Podgorica, 27.02.2012.godine
IZMIJENJENI POZIV br. 03/12
na otvoreni postupak javne nabavke
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD Podgorica
Kontakt osoba:
Saša Ivanović
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02751372
Telefon:
+382 (0) 20 414 700
Faks:
+382 (0) 20 244 492
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.cges.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 27.02.2012. godine
III Predmet javne nabavke
Nabavka tercijarne rezerve za period 01.08.2012. - 31.12. 2012.godine, prema dijagramu
predstavljenom u slijedećoj tabeli:
Period
Avgust-Dec 2012.
(MW)
100
Izvor rezerve
ENTSO-E
Vrijeme aktivirinja
≤2h
Trajanje aktiviranja
≤ 24 h
Rok za izmenu aktiviranja
≤2h
Maksimalan broj
aktiviranja
Vrijeme između dva
aktiviranja
5
≤ 48 h
IV Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
V Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om: 850.000.00 €.
VI Uslovi i podobnost ponuđača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:
1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u
skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno
propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno
dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera
zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke IV podtač. 1 do 4 ovog obrasca podnose se u
obliku i formi predviđenom članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po
osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog
otvaranja ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu,
ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuđač dokazuje:
- izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa
izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti
ponuđača, odnosno, po potrebi, dokazom o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog
rizika
i
2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
Ispunjenost uslova koji se odnose na stručno - tehničku i kadrovsku osposobljenost ponuđač
dokazuje preko:
1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i
primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde
ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o
izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
2) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog
angažovanja ;
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
VII Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.
XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniže ponuđena cijena.
IX Jezik ponude: Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori – srpski, bošnjački,
hrvatski.
X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije.
Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana
objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova, počev
od 27.02.2012.godine, zaključno sa 04.04.2012.godine, adresa Bulevar svetog Petra Cetinjskog
18 u Podgorici, kod ovlašćenog lica Saše Ivanovića (kancelarija br.319).
Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u
iznosu od 10 € na žiro račun broj: 510-27152-64 , kod CKB Podgorica (uz napomenu za
preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 03/12).
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
56 - Intermediary bank:
COBADEFF
Commerzbank AG Frankfurt/Main, Germany
57 - Account with institution: 400876851700
CKBCMEPG
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
59 - Beneficiary customer: ME25510000000002715264
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 18, 81000, Podgorica, MONTENEGRO
Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev
zainteresovanog lica.
XI Rok i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 časova, zaključno sa 04.04.2012.godine do 1430
časova, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Služba za javne nabavke
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno
nadmetanje.
XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa
priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano nakon isteka
krajnjeg roka za prijem ponuda, 04.04.2012. godine u 1500 časova, u prostorijama Direkcije
Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.
XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o
obustavljanju postupka javne nabavke je : 60 dana od dana otvaranja ponuda.
XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena
prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za
javno nadmetanje
XV Dodatne informacije
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluka o obustavi postupka javne nabavke će na
standardnom obrascu biti objavljena na portalu javnih nabavki i dostavljena ponuđačima u roku
od tri dana od dana donošenja.
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od
2% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj
ponudi u roku važenja iste.
Garancija treba da važi 60 + 5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude, ukupno
65 dana.
U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih
koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu
nadležnost za rješavanje sporova.
Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, naručilac provjerava bonitet
te banke kod Centralne banke Crne Gore.
U cilju zaštite od kršenja Ugovora od Isporučioca se zahtijeva:
Pismo namjere banke prihvatljive za naručioca da će ponuđaču, u slučaju dodjele ugovora, izdati
garanciju banke u iznosu 10% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju za dobro izvršenje
ugovora; koja se dostavlja na dan potpisivanja Ugovora i traje najmanje tri dana duže od dana
isteka roka za završetak isporuke, u obliku i od banke prihvatljive Naručiocu.
Ponuđač može da podnese ponudu isključivo u pisanoj formi.
Download

Izmijenjeni Poziv br. 03/12.pdf