
c) tajni
d) Odložen
11. Šta od navedenog ne predstavlja hartiju od
vrednosti?
a) menica
b) ček
c) ugovor
d) obveznice
3. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje
riječi konvencija.
a) poslušnost
b) pravilo
c) skupština
d) sporazum
12. U Evropi se primjenjuje pravo?
a) anglosaksonsko;
b) kontinentalno.
4. Dopunite relaciju: kompetentnost – nadležnost :
konfiskacija – ?
a) zapljena
b) neodgovornost
c) nepravda
d) prisila
5. Zakonodavnu vlast u Starom Rimu imao je?
a) rob;
b) predsjednik;
c) senat;
d) papa;
13. Obavještajna služba SR Nemačke je?
a) BKA;
b) BND;
c) MI5;
d) MI6.
6. Foto-robot je konstruisanje portreta nepoznatog
učinioca krivičnog djela prema opisu koji daju
svjedoci?
a) da;
b) ne.
14. Šta od navedenog nije nepokretna stvar?
a) zgrada
b) zemljišna parcela
c) pisaći sto
d) poslovni prostor
15. Pravo građana da slobodno misle i izaberu svoj
pogled na svijet je?
a) sloboda govora;
b) sloboda misli i opredjeljenja.
7. Francuska buržoaska revolucija odigrala se?
a) 1917;
b) 1941;
c) 1789.
16. Naziv za slobodu izražavanja mišljenja i informisanja je?
a) sloboda naučnog i umjetničkog
shvatanja;
b) sloboda štampe.
8. Kada i gde je Dunav proglašen za međunarodnu
reku?
a) 25. aprila 1753 u Rimu
b) 28 avgusta 1925 u Londonu
c) 30. marta 1856 u Parizu
17. Prvi ustav Srbije - Sretenjski ustav donijet je?
a) 1805;
b) 1811;
c) 3. februara 1835.
—34
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
18. Posebna naučna disciplina koja na zajedničkom
planu izučava sve patološke pojave kao što su kriminalitet, delikvencija, prostitucija, alkoholizam, skitnja,
prosjaštvo, samoubistvo i slične pojave koje proizvode
štetna dejstva u društvu naziva se?
a) sociologija;
b) psihologija;
c) socijalna patologija.
19.Šta od navedenog na predstavlja elemenat
državnosti?
a) teritorija
b) stanovništvo
c) kulturno nasleđe
d) državna vlast
27. Vakuf je neotuđivo dobro?
a) da;
b) ne.
28. Šerijatsko pravo je muslimansko vjersko pravo?
a) da;
b) ne.
29. Šta je kroki?
a) mali reptil;
b) jelo od krompira;
c) svečana pesma;
d) jednostavna skica.
30. Kod od navedenih ne pripada prvom rodu
nasleđivanja?
a) supružnici
b) rođena ili usvojena deca
c) strine i ujaci
20. Testament je naredba posljednje volje, data u
zakonom propisanoj formi, kojom zavještalac čini
raspored svoje imovine za slučaj smrti?
a) da;
b) ne.
31. Javno mnjenje je mišljenje društvene skupine
o važnim pojavama i pitanjima koja je kao skupinu
interesuju?
a) da;
b) ne.
32. Ročište je vrijeme namijenjeno usmenim radnjama
stranaka u parnici?
a) da;
b) ne.
21. Utvrđivanje pravnog značenja (smisla pravne
norme) naziva se tumačenje prava?
a) da;
b) ne.
22. Univerzalnu deklaraciju o pravima (Dan prava
čovjeka) Ujedinjene nacije su usvojile u Parizu?
a) 1948;
b) 1956;
c) 1963.
33. Prva faza u postupku izbora, koja se sastoji u
predlaganju ličnosti koje će biti kandidovane za izbore
u predstavnička tijela je kandidovanje?
a) da;
b) ne.
23. Uobičajni naziv za svako ponašanje putem
poređenja dva ili više pravnih sistema, grana prava ili
pravnih instituta najmanje dvije zemlje je uporedno
(komparativno pravo)?
a) da;
b) ne.
34. Koja od navedenih radni nije istražna radnja?
a) uviđaj;
b) pretresanje;
c) praćenje;
d) veštačenje.
24. Šta je predmet radnog prava?
a) porodični odnosi
b) rad i radni odnosi
c) ljudska prava i slobode
35. Evazija poreza je?
a) plaćanje poreza;
b) obračunavanje poreza;
c) utaja poreza.
25. Kriminalci koji su izvršili dva ili više krivičnih djela
su?
a) prestupnici;
b) povratnici;
c) NN lica.
36. Šta ne spada u autoritativne radnje?
a) mere prinude
b) praćenje
c) mere ograničenja
26. Sjedište vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve
(Sveta stolica) je u Vatikanu?
a) da;
b) ne.
—35
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
37. Justicija, kod starih Rimljana, bila je?
a) boginja pravde;
b) boginja ljubavi;
c) boginja srdžbe.
46. Pismeni zahtjev građana upućen predstavnicima
vlasti naziva se?
a) pitanje povjerenja;
b) peticija;
c) štrajk.
38. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan?
a) uredbi;
b) pravilniku;
c) rješenju;
d) ustavu.
47. Naziv za predsjednika vlade u našoj zemlji je
____________________________________________
48. Prinudna mjera kojom se bez naknade oduzima
jedan dio ili cijela imovina jednog lica je?
a) preambula;
b) konfiskacija;
c) aneksija.
39. Kratkotrajno burno ovladavanje čovjekom od
strane njegovih osjećaja naziva se?
a) afekt;
b) piratstvo;
c) defekt.
49. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da
razlikujemo šta je dobro, a šta zlo, definicija je za?
a) moral;
b) nemoral;
c) prekršaj.
40. Skup imovinskih prava koja pripadaju jednom
pravnom subjektu naziva se?
a) ugovor;
b) imovina;
c) obligacija (obaveza);
d) patent.
50. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa
ostvarenim pronalascima i tehničkim unapređenjima
tiču se?
a) pronalazačkog prava;
b) stvarnog prava;
c) ličnog prava.
41. Osnivanje preduzeća počinje donošenjem?
a) osnivačkog akta;
b) osnivačkog uloga;
c) samovoljom pojedinca.
51. Mors ambigua je?
a) prirodna smrt;
b) sumnjiva smrt;
c) nasilna smrt;
d) kličnička smrt.
42. Oslobađanje od gonjenja naziva se?
a) amnestija;
b) aneksija;
c) amnezija.
52. Čime se pokreće upravni spor?
a) tužbom
b) zahtevom
c) molbom
43. Antagonizam je vrsta?
a) suprotnosti;
b) sličnosti;
c) ravnodušnosti.
53. Ujedinjenje više članova ili cijele grupe za efektivnu potporu ili za zajedničku aktivnost je?
a) publika;
b) koalicija;
c) divizija.
44. Državna tvorevina koja je postojala u
starovjekovnom robovlasničkom društvu naziva se?
a) antička država;
b) antanta;
c) klasa.
45. Sastanci predstavnika više država, odnosno subjekata međunarodnog prava radi razmjene mišljenja
o nekom pitanju od međunarodnog interesa nazivaju
se?
a) međunarodne sankcije;
b) međunarodni statusi;
c) međunarodne konferencije.
—36
54. Stanje kada ne živi niti jedan dio čovjeka naziva
se?
a) biološka inteligencija;
b) biološki sat;
c) biološka smrt.
55. Tendencija da se nešto napadne ili ošteti naziva
se?
a) agonija;
b) depresija;
c) agresivnost.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
56. Određeno stanje ili pravac kretanja odnosa
između centralnih i organa državne vlasti naziva se?
a) koalicija;
b) decentralizacija;
c) agresivnost.
65. Berlinski kongres održan je godine?
a) 1878.
b) 1803.
c) 1939.
d) 1978.
57. Za koje zločine nije nadležan stalni Međunarodni
krivični sud?
a) genocid
b) agresija
c) ratni zločin
d) razbojništvo
66. Služba koja vrši zastupanje fizičkih i pravnih lica,
odbranu okrivljenog u kaznenim postupcima, kao i
vršenje drugih vidova pravne pomoći naziva se?
a) akcionarsko društvo;
b) advokatura;
c) društvo kapitala.
58. Srednjovjekovno sudsko policijsko istraživanje
raznih prestupa pripadnika katoličke crkve i njihovo
kažnjavanje u organizaciji crkvenih vlasti naziva se?
a) inicijativa;
b) klasifikacija;
c) inkvizicija.
67. Služba za zaštitu bezbjednosti Bijele kuće,
odnosno predsjednika SAD naziva se?
a) FBI;
b) USSS;
c) DEA;
d) SWAT.
59. Specifičan vid narodnog stvaralaštva, predanja
i vjerovanja, koji se sastoji od fantastičnih priča
o natprirodnim bićima, božanstvima, pojavama i
događajima, naziva se?
a) mit;
b) rasizam;
c) provokacija.
68. Jedno od osnovnih i najstarijih političkih prava
građana u savremenim demokratskim društvima
naziva se?
a) biračko mjesto;
b) biračko pravo;
c) birokratija.
69. Spisak lica osumnjičenih da se nalaze u opoziciji
prema određenom društveno političkom sistemu,
odnosno režimu, naziva se?
a) crvena lista;
b) crna lista;
c) crna berza.
60. Poslovi lokalne samouprave mogu biti?
a) preneseni
b) nasledni
c) zasluženi
61. Ko je i kada prvi predložio definiciju agresije?
a) SAD 1984
b) Nemačka 1918
c) Italija 1914
d) SSSR 1993
70. Osoba koja na osnovu izbora ili naslijeđa ima
pravo da vrši dužnosti vladara, naziva se?
a) ministar;
b) kralj;
c) poslanik.
62. Najprimitivniji oblici ljudske organizacije javljaju
se u?
a) feudalizmu;
b) kapitalizmu;
c) prahistoriji.
71. Suđenje Međunarodnog vojnog suda u Nirnbergu
“glavnim ratnim zločincima evropske Osovine” naziva
se?
a) Nirnberški proces;
b) Nirnberško suđenje;
c) Nirnberški prevrat.
63. Bolesno stanje u kojem bolesnik ima nagon da
podmetne vatru naziva se?
a) piratstvo;
b) piromanija;
c) pijano stanje.
72 . Međunarodna organizacija kriminalističke policije
naziva se?
a) IAK;
b) INTERPOL;
c) IPA;
d) EUROPOL.
64. Nagli preokret u političkim i društvenim odnosima, koji se sastoji u smjeni vlasti nasilnim putem,
naziva se?
a) međunarodni konflikt;
b) prevrat;
c) pripravno stanje;
d) prioritet.
—37
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
73. Prva klasa diplomatskog predstavnika kojeg jedna
država kandiduje kod druge naziva se?
a) ambasador;
b) atentator;
c) agent.
74. Organizacija ili grupa sa zajedničkim interesima,
koja teži da utječe na određeno glasanje članova
zakonodavnog tijela naziva se?
a) obavještajna služba;
b) lobi;
c) društvo kapitala.
81. Mjesto u kome se lice nastani u namjeri da stalno
boravi i koje predstavlja centar njegovih životnih
interesa naziva se?
a) preambula;
b) prebivalište;
c) statut.
82. Ministarstvo, odnosno Sekretarijat inostranih poslova SAD, sa sjedištem u Vašingtonu, naziva se Stejt
department?
a) da;
b) ne.
75. Imperijalistički rat za podjelu svijeta vođen od
1914. do 1919. godine poznat je kao?
a) I svjetski rat;
b) II svjetski rat;
c) Balkanski rat.
83. Žena sa povezom preko oćiju i vagom u ruci je
simbol?
a) slijepila;
b) feminizma;
c) stradanja;
d) pravde.
76. MOSSAD je obavještajna služba?
a) Albanije;
b) Italije;
c) Izraela;
d) Francuske.
84. Ustupanje određenog prava ili teritorije naziva se?
a) cesija;
b) census;
c) cenzura.
77. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim
ponavljanjem nekog ponašanja od strane neorganizovane, difuzne mase naziva se?
a) običaj;
b) zakon;
c) pravni akt.
85. Naziv za razdoblje nacionalističke vladavine u
Njemačkoj je?
a) Treći svijet;
b) Treći stalež;
c) Treći rajh.
78. Palestinsko pitanje, pokrenuto pred Ujedinjenim
Nacijama 1947. godine, tiče se sukoba između Arapa i
Jevreja povodom osnivanja?
a) Izraela;
b) Irana;
c) Sudana.
79. Termin koji vodi porijeklo od francuskog vojnika
Šovena, poklonika zavojevačke politike Napoleona i
označava ekstreman, reakcionaran oblik nacionalizma
koji karakteriše nacionalna isključivost, naziva se?
a) Lenjinizam;
b) Marksizam;
c) Šovinizam.
80. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) kmet;
b) proizvođač;
c) ratni zarobljenik.
86. Kašnjenje u ispunjenju ugovorenih obaveza naziva
se?
a) docnja;
b) autorsko pravo;
c) nalog.
87. Nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili
straha, odnosno povreda ličnih dobara čovjeka ( časti,
ugleda i sl.) naziva se?
a) nematerijalna šteta;
b) materijalna šteta;
c) imovinska šteta.
88. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana
deliktom, tj. protivpravnom radnjom je?
a) deliktna odgovornost;
b) ugovorna odgovornost;
c) imovinska odgovornost.
89. Odnos između povjerioca i trećeg lica kao jemca,
kojimh se treće lice ( jemac) obavezuje prema povjeriocu da će da ispuni punovažnu i dospjelu obavezu
dužnika ako to ovaj ne učini, naziva se?
a) autorsko pravo;
b) otpuštanje duga;
c) jemstvo.
—38
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
90. Grupa istaknutih intelektualaca i eksperata koja se
formira pored kakvog osnovnog organa odlučivanja
naziva se?
a) Trumanova doktrina;
b) Trust mozgova;
c) Udruženje građana.
91. Položaj zemlje koja se bavi objavom rata ili je bez
nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili više
država naziva se?
a) ravnopravnost;
b) ratno stanje;
c) reciprocitet.
95. Biblija je sveta knjiga?
a) hrišćana;
b) jehovinih svedoka;
c) budista;
d) muslimana.
96. Početak ljudske civilizacije vezan je za?
a) Bliski Istok;
b) Afriku;
c) Evropu.
97. Odvajanje odgoja i škole od religioznog utjecaja
naziva se?
a) Sakrament;
b) Sekularizacija;
c) Doktrina.
92. Ljubav prema domovini, zemlji i narodu, naziva se
____________________________________________
93. Naziv vezan za Džordža Maršala, koji se odnosi na
program pomoći vlade SAD zemljama Zapadne Evrope
za posljeratnu obnovu i razvoj nosi ime?
a) Marksizam – Lenjinizam;
b) Maršalov plan;
c) Niksonov plan.
94. Pripadnici organizovanog pokreta “Slobodni zidari”
poniklog početkom XVIII vijeka u Engleskoj i Škotskoj
nazivaju se?
a) milioneri;
b) masoni;
c) lobisti.
98. Nauka o bezbednosti nastala je u okviru nauke o
____________________________________________
99. Učenje i praksa koja traži da se svaki čin izvodi po
zakonu naziva se?
a) legalizam;
b) laicizacija;
c) misticizam.
100. Grana historijske nauke koja se bavi srednjim
vijekom naziva se?
a) medievalistika;
b) indukcija;
c) dedukcija.
REŠENJA:
*47.premijer
*92.patriotizam
*98.međunarodnim odnosima
1.a
2.a
3.d
4.a
5.c
6.a
7.c
8.c
9.a
10.c
11.c
12.b
13.b
14.c
15.b
16.b
17.c
18.c
19.c
20.a
21.a
22.a
23.a
24.b
25.b
26.a
27.a
28.a
29.d
30.c
31.a
41.a
32.a
42.a
33.a
43.a
34.c
44.a
35.c
45.c
36.b
46.b
37.a
38.d
48.b
39.a
49.a
40.b
50.a
51.b
52.a
53.b
54.c
55.c
56.b
57.d
58.c
59.a
60.a
—39
61.d
62.c
63.b
64.b
65.a
66.b
67.b 68.b
69.b
70.b
71.b
72.b
73.a
74.b
75.a
76.c
77.a
78.a
79.c
80.a
81.b
82.a
83.d
84.a
85.c
86.a
87.a
88.a
89.c
90.b
91.b
93.b
94.b
95.a
96.a
97.b
99.a
100.a
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—40
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
EKONOMSKE NAUKE
—41
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—42
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» EKONOMIJA
Osnovne akademske studije Ekonomije sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije se izvode u toku
četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje
studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog
rada, kolokvijuma, ispita, stručne prakse i završnog
rada. Na ovaj studijski program moguće je preći sa
sličnih ili srodnih oblasti studija uz polaganje diferencijalnih ispita i dogovarajući broj bodova po godini.
Osnovne akademske studije Ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i vještine
za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta se izvodi u toku jednog
semestra. U nastavi se primjenjuju savremene metode,
koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu,
korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim i privrednim
organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna
iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organizuju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne
akademske studije ekonomije nude studentima široko
obrazovanje iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju
strukture studijskog programa vršene su konsultacije
sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u
obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i
brže se osposobe za aktivan rad u praksi.
Osnovne akademske studije ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne
da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa
upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje
i analizu finansijskih izveštaja te primjenu teorijskih
znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi.
Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i
aplikativnih predmeta, od opšte-obrazovnih do uskospecijalističkih. Student po završetku osnovnih studija
stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije
probleme i rješava postavljene zadatke u savremenoj
tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih
informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji
način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno
opravdane i korisne.
Studije ekonomije omogućavju uspešno
obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru
privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija.
Svrha osnovnih studija ekonomije je objedinjavanje
aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja
—43
studentu omogućavaju zapošljavanje u struci nakon
završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na
nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih
oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.
Cilj osnovnih akademskih studija ekonomije je da omogući studentima da, kroz spektar
predmeta koje savladaju tokom studija, sagledaju
različite metodološke pristupe pri rješavanju postavljenih problema i primjene stečena znanja na adekvatan način. Studentima se pruža mogućnost da
uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički
pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim
praktičnim vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog
programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog
obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje
ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja
na višem nivou studija.
Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva
svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se realizuju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične
nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.
Ciljevi osnovnih akademskih studija ekonomije obuhvataju:
» usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina
potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz
oblasti ekonomije
» sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni
studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim
mjestima u javnom ili privatnom sektoru
» omogućavanje studentima da prošire svoja znanja
po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju
» stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje
u procesima ekonomske tranzicije i da svoj doprinos
ekonomskom razvoju zemlje
»neprekidan i sistematski rad na unapređenju studjskih
programa
» sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje
omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih
tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje
usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
» sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo,
preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan
preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
ideje o pokretanju biznisa po principima tržišne ekonomije,
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i
rukoviđenje u poslovnim bankama
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz
oblasti složenih finansijskih poslova, analize i kontrole
(revizije), kao i rad u osiguravajućim društvima i investicionim fondovima
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u
primjeni savremenih agrotehničkih mjera u razvoju
poljoprivrede, pokretanju biznisa i razvoju mini farmi
(stočarstvo, povrtarstvo i voćarstvo) i proizvodnji
zdrave hrane kao i brendiranju poljoprivrednih proizvoda.
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u primjeni tržišnih principa za pokretanje biznisa u turizmu
i valorizaciji prirodnih resursa, turističke ponude u regionu i šire.
» sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti ekonomije (kroz različite vidove nastave i stručnu
praksu), čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija
i akademskih vještina neophodnih za uspešan rad u
spomenutim oblastima;
» razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa
ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i
kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
» sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.
—44
Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabiranom usmjereniju,
stiče predmetno-specifične kompetencije:
»detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
»rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih
i praktičnih metoda,
»povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih
ekonomskih problema,
»praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
»primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u
struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.
» poznavanje i razumijevanje principa agroekonomije
i agromenadžmenta tj. primjene ekonomskih principa
u poljoprivredi
» poznavanje i razumijevanje principa razvoja turizma,
turističkih destinacija i rada turističkih agencija
» detaljno poznavanje i razumijevanje principa revizije,
osiguranja i rada investicionih fondova
Osnovne akademske studije ekonomije imaju četiri
usmjerenja za koja se studenti odlučuju tokom druge studijske godine, a to su:
» Ekonomija - opšti smjer,
» Turizam i
» Revizija i osiguranje.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Ekonomija - opšti smjer
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Osnovi ekonomije
1
3
3
9
2
Matematika
1
3
3
8
3
Finansijsko računovodstvo
1
3
3
8
4
Engleski jezik 1
1
3
0
5
5
Sociologija
2
2
0
4
6
Poslovna statistika
2
3
2
7
7
Osnovi menadžmenta
2
3
2
7
8
Engleski jezik 2
2
3
0
5
9
Informatika
2
2
3
7
P
V
ESPB
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
Međunarodna ekonomija
3
3
0
6
2
Makroekonomija
3
3
1
7
3
Marketing
3
3
2
7
4
Kvantitativne metode za meadžere
3
3
2
7
5
Engleski jezik 3
3
3
0
5
6
Mikroekonomija
4
3
3
7
7
Organizacija preduzeća
4
3
2
7
8
Upravljačko računovodstvo
4
3
3
7
9
Engleski jezik 4
4
3
0
5
10
Stručna praksa
4
—45
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Upravljački informacioni sistemi u ekonomiji
5
3
2
7
2
Poslovno pravo
5
3
2
7
3
Strategijski menadžment
5
3
2
8
4
Bankarski menadžment
5
3
2
8
5
Finansijski menadžment
6
3
3
8
6
Engleski jezik 5
6
3
0
5
7
Izborni predmet 1
1. Fiskalni menadžement
2. Menadžment usluga
6
3
3
2
2
7
8
Izborni predmet 2
1. Ekonomija turizma
2. Berza i berzansko poslovanje
6
3
3
3
3
8
9
Stručna praksa
6
2
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Preduzetništvo
7
3
2
8
2
Izborni predmet 3
1. Teorija novca i bankarstvo
2. Menadžment životne sredine
7
3
3
2
2
7
3
Izborni predmet 4
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Trgovinski menadžmnet
7
3
3
2
2
8
4
Uparavljanje investicionim projektima
7
3
2
7
5
Engleski jezik 6
8
4
0
5
6
Istraživanje tržišta
8
3
3
7
7
Izborni predmet 5
1. Marketing logistika
2. Menadžment kvaliteta
8
2
2
3
3
7
8
Izborni predmet 6
1. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2. Finansijsko izveštavanje
8
3
3
2
2
7
9
Završni rad
8
—46
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Turizam
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Osnovi ekonomije
1
3
3
9
2
Matematika
1
3
3
8
3
Finansijsko računovodstvo
1
3
3
8
4
Engleski jezik 1
1
3
0
5
5
Sociologija
2
2
0
4
6
Poslovna statistika
2
3
2
7
7
Osnovi menadžmenta
2
3
2
7
8
Engleski jezik 2
2
3
0
5
9
Informatika
2
2
3
7
P
V
ESPB
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
Međunarodna ekonomija
3
3
0
6
2
Makroekonomija
3
3
1
7
3
Marketing
3
3
2
7
4
Kvantitativne metode za meadžere
3
3
2
7
5
Engleski jezik 3
3
3
0
5
6
Mikroekonomija
4
3
3
7
7
Organizacija preduzeća
4
3
2
7
8
Upravljačko računovodstvo
4
3
3
7
9
Engleski jezik 4
4
3
0
5
10
Stručna praksa
4
—47
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Upravljački informacioni sistemi u ekonomiji
5
3
2
7
2
Poslovno pravo
5
3
2
7
3
Menadžment životne sredine
5
3
2
8
4
Ekonomika turizma
5
3
2
8
5
Finansijski menadžment
6
3
3
8
6
Engleski jezik 5
6
3
0
5
7
Izborni predmet 1
1. Strategijski menadžment
2. Menadžment usluga
6
3
3
2
2
7
8
Izborni predmet 2
1. Ekonomska geografija
2. Turističke agencije
6
3
3
3
3
8
9
Stručna praksa
6
2
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Preduzetništvo
7
3
2
8
2
Izborni predmet 3
1. Uparavljanje investicionim projektima
2. Organizacija poslovanja u ugostiteljstvu
7
3
3
2
2
7
3
Izborni predmet 4
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Trgovinski menadžmnet
7
3
3
2
2
8
4
Turističke destinacije
7
3
2
7
5
Engleski jezik 6
8
4
0
5
6
Posebni oblici turizma
8
3
3
7
7
Izborni predmet 5
1. Marketing logistika
2. Menadžment kvaliteta
8
2
2
3
3
7
8
Izborni predmet 6
1. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2. Istraživanje tržišta
8
3
3
2
2
7
9
Završni rad
8
—48
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Revizija i osiguranje
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Osnovi ekonomije
1
3
3
9
2
Matematika
1
3
3
8
3
Finansijsko računovodstvo
1
3
3
8
4
Engleski jezik 1
1
3
0
5
5
Sociologija
2
2
0
4
6
Poslovna statistika
2
3
2
7
7
Osnovi menadžmenta
2
3
2
7
8
Engleski jezik 2
2
3
0
5
9
Informatika
2
2
3
7
P
V
ESPB
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
1
Međunarodna ekonomija
3
3
0
6
2
Makroekonomija
3
3
1
7
3
Marketing
3
3
2
7
4
Kvantitativne metode za meadžere
3
3
2
7
5
Engleski jezik 3
3
3
0
5
6
Mikroekonomija
4
3
3
7
7
Organizacija preduzeća
4
3
2
7
8
Upravljačko računovodstvo
4
3
3
7
9
Engleski jezik 4
4
3
0
5
10
Stručna praksa
4
—49
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Upravljački informacioni sistemi u ekonomiji
5
3
2
7
2
Poslovno pravo
5
3
2
7
3
Aktuarska matematika
5
3
2
8
4
Specijalni bilansi
5
3
2
8
5
Finansijski menadžment
6
3
3
8
6
Engleski jezik 5
6
3
0
5
7
Izborni predmet 1
1. Fiskalni menadžment
2. Menadžment usluga
6
3
3
2
2
7
8
Izborni predmet 2
1. Strategijski menadžment
2. Berza i berzansko poslovanje
6
3
3
3
3
8
9
Stručna praksa
6
2
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Preduzetništvo
7
3
2
8
2
Izborni predmet 3
1. Bankarski menadžment
2. Upravljanje investicionim projektima
7
3
3
2
2
7
3
Izborni predmet 4
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Trgovinski menadžmnet
7
3
3
2
2
8
4
Menadžment osiguranja
7
3
2
7
5
Engleski jezik 6
8
4
0
5
6
Revizija
8
3
3
7
7
Izborni predmet 5
1. Istraživanje tržišta
2. Menadžment kvaliteta
8
2
2
3
3
7
8
Izborni predmet 6
1. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2. Finansijsko izveštavanje
8
3
3
2
2
7
9
Završni rad
8
—50
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA:
Ekonomija - opšti smjer, Turizam, Revizija i osiguranje
1. Naziv za razliku između lijeve i desne strane u sistemu knjigovodstvenih računa je:
a) bilans stanja;
b) saldo;
c) aktiva;
d) bruto.
2. Poznati ekonomista, Adam Smith, sile koje djeluju
na tržištu naziva:
a) slobodne sile;
b) tržišni intervnecionalizam;
c) “nevidljiva ruka” tržišta;
d) tržišni protekcionizam.
3. Produktivnost predstavlja:
a) količinu proizvedenih roba i usluga po
jednom radniku;
b) količinu proizvedenih roba i usluga po
jednoj jedinici kapitala ;
c) stopu povraćaja uloženog kapitala;
d) sinonim za profit.
4. Marketing je isto što i reklama.
a) DA;
b) NE.
5. Dokument kojim kupac naručuje određenu vrstu
robe ili usluge je:
a) porudžbina;
b) dokumentacija;
c) zaduživanje;
d) veresija.
6. Ukoliko je organizacija neprofitna znači:
a) da nije u stanju ostvariti profit;
b) da ne smije ostvarivati profit;
c) da joj profit nije cilj;
d) ništa od navedenog.
9. Inflacija predstavlja:
a) opšti porast nivoa cijena;
b) porast cijena energenata;
c) smanjenje plata;
d) porast tražnje.
10. Biti likvidan znači:
a) biti likvidiran sa tržišta;
b) biti sposoban izmirivati dospjele novčane
obaveze;
c) biti profitabilan;
d) biti insolventan.
11.Proces menadžmenta obuhvata:
a) Promociju, distribuciju i prodaju
proizvoda;
b) pripremu proizvodnje;
c) planiranje, organizovanje,vođenje i
kontrolu;
d) usmjeravanje sistema iz početnog
ka željenom stanju.
12. Žirant je:
a) vlasnik kapitala;
b) kreditor;
c) garant ( jemac).
13. Strategija predstavlja:
a) pravac rasta i razvoja preduzeća;
b) taktika;
c) proces integrisanja;
d) pravilo.
14. Emisiju i plasman novca vrši:
a) vlada;
b) ministarstvo finansija;
c) ministarstvo ekonomije;
d) centralna banka.
7. Nepovoljno ekonomsko stanje nekog privrednog
subjekta koje se ogleda u kreditnoj nesposobnosti i
nelikvidnosti je:
a) bankrot;
b) stečaj:
c) pljačka;
d) pustoš.
8. Prodavanje robe na stranom tržištu ispod komercijalne cijene koštanja naziva se:
a) subvencija;
b) devalvacija;
c) damping;
d) nipodaštavanje.
—51
15. Sinergijom se postiže impozantan efekat, tj. učinak
cjeline je veća od zbira pojedinačnih učinaka.
a) Da
b) Ne
16. Društvo sa ograničenom odgovornošću:
a) forma preduzeća
b) međunarodna organizacija
b) udruženje industrijalaca
17. Ima li i može li biti rasta bez razvoja i razvoja bez
rasta: ___________________________________________________
_________________________________________________________
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
18. U islamskoj ekonomiji kamata je:
a) dozvoljena;
b) zabranjena;
c) pokuđena.
28. Međunarodna organizacija za standardizaciju propisala je standarde kvaliteta na međunarodnom tržištu.
Koji od slijedećih standarda se odnosi na zaštitu
životne sredine:
a) ISO 14000;
b) ISO 9001;
c) ISO 8402;
d) ISO 9000.
19. Porezima se prvenstveno bavi:
a) fiskalna politika;
b) monetarna politika;
c) ništa od navedenog.
20. Ako je inflacija na mjesečnom nivou iznad 50%,
onda je to:
a) galopirajuća inflacija;
b) hiperinflacija;
c) mega inflacija.
21. „Otac“ naučnog menadžmenta je:
a) Meri Parker Folet;
b) Elton Majo;
c) Henri Fajol;
d) Frederik Tejlor.
22. Zakon potražnje glasi:
a) ukoliko se cena poveća, tražnja će se
smanjiti i obrnuto.
b) ukoliko se porezi povećaju, tražnja će se
smanjiti i obrnuto
c) ukoliko se broj proizvođaća poveća, i
tražnja će se povećati
23. Varijabilni troškovi:
a) se mijenjaju u odnosu na broj prodatih
proizvoda;
b) se mijenjaju u odnosu na obim
proizvodnje;
c) variraju u odnosu na stanje na tržištu;
29. U sindikate se udružuju:
a) radnici s ciljem ostvarivanja većih
nadnica i poboljšanja uslova rada;
b) Penzioneri s ciljem poboljšanja svog
statusa u društvu;
c) Samo zaposleni u prosveti i zdravstvu
s ciljem zajedničkog nastupanja prema
vladi
30. „Pozitivna nula” predstavlja:
a) situaciju u kojoj je preduzeće pred
zatvaranjem
b) poslovni rezultat kada je ostvareni
ukupan prihod jednak troškovima
poslovanja;
c) situaciju u kojoj preduzeće nema
direktnih konkurenata;
31. Ukoliko postoji deficit trgovinskog bilanasa to znači
da država:
a) više uvozi nego što izvozi;
b) više izvozi nego što uvozi;
c) ima uravnotežen uvoz i izvoz.
32. Cjenovna diskriminacija je:
a) postavljanje visokih cijena za proizvode
niskog kvaliteta;
b) određivanje cijena na nižem nivou od
konkurencije
c) poslovna praksa prodaje istog dobra po
različitim cijenama različitim potrošačima.
24. Poslovnu politiku preduzeća kreiraju:
a) kupci;
b) top menadžment;
c) sindikat i zaposleni.
25. U ekonomiji jedan dinar danas je isto što i jedan
dinar sutra.
a) Da
b) Ne
26. Denominacija neke valute je:
a) povećanje nominalnog deviznog kursa;
b) smanjenje nominalnog deviznog kursa;
c) postupak brisanja nula sa novčanica
(tj. na manje apoene).
33. Zemlje fiskalnog raja su:
a) Latinoameričke države
b) Evropske države (Njemačka, Italija,
Francuska itd. );
c) Sejšelska i Kajmanska ostrva, ostrva
Bahami i Panama;
d) Azijatski tigrovi (Japan, Hong Kong,
Malezija,itd. ).
34. Oligopol je:
a) tržišna struktura gdje mali broj preduzeća prodaje sličan ili identičan proizvod
b) Udruženje bezbednosnih agencija
c) vlasnik većeg broja preduzeća
27. Postojanje monopola je:
a) dobro za privredu jer smanjuje ukupne
troškove;
b) loše za privredu jer smanjuje ponudu, a
povećava cijenu proizvoda.
—52
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
35. NAFTA je:
a) Sjevernoamerička zona slobodne
trgovine;
b) Udruženje zemalja izvoznica nafte;
d) ništa od navedenog.
45. Javni suficit postoji kada država troši više nego što
ostvaruje prihoda:
a) Da
b) Ne
46. Konzumerizam je pokret stvoren da pomogne i
zaštiti potrošače, preduzimanjem pravnog, moralnog
i ekonomskog pritiska na privredu i državu:
a) Da
b) Ne
36. Efektivna kamatna stopa je:
a) Stvarni kamatni trošak kredita;
b) kamatna stopa bez inflacije;
c) kamatna stopa na ostatak duga;
d) kamatna stopa u slučaju kašnjenja uplate rate kredita.
47. Bruto domaći proizvod predstavlja:
a) ukupna vrijednost svih proizvedenih
roba i usluga u jednoj državi za godinu
dana
b) ukupna zarada svih preduzeća u jednoj državi u toku godine dana
c) ukupni izvoz jedne zemlje za godinu dana
37. Akvizicija preduzeća predstavlja:
a) kupovinu jednog preduzeća od strane drugog;
b) spajanje dva preduzeća;
c) stečaj;
d) bankrot.
38. Biti efikasan znači:
a) raditi prave stvari;
b) raditi stvari na pravi način;
c) uključiti se u proces.
39. Vlasnik debitne platne kartice:
a) može trošiti više sredstava nego što ima na računu;
b) ne može trošiti više sredstava nego što ima na računu;
c) zavise od proizvoda.
40. Šta je finansiranje:
a) pribavljanje novčanih sredstava
b) ulaganje novčanih sredtava
c) kupovina akcija
41. Posebni proizvodi su oni proizvodi za čiju kupovinu
potrošači ulažu minimalni napor.
a) Da
b) Ne
42. Osnovni razlozi za smanjenje cijena su:
a) višak proizvodno – tehničkih kapaciteta;
b) smanjenje udjela na tržištu;
c) težnja za povećanjem udjela na tžištu;
d) prekomjerna tražnja za proizvodnjom.
48. Devalvacija predstavlja:
a) pad cena proizvoda u stranoj valuti;
b) pad deviznog kursa jedne valute u
odnosu na drugu;
c) gubitak vrijednosti akcija;
49. Dobavljači obezbjeđuju resurse neophodne za
proizvodnju robe i usluga, koji su važan dio sistema
isporučivanja vrijednosti:
a) Da
b) Ne
50. Ekonomija obima je:
a) Način poslovanja velikih firmi
b) Godišnja proizvodnja jedne privrede
c) smanjenje prosečnih troškova
kao posljedica povećanja obima
proizvodnje
51. Cijena je novčani iznos proizvoda ili usluge.
a) Da
b) Ne
52. Šta je GATT:.
a) Opšti sporazum o carinama i trgovini;
b) Opšti sporazum o monetarnoj uniji;
c) Opšti sporazum o stadardima kvaliteta;
43. Klasični faktori proizvodnje su:
a) rad, kapital i zemlja
b) novac i rad
c) rad i tehnologija
53. Sirovine su osnovni materijali koji nakon obrade
postaju dio fizičkog proizvoda.
a) Da
b) Ne
44. Kada pomnožimo obim prodaje sa prodajnom cijenom dobijamo iznos:
a) ukupnog bruto profita
b) ukupnog prihoda
c) ukupnog neto profita
—53
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
54. Instrumenti marketinga su:
a) cijena;
b) segmentacija;
c) proizvod;
d) promocija;
e) dizajn.
64. Globalna preduzeća se suočavaju sa sljedećim
problemima:
a) klimom;
b) promjenljivim deviznim kursom;
c) zaštitnim carinama i trgovinskim preprekama;
d) očekivanjima.
55. Šta je anuitet:
a) Iznos periodične otplate kredita koji obuhvata otplatu glavnice i kamatu
b) dodatak na
56. Publicitet predstavlja objavljivanje pozitivnih informacija o preduzeću koje nisu plaćene na direktan
način.
a) Da
b) Ne
57. Velika ekonomska kriza – depresija se desila:
a) krajem XIX vijeka;
b) 70-tih godina XX vijeka;
c) 80-tih godina XX vijeka;
d) 30-tih godina XX vijeka;
65. Šta generiše ekonomske probleme:
a) vlade;
b) nesklad između neograničenih želja i potreba ljudi i ograničenih dobara i usluga;
c) nepoznavanje ekonomske nauke;
d) prevelika pohlepa ljudi.
66. Ekonomija je nauka koja odgovara na tri pitanja:_________, ___________ i ____________ proizvoditi.
67. Riječ ekonomija vodi porijeklo od grčkih riječi "iokos" što znači __________, i "nomos" što znači __________.
58. Monopolist je isključivi prodavac ili kupac na
nekom tržištu.
a) Da
b) Ne
59. Osnovna funkcija uspostavljanja i razvoja marketing informacionog sistema u preduzeću jeste da
pospješi distribuciju i ličnu prodaju.
a) Da
b) Ne
60. Zadovoljan potrošač:
a) kupuje više;
b) neredovno plaća;
c) postaje lojalan;
d) očekuje nagradu.
68. Budžetski deficit nastaje kada:
a) vlada troši više sredstava za finansiranje javnih i drugih potreba nego što su pores
kim putem prikupljeni budžetski prihodi;
b) vlada zamrzne plate zaposlenih u javnom sektoru na niskom nivou;
c) domaća valuta devalvira u odnosu na stranu valutu;
d) kada je uvoz veći od izvoza.
69. Autarhična ekonomija je:
a) ekonomija sa jednim učenikom;
b) otvorena ekonomija;
c) tržišna ekonomija;
d) zatvorena ekonomija.
70. Siva ekonomija podrazumijeva:
a) trgovinu srebrom;
b) trgovinu krijumčarenom robom bez plaćanja carine i poreza;
c) trgovinu između zemalja u razvoju;
61. Green field investicije su:
a) investicije u izgradnju novih objekata i kapaciteta;
b) investicije u obasti zaštite životne sredine;
c) investicije u poljoprivredu.
71. "Nevidljiva ruka" tržišta predstavlja:
a) učesnike na tržištu koji se bave nelegalnom ekonomijom;
b) odnos zakona ponude i potražnje
na tržištu;
c) intervenciju vlade na tržištu;
d) ništa od navedenog.
62. Akcije predstavljaju:
a) vlasničke hartije od vrijednosti ;
b) dužničke hartije od vrijednosti;
c) hatrije od vrijednosti koje emituje država;
63. Međunarodno preduzeće je ono koje nabavlja
sirovine u inostranstvu.
a) Da
b) Ne
—54
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
72. Korisnost je:
a) sposobnost dobra ili usluge da zadovolje potrebe potrošača;
b) karakteristika dobra da zadrži svoje funkcionalne osobine za duži vremenski period;
c) odnos cijene i kvaliteta izrade proizvoda;
d) ništa od navedenog.
79. Granični trošak je:
a) trošak proizvodnje jedne dodatne jedinice proizvoda;
b) trošak čiji je iznos zanemarljivo mali;
c) trošak koji nastaje zbog pružanja dodatnih usluga uz osnovni proizvod
d) razlika između planiranih i stvarnih troškova.
73. Dividenda je:
a) prihod od iznajmljivanja kapitala;
b) prihod od akcija;
c) vanredni trošak;
d) vanredni prihod.
80. Prosječni trošak predstavlja:
a) trošak proizvodnje osnovnog proizvoda;
b) ukupni trošak podijeljen ukupnim brojem proizvedenih jedinica;
c) trošak proizvodnje jedne dodatne jedinice proizvoda;
d) ništa od navedenog.
74. Kartel je:
a) udruženje dva ili više preduzeća sa ciljem uspostavljanja dominacije na određenom tržištu;
b) tajna međunarodna organizacija trgovaca drogom;
c) igra kartama;
d) poseban tip organizacije preduzeća u kom radnici imaju pravo učešća u formiranju politike preduzeća.
81. Monopson predstavlja:
a) situaciju kada postoji samo jedan kupac na određenom tržištu
b) preduzeće koje ima samo jedan proizvod;
c) preduzeće koje se bavi nezakonitim aktivnostima;
d) situaciju kada postoji samo jedan prodavac na određenom tržištu.
75. Javno preduzeće je preduzeće:
a) čije je poslovanje transparentno;
b) čije su usluge besplatne;
c) koje proizvodi javno dobro i pruža javnu uslugu;
d) koje proizvodi robu široke potrošnje.
82. Profit je:
a) broj prodatih jedinica proizvoda pomnožen sa prodajnom cijenom;
b) razlika između ukupnog prihoda
ukupnih rashoda;
c) dodatni novac koju preduzeće dijeli zaposlenima preko njihove redovne plate;
d) ništa od navedenog.
76.Privatizacija predstavlja:
a) proces pretvaranja imovine (kapitala) preduzeća iz režima društvene i državne svojine u privatnu svojinu;
b) nelegalno prisvajanje javnih dobara i njihovo korišćšćenje isključivo u privatne svrhe.
83. Raditi nešto efektivno znači:
a) raditi pravu stvar;
b) raditi na pravi način;
c) raditi na najbrži način;
d) ništa od navedenog.
77. Fiksni troškovi predstavljaju:
a) troškove koji se ne mijenjaju sa povećanjem broja radnika;
b) troškove čiji ukupan iznos ne zavisi od obima proizvodnje;
c) troškove koji su fiksni bez obzira na promjene na tržištu;
d) troškove koji su jednaki tokom dužeg
niza godina.
84. Raditi nešto efikasno znač:
a) raditi sam;
b) angažovati druge da rade vaš posao
c) raditi u profitabilnim granama;
d) ništa od navedenog.
78. Supstituti su:
a) dobra koja se moraju koristiti zajedno u potrošnji;
b) dobra koja proizvodi isto preduzeće;
c) dobra koja mogu zamijeniti jedno drugo u potrošnji;
d) dobra koja koštaju isto.
—55
85. GDP je engleska skraćenica za:
a) glavni domaći proizvod;
b) platni bilans;
c) bruto domaći proizvod;
d) ništa od navedenog.
86. PDV je skraćenica za:
a) plati duplo više;
b) porez na dodatnu vrijednost;
c) ništa od navedenog.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
87. Inflacija predstavlja:
a) smanjenje plata;
b) pad vrijednosti domaće valute u odnosnu na stranu;
c) opšti porast nivoa cijena;
d) ništa od navedenog.
95. Subvencija je:
a) ugovor između partnera u ortačkom društvu;
b) konkurencija između dva preduzeća koja proizvode isti proizvod;
c) proizvod koji može zamijeniti neki
drugi proizvod u potrošnji;
d) isplata države preduzeću ili domaćinstvu koje proizvodi određenu robu.
96. Komplementarni proizvodi su prizvodi koji su:
a) potrošnja jednog proizvoda uslovljava potrošnju drugog proizvoda
b) potrošnja jednog proizvoda isključuje potrošnju drugog proizvoda
c) proizvodi koji imaju istu cijenu
88. Hipotekarni kredit se dobija na bazi:
a) prijateljstva;
b) poznanstva;
c) hipoteke.
89. Banka Federalnih Rezervi je centralna banka:
a) Bosne i Hercegovine;
b) Velike Britanije;
c) SAD-a;
d) ništa od navedenog.
97. Razlika između ukupnog iznosa koji bi potrošači
bili voljni platiti, da bi konzumirali određenu količinu
robe koja se prodaje na tržištu i iznos koji stvarno
moraju da plate je potrošački višak.
a) Da
b) Ne
90. Prihod od akcija je:
a) regres;
b) dividenda;
c) rabat;
d) ništa od navedenog.
91. Kupovina i prodaja akcija vrši se:
a) u bankama;
b) u organima lokalne samouprave;
c) na berzama;
d) gdje god se kupac i prodavac dogovore.
92. Špekulacija je:
a) kupovina ili prodaja sa ciljem dalje kupovine ili prodaje u cilju sticanja profita ukoliko se promijene cijene ili devizni kurs;
b) trgovina krijumčarenom robom;
c) prodaja neispravnih proizvoda:
98. Otpis vrijednosti osnovnih sredstava naziva se:
a) amortizacija;
b) benificija;
c) potencijalni trošak.
99. Standardna devijacija je:
a) mjera srednje vrijednosti;
b) mjera disperzije;
c) mjera oblika rasporeda.
100. Vrsta javne dažbine koju država naplaćuje prilikom njenog prelaska preko granice je:
a) prirez;
b) porez;
c) carina.
93. Javni suficit nastaje kada su:
a) državni prihodi jednaki državnim izdacima;
b) državni prihodi manji od državnih izdataka;
c) državni prihodi veći od državnih izdataka;
d) ništa od navedenog.
94. Obveznice su:
a) dužničke hartije od vrijednosti;
b) vlasničke hartije od vrijednosti;
c) isprave koje se daju dobavljačima kao osiguranje njihovih potraživanja
d) ništa od navedenog.
—56
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
RJEŠENJA:
1.b
2.c
3.a
4.b
5.a
6.c
7.a
8.c
9.a
10.b
11.c
12.c
13.a
14.d
15.a
16.da
17.*
18.b
19.b
20.b
21.d
22.a
23.b
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.a
30.b
31.a
32.c
33.c
34.a
35.a
36.a
37.a
38.b
39.b
40.b
41. b
42.a
43.a
44.b
45.b
46.a
47.a
48.b
49.a
50.c
51.a
52.a
53.a
54.a,c,d
55. a
56.a
57.d
58.a
59.b
60. c
*17. Ima rasta bez razvoja,nema razvoja bez rasta.
**66. šta, kako i za koga.
***67. Gazdinstvo,zakon.
—57
61.a
62.a
63.b
64.c
65.b
66.**
67.***
68.a
69.d
70.b
71.b
72.a
73.b
74.a
75.c
76.a
77.b
78.c
79.a
80.b
81.a
82.b
83.a
84.d
85.c
86.b
87.c
88.c
89.c
90.b
91.c
92.a
93.c
94.a
95.d
96. a
97.a
98.a
99.b
100.c
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—58
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
—59
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—60
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PSIHOLOGIJA
Osnovne akademske studije Psihologije
se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba
da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240. Plan
osnovnih akademskih studija psihologije obuhvata niz
obaveznih i izbornih predmeta.
Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti
koje su temeljne za razumjevanje osnovnih teorijskih pretpostvaki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena psihologija: kao što su predmeti iz
opšte psihologije, predmeti iz metodologije naučnog
istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških
osnova psihičkog života, predmeti iz razvojne psihologije, iz psihologije ličnosti, iz socijalne psihologije
i iz osnovnih oblasti primjenjene psihologije. Osnovna
znanja i vještine student stiče kako kroz interaktivnu
nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad
u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici kao i
kroz rad na terenu, uglavnom testirajući psihološkim
instrumentarijem odgovarjuće ispitanike.
Student ima obavezu da, pored obaveznih
predmeta, odabere i izvjestan broj izbornih predmeta,
u mjeri koja mu je potrebna da obezbedi zahtjevani
broj ESPB bodova. Student ima na rasplaganju savjetnika iz reda asistenata ili nastavnika koji mu pomaže
u izboru izbornih predmeta u skladu sa njegovim interesovanjima i potrebama daljeg školovanja. Student
bira bilo koji predmet iz određene grupe izbornih
predmeta. Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši
30, a najkasnije 10 dana pre upisa semestra u kojem
postoje izborni predmeti. Nastava iz datog predmeta
će se organizovati ako ukupan broj prijavljenih studenata za taj predmet bude veći od limita predviđenog
studijskim programom. Student obavezno bira jedan
strani jezik prilikom upisa koji zatim sluša tokom četiri
semestra. Student je slobodan da za izborni predmet
bira i predmet sa drugih studijskih grupa. Programi izbornih predmeta sa drugih studijskih grupa i predmeta
stranog jezika su sastavni deo Studijskih programa
odgovarajućih departmana na Univerzitetu te se ovde
posebno ne navode.
Svrha studijskog programa Osnovnih akademskih studija psihologije je pružanje bazične
edukacije iz vodećih teorijskih sistema i koncepata i
istraživačkih metoda sa ciljem razumjevanja ponašanja
pojedinaca i manjih grupa kako u socijalnom kontekstu, tako i u kontekstu razvoja čovjeka. Na ovam nivou
studija naglasak je posebno stavljen na usvajanje i
—61
demonstraciju konceptualnog znanja iz suštinskih
oblasti psihologije zajedno sa razumjevanjem empirijske osnove discipline. Suštinske oblasti uključuju
psihologiju ličnosti, razvojnu i socijalnu psihologiju i
naravno, istraživačke metode. Ovakva struktura studijskog programa oprema svršenog studenta vještinama
analiziranja i integrisanja različitih teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalje studiranje psihologije ili
drugih sličnih studija.
U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija
omogućava svršenom studentu da kritički interpretira
naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno
evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko
rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da
organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući
znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj nivo studija daje
profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje
profesija koje zahtevaju razumjevanje uzrokovanja,
statističke obrade podataka u humanističkim naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu,
izvođenje unaprijed osmišljenih psiholoških projekata.
Studijski program je takođe osnova za nastavak studija
psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i
vještina.
Ciljevi studijskog progarama su:
»upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim
metodama i razvojem psihologije kao nauke i struke,
»osposobljavanje studenta za samostalnu primjenu
statističkih metoda u oblasti društveno¬humanističkih
nauka i srodnim disciplinama,
»ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i
vodećim teorijskim sistemima,
»upoznavanje studenta sa osnovnim principima
psihičkog razvoja čovjeka,
»osposobljavanje studenta za razumjevanje ponašanja
pojedinaca i grupa u užem i širem socijalnom kontekstu,
»uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primjene psihologije u cilju njegovog opredeljenja za
određeni profesionalni profil.
Po završetku osnovnih akademskih studija
psihologije očekuje se da student pokaže sveobuhvatno znanje i razumjevanje predmeta, osnovnih
metoda, razvoja i aktuelnog statusa psihologije kao
nauke i struke, razumjevanje psiholoških pojmova i
širih i užih teorijskih sistema, poznavanje osnovnih
metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja,
poznavanje pravila kanstrukcije i evaluacije psiholoških
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
mernih instrumenata, detaljno poznavanje statističkih
procedura i razumjevanje uloge statistike u psihologiji,
sveobuhvatno poznavanje i razumjevanje principa
i faktora psihičkog razvoja čovjeka kao i poznavanje
tipičnih oblasti primjenjenih grana psihologije i njihovog odnosa sa psihologijom kao naukom.
Od svršenog studenta se očekuje i da bude
sposoban da samostalno analizira i komparira različite
teorijske sisteme i modele, da razumije i adekvatno i
koherentno interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i evaluira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se
bavi i o metodologiji bavljenja tim pojavama u skladu
sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom
struke, da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom, da ostvaruje timsku komunikaciju. Od studenta se nakon završetka osnovnih studija psihologije
očekuje da bude sposoban da samostalno analizira
probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološkoteorijskih perspektiva, da samostalno primjenjuje
statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i
društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i
realizaciji različitih psiho-socijalnih programa.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Psihologija 1
1
2
2
8
2
Fiziološke osnove psihičkog života
1
2
2
6
3
Statistika u psihologiji 1, 2
1
2
2
6
4
Informatika
1
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Engleski jezik
2. Njemački jezik
1
2
2
2
2
4
6
Psihologija 2
1
2
2
8
7
Metodologija naučno istraživačkog rada
2
2
2
6
8
Motivacija i emocije
2
2
2
7
9
Socilogija
2
2
0
4
10
Izborni predmet
1. Uvod u filozofiju
2. Srpski/bosanski jezik
2
2
2
2
2
4
11
Stručna praksa
2
—62
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Razvojna psihologija 1
3
2
2
6
2
Opšta psihopatologija
3
2
2
7
3
Psihologija ličnosti
3
2
2
8
4
Psihopatologija
3
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Škole i pravci u psihologiji
2. Komunikologija
3
2
2
2
2
4
6
Razvojna psihologija 2
4
2
2
6
7
Pedagogija sa didaktikom
4
2
4
6
8
Metodologija psiholoških istraživanja
4
2
0
5
9
Principi psihološkog testiranja
4
2
2
6
10
Izborni predmet
1. Psihologija individualnih razlika
2. Psihologija stvaralaštva
4
2
2
2
2
4
11
Stručna praksa
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Socijalna patologija
5
2
2
6
2
Edukacijska psihologija 1
5
2
2
6
3
Uvod u socijalnu psihologiju
5
2
2
8
4
Kalitativna istraživanja
5
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Sociologija obrazovanja
2. Andagogija
5
2
2
2
2
4
6
Mentalno zdravlje
6
2
2
7
7
Edukacijska psihologija 2
6
2
2
6
8
Psihologija ometenih u razvoju
6
2
2
6
9
Metodika nastave psihologije
2
2
6
10
Izborni predmet
1. Etika
2. Metodiji i obrazovanje
6
2
2
2
2
4
11
Stručna praksa
6
—63
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Klinička psihologija 1
7
2
2
7
2
Osnovi psihologije rada
7
2
2
5
3
Psihodijagnostika 1
7
2
2
6
4
Forezička psihologija
7
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Psihologija menadžmenta i marketinga
2. Intervencije u krizi
7
2
2
2
2
4
6
Klinička psihologija 2
8
2
2
7
7
Psihofijagnostika 2
8
2
2
6
8
Psihoterapija i savetovanje
8
2
2
7
9
Psihologija porodice
8
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Maloletničko prestupništvo
2. Menadžment životne sredine
8
2
2
2
2
4
11
Završni rad
8
2
12
Stručna praksa
8
2
—64
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - PSIHOLOGIJA
1.Kako spoznajemo sebe i svijet oko sebe?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
(upišite sopstveno mišljenje ukratko)
2. Šta je naučna psihologija.
a) filozofska rasprava;
b) religiozna rasprava;
c) čovjekova sudbina;
d) izučavanje psihičkog života ljudi.
3. Ko je osnivač psihologije.
a) Sigmund Frojd;
b) Karl Jung;
c) Vilhelm Vunt.
11. Hipotalamus je centar za kontrolu kojih reakcija.
a) visceralnih reakcija;
b) pažnje;
c) tjelesne funkcije.
12. Po čemu se ljudski govor razlikuje od načina komuniciranja kod životinja:
a) govor je nosilac riječi;
b) riječi su nosioci značenja;
c) riječi imaju signitifikativnu funkciju;
d) životinje koriste ograničeni broj riječi.
13. Koja
javljaju.
4. Šta je “bihejviorizam”:
a) tehnika u psihologiji;
b) metoda u psihologiji;
c) pravac u psihologiji.
su to razdoblja u razvoju čovjeka i kada se
a) djetinjstvo, mladalaštvo, zrelost, starost.
b) rođenje, mladalaštvo, zrelost, starost.
c) rođenje, djetinjstvo, zrelost, starost.
14. Šta je prva impresija.
a) prvi susret;
b) kratko poznanstvo;
c) prva formirana slika pri prvom susretu.
5. Imaju li životinje psihički život?
Da/Ne
15. Kako definišemo pojam učenja:
a) relativno trajno mijenjanje ponašanja
pod uticajem stečenog iskustva;
b) trajno mijenjanje ponašanja pod
uticajem iskustva;
c) usvajanje školskog gradiva.
6. Najjednostavniji saznajni psihički procesi su.
a) mirisi;
b) ukusi;
c) temperature;
d) osjeti.
16. Šta je pamćenje - memorisanje:
a) hotimično zadržavanje
određenog sadržaja;
b) nehotimično zadržavanje
nekih doživljenih sadržaja;
c) opšti oblik zadržavanja ranije doživljenih
sadržaja.
7. Šta čini psihički život:
a) pogled na svijet;
b) psihički procesi i psihičke osobine;
c) psihicke osobine.
8. Kakvi mogu biti psihički procesi:
a) voljni;
b) emocionalni;
c) intelektualni, emocionalni, konativni.
17. Asocijacije su.
a) sticanje različitih vještina i navika;
b) riječi različitog smisla;
c) povezanost među različitim
psiho-motornim aktivnostima.
9. Neuron ima dvije osnovne osobine, a to su.
a) pokretljivost i gipkost;
b) osjetljivost i sprovodljivost;
c) elastičnost i osjetljivost.
18. Koje su to osnovne emocije.
a) strah od mraka;
b) afekti, raspoloženja, ljubav;
c) strah, srdžba, ljubav, radost i tuga;
d) ljubav, radost, briga, strast.
10. Šta je sinapsa:
a) akson;
b) prenosilac nervnog uzbuđenja iz jednog
neurona u drugi;
c) složeni organ i sastoji se od više
struktura neurona.
19. Afekat je emocionalno stanje vrlo jakog intenziteta, bez kontrole svijesti i kratkog trajanja.
Da/Ne
—65
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
20. Anksioznost je strepnja, uzbuđenost, neodređeni
strah.
Da/Ne
21. Ego je:
a) sebičnost;
b) svjesni dio ličnosti;
c) uživljavanje u psihička stanja i
probleme drugih.
31. Senzitizacija u učenju je:
a) jednostavan oblik učenja;
b) električni udar;
c) taktilna stimulacija.
32. Bazični socijalni stavovi su konzervativizam, konformizam, autoritarnost:
Da/Ne
21. Impulsivna ličnost je ona ličnost u čijem ponašanju
dominiraju nagoni i emocije.
Da/Ne
22. Konflikt je:
a) pasivno prihvatanje standarda;
b) logička suprotnost;
c) sukob dva ili više motiva koji su
podjednake snage, a ne mogu se
istovremeno zadovoljiti.
33. Metod je opšti pristup putem kojeg utvrđujemo
naučne činjenice i otkrivamo naučnu istinu. U tom
smislu koje metode razlikujemo.
a) analitičke;
b) sintetičke;
c) fizičke;
d) komparativne;
e) deskriptivne;
f) individualne;
g) genetičke.
34. Na zaključivanje utiču predrasude, simpatije i antipatije, autoriteti, javno mnjenje i vaspitanje.
Da/Ne
23. Trauma je povreda, rana tjelesna ili duševna.
Da/Ne
24. Transfer je:
a) dopisivanje teksta;
b) dopunjavanje rečenica;
c) prenošenje uticaja ranijeg učenja na
kasnije učenje.
25. Klinička psihologija se bavi proučavanjem tegoba
u psihičkom životu, utvrđivanjem njihove prirode i uzroka (dijagnoza) i njihovim otklanjanjem (terapija).
Da/Ne
26. Zrelost ličnosti je višedimenzionalni kvalitet koji
obuhvata nekoliko osnovnih aspekata.
a) fizičku zrelost;
b) uspjeh u rješavanju kvaliteta;
c) intelektualnu efikasnost;
d) materijalnu osnovu psihičkog života;
e) socijalnu zrelost;
f) emocionalnu zrelost;
g) psihoseksualnu zrelost.
27. U taktilne osjete spadaju osjeti dodira, pritiska i
vibracija.
Da/Ne
28. Iluzije su:
a) zakonitosti u opažanju predmeta;
b) pogrešno opažanje objektivno
postojećih karakteristika predmeta;
c) nepovoljni uticaji u opažanju objekta.
30. Halucinacije imaju utisak realnosti i uvjerljivosti,
tako da osoba nije sigurna u ono što opaža.
Da/Ne
—66
35. Činioci uspješnog učenja su:
a) intelektualne sposobnosti;
b) objektivni činioci;
c) senzorne sposobnosti;
d) usavršavanje;
e) psihomotorne sposobnosti;
f) spoljna motivacija.
36. Razlikujemo pet vrsta sudova, a to su: sudovi zasnovani na perceptivnoj evidentnosti, logičkoj evidentnosti, autoritetu, subjektivnom iskustvu, afektivnom
odnosu:
Da/Ne
37. Šta je nivo aspiracija:
a) nivo zahtjeva koje pojedinac sebi
postavlja u određenim aktivnostima;
b) vrijednost krajnjeg rezultata u nekim
aktivnostima.
38. Pojmovi se u psihologiji odnose na zajedničke
osobine koje se pridaju određenoj klasi predmeta ili
pojava.
Da/Ne
39. Razlikujemo dvije vrste imaginativnog mišljenja:
a) mišljenje koje je usmjereno na
stvarnost i na stvaranje proizvoda;
b) mišljenje koje je usmjereno na
rješavanje problema;
c) mišljenje koje je izraz želja i snova.
40. IQ za visoku inteligenciju iznosi 115 - 130.
Da/Ne
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
41. Ličnost NE posjeduje određena svojstva:
a) integritet;
b) osobenost;
c) dinamičnost;
d) dosljednost;
e) usmjerenost;
f) principijalnost;
g) svijest o sebi;
h) identitet.
42. Prvu tipologiju ličnosti dao je Hipokrat na osnovu
tjelesnih tečnosti. Koji su to tipovi:
a) sangvinik;
b) interpersonalni;
c) kolerik;
d) introvertan;
e) flegmatik;
f) ekstavertan;
g) melanholik.
43. Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čovjeka,
usmjeravanja njegove aktivnosti na određene objekte
i regulisanje te aktivnosti radi postizanja određenih
ciljeva:
Da/Ne
44. Klasifikacija stresa na osnovu vrste objektivnih faktora je:
a) fizički stres;
b) svakodnevni;
c) biološki i fiziološki;
d) hronični;
e) psihološki.
f) distres;
g) socijalni.
45. Adaptacija ili prilagođavanje ima četiri osnovna
značenja u psihologiji:
a) biološko;
b) psihološko;
c) socijalno;
d) profesionalno;
e) geografsko.
46. Zrelost ličnosti je stepen postignute ravnoteže
između integriteta i identiteta jedne ličnosti.
Da/Ne
47. Frustracije su:
a) ometanje zadovoljavanja motiva i potreba;
b) neispunjene želje;
c) ometanje zadovoljenja nagona.
48. Situacija sukoba dva ili više motiva istog ili približno
jednakog intenziteta naziva se konflikt.
Da/Ne
—67
49. Najznačajniji mehanizmi odbrane su:
a) racionalizacija;
b) kompenzacija;
c) projekcija;
d) samopotvrđivanje;
e) sublimacija;
f) identifikacija;
g) progresija;
h) regresija;
i) agresivnost.
50. Moral je skup načela i shvatanja pravila, običaja i
društvenih normi u određenom društvu.
Da/ Ne
51. Za sve neurotične osobe karakteristično je:
a) da se osjećaju unesrećenim i
nesigurnim;
b) da se ponašaju nerealistički u
određenim situacijama;
c) da pokazuju različite oblike;
d) da prekidaju kontakt sa drugim ljudima;
e) da nisu u stanju da
obavljaju redovne poslove.
52. Psihoze su teža duševna oboljenja i dijele se u dvije
velike grupe, a to su:
a) organske;
b) fiziološke;
c) funkcionalne;
d) mentalne.
53. Psihopatije obuhvataju različite oblike poremećaja
ponašanja:
a) alkoholizam;
b) uzimanje droga;
c) razne oblike seksualne nastranosti;
d) delikventno i kriminalno ponašanje;
e) stanje melanholije;
f) manijakalno ponašanje.
54. Rem - faza je pokretanje očiju snijevača u toku sna
kojima prati slike koje vidi u snu.
Da/Ne
55. BIO-FIDBEK tj. “biološka povratna informacija”
jesu signali ili informacije o unutrašnjim organskim
promjenama koje se stalno odigravaju.
Da/Ne
56. Mišići su jedna od dvije vrste efektora. Ima ih tri
vrste:
a) hrapavi;
b) glatki;
c) spiralni;
d) prugasti;
e) srčani.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
57. Razlikujemo sedam koeficijenata korelacije:
a) linerna korelacija;
b) metoda rang-razlike;
c) biserijska korelacija;
d) metoda opisivanja;
e) point-biserijska korelacija;
f) metoda zaključivanja;
g) tetrahorična korelacija;
h) fi koeficijent;
i) koeficijent kontigencije.
66. Urođene radnje u funkciji opstanka vrste nazivaju
se:
a) karakter;
b) instinkt;
c) potreba.
58. Homeostaza je tendencija da se održi stanje
ravnoteže ili balansa unutrašnjih procesa u organizmu.
Da/Ne
59. Maslova hijerarhija motiva obuhvata pet nivoa:
a) fizološke potrebe;
b) potrebe za izolacijom;
c) potrba za sigurnošću;
d) potreba za mirom u svijetu;
e) potreba za pripadanjem i ljubavlju;
f) potreba za poštovanjem;
g) potreba za samoaktuelizacijom.
60. Svijest o sebi je proces opažnja, osjećanja i misli o
vlastitoj ličnosti.
Da/Ne
61. Identitet je:
a) skup svih osobina kojima se karakteriše
jedna ličnost;
b) naša prošlost;
c) naša genetika.
62. Po Frojdu, razvoj ličnosti prolazi kroz određene stadijume:
a) oralni;
b) libida;
c) analni;
d) falusni;
e) Edipovog kompleksa.
67. Namjerno djelovanje na mišljenje, stavove,
osjećanja i ponašanje drugih osoba, a da one toga nisu
svjesne je:
a) hipnoza;
b) frustracija;
c) sugestija.
68. Neosnovani negativni stavovi sa velikom emocionalnom snagom su:
a) nagoni;
b) predrasude;
c) refleksi.
69. Vrijeme možemo opažati na dva načina:
a) objektivno;
b) aktivno;
c) subjektivno;
d) pasivno.
70. Potkrijepljenje u određenim aktivnostima ima za
rezultat:
a) nagradu;
b) ukor;
c) kaznu;
d) želju.
71. Zastoj, granica u napredovanju pri učenju je:
a) plato;
b) retencija;
c) retroaktivna inhibicija.
72. Osjećanja jakog intenziteta i dugog trajanja su:
a) strasti;
b) fobije;
c) trauma.
63. Sistem simptoma koji u datom sklopu predstavlja
znak određene bolesti je:
a) sinapsa;
b) receptor;
c) sindrom.
73. Nesposobnost osmišljavanja opaženih predmeta i
situacija je:
a) poremećaj pažnje;
b) agnozija;
c) averzija.
64. Jednoobrazni načini ponašanja i mišljenja izvedeni
i uopćeni na osnovu ograničenog broja percepcija nazivaju se stereotipije.
Da/Ne
74. Prilikom učenja svaki nervno-moždani proces ostavlja za sobom određeni trag ili otisak koji se zove:
a) engram;
b) anagram;
c) utisak.
65. Draž koja izaziva neku refleksnu reakciju je:
a) bezuslovna draž;
b) altruizam;
c) anoreksija.
—68
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
75. U praksi postoji veliki broj različitih vrsta psiholoških
testova. Koji se najviše koriste.
a) znanja;
b) umijeća;
c) ličnosti;
d) opšti sposobnosti-inteligencije;
e) rješavanja problema.
76. Informacije koje držimo samo za neposrednu
upotrebu 10-20 sekundi, a onda ih brzo zaboravljamo
nazivaju se:
a) kratkoročno pamćenje;
b) memorisanje;
c) opažanje”.
78. Metoda koja počiva na principu postupnosti,
učenju dio po dio je:
a) globalna;
b) partitativna;
c) progresivna.
79. Zakon kontrasta ogleda se u suprotnosti sadržaja:
a) jutro-svitanje;
b) noć-dan;
c) brz-hitar;
d) kreativan-interesantan.
80. Period u razvoju ličnosti, uglavnom od 12 do 18
godina, naziva se..
77. Gilford navodi šest karakteristika stvaralačkog
mišljenja. Jedna od njih je fluentnost, koja ima značenje:
a) sposobnost mijenjanja
usmjerenosti mišljenja;
b) sposobnost da se proizvede
mnogo ideja;
c) sposobnost pronalaženja novih
i neobičnih ideja.
REŠENJA:
1
2.d
3.c
4.c
5.da
6.d
7.b
8.c
9.b
10.b
11.a
12.a
13.a
14.c
15.a
16.c
17.c
18.c
19.da
20.da
21.b
22.
23.c
24.da
25.c
26.da
27.a.c.e.f.g
28.da
29.b
30.ne
31.a
32.da
33.a.b.f.g
34.da
35.a.e.f
36.da
37.a
38.da
39.c
40.ne
41.c.f.
42.
43.
44.a.c.e.g
45.a.b.c.d
46.da
55.da
64.da
47.da
56.b.d.e 65.
48.
57.a.b.c.e.g.h.i
49.a.b.c.e.f.h.i
58.da
50.
59.a.c.e.f.g 68.b
51.a.b.c
60.da
69.a.c
52.a.b.c
61.a
70.a.c
53.a.b.c.d 62.a.c.d
71.a
54.ne
63.c
72.a
—69
73.b
74.a
66.b
67.c
77.b
78.b
79.b
80.
75.a.c.d
76.a
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Studijski
program
Vaspitač
djece
predškolskog uzrasta traje 3 godine odnosno 6 semestara. Uslovi za upis na studijski program: srednje
obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen prijemni ispit, mesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote. Akademski naziv koji se stiče završetkom
ovog programa je Vaspitač djece predškolskog uzrasta.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da usvoje neophodna
znanja i vještine – kvalifikacije, koje podrazumijevaju
sposobnosti za profesionalno obavljanje delatnosti u
oblasti predškolskog vaspitanja.
Svrha studijskog programa Vaspitač djece
predškolskog uzrasta sastoji se u obrazovanju studenata za profesionalno obavljanje veoma važnog poziva
– vaspitača djece predškolskog uzrasta i njihovu pripremu za školu. Vaspitač djece predškolskog uzrasta
je studijska grupa koja svojim studijskim programom,
stručnim kadrom, odgovarajućim nastavnim metodama, adekvatnim sredstvima osposobljava studente za
uspešno samostalno obavljanje djelatnosti vaspitača.
Vizija studijskog programa Vaspitač djece
predškolskog uzrasta je da uz stalno inoviranje studijskih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika
edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i
kompetentne stručnjake u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Dakle, u skladu sa vizijom studijske grupe, studijski program mora obezbediti sticanje
kompetencija neophodnih da mladi vaspitač kvalitetno obavlja posao u svim predviđenim programima i
oblicima rada koji postoje u strukturi djelatnosti u
predškoskim ustanovama.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da steknu neophodna
znanja i vještine – kvalifikacije i kompetencije koje
podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje vaspitno – obrazovne delatnosti u predškolskim
ustanovama. Ovaj studijski program je tako i koncipiran. Svi predmeti, predviđeni studijskim programom,
neposredno su povezani sa budućom strukom. Pre
svega obrađuju pedagošku teoriju i praksu, kao i psihologiju, prirodne, književnost, umetnosti i dr.
Značajan udeo imaju pedagoške prakse
(hospitovanja) kao i metodičke prakse u okviru metodika koje se organizuju i realizuju nakon svakog semestra. Na taj način student od samog početka studiranja dolazi u dodir sa budućim pozivom, neposredno
—70
radeći u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi.
U okviru pedagoške prakse, velika pažnja
se poklanja upoznavanju studenata sa planiranjem,
programiranjem i evaluacijom vaspitno – obrazovnog
rada, vođenjem evidencije (pedagoške dokumentacije), radom stručnih tijela (upravni odbor, aktiv
vaspitača, savetodavni rad...). U trećoj studijskoj godini predviđena je metodička praksa u okviru koje se
studenti osposobljavaju za izvođenje vaspitno – obrazovnih aktivnosti predviđenih po oblastima razvoja, tj.
iz oblasti šest metodika datih u studijskom programu.
Studijski program omogućiće da budući vaspitač
uspešno ispuni svoje osnovne zadatke u okviru svog
posla :
»da stvara afektivnu klimu koja deci obezbeđuje
osjećanje sigurnosti i povoljan razvoj njihove ličnosti;
»da stvara povoljne uslove i situacije za optimalan
tjelesni, socioemocionalni i kognitivni razvoj, kao i razvoj komunikacije i stvaralaštva;
»da bogati i osmišljava socijalno iskustvo djece;
»da kreira kulturni kontekst u kome djete odrasta;
»da unapređuje razvoj govora, kao i dramskog,
likovnog, muzičkog i plesnog stvaralaštva;
»da pomaže djetetu u sticanju osnovnih pojmova
o živom i neživom svijetu, o vremenu, prostoru i
količinama;
»da sarađuje sa porodicom pomažući joj u ostvarivanju
njene vaspitne uloge, kao i sa školskom i društvenom
sredinom;
»da priprema djete za uključivanje u osnovnoškolsku
nastavu.
Savladavanjem studijskog programa student
stiče opšte kompetencije usvajajući opšte zakonitosti,
osnovne principe, razumjevanje vaspitno-obrazovnog
procesa, razvoj odgovarajućih sposobnosti analize,
sinteze i predviđanja rješenja i nastalih posledica, kao i
istraživačke metode i tehnike za oblasti koje studiraju.
Svršeni studenti stiču pravo neposrednog zapošljavanja
u ustanovama za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.
Polazeći od cilja visokoškolskog obrazovanja
vaspitača, uloga i zadataka vaspitača u predškolskim
i drugim ustanovama, kao poželjni ishodi njihovog
školovanja, tj. kompetencije koje označavaju završetak
osnovnih strukovnih studija ističu se:
»da vaspitači steknu odgovarajuća znanja i razumjevanje koje se naslanja na srednje obrazovanje, razviju
sposobnosti i usavrše vještine koje će im omogućiti da
odgovorno, stručno, kreativno i srazmerno samostalno ostvaruju svoje konkretne uloge u vaspitno-obra-
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
zovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta;
»da u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima
ustanove u kojoj rade, kao i roditeljima djece, stručnim
službama lokalne zajednice, budu osposobljeni za
obavljanje svih faza vaspitno-obrazovnog rada, od uvida u potrebe djece i roditelja, kao i konkretne uslove u
kojima se ovaj rad odvija, do programiranja i planiranja
rada i evaluacije ostvarenog koja predstavlja i uvod u
novu fazu programiranja i planiranja;
»da prate savremena dostignuća nauka (razvojna
psihologija, predškolska pedagogija, opća i posebne
metodike vaspitno-obrazovnog rada i dr.) i u skladu sa
njima budu osposobljeni za primjenu modernih inter-
aktivnih, kooperativnih, radioničkih i drugih metoda,
organizacionih oblika i načina rada, uvažavajući pritom
dečja prava, mogućnosti, potrebe i interesovanja djece
koju vaspitavaju i obrazuju;
»da savladaju praktična umećnja i veštine potrebne
vaspitaču kao uzoru za učenje po modelu (iz oblasti
svih umetnosti, ručnog rada, informatike, prve pomoći,
zaštite životne sredine i dr.);
»da posjeduju sposobnost da nastave dodatne studije.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Opća pedagogija
1
2
2
7
2
Filozofija sa estetikom
1
2
0
7
3
Informatika
1
2
2
5
4
Engleski jezik 1
1
2
0
2
5
Izborni predmet
1. Sportsko rekreativna nastava
2. Komunikologija
1
2
2
2
6
Predškolska pedagogija
2
2
2
7
7
Opća psihologija
2
2
2
6
8
Srpski/bosanski jezik
2
2
2
8
9
Socilogija
2
2
2
4
10
Izborni predmet
1. Scenska i lutkarska umetnost
2. Retorika
2
2
2
2
2
6
11
Stručna praksa
2
—71
6
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Andagogija
3
2
2
6
2
Razvojna psihologija
3
2
2
6
3
Porodična pedagogija
3
2
2
8
4
Razvoj kurikuluma
3
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Zdravstvena nega i zaštita
2. Sociologija obrazovanja
3
2
2
2
2
4
6
Didaktika
4
2
2
6
7
Književnosz za decu
4
2
4
8
8
Metodika vaspitno - obrazovnog rada
4
2
0
6
9
Menadžment životne sredine
4
2
2
4
10
Izborni predmet
1. Vokalno instrumentalna nastava
2. Etika u vaspitanju
4
2
2
2
2
4
11
Stručna praksa
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Metodika razvoja govora
5
2
2
6
2
Metodika razvoja početnih matematičkih
pojmova
5
2
2
6
3
Metodika likovnog vaspitanja
5
2
2
6
4
Metodika upoznavanja okoline
5
2
2
4
5
Izborni predmet
1. Pedagoška komunikologija
2. Specijalna pedagogija
5
2
2
2
2
6
6
Metodika fizičkog vaspitanja
6
2
2
6
7
Pedagoška psihologija
6
2
2
7
8
Metodika muzičkog vaspitanja
6
2
2
6
9
Metodologija naučno istaživačkog rada
6
2
2
4
10
Izborni predmet
1. Zakonodavstvo u obrazovanju
2. Higijena u predškolskog uzrasta
6
2
2
2
2
4
11
Metodička praksa
6
2
2
2
12
Završni rad
6
—72
3
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA
1.Pedagogija je:
a) nauka o građi čovjeka;
b) nauka o vaspitanju;
c) nauka prirodnim pojavama.
10. Johan Hajnrih Pestaloci je:
a) švajcarski pedagog;
b) nemački pedagog;
c) ruski pedagog;
d) makedonski pedagog.
2. Proces vaspitanja se zasniva na polazištima:
a) psiho-socijalnim;
b) hemijskim;
c) filozofskim;
d) antroploško-kulturalnim;
e) geografskim.
11. Žan Žak Ruso je bio:
a) češki pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
3. U našem jeziku koristi se više termina za označavanje
nauke o vaspitanju:
a) pedagogika;
b) pedologija;
c) pedagogija;
d) pedocentrizam.
4. Pedagogija je tijesno povezana sa:
a) sociologijom;
b) fizikom;
c) biologijom;
d) psihologijom;
e) filozofijom;
f) ekonomijom;
12. Najpoznatije djelo Ž. Ž. Rusoa je:
a) „Vaspitanje djeteta“;
b) „Emil ili o vaspitanju“;
c) „Misli o vaspitanju“.
13. Žan Žak Ruso je bio pobornik:
a) vaspitanja u školama;
b) porodičnog vaspitanja;
c) vaspitanja u prirodi.
14. Džon Lok je bio:
a) engleski pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
15. Najpoznatije djelo Dž. Loka je:
a) „Vaspitanje djeteta“;
b) „Emil ili o vaspitanju“;
c) „Misli o vaspitanju“.
5. Najpoznatiji predstavnik humanizma je:
a) J. A. Komenski;
b) M. Montesori;
c) M. Fabije Kvintilijan.
16. Johan Fridrih Frebel je poznat kao utemeljivač:
a) školske pedagogije;
b) predškolske pedagogije;
c) didaktike:
d) porodične pedagogije.
6. Najpoznatije djelo Jana Amosa Komenskog je:
a) „Velika didaktika“;
b) „Materinska škola“;
c) „Svet u slikama“.
7. Jan Amos Komenski je napisao prvo djelo o vaspitanju predškolske djece, a to je:
a) „Vek deteta“;
b) „Materinska škola“;
c) „Vaspitanje čovjeka“.
8. Jan Amos Komenski je utemeljivač:
a) pedagogije;
b) psihologije;
c) didaktike.
17. O vaspitnom značaju igara i igračaka prvi je pisao:
a) M. F. Kvintilijan;
b) J. H. Pestaloci;
c) J. F. Frebel.
18. Najpoznatije djelo Frebela je:
a) „Vijek djeteta“;
b) „Materinska škola“;
c) „Vaspitanje čovjeka“.
19. Frebelove „darove“ čine:
a) pokloni;
b) didaktrički materijal za djecu
predškolskog uzrasta;
c) igračke.
9. Najvažniji princip, po Komenskom, je:
a) princip naučnosti;
b) princip očiglednosti;
c) princip ekonomičnosti.
—73
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
20. Poznati lekar, pedagog i spiholog Maria Montesori
bile je:
a) engleskinja;
b) grkinja;
c) italijanka.
21. M. Montesori se bavila:
a) vaspitanjem djece ometene u razvoju;
b) obučavanjem učitelja;
c) obrazovanjem odraslih.
22. Prva ustanova za djecu koju je otvorila M. Montesori, zvala se:
a) „Dom za ometene“;
b) „Dečji dom“;
c) „Cassa dei bambini“.
23. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i
pedagog Elen Kej, autor je djela:
a) „Šta je prosvijećenost“;
b) „Žene su u pravu“;
c) „Vijek djeteta“.
24. Prvu predškolsku ustanovu u Nemačkoj otvorio je:
a) J. H. Pestaloci;
b) J. F. Frebel;
c) R. Oven;
d) O. Dekroli.
25. Navedi stepene obrazovnog sistema:
____________________________________________
____________________________________________
26. Šta čini školski sistem?
____________________________________________
____________________________________________
27. Koji je, od navedenih, najširi pedagoški pojam i
proces?
a) sistem vaspitanja;
b) sistem obrazovanja;
c) školski sistem.
28. Navedi koji su stepeni vaspitnog sistema:
____________________________________________
____________________________________________
31. Predmet proučavanja historije pedagogije je:
a) razvoj pedagoške misli u prošlosti;
b) ratove i sukobe u prošlosti;
c) razvoj kulture u prošlosti.
32. Predmet proučavanja predškolske pedagogije je:
a) igre i ishrana djece u predškolskim
ustanovama;
b) vaspitanje i obrazovanje školske djece;
c) vaspitanje i obrazovanje djece ranih
uzrasta (od rođenja do polaska u školu).
33. Vaspitno – obrazovne oblasti u predškolskom
vaspitanju su:
a) fizičko i zdravstveno vaspitanje, razvoj
govora, razvoj matematičkih pojmova,
upoznavanje okoline, likovno i muzičko
vaspitanje;
b) matematika, fizičko i likovno vaspitanje;
c) muzičko, fizičko i likovno vaspitanje.
34. Ustanova u kojoj se odvija sistematsko vaspitanje
predškolske djece je:
a) škola;
b) predškolska ustanova;
c) dom za djecu.
35. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obavezno je
za:
a) mlađi uzrast;
b) srednji uzrast;
c) stariji uzrast.
36. Nauka koja je najtešnje povezana sa predškolskom
pedagogijom je:
a) školska pedagogija;
b) porodična pedagogija
c) andragogija.
37. Predmet proučavanja porodične pedagogije je:
a) porodica i odnosi u njoj;
b) vaspitanje i obrazovanje u porodici;
c) obaveze roditelja prema djeci.
38. Predmet proučavanja školske pedagogije je:
a) uređenje i održavanje školskih
prostorija;
b) smisao i potrebe izgradnje školskih
objekata;
c) vaspitanje i obrazovanje u školi.
29. Leksema „odgoj“ potiče od termina:
a) odgajati
b) ugojiti
c) gayas
39. Didaktika je:
a) teorija morala;
b) teorija nastave;
c) teorija curriculuma.
30. Leksema „vaspitanje“ potiče od termina:
a) vaspominanije;
b) vos+pitat (uz+hraniti);
c) pitanje i odgovori.
—74
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
40. Zadaci nastave su:
a) materijalni;
b) teorijski;
c) formalni
d) vaspitni;
e) edukativni.
9. Domska pedagogija je:
a) nauka o izgradnji domova;
b) grana pedagogije koja proučava rad
domova kulture;
c) pedagoška disciplina koja
proučava specifičnosti vaspitno
– obrazovnog rada u domovima za djecu
i odrasle.
41. Glavni činioci nastave su:
a) nastavnik i učenici;
b) učenici;
c) nastavnik, učenici i sadržaji.
50. Predmet proučavanja specijalne pedagogije je:
a) vaspitanje specijalaca;
b) pedagoška disciplina koja proučava
specifičnosti vaspitno – obrazovnog rada
sa licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
42. Osnovni didaktički sistemi su:
a) direktni, indirektni i programirani s
istem nastave;
b) direktni i indirektni sistem nastave;
c) direktni i programirani sistem nastave.
51. Tiflopedagogija je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem mentalno zaostalih osoba;
c) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba.
43. Metodika je:
a) teorija o metodama;
b) uputstvo za izradu metaka;
c) teorija nastave jednog nastavnog
predmeta ili grupe srodnih predmeta.
44. Predmet proučavanja teorije vaspitanja je:
a) moral;
b) vaspitanje djece u školi;
c) vaspitno djelovanje po oblastima
vaspitanja: fizičko – zdravstveno,
intelektualno, moralno, radno i estetsko.
45. Predmet proučavanja visokoškolske pedagogije je:
a) upravljanje visokim školama;
b) vaspitanje i obrazovanje u visokoškolskim ustanovama;
c) uslove i mogućnosti otvaranja fakulteta, odsjeka i smerova.
46. Andragogija je:
a) nauka o andragozima;
b) disciplina iz oblasti ekonomije;
c) grana pedagogije čiji je predmet
proučavanja obrazovanje i vaspitanje
odraslih osoba.
47. Predmet proučavanja industrijske pedagogije
(pedagogije rada) je:
a) razvoj industrije;
b) vaspitanje i obrazovanje ljudi u
proizvodnim uslovima;
c) rad i radni odnosi.
48. Predmet proučavanja komparativne pedagogije je:
a) uporedno napredovanje djece i odraslih;
b) uporedni razvoj pedagoške nauke
u svijetu;
c) komparacija školskih uspjeha učenika
u svijetu.
—75
52. Surdopedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi
vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
b) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
53. Predmet proučavanja oligofrenopedagogije je:
a) vaspitanjem i obrazovanje
gluhonijemih osoba;
b) vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje mentalno zaostalih osoba.
54. Predmet proučavanja logopedije je:
a) vaspitanje i obrazovanje gluhonijemih osoba;
b) vaspitanje i obrazovanje slijepih osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje djece sa metnjama u govoru;
d) vaspitanje i obrazovanje mentalno
zaostalih osoba.
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
55. Medicinska pedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem osoba koje se nalaze na liječenju;
b) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
d) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem medicinskih sestara;
e) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
56. Predmet proučavanja religijske pedagogije je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem mentalno zaostalih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata;
c) pedagoška disciplina koja se bavi vjerskim vaspitanjem.
62. Multifaktorska teorija u pedagogiji je:
a) teorija o mnogo faktora rada;
b) multifaktorska prerada odjeće;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
63. Komponente vaspitanja su:
a) fizičko i zdravstveno vaspitanje;
b) intelektualno vaspitanje;
c) moralno vaspitanje;
d) radno vaspitanje;
e) prevaspitanje;
f) dovaspitanje;
g) lijepo vaspitanje;
h) estetsko vaspitanje.
64. Predmet proučavanja psihologije je:
a) svijet oko nas;
b) objektivna stvarnost;
c) unutrašnji procesi ljudi (pažnja, pamćenje, mišljenje, učenje...).
65. Psihologija kao nauka ima dva zadatka:
a) konkretne zadatke;
b) tajne zadatke;
c) teorijske zadatke;
d) praktične zadatke.
57. Predmet proučavanja vojne pedagogije je:
a) specifičnosti vaspitanja i obrazovanja u vojsci;
b) pedagoška disciplina koja proučava specifičnosti vaspitno – obrazovnog rada sa licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
66. Opšta psihologija proučava:
a) opšti život ljudi;
b) generalni život ljudi;
c) osnovne psihičke osobine ljudi.
67. Fiziološka psihologija proučava:
a) zavisnost psihičkih pojava od organskih osnova;
b) fiziološke potrebe ljudi;
c) unutrašnje organe čovečijeg tijela.
58. Pedagoška futurologija je:
a) nauka o predviđanju vremenske prognoze;
b) grana pedagogije koja se bavi proučavanjima perspektiva obrazovanja i vaspitanja;
c) nauka koja proučava odnos prezenta i
futura.
68. Razvojna ili genetička psihologija proučava:
a) razvitak psihičkog života od rođenja do starosti;
b) razvoj ljudskog odnosa prema životu;
c) genezu ljudi.
59. Pedagoška metodologija je:
a) didaktička disciplina o metodama rada;
b) metoda logike o vaspitnim pitanjima;
c) teorija pedagoških istraživanja.
69. Socijalna psihologija proučava:
a) razvoj socijalizma u svijetu;
b) ponašanje pojedinca u grupi;
c) vaspitanje u socijalnim ustanovama.
60. Empirizam u pedagogiji je:
a) teorija o porijeklu vaspitanja;
b) teorija o utjecaju svjetlosti na tlo;
c) teorija o historiji filozofije.
70. Psihometrija je:
a) jedinica za mjerenje pamćenja;
b) grana psihologije koja se bavi mjerenjem psihičkih procesa;
c) metodologija prevencije psihičkih bolesti.
61. Nativizam u pedagogiji je:
a) teorija o naturalnoj privredi;
b) teorija o normativizmu;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
—76
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
71. Pedagoška psihologija je:
a) psihološka disciplina pedagogije;
b) grana psihologije koja se bavi proučavanjem psiholoških osnova vaspitanja i obrazovanja;
c) pedagoška osnova psihološke strane ljudi.
81. Djetinjstvo je:
a) đačko doba;
b) doba od rođenja do puberteta;
c) predškolsko doba.
82. Mladalačko doba je:
a) doba kada mladenci stupaju u brak;
b) doba mladosti;
c) doba rane zrelosti.
72. Psihologija rada je:
a) radna disciplina;
b) psihologija radosti;
c) grana psihologije koja se bavi proučavanjem zavisnosti uspjeha u radu od različitih psihičkih faktora.
73. Mentalna higijena je:
a) grana u privredi koja se bavi ekologijom;
b) grana u pedagogiji za mentalno zdravlje;
c) grana u psihologiji koja se bavi
primjenom psiholoških saznanja na
očuvanje duševnog zdravlja čovjeka.
74. Osnivačem psihologije smatra se:
a) Čarls Darvin;
b) Stenli Hol;
c) Vilijem Vunt.
83. Doba zrelosti je:
a) doba od oko 18-te do oko 60-te godine života;
b) period sazrijevanja plodova u prirodi;
c) doba kad se ubiraju plodovi.
84. Period starosti je:
a) period od oko 60-te godine do kraja života;
b) period poslije 70-te godine;
c) period u kojem su živjeli Stari Sloveni.
85. Pažnja je:
a) znak upozorenja na putu;
b) usmjerenost naše svijesti i aktivnosti
na jedan sadržaj;
c) maštanje o dobroti ljudi.
75. Introspekcija je:
a) interna inspekcija;
b) interna spekulacija;
c) samoposmatranje.
86. Učenje je:
a) relativno zapamćivanje gradiva;
b) proces relativno trajnih promjena
pojedinca;
c) dugo sjedenje i uporno čitanje.
76. Receptori su:
a) recepti za lijekove;
b) čulni organi;
c) radnici na recepcijama hotela.
87. Zaboravljanje je:
a) proces brisanja sjećanja;
b) slabljenje ili potpuno gubljenje mogućnosti prepoznavanja ili reprodukcije sadržaja;
c) gubljenje stvari u autobusima.
77. Hipofiza je:
a) žlijezda koja se nalazi u bazi mozga;
b) dio hipotalamusa;
c) hiperaktivnaćelija.
88. Mišljenje je:
a) udubljivanje u samog sebe;
b) proces razdvajanja bitnog od manje bitnog;
c) najsloženiji vid čovjekove psihičke aktivnosti.
78. Nadbubrežne žlijezde luče:
a) crvena krvna zrnca;
b) hormonekortin i adrenalin;
c) tečnost za razbijanje kamena u bubregu.
79. Štitna žlijezda je smještena:
a) ispod lijevog plućnog krila;
b) blizu gornjeg kraja dušnika;
c) neposredno uz jetru.
89. Inteligencija je:
a) vještina varanja na kartama u igri;
b) sposobnost snalaženja u novim situacijama;
c) sposobnost brzog zarađivanja novca.
80. Mozak je:
a) karakteristika ljudi koji pamte;
b) glavni dio nervnog sistema;
c) aparat za izradu mozaika.
90. Strah kod ljudi je:
a) psihički proces bježanja od opasnosti;
b) intenzivna neugodna emocija;
c) neprijatno i nelagodno stanje.
—77
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
91. Filozofija je:
a) nauka o filozofiranju;
b) nauka o opštem pogledu na svet;
c) nauka o filozofima.
96. Prvu periodizaciju ličnosti dao je:
a) Sokrat;
b) Platon;
c) Aristotel.
92. Filozofi koji su doprineli razvoju pedagoške misli su:
a) Sokrat;
b) Anaksimen;
c) Platon;
d) Euklid;
e) Aristotel.
97. Najpoznatije Platonovo djelo je:
a) „Država“;
b) „Vijek djeteta“;
c) „Ideje“.
98. Platonova škola imala je naziv:
a) Država;
b) Akademija;
c) Poligon.
93. Filozofske discipline su:
a) estetika;
b) kulturologija;
c) etika;
d) radiologija;
e) gnoseologija.
99. Aristotel je bio učenik:
a) Sokratov;
b) Platonov;
c) Protagorin.
94. Sokratova filozofska učenja najviše su doprinela
razvoju ideja o:
a) moralnom vaspitanju;
b) fizičkom vaspitanju;
c) radnom vaspitanju.
100. Sociologija je:
a) nauka o sociolozima;
b) nauka o društvu;
c) teorija društvenog uređenja.
95. Sokrat je osuđen na smrt pod optužbom da je:
a) širio laži;
b) otkrivao tajne;
c) kvario omladinu.
1.b.
2.a.c.d.
3.a.c.
4.a.d.e.
5.a.
6.a.
7.b.
8.c.
9.b.
10.a.
11.b.
12.b.
13.c.
14.a.
15.c.
16.b.
17.c.
18.c.
19.b.
20.c.
21.a.
22.c.
23.c.
24.b.
25.*
26.*
27.a.
28.*
29.c.
30.c.
31.a.
32.c.
33.a.
34.b.
35.c.
36.b.
37.b.
38.c.
39.b.
40.a.c.d.
41.c.
42.a.
43.c.
44.c.
45.b.
46.c.
47.b.
48.b.
49.c.
50.b.
51.a.
52.a.
53.c.
54.c.
55.a.
56.c.
57.a.
58.b.
59.c.
60.a.
61.c.
71.b.
62.c.
72.c.
63.a.b.c.d.h.73.c.
64.c.
74.c.
65.c.d.
75.c.
66.c.
76.b.
67.a.
77.a.
68.a.
78.b.
69.b.
79.b.
70.b.
80.b.
81.b.
82.b.
83.a.
84.b.
85.b.
86.b.
87.b.
88.c.
89.b.
90.b.
91.b.
92.a.c.e.
93.a.c.e.
94.c.d.e.
95.c.
96.b.
97.a.
98.b.
99.b.
100.b.
*25. predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, visoke škole, obrazovanje odraslih i permanentno obrazovanje.
*26. osnovna škola, specijalne škole, gimnazija, srednje stručne škole, više i visoke škole.
*28. porodica, grupe vršnjaka, predškolska ustanova, škola, sredstva masovne komunikacije, slobodno vrijeme,
permanentno obrazovanje.
—78
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
FILOLOŠKE NAUKE
—79
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—80
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Bosanski jezik
i bošnjačka književnost traju 4 godine (8 semestara).
Opterećenje studenata u toku radne nedjelje je 20 –
22 časa aktivne nastave (predavanja i vježbe), a svaki
semestar ima 15 radnih nedjelja.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen
prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene
upisne kvote.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do
7 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem
studenata, ishodom učenja, časovima kontakata,
sadržajem predmeta.
Osnovne kompetencije koje student stiče
savladavanjem ovog studijskog programa su:
a) nastavnik bosanskog jezika i bošnjačke
književnosti (bosanski kao maternji) u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim gimnazijama,
b) lektor i redaktor bosanskog jezika u
medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
v) nastavnik bosanskog jezika kao stranog.
Savladavanjem studijskog programa student stječe
sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
-osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških
nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
-osnovna znanja o metodama filoloških
istraživanja, sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog
mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i
rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
-sposobnost primjene teorijskih filoloških
znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s
užim i širim okruženjem.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Uvod u opću lingvistiku
1
2
2
5
2
Staroslavenski jezik
1
2
2
5
3
Informatika
1
2
2
4
4
Uvod u teoriju književnosti
1
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Osnove bibliotečko-informacijske djelatnosti s
historijom informacijske kulture
2. Kulturna baština u savremenom tehnološkom
okruženju
1
2
2
2
2
6
Izborni predmet
1. Engleski jezik 1
2. Njemački jezik 1
1
2
2
0
0
4
7
Fonetika i fonologija
2
2
2
6
8
Norma i kultura standardnog jezika
2
2
2
6
6
9
Uvod u književne teorije
2
2
2
6
10
Uvod u svjetsku književnost
2
2
4
6
11
Izborni predmet
1. Engleski jezik 2
2. Njemački jezik 2
2
2
2
0
0
4
12
Stručna Praksa 1
2
—81
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Morfologija 1
3
2
4
6
2
Usmena književnost
3
2
2
5
3
Uvod u bosnistiku i starija bošnjačka književnost
3
2
2
6
4
Izborni predmet
1. Opšta psihologija
2. Pedagoška psihologija
3
2
2
0
0
6
5
Izborni predmet
1. Engleski jezik 3
2. Njemački jezik 3
3
2
2
0
0
4
6
Historijska gramatika 1
3
2
2
4
7
Morfologija 2
4
2
4
6
8
Novija bošnjačka književnost
4
2
2
4
9
Starija i novija srpska književnost
4
2
2
5
10
Pedagogija sa didaktikom
4
2
0
5
11
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
4
2
2
0
0
4
12
Historijska gramatika 2
4
2
2
4
13
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Sintaksa 1
5
2
4
7
2
Historija književnog jezika 1
5
2
2
5
3
Savremena bošnjačka književnost prve polovine
20. vijeka
5
2
2
7
4
Savremena srpska književnost prve polovine 20.
vijeka
5
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Primijenjena norma standardnog jezika
2. Retorika
5
2
2
0
0
6
6
Sintaksa 2
6
2
4
6
7
Historija književnog jezika 2
6
2
2
6
8
Savremena bošnjačka književnost druge polovine
20. vijeka
6
2
2
7
9
Savremena srpska književnost druge polovine 20.
vijeka
6
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Kultura govora
2. Umjetnost eseja
6
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 3
6
—82
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Semantika
7
2
2
5
2
Lingvistička stilistika 1
7
2
2
6
3
Bošnjačkosandžačka književnost
7
2
4
6
4
Metodika nastave 1
7
2
2
7
5
Izborni predmet 8
1. Bosanski kao strani jezik
2. Jezici u kontaktu
7
2
2
0
0
6
6
Lingvistička stilistika 2
8
2
2
4
7
Dijalektologija bosanskog jezika sa akcetologijom
8
2
2
4
9
Izborni predmet 9
1. Uvod u komparativno proučavanje
južnoslavenskih jezika
2. Kontrastivna lingvistika
2
2
2
2
10
Metodika nastave 2
8
2
2
7
11
Izborni predmet 9
1. Akademske vještine
2. Pedagoška komunikologija
8
2
2
2
2
5
12
Stručna praksa 4
8
2
13
Završni rad
8
3
8
—83
5
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST - Prevodilaštvo
Osnovne akademske studije Bosanski jezik
i bošnjačka književnost – Prevodilaštvo traju 4 godine (8 semestara). Opterećenje studenata u toku
radne nedjelje je 20 – 22 časa aktivne nastave (predavanja i vježbe), a svaki semestar ima 15 radnih nedjelja.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen prijemni
ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne
kvote.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do
7 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem
studenata, ishodom učenja, časovima kontakata,
sadržajem predmeta.
Osnovne kompetencije koje student stiče
savladavanjem ovog studijskog programa su:
a) prevodilac za bosanski jezik osposobljen
da prevodi tekstove sa južnoslavenskih jezika na bosanski jezik, te da redigira i vrši lekturu tekstova na
bosanskom jeziku,
b) nastavnik bosanskog jezika i bošnjačke
književnosti (bosanski kao maternji),
c) lektor i redaktor bosanskog jezika u medi-
jskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
d) nastavnik bosanskog jezika kao stranog.
Savladavanjem studijskog programa student
stječe sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji
kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
- osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka
(lingvistike i nauke o književnosti);
- osnovna znanja iz teorije prevodilaštva i tehnika i
metoda prevođenja, te primjena istog u praksi;
- osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja,
sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u
istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u
istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u
oblasti filoloških nauka;
- sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u
praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i
širim okruženjem.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Uvod u opću lingvistiku
1
2
2
5
2
Staroslavenski jezik
1
2
2
5
3
Informatika
1
2
2
4
4
Uvod u teoriju književnosti
1
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Osnove bibliotečko-informacijske djelatnosti s
historijom informacijske kulture
2. Kulturna baština u savremenom tehnološkom
okruženju
1
2
2
2
2
6
6
Izborni predmet
1. Engleski jezik 1
2. Njemački jezik 1
1
2
2
0
0
4
7
Fonetika i fonologija
2
2
2
6
8
Norma i kultura standardnog jezika
2
2
2
6
9
Uvod u književne teorije
2
2
2
6
10
Uvod u svjetsku književnost
2
2
4
6
11
Izborni predmet
1. Engleski jezik 2
2. Njemački jezik 2
2
2
2
0
0
4
12
Stručna Praksa 1
2
—84
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Morfologija 1
3
2
4
6
2
Usmena književnost
3
2
2
5
3
Uvod u bosnistiku i bošnjačka književnost
3
2
2
5
4
Izborni predmet
1. Opšta psihologija
2. Pedagoška psihologija
3
2
2
0
0
6
5
Izborni predmet
1. Engleski jezik 3
2. Njemački jezik 3
3
2
2
0
0
4
6
Historijska gramatika 1
3
2
2
4
7
Morfologija 2
4
2
4
6
8
Novija bošnjačka književnost
4
2
2
4
9
Kontrastivna lingvistika
4
2
2
5
10
Teorija prevođenja
4
2
0
5
11
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
4
2
2
0
0
4
12
Historijska gramatika 2
4
2
2
4
13
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Sintaksa 1
5
2
4
7
2
Historija književnog jezika 1
5
2
2
5
3
Savremena bošnjačka književnost prve polovine
20. vijeka
5
3
2
7
4
Teorija prevođenja
5
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Sudsko prevođenje
2. Retorika
5
2
2
0
0
6
6
Sintaksa 2
6
4
4
6
7
Historija književnog jezika 2
6
2
2
6
8
Savremena bošnjačka književnost druge polovine
20. vijeka
6
2
2
7
9
Pismeno prevođenje
6
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Umjetnost eseja
2. Kultura govora
6
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 3
6
—85
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Semantika
7
2
2
5
2
Lingvistička stilistika 1
7
2
2
6
3
Bošnjačkosandžačka književnost
7
2
4
6
4
Konsekutivno prevođenje
7
2
2
7
5
Izborni predmet 8
1. Jezici struke i frazeologije
2. Jezici u kontaktu
7
2
2
0
0
6
6
Prevođenje književong teksta
8
2
2
7
7
Dijalektologija bosanskog jezika sa
akcentologijom
8
2
2
4
9
Leksika i leksikografija bosanskog jezika
8
2
2
5
10
Lingvistička stilistika 2
8
2
2
4
11
Izborni predmet 9
1. Akademske vještine
2. Sandžačka dijalektologija
8
2
2
0
0
5
12
Stručna praksa 4
8
2
13
Završni rad
8
3
—86
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Srpski jezik i
književnost traju 4 godine (8 semestara). Opterećenje
studenata u toku radne nedjelje je 20 časova aktivne
nastave (predavanja i vježbe), a svaki semestar ima 15
radnih nedjelja.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen
prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene
upisne kvote.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do
7 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem
studenata, ishodom učenja, časovima kontakata,
sadržajem predmeta.
Osnovne kompetencije koje student stiče
savladavanjem ovog studijskog programa su:
a) nastavnik srpskog jezika i književnosti
(srpski kao maternji) u osnovnim, srednjim stručnim
školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim
gimnazijama,
b) lektor i redaktor srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
v) nastavnik srpskog jezika kao stranog.
Savladavanjem studijskog programa student
stječe sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji
kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
- osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka
(lingvistike i nauke o književnosti);
- osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja,
sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u
istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u
istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u
oblasti filoloških nauka;
- sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u
praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i
širim okruženjem.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Uvod u opštu lingvistiku
1
2
2
5
2
Staroslovenski jezik
1
2
2
5
3
Informatika
1
2
2
4
4
Uvod u teoriju književnosti
1
2
2
6
5
Izborni predmet
1. Osnove bibliotečko-informacijske delatnosti s
istorijom informacijske kulture
2. Kulturna baština u savremenom tehnološkom
okruženju
1
2
2
2
2
6
6
Izborni predmet
1. Engleski jezik 1
2. Nemački jezik 1
1
2
2
0
0
4
7
Fonetika i fonologija
2
2
2
6
8
Norma i kultura standardnog jezika
2
2
2
6
9
Uvod u književne teorije
2
2
2
6
10
Uvod u svetsku književnost
2
2
4
6
11
Izborni predmet
1. Engleski jezik 2
2. Nemački jezik 2
2
2
2
0
0
4
12
Stručna Praksa 1
2
—87
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Morfologija 1
3
2
4
6
2
Usmena književnost
3
2
2
5
3
Istorijska gramatika
3
2
4
8
4
Izborni predmet
1. Opšta psihologija
2. Pedagoška psihologija
3
2
2
0
0
6
5
Izborni predmet
1. Engleski jezik 3
2. Nemački jezik 3
3
2
2
0
0
4
6
Morfologija 2
3
2
4
6
7
Akcentologija srpskog jezika
4
2
2
7
8
Srednjovekovna srpska književnost
4
2
4
7
9
Pedagogija sa didaktikom
4
2
0
5
10
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
4
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Sintaksa 1
5
2
4
7
2
Istorija narodnog jezika
5
2
2
4
3
Književnost od renesanse do racionalizma
5
2
2
6
4
Dijalektologija srpskog jezika
5
2
2
7
5
Izborni predmet
1. Primijenjena norma standardnog jezika
2. Retorika
5
2
2
0
0
6
6
Sintaksa 2
6
4
4
6
7
Istorija književnog jezika
6
2
2
4
8
Srpska književnost 18. i 19. veka
6
2
2
7
9
Književnost za decu
6
2
2
7
10
Izborni predmet
1. Kultura govora
2. Umetnost eseja
6
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 3
6
—88
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Semantika
7
2
2
5
2
Lingvistička stilistika 1
7
2
2
6
3
Savremena srpska književnost prve polovine 20.
veka
7
2
2
5
4
Metodika nastave jezika
7
2
4
7
5
Izborni predmet 8
1. Jezici struke i frazeologija
2. Jezici u kontaktu
7
2
2
0
0
6
6
Metodika nastave književnosti
8
2
2
7
7
Akademske veštine
8
2
2
5
9
Savremena srpska književnost druge polovine
20. veka
8
2
2
5
10
Lingvistička stilistika 2
8
2
2
4
11
Izborni predmet 9
1. Uvod u komparativno proučavanje
južnoslovenskih jezika
2. Kontrastivna lingvistika
8
2
2
2
2
5
12
Stručna praksa 4
8
2
13
Završni rad
8
3
—89
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA:
Bosanski jeizk i bosnjačka književnost,
Bosanski jeizk i bosnjačka književnost - prevodilaštvo,
Srpski jezik i književnost
1. Nasiha Kapidžić Amidžić je:
a) poznati dramski pisac
b) poznati pisac za djecu
c) poznati književni teoretičar
11. Ko je napisao roman „Stranac?”
a) Gorki
b) Čehov
c) Kami
2. Podvuci pridjev koji ima supletivnu (nepravilnu)
komparaciju:
a) loš
b) mek
c) zao
12. Nauka o glasovima i glasovnim promjenama se
zove:
a) morfologija
b) fonologija
c) fonetika
3. Koji narodni pjevač je ispjevao ep „Ženidba Smailagić
Meha”?
a) Filip Višnjić
b) Ćor Huso Husović
c) Avdo Međedović
13. Šta proučava leksikografija:
a) oblike riječi
b) porijeklo riječi
c) metodu izrade rječnika
4. Šta je pravilno napisano:
a) Djeda Mraz
b) Djeda mraz
5. Kojim jezikom je napisana Povelja Kulina bana:
a) srpskim
b) bosanskim
14. Sintaksa je:
a) nauka o oblicima riječi
b) nauka o rečenici
c) nauka o glasovima.
15. Kako se zove autor romana „Tvrđava”?
a) Meša Selimović
b) Ćamil Sijarić
c) Husein Bašić
6. Šta je pravilno napisano:
a) Isa beg, Mehmed paša
b) Isa-aga, Mehmed-paša
16. „Hasanaginica” je:
a) balada
b) poema
c) romansa
7. Šta je pravilno:
a) bijo, koi, vidijo,
b) bio, koji, vidio
17. Koja glasovna promjena je izvršena u riječima
momci, zadaci:
a) sibilarizacija i nepostojano „A”
b )gubljenje suglasnika
8. Pjesmu „Kraj tanahna šadrvana” napisao je:
a) Safvet-beg Bašagić
b) Hajnrih Hajne
c) Aleksa Šantić
18. U kojem vijeku je objavljen prvi rječnik bosanskog
jezika:
a) u 19. vijeku
b) u 17. vijeku
9. Žena u koju je Dante bio zaljubljen:
a) Laura
b) Beatriče
c) Monika
19. U kojem vijeku je objavljen prvi rječnik srpskog
jezika:
a) u 19. vijeku
b) u 18. vijeku
10. Kako se pravilno piše:
a) čitaoc, mislioc
b) čitalac, mislilac
—90
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
20. Koliko nepromjenljivih vrsta riječi ima u srpskom
jeziku:
a) pet
b) sedam
c) deset
30. Koji se dijalekat nalazi u osnovi srpskog književnog
jezika ijekavskog izgovora:
a) kosovsko-resavski
b) šumadijsko-vojvodjanski
c) istočnohercegovački
21. Glas je:
a) najmanja jezička jedinica
b) korijen riječi
31. Imenica roditelj izvedena je sufiksom:
a) – elj;
b) – telj;
c) – itelj
22. Riječi sijeno, snijeg, lijep mogu biti akcentovane:
a) samo silaznim akcentima
b) samo uzlaznim akcentima
c) bilo kojim akcentom
32. Kako se zove vjerni sluga Don Kihota od Manče:
a) Sančo Pansa
b) Lenselote
c) Alberto Tomba
23. Ćamil Sijarić je autor romana:
a) Tuđe gnijezdo
b) Rod i dom
c) Bihorci
24. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u
datoj složenoj rečenici:
Ako i nije bio potpuno nezemaljski, taj prizor je bio
neobičan zbog one posebne svjetlosti u sumrak, kada
zemlju napušta sjaj i jasnost obrisa.
a) 2
b) 3
c) 5
25. Našoj Nataši je bilo nepunih sedamnaest godina
kada je zaigrala na prvom balu.
Boldovani dio rečenice u službi je:
a) logičkog subjekta
b) atributa
c) nepravog objekta
26. Mećava je još trajala, kada smo stigli u selo.
Boldovana rečenica je:
a) načinska
b) dopusna
c) vremenska
33. Poznati antički pisac tragedija zove se:
a) Ezop
b) Sofokle
c) Ticijan
34.Riječi mlijeko, bijelo, rijeka imaju:
a) kratkosilazni akcenat
b) kratkouzlazni akcenat
c) dugouzlazni akcenat
35. Date riječi lijep, prošlogodišnji, Alminin su:
a) prilozi
b) pridjevi
c) imenice
36. Skraćenica od riječi gospođa glasi:
a) g-đa
b) gđa
37. Pjesmu „Ostajte ovde” je napisao:
a) Jovan Dučić
b) Laza Kostić
c) Aleksa Šantić
38. Riječ danonoćno po sastavu je:
a) prosta
b) izvedena
c) složena
27. Poslovice pripadaju:
a) usmenoj književnosti
b) pisanoj književnosti
c) i pisanoj i usmenoj književnosti
28. Od koje godine posebno egzistiraju srpski i bosanski jezik:
a) od 1991.god.
b) od 1847. god.
29. Glagolski oblik budem došao je:
a) futur II
b) imperfekat
c) aorist
—91
39. Glagolski oblik prošavši zove se:
a) aorist
b) trpni glagolski pridjev
c) glagolski prilog prošli
40. Nominativ množine od imenice pijetao glasi:
a) pijetlovi
b) pijetli
d) oboje
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
41. Turski pisac koji je dobio nobelovu nagradu je:
a) Namik Kemal
b) Orhan Pamuk
c) Jakup Kadri Karaosmanoglu
42. Pridjevi crn i bijel ilustriraju jezičku pojavu koja se
zove:
a) polisemija
b) sinonimija
c) antonimija
43. Ko ne pripada ponuđenom nizu:
a) Krleža
b) Dizdar
c) Meštrović
52. Stresli smo se od zime i dotrčali do tvrđave.
Boldovani dio rečenice u službi je:
a) odredbe mjesta
b) logičkog subjekta
c) atributa
53. Moja razmišljanja prekine Saveljič, koji stalno nešto
zapitkuje. Boldovana zavisna rečenica je:
a) namjerna
b) načinska
c) odnosna
54. Riječ kućerina po sastavu je:
a) prosta
b) izvedena
c) složena
44. Onomatopeja je:
a) vrsta pjesama
b) vrsta stiha
c) stilska figura
55. Haiku je:
a) vrsta lirske pjesma
b) stilska figura
c) govorna tehnika
45. Odrični glagolski oblik ne pametuj je:
a) imperativ
b) potencijal
c) imperfekat
56. Prezentska osnova glagola vući glasi:
a) vuk
b) vuć
c) vuku
46. Glagolski oblici dolazeći, radila, vidjevši su:
a) lični
b) nelični
47. Autor romana „Hiljadu čudesnih sunaca” je:
a) Hoseini
b) Pamuk
c) Koeljo
57. Pokušavam da pišem, ali mi ništa ne pada na pamet.
Nezavisni odnos kojim su povezane rečenice je:
a) isključni
b) suprotni
c) sastavni
48. Riječi travnjak, biljka, cvijeće imaju:
a) kratkosilazni akcenat
b) dugosilazni akcenat
c) dugouzlazni akcenat
49. U riječi iseljen izvršene su dvije glasovne promjene:
a) jotovanje i asimilacija
b) jotovanje i palatalizacija
50. Budalina Tale je junak:
a) bošnjačkih junačkih pjesama
b) srpskih junačkih pjesama
c) crnogorskih junačkih pjesama
58. Alhamijado književnost je:
a) književnost na bosanskom jeziku i
arapskom pismu
b) književnost na arapskom jeziku i
bosanskom pismu
c) književnost na bosanskom jeziku i
bosanskom pismu
59. Drama može da se završi stradanjem glavne ličnosti
što je:
a) tragedija
b) komedija
60. Epska pjesma je najčešće u:
a) desetercu
b) dvanaestercu
c) nema metrike
51. Popularna pjesnička forma se zove:
a) sonet
b) konsonant
c) sonata
61. Najpoznatiji basnopisac je:
a) Vuk Karadžić
b) Dositej Obradović
c) Lukijan Mušicki
—92
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
62. Enklitike su riječi koje:
a) mogu imati samo silazne akcente
b) mogu imati samo uzlazne akcente
c) nemaju svoj akcenat
72. Mak Dizdar je napisao pjesmu:
a) Dolap
b) Modra rijeka
c) Na Liparu
63. Mislim, dakle postojim.
Nezavisan odnos kojim su povezane rečenice je:
a) suprotni
b) zaključni
c) isključni
73. Sevdalinka je pjesma o:
a) ljubavi
b) ratu
c) vremenu
74. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u
datoj složenoj rečenici:
Pođem, klecam, idem, zastajavam, šetalicu satu
zadržavam.
a) 4
b) 5
c) 6
64. Musa Ćazim Ćatić je poznati bošnjački:
a) putopisac
b) romanopisac
c) pjesnik
65. Riječ vodovod po sastavu je:
a) prosta
b) složena
c) izvedena
75. Rodonačelnik simbolizma je:
a) Segej Jesenjin
b) Johan Volfgang Gete
c) Šarl Bodler
66. Autor romana „Enciklopedija mrtvih” je:
a) Dragoslav Mihajlović
b) Danilo Kiš
c) Miloš Crnjanski
76. U riječi razvodnik boldovane morfeme su:
a) infiks i sufiks
b) prefiks i sufiks
c) koren i sufiks
67. Jednosložne riječi mogu biti akcentovane:
a) silaznim akcentom
b) uzlaznim akcentima
c) silaznim i ulaznim akcentom
77. Autor poeme „Jama” je:
a) Ivan Goran Kovačić
b) Skender Kulenović
c) Vojislav Ilić
68. Kako se zove bošnjački „Homer”?
a) Musa Ćazim Ćatić
b) Abdulah Sidran
c) Avdo Međedović
78. Izbaci uljeza:
a) bosanski
b) slovački
c) srpski
69. Riječ kmet je:
a) historizam
b) neologizam
c) arhaizam
79. Potencijal glagola mariti u odričnom obliku 1. lica
množine glasi:
a) ne bismo mariti
b) nećemo mariti
c) ne budemo mariti
70. Stajao je pored svoga oca na kućnom pragu.
Boldovani padežni oblici u rečenici su:
a) akuzativ i lokativ
b) genitiv i lokativ
c) genitive i dativ
71. Došao je do zaključka na teži način, sopstvenim
iskustvom.
Boldovane riječi u rečenici su:
a) imenica i prilog
b) pridjev i prilog
c) pridjev i imenica
—93
80. Poznati bošnjački ljetopisac se zvao:
a) Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak
b) Abdurahman Siri
c) Mula Mustafa Bašeskija
81. U riječi Vino-grad boldovane morfeme su:
a) koren i koren
b) prefiks i sufiks
c) sufiks i sufiks
82. Roman „Tuđe gnijezdo“ napisao je:
a) Skender Kulenović
b) Ćamil Sijarić
c) Husein Bašić
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
83. Najpoznatija zbirka pjesama Maka Dizdara se zove:
a) Kameni svjedok
b) Kameni spavač
c) Kameni šutač
91. Antonim pridjeva sitan je:
a) krupan
b) veliki
c) mali
84. U Sarinom prisustvu pak ništa više nije bilo ni prosto ni jasno.
Boldovane riječi po vrsti su:
a) pridjev i pridjev
b) imenica i pridjev
c) pridjev i prilog
92. Metrika i versifikacija su:
a) antonimi
b) homonimi
c) sinonimi
85. Rekao im je da se uozbilje, pa da onda razgovaraju sa njim.
Boldovani glagolski oblik je:
a) prezent
b) perfekat
c) aorist
86. U riječi oslobađati prema riječi osloboditi izvršene
su dvije glasovne promjene:
a) nepostojano a i jotovanje
b) prijevoj vokala i jotovanje
c) prijevoj vokala i palatalizacija
87. Glavni lik romana „Tvrđava” je:
a) Ahmet Šabo
b) Mula Jusuf
c) Ahmed Nurudin
93. Komediju „Gospođa ministarka” napisao je:
a) Dušan Kovačević
b) Branislav Nušić
c) Jovan Sterija Popović
94. Idiomi su:
a) ustaljeni jezički izrazi
b) stilske figure
c) žargonski izrazi
95. Vjetar je zavijao kao da je živo biće.
Boldovana zavisna rečenica je:
a) načinska
b) uzročna
c) odnosna
96. Glagolski oblik Bijahu se ustumarali je:
a) imperfekat
b) aorist
c) pluskvamperfekat
88. Autor poetskog romana „Evgenije Onjegin” je:
a) Turgenjev
b) Puškin
c) Jesenjin
97. Sinonim riječi odaja je:
a) izdaja
b) soba/prostorija
89. Esej je:
a) književno-naučna vrsta
b) dramska vrsta
c) lirska
98. U epskim pjesmama su iskazana:
a) osjećanja
b) događaji
99. Ako nekom uputimo izvinjenje, mi smo se:
a) izvinuli
b) izvinili
90. Ni tu nije bilo lako, ali su barem bili slobodni.
Podvučeni dio rečenice u službi je:
a) subjekta
b) atributa
c) imenskog dijela predikata
100. Ćutke sam izbrojala devetnaest slika u toj sobi.
Boldovana riječ je:
a) prilog
b) prijedlog
c) riječca
—94
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
REŠENJA:
1. b
2. c
3. c
4. a
5. b
6. b
7. b
8. b
9. b
10. b
11. c
12. c
13. c
14. b
15. a
16. a
17. a
18. b
19. a
20. a
21. a
22. a
23. c
24. b
25. b
26. c
27. a
28. a
29. a
30. c
31. b
32. a
33. b
34. b
35. b
36. b
37. c
38. c
39. c
40. c
41.b
42. c
43. c
44. c
45. a
46. b
47. a
48. c
49. a
50. a
51. a
52. a
53.c
54. b
55. a
56. a
57. b
58. a
59. b
60. a
61.b
62. c
63. b
64. c
65. b
66. b
67. a
68. c
69. a
70. a
71. c
72. b
73. a
74. b
75. c
76. b
77. a
78. b
79. a
80. c
81. a
82. c
83. b
84. c
85. a
86. b
87. a
88. b
89. a
90. c
91. a
92. c
93. b
94. a
95. a
96. c
97. b
98. b
99. b
100. a
—95
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Engleski jezik i
književnost traju 4 godine (8 semestara). Opterećenje
studenata u toku radne nedjelje je 20–22 časova aktivne
nastave (predavanja i vježbe), a svaki semestar ima 15 radnih nedjelja.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje
obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen prijemni
ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 9 bodova (ESPB),
u skladu sa radnim opterećenjem studenata, ishodom
učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.
Svrha studijskog programa Engleski jezik i
književnost je obrazovanje studenata za profesore engleskog jezika i književnosti, koji su osposobljeni:
a) da predaju engleski jezik i književnost u
državnim i privatnim obrazovnim ustanovama:
– predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim
školama.
b) da rade u profesijama koje zahtijevaju visok
nivo poznavanja engleskog jezika: turističke i prevodilačke
djelatnosti, angažiranost u različitim kulturnim centrima
v) da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama iz engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina.
g) da nastave proces doživotnog obrazovanja iz
oblasti engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikacije
i srodnih disciplina.
Kurikulum studijskog programa Engleski jezik
i književnost obuhvata predmete koji su zajednički za sve
studente (tokom prve dvije godine studija) i predmete
koji podrazumijevaju module (u trećoj godini studija studenti se opredjeljuju za jedan od dva izborna modula (opći,
prevodilački).
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Britanska historija i kultura
1
2
0
4
2
Uvod u opštu lingvistiku
1
2
0
4
3
Savremeni engleski jezik 1
1
2
6
9
4
Fonetika engleskog jezika
1
2
2
5
5
Izborni blok 1
1. Uvod u teoriju književnosti
2. Kulturna baština u savremeno-tehnološkom
okruženju
1
2
2
2
2
6
6
Američka istorija i kultura
2
2
0
4
7
Bosanski jezik
2
2
2
5
8
Engleska književnost 1
2
2
2
6
9
Savremeni engleski jezik 2
2
2
6
9
10
Izborni blok 2
1. Uvod u književne teorije
2. Norma i kultura standardnog jezika
2
2
2
0
0
6
11
Stručna praksa 1
2
—96
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Strani jezik 1 - Njemački jezik 1
3
2
0
4
2
Savremeni engleski jezik 3
3
2
6
8
3
Morfologija engleskog jezika
3
2
2
7
4
Engleska književnost 2
3
2
2
8
5
Izborni blok 3.
1. Opšta psihologija
2. Pedagoska psihologija
3
2
2
0
0
4
6
Pedagogija sa didaktikom
4
2
2
4
7
Engleska književnost 3
4
2
2
7
8
Savremeni engleski jezik 4
4
2
6
8
9
Strani jezik 2 - Njemački jezik 2
4
2
0
4
10
Izborni blok 4.
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
4
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina - modul Opšti
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 5
5
2
6
8
2
Američka književnost
5
2
2
5
3
Strani jezik 3 - Njemački jezik 3
5
2
0
4
4
Metodika nastave engleskog jezika
5
2
2
6
5
Izborni blok 5
1. Primijenjena norma standardnog jezika
2. Retorika
5
2
2
0
0
6
6
Savremeni engleski jezik 6
6
2
6
9
7
Metodika nastave engleskog jezika sa školskim
radom
6
2
2
6
8
Poslovni engleski jezik
6
2
0
4
9
Sintaksa engleskog jezika
6
2
2
5
10
Izborni blok 6
1. Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
2. Kontrastivna lingvistika
6
2
2
0
0
6
11
Stručna praksa 3
6
—97
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Opšti
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 7
7
2
6
8
2
Informatika
7
2
2
4
3
Književni sadržaji u nastavi engleskog jezika
7
2
0
4
4
Angloamerička književnost
7
2
2
7
5
Izborni blok 7
1. Testiranje u nastavi engleskog jezika
2. Jezici u kontaktu
7
2
2
0
0
6
6
Savremeni engleski jezik 8
8
2
6
8
7
Susreti naroda i kultura u engleskoj modernoj
prozi
8
2
0
4
8
Historija engleskog jezika
8
2
2
4
9
Izborni blok 8
1. Akademske veštine
2. Pedagoška komunikologija
8
2
2
0
0
5
10
Leksikologija
8
2
2
4
11
Stručna praksa 4
8
2
12
Završni rad
8
3
—98
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Treća godina - modul Prevodilački
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 5
5
2
6
8
2
Američka književnost
5
2
2
5
3
Uvod u prevođenje
5
2
2
5
4
Prevođenje beletristike
5
2
2
4
5
Izborni blok 5
1. Retorika
2. Primijenjena norma standardnog jezika
5
2
2
2
2
6
6
Savremeni engleski jezik 6
6
2
6
9
7
Prevođenje naučnih i stručnih radova
6
2
2
6
8
Poslovni engleski jezik
6
2
2
4
9
Sintaksa engleskog jezika
6
2
2
5
10
Izborni blok 6
1. Kontrastivna lingvistika
2. Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
6
2
2
0
0
6
11
Stručna praksa 3
6
2
- Četvrta godina - modul Prevodilački
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni engleski jezik 7
7
2
6
8
2
Informatika
7
2
2
4
3
Simultano i konsekutivno prevođenje 1
7
0
4
5
4
Angloamerička književnost
7
2
2
7
5
Izborni blok 7
1. Testiranje u nastavi engloskog jezika
2. Jezici u kontaktu
7
0
0
2
2
6
6
Savremeni engleski jezik 8
8
2
6
8
7
Simultano i konsekutivno prevođenje 2
8
0
4
4
8
Historija engleskog jezika
8
2
2
4
9
Izborni blok 8
1. Akademske veštine
2. Pedagoška komunikologija
8
2
2
0
0
5
10
Leksikologija
8
2
2
4
11
Stručna praksa 4
8
2
12
Završni rad
8
3
—99
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA:
- Anglistika
- Anglistika - Prevodilaštvo
1. He ____________ a book
a. Is reading
b. Reads
c. Read
d. Is read
9. She __ too much chocolate.
a. eated
b. ated
c. ate
d. Eaten
2. He _____________ the window.
a. Just closed
b. Close
c. Has just closed
d. Have just closed
10. Who __ the match?
a. wan
b. wun
c. won
d. win
3. They _____________ to school every day.
a. Eats
b. Is eating
c. Eat
d. Has eaten
11. I __ here last year as well.
a. came
b. comed
c. come
d. comes
4. She __________ new movie last night.
a. See
b. Saw
c. Has seen
d. Had seen
12. John __ to New York last month.
a. goed
b. going
c. Went
d. Goes
5. Ann and John ___________ to school, after they
___________ their breakfast.
a. Had gone, had eaten
b. Gone, eaten
c. Had gone, eaten
d. Went, had eaten
13. I ___ to Tom last night.
a. writed
b. wroted
c. Wrote
d. Written
6. While she ____________, he ___________.
a. Was reading, was playing cards.
b. Reads,plays cards
c. Has been reading, was playing cards
d. Read, played cards
7. He __ soccer yesterday.
a. plaied
b. plaid
c. played
d. plays
8. I __ 50m last week.
a. swam
b. swum
c. swimmed
d. swim
14. Mary __ TV all day!
a. watched
b. watch
c. watching
d. watchs
15. He __ very fast in the race this morning.
a. ran
b. run
c. runs
d. running
16. She __ the newspaper on the train.
a. read
b. readed
c. red
d. reading
—100
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
17. I _____ (be) a student
a. are
b. is
c. am
d. were
18. My father __________ excuses when I feel like going
to the cinema.
a. make always
b. always make
c. always makes
d. always making
19. She ________ (not, be) six years old.
a. isn't
b. not is
c. are not
d. doesn't
20. The flowers _______________ (be, normally) watered
by Bob ....
a. are normally
b. normally are
c. normally is
d. are normal
21. Danny ________ (phone) his father on Sundays.
a. phons
b. phones
c. phone
d. phoned
26. Most teachers ...... in the internship seminars abroad
resolve ..... at least a five-year teaching experience by
working in a foreign culture.
a. to participate / to have
b. participating / to have had
c. having participated / having
d. participating / to have
27. I do not think he'll tolerate not ......... for his opinions
on what precautions should be taken ...... the likely crisis.
a. being asked / preventing
b. to be asked / to prevent
c. asking / preventing
d. being asked / to prevent
28. There was no point ........ whether any more surveys
should be applied for the future market of the product,
which recorded a steady rise.
a. to hesitate
b. hesitating
c. in hesitating
d. for hesitating
29. Alex didn't come to see the film last night because
he _____ it before.
a. saw
b. had seen
c. has seen
d. was seen
30. A cold wind _____ for the last three days.
a. has been blowing
b. blows
c. is blowing
d. blew
22. I ___________ (not, know) what you mean.
a. doesn't know
b. not know
c. don't know
d. knew not
31. I _____ as ill as I do now for a long time.
a. wasn't feeling
b. haven't been feeling
c. didn't feel
d. haven't felt
23. John ________ (work) in the supermarket.
a. works
b. working
c. work
d. has been worked
24. The referee was about ...... the match due to some
coins and plastic bottles thrown into the play-field,
but neither team seemed willing ....... playing.
a. to postpone / to stop
b. postponing / stopped
c. to postpone / stopping
d. have postponed / to have stopped
25. You say you allow ....... late to the dinner-table. I, on
the contrary, do not permit any of my family members
...... late even a second.
a. to sit / to be
b. sitting / to be
c. having sat / being
d. to sit / to be
32. I wish I _____ younger.
a. had been
b. would be
c. were
d. have been
33. She said she _____ to me, but she didn't.
a. would have written
b. will have written
c. would write
d. will write
—101
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
34. If he _____ lucky, he could get the job.
a. is
b. had been
c. would be
d. would have been
42. Who _____ the boss tell him that?
a. did hear
b. does hear
c. hears
d. heard
35. She told him that if he _____ his promise, she _____
speak to him again.
a. break - would never
b. break - will never
c. broke - will never
d. broke - would never
36. You _____ a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will you
do?
a. have just started
b. had started
c. were starting
d. started
37. I'll see you in August when I _____ back.
a. will come
b. came
c. will have come
d. come
43. Something extremely strange _____ yesterday while
we were out jogging.
a. was happened
b. happened
c. has been happening
d. has happened
44. I _____ this letter around for days and haven't even
looked at it.
a. carry
b. have been carrying
c. am carrying
d. was carrying
45. Ouch! I _____ my thumb!
a. have cut
b. am to cut
c. had cut
d. had been cut
46. I _____ the flowers yesterday morning.
a. have been watering
b. watered
c. have watered
d. did watered
38. They claimed they _____ the law.
a. haven't broken
b. were not breaking
c. hadn't braken
d. wouldn't breaking
47. As soon as you _____ that, I'd like you to go to bed.
a. did
b. will do
c. will have done
d. have done
39. My friend _____ when the lesson started.
a. hasn't arrived
b. wasn't arrived
c. hadn't arrived
d. wasn't arriving
40. He _____ on the bank fishing when he _____ a man's
hat floating down the river.
a. has sat - had seen
b. was sitting - saw
c. sat - was seeing
d. was sitting - has seen
41. July 10th is my wedding anniversary. Next month,
my husband and I will _____ for twenty years.
a. marry
b. have married
c. be married
d. have been married
48. By then I _____ my driving test, I hope.
a. pass
b. will have passed
c. will be passed
d. have passed
49. I ____________going to school tomorrow.
a. Are not
b. Is not
c. Am not
d. Do not
50. She ______ the best student.
a. Were
b. Are
c. Am
d. Is
—102
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
51. …….doesn’t like soda.
a. He
b. We
c. You
d. I
60. Chicago is one of the ………………cities in the world.
a. More beautiful
b. Beautiful
c. Most beauty
d. Most beautiful
52. He is always…………..
a.Before
b.Late
c.After
d.Never
61. …………….are usually stronger than……………..
a. Men, women
b. Mans, womans
c. Man’s, women
d. Mans, womans
53. Emir told me ………..he knew nothing about it.
a. If
b. As long as
c. That
d. Whether
62. If you feel tired, you…………………..
a. Are not allowed to sleep
b. Should get some sleep
c. Won’t sleep
d. Should got sleepy
54. ……………..building in the USA is the Sears Tower.
a. The longest
b. The highest
c. The higher
d. Higher
63. ……….. I read English books, ………..mistakes I make.
a. More, less
b. The most, the least
c. The more, the less
d. Most, least
55. Amar is really…………… and won’t help his brother.
a. Lazy
b. Funnier
c. Sleepless
d. Great
64. To …………………..., Joe didn’t have his homework
ready.
a. No one’s surprise
b. Noone’s surprise
c. No ones’ surprise
d. No-ones surprise
56. You are supposed to talk only ……….English.
a. At
b.On
c. So
d. In
57. I wish I………..a pilot.
a. Want
b. Am
c. Were
d. Was
58. Lejla speaks two languages:………………………..
a. Italic and German
b. Italian and Germanic
c. Italy and Germany
d. Italian and German.
59. …………..you pay all your bills, you’ll get in a big
trouble.
a. Whether
b. Unless
c. What if
d. Don’t
65. What goes around ………………..
a. Doesn’t come around
b. Comes in here
c. Comes around
d. Is not here anymore
66. He’s a …………………………………..guy.
a. Smart, tall, green-eyed, French
b. Tall, green-eyed, French, smart
c. Green-eyed, tall, smart, French
d. French, tall, smart, green-eyed
67. The proof was there and therefore she………………..
a. Were announced guilty
b. Were guilty fot that
c. Was announced guilty
d. Doesn’t want to be guilty.
68. A guy who begs in the streets is called ……………..
a. A begger
b. A bagger
c. A bager
d. A beggar
—103
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
69. I find that movie really……………..
a. Bored
b. Annoyed
c. Boring
d. Annoys
78. He was ……………….for his invention.
a. Admiring
b. Admired
c. Fame
d. Popularity
70. Please, look ………….me.
a. On
b. In
c. At
d. Into
79. The story about my neighbor is……………….
a. Rubbish
b. Irritated
c. Overwhelmed
d. Astonished
71. Are there ………………..oranges left?
a. Some
b. Any
c. A lot of
d. Any other
80. His boss……………money last month.
a. Rans out of
b. Run out of
c. Ran out of
d. Run’s out
72. If something is hard to digest, it is………
a. tender
b. rough
c. stodgy
d. tasty
81. ………………..! It almost hit you.
a. Ready
b. Watch out
c. Careful
d. Watching
73. I’ve never tried………………..him.
a. Convincing
b. To convincing
c. To convince
d. Convince
82. It has become a real………….
a. Problems
b. Issues
c. Threat
d. Threats
74. There were three……………..
a. Sheep
b. Sheeps
c. Sheep’s
d. Sheeps’
83. What do you say if it is 4 p.m.?
a. Good night.
b. Afternoon is good.
c.. Good afternoon.
d. Good morning.
75. Their daughter is with …………..
a. They
b. Us
c. His
d. Here
84. How…………..you haven’t heard about it?
a. Sorry
b. Possible
c. Sad
d. Come
76. He earned……………. money abroad.
a. Many
b. Lots
c. A lot of
d. So many
85. ……………people are never tired of doing things.
a. Any
b. Some
c. Some out of
d. Anyone
77. When it rains, it……………
a. Is sunny
b. Is dark
c. Pours
d. Strikes
86. I don’t think he’s ready for that. He won’t…………..a
good teacher.
a. Do
b. To be
c. Made
d. Make
—104
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
87. I’m really sorry about that! I…………………
a. Didn’t mean it
b. Think about it
c. Thought to do it
d. Mean so
96. It was really nice………………
a. To have see you
b. To see you
c. Seeing you
d. To saw you
88. Humans have two……………
a. Fingers
b. Toe
c. Feet
d. Foots
97. Umeid’s father is……………engineer.
a. An
b. –
c. A
d. And
89. Early bird gets the………….
a. Catch
b. Worm
c. Chance
d. Yawn
98. The story makes no ……………..
a. Sensual
b. Sense
c. Sensitivity
d. Senses
90. He…………………..wakes up at 7 o’clock.
a. Usual
b. Usualy
c. Usuall
d. Usually
99. Blood is…………….than water.
a. Thick as
b. Thickest
c. Thicker
d. Thick
91. Amar is doing………….. He has completely
recovered.
a. Great
b. Many
c. Nicely
d. Greatly
100. ……………is of immense importance.
a. Faith
b. Fate
c. Fating
d. Fait
92. She’s ………………………her younger sister.
a. Takes care
b. Takes cares
c. Taking care to
d. Taking care of
93. The …………………was cold.
a. Knight
b. Night
c. Nite
d. Knit
94. …………got stuck in the floor.
a. Break
b. Brake
c. Breaks
d. Brake’s
95. That was his……………….offer.
a. Finally
b. Final
c. Finaly
d. Finall
—105
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Odgovori:
1. A
2. C
3. C
4. B
5. D
6. A
7. C
8. A
9. C
10. C
11. A
12. C
13. C
14. A
15. A
16. A
17. C
18. C
19. A
20. A
21. C
22. C
23. A
24. C
25. D
26. E
27. C
28. D
29. B
30. A
31. D
32. C
33. C
34. A
35. B
36. A
37. D
38. A
39. C
40. B
41. C
42. D
43. B
44. C
45. A
46. B
47. C
48. B
49. C.
50. D
51. A
52. B
53. C
54. B
55. A
56. D
57. D
58. D
59. B
60. D
61. A
62. B
63. C
64. A
65. C
66. A
67. C
68. D
69. C
70. C
71. B
72. C
73. C
74. A
75. B
76. C
77. C
78. B
79. A
80. C
81. B
82. C
83. C
84. D
85. B
86. D
87. A
88. C
89. B
90. D
91. A
—106
92. A
93. B
94. B
95. B
96. C
97. A
98. B
99. C
100. A
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Njemački jezik i
književnost traju 4 godine (8 semestara). Opterećenje
studenata u toku radne nedjelje je 20-22 časova aktivne nastave (predavanja i vježbe), a svaki semestar
ima 15 radnih nedjelja.
Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen
prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene
upisne kvote.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do
9 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem
studenata, ishodom učenja, časovima kontakata,
sadržajem predmeta.
Realizacija ovih programa treba da obezbijedi stjecanje kompetencija za profesije koje su neophodne u:
-procesu obrazovanja u osnovnoj i srednjoj
školi (profesor njemačkog jezika i književnosti);
-svim državnim i privatnim djelatnostima u
kojima se ukazuje potreba za prevodiocima engleskog
i njemačkog jezika.
Savladavanjem studijskog programa student
stječe sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji
kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
-osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških
nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
-osnovna znanja o metodama filoloških
istraživanja, sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog
mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i
rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
-sposobnost primjene teorijskih filoloških
znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s
užim i širim okruženjem.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni njemački jezik 1
1
2
6
9
2
Njemački jezik 1 - gramatika
1
2
2
5
3
Uvod u opću lingvistiku
1
2
0
4
4
Engleski jezik 1 - strani jezik
1
2
0
4
5
Izborni predmet
1. Uvod u teoriju književnosti
2. Kulturna baština u savremeno-tehnološkom
okruženju
1
2
2
2
2
6
6
Savremeni njemački jezik 2
2
2
6
9
7
Njemački jezik 2 - gramatika
2
2
2
6
8
Engleski jezik 2 - strani jezik
2
2
0
4
9
Bosanski jezik
2
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Uvod u književne teorije
2. Norma i kultura standardnog jezika
2
2
2
0
0
6
11
Stručna praksa 1
2
—107
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni nemački jezik 3
3
2
6
9
2
Njemački jezik 3 - gramatika
3
2
2
6
3
Njemačka književnost 1
3
2
2
8
4
Engleski jezik 3 - strani jezik
3
2
0
4
5
Izborni predmet
1. Pedagoška psihologija
2. Opća psihologija
3
2
2
0
0
4
6
Savremeni njemački jezik 4
4
2
6
8
7
Njemački jezik 4 - gramatika
4
2
0
4
8
Njemačka književnost 2
4
2
2
7
9
Pedagogija sa didaktikom
4
2
2
4
10
Izborni predmet
1. Filozofija sa estetikom
2. Filozofija jezika
4
2
2
0
0
4
11
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni nemački jezik 5
5
2
6
8
2
Nemački jezik 5 - gramatika
5
2
2
5
3
Nemačka književnost 3
5
2
2
5
4
Historija njemačkog jezika 1
5
2
0
4
5
Izborni predmet
1. Primjenjena norma standardnog jezika
2. Retorika
5
2
2
0
0
5
6
Savremeni nemački jezik 6
6
2
6
9
7
Nemački jezik 6 - gramatika
6
2
2
6
8
Nemačka književnost 4
6
2
2
6
9
Historija njemačkog jezika 2
6
2
0
4
10
Izborni predmet
1. Sociologija
2. Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
6
2
2
0
0
6
11
Stručna praksa 2
6
—108
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Savremeni njemački jezik 7
7
2
4
8
2
Metodika nastave njemačkog jezika 1
7
2
2
4
3
Njemačka književnost 5
7
2
2
4
5
Izborni predmet
1. Jezici u kontaktu
2. Testiranje i vrednovanje komunikativne
kompetencije
7
2
2
0
0
6
6
Informatika
7
2
2
4
7
Savremeni njemački jezik 8
8
2
6
8
9
Njemačka književnost 6
8
2
2
7
10
Metodika nastave njemačkog jezika 2
8
2
2
4
11
Analiza grešaka u nastavi njemačkog jezika
8
2
0
4
12
Izborni predmet
1. Metodika naučno-istraživačkog rada
2. Pedagoška komunikologija
8
2
2
0
0
5
13
Stručna praksa 4
8
2
14
Završni rad
8
4
—109
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - GERMANISTIKA
1. Frau Maier geht jeden Morgen um sieben Uhr........
Haus.
a) aus den
b) aus dem
c) vor dem
d) von dem
2. Jeden Morgen wartet sie ..... Straßenbahn.
a) mit der
b) auf die
c) auf der
d) unter der
3. Alkohol wird ..... Leber abgebaut.
a) in der
b) in die
c) vor den
d) vor dem
4. Sie biss ein Stück ..... Kuchen ab.
a) von den
b) von dem
c) aus dem
d) für den
5. Das Kind hat einen Zweig ..... Baum abgebrochen.
a) in den
b) in dem
c) vom
d) von
6. Die Frau stellt die Vase ..... Tisch.
a) in den
b) auf dem
c) in dem
d) auf den
9. Du solltest dich ..... Mittelstufenprüfung vorbereiten.
a) in die
b) auf den
c) auf die
d) für die
10. Die Angestellten verzichteten ..... Beförderung.
a) in die
b) in der
c) von der
d) auf die
11. Ich werde den Polizisten _____ _____ Weg fragen.
a) nach den
b) nach dem
c) zu dem
d) um den
12. Ich freue mich _____ _____ Sommerferien.
a) über einen
b) von einen
c) auf die
d) in die
13. Der Vater belohnt seine Tochter ..... gute Zeugnis.
a) für das
b) für den
c) mit dem
d) über dem
14. Anna hat _____ _____ Schwimmwettbewerb teilgenommen.
a) für einen
b) mit einem
c) an einem
d) für einen
7. Die Vase steht jetzt ..... Tisch.
a) mit dem
b) auf den
c) auf dem
d) aus dem
15. Wer kümmert sich _____ _____ Getränke?
a) für die
b) über die
c) für den
d) um die
8. Herr Meier hängt das Bild ..... Wand.
a) in die
b) auf den
c) über die
d) an die
16. Sie beklagt sich beim Chef _____ ______ Job.
a) für ihren
b) über ihren
c) mit dem
d) um den
—110
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
17. Viele
Teufels.
Menschen zweifeln _____ _____ Existenz des
a) an die
b) von der
c) über der
d) an der
25. D__ hoh__ Kosten für die Restaurierungsarbeiten
sind gerade noch vertretbar.
a) ..ie ..en
b) ..e ..en
c) ..- ..e
d) ..e ..e
18. Ich bedanke mich herzlich _____ _____ Einladung.
a) über die
b) mit der
c) für die
d) um die
26. Wir haben ja beide ein groß__ Problem.
a) ..es
b) ..en
c) ..
d) ..e
19. Der Abschied _____ _____ Eltern fiel ihr schwer.
a) von den
b) über den
c) mit dem
d) auf den
27. D__ blau__ Schuhe gefallen mir nicht.
a) ..er ..e
b) ..as ..e
c) ..er ..en
d) ..ie ..en
20. Hanna ärgert sich _____ _____ schlechten Noten.
a) über den
b) mit den
c) für die
d) über die
28. Der lang__ geplant __ Angriff auf die Stadt begann
aus der Luft.
a) ..en ..en
b) ..- ..en
c) ..e ..e
d) ..es ..e
21. An ein__ solch__ Tag möchte ich am liebsten im Bett
bleiben.
a) ..em ..en
b) ..en ..en
c) ..e ..en
d) ..- .. en
22. Der verfallen_ mittelalterlich_ Turm ist restaurierbar.
a) ..e ..e
b) ..ie ..e
c) ..e ..en
d) ..e ..er
29. Ich spreche immer gerne mit dies__ freundlich__
Krankenschwester.
a) ..er ..e
b) ..e ..en
c) ..e ..e
d) ..er ..en
30. Dies__ schwierig__ Aufgabe kann ich nicht lösen.
a) ..- ..e
b) ..- ..
c) ..e ..
d) ..e ..e
23. D_ eigentlich_ Bauzeit ist nicht mehr genau
bestimmbar.
a) ..ie ..e
b) ..em ..en
c) ..en ..en
d) ..em ..en
31. ..... das jetzt immer noch nicht versteht, der sollte
sich melden.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
24. Ein Teil d_ alt_ Bausubstanz ist allerdings nicht mehr
verwendbar.
a) ..en ..en
b) ..er ..e
c) ..en ..er
d) ..er ..en
32. ..... die Seminararbeit noch nicht abgegeben hat,
sollte dies jetzt tun.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
33. ..... das nicht gefällt, der kann jetzt gehen.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
—111
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
34. ..... jetzt noch an eine Rettung glaubt, der ist sehr
optimistisch.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
42. Der Mann, ..... gegenüber wohnt, ist ein Blumenverkäufer.
a) der
b) den
c) dem
d) denen
35. ..... dieser Vortrag nicht interessiert, sollte jetzt
besser gehen.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
43. Haben Sie schon mal von Heinrich Heine gehört, .....
einer der größten deutschsprachigen Schriftsteller ist?
a) der
b) den
c) dem
d) des
36. ..... noch etwas Wichtiges eingefallen ist, schreibe
es bitte auf die Tafel.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
44. Nicht jeder, ..... man in Deutschland nach Heine
fragt, kennt diesen Schriftsteller.
a) dessen
b) den
c) der
d) deren
37. ..... noch Fragen zu dieser Prüfung hat, soll sie bitte
jetzt stellen.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
45. Die satirischen Gedichte Heines, mit ..... ich mich
intensiv beschäftigt habe, werden häufig zitiert.
a) den
b) denen
c) dessen
d) die
38. ..... noch etwas braucht, wendet sich bitte an mich.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
46. Er, ..... politische Ansichten den Regierenden missfielen, bekam Schreibverbot.
a) der
b) dessen
c) deren
d) dem
39. ..... jetzt immer noch nicht alles klar ist, der muss zu
Hause lernen..
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
40. ..... ich heute gesehen habe, sage ich nicht.
a) Wer
b) Wen
c) Wem
d) Wessen
41. Wer hat das Feuerzeug weggeworfen, ..... hier immer gelegen hat?
a) den
b) der
c) dem
d) das
47. Kennst du die Menschen, ..... schon seit Stunden vor
der Tür stehen?
a) deren
b) denen
c) die
d) den
48. Gibt es einen Schriftsteller, ..... Sie besonders schätzen?
a) die
b) den
c) dessen
d) denen
49. Der Fahrer, ..... Auto im Graben lag, musste eine
Werkstatt anrufen.
a) deren
b) des
c) denen
d) dessen
—112
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
50. Der Angestellte, ..... ihre Kunden schlecht behandelte, musste sich eine neue Arbeit suchen.
a) der
b) den
c) die
d) des
51. Wenn
ilen.
wir pünktlich sein wollen, müssen ... ... beeu ... dich
wir ... uns
wir ... sich
er ... sich
52. Unser Chef kann sich nicht entscheiden. Hat ... ...
endlich entschieden?
er ... sich
du ... dich
er ... mich
er ... dich
53. Meine Schwester ist krank. ... hat ... erkältet.
Sie ... euch
Sie ... dich
Sie ... ihr
Sie ... sich
59. ... stellst ... die Sache zu einfach vor.
er ... sich
er ... dich
ich ... mich
du ... dir
60. ... habe ... seine Telefonnummer gemerkt.
euch ... ihr
ich ... mir
sie ... sich
ich ... sich
61. Herr Maier besorgte sich Kartons und verpackte
darin die Bücher.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
62.Er lieh sich einen Lieferwagen und fuhr damit zu
seiner alten Wohnung.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
54. Hast ... ... den Film schon angesehen?
du ... dich
du ... dir
er ... sich
sie ... sich
63. Die Freunde trugen die Möbel hinunter und verstauten sie im Auto.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
55. Ich bin sehr phantasievoll, also denke ... ... eine Geschichte aus.
sie ... euch
du ... dich
ich ... mir
sie ... sich
64. Die Mutter hilft ihrer Tochter bei den Hausaufgaben.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
56. So etwas kann nur mir passieren. ... habe ... verirrt!
Ich ... mich
Wir ... euch
Sie ... sich
Wir ... uns
65. Antworte mir schnell!
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
57. Da ich ein Radprofi bin, muss ... ... die Beine rasieren.
Ich ... mich
Ich ... mir
Ich ... sich
Ich ... dich
66. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
58. Vor dem Essen wasche ... ... immer die Hände.
Du ... mich
Du ... dir
Du ... mir
ich ... mir
67. Der Bau der Brücke dauerte drei Monate.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
—113
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
68. Die Anwohner gedachten der Toten.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
69. Auf einer Busreise besichtigen die Touristen Burgen, Schlösser, Dome und Klöster.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
70. Neben Arbeitern braucht die Firma Fachleute für
Computertechnik.
a) Nominativ
b) Akkusativ
c) Dativ
d) Genitiv
71. Angela hat stets einen Taschenrechner dabei.
oft
manchmal
immer
nie
72. Ab und zu sehen wir uns im Fernsehen einen Film
an.
Manchmal
Regelmäßig
Oft
Niemals
77. Die Ergebnisse haben sich nach und nach verbessert.
plötzlich
noch nicht
langsam
schnell
78. Wir kommen eventuell nicht zu der Veranstaltung.
Sicher
Ohne Zweifel
alleine
vielleicht
79. Mir ist vorhin etwas sehr Peinliches passiert.
Vor kurzer Zeit
Gestern
Noch nie
Vor langer Zeit
80. Wöchentlich müssen Sportler wenigstens 25 Stunden trainieren.
25 Stunden oder mehr
genau 25 Stunden
weniger als 25 Stunden
zwischen 1 und 25 Stunden
81. Sie geht ins Kino, ..... es stark regnet.
a) trotzdem
b) dass
c) so dass
d) obwohl
73. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten.
mindestens
ungefähr
höchstens
wahrscheinlich
82. Der Tennisspieler hat lange nicht trainiert, ..... er
wahrscheinlich verlieren wird.
a) denn
b) so dass
c) damit
d) dass
74. Sie ist gerade fertig geworden.
schnell
vor einem Moment
vor langer Zeit
noch nicht
83. Der Boxer rühmt sich, ..... er unschlagbar sei.
a) nachdem
b) denn
c) dass
d) bevor
75. Einige Studenten können auch ohne Computer
spielen.
Alle
Die meisten
Viele
Manche
84. ..... ich ihn kenne, ist er Nichtraucher.
a) Seitdem
b) Bis
c) Ob
d) Denn
76. Sonja hat vergebens bei ihrem Freund angerufen.
vorhin
noch nicht
umsonst
wieder
85. Sie stand bereits im Laden, ..... der Verkäufer ihr
Kommen überhaupt bemerkt hätte.
a) Obwohl
b) Bevor
c) Nachdem
d) Ohne dass
—114
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
86. ..... der Zug pünktlich ankommt, erreichen wir den
Anschlusszug.
a) ob
b) denn
c) weil
d) wenn
87. ..... es schon Ende Mai ist, frieren wir in Sarajevo
immer noch.
a) ob
b) dass
c) so dass
d) obwohl
88. Ich werde dir schnell noch den Koffer packen, ..... du
den Zug rechtzeitig erreichst.
a) weil
b) denn
c) damit
d) um
89. Er würde sich wundern, ..... er uns sähe.
a) ob
b) um
c) wenn
d) denn
90. Die Mutter schickte das Kind zum Bäcker, .....
Brötchen zu holen.
a) um
b) obwohl
c) weil
d) so dass
91. Warte hier auf mich, ..... ich von der Post zurückkomme.
a) um
b) obwohl
c) so dass
d) bis
92. ..... er dort angekommen war, rief er mich an.
a) wenn
b) falls
c) um
d) als
94. ..... ihr das heute oder morgen tut, spielt keine Rolle.
a) wenn
b) obwohl
c) ob
d) während
95. .... anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
a) wer
b) was
c) wem
d) wessen
96. Das Hündchen folgte dem Mädchen auf Schritt und
________.
a) Bein
b) Fuß
c) Weg
d) Tritt
97. Das Mädchen verliebte sich Hals über ______ in ihn.
a) Kopf
b) Nacken
c) Bauch
d) Haare
98. Diese
nicht.
Aufgabe verstehe ich nun ganz und _____
a) fest
b) halb
c) gar
d) nie
99. Die Kinder können heute tun und _______ was sie
wollen.
a) tuten
b) lassen
c) reden
d) sehen
100. Mir gefällt die Art und ______ wie sie spricht.
a) Zeichen
b) Aussehen
c) Weise
d) Sprache
93. Er bedauerte kurz, ..... seine Vollmachten nicht ausreichten.
a) so dass
b) dass
c) falls
d) wenn
—115
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Odgovori
1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6d, 7c, 8d, 9c, 10d, 11b, 12c, 13a, 14c, 15d, 16b, 17d, 18c, 19a, 20d, 21a, 22a, 23a, 24d, 25a, 26a, 27d, 28c, 29d,
30d, 31a, 32a, 33c, 34a, 35b, 36c, 37a, 38a, 39c, 40b, 41a, 42a, 43a, 44b, 45b, 46b, 47c, 48b, 49d, 50c, 51b, 52a, 53d, 54b, 55c,
56a, 57b, 58d, 59d, 60b, 61b, 62b, 63a, 64c, 65c, 66c, 67d, 68d, 69a, 70a, 71c, 72a, 73b, 74b, 75d, 76c, 77c, 78d, 79a, 80a, 81b,
82b, 83c, 84a, 85d, 86d, 87d, 88c, 89c, 90a, 91d, 92d, 93b, 94c, 95a, 96d, 97a, 98c, 99b, 100c.
—116
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA
PRIRODNO-TEHNIČKE NAUKE
—117
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—118
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» INFORMATIKA
Studijski program Informatika predstavlja
osnovne akademske studije iz oblasti informatike i
računarskih nauka u trajanju od 4 školske godine. Za
završetak studija na ovom nivou potrebno je ostvariti
240 ESPB.
Nastava na studijskom programu Informatika se izvodi uz primjenu savremenih vizuelnih
sredstava a vježbe su po potrebi predmeta podržane
korišćenjem računara. Uslov za upis na studijski program je završena četvorogodišnja srednja škola i
položen ispit sklonosti. Na ovaj studijski program je
moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz
polaganje diferencijalnih ispita i stečenih 37 bodova
po godini. Studijski program informatika osnovnih
akademskih studija sadrži 40 predmeta od toga 9
izbornih i 31 obaveznih. Svaki predmet na osnovnim
studijama nosi od 4 do 7 ESPB bodova, odnosno u zavisnosti od težine gradiva za određeni predmet, tempa
i utrošenog vremena za ovladavanje predviđenom materijom. Po rasporedu predmeta izučavaju se akademsko opšte obrazovani predmeti koji obezbeđuju znanja iz Sociologije, Engleskog jezika, Interakcije čovjek
računar, Računarstvo i društvo i Menadžment. Kroz
četiri godine raspoređeni su teorijsko metodološki,
naučno-stručni, stručno-aplikativni predmeti kao i
Stručna praksa. Posle ispunjenih obaveza i položenih
svih ispita studenti brane završni rad.
U drugoj i trećoj i četvrtoj godini izučavaju
se predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja svoje znanje upotrebljavaju na
konkretnim slučajevima iz informatike u privredi i van
privrede. Stručna praksa se realizuje tokom svih godina studija po uputstvima nastavnika mentora i mentora iz preduzeća.
Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se
najsavremenijim metodama u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama. Vježbe se izvode
u malim grupama, akcenat je na praktičnom radu i
ovladavanju vještinama potrebnim za projektovanje i
analizu, razvoj i upravljanje komponentama poslovnih
procesa kao i poslovnim procesima i sistemima u cjelini.
Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritičke primjene stečenih znanja u primjeni alata, metoda i tehnika u projektovanju mreža,
informacionih sistema i izradi različitih vrsta aplikativnog softvera. Kroz nastavni proces studenti stiču i
kompetencije za razumjevanje osnovnih koncepata
u oblasti informatike i informaciono-komunikacionih tehnologija, sposobnost prikupljanja, analize i
objašnjenja relevantnih informacija, sposobnost razmjene informacija, ideja, problema i rješenja u procesu
komuniciranja i sposobnosti primjene znanja i vještina
u rješavanju konkretnih poslovnih problema. Ovladavanje kompetencijama organizacije preduzeća, planiranja i realizacije organizacionih aspekata projekata uz
korišćenje savremenih alata planiranja, organizovanja,
rukovođenja i kontrole kao i razumevanje toka organizacionih promena u preduzećima.
Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje stručnog
kadra za rad u raznim privrednim organizacijama i institucijama na poslovima koji zahtjevaju razvoj i primjenu
softvera i informacionih tehnologija. Studentima koji
izaberu izborne predmete iz grupe predmeta orijentisanih ka nastavi informatike bi se eventualno pružila
mogućnost da rade i kao nastavnici informatike u
školama. Konačno, svrha ovog studijskog programa je
i da pruži odgovarajuću podlogu daljem usavršavanju i
obrazovanju iz oblasti računarskih nauka, prije svega u
okviru dilomskih akademskih studija ovog obrazovnog
profila.
Svrha studijskog programa Informatika je
obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih
kompetencija za slijedeće profesije:
»rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.)
»sistem analitičar (projektant IS)
»projektant i administrator baza podataka
»projektant i administrator računarskih mreža
»menadžer za IT bezbednost
»programer – razvoj aplikativnog softvera
Ciljevi studijskog programa Informatika su
razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata
akademskim i praktičnim vještinama i metodama za
postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Pri tome se razvijaju individualne
i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti
različitog obima. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje
informatičkim centrima u organizacijama različitih
djelatnosti.
—119
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Studenti se osposobljavaju da:
»spoznaju povezanost informacionog i organizacionog sistema
»spoznaju povezanost elemenata informacionog sistema i upravljanja preduzećima
»upotrebljavaju savremenu informacionu tehnologiju
»poznaju metodološka sistemska polazišta projektovanja i implementacije informacionih sistema u organizacijama
»učine raspoloživim prave i proverene informacije
»da ovladaju vještinama programiranja raznih aplikacija
»da se osposobe za projektovanje i realizaciju
račuraskih mreža kao i za administriranje mreže
»da se osposobe za izradu Web aplikacija u funkciji
elektronskog poslovanja
Savladavanjem studijskog programa student stiče
slijedeće opšte i predmetno-specifične sposobnosti:
»sposobnost algoritamskog razmišljanja i rješavanja
zadataka, kao i poznavanje više savremenih programskih jezika.
»sposobnost kreiranja grafičkih aplikacija, korišćenjem
standardnih programskih jezika i specijalizovanih alata.
»sposobnost projektovanja informacionih sistema uz
korišćenje savremenih metoda i tehnika softverskog
inženjeringa
»spoznavanje funkcionisanja elemenata računarskih
mreža i sposobnost samostalnog projektovanja lokalnih računarskih mreža
»poznavanje načina funkcionisanja, korišćenja i izrade
baza podataka, korišćenjem nekog od komercijalnih
alata.
»poznavanje analize poslovnih procesa, pravilnog izbora i korišćenja informatičkih alata i tehnika za analizu
poslovanja.
»sposobnost praćenja i primjena novih informatičkih
rješenja.
»sposobnost profesionalnog i etičkog korišćenja dobijenih podataka, informacija i informatičkih alata.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Sociologija
1
2
0
4
2
Matematika 1
1
3
4
7
3
Engleski jezik 1
1
2
0
5
4
Osnove informatike
1
2
2
6
5
Strukture podataka
1
2
3
6
6
Matematika 2
2
3
3
6
7
Računarska tehnika
2
2
2
6
8
Programiranje
2
2
2
6
9
Engleski jezik 2
2
2
0
5
10
Izborni predmet
1. Poslovne aplikacije
2. Planiranje i organizacija procesa rada
2
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
2
—120
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Diskretna matematika
3
3
3
7
2
Baze podataka
3
2
2
6
3
Arihitektura računara
3
2
2
6
4
Engleski jezik 3
3
2
0
5
5
Izborni predmet
1. Marketing
2. Proizvodni i uslužni sistemi
3
2
2
2
2
5
6
Programski jezici
4
3
3
6
7
Informacioni sistemi
4
2
2
5
8
Operativni sistemi 1
4
2
2
6
9
Engleski jezik 4
4
2
0
5
10
Izborni predmet
1. Elektronski marketing
2. Upravljanje procesima pomoću računara
4
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
4
4
- Treća godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Verovatnoća i satistika
5
2
2
5
2
Objektno orjentisano programiranje
5
2
3
6
3
Operativni sistemi 2
5
2
2
6
4
Računarska grafika
5
2
3
6
5
Izborni predmet
1. Grafički dizajn
2. Računarski obrazovni softver
5
2
2
2
2
6
6
Elektronsko poslovanje
6
2
2
6
7
Interakcija čovek-računar
6
2
0
4
8
Web dizajn
6
2
2
6
9
Računarske mreže
6
2
2
6
10
Izborni predmet
1. Dizajn aplikativnog softvera
2. Pedagogija sa didaktikom
6
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
6
—121
4
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvra godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Internet programiranje
7
2
3
4
2
Multimedijalni sistemi
7
2
3
5
3
Računarstvo i društvo
7
2
0
4
4
Izborni predmet
1. Razvoj WEB aplikacija
2. Metodika nastave informatike
7
2
2
2
2
5
5
Izborni predmet
1. Projektovanje pomoću računara
2. Informatičke tehnologije u obrazovanju
7
2
2
2
2
5
6
Širokopojasne komunikacione mreže
8
2
3
4
7
Zaštita računarskih sistema
8
2
3
5
8
Menadžment
8
2
0
4
9
Izborni predmet
1. Projektovanje mreža
2. Administracija i održavanje sistema
8
2
2
2
2
5
10
Izborni predmet
1. Bežične i mobilne komunikacije
2. Sistemi virtuelne realnosti
8
2
2
2
2
5
11
Stručna praksa
8
2
4
12
Završni rad
8
2
10
—122
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA - INFORMATIKA
1. Naziv prvog elektronskog digitalnog računara je:
a) ABAKUS;
b) ENIAC;
c) NOKIA.
11. Aplikativni programi su:
a) programi za obradu podataka korisnika;
b) programi koji služe samo za obradu slika;
c) programi koji služe samo za obradu teksta.
2. Računari prve generacije bili su zasnovani na:
a) tranzistorima;
b) korišćenju vakuumskih cijevi;
c) primjeni čtipova.
12. Koji od navedenih delova računarskog sistema ne
spada u izlazne uređaje:
a) disketa;
b) štampač;
c) monitor.
3. Adresna magistrala je:
a) uređaj za dekodiranje adresa;
b) magistrala kojom putuju adrese od pro
cesora do uređaja;
c) uređaj za adresiranje magistrala.
13. Da li računar ima mogućnosti razmišljanja:
a) DA;
b) NE.
4. Koji je od navedenih elementarni programski jezik;
a) WORD;
b) EXCEL;
c) BASIC.
14. RAM memorija je memorija koja omogućava:
a) samo čitanje sadržaja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
5. Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila
neka obrada je:
a) program;
b) hardver;
c) CD-ROM.
15. Da li se sadržaj RAM memorije po isključenju
računara briše.
a) NE;
b) DA.
6. Hardver je:
a) isto što i softver;
b) tehnička komponenta računarskog sistema;
c) operativni sistem.
16. ROM memorija omogućava:
a) samo čitanje sadraja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
17. Disketa od 3,5 "(3,5 inča) je kapaciteta od:
a) 3,5 MB;
b) 2,88 MB;
c) 1,44 MB.
7. Softver je:
a) programska komponenta računarskog sistema;
b) isto što i hardver ;
c) tvrdi disk.
8. Dopunite rečenicu:
Riječ " bit" se koristi kao skraćenica za ___i___ , a niz
bitova se naziva ________.
9. Sa osam bitova moguće je ostvariti:
a) 312;
b) 156;
c) 256 binarnih zapisa.
10. Jedan od najčešće korišćenih standarda binarnog
kodiranja naziva se:
a) BOSCH kod;
b) ASCII kod;
c) EURO kod.
18. Multimedija podrazumeva:
a) kombinaciju teksta,slike,zvuka,videa i animacije
b) samo kombinaciju zvuka i slike
c) samo kombinaciju videa i zvuka
19. Najpoznatiji program za izradu multimedijalnih
sadržaja je:
a) Microsoft Word
b) Adobe Flash CS4
c) Microsoft PowerPoint
20. Piksel je termin vezan za:
a) rezoluciju ekrana;
b) dirku na tastaturi;
c) ikonu.
—123
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
21. Sve informacije u računaru su predstavljene kao niz
a) bitova;
b) slova abecede;
d) dekadnih cifara.
22. Mala elektronska komponenta izgrađena u integrisanoj tehnologiji, sa više hiljada elektronskih kola i
sa po nekoliko miliona tranzistora, poznata je pod nazivom:
a) čip;
b) džip;
c) radio.
23. Koji od navedenih programskih jezika je proceduralni:
a) Pascal
b) C++
c) PHP
24. Najpoznatiji program
je__________________.
za
obradu
teksta
25. Za aktiviranje numeričkog dijela tastature služi
taster:
a) CAPS LOCK;
b) SHIFT;
c) NUM LOCK.
26. Google je zvanično najavio plan o razvoju operativnog sistema pod nazivom:
a) Ubuntu
b) Chrome OS
c) Symbian OS
27. Uz pomoć koje opcije u Microsoft Wordu se vrši
crtanje linija, strelica i
geometrijskih figura (kvadrata, ovalnih oblika):
a) Drawing
b) Table
c) Shapes
28. Program za rad sa grafikom je:
a) WORD;
b) COREL DRAW;
c) PASCAL.
29. Uz pomoć koje opcije se u Microsoft Excel-u vrši
definisanje obeležja
posmatranja (numeričko, atributivno):
a) Format cells
b) Format row
c) Format column
30. Da li računar zna da razlikuje cijele, realne, negativne i pozitivne brojeve.
a) DA;
b) NE.
31. Kod nas najpoznatiji grafički operativni sistem za
PC računare je:
a) Ubuntu;
b) Fedora;
c) Windows;
d) Mac OS X.
32.Radna površina Windows-a naziva se:
a) Taskbar;
b) Desktop;
c) Recycle Bin.
33. Informacioni sistem je
a) Sistem informacija među objektima
b) Sistem u kome se veze među objektima i okolinom ostvaruju razmenom
informacija
d) Sistem za informisanje korisnika
34. Računar sa operativnim sitemom Windows gasimo
na sljedeći način:
start - programs - microsoft word
a) DA
b) NE
35. Operativni sistem je:
a) Aplikativni program;
b) Deo Microsoft Office paketa,
c) Kolekcija programa koji omogućavaju rad računarskih uređaja.
36. Programi izgrađeni za potrebe podrške rada
uređaja računarskog sistema i manipulaciju sa
podacima u sistemu, jednim imenom se nazivaju:
a) editori;
b) sistemski programi,
c) instalacioni programi.
37. U kojoj opciji se nalazi komanda copy?
a) File
b) Edit
c) Format
38. Folder (direktorijum) je naziv za:
a) ime fajla;
b) ime diska;
c) mjesto gde se čuvaju fajlovi ili podfolderi.
39. Šta je od navedenog operativni sistem:
a) Word;
b) Linux;
c) Paint.
40. Uz pomoć koje opcije vršimo numerisanje strana
teksta?
a) File
b) Edit
c) Insert
—124
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
41. Za kreiranje novog foldera koristi se:
a) New Folder,
b) Rename;
c) Delete.
42. Deo Web stranice koji sadrži oglas ili reklamu ili
ima link ka Web sajtu oglašivača, naziva se:
a) Baner;
b) Browser;
c) Home page.
43. Start meni se nalazi u:
a) Scroll Bar - liniji;
b) Task Bar-liniji;
c) Toolbaru.
50. Prenos podataka sa mrežnog servera na korisnički
računar poznat je pod terminom:
a) Download;
b) Translate;
c) Attachment.
51. Koja od skraćenica označava vrstu porta?
a) UTP
b) UPS
c) USB
d) URL
52. Zaokruži najnoviju generaciju mikroprocesora:
a) Core2Duo
b) Pentium IV;
c) 486.
44. Šta sadrži meni Control Panel - a:
a) programe za podešavanje parametara sistema;
b) igrice;
c) dokumente.
53. Baza podataka se najbolje može opisati kao:
a) hardver;
b) elektronska biblioteka preduzeća;
c) korisne informacije.
45. Koji su od navedenih internet servisi?
a) WWW
b) Tabulator
c) UTP
d) Formatiranje diska
54. Komanda za kopiranje je:
a) Rename;
b) Copy;
c) Del.
55. Clipboard je:
a) privremena memorija;
b) radna površina;
c) hardver.
46. Tasterom CAPS LOCK aktiviraju se:
a) sva velika slova;
b) naizmjenično velika i mala slova;
c) kosa slova.
47. Koji je od navedenih iskaza tačan?
a) Operativni sistem komunicira sa perifernim uređajima računara
b) Operativni sistem je zadužen za racionalizaciju u korišćenju radne memorije
c) Ne postoji više vrsta operativnih sistema kao što na primer postoji više vrsta pro
grama za obradu teksta
d) Rad sa računarom nije moguć bez
operativnog sistema
48. Program za navigaciju i pristup informacijama na
internetu je:
a) HTML;
b) Google;
c) Browser.
49. Najpoznatiji program za tabelarne proračune naziva se:
a) Microsoft Acces;
b) Front Page;
c) Microsoft Excel.
56. Šta je sadržaj CMOS RAM-a?
a) Program koji se trenutno izvršava
b) Osnovni parametri BIOS-a i datum
c) Operativni sistem
d) Parametri rada procesora
57. U heksadecimalnom brojnom sistemu postoji:
a) 10 cifara;
b) 8 cifara;
c) 16 cifara.
58. Start meni se otvara kombinacijom tastera:
a) Ctrl+Esc;
b) Ctrl+Alt+Del.
59. Program WinRar služi za:
a) pakovanje fajlova;
b) skraćivanje fajlova;
c) preimenovanje fajlova.
60. Koji uređaji mogu da koriste PCMCIA interfejs?
a) Hard disk
b) Notebook
c) Tastatura
d) Monitor
—125
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
61. Opcija za pregled prije štampanja je:
a) Print Preview;
b) Print;
c) Page Setup.
71. Koji su od navedenih iskaza tačni?
a) Podaci se sa RAM-a ne mogu prenositi na hard disk
b) Pristup podacima na hard diku je brži nego podacima na RAM-u
c) Prilikom isključenja računara gubi se sadržaj diskete ako ostane u drajvu
d) Ako veličina RAM-a nije dovoljna može se desiti da neki programi ne mogu da se izvršavaju
62. Za iskošena slova koristi se opcija:
a) B (bold);
b) I (italic);
c) U (underline).
63. Koji je od navedenih fontova standard:
a) Vivaldi;
b) Time New Roman;
c) Coca Cola.
72. Komanda za promjenu imena u operativnom sistemu DOS je:
a) RENAME;
b) TYPE;
c) START.
64. Opcija Landscape je za:
a) položenu postavku stranice;
b) uspravnu postavku stranice;
c) pod uglom od 45 ( stepeni ).
73. Koja od navedenih ekstenzija nije izvršiva:
a) EXE;
b) TXT;
c) BAT.
65. Veličina fonta se mjeri u:
a) bajtima (bytes);
b) metrima (m);
c) pointima (pt).
66. Šta znači pojam: kapacitet memorije?
a) Odnos veličine zauzete i slobodne memorije
b) Maksimalan broj podataka koji je moguće
upisati u memoriju
c) Veličina prostora koji program zahteva za
svoj rad
67. DOS je grafički operativni sistem:
a) DA
b) NE
68. Koji su od navedenih iskaza tačni?
a) Operativni sistem ne upravlja radom radne memorije
b) Operativni sistem je osnovni program bez kojeg rad sa računarom nije moguć
c) Rad operativnog sistema se odvija u RAM-u
d) Postoji više vrsta operativnih sistema ali na jednom računaru može biti instaliran samo jedan
69. Kreiranje podkataloga u DOS -u vrši se:
a) komandom COPY;
b) komandom MD;
c) komandom RD.
70. Koja je od navedenih komandi za brisanje ekrana
u DOS -u:
a) EXIT;
b) CLS;
c) FORMAT.
—126
74. Koji od navedenih imena domena nisu ispravno
napisani?
a) Wwww.mtsystem.com
b) Www.mtsystem.com
c) [email protected]
d) Www.mt.system
75. Margine su:
a) markirani dio teksta;
b) lijepo oblikovana slova;
c) bjeline na stranici.
76. A4 je format papira koji ima dimenzije:
a) 148x210 mm;
b) 210x297 mm;
c) 257 x 364 mm.
77. Koji se od navedenih protokola ne koriste za URL
adrese?
a) http://
b) ftp://
c) news://
d) mailto://
78. Navesti tri strukture za upravljanje tokom
izvršavanja programskog koda:
a) ________________
b) ________________
c) _________________
79. Koji od navedenih programskih jezika je objektnoorjentisan:
a) C
b) Java
c) Pascal
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
80. Novi Excel- ov radni list ima ekstenziju:
a) .DOC
b) .EXE
c) .XLSX
81. Programski jezik namenjen za internet programiranje je:
a) Pascal
b) PHP
c) C
82. Koja je ispravna dopuna rečenice?
Adresa koja je pridružena IP adresi, a lako se pamti,
je…
a) DNS
b) WEB adresa
c) Ime domena
d) e-mail
89. Zaokružite tačan odgovor:
a) Elektronska poruka može da se pošalje samo na adresu koja se nalazi u adresnoj liniji
b) Elektronska poruka u polju Subject može da sadrži sliku
c) Elektronska poruka u polju Subject može da sadrži formatirani tekst
d) Elektronskoj poruci može da se dodeli prioritet
90. Da li je Windows 7 dostupna za procesore sa
32-bitnom strukturom?
a) da
b) ne
91. Da li novi Microsoft Office paket dolazi fabrički uz
Windows 7?
a) da
b) ne
83. Windows 7 je
a) pretraživač;
b) programski jezik;
c) operativni system.
84. Šta znači izraz: on-line robna kuća?
a) Izrada kataloga proizvoda na CD-ROM-u
b) Korišćenje tehnologije bar-koda u
knigovodstvu
c) Prikazivanje kataloga proizvoda na Web
prezentaciji
d) Korišćenjem Interneta moguće je obaviti
kupovinu.
92. Novi Microsoft Media Center paket nosi oznaku:
a) Vista;
b) 2007;
c) 2010.
93. Najnovija verzija Microsoft-ovog operativnog sistema za mobilne telefone i PDA uređaje je:
a) Windows Mobile 5;
b) Windows Mobile 6;
c) Windows Mobile 2007.
85. Windows 7 ima novi grafički interfejs pod nazivom:
a) Hero;
b) Aero;
c) Vista.
94. Dizajn Windows Mobile 6 operativnog sistema za
mobilne telefone i PDA podsjeća na:
a) Windows XP;
b) Windows 2000;
c) Windows 7.
86. Da li Windows Vista ima podršku za zadavanje glasovnih komandi?
a) da
b) ne
95. Microsoft Office 2010 poznat je pod nazivom:
a) Office Vista;
b) Office 12;
c) Office 13.
87. Šta je doprinelo razvoju e-Commerce-a?
a) Razvoj računarskih mreža;
b) Veći profit;
c) Smanjenje poreza na robu;
d) Troškovi poslovanja su manji;
96. Potpuno novi grafički interfejs za Office 2010,
umjesto padajućih menija i palete alatki
koristi:
a) Ribbon;
b) Toolbars;
c) Menu 2010.
88. Novi Internet Explorer dolazi fabrički uz Windows
7.
a) da
b) ne
97. Ribbon je traka sa alatkama koja vam na jednom
mjestu prikazuje sve moguće alatke
(organizovane u tzv. ehunk-ove) i vezane za aktivnost
koju trenutno sprovodite.
a) da
b) ne
—127
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
98. Oznaka Core Duo označava:
a) procesore sa 64-bitnom strukturom;
b) procesore sa dva jezgra;
c) duplo brže procesore.
99. Sta je ADSL?
a) uređaj za korišćenje satelitskog interneta;
b) vrsta novih grafičkih kartica;
c) tehnologija za prenos digitalnih podataka velikom brzinom, preko postojeće telefonske linije. Omogućava stalnu vezu sa internetom.
100. Da li korisnik može da koristi ADSL i telefon istovremeno?
a) da
b) ne
RJEŠENJA:
1.b2.b3.b4.c 5.a6.b7.a8.*9.c 10.b
11.a12.a13.b14.c15.b16.c17.c18.a19.b 20.a
21.a22.a23.a24.*25.C26.b27.c 28.b29.b30.a
31.c 32.b33.b34.b35.c 36.b37.b38.c 39.b40.c
41.a42.a43.b44.a45.a46.a47.a48.c49.c50.a
51.c52.a53.b54.b55.a56.b57.c58.a59.a60.b
61.a62.b63.b64.a65.c 66.b67.b68.a69.b70.b
71.d72.a73.b74.c 75.c 76.b77.a78.*79.b80.c
81.b82.a83.c 84.d85.b86.a87.b88.a89.a90.a
91.a92.b93.b94.a95.c96.a97.a98.c99.c100.a
8.*
24.* 78.*
O i 1; bajt
Microsoft Word
a) else; b) switch; c) for.
—128
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN UMJETNOSTI
—129
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—130
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» LIKOVNA UMJETNOST
Studijski program Likovna umjetnost organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog
obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske
reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od
individualne i interaktivne nastave, na taj način što je
prisutan veliki broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska nastava i izborni
predmeti.
Nastava studijskog programa Likovna
umjetnost organizovana je kroz jednosemestralne
cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima je
olakšano savlađivanje programa.
Studijski program Likovna umjetnost, sastoji se od dva smjera, smjer slikanje i smjer grafika.
Prve dvije godine studijskog programa su opšteg
karaktera sa zajedničkim predmetima za smjerove
slikanja i grafike. U trećoj godini, studenti se shodno
svojim afinitetima, u skladu sa stručnim savjetima
i preporukama mentora, opredijeljuju za jedan od
ponuđenih smjerova. Na trećoj i četvrtoj godini studijskog programa postoje zajednički predmeti za oba
smjera slikarstva i grafike, ali je razlika u tome što
će studenti svoja usmjerenja na slikarstvo ili grafiku
ostvariti kroz istoimene izborne predmete do kraja
školovanja na osnovnim studijama. Praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru
svakog predmeta definisane su predispitne obaveze
sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Likovna umjetnost početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela,
razumjevanju anatomije čovjeka, pejzaža, grafičkoj
organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih
materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumjevanje
umjetnosti uopšte. U daljem toku studiranja program
sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom,
formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih
likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti
formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih
znanja i vještina vezanih za polje likovnosti.
Studenti mogu steći neophodne kvalifi-
kacije koje će im obezbediti kvalitetno razumjevanje
društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti
likovne kulture u osnovnim školama.
Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi
kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom
studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama
izložbama, muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih
predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama
video prezentacije, razgovora, konsultacija.
Studije slikarstva i grafike omogućuju
pokretljivost studenata u skladu sa načelima
Bolonjskog procesa.
Umjetnost predstavlja najbolji produkt ljudskog duha te je zato umjetničko obrazovanje glavni
interaktivni činilac sveopšteg saznanja.
Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima,
svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje
likovnog senzibiliteta, odnosno svih komponenata
kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti,
formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bavi umjetničkim
stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje
studenata akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti
likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni
umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne
umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne
da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i
pedagoškim radom u osnovnim školama. Studenti se
osposobljavaju za samostalano likovno izražavanje i
ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim
poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog dela, da
razumeju profesiju likovni umjetnik i njegovu ulogu
u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim
—131
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
vještinama koje pripadaju likovnom stvaralaštvu,
da poznaju istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku
tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave
likovne kulture.
Posle završenih osnovnih akademskih
studija student slikarstva je osposobljen za izvođenje
nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnoj
školi. Osposobljen je da prepozna i radi u cilju ličnog,
kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja.
Student je stekao sva neophodna saznanja te koristi
kompjuterske vještine, upotrebljava internet u cilju
komunikacije i kao izvor informacija; sposoban je za
samokritiku u odnosu na svoj rad, može da organizuje i
vodi likovne radionice za niži uzrast. Osposobljen je za
izradu mozaika, dekoracija i murala. Poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i novim grafičkim tendencijama;
stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti
slikarstva, grafike i likovne pedagogije i poseduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija
(master).
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 1
1
3
4
8
2
Likovna forma 1
1
2
2
6
3
Historija umjetnosti 1
1
1
2
5
4
Sociologija
1
2
0
4
5
Psihologija
1
2
0
4
6
Engleski jezik 1
1
2
0
3
7
Crtanje 2
2
3
4
8
8
Likovna forma 2
2
2
2
7
9
Historija umjetnosti 2
2
1
2
5
10
Kompjuterski dizjan
2
2
2
5
11
Engleski jezik 2
2
2
0
3
12
Stručna praksa
2
—132
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Slikanje 1
3
4
2
8
2
Grafika 1
3
2
2
7
3
Anatomsko crtanje 1
3
2
2
6
4
Historija umjetnosti 3
3
1
2
5
5
Izborni predmet
1. Maili crtež 1
2. Vajanje 1
3
1
1
2
2
3
6
Slikanje 2
4
2
2
7
7
Grafika 2
4
2
2
6
8
Anatomsko crtanje 2
4
2
2
5
9
Historija umjetnosti 4
4
1
2
5
10
Pedagogija
4
2
0
4
11
Izborni predmet
1. Maili crtež 2
2. Vajanje 2
4
1
1
2
2
2
12
Stručna praksa 2
4
2
- Treća godina - modul Slikarstvo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 3
5
3
2
7
2
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
6
3
Historija umetnosti 5
5
1
2
5
4
Izborni predmet
1. Akt 1
2. Keramika 1
5
1
1
2
2
3
5
Slikanje 3
5
3
4
9
6
Crtanje 4
6
3
2
6
7
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
5
8
Historija umjetnosti 6
6
1
2
5
9
Izborni predmet
1. Akt 2
2. Keramika 2
6
1
1
2
2
3
10
Slikanje 4
3
4
9
11
Stučna praksa 3
6
—133
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Slikarstvo
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 5
7
2
2
6
2
Monumentalno slikarstvo sa tehnologijom 1
7
1
2
5
3
Historija umjetnosti 7
7
1
1
4
4
Estetika
7
2
0
4
5
Izborni predmet
1. Kompjuterska grafika
2. Scenografija
7
1
1
1
1
2
6
Slikanje 5
7
3
4
9
7
Crtanje 6
8
4
3
7
8
Monumentalno slikarstvo sa tehnologijom 2
8
1
2
5
9
Historija umjetnosti 8
8
1
1
4
10
Slikanje 6
8
4
4
9
11
Stučna praksa 4
8
2
12
Završni rad
8
3
- Treća godina - modul Grafika
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 3
5
3
2
7
2
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
6
3
Historija umetnosti 5
5
1
2
5
4
Izborni predmet
1. Akt 1
2. Keramika 1
5
1
1
2
2
3
5
Grafika 3
5
3
4
9
6
Crtanje 4
6
3
2
6
7
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
5
8
Historija umjetnosti 6
6
1
2
5
9
Izborni predmet
1. Akt 2
2. Keramika 2
6
1
1
2
2
3
10
Grafika 4
3
4
9
11
Stučna praksa 3
6
—134
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Grafika
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 5
7
2
2
6
2
Monumentalno slikarstvo sa tehnologijom 1
7
1
2
5
3
Historija umjetnosti 7
7
1
1
4
4
Estetika
7
2
0
4
5
Izborni predmet
1. Kompjuterska grafika
2. Scenografija
7
1
1
1
1
2
6
Grafika 5
7
3
4
9
7
Crtanje 6
8
4
3
7
8
Monumentalno slikarstvo sa tehnologijom 2
8
1
2
5
9
Historija umjetnosti 8
8
1
1
4
10
Grafika 6
8
4
4
9
11
Stučna praksa 4
8
2
12
Završni rad
8
3
—135
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
» PRIMJENJENA UMJETNOST
Studijski program Primjenjena umjetnost
organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog
obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske
reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne
i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki
broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i
konsultacije), teoretska nastava i izborni predmeti.
Studijski program Primjenjena umjetnost, sastoji se od
dva smjera, smjer enterijer i smjer dizajn i modna kreacija. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine,
u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB. To znači
da osnovne studije traju četiri godine (240 ESPB) .
Nastava studijskog programa Primjenjena
umjetnost organizovana je kroz jednosemestralne
cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima
je olakšano savlađivanje programa. Prve dvije godine studijskog programa su opšteg karaktera sa
zajedničkim predmetima za smjerove enterijera i
dizajna i modne kreacije. U trećoj godini, studenti se
shodno svojim afinitetima u skladu sa stručnim savjetima i preporukama mentora, opredjeljuju za jedan
od ponuđenih smjerova enterijera i dizajna i modne
kreacije. Na trećoj i četvrtoj godini studijskog programa postoje zajednički predmeti za oba smjera
ali je razlika u tome što će studenti svoja usmerenja
ostvariti kroz istoimene izborne predmete do kraja
školovanja na osnovnim studijama. Praćenje aktivnosti
studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru
svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa
brojem poena koje nose i završni ispit na koji student
obavezno mora da izađe.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Primjenjena umjetnost početni
koraci kurukiluma, zasnovani su na studijama mrtve
prirode,
živog modela, razumjevanju anatomije
čovjeka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora,
tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumjevanje umetnosti uopšte. U
daljem toku studiranja program sugeriše studentima
da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i
bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i
autentičnosti izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina ve-
zanih za polje primjenjene umjetnosti.
Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi
kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom
studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama
izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi,
muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video
prezentacije, razgovora, konsultacija.
Umjetnost predstavlja najbolji produkt ljudskog duha te je zato umjetničko obrazovanje glavni
interaktivni činilac sveopšteg saznanja.
Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima,
svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje
likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih
komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i
odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti,
društveno odgovorne, sposobne da se samostalno
bavi umjetničkim stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama
i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u
oblasti primjenjene umjetnosti, te da se edukuju kao
samostalni primjenjeni umjetnici i likovni pedagozi kao
kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno
odgovorne, sposobne da se samostalno bave
umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama. Studenti se osposobljavaju za samostalano likovno i primjenjeno izražavanje i ovladavanje
materijalima i tehnikama na svim likovnim i primjenjenim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju
ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog i
primjenjenog dela, da razumieju profesiju primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju
crtačkim, slikarskim, primenjenim i drugim vještinama
koje pripadaju polju enterijera i dizajna i modne kreacije likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju
istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška
načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.
—136
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Posle završenih osnovnih akademskih studija student enterijera i dizajna i modne kreacije je osposobljen za izvođenje nastave iz predmeta Likovna
kultura u osnovnoj školi. Osposobljen je da prepozna
i radi u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja. Student je stekao sva neophodna
saznanja te koristi kompjuterske vještine, upotrebljava
internet u cilju komunikacije i kao izvor informacija;
sposoban je za samokritiku u odnosu na svoj rad,
može da organizuje i vodi likovne i radionice primjenjene umetnosti za niži uzrast. Osposobljen je za izradu
mozaika, dekoracija i murala, enterijera kao i za razne
projekte iz oblasti unutrašnje arhitekture i sveukupnog
dekorisanja prostora. S druge strane studenti dizajna
i modne kreacije će biti kompetentni u u praktičnoteoretskoj izvedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i
ostale probleme modne kreacije, koje pred njih bude
postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Student
će poznavati tehnologiju sito štampe, modeliranja u
modnom dizajnu, šivenje tekstila, linoreza, bakropisa
i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke,
slikarske, dizajnerske i enterijerske
tendencije;
stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti
primjenjene umjetnosti sa specifičnim akcentom na
enterijer i dizajn i modnu kreaciju. Student je stekao
kompetencije vezane za likovnu i primjenjenu pedagogiju i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na
drugom nivou studija.
» NASTAVNI PLAN I PROGRAM
- Prva godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Crtanje 1
1
3
4
8
2
Likovna forma 1
1
2
2
6
3
Historija umjetnosti 1
1
1
2
5
4
Sociologija
1
2
0
4
5
Psihologija
1
2
0
4
6
Engleski jezik 1
1
2
0
3
7
Crtanje 2
2
3
4
8
8
Likovna forma 2
2
2
2
7
9
Historija umjetnosti 2
2
1
2
5
10
Kompjuterski dizajn 1
2
2
2
5
11
Engleski jezik 2
2
2
0
3
12
Stručna praksa
2
—137
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Druga godina
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Slikanje 1
3
3
2
8
2
Grafika 1
3
3
2
8
3
Anatomsko crtanje 1
3
2
2
6
4
Historija umjetnosti 3
3
1
2
5
5
Izborni predmet
1. Scenografija 1
2. Vajanje 1
3
1
1
2
2
3
6
Slikanje 2
4
2
2
7
7
Grafika 2
4
2
2
6
8
Anatomsko crtanje 2
4
2
2
5
9
Historija umjetnosti 4
4
1
2
5
10
Pedagogija
4
2
0
3
11
Izborni predmet
1. Scenografija 2
2. Vajanje 1
4
1
1
2
2
2
12
Stručna praksa
4
2
- Treća godina - modul Dizajn i modna kreacija
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
6
2
Historija umjetnosti 5
5
1
1
5
3
Savremeno odevanje 1
5
3
4
9
4
Večernji akt 1
5
3
2
7
5
Izborni predmet
1. Modna ilustracija 1
2. Kompjuterski dizajn 2
5
1
1
3
3
3
6
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
6
7
Historija umjetnosti 6
6
1
1
5
8
Savremeno odevanje 2
6
3
4
8
9
Dizajn šampanog tekstila
6
3
2
6
10
Izborni predmet
1. Modna ilustracija 2
2. Kompjuterski dizajn 3
6
1
1
3
3
3
12
Stručna praksa 2
6
—138
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvra godina - modul Dizajn i modna kreacija
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Estetika
7
2
0
5
2
Historija umjetnosti 7
7
1
1
5
3
Savremeno odevanje 3
7
3
4
9
4
Dizajn tekstila 1
7
3
2
8
5
Izborni predmet
1. Historija kostima
2. Kompjuterski dizajn 4
7
1
1
3
3
3
6
Historija umjetnosti 8
8
1
1
5
7
Kompjuterska gafika
8
2
2
4
8
Savremeno odevanje 4
8
3
3
6
9
Dizajn tekstila 2
8
3
2
6
10
Izborni predmet
1. Dizajn tekstila i odeće
2. Kompjuterski dizajn 5
8
1
1
2
2
3
11
Završni rad
8
4
12
Stručna praksa 2
8
2
- Treća godina - modul Enetrijer
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Metodika likovne kulture 1
5
2
0
6
2
Historija umjetnosti 5
5
1
1
5
3
Oblikovanje enterijera
5
3
4
9
4
Nacrtna geometrija sa perspektivom
5
3
2
7
5
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 1
2. Kompjuterski dizajn 2
5
1
1
3
3
3
6
Metodika likovne kulture 2
6
2
0
6
7
Historija umjetnosti 6 Crtanje enterijera 1
6
1
1
5
8
Kompjuterska obrada enterijera 1
6
3
4
8
9
Crtanje enterijera 1
6
3
2
6
10
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 2
2. Kompjuterski dizajn 3
6
1
1
3
3
3
11
Stučna praksa 3
6
—139
2
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
- Četvrta godina - modul Enetrijer
Redni
broj
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
P
V
ESPB
1
Estetika
7
2
0
5
2
Historija umjetnosti 7
7
1
1
5
3
Kompjuterska obrada enterijera 2
7
3
3
9
4
Crtanje enterijera 2
7
3
3
8
5
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 3
2. Kompjuterski dizajn 4
7
1
1
2
2
3
6
Historija umjetnosti 8
8
1
1
5
7
Kompjuterska grafika
8
2
2
4
8
Kompjuterska obrada enterijera 3
8
3
3
8
9
Crtanje enterijera 3
8
3
3
4
10
Izborni predmet
1. Slikanje enterijera 4
2. Kompjuterski dizajn 5
8
1
1
1
1
3
11
Završni rad
8
4
12
Stučna praksa 3
8
2
—140
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—141
INTERNACIONALNI - UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
—142
Download

informator - Univerzitet u Novom Pazaru