2014/15.
Fakultet za pravne i poslovne studije je prva akreditovana
privatna visokoškolska ustanova. Svojim studentima pružamo
kvalitetno obrazovanje kroz savremeni koncept nastave i veliki
broj časova praktičnog rada.
Fakultet za pravne i poslovne
studije dr Lazar Vrkatić je danas
respektabilna
i
renomirana
visokoškolska ustanova, koja je
uspela da među prvim institucijama
u zemlji dobije akreditaciju
kako za ustanovu, tako i za same
studijske programe na osnovnim i
diplomskim akademskim studijama.
Naša vizija je da formiramo visoke
kriterijume stvaranja praktične
primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i
najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i regionu.
Naša misija je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji
će biti osposobljeni za aktivno
uključivanje u društvene i privredne
tokove.
Struktura, koncepcija i način
realizacije studija prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja
su usmereni na usvajanje kako
teorijskih tako i praktičnih znanja i
veština primenjljivih u praksi.
U cilju daljeg unapređenja kvaliteta
Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić je u junu 2013. godine pristupio Univerzitetu Union u
Beogradu.
Proširili smo oblast saradnje sa
drugim naučno-obrazovnim institucijama i postali član Univerziteta Union.
Univerzitet Union osnovan je 2005.
godine i za osam godina postojanja uzdigao se u sam vrh visoko
školskog obrazovanja i jedan je od
najrenomiranijih privatnih univerziteta u zemlji. Kao takav, Univerzitet Union je prepoznao kvalitet
i ugled koji poseduje Fakultet za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i sa velikim zadovoljstvom prihvatio mogućnost daljeg
zajedničkog rada na unapređenju
kvaliteta visokog obrazovanja u
Srbiji i regionu. Sa druge strane,
našem fakultetu je ovo još jedna
potvrda da smo na dobrom putu u
izgradnji vrhunskog kvaliteta.
A K RE DITA C IJ A
Akreditacija ustanove
Pravo - osnovne studije
Pravo - master studije
Poslovna ekonomija osnovne studije
Bezbednost i kriminalistika osnovne studije
Bezbednost i kriminalistika master studije
Engleski jezik osnovne studije
Engleski jezik master studije
Poslovna psihologija osnovne studije
Poslovna psihologija master studije
Psihoterapija master studije
A k r e dito van a Ustan o va
u N o vo m Sadu, kao i
V iso ko ško lsk a je din ic a
u N išu. Akr e dito van i svi
st udijsk i p r o g rami.
Pravo - osnovne studije (Niš)
Menadžment u poslovno-civilnoj
bezbednosti - osnovne studije (Niš)
Akreditovane osnovne i master studije Prava, Poslovne psihologije, Engleskog jezika, Bezbednosti i kriminalistike, osnovne studije Poslovne
ekonomije, kao i master studije Psihoterapije.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr
Lazar Vrkatić osnovan je 2006. godine
i prva je akreditovana privatna visoka
škola akademskih studija u Srbiji.
Akreditaciju smo dobili 2008. godine
zahvaljujući dobrom radu i savremenom
programu koji podrazumeva obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka i njihovo osposobljavanje za aktivan doprinos društvu i privredi.
Naši studenti stiču diplome osnovnih i
master akademskih studija iz oblasti:
prava, poslovne ekonomije, bezbednosti i kriminalistike, engleskog jezika i
poslovne psihologije.
Studijski programi nude studentima
strukturu nastavnih predmeta koji su u
skladu sa najnovijim naučnim dostignućima u svetu iz određene naučne
oblasti. Praćenje savremenih trendova u određenim naučnim oblastima
na određenim nastavnim predmetima
definisano je najnovijom obaveznom i
širom literaturom koja prati trendove
i nudi najnovija znanja iz određenih
naučnih oblasti.
ZAŠTO UPISATI FFPS
• 52% studenata prve
godine upiše se na osnovu
preporuke zadovoljnih
studenata prethodnih
generacija
• prvi akreditovani privatni
fakultet
• ima dobre i primenljive
programe
• ima razvijenu saradnju sa
privrednim i neprivrednim
institucijama u zemlji i
svetu
• iznad svega ceni svoje
studente
ŠTA NUDIMO
STUDENTIMA
• osnovne studije i master
studije
• savremeni način nastave
• eminentne profesore
sa mogućnošću stalnog
kontakta sa profesorima
tokom studija
• međunarodnu prohodnost
tokom studija
SAVREMENI KONCEPT
NASTAVE
• nastavu izvode stručnjaci
iz zemlje i inostranstva
• studiranje u skladu sa
Bolonjskom deklaracijom
• praćenje induvidualnog
razvoja studenta
• rad u malim grupama,
redovne konsultacije,
analize slučaja
• učionice i laboratorije
opremljene po svetskim
standardima i u skladu sa
savremenom tehnologijom
ZAŠTO FPPS
AKCENAT NA PRAKSI I
NAUČNOM RADU
Učimo u jedinstvenim
uslovima za praktičnu
nastavu i naučno-istraživački
rad u:
• pravnoj klinici
• laboratoriji poslovnih
simulacija
• forenzičkoj laboratoriji
• jezičkoj laboratoriji
• psihološkoj laboratoriji
MOGUĆNOSTI TOKOM
STUDIJA
MOGUĆNOSTI NAKON
ZAVRŠENIH STUDIJA
• stipendije za najbolje
studente
• razmena studenata
• nagrade za najbolje
studente
• učešće u radu studentskog
parlamenta
• aktivno učešće u
marketinškim aktivnostima
fakulteta
• saradnja sa studentskim
organizacijama
• lakše pronalaženje posla
zbog primenjenih smerova
• lakše prilagođavanje
stranim kompanijama
zbog načina rada i
međunarodne saradnje
• mogućnost zapošljavanja
u državnim i privatnim
preduzećima
STUDIJSKI PROGRAM
PRAVO
Zašto upisati
PRAVO
Zato što kroz naš program studenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
studiraju na programu prava koji je PRVI akreditovani program akademskih
studija prava u celoj Vojvodini
studiraju na programu čiji su kvalitet nastave prošle školske godine studenti
prava, u anonimnoj i dobrovoljnoj anketi, ocenili odličnom ocenom (u proseku
sa 4,5 od maksimalnih 5)
imaju odnos profesora i studenata 1 prema 4, što je značajno bolje od drugih
fakulteta budući da omogućava individualni rad sa studentima i kvalitetnije
savladavanje materije
stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u pravosudnim i
privrednim organima
osim teorijskih stiču i praktična znanja putem poseta sudu, advokatskim
kancelarijama, javnim tužilaštvima, organima državne uprave i privrednim
društvima
stiču znanja od velikog broja nastavnika koji su studirali ili predavali na
američkim pravnim fakultetima i koji zato mogu pružiti studentima prednosti i
američkog načina studiranja prava
studiraju na programu gde su Bolonjski principi studiranja primenjeni dosledno
i celovito u nastavnom procesu
osposobljavaju se za samostalan rad nakon završetka studija
Mogućnost zaposlenja:
- pravosuđe: sudstvo, advokatura, tužilaštvo
- javni sektor: državna uprava, lokalna samouprava
- privreda: domaće i strane kompanije
Praktičan rad:
N
V
O
E
Zvanje:
VNE I PO
A
S
PR
- simulacije suđenja
- obuka u okviru pravne klinike
- prisustva suđenjima
- poseta KPD i okružnom zatvoru
- posete renomiranim kompanijama
-obavljanje stručne prakse u osnovnom i višem sudu u Novom Sadu
-obavljanje stručne prakse u osnovnom,višem i prekršajnom sudu u Nišu
- pravnik (3 godine, 180 ESPB)
- diplomirani pravnik (4 godine, 180+60 ESPB)
- master pravnik (5 godina, 180+120 ESPB)
L
OSNOVNE STUDIJE
Prva godina
Druga godina
Treća godina
MASTER STUDIJE
Prva godina
Druga godina
• Građansko pravo
(uvod u građansko i stvarno pravo)
• Krivično pravo – opšti deo
• Obligaciono pravo 1
• Porodično pravo
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Krivično pravo – posebni deo
• Obligaciono pravo 2
• Pravo privrednih društava
• Nasledno pravo
Izborni blok
» Kriminalistika
» Organizacija i funkcionisanje
administracije
• Međunarodno javno pravo
• Upravno pravo
• Radno pravo
• Privredno ugovorno pravo
• Međunarodno privatno pravo
• Finansijsko pravo
• Pravo EU
Izborni blok
» Sociologija prava
» Filozofija prava
• Krivično procesno pravo
• Upravno procesno pravo
• Međunarodno privredno pravo
• Građansko procesno pravo
• Pravosudno organizaciono pravo
• Pravna etika
• Zaštita ljudskih prava
• Metodologija naučno-istraživačkog rada
Izborni blok
» Pravna klinika
» Međunarodni odnosi
• Međunarodno krivično pravo
Izborni blok
» Psihologija kriminaliteta i sudskog
postupka
» Kriminologija
Izborni blok
» Ombudsman
» Teorija javne administracije
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
• Master rad
PRAVO
• Teorija države i prava 2 (teorija države)
• Rimsko pravo
• Ustavno pravo
• Nacionalna pravna istorija
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
AVNE I PO
R
S
P
• Teorija države i prava 1 (teorija prava)
• Opšta istorija prava i pravnih institucija
• Pravna informatika
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
Izborni blok
» Savremeni pravno-politički sistemi
» Osnovi ekonomije
L
N
OV
E
STUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA
EKONOMIJA
Zašto upisati
POSLOVNU EKONOMIJU
Zato što se kroz naš program studenti:
•
•
•
•
•
•
•
osposobljavaju za samostalan rad odmah nakon završetka studija
stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u privredi
tokom studija imaju intenzivnu praktičnu obuku
osposobljavaju za kompleksne berzanske, bankarske i poslove finansijskog
konsaltinga
imaju priliku da pohađaju predavanja stučnjaka iz prakse iz zemlje i inostranstva
imaju mogućnost razmene studenata i mogućnost usavršavanja u inostranstvu
imaju mogućnost studijskih putovanja
Mogućnost zaposlenja:
- javni sektor (državne uprave i lokalne samouprave) – poslovi menadžera i analitičara finansijskih i komercijalnih službi
- banke i osiguravajuće kuće – menadžeri organizacionih delova (filijala), menadžeri
poslova bankarske operative
- privatna preduzeća – finansijski menadžeri, analitičari, menadžeri komercijalne
službe
- konsultantske kuće – finansijski i računovodstveni konsalting, analiza tržišta
Praktičan rad:
N
V
O
Zvanje:
- diplomirani ekonomista (4 godine, 240 ESPB)
VNE I PO
A
S
PR
- simulacija trgovine na berzama na testnim bazama (simulacija rada Beogradske
berze)
- simulacija platnog prometa na testnim bazama (simulacija na demo verziji bankarske aplikacije platnog prometa)
- izrada sajta kompanije
- poseta javnim preduzećima (Radio-televizija Vojvodine, Novosadski sajam, JP
Fruška gora, Srbijagas…)
- poseta bankama i osiguravajućim kućama (Globos osiguranje, Dunav osiguranje,
Univerzal banka…)
- poseta privrednim društvima (Telekom, Novkabel…)
L
E
OSNOVNE STUDIJE
Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina
• Finansijski menadžment
• Poslovna statistika
• Marketing
• Elektronsko poslovanje
• Praksa 1
• Strategijski menadžment
• Bankarstvo
• Informacioni sistemi u menadžmentu
• Poslovna psihologija
• Praksa 2
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
• Međunarodna ekonomija
• Korporativno upravljanje
• Osiguranje
• Projektni menadžment
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Upravljanje ljudskim resursima
• Uslužni menadžment
• Trgovina
Izborni blok
» Organizacioni razvoj
» Upravljanje događajima
Izborni blok
» EU integracije
» Upravljanje inovacijama
• Javne finansije
• Metodologija naučno-istraživačkog rada
• Revizija
• Upravljanje finansijskim rizicima
Izborni blok
» Analiza finansijskih izveštaja
» Finansijska tržišta
• Upravljanje rizicima osiguranja
• Međunarodno poslovno finansiranje
Izborni blok
» Poslovna inteligencija
» Internet i veb tehnologije
• Diplomski rad
POSLOVNA EKONOMIJA
• Preduzetništvo
• Računovodstvo
• Poslovno pravo
• Matematika za ekonomiste
Izborni blok
» Istorija ekonomskih i pravnih
odnosa
» Etika
AVNE I PO
R
S
P
• Principi menadžmenta
• Uvod u ekonomiju
• Aplikativni softver
• Sociologija
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
V
O
L
N
STUDIJSKI PROGRAM
BEZBEDNOST I
KRIMIMINALISTIKA
Zašto upisati
BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKU
Zato što se kroz naš program studenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
osposobljavaju za samostalan rad nakon završetka studija
stiču znanja od nastavnika sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
imaju intenzivnu stručnu praksu i praktičnu obuku iz oblasti za koje se
osposobljavaju
osposobljavaju za menadžerske poslove iz oblasti bezbednosti u preduzećima
i ustanovama
pohađaju predavanja stručnjaka iz prakse iz zemlje i inostranstva
učestvuju u razmeni studenata
imaju mogućnost daljeg usavršavanja u inostranstvu
učestvuju u studijskim putovanjima i na naučnim skupovima
Mogućnost zaposlenja:
- javni sektor (policija, vojska) – svi operativni i bezbednosni poslovi
- civilni sektor (preduzeća, ustanove) – menadžer bezbednosti
- detektivske agencije, službe fizičko-tehničkog obezbeđenje – vlasnik, menadžer
Stručna praksa - praktičan rad:
Zvanje:
AVNE I PO
R
S
P
- borilačke veštine
- veštine rukovanja vatrenim oružjem
- veštine plivanja i spasavanja u vodi
- veštine pružanja prve pomoći
- posete policijskim upravama i stanicama
- prisustvovanje suđenjima
- posete KPD-u i okružnom zatvoru
- posete preduzećima i ustanovama (NIS, Novosadski sajam, Rafinerija nafte, Jugopetrol, detektivske agencije, agencije za FTO)
- obezbeđenje sportskih i drugih događaja – uloga menadžera
- praktična vežba
L
N
V
O
E
- diplomirani menadžer bezbednosti (4 godine, 240 ESPB)
- master menadžer bezbednosti (5 godina, 240+60 ESPB)
DE
OSNOVNE STUDIJE
Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina
MASTER STUDIJE
Prva godina
• Kriminalistika I – taktika i tehnika
• Korporativna bezbednost
• Krivično pravo
• Opšti i bezbednosni menadžment
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Kriminalistika II – metodika i operativa
• Privatna bezbednost
• Javna bezbednost
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
• Stručna praksa 1
• Sistem zaštite lica i objekata
• Detektivska delatnost
Izborni blok
» Bezbednosna kultura
» Socijalna patologija
• Bezbednost informacionih sistema
• Krivično procesno pravo
• Tehnički sistemi zaštite
• Prekršajno pravo i pravo privrednih
prestupa
• Kriminologija
Izborni blok
» Viktimologija
» Bezbednost saobraćaja
• Stručna praksa 2
• Upravljanje ljudskim resursima u
bezbednosti
• Metodologija istraživanja
bezbednosnih pojava
Izborni blok
» Terorizam
» Prevencija kriminaliteta
• Privredna kriminalistika
• Stručna praksa 3
• Bezbednost u vanrednim situacijama
Izborni blok
» Ekološka bezbednost
» Psihologija kriminalnog ponašanja
• Maloletnička delikvencija
Izborni blok
» Penologija
» Kompjuterski kriminalitet
• Završni rad
• Organizovani kriminalitet
• Teorija bezbednosti
• Metodologija naučnog istraživanja
Izborni blok
» Međunarodna bezbednost
» Krizni menadžment
• Forenzika
Izborni blok
» Međunarodno krivično pravo
» Dokazno pravo
• Obaveštajne i bezbednosne službe
• Master rad
BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKA
• Poslovno psihologija
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
Izborni blok
» Ustavno pravo
» Istorija ekonomskih i pravnih
odnosa
VNE I PO
A
S
PR
• Osnovi ekonomije
• Sociologija
• Uvod u pravo
• Osnovi bezbednosti
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
• Informatika
• Poslovno pravo
V
O
L
N
STUDIJSKI PROGRAM
ENGLESKI
JEZIK
Zašto upisati
ENGLESKI JEZIK
Zato što kroz naš program studenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti engleskog jezika putem pažljivo
odabranih predmeta
postaju kompetentni nastavnici engleskog jezika izučavajući metodiku
nastave kroz praksu u školama
razvijaju teorijska znanja i veštine pismenog i usmenog prevođenja
jačaju samopouzdanje i motivaciju, i osnažuju se za samostalni rad putem
modernih metoda u nastavi (portfolio, dnevnici učenja, samovrednovanje,
vežbe sa visokim kognitivnim zahtevima)
sarađuju sa nastavnicima u procesu učenja i napredovanja, uče veštine važne
za celoživotno učenje kao što su određivanje ciljeva i prioriteta
imaju priliku da uče od stranih lektora
razvijaju jezičke kompetencije
uče da poštuju kulturu komunikacije
učestvujemo u evropskim projektima (TEMPUS - SEEPALS) i svetskim
projektima (The English Profile)
Mogućnost zaposlenja:
- obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
- prevodilaštvo: agencije, firme, banke, turističke agencije, izdavačke kuće, itd.
- dvojezični sekretari u raznovrsnim firmama
Praktičan rad:
- posete i hospitovanje u školama
- posete salama sa opremom za simultano prevođenje
- učešće na manifestacijama kao što su konferencije, sportski događaji i sl.
Zvanja:
L
VNE I PO
RA
S
- diplomirani filolog anglista (4 godine, 240 ESPB)
- master filolog anglista (5 godina, 240+60 ESPB)
N
V
O
E
OSNOVNE STUDIJE
Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina
MASTER STUDIJE
Prva godina
» Aplikativni softver
» Uvod u pravo
• Pravopis srpskog jezika
• Morfologija engleskog jezika
• Savremeni engleski jezik 2
Izborni blok
» Italijanski jezik 2
» Francuski jezik 2
• Savremeni engleski jezik 3
• Akademsko pisanje
• Sintaksa engleskog jezika
Izborni blok
» Uvod u angloamerička društva i
kulturu
» Engleska književnost do 18. veka
Izborni blok
» Italijanski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Jezičke strukture u kontrastu
• Poslovna korespodencija na engleskom
jeziku
• Uvod u pravni engleski jezik
» Italijanski jezik 4
» Francuski jezik 4
Izborni blok
» Kultura komunikacije
» Osnove ekonomije
• Pravni engleski u savremenom
poslovanju
• Osnove pedagoške psihologije
• Prevođenje opštih i pravnih tekstova
Izborni blok
» Engleska renesansna komedija
» Osobine naučnog diskursa
• Teorije usvajanja jezika
• Tehnike prevođenja naučnih i stručnih
tekstova
Izborni blok
» Pregled lingvističkih teorija i pravaca
» Engleski roman do 20. veka
• Usmeno prevođenje
• Nastavne tehnike za školski uzrast
Izborni blok
» Engleska poezija i proza u 19. veku
» Uvod u sociolingvistiku
Izborni blok
» Poslovna psihologija
» Pragmatika i analiza diskursa
• Praksa
• Interkulturna komunikacija i
prevođenje
• Tehnika naučnog rada
• Vrednovanje u nastavi stranog jezika
Izborni blok
» Primena računara u učenju engleskog jezika
» Seminar iz američke književnosti
• Konsekutivno i konferencijsko prevođenje
Izborni blok
» Kontrastivna lingvistika
» Svetska književnost na engelskom
jeziku
• Master rad
VNE I PO
A
S
PR
• Tehnike prevođenja
• Engleski jezik u bankarstvu
• Engleski u poslovnom pravu
• Metodika nastave engleskog jezika
• Osnove razvojne psihologije
• Engleski u finansijskom poslovanju
ENGLESKI JEZIK
• Savremeni engleski jezik 1
• Uvod u lingvistiku
• Fonetika i fonologija
Izborni blok
» Italijanski jezik 1
» Francuski jezik 1
• Uvod u studije književnosti
Izborni blok
L
N
V
O
STUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA
PSIHOLOGIJA
Zašto upisati
POSLOVNU PSIHOLOGIJU
• Zato što se kvalitet prepoznaje! Stručnost, pristupačnost i opšti kvalitet našeg
nastavnog kadra su studenti ocenili prosečnom ocenom 4,80 od maksimalnih
5.
• Zato što pruža perspektivu! Savremeni sadržaji iz psihologije osposobljavaju
mlade ljude za stvaranje uspešne karijere u oblasti poslovanja, obrazovanja,
preduzetništva i zdravstvene i socijalne zaštite.
• Zato što su ljudi vrednost! Naša diploma psihologa i master psihologa omogućava rad na radnom mestu psihologa, ali i obavljanje širokog spektra drugih
poslova koji zahtevaju dobro poznavanje ljudi.
• Zato što je znanje uspeh! Studenti stiču znanja i veštine izvan učionica, u uspešnim preduzećima, agencijama, školama i ustanovama socijalne zaštite.
• Zato što poslovno znači prednost! Studenti stiču praktična znanja iz prava,
ekonomije, menadžmenta i stranih jezika, neophodna za aktivno uključivanje
psihologa u moderno poslovno okruženje.
• Zato što uspeh znači mogućnost izbora! Studije Poslovne psihologije omogućavaju studentima izgradnju karijere na dinamičan, jedinstven i kreativan
način, uz širok spektar izbornih predmeta, mogućnost stručnog usavršavanja,
istraživanja i praksu.
• Zato što samo zajedno gradimo kvalitet!
• Zato što je zanimljiva, izazovna, korisna, primenljiva, savremena, uzbudljiva,
aktuelna, atraktivna, poučna, dinamična, posebna, drugačija, perspektivna,
kreativna ... Zato što nas oplemenjuje i čini boljim ljudima. Zato što se stalno
menja i razvija se. Zato što je jedna od najprogresivnijih nauka XXI veka. Zato
što pruža širok spektar mogućnosti zaposlenja. Zato što je svuda. Zato što volim da studiram ono što volim.
Mogućnost zaposlenja:
- obrazovni sektor: predškolske ustanove,osnovne i srednje škole, privatne škole
- zdravstvene ustanove: državne i privatne
- privreda: ljudski resursi, struktura i razvoj organizacije, PR
- agencije: marketing, istraživanja tržišta, PR
Zvanja:
VNE I PO
RA
S
- zdravstvene i ustanove socijalne zaštite
- škole
- preduzeća, kompanije i agencije
L
- psiholog (3 godine, 180 ESPB)
- diplomirani psiholog (4 godine, 180+60 ESPB)
- master psiholog (5 godina, 180+120 ESPB)
N
V
O
E
E
Praktičan rad:
OSNOVNE STUDIJE
Prva godina
Druga godina
Treća godina
MASTER STUDIJE
Prva godina
Druga godina
• Psihologija grupe
• Osnove psihologije ličnosti
• Psihologija marketinga
Izborni blok
» Aplikativni softver
» Poslovno pravo
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Osnove kliničke psihologije
• Psihologija rada
• Osnove pedagoške psihologije
• Mentalno zdravlje
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
• Organizaciono ponašanje
• Upravljanje ljudskim resursima
• Psihodijagnostika
• Psihološki konsalting i intervencije
Izborni blok
» Marketing
» Profesionalna selekcija i
razvoj karijere
• Učenje u odraslom dobu
• Projektovanje istraživanja
Izborni blok
» Kriminologija
» Statističko-informatička obrada
podataka
• Praksa
• Završni rad
• Psihopatologija
• Konstrukcija psiholoških testova
Izborni blok
» Etika
» Engleski jezik za psihologe
• Socijalna psihologija
• Organizaciona kultura
• Organizacija, rad i individualne razlike
Izborni blok
» Organizacioni razvoj
» Psihologija kriminalnog ponašanja
• Liderstvo
• Istraživačke metode
Izborni blok
» Školska psihologija
» Psihoterapijske škole
• Istraživanja u marketingu
Izborni blok
» Strategijski menadžment
» Interakcija u nastavi
• Praktikum
• Master rad
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
• Evoluciona psihologija
• Metodologija psiholoških istraživanja
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
Izborni blok
» Poslovna komunikacija
» Osnovi ekonomije
VNE I PO
A
S
PR
• Osnovi sociologije
• Uvod u psihologiju
• Osnove razvojne psihologije
• Statistika u psihologiji
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
• Osnove socijalne psihologije
V
O
L
N
STUDIJSKI PROGRAM
MASTER STUDIJE:
PSIHOTERAPIJA
Zašto upisati
MASTER STUDIJE PSIHOTERAPIJE
Zato što će vam ovaj program omogućiti da:
•
•
•
•
•
•
steknete napredno znanje iz različitih psihoterapijskih modaliteta i psihoterapijske teorije uopšte;
pomoći da naučite i razumete metode istraživanja u psihoterapiji;
naučite sve šta je neophodno za profesionalnu, autonomnu i odgovornu
praksu u oblasti psihoterapije;
upoznate i započnete razvoj kompetencija neophodnih u psihoterapijskom
radu (psihoterapijski odnos, sklapanje psiholoških ugovora, etika, psihološka
procena i postavljanje radnih dijagnoza, poznavanje tehnika i intervencija,
rad sa traumom i krizom, završetak i evaluacija terapije, upotreba supervizije
itd.);
učite od nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu i
edukaciji mladih terapeuta;
ukoliko želite, nastavite svoje obrazovanje na doktorskim studijama.
Mogućnost zaposlenja:
L
N
V
O
E
se obavlja kroz saradnju i posete institucijama koje rade u oblastima: zdravstva, socijalnog
rada, pravnog subsistema, formalnog obrazovanja i psihoterapijske edukacije.
Uslovi za upis:
- završene adekvatne osnovne akademske studije psihologije u trajanju od najmanje tri
godine (180 ESP bodova).
Zvanje:
- master psiholog (120 ESPB)
E
Praktičan rad:
VNE I PO
RA
S
odnosi se na obavljanje psihološke delatnosti u tri domena:
Domen psihoterapije i savetovanja, koji uključuje rad kako na prevenciji tako i na
intervenciji:
1. u oblasti socijalnog rada (centri za socijalni rad, domovi za decu bez roditelјskog staranja, domovi za stare, domovi za decu sa posebnim potrebama, predbračna savetovališta,
centri za intervenciju u krizi ─ žene žrtve nasilјa, dece žrtve nasilјa i sl.);
2. u oblasti zdravstvenog sektora (domovi zdravlјa, opšte bolnice, instituti za mentalno
zdravlјe, psihijatrijska odelјenja, psihijatrijske bolnice, razvojna savetovališta, savetovališta
za trudnice i sl.);
3. u oblasti obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, savetovališta za studente, savetovališta za decu i omladinu);
4. u oblasti pravnog subsistema (kazneno-popravni domovi, zatvorske bolnice i sl.);
5. u drugim relevantnim oblastima (policija, vojska, mediji, radne organizacije,
fabrike i sl.).
Sva pobrojana mesta gde završeni student može da radi mogu se naći bilo u privatnoj
praksi, nevladinom ili u državnom sektoru.
Domen naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije i psihoterapije:
rad na istraživačkim projektima pri institutima, trening institutima, fakultetima i sl. gde će
koristiti znanja iz kvalitativne i kvantitativne metodologije.
Edukacije i predavanja iz psihologije i psihoterapije:
predavač u okviru psihoterapijskih trening institucija, nevladinog sektora i vladinog sektora, institucija obrazovnog sistema i sl.
MASTER STUDIJE
Prva godina
Druga godina
PSIHOTERAPIJA
• Terapijski odnos
• Istraživačke metode
• Ličnost terapeuta u
psihoterapijskom radu
Izborni blok
» Integrativna psihoterapija
» Porodični i sistemski pristupi
Izborni blok
» Etika
» Engleski jezik za psihologe
Izborni blok
» Geštalt psihoterapija
» Psihodramska psihoterapija
Izborni blok
» Psihologija motivacije
» Socijalna psihologija
• Stručna praksa
• Master rad
VNE I PO
A
S
PR
• Dinamika ljudskog ponašanja
• Psihoterapijske škole
• Strategije intervencija i tehnike
• Psihopatologija
• Istraživačke paradigme
L
N
V
O
OSNOVNE AKADEMSKE
STUDIJE
MASTER AKADEMSKE
STUDIJE
Na konkurs se mogu prijaviti lica
sa završenom odgovarajućom
četvorogodišnjom srednjom
školom, koja uz priloženu
dokumentaciju polažu prijemni
ispit.
Na konkurs se mogu prijaviti
lica koja su stekla visokoškolsko
obrazovanje na odgovarajućim
trogodišnjim (tj. sa ostvarenih 180
i više ESP bodova, u zavisnosti
od studijskog programa za koji
se konkuriše) i četvorogodišnjim
osnovnim akademskim studijama
(tj. sa ostvarenih 240 ESP bodova,
u zavisnosti od studijskog
programa za koji se konkuriše).
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati koji pristupaju polaganju
prijemnog ispita treba da podnesu
sledeću dokumentaciju:
• overenu kopiju diplome
i overene kopije sva četiri
svedočanstva iz srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• dve fotografije i
• uplatu od 5000 din. za troškove
upisa.
Studenti koji prelaze sa drugih
visokoškolskih ustanova, osim
navedenog, prilažu i sledeće:
• uverenje o položenim ispitima
• overen nastavni plan i program.
ŠKOLARINA
• školarina se plaća u 10 rata ili u
celosti uz popust od 5%
• studenti iz iste porodice
ostvaruju popust od 5% za
svakog člana
• svi udžbenici su uračunati u cenu
školarine
• studenti su tokom studija
osigurani preko Wiener
Städtische osiguranja a.d.o.
Beograd
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati koji pristupaju polaganju
prijemnog ispita treba da
podnesu sledeću dokumentaciju:
• overenu kopiju diplome ili
uverenje o završenim osnovnim
studijama
• izvod iz matične knjige rođenih,
• dve fotografije i
• uplatu od 5000 din. za troškove
upisa
ŠKOLARINA
• školarina se plaća u više rata ili u
celosti uz popust od 5%.
• Mogućnost prelaska sa drugih
fakulteta uz priznavanje položenih
ispita
USLOVI
UPISA
BESPLATNA PRIPREMA ZA POLAGANJE
PRIJEMNOG ISPITA
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić svake godine organizuje potpuno besplatnu
pripremu za polaganje prijemnih ispita na svim
studijskim programima koju drže profesori i
saradnici u nastavi sa svih studijskih programa.
Detaljne informacije o terminima za pripremu
objavićemo na sajtu fakulteta (www.fpps.rs)
blagovremeno, pre početka pripremne nastave.
DIPLOMA
U zavisnosti od strukture studijskog programa,
nakon ostvarenih:
• 180 ESP bodova stiče se diploma osnovnih
akademskih studija (bachelor)
• 240 ESP bodova stiče se (na osnovu člana 95 stav
2, Zakona o visokom obrazovanju donetog 30.
juna 2010. godine) zvanje diplomirani (pravnik,
psiholog, ekonomista, menadžer filolog anglista)
• 300 ESP bodova stiče se akademsko zvanje master (pravnik, psiholog, menadžer, filolog).
DODATAK DIPLOMI
(SUPPLEMENT)
Nakon završenih osnovnih ili master akademskih
studija, student dobija dodatak diplome.
Dodatak diplome je javna isprava koja se prilaže uz
određenu diplomu ustanove radi detaljnijeg uvida
u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i
postignute rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata.
Dodatak diplome je zasnovan na osnovnom modelu
utvrđenom za jedinstveni evropski prostor visokog
obrazovanja.
Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić” dodeljuje
stipendije najboljim studentima fakulteta.
Fondaciju je u junu 2008. godine osnovala porodica
pokojnog profesora Lazara Vrkatića
da očuva uspomenu na njegov pedagoški, naučni,
humanitarni i društveno angažovani rad.
Fondacija dodeljuje različite stipendije kojima
promoviše njegove ideje i profesionalna zalaganja:
maturantima, odnosno budućim studentima i
akademcima, kao podsticaj za nastavak školovanja i
usavršavanja bez obzira na ekonomske mogućnosti;
studentima Fakulteta za pravne i poslovne
akademske studije dr Lazar Vrkatić kao podršku
za naučno-istraživački rad i svršenim studentima
filozofije sa područja Republike Srbije za dalje
razvijanje i postizanje društvenih i humanitarnih
ciljeva.
Fond „Prof. dr Lazar Vrkatić” dodeljuje stipendije za
upis u I godinu kandidatima:
• koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u šk.
2013/14. godini ─ ne plaćaju školarinu za upis u
prvu godinu
• koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i
hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u
svim godinama srednjoškolskog obrazovanja ─ ne
plaćaju školarinu za upis u prvu godinu
• koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i
hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog
srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više ─
plaćaju 50% školarine za upis u prvu godinu
Na osnovu konkursa koji raspisuje Fond „Prof. dr
Lazar Vrkatić”, najboljim studentima osnovnih
akademskih studija se dodeljuju stipendije za upis u
narednu godinu studija.
STIPENDIJE
STUDENTSKI
ŽIVOT
Studenti su aktivno uključeni u rad Fakulteta kroz učešće u
studentskom parlamentu, i kroz angažovanja u promotivnim
aktivnostima institucije. Studentima se takođe pruža mogućnost
učešća na naučnim skupovima i studijskim putovanjima.
U okviru Fakulteta pravnih i
poslovnih akademskih studija dr
Lazar Vrkatić deluje studentska
organizacija Studentski parlament,
koji kroz saradnju sa organima
visokoškolske ustanove ima za cilj
ostvarenje prava i zaštitu interesa
studenata.
Naši studenti mogu besplatno
koristiti bazen, sportske sale za
borilačke veštine i druge sportove.
U sklopu naše akademske ustanove
deluje psihološko savetovalište
za studente koje pruža podršku
i pomoć studentima kojima je
potrebna.
Participacija
studenata
u
Studentskom parlamentu je jedna
od polaznih osnova Bolonjskog
procesa kroz koju studenti aktivno
učestvuju u radu visokoškolske
institucije i ravnopravan su partner
zajedno sa samom institucijom i
profesorima.
U okviru studentskih programa
koji su zastupljeni na Fakultetu
studenti imaju mogućnost za
učešće na naučnim skupovima
i studijskim putovanjima. U
prostoru visokoškolske ustanove
se redovno održavaju tribine na
aktuelne društvene teme kojima
se nadopunjuju redovne nastavne
aktivnosti.
Naša visokoškolska ustanova ima
saradnju sa najvećom studentskom
organizacijom na svetu - AISECom. Kroz saradnju sa organizacijom
koja ima prisustvo na preko
2100 univerziteta u 110 zemalja
obezbeđujemo našim studentima
međunarodnu platformu koja
im pruža mogućnost da otkriju i
razviju sopstvene potencijale kako
bi imali pozitivan uticaj na društvo.
Studentima su stvorene mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima i kroz nastavu ali i u vannastvanim aktivnostima.
Naši studenti imaju mogućnost
da učestvuju u promotivnim
aktivnostima
institucije
čime
stiču praktična znanja iz oblasti
marketinga,organizacije događaja....
Studentski parlament organizuje
učešće studenata na studentskim
okupljanjima i druženjima u okviru
istih studijskih programa, kao i
žurke i druge zabavne aktivnosti za
studente.
52%
Marketinški stručnjaci kažu da je preporuka najbolja reklama. Na našem fakultetu 52% studenata prve godine se
upiše zahvaljujući preporuci zadovoljnih studenata koji već
studiraju na našem fakultetu.
6
“Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” upisuje studente u školsku 2014/15. godinu na 6 studijskih
programa: Pravo, Poslovna ekonomija, Bezbednost i kriminalistika, Engleski jezik, Poslovna psihologija i Psihoterapija.
STUDIJSKIH
PROGRAMA
PRIJEMNI
ISPIT
BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA ZA
POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA.
STIPENDIJE
Fakultet stipendira učenike koji su nosioci vukove diplome,
kao i učenike koji dolaze iz socijalnih ustanova i hraniteljskih
porodinca.
TOKOM
STUDIJA
Studije su organizovane u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija po savremenom principu rada,
u učionicama i laboratorijama koje su opremljene po
svetskim standardima.
NAKON
STUDIJA
Primenljivi studijski programi, savremeni koncept rada, intenzivna praktična obuka i razvijena međunarodna saradnja olakšavaju našim studentima pronalaženje posla nakon
završenih studija.
Novi Sad
UPIS
2014
Bulevar oslobođenja 76
telefon: 021/472─7884
Niš
Generala Milojka Lešjanina 17
telefon: 018/294─220
e-mail: [email protected]
www.fpps.edu.rs
Facebook:
Upis 2014 - FPPS USEE
Download

Upis 2014. - Fakultet za pravne i poslovne studije