TD Makoteks AD
Br. 02-0201-98
27.06.2014 godina
Skopje
ZAPISNIK
od Sobranie na akcioneri na Trgovsko dru{tvo MAKOTEKS eksport-import
AD Skopje
Sobranieto na akcioneri se odr`a na den 27 juni 2014 godina, so po~etok vo 13
~asot, vo prostoriite na dru{tvoto na ul. Nikola Parapunov br. 41 Skopje.
Sednicata ja otvori dosega{niot pretsedava~ Orhideja Zatatrakovska koja
istakna deka Sednicata na sobranieto e svikana soglasno na na~in opredelen so
~len 387 od Zakonot za Trgovski Dru{tva so Oglas objaven vo дnevniot vesnik
Utrinski vesnik od 05.06.2014 godina i na veb stranata na dru{tvoto. Na
Sobranieto na akcioneri spored verifikuvaniot spisok prisustvuvaa
akcioneri i lica polnomo{nici na akcioneri so broj na akcii koi davaat pravo
na 44034 glasa od vkupno 82817 obi~ni akcii koi davaat pravo na glas.
Pretsedava~ot objavi deka Sobranieto ima potreben kvorum za rabota, istoto
polnova`no mo`e da donesuva Odluki soglasno Zakonot za Trgovski Dru{tva i
~len 57 od Statutot na Dru{tvoto. Pretsedava~ot na Sobranieto go predlo`i
na usvojuvawe sledniot:
DNEVEN RED
Proceduralen del :
1. Prijavuvawe i evidencija za prisustvo na Sobranieto.
2. Izbor na Verifikaciona komisija.
3. Izbor na Pretsedava~ na Sobranieto.
4. Izbor na zapisni~ar i zaveruva~i na zapisnikot.
5. Izve{taj za verifikacija na akcioneri-u~esnici na Sobranieto.
Raboten del :
1. Predlog-Godi{en izve{taj za rabotata na dru{tvoto za 2013 godina
2. Predlog-Godi{na smetka (Finansiski izve{taj) na dru{tvoto za 2013 godina.
3. Predlog-Odluka za pokrivawe na zaguba na dru{tvoto.
4. Odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Odborot na direktori i na
vodeweto na raboteweto so dru{tvoto za 2013 godina.
5. Izbor na ovlasten revizor, za revizija na godi{nata smetka na dru{tvoto za
2014 godina.
Po prvata to~ka od proceduralniot del Prijavuvawe i evidencija za prisustvo
na Sobranieto po prijavuvaweto na akcionerite be{e konstatirano deka
prisutni se 44034 obi~ni akcii so pravo na glas od vkupno 82817 obi~ni akcii so
1
pravo na glas, pri {to se konstatira deka postoi kvorum za rabota na
akcionerskoto sobranie.
Se premina na vtorata to~ka od proceduralniot del
Izbor na Verifikaciona komisija.
Pretsedava~ot na Sobranieto Orhideja Zatarkovska
verifikacinata komisija gi predlo`i :
Liljana Jankulovska, Gavrilova Sne`ana и Роза Божиновска.
za
~lenovi
na
Predlogot be{e staven na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot e ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
pravo na glas, protiv nema, vozd`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata:
ODLUKA
za izbor na verifikaciona komisija
Se izbira verifikaciona komisija vo sostav:
1. Снежана Гаврилова
2. Лилјана Јанкуловска
3. Роза Божиновска
Se premina na tretata to~ka na dnevniot red:
Izbor na Pretsedava~ na Sobranieto.
Елизабета Костовска za pretsedava~ na Sobranieto ja predlo`i Zatarakovska
Orhideja.
Predlogot be{e staven na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot e ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
pravo na glas, protiv nema, vozdr`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata:
ODLUKA
za izbor na pretsedava~ na Sobranie
1. Za Pretsedava~ na Sobranieto na akcioneri se izbira Орхидеја
Затараковска.
Se premina kon ~etvrtata to~ka od dnevniot red:
Izbor na zapisni~ar i zaveruva~i na zapisnikot.
Pretsedava~ot na Sobranieto za zapisni~ar ja predlo`i Roza Bo`inovska, a za
zaveruva~i na zapisnik Liljana Jankulovska i Sne`ana Gavrilova.
Predlogot be{e staven na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot e ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
pravo na glas, protiv nema, vozdr`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata:
2
ODLUKA
za izbor na zapisni~ar i zaveruva~i na zapisnik
1. Za zapisni~ar za vodewe na zapisnik od Sobranieto na akcioneri se
izbira Bo`inovska Roza.
2. Za zaveruva~i na zapisnikot se izbiraat Jankulovska Liljana i Gavrilova
Sne`ana.
Se premina na petata to~ka na dnevniot red:
Izve{taj za verifikacija na akcioneri-u~esnici na Sobranieto.
Potvrdeno e deka se prisutni 44034 obi~ni akcii so pravo na glas pri {to
Verifikacionata Komisija konstatira{e deka ima kvorum Akcionerskoto
Sobranie da otpo~ne so rabota, pri {to se premina na prvata to~ka od
RABOTNIOT DEL :
Predlog-Godi{en izve{taj za rabotata na dru{tvoto za 2013 godina.
Po odnos na prvata to~ka zbor zede akcionerot i Glavenen izvr{en direktor i ~len na
Odbor na direktori Dragoqub Bundaleski. Дамјан Горшоски праша за објектите
во Лагадин и Миравци во каква состојба се и нивната искористеност.
Драгољуб Бундалески одговори дека тие објекти се изградени пред 60 години, кровот
на магацините во Миравци се сеуште со азбестни плочи кои ствараат многу проблеми.
Хотелот во Лагадин е доста стар објект и според законот не исполнува услови за
категоризација во смисла дека кујната нема хасап стандарди и др. За плажата се плака
концесија за користење, а во хотелот треба многу да се вложи, но и факт е дека
туризмот во Охрид не се развива и дека сезоната е многу кратка.
Po obrazlo`uvawe na prvata to~ka , od Dnevniot red istata be{e stavena na
glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se konstatira deka predlogot e
ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so pravo na glas, protiv nema,
vozd`ani nema, po {to Sobranieto ja donese slednata:
ОДЛУКА
za одобрување на годишниот извештај за работата на Трговското друштво
Макотекс експорт-импорт АД - Скопје
1. Се одобрува годишниот извештај за работата на Трговското друштво Макотекс
експорт-импорт АД - Скопје за 2013 година.
2. Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работата на Трговското
друштво Макотекс експорт-импорт АД - Скопје за 2013 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Se premina na vtorata to~ka na dnevniot red:
Predlog-Godi{na smetka (Finansiski izve{taj) na dru{tvoto za 2012 godina
Pretsedava~ na Sobranieto po iznesuvaweto na nezavisnoto revizorsko
mislewe, ovaa to~ka ja stavi na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot ednoglasno e usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
3
pravo na glas, protiv nema, vozd`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata:
ОДЛУКА
за одобрување на годишната сметка и финансискиот извештај на
2013 година со независно ревизорско мислење
друштвото за
1. Се одобрува годишната сметка и финансискиот извештај на Трговското друштво
Макотекс експорт-импорт АД - Скопје за 2013 година со:
 Остварени приходи ...............................
 Остварени расходи ................................
17.287.670,00
26.586.560,00
 Загуба пред оданочување .....................
9.298.889,00
 Данок од добивка /2013/.......................
114.692,00
 Загуба за финансиска година ................
9.413.581,00
2. Составен дел на оваа одлука се годишната сметка и финансискиот извештај на
Трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД - Скопје за 2013 година.
3. Годишната сметка, финансискиот извештај и мислењето на овластениот ревизор,
Трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД - Скопје има обврска да ги објави во
“Службен весник на РМ” во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Pretsedava~ot premina kon tretata to~ka od Dnevniot red:
Predlog-Odluka za pokrivawe na zaguba na dru{tvoto
Predlogot be{e staven na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot e ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
pravo na glas, protiv nema, vozd`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata
ODLUKA
за покривање на загуба на Трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД
Скопје за 2013 година
1. Загубата за финансиската 2013 година во износ од 9.413.581,00 денари се
пренесува во акумулирана загуба, која изнесува 326.148.436,00 denari.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Pretsedava~ot premina kon ~etvrtata to~ka od Dnevniot red
Odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Odborot na direktori i na vodeweto
na raboteweto so dru{tvoto za 2013 godina.
Predlogot be{e staven na glasawe i po prebrojuvaweto na glasovite se
konstatira deka predlogot e ednoglasno usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so
4
pravo na glas, protiv nema, vozd`ani nema, po {to Sobranieto ja donese
slednata:
ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на
Трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД Скопје
1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори и на водењето на
работењето со Трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД Скопје за 2013
година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Pretsedava~ot premina kon петата to~ka od Dnevniot red;
Izbor na ovlasten revizor, za revizija na godi{nata smetka na dru{tvoto za
2014 godina.
Pretsedava~ot na Sobranieto istakna deka po objaveniot oglas za izbor na
ovlsten revizor za 2014 godina dobienа е ponudа од ревизорската кука MUR
STIVENS ДОО Скопје, и предложи за истата да се гласа.
Po prebrojuvaweto na glasovite se konstatira deka predlogot e ednoglasno
usvoen. ZA glasaa 44034 obi~ni akcii so pravo na glas, protiv nema, vozd`ani
nema, po {to Sobranieto ja donese sledna:
ОДЛУКА
za izbor na ovlasten revizor
1. За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка на Трговското друштво
Макотекс експорт-импорт АД Скопје за 2014 година се избира MUR STIVENS
DOO Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Po iscrpuvawe na site to~ki od Dnevniot red pretsedava~ot go zatvori
Sobranieto na akcioneri.
Sednicata na Sobranieto zavr{i vo 14 (~etirinaeset ) ~asot.
Zapisni~ar: Bo`inovska Roza
Pretsedava~
Zaveruva~i na zapisnik:
so sednica na Sobranieto
Jankulovska Liljana
Zatarakovska Orhideja
Gavrilova Sne`ana
5
6
Download

Записник од Собрание на акционери на